לארשיב םישדח םייטסיטטס םימוסרפו תולועפ


106 'סמ ןועבר

הטילקו היילע ,היפרגומד .ב

יללכ .א

רכשו הדובע .ד

החוורו םייח תמר .ג

חותיפו רקחמ ,הלכשה ,ךוניח .ו

ירוביצ רדס .ה

הביבסה תוכיאו הביבס ,םילקא .ח

תואירב .ז

תואלקח .י

הרבחו יאנפ ,תוברת .ט

יוניב .בי

םימו היגרנא ,היישעת .אי

תרושקתו הרובחת .די

החראה יתורישו רחסמ .גי

הלכלכ .זט

םיתורישו תוימוקמ תויושר ,הלשממ .וט

םייטסיטטס םינותנ םיללוכה תע-יבתכ .חי
הנורחאל רואל ואצוהש

םיבשחוממ םיצבקו עדימ ירגאמ .זי


יללכ .א

םימוסרפ


:(תכרוע) רתסא ,יחרזמ
1995 ,םייטסיטטס םינותנ - ןולוח תייריע
.'מע 335 ,1996 רבמצד ,ןולוח תייריע ,רקחמו עדימ זכרמ
,םילקא :םיאבה םימוחתב הייריעה תויוליעפ לעו ןולוח ריעה לע םינותנ ללוכ ןותנשה
תמרו הקוסעת ,םייתליהק םיתוריש ,שפונו טרופס תוברת ,ךוניח ,היפרגומד ,תויתשתו יוניב
ללוכ ןותנשה .הייריעה ביצקתו הרובחת ,ירוביצ רדס ,הביבסה תוכיאו ריעה תוזח ,םייח
וגרודש םירעה 5 ןה האוושהה ךרוצל ורחבנש םירעה) תורחבנ םירע ינותנל תואוושה םג
ןנשי ,ןכ ומכ .םייצרא-ללכ םינותנלו (הייסולכוא לדוג יפ-לע יצראה גורידב ןולוח ירחא
.תומדוק םינשל תואוושה
;םייח תמר ;הקוסעת ;תוברת ;ךוניח ;הייסולכוא ;הקיטסיטטס ;ןותנש ;ןולוח)
(יוניב ;םילקא ;תוניירבע ;טפשמ-יתב ;הרובחת ;הביבסה תוכיא
210
:תירש ,חיפר-טנומרפ ;הרש ,ץיבוקשרה
1996 - 1995 ,יטסיטטס עדימו םינותנ טקל - םילשורי
.'מע 22 ,1997 םילשורי ,םילשורי תייריע ,רקחמו יגטרטסא ןונכתל הביטחה
לדוג (ב ;ריעה לש טופישה חטש (א :םיאבה םימוחתב יטסיטטס עדימ ללוכה ,יתנש ח"וד
ריעה לא הריגה ,הייסולכואה לודיג יביכרמ :ללוכ) םייפרגומד םינייפאמו הייסולכואה
,רויד תופיפצ ,םיקסעומ) םיילכלכ םינייפאמ (ג ;('וכו תיבה-יקשמ לדוג ,םילוע ,הנממו
םיסנכ ,תונולמב תונילו םיחרוא ,תונולמ תסופת) תוריית (ד ;(ינועה תלוחת ,עונימ תמר
,םיירוביצ םינג ,היינחו םישיבכ ,בויבו םימ) תויתשת (ה ;(םיפתתשמ רפסמו םיימואל-ןיב
תונחת ,זופשא תודסומ ,םינואיזומ ,תוינוריע תוירפס) םיתוריש (ו ;(םירוגמל היינב
.(תד תודסומו םישישק ינודעומ ,םיס"נתמ ,החוור תוכשל ,החפשמה תואירבל
(םיתוריש ;תיתשת ;תוריית ;הרובחת ;ינוע ;רויד ;תימינפ הריגה ;הייסולכוא ;םילשורי)
211

- םג האר

(336 טירפ) 1997 תנשל תינוריעה הדובעה תינכות - הפיח תייריע
-

הטילקו היילע ,היפרגומד .ב

תושדח תולועפ

ידממ-בר טבמ :היפויתאמ םילוע רעונ ינב לש םתטילק
212

;טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ;היילעה תטילקל דרשמה
.לארשי טניו'ג
םינימזמה תודסומה
.הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
עצבמה דסומה
היפויתאמ םילוע רעונ ינבל עויסל םייקה םיתורישה ךרעמ יופימ
יתרבחה םוחתב ,ידומילה םוחתב הלא םילוע לש םתטילק יישק יוהיזו
.יתוגהנתהה םוחתבו
הרטמה
רשק ,םיכרעו תוהז ,יתרבח בצמ ,יאנפ תויוליעפו םייוליב ,םידומיל
.דועו תירבעב עדי ,רויד יאנת ,החפשמה ךותב םיסחי ,םירוהה םע
םירקחנה םיאשונה
הלאכו ,םידבוע ,םידמול) 18-12 יאליגב היפויתאמ םילוע רעונ ינב
.םהירוהו (תרגסמ םושב םיבלושמ םניאש
הייסולכואה
ןכ .םינפ לא םינפ תונויאר תועצמאב םירגבתמ 800-כ לש םגדמ תריקח
םג לבקתי .תוימינפו רפס-יתב ילהנמ 32-ו םירוה 300 ונייאורי
.םירענ םתוא לש םירומה ןמ ינטרפ עדימ
רקחמה תרוצ
.339 טירפ ,104 ןועברב חווד ןונכתה בלש לע .םינותנה ףוסיא
.1998 תליחתב םסרפתהל ןנכותמ ח"וד
יחכונה בלשה
ד"ת ,טניו'גה תעבג ,ליידקורב ןוכמ - טניו'ג ,םעונ הליגו ץישפיל ןח
5612-391 :'סקפ ;(02) 6557-478 :ןופלט ,91130 םילשורי ,13087
.(02)
תוזכרמה
(היילע תטילק ;היפויתא ;םירגבתמ ;םילוע)

םימוסרפ

1993 ,תיעבט העונת
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1052 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 200
תודיל ,ןישוריג ,ןיאושינ לע םיטרופמ םינותנ םיגצומ ,אשונב םימדוק םימוסרפל ךשמהב
לש תורדס תולולכ ,רתיה ןיב .תויתרבחו תויפרגומד ,תויפרגואיג תונוכת יפל תוריטפו
יפל םישרגתמ ,הלכה לשו ןתחה לש הדיל תשבי יפל םיאשינ ,הנושארל םיאשינה ירועיש
רבוע תודיל ,הדילב דולייה לש לקשמה ,תוקוור תוהמאל תודיל ,17 ליג דע םידלי רפסמ
.דועו םייח תלחות ,תיתדיל-ביבס התומתו תוקונית תריטפ ,תמ
;הדיל ;תוקונית תריטפ ;תוריטפ ;ןישוריג ;ןיאושינ ;הדולי ןוירפ ;תיעבט העונת)
(יתדע אצומ ;םייח תלחות
213
הזע לבחו ןורמושו הדוהי ירוזאמ גוז ינבל לארשימ םימלסומ לש ןיאושינ
תרדסב 1052 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,1993 ,תיעבט העונת :ךותב
.(תילגנאו תירבע) 174-163 'מע ,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ
גוזה ינבמ דחא רשאכ ,לארשיב םימלסומ יאושינ לע םינותנ הנושארל םיגצומ ובש ,חפסנ
,בושיי תרוצ ,הפנ ,זוחמ יפל םיגצומה - םינותנה .הזע לבח וא ןורמושו הדוהי בשות אוה
.1993 דע 1990 םינשל םיסחייתמ - 'וכו ליג
(הזע ;ןורמושו הדוהי ;םימלסומ ;לארשי ייברע ;ןיאושינ)
214
1995 - םירחבנ םינותנ ,רבעשל תוצעומה-תירב ילוע תייסולכוא
'מע 50 ,1997 םילשורי ,9 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע)
תייסולכוא ברקב תומגמ תוחתפתה לע םירחבנ םייפרגומד םינותנ םיאבומ הז טקלב
הקולח :םיאשונ השולש םיגצומ .1990 זאמ רבעשל תוצעומה-תירבמ ולע רשא םילועה
.ןוירפו םיליג בכרה ,(בושיי תרוצו רוזא ,זוחמ) תיפרגואיג
(הדולי ןוירפ ;ליג תוצובק ;םירוגמ םוקמ ;םילוע ;תוצעומה-תירב)
215
:(םיכרוע) הניד ,רוש ;רזעלא ,םשל
היפרגוילביב - 1996 - 1994 ,רבעשל תוצעומה-תירב ידוהי לש הטילקו היילע
םיריצקתו
זכרמ ףותישב ,(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 308 ,1997 םילשורי ,דלאס הטיירנה ןוכמ
יוורה
.תירבעה הטיסרבינואה ,לארשי ידומילל טרבליס .ל
ישילשו ינש ראותל תודובע ,רקחמ תוחוד ,םירמאמ ,םירפס) םימוסרפ 306 לע עדימ אבומ
היילעה תטילקו היילעה אשונב 1996 - 1994 םינשב רואל ואציש (םיסנכב תואצרהו
םייכוניחה ,םייתואירבה ,םייגולוכיספה ,םייתרבחה ,םיילכלכה היטביה לע ,םימעה רבחמ
.'וכו
(היפרגוילביב ;תוצעומה-תירב ;םילוע ;היילע תטילק ;רקחמ)
216
:תור רמת ,ץיבורוה
לארשיב רבעשל תוצעומה-תירב יאצוי לש םתטילק יסופד :תולדבתהל רוזיש ןיב
(םיינושאר םירקחמ יאצממ תריקס) םתיילעל תונושארה םינשה שמחב
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 111-95 'מע ,(1996) 45 'סמ ,ילאיצוס ןוחטב
.הטילקה יסופדו הטילקל תומושתה :הטילקה לש םיירקיע םיטביה ינשב ןד רמאמה
הטילקה תוינידמ ,תטלוקה הרבחה ,היילעה הנבמ ,היילעל היצביטומה :םיללכנ תומושתב
תטילק ,הקוסעתב הטילק :םיללוכ הטילקה יסופד .םילועל תילארשיה הייסולכואה סחיו
םירטמרפה ונודנ .תיתוברתה הניחבה ןמ הטילקו תיטילופה הניחבה ןמ הטילק ,תיתרבח
,םזילרולפה גשומ םע '50-ה תונשב הפיכב הררשש תוללובתהה תשיג השגדוה רשאכ ,ל"נה
תוחפ אל םיעיפומ םויה לארשיבש ךכ ,םילועה לש יתוברתה דוחייל היצמיטיגל שי ויפל
תיסור תוברתל םינודעומ ומקוהו ,יסור ןורטאית לעופ ,תיסורב תע-יבתכו םינותיע 60-מ
.רעונ ינבלו םירגובמל
.(תוצעומה-תירב ;םילוע ;היילע תטילק)
217
:רתסא ,הטינב
תואתנכשמה עצבמב הריד ושכרש םילוע) עבק יבושייב היפויתא ילוע תובלתשה
הלמר-(תודחוימה
'מע 61 ,1996 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
-םירקס תרדיס ךרע ,לארשי-טניו'גו היילעה תטילקל דרשמה ףותישב ,ליידקורב ןוכמ
.תודחוימ תואתנכשמל תינכותה תרגסמב תוריד ושכר רשא היפויתא ילוע ברקב םידקפמ
,יכאלמ תירק ,הינתנ ,הנבי :םילוע לש בר רפסמ וטלקש םיבושיי 5-ב וכרענ םידקפמה
-טסוגוא םישדוחב הלמרב ךרענש דקפימה ןמ םירחבנ םיאצממ םיגצומ ח"ודב .דודשאו הלמר
עגונב תוחפשמ ישאר 286 םע קמוע תונויאר וכרענ דקפימה תרגסמב .1995 רבמטפס
,ןכ ןומכ .ךוניחו רויד ,הקוסעת ןוגכ םינוש םייח ימוחתב םהיתוחפשמ תטילקלו םתטילקל
םיימוקמה םיתורישה תא םיריכמ םה הבש הדימה לעו הליהקב םתטילק לע ולאשנ םה
ו 353 םיטירפ ,104 ןועבר האר) םהינכש םע וחתיפש רשקה תדימ לעו ,םהב םישמתשמו
דקפמה יבגל ,008 טירפ ,105 ןועברו ,הינתנבו הנביב וכרענש םידקפמה יבגל ,354-
.(יכאלמ-תירקב ךרענש
(תונכש יסחי ;ךוניח ;רויד ;הקוסעת ;הלמר ;היפויתא ;םילוע)
218
:קחצי ,דלפרבה ;ןוני ,ןהכ
-1990ב ב"הראב םילארשיה םירגהמה רפסמ
'מע 35 ,1997 ביבא-לת ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,הרבחו הדובע ירקחל ריאמ הדלוג ןוכמ
.(תירבעב םוכיס ,תילגנא)
ויחש םילארשיה לש םרפסמל רשאב םינדמוא קפסמה (003 טירפ ,105 ןועבר) רקחמ ח"וד
1990 תנשל יאקירמאה ןיסולכואה דקפמ ינותנ לע ססבתמ ח"ודה .1990-ב ב"הראב
.(הייסולכואהמ 5% לש גציימ םגדמ לע ססובמה)
ולע ,ל"וחב ודלונש םידוהי "םילארשי" יבגל םינדמוא ח"ודה קפסמ ,לארשי ידילי לע ףסונ
דקפמה ינותנ לע ןה םיססבתמ הלא םינדמוא .ב"הראל ורגיה המ-תפוקת רחאלו לארשיל
םרפסמ יבגל םינדמוא ח"ודה ללוכ ןכ .יאקירמאה הריגהה תוריש ינותנ לע ןהו יאקירמאה
ולעש םירוהל וא לארשי ידילי םירוהל ודלונש ב"הרא ידילי רמולכ ,ינשה רודה ינב לש
.ב"הראל ורגיהו לארשיל
(םידרוי ;תירבה-תוצרא ;ל"וחב םילארשי)
219

Gold, Steven; Phillips, Bruce:
Israelis in the United States
American Jewish Year Book 1996, Vol. 96, American Jewish Committee,
New York 1996, pp. 51-101.
.םינווגמו םינוש תורוקמ לע ססובמה ,תירבה-תוצראב םירגה םילארשי םירגהמ לש רואית
,הריגה תנש ,הדע ,יתחפשמ בצמ ,ליג ומכ ,וז הייסולכוא לש תויפרגומדה תונוכתה תוגצומ
תמאתה תדימו ץראהמ הדיריל םימרוגה ונודנ .הלכשהו תיבב תרבודמ הפש ,תויתד ,הקוסעת
.הקירמאב םייחל םירגהמה
(תירבה-תוצרא ;םידרוי ;ל"וחב םילארשי)
220
:הלפ ,רדיק ;ידע ,ידיס ;הילוח ,סילוגרמ
ףוח ,ןלוגה תמר תוירוזאה תוצעומה יבושייב ריעצה רודה לש הטילקה לאיצנטופ
לוכשאו הזע
רובע עצוב .(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 54 ,1996 תובוחר ,חותיפה ידומילל זכרמה
.תימלועה תינויצה תורדתסהה ,תובשייתהל הביטחה
ףוח ,ןלוגה תמר תוצעומה יבושייב ריעצה רודה לש תונוכנה תא ןוחבל הדעונ וז הדובע
לש ימינפה סולכאה לאיצנטופ תא ךירעהל ךרדכ ,םהיבושייב תויחל ךישמהל לוכשאו הזע
לע ולאשנ םה .םהירוהו 25 - 18 ינב ,םינייאורמ 294 קלח וחקל רקחמב .הלא תוצעומ
לאיצנטופו תיתרבחו תילכלכ הניחבמ בושייה בצמ תא םתכרעה ,הווהב םקוסיע ,םירוגמ
םיירקיעה םילוקישה לעו ,ובזעל וא בושייב ראשיהל םיריעצה תונוכנ ,ולש תוחתפתהה
קתו ,תיתד תוהז ,ןימ ,ליג ןוגכ ל"נה לש םהינייפאמ וקדבנ ןכ .הביזעל וא תוראשיהל
יפל תויוגלפתה ןכו תובושתה לש תיללכה תוגלפתהה תאבומ הדובעב .דועו הלכשה ,בושייב
.בושיי תרוצ יפלו הצעומ
(םיריעצ ;לוכשא ;הזע ףוח ;ןלוגה-תמר ;םיצוביק ;םיבשומ ;תימינפ הריגה)
221
1995 תנשב ןהמו חותיפה ירעל םיבשות תריגה
.'מע 2 ,1996 ביבא-לת ,החוורהו הדובעה דרשמ ,חותיפה ירעל הנווכהה זכרמ
חותיפה יבושיי לא 1995 תנשב ורבע רשא םישנאה רפסמ לש טוריפ הבש הלבט תגצומ
רוזאו ןופצה רוזא יבגלו בושיי לכ יבגל םוכיס אבומ .תולודג םירעו תוזוחמ יפל ,םהמו
.םורדה
(חותיפ ירוזא ;תימינפ הריגה)
222

- םג האר

(210 טירפ) 1995 ,םייטסיטטס םינותנ - ןולוח תייריע
-
(211) 1996-1995 ,יטסיטטס עדימו םינותנ טקל - םילשורי
-
2005 דע 1994 :יפרגואיג רוזא יפל לארשיב םישישקה ברקב םיתורישל םיכרצ ינדמוא
(224)
-
(236) 1995 ,םדא-חוכ ירקס
-
(239) 1995-1993 ,םינטק םיקסע רובע תידוהיה תונכוסה לש תואוולהה תונרק
-
(255) 1996-1990 ,ךוניחה דרשמ ביצקת לע טבמ
-
(288) רבעשל מ"הירבמ םישדח םילוע ברקב תיגולוכיספה הקוצמה תמר
-
(289) רבעשל מ"הירבמ םישדח םילוע לש םתקוצמ לע ץרפמה תמחלמ תעפשה
-
לפוטמה לש טבמ תדוקנמ םתועמשמו היפויתא ילוע ברקב תישפנ הקוצמ לש םייוטיב
(290) לפטמה לשו
-
(312) םייתדו םיינוליח םיצוביקב התומת ירועיש - ?תואירבה תמר תא הלעמ תויתד םאה
-
(313) תידוהי תוהזו רבעשל מ"הירבמ רעונ ינב
-
(322) 1995 רוידהו ןיסולכואה דקפמב םידקופה ימושירמ םימוכיס :םינבמו תוריד
-
(335) םייסיפ םינותנ - 1995 ,לארשיב תוימוקמה תויושרה
-
(336) 1997 תנשל תינוריעה הדובעה תינכות - הפיח תייריע
-

החוורו םייח תמר .ג

םימוסרפ

:'י לארשי ,סקייס ;'א דלנוד ,ןוש ;'מ הנוי ,דלפנזור
תוחפשמל החוורה יתורישב עוצקמ ישנא לש םתמורתמ םיחקל :רצמה ןמ האיציב
אצומ םהל אצמנ אלש םידלילו
תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'גו (ןוכיסב םידלי םוחת) לארשי טניו'ג
.'מע 184 ,1996 םילשורי ,הרבחו םדא
רנימסב 1993 ראוניב הפתתשה ,תוינידמ יעבוקו םירקוח ,םיילאיצוס םידבוע תצובק
תא ונחב הצובקה ירבח .ליידקורב ןוכמ-טניו'גו לארשי טניו'ג לש םתוסחב ךרענש ידומיל
,תוחפשמ ידליל עייסל וחילצה רשא ,םיטקייורפ הנומש לש םתדובע יכרדו םהיתונורקע
.לארשיב החוורה יתוריש לש םלוה עויסל וכז אל זא דע רשא
לכ לש דחוימה ורופיסו םיטקייורפה רואית ,רקחמהו ףתושמה דומילה ךילהת גצומ רפסב
ןוימדה :רנימסב םינוידה ךלהמב ושבגתהש תונקסמהו תונחבהה תוגצומ ףוסבלו ,טקייורפ
תומלידהו טקייורפ לכ לש ותוליעי תרבגהל תויגטרטסא ,םיטקייורפה ןיב ינושהו
.ןמושייב תוכורכה
(הקוצמב תוחפשמ ;ןוכיסב םידלי)
223
:לאומש ,ראב
:יפרגואיג רוזא יפל לארשיב םישישקה ברקב םיתורישל םיכרצ ינדמוא
2005-1994
'מע 44 ,1996 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ-טניו'ג
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
,הלדוג - לארשיב םישישקה תייסולכוא יבגל םינדמואו םייתדבוע םינותנ קפסמ רמאמה
לע וז הייסולכוא ברקב םייופצה םייונישה תוכלשה תא ןחובו - היתויולבגומו הבכרה
לופיטל תודסומ ,םוי יזכרמ ,ןגומ רויד ,תיב לופיט ןוגכ ,םינוש םיתוריש תכירצ יסופד
(א :םידמימ ינשל תוסחייתה הנשי םיכרצה תדימאבו יפרגומדה חותינב .'וכו ךשוממ
-תירב ילוע ,םיקיתווה םידוהיה :םישישקה תייסולכוא תא תוביכרמה תונושה תוצובקה
רבעשל תוצעומה
.(תוזוחמ) יפרגואיגה רוזאה (ב ;םידוהי-אלהו
לשא לש שמוחה תינכותל תובושחה תומושתה תחא תא וויה רמאמב םיעיפומה םינותנה
.2000 דע 1996 םינשל (לארשיב ןקזה ןעמל םיתוריש חותיפלו ןונכתל הדוגאה)
(םייתליהק םיתוריש ;םיידועיס םיתוריש ;החוור יתוריש ;םישישקל תודסומ ;םישישק)
224
:אאנס ,ןובישח
םיברעה םינקזה ןעמל "םר דעי" תוליעפ
.15 - 14 'מע ,(1996/97 ףרוח) 101 'סמ ,היגולוטנורגב תוריקסו םירקס
:התומעה תלעופ םהבש יחרזמה לילגב םירפכה תששב "םר דעי" תתומע תויוליעפ לש הריקס
,םינודעומב תוליעפה לע חוויד אבומ .דהשמו אדנמ ,הנייר ,הירובד ,ןובליע ,עיפי
,םישישקה לש םהיתבב םיקפוסמה םיישיא םיתוריש ,הליהקב םיילאיצוס םיתוריש ,םילויט
.דועו םיקקזנל עויס
;החוור יתוריש ;םייתליהק םיתוריש ;םייתרבח םיתוריש ;לילג ;לארשי ייברע ;םישישק)
(תיב-לופיט
225
:ןורש ,ןמייב-ויז
ידממ-בר ליפורפ ינפ לע האוושה :ןתנקיזב תואושנו תונמלא
.23 - 20 'מע ,(1996/97 ףרוח) 101 'סמ ,היגולוטנורגב תוריקסו םירקס
ןיב םילדבהה תא ןוחבל שקיבש רקחמ תואצות הגיצמה ,ךמסומ ראותל הדובע ריצקת
תוצובקה ןיב םילדבה לע תורעשה וקדבנ .ןתנקיזב הליהקב תוררוגתמה תואושנל תונמלא
לש הכירצ ,תואירבה בצמ תכרעה ,תישפנ החוור :םיאבה רקחמה ימוחתמ דחא לכל רשאב
תוכיאו ילכלכ בצמ ,תיתחפשמ הכימת ,םייתרבח םירשק ,יאנפ תויוליעפ ,יאופר לופיט
.הביבסה לש תספתנ
(תואירב ;תיתרבח הכימת ;יאנפ תויוליעפ ;ןואכיד ;תודידב ;תונמלא ;םישנ ;םישישק)
226
:הניד ,לגיפש ;הילמע ,טלמיר ;הילוח ,סילוגרמ
ילכלכ חותיפב ןפותישו תושלחה תובכשה
רובע עצוב .(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 78 ,1996 תובוחר ,חותיפה ידומילל זכרמה
.תידוהיה תונכוסה לש תובשייתהו חותיפל הקלחמה
תודחא תוחתופמ תונידמ לש לופיטה ןחבנ ןושארה קלחב :םיקלח ינשל תקלוחמ וז הדובע
- םידקומ ינשב ילארשיה ןויסינה ןחבנ ינשה קלחבו ,חותיפב תושלח תויסולכוא בולישב
םיבושייב הייסולכואה לע םינותנ םיגצומ .םורדב םיבחרמ-םיקפואו ,ןופצב תילילגה רוצח
רפשל םידעוימה םיטקייורפה םיטרופמו ,'וכו ךוניח ,הקוסעת ,רויד ,החוור תויעב ,וללה
.תושלחה תויסולכואה בצמ תא
(הקוצמ ירוזא ;ךוניח ;הקוסעת ;רויד ;החוור ;חותיפ תוינכת ;םיקפוא ;תילילגה רוצח)
227
:יבא ,ןובל ;םרוי ,יאבג
לארשיב הרבעה ימולשתב תויביטקלסו תוילסרבינוא
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 733 - 701 'מע ,(1996 רבמצד) 4 : 43 ,הלכלכל ןועבר
םימולשתב ןה ,תויביסרגורפ לש ההובג המרב תנייפואמ לארשיב הרבעהה ימולשת תכרעמ
לחש תיסחי ריהמה ילאירה לודיגה תורמלש םידמלמ םינותנה ,ליבקמב .םילובקתב ןהו
היילע ךילהתב םיאצמנ לארשיב ןויוושה-יאו ינועה תמר ,םייביסרגורפה הרבעהה ימולשתב
תנטקהלו הלא םימולשתב תויביסרגורפה תרבגהל תונוש תופולח תנחוב וז הדובע .דימתמ
.רצותב םלקשמ
(תואלמג ;הרבעה ימולשת)
228
:רתסא ,ונדילוט
1996 ,ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב תונוזמ ימד תולבקמה םישנ
.'מע 46 ,1997 םילשורי ,141 'סמ רקס ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
וא תדרפנ וא השורג השא תיאכז ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב תונוזמ ימד םולשתל
.ךמסומ ןיד-תיב וא טפשמה-תיב ידי-לע ןתינש תונוזמל ןיד קספ הדיב רשא רוביצב העודי
בושיי ,םידליה רפסמ ,הדיל תשבי ,יתחפשמ בצמ ,ליג יפל ל"נה םישנה לע עדימ אבומ
הסנכה ,הדובעה חוכל תוכייתשה ,הבציקה הבוג ,םולשתה גוס ,הדמצהה גוס ,בושיי תרוצו
ףקיה לעו תונוזמה ימדב םיבייחה םילעבה לע םינותנ םיאבומ ןכ .דועו הדובעמ
.ימואל חוטיבל דסומל םהיתובוח
(תונוזמ ;ןישוריג)
229
:הילט ,לארב ;המענ ,יררה ;םהרבא ,ילמרכ
הלימג יכירדמכ רבעשל םירכמתמ תרשכה
,1996 םילשורי ,61 'סמ םידחוימ םילעפמ ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 78
קסעו ימואל חוטיבל דסומה ידי-לע ךמתנש דחוימ טקייורפ לש הכרעה רקחמ תואצות
דוגיאה ידי-לע לעפוה טקייורפה .הלימג יכירדמכ םילשורימ רבעשל םירכמתמ תרשכהב
הטיסרבינואה לש תילאיצוס הדובעל רפסה-תיב םע תופתושב םימסב קבאמל ימלשוריה
קלחל רשאב .תישעמ הרשכהו םיימדקא םידומיל :םיקלח ינש הללכ תינכותה .תירבעה
םייתרבח םיסחי ,דומלל היצביטומ ,תיללכ ןוצר תועיבש לע םינותנ םיאבומ ,ןושארה
םיאצממה ,ינשה קלחל רשאב .'וכו םידומילה תינכות תומורת תכרעה ,דומילה תצובקב
ןיבל םיכירדמה ןיב הדובעה ירשק ,הדובעב הדמתה ,הרשכהה תינכות תכרעהל םיסחייתמ
.הלאב אצויכו דסממל סחיה ,םיתימעהו םינוממה
(םיכירדמ תרשכה ;הכרדה תוינכת ;םימסל תורכמתה ;םימסמ הלימג)
230
:הקבר ,רואירפ ;לטנש ,טנרו
ןאוו בכרב םירזיבא תנקתה ןומימ טקייורפ
.'מע 38 ,1997 םילשורי ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
תולבגומ 100% ילעב םיכנל ןאוו בכרב םידחוימ םירזיבא תנקתה אשונל שדקומה םוסרפ
תא תמכסמ תרבוחה .תונוילעה םייפגב םג םילבגומו םילגלג אסכל םיקתורמה ,תודיינב
םירזיבאה לש םתמורת תא קודבל המגמב תודיינב םילבגומה ברקב ךרענש רקס לש ויאצממ
.םידומילבו הדובעב םילבגומה לש םתובלתשהלו םוי-םויה ייחל
(ןומימ ;םילבגומ רזע ירזיבא ;תויולבגומ ;תוכנ)
231
:תירש ,רסודלוג ;השנמ ,דדח
ופי-ביבא-לתב "חתפמ ימד"ב םיקסעו תוריד
.'מע 55 ,1996 ביבא-לת ,ופי-ביבא-לת תייריע ,יתרבחו ילכלכ רקחמל זכרמה
ןגומה רוידה תעפות לש םייטפשמו םייתרבח ,םיינברוא ,םיילכלכ םיטביהב קסוע רקחמה
םיבושיו הפיח ,םילשורי לש הלאל הינותנ תאוושהבו ביבא-לת ריעב תודקמתה ךות לארשיב
םייפיצפס םיסכנ ןהו םימלש םיניינב ןה) םירכשומה םיסכנה ינייפאמ םיאבומ .םירחא
םיתבה ילעב ינייפאמ ,(םיקסעל וא םירוגמל) סכנב שומישה ינייפאמ ,(םיניינב ךותב
ח"ודה .ןגומה רוידה תעפות לש םייללכ םינייפאמו (הלשממ ,ר"כלמ ,תורבח ,םייטרפ)
ידי-לע ןמזוה רשא ,"1994 ,(ןכרצה תנגה קוח יפל) ןגומ רויד רקחמ" יאצממ לע ססובמ
.מ"עב םייטגרניס םיבאשמו מ"עב ארזע-ןב תרבח ידי-לע ךרענו ןוכישהו יוניבה דרשמ
(ופי-ביבא-לת ;ןגומ רויד)
232
:הניר ,ינגד ;יבא ,ינגד
1996 רבמצד - תורידל שוקיבה
- ל"ימ רובע עצוב .'מע 6 ,1997 ביבא-לת ,מ"עב יבחרמ רקחמל ןוכמה - היפרגוטרקואיג
.לוהינל ילארשי זכרמ
תואצותה .םירוגמל שוקיבה םוחתב השענש ףטוש רקחממ םיירקיע םיאצממ טרפמ ח"ודה
ןדמואל יפיצפס ןפואבו ,1996 לש םינורחאה םישדוחה 9-ב וכרענש םינדמואל תוסחייתמ
ףיקה רקסה .1996 רבמצד שדוח לש הנושארה תיצחמב ךרענש רקס תועצמאב שוקיבה
דיתעב הריד שוכרל םינווכתמ םה םאה ולאשנ רשא ,הלעמו 18 ינב םינייאורמ 1,511
םהמו השדחה הרידב עיקשהל םינכומ םה ףסכ המכ ,שקובמה הרידה לדוג והמ ,בורקה
.שוקיבה ירוזא
(םירוגמ רבעמ ;שוקיב ;תוריד)
233
:הניר ,ינגד ;יבא ,ינגד
טפרדרבוא אשונב סובינמוא תולאש יאצממ
תנגהל תושרל שגוה .'מע 8 ,1997 ביבא-לת ,מ"עב יבחרמ רקחמל ןוכמה - היפרגוטרקואיג
.ןכרצה
18 ינב םישנו םירבג 500 לש םגדמ ברקב 1997 סרמב ךרענש ינופלט רקס תואצות
ךרדב אוה םאה ?טפרדרבואב יוצמ ךלש קנבה ןובשח םאה :וגצוהש תולאשה ןיב .הלעמו
?טפדרבואב ללכ


תכישמ לע םיקנבה םיבוגש תיבירל ת/עדומ ה/תא םאה ?עצוממה טפרדרבואה הבוג והמ
,תולמע הבוג יבגל יתוחוקל תא עדיימ קנבה ובש ןפואהמ ךנוצר תועיבש תדימ יהמ ?רתי
?העקשה תויורשפאו ןוכסיח תוינכות ,תויביר
(םיקנב ;רתי-תכישמ)

234

- םג האר

(210 טירפ) 1995 ,םייטסיטטס םינותנ - ןולוח תייריע
-
(218) הלמר - עבק יבושייב היפויתא ילוע תובלתשה
-
הזע ףוח ,ןלוגה תמר תוירוזאה תוצעומה יבושייב ריעצה רודה לש הטילקה לאיצנטופ
(221) לוכשאו
-
(243) םהב םילפטמה החפשמ ינב ידי-לע םישישקב העיגפ
-
(252) 14 ליג דע םידליל תוימינפ 9-ב תוברעתהה יכרדו םידליה יכרצ תכרעה
-
(258) 1994-ל םדקומ ןדמואו ,1993 - 1989 ,יחרזא פ"ומל תימואלה האצוהה
-
(263) יתאוושה חותינ :םילוחה תופוק יתורישב שומיש יסופדו תואצוה ,תוסנכה
-
(264) 1996 לארשיב ירחסמו םילשמ תואירב חוטיב
-
(265) יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלחה תובקעב םישישקה יניעב תואירבה תכרעמ
-
(266) ?יתרבח יוניש וא ךרוצ - לארשיב םייברעה םישישקב ךשוממ לופיטל דסומ
-
(309) תרחואמה הנקזב םייחה תועמשמו תוכיא ?ויחב ול שי המ ,ןקז-ןקז
-
(323) לארשיב םייברעה םיבושייב היוור היינב תארקל
-
(324) 1977-1948 ,לארשיב םיברעהו ןוכישה תוינידמ
-
(335) םייסיפ םינותנ :1995 ,לארשיב תוימוקמה תויושרה
-
(336) 1997 תנשל תינוריעה הדובעה תינכות - הפיח תייריע
-
(354) "רויד תרירב" ןוכסיח תינכותב המולגה היצפואה ךרעו תורידה יריחמ
-
(377) 1997 סרמ-ראוני - 1 :ז"כ ,ימואל חוטיבל דסומה ,יטסיטטס ןועבר
-

רכשו הדובע .ד

תושדח תולועפ

תיניטלה הקירמאמ םירז םידבוע לש הרקמה :לארשיב םירז םידבוע
235

ריאמ הדלוג ןוכמ עויסב ,הפיח תטיסרבינוא ,היגולויצוסל גוחה
.הרבחו הדובע ירקחל
דסומה
תוצראמ םירז םידבוע לש ץראב הדובעב םתובלתשה יסופד לע דומעל
.תיניטלה הקירמא
הרטמה
םינוכיסה ,הריגהל תוביסה ,םייתרבחו םיילכלכ ,םייפרגומד םינייפאמ
לעש "יתרבחה ריחמה" ,הסנכה תויעב ,תואירב תויעב ,הריגהב םיכורכה
.דועו תוקוסעת לשו םירוגמ לש הירוטסיה ,םלשל םירזה םידבועה
םירקחנה םיאשונה
.קמוע תונויאר תועצמאב (םישנו םירבג) םישנא 100-כ לש םגדמ תריקח
רקחמה תרוצ
.1998 ךלהמב תאצל ןנכותמ םוסרפ .םינותנה ףוסיא
יחכונה בלשה
הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,היגולויצוסל גוחה ,ןמכייר הקבר ר"ד
.(04) 8240-990 :ןופלט ,31905
תזכרמה
(תיניטל הקירמא ;םירז םידבוע)

םימוסרפ

1995 ,םדא-חוכ ירקס
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1057 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 364
חוכ אשונב 1995 תנשל תומרגאידו םייטסיטטס תוחול 100-מ הלעמל ללוכה יתנש םוסרפ
תונוכת :םינוש םינתשמ יפל תיקלח םיקסעומו םיקסעומ יתלב ,םיקסעומ ,יחרזאה הדובעה
תדובעל םישדקומ םידחוימ םיקרפ .דועו תויפרגואיג ,תוילכלכ ,תויתלכשה ,תויפרגומד
ךליאו 1990 ילועל ,םתדובעמ תינמז םירדענה םיקסעומל ,תוקוור ןניאש םישנ
.הלעמו 15 ינב תייסולכואלו
(רקס ;םדא-חוכ ;םילוע ;םישנ ;םיקסעומ ;םילטבומ ;הקוסעת)
236
:ק'ז ,קלדנב
- 1993 ,בושיי יפל הדובעב דמעמו םילוח תפוקב תורבח ,הקוסעת ,עצוממ רכש
1995
.'מע 150 ,1996 םילשורי ,140 'סמ רקס ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
םיריכשה זוחא ,םיריכש לש יתנשהו ישדוחה עצוממה רכשה לע םינותנ ללוכ םוסרפה
,הדובעב דמעמ ,הנשה ךלהמב הקסעהה תפוקת ךשמ ,םומינימה רכשמ הובג וניא םרכשש
,הנושארל ,םיגצומ ןכ .םילוח תופוקב תורבח לע םינותנו בושיי לכב םידבוע רפסמ
םיריכשה תוגלפתה לע ןכו םישדחה םילועה ברקב עצוממה רכשה תוגלפתה לע םידוביע
תירוזא הצעומ ,בושיי תרוצ ,בושיי יפל םיגצומ םינותנה .הסנכה תוצובק יפל םיאמצעהו
.'וכו
(םיבושיי ;םילוח תופוק ;הסנכה ;רכש ;םייאמצע םידבוע ;םיריכש)
237
Haberfeld, Yitchak; Cohen, Yinon:
Earnings gaps between Israel's native-born men and women, 1975-1993
Pinhas Sapir Center for Development, Tel Aviv University, Tel Aviv 1996, 22
pages.
ידילי םיידוהי םירבגל םישנ ןיב רכשה ירעפב תומגמה תא חתנלו ראתל דעונש ח"וד
יאקירמא-יאפוריא אצוממ םישנ ןיב הנחבה התשענ ןכ .1993 דע 1975 םינשב לארשי
-יאפוריא אצוממ םירבגה תצובקל וושוה הלא תוצובק יתש .יחרזמ אצוממ םישנ ןיבל
תיזכרמה הכשלה הכרעש תוסנכה ירקסמ וחקלנש םינותנ לע ססובמ רקחמה .יאקירמא
.1993-ו 1987 ,1975 םינשב הקיטסיטטסל
םיחרזמ ,םיזנכשא :1993 - 1987 םינשב לארשי ידילי םירבג ברקב רכש ירעפ" :האר ןכ
.227 טירפ ,103 ןועבר ,"םיברעו
(יתדע אצומ ;תודבוע םישנ ;םידוהי ;הסנכה ;רכש)
238
:ידע ,ידיס ;הזילע ,רשיילפ ;לאינד ,ןייטשנזלפ
רקחמ - 1995 - 1993 ,םינטק םיקסע רובע תידוהיה תונכוסה לש תואוולהה תונרק
הכרעה
רובע עצוב .(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 68 ,1997 תובוחר ,חותיפה ידומילל זכרמה
.תידוהיה תונכוסה לש תובשייתהו חותיפל הקלחמה
דע 1993 הפוקתה ךשמב םיקסעל תידוהיה תונכוסה לש עויסה תוכרעמ וקדבנ הז רקחמב
לש תונושה תונרקה לש םיעוציבה ןיב הוושמו ראתמ רקחמה לש ןושארה וקלח .1995
ןרק ,(י"טק) תומזי חופיטל ןרקה תא תוללוכ הלא תונרק .םינטק םיקסעב הכימתל תונכוסה
ינשה קלחה .בשייתמ יביצקת ןרקו םיבשומל עויס ןרק ,תיביטנרטלאה ןרקה ,בגנהו לילגה
.הקוסעת תומוקמ תריציב י"טק ןרק לש תויביטקפאה תקידבב קסוע הדובעה לש
(הקוסעת ;חותיפ ירוזא ;תואוולה ;םינטק םיקסע)
239
:חנ ,ןייטשפא-ןיול ;רמת ,לטנרל
םישנ לש הדובע יכרעו תודמע :לארשיב םישנ תומזי לש יתרבחה טביהה
,תירבע) 'מע 36 ,(1996) ביבא-לת תטיסרבינוא ,הרבחו הדובע ירקחל ריאמ הדלוג ןוכמ
.(תילגנאב םוכיס
הדובע יפלכ םיקסע תולעבו תויאמצע םישנ לש םיכרעו תודמע ןוחבל התיה רקחמה תרטמ
(א :םינותנ תורוקמ השולשב שומיש השענ רקחמה ךרוצל .תוריכש לש ולאל םתוושהלו
ו 1991 ,1990 םינשב וכרענש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םדא-חוכ ירקסמ םינותנ
;1992-
םינותנ (ג ;תומזי םישנ 400 ברקב ךרענש רקס לע ססבתמ רשא שדח םינותנ סיסב (ב
םינותנה .1989 תנשב ךרענ רשא הדובע יפלכ תודמע לע (ISSP) ימואל-ןיב רקסמ
ינייפאמ ךירעהל ןכו םייטסינמוהו םייטסילאירטמ םיכרע יפלכ תודמע תוושהל םירשפאמ
.תונוש תויתקוסעת תודמעב םישנ לש החפשמלו הדובעל סחיו דיקפת
(תומזי ;הדובעל תודמע ;תודבוע םישנ)
240

- םג האר

(210 טירפ) 1995 ,םייטסיטטס םינותנ - ןולוח תייריע
-
הזע ףוח ,ןלוגה תמר תוירוזאה תוצעומה יבושייב ריעצה רודה לש הטילקה לאיצנטופ
(221) לוכשאו
-
(227) ילכלכ חותיפב ןפותישו תושלחה תובכשה
-
(230) הלימג יכירדמכ רבעשל םירכמתמ תרשכה
-
הארוהב הרשכהל תודסומה ירגוב לש ה"נשת - א"נשת םינשב הארוהב הקוסעת
(247) ד"נשת-ן"שת םינשב
-
(248) לרב תיב תללכמב הארוהל הרשכהה לש םירוזחמ 10 ירגוב לש הדובעב תובלתשה
-
(249) תיעוצקמ הבסהל ןוצרהו הארוהה תדובעב הקיחש
-
(315) תואלמגל שורפל םידמועה םידבועל הדירפ תוביסמ יביכרמ
-
(335) םייסיפ םינותנ :1995 ,לארשיב תוימוקמה תויושרה
-
(336) 1997 תנשל תינוריעה הדובעה תינכות - הפיח תייריע
-

ירוביצ רדס .ה

םימוסרפ

1996 ,טפשמה-יתב תולועפ
.'מע 34 ,1997 םילשורי ,15 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
ב טפשמה-יתבב וררבתנ םרטשו וררבתנש ,ושגוהש םיניינעה לע םיינושאר םינותנ םיאבומ
תומגמ תורקסנ ,ןכ ומכ .בושייהו הלועפה בלש ,ןיינעה גוס יפל םיעיפומ םינותנה .1996-
םיניינעה זוחאלו טפשמה-יתב תולועפ ףקיהל רשאב תונורחאה םינשב ונמתסהש יוניש
תוח"וד לע םיססובמ םוסרפב םיאבומה םייטסיטטסה םימוכיסה .הנש לכ תצורמב וררבתנש
.טפשמה-יתב תויוריכזמ לכמ שדוח ידמ ולבקתהש םיפטוש
(טפשמ-יתב)
241
:ןורימ ,סורג ;םרוי ,רחש
םייתומכ םיחותינ - ןוילעה טפשמה-תיבל תוינפ לש ןתייחדו ןתלבק
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 355 - 329 'מע ,(1996) 2 :ג"י תרבוח ,טפשמ ירקחמ
ללוכה ,םירבחמה ידי-לע םקוהש עדימ רגאמ ךותמ ופלשנש םינותנ לע ךמתסמ רמאמה
קדבנ רמאמב .1994-ל 1948 םינשה ןיב ונתינש ןוילעה טפשמה-תיב לש ןיד-יקספ 7,147
טפשמה-תיבב חילצהל (המודכו בישמ ,רערעמ ,רתוע) דצ לש וייוכיס ןיב רשקה רקיעב
םיגצומ .("תירוביצ תושר"כ וא "טרפ"כ) דצ לש ויוהיז ןוגכ םינוש םינייפאמ ןיבל ןוילעה
,יחרזא) םימוחת יפלו םידדצה גוויס יפל ,םינש יפל תוינפל תונעיהה רועיש לע םינותנ
,תואתכמסאה רפסמ יפל ,ןידה-יקספ לש םכרוא יפל החלצהה ירועיש לעו ,(ירוביצו ילילפ
.'וכו םיקיתב לופיטה ךשמ יפל
(הקיספ ;ןוילע טפשמ-תיב)
242
:'פ ,ןור ;הלאירא ,ןייטשנבל
שושיג רקחמב 'א בלש םוכיס - םהב םילפטמה החפשמ ינב ידי-לע םישישקב העיגפ
,הפיח תטיסרבינוא ,תילאיצוס הדובעל רפסה-תיב ,הנקיזה דומילו רקחל זכרמה
.'מע 20 ,1996 הפיח
םילפטמה החפשמ ינב ידי-לע םישישקב העיגפ יבגל םיאצממ תגצהו חותינ ללוכ ח"ודה
תועצמאב ,תוהזלו רתאל (1 :ויה (237 טירפ ,91 ןועבר) רקחמה לש 'א בלש תורטמ .םהב
(2 ;החפשמה דצמ תוללעתה יבצמל ןוכיסב תואצמנה םישישק תוצובק ,עוצקמ ישנא
ינב ידי-לע םישישקב תוללעתהה תעפותל עוצקמה ישנא ברקב תועדומה תא ריבגהל
;םהיתוחפשמ
(4 ;ללעתמה החפשמה בורק ינויפא לשו שישקה ןברוקה ינויפא לש ליפורפ תונבל (3
.םיחיכשה תוללעתהה ינפוא םהמ קודבל
(םישישקב תוללעתה ;םישישק)
243
:הנשוש ,סייו
בלשהמ םינותנ :לוהוכלא ינפמ הרהזא תויוותל םיריעצ לש תיתדע-ןיב תוסחייתה
תויוותה קוח תלעפה ינפלש
.55-49 'מע ,(1996 רבמבונ) 15 ,טפשמו האופר
,תסנכב לוהוכלאהו םימסה תדעו תועצמאב ,המזי לארשיב םזילוהוכלא תעינמל הדוגאה
תמוסרפ תועדומ לעו םירכשמ תואקשמ ילכימ לע הרהזא תויוות תקבדה רבדב קוח תעצה
דומעל התיה יחכונה רקחמה תרטמ .תירבה-תוצראב לעפומ רבכ הזכ קוח .הלאכ תואקשמל
םילולעה םיקזנל עגונב םהלש עדיה לעו הרהזא תויוותב םיריעצ לש הכימתה תדימ לע
ינב 3,065-ל ורבעוה וללה םיאשונב םינולאש .םיילוהוכלא תואקשמ תייתשמ םרגיהל
ילגרה לע םיקדבנה ולאשנ ןכ .(םידוהיו םירצונ ,םיזורד ,םימלסומ) ץראה ןופצמ רעונ
.םמצע םהלש הייתשה
(תודמע ;םירגבתמ ;לוהוכלא תייתש ;םיילוהוכלא תואקשמ)
244

- םג האר

(210 טירפ) 1995 ,םייטסיטטס םינותנ - ןולוח תייריע
-
(230) הלימג יכירדמכ רבעשל םירכמתמ תרשכה
-
(259) 1992 - 1981 ,תוינוציח תוביס בקע רעונ ינב ברקב תוריטפ
-
(328) 1996 ,לארשיב םיכרד תונואת
-

חותיפו רקחמ ,הלכשה ,ךוניח .ו

םימוסרפ

:תירורד ,ןמרטיפ ;דוהא ,רב ;הילד ,קצנירפש
1997 - ז"נשתה ,םירפסמה יארב ךוניחה תכרעמ
,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,םיביצקתלו הלכלכל להנימה ,הקיטסיטטסלו הלכלכל ףגה
.'מע 89 ,1997 םילשורי
דומעלו טרופסהו תוברתה ,ךוניחה תכרעמ לע םירפסמו תודבוע גיצהל איה תרבוחה תרטמ
םינכדועמ םייללכ םינותנ םיגצומ תרבוחה תחיתפב .הב תולחה תויוחתפתההו תומגמה לע
םיאשונב דקמתמ תרבוחה ךשמה .תויזחת םג םיגיצמה "ז"נשת-ן"שת םינשב ךוניחה תכרעמ" לע
,ךוניחה תכרעמ תוחתפתה לע םינותנ ,1997-ב טרופסהו תוברתה ,ךוניחה תואצוה :םיאבה
םהידומיל ךשמהו ב"י ידימלת ,הארוהב םדא חוכ ,תוזוחמב ךוניחה תכרעמ הז ללכב
.הייסולכואה לש הלכשהה תמר לע םינותנ ןכו ,םיינוכית-לע תודסומבו תואטיסרבינואב
(םיבושיי ;תיזחת ;הרישנ ;יברע ךוניח ;ירבע ךוניח ;םידלי ינג ;רפס-יתב ;םירומ ;םידימלת)

245
ד"נשת - א"משת םיירוזחמ - תואטיסרבינואב םיטנדוטס לש םידומיל ךלהמו תובלתשה
ה"נשת דע בקעמו
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1056 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.ההובג הלכשהל הצעומה םע ףותישב (תילגנאו תירבע) 'מע 78
םידימלת ירוזחמ לש םידומילה ךלהמ רחא בקעמ םיראתמ םוסרפב םיאבומה םינותנה
.ישילש וא ינש ,ןושאר ראות תארקל ה"נשת דע א"משת םינשהמ תחא לכב דומלל וליחתהש
ינש ראות ידומילמו ינש ראותל ןושאר ראות ידומילמ רבעמה לע םינותנ םיאבומ ,ףסונב
תלבק דע דומילה תונש רפסמ ,םידומילה תלחתה תנש יפל טוריפ ונשי .ישילש ראותל
תיזכרמה הכשלב ושענש םידוביע לע ססובמ םוסרפה .דסומהו םידומילה םוחת ,ראותה
.לארשיב תואטיסרבינואב םיראת ילבקמו םיטנדוטס לש יתנש-בר ץבוק ךותמ הקיטסיטטסל
.א"משת תנשב לחה םיראתה ילבקמו םיטנדוטסה לכ םיללכנ הז ץבוקב
(תואטיסרבינוא ;דומיל תומגמ ;םימדקא םיראת ;םיטנדוטס)
246
הארוהב הרשכהל תודסומה ירגוב לש ה"נשת - א"נשת םינשב הארוהב הקוסעת
ד"נשת-ן"שת םינשב
,1997 םילשורי ,10 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 60
בקעמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה הכרע ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ תנמזה יפל
םיכמסומה תודסומה ידי-לע הארוהל רשכוהש םדא-חוכ לש הארוהב תובלתשהה תדימ רחא
הנורחאה הנשה ידימלת תא תללוכ - ה"נשת דע א"נשת םינשל תסחייתמה - הקידבה .ךכל
ההובג הלכשהל תודסומה ןמ "הארוהב רגוב" ראות ילבקמ ,הארוה תדועת תארקל םידומילל
םתויה תקידב לע ףסונ .תואטיסרבינואה ןמ הארוה תדועת ילבקמו ,תואטיסרבינוא םניאש
לולסמ ,ךוניחה גרד ,אצומ ,ןימ :ןוגכ םירטמרפ וקדבנ ,אל וא הארוהב םיקסעומ
.'וכו זוחמ ,חוקיפה גוס ,הרשכהה עוצקמ ,םידומילה
(םירומל תוללכמ ;תואטיסרבינוא ;הארוה תדועת ;הארוה ידבוע ;םירומ תרשכה ;םירומ)
247
:לחר ,ןונרא ;הידאפ ,רסאנ ;הרברב ,וקסרפ ;הרורד ,ריפכ
תיב תללכמב הארוהל הרשכהה לש םירוזחמ הרשע ירגוב לש הדובעב תובלתשהה
לרב
ביבא-לת ,(הארוה ידבוע תרשכהב תוינכות חותיפו רקחמ - ת"פומ ןוכמ תאצוהב) 22 ,םיפד
.70 - 54 'מע ,1996
דע ט"לשת םינש) םירוזחמ הרשע ירגוב לש הקוסעתה בצמ תא קודבל התיה רקחמה תרטמ
תולאשה .םידומילב םהלש החלצההו עקרה ינותנל הקיזב ,לרב תיב תללכמ לש (ח"משת
םירוזחמה ירגוב םינוש הדימ וזיאב (1 :ויה ,םינוש םידדמ יפל ,ונחבנש תויזכרמה
ןמ "ריכב ךמסומ הרומ" תדועת ילעב םירגובה וא) םירחואמה םירוזחמה ירגובמ םימדקומה
םילולסמה ירגוב ןיב םילדבה םימייק םאה (2 ?("הארוהב רגוב" ראות ילעב םירומה
?םינושה
(םירומל תוללכמ ;הארוה ידבוע ;םירומ תרשכה)
248
:הרורד ,ריפכ ;זעוב ,ינש
ךרענש רקסל םימלתשמ תובוגת :תיעוצקמ הבסהל ןוצרהו הארוהה תדובעב הקיחש
הפוסבו תומלתשהה תנש תלחתהב
.83 - 71 'מע ,1996 ביבא-לת ,22 ,םיפד
רשא םירומ לש םהיתודמעו םהיתויפיצ לע דומעל שקיבש רקס תואצות חתנמה רמאמ
ךרענ רקסה .לרב תיב תללכמב הארוה ידבועל תיעוצקמ הבסהלו ץועייל זכרמב ומלתשה
רקחמה לש תוירקיעה תורטמה רשאכ ,הפוסבו ג"נשת םידומילה תנש תליחתב :םיבלש ינשב
,הנשה תליחתב תויפיצל סחיב הנשה ףוסב םידומילהמ ןוצרה תועיבש תדימ יהמ ןוחבל ויה
הקיחשה תשוחתל סחיב הנשה ףוסב םלתשמה לש תיללכה תישיאה ןוצרה תועיבש תדימ יהמו
.התליחתב
(הקיחש ;הארוה ידבוע ;תיעוצקמ הבסה ;םירומ תויומלתשה)
249
:םירחאו רתסא ,ןהכ ;ןור ,זוה ;תנע ,ןניק
םירגוב ירחא בקעמ - ייק תללכמ
.'מע 74 ,1995 עבש-ראב ,ייק םש-לע ךוניחל הללכמה
דיקפתה תסיפת תא ,ייק תללכמ ירגוב םירומה תדובע תא ןייפאל ויה רקחמה תורטמ
םהלש סחיה תא ראתל ,התיכב םתוגהנתהב םינושו םיפתושמ םינייפאמ תוהזל ,םהלש
ססבתה רקחמה .הללכמב םידומילל םהלש הכרעהה תאו הארוהב םתונמוימ תא ,םידימלתל
וכרענש תויפצת ,תונויאר ,(םויס ינותנו הסינכ ינותנ) םירגובה יקיתמ חקלנש עדימ לע
.םירגובל ורסמנש םינולאשו תותיכב
(הארוה תויונמוימ ;םירומ תכרעה ;םירומל תוללכמ)
250
ו"נשת ,(ירבע ךוניח) םיידוסי-לע ךוניח תודסומב תוימינפ
,'מע 34 ,1997 םילשורי ,8 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ףותישב
התיה ותרטמש (ידוסי-לעה ךוניחה תודסומ לש יתנשה רקסהמ קלחכ ךרענש) רקס תואצות
תייסולכוא ףקיה תא דודמלו ,תוימינפ םהב רשא ךוניחה תודסומ תא רופסלו רתאל
גוס ,(הנוילע הביטח ,םייניב תביטח) ךוניח גרד ,ןימ יפל ןהב םיררוגתמה םידימלתה
('וכו יתד-יתכלממ ,יתכלממ) חוקיפ ,זוחמ ,התיכ תגרדו לולסמ ,('וכו יעוצקמ ,ינויע) דומיל
.בושיי תרוצו
(םייניב-תוביטח ;םיידוסי-לע רפס-יתב ;תוימינפ)
251
:עטנ ,ענרב ;ללט ,בלוד
14 ליג דע םידליל תוימינפ עשתב תוברעתהה יכרדו םידליה יכרוצ תכרעה
'מע 83 ,1996 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
תולועפ האר) תוימוקיש תוימינפ עבראו תוילופיט תוימינפ שמח ןויפאב קסועה ,הז ח"וד
תוימינפ" תינכות לע הבישח תרגסמב ךרענ ,(147-145-ו 134 םיטירפ ,90 ןועברב תומוד
םוחתו ךוניחה דרשמ ,החוורהו הדובעה דרשמב רעונלו דליל תורישל תפתושמה) "םגדה
איבהלו וללה תודסומב םייוניש ןונכתל סיסב שמשל דעונו ,(לארשי טניו'גב ןוכיסב םידלי
.םהב תורישה רופישל
חוכו רישיה םדאה חוכ בכרה ,הימינפל הינפהה תוביס :ןוגכ ,םינוש םימוחת וקדבנ רקחמב
תדמע ,םידליל תוחפשמה ןיב רשקה ,םהל םינתינה םינעמהו םידליה יכרוצ ,ילופיטה םדאה
.דועו תידומילו תישגר הניחבמ םידליה בצמ ,םידליה תוחפשמ יפלכ תווצה
(םוקיש ;הדימל ייוקיל ;הקוצמב רעונ ;ןוכיסב םידלי ;תוימינפ)
252
:הואנ ,םילג-ןב ;קחצי ,ןמדירפ
עוציב יכרדו תורטמ :תורחבנ תונידמב תורגבהו רמגה תוניחב
,ךוניחה דרשמ לש ישארה ןעדמה עויסב ,'מע 366 ,1996 םילשורי ,דלאס הטיירנה ןוכמ
.טרופסהו תוברתה
תורטמ ;תונושה רמגה תוניחבב םייונישהו המרופרה :םיאבה םיאשונה תא ללוכ ח"ודה
לש רואית ;םידימלתה תניחב יבגל תונידמה תוטקונש םיכילהתה ;תונושה תונידמב תוניחבה
.תורחבנ תונידמ 24-ב תוניחבה תכרעמ
תורגבהו רמגה תוניחב תכרעמ" רקסה לש תבחרומ הרודהמ הווהמ ח"ודב אבומה רמוחה
לע ססבתמ רמוחה .1988-ב דלאס ןוכמ תאצוהב אציש "יתאוושה רקס - תורחבנ תונידמב
רמוח לע ןכו ,תונושה תונידמב םייזכרמ רקחמ יפוגלו ךוניחה ידרשמל וחלשנש םינולאש
.הנורחאל רואל ואציש םירפסבו תיעוצקמה תונותיעב םסרופש
(םיינוכית רפס-יתב רמג תוניחב ;תורגב תוניחב)
253
:תור ,זר ;תיגח ,רוניד ;הליג ,ץיבוקילז ;הירא ,יול
תודמעו םיגשיה ,םיכילהת :יתד-יתכלממה רפסה-תיבב 'ח-'ו תותיכב הפ-לעבש הרות
,'מע 137 ,1996 םילשורי ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה
.ביבא-לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה-תיב ףותישב
הדקמתה הקידבה .הפ-לעבש הרות תארוה לש םינוש םיטביה קודבל התיה רקסה תרטמ
דומילה ירפס ,הארוהה תועש רפסמ ןוגכ ,רפסה-יתבב עוצקמה תארוה יאנת לע עדי ףוסיאב
ןכ .הפ-לעבש הרות דומילל םירוהו םידימלת ,םירומ לש םסחיו םהיתודמעו ,הארוהה יכרדו
רמולכ ,הארוהה לש םירצותה וקדבנ ףוסבלו ,עוצקמב הארוהה יכילהת לע םינותנ ופסאנ
.עוצקמה דומיל בגא ושכרנש תודמעו םידימלתה לש עדיה תמר
(ךוניח יפלכ תודמע ;םיידומיל םיגשיה ;יתד-יתכלממ ךוניח ;הארוה הפ-לעבש הרות)
254
:ידע ,ןגד ;ברימ ,יגנז-ןס ;המלש ,יקסריבס
1996 - 1990 ,ךוניחה דרשמ ביצקת לע טבמ
.'מע 68 ,1996 ביבא-לת ,הודא זכרמ
:םיאבה םימוחתב תודקמתה ךות ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ביצקת לע הריקס
תוינכותו םישדח םילוע תטילק ,חותיפ תורייעבו תונוכשב רפס-יתבל תודעוימה תוינכות
.םיזורדו םייברעה רפסה-יתבל תודעוימה
(היילע תטילק ;יברעה רזגמב ךוניח ;חותיפ תורייע ;םיביצקת ;ךוניח)
255
:הלרפ ,רשנ
האצקהל תונורקע - חופיטה דדמ
.'מע 38 ,1996 םילשורי ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,ישארה ןעדמה תכשל
תא םיביכרמה םייביטקייבוא םינוירטירק רפסמ יפ-לע תישענ רפסה-יתבל םיבאשמה תקולח
ךסח לע תוצפל ודעונ חופיטה יבאשמ ,ןורקיעב .תונוש תויכרע תוערכה יפלו חופיטה דדמ
תרבוחה .םיקיפסמ יתלב םיירפס-תיב וא םייתרבח ,םייתחפשמ םיאנתמ עבונה יכוניח
האצקהה ןפוא יבגל רבסהו חופיטה דדמ יביכרמ לש ,חופיטה תוינידמ לש רואית תללוכ
םיאבומ ןכ .1963 זאמ חופיטה דדמ לש הירוטסיהה תראותמ םיחפסנב .חופיטה תועש לש
תועש תאצקה לדומל עגונה ינכט טוריפו חופיטה דדמל םינוירטירקה לש תורדגה םהב
.הנש ידמ האצקהה להונלו חופיטה
(תיכוניח תוינידמ ;ךוניחב תויונמדזה ;חופיט ידדמ)
256

:יש ,ינענכ ;םוחנ ,אילא-ןב
ךוניח תודסומ לש יזיפה חותיפה ןומימ תייגוס :"תולע אלל" תימוקמ הימונוטוא
.'מע 32 ,1996 םילשורי ,תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ
ןוטלשה גרד לא ךוניחה לש תיזיפה תכרעמה םוחתב ןונכתה תויוכמס רוזיבמ האצותכ
תעדל ,תחתפתמ ,יזכרמה ןוטלשה ידיב םייפסכה םיבאשמל תוירחאה תראשה ךות ,ימוקמה
לש חותיפה יטרפלו ףקיהל רשאב ימוקמה גרדב תוטלחה תלבק לש העפות ,םירבחמה
וז העפות םינכמ םירקוחה .תורזגנה תויולעב בייחתמ הז גרדש ילבמ תימוקמה תכרעמה
תודסומ חותיפ תוינידמ לש חותינ תללוכ תרבוחה ."תולע אלל תימוקמ הימונוטוא"
ךות ,היתוכלשהו (תועקשהו ןומימ ירדסה ,םיינוגראו םייטפשמ תונורקע) לארשיב ךוניחה
תופולח תועצומ תרבוחה לש ןורחאה הקלחב ."תולע אלל הימונוטוא"ה תעפות תקידב
.תוירשפא תוינידמ
(תועקשה ;חותיפ ;ךוניח תודסומ)
257
1994-ל םדקומ ןדמואו ,1993 - 1989 ,יחרזא חותיפו רקחמל תימואלה האצוהה
258
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1053 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.עדמה דרשמ םע ףותישב ,(תילגנאו תירבע) 'מע 124
יפל 1994 דע 1989 םינשל יחרזא פ"ומל תימואלה האצוהה ימוכיס םיגצומ םוסרפב
,ףסונב .תימואל-ןיב האוושה ללוכ ,'דכו האצוהה גוס ,ןמממה רוטקסה ,עצבמה רוטקסה
לע דחוימ טוריפו ,1996 דע 1989 םינשב פ"ומל תיתלשממה האצוהה לע טוריפ אבומ
ךשמה םה הלא םימוכיס .1996 דע 1993 תנשמ ,םידעי יפל הלשממה ידרשמ תואצוה
1020 'סמ ,םדוקה םוסרפב ומסרופו 1992-1991 םינשל וכרענש םימדוק םימוכיסל
תואצוה לע םירקסב ופסאנש םינותנ לע םיססבתמ םימוכיסה .(045 טירפ ,101 ןועבר)
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי-לע םיכרענה ,ההובג הלכשהל תודסומבו היישעתב פ"ומה
יפנעבו םיר"כלמב ,הלשממב פ"ומל האצוהה לע םימילשמ םינותנ לע ןכו ,ףטוש ןפואב
.םייקסעה םיתורישהו תרושקתה ,םימה ,למשחה
תיזכרמה הכשלה לש טנרטניאה רתאב ,הנושארה םעפה וז ,וגצוי תוחולהו םיאצממה
http://www.cbs.gov.il :רתאה תבותכ .הקיטסיטטסל
(תימואל האצוה ;ר"כלמ ;הלשממ ידרשמ ;תואטיסרבינוא ;היישעת ;חותיפו רקחמ)

- םג האר

(210 טירפ) 1995 ,םייטסיטטס םינותנ - ןולוח תייריע
-
(227) ילכלכ חותיפב ןפותישו תושלחה תובכשה
-
(230) הלימג יכירדמכ רבעשל םירכמתמ תרשכה
-
(277-269) םירגתאו םיגשיה :םידליב תויתחפשמ הכימת תוינכותב תמדקומ תוברעתה
-
(335) םייסיפ םינותנ :1995 ,לארשיב תוימוקמה תויושרה
-
(336) 1997 תנשל תינוריעה הדובעה תינכות - הפיח תייריע
-
(357 - 355) יכוניח עדימו טנרטניא - ח"וא
-תואירב .ז

םימוסרפ

:הוח ,ןיילק ;המחנ ,ןייטש ;הנויצ ,יאלקח
1992 - 1981 ,תוינוציח תוביס בקע רעונ ינב ברקב תוריטפ
.'מע 28 ,1997 םילשורי ,תואירבה דרשמ ,בושחמו עדימ יתוריש
ךות ,1992-1981 םינשב לארשיב רעונה ינב לש תוריטפה ירועיש תא גיצמה םוסרפ
ןהש ,('וכו םיכרד תונואת ,תודבאתה ,חצר) תוינוציח תועיגפ בקע תוומה תוביס טוריפ
הדובעב ,רעונה ינב .םירכז ברקב דחוימב ,רעונ ינב ברקב תוריטפל תוירקיעה תוביסה
לש תוריטפה ץבוק ךותמ םיחוקל םוסרפב םיאבומה םינותנה .24-10 ינבכ ורדגוה ,וז
תועדוהב םושרל םאתהב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלבו םינפה דרשמב ןכוהש ,לארשי
.ץבוקב םילולכ םניא ןונבל תמחלמ יללח .הריטפה
(םיריעצ ;םירגבתמ ;תוומ תוביס ;תוריטפ)
259
1995 - 1951 ,לארשיב העדוה תובייחמ תוימוהיז תולחמ
,1996 םילשורי ,201 'סמ םוסרפ ,תואירבה דרשמ ,תולחמ תרקבל ימואלה זכרמה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 115
םינותנ םהבש םייתפוקת םימוסרפ םיאיצומ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהו תואירבה דרשמ
.תואירבה דרשמל חוויד תבוח םהילע הלח קוחה יפ-לע רשא תורחבנ תוקבדמ תולחמ לע
םירקמה לע םינותנה ללכ ,תואירבה דרשמ ידי-לע ,הנושארל וצבוק יחכונה םוסרפב
תולחמהמ תחא לכב תוומ ירקמ רפסמו האולחת ירועיש םיגצומ ןכ .1951 תנשמ וחוודש
.תולחמה לש םייתנש תועראה ירועיש לש תיפארג הגצה הנשי ףוסבלו ,ורחבנש תוימוהיזה
(התומת ;האולחת ;תוימוהיז תולחמ)
260
:הניריא ,ריבד ;יבג ,ןונ-ןב
תילארשיה תואירבה תכרעמב תואירב יתוריש ןיגב תימצעה תופתתשהה ינייפאמ
םילשורי ,תואירבה דרשמ ,תואירב חוטיבו הלכלכל ףגאהו רוחמתו בוצקת ןונכתל ףגאה
.'מע 32 ,1996
האצוהה ןומימב תיבה-יקשמ לש תימצע תופתתשה לש ביכרמה חותינב תזכרתמ הדובעה
,םימולשת יגוס יפל הנויפיא ךות השענ תימצעה תופתתשהה לש יופימה .תואירבל תימואלה
תעפשה לש היגוסה תנחבנ הלא םידמיממ דחא לכב רשאכ ,תודסומ יפלו תוריש יגוס יפל
תואירבה תכרעמ ןומימב תימצעה תופתתשהה ביכרמש לככ :תוינויוושו תוליעי לע םולשתה
לבקל ותלוכי ןיבל טרפה תושרבש םייפסכה םיעצמאה ןיבש תולתה הלדג ,רתוי לודג
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי-לע ומסרופש םינותנ םיגצומ ,םויסל .יאופר תוריש
םירצומ לע תיבה-יקשמ תואצוהל עגונבו ,ג"לתהמ זוחאכ תואירבל תימואלה האצוהל עגונב
.תואירבה םוחתב ללוכ ,םינוש
(יתכלממ תואירב חוטיב ;החפשמ תואצוה ;םילוח תופוק ;תואירב יתוריש)
261
:םרוי ,יול ;רימע ,ילאומש
ליג יפ-לע לארשיב תואירבה יתוריש תכירצ תוגלפתה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 153 - 146 'מע ,(1996 רבמצד) 47 'סמ ,ילאיצוס ןוחטיב
ליגה תוצובק לש ןלקשמל ,םינוש תורוקמ רפסממ ,םינדמוא קפסל התיה הדובעה תרטמ
רכינה רעפה תניחב ךות ,תאז .לארשיב תואירבה יתוריש תכירצב הייסולכואב תונושה
ליגה תוצובק לש ןלקשמ ןיבל ליג יפל תויאופרה תואצוהה תוגלפתה ןיב םייקה
,ןוחבאו הדבעמ תוקידב ,תויחאו םיאפור לצא םירוקיב יבגל התשענ הקידבה .הייסולכואב
לכ ךסב תונושה ליגה תוצובק לש ןהיקלח ודמאנ ןכ .הלאב אצויכו זופשא רובע תואצוה
.תואירב יתוריש לע האצוהה
(םישישק ;ליג תוצובק ;הכירצ ;תואירב יתוריש)
262
:בקעי ,ובנ ;ךורב ,ןזור
יתאוושה חותינ :םילוחה תופוק לש םיתורישב שומיש יסופדו תואצוה ,תוסנכה
,1996 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ-טניו'ג
.(תילגנאו תירבע) 'מע 27
תלחה ינפל לארשיב םילוחה תופוק עברא ןיב תואצוהה תמרב םילדבהה םינחבנ וז הדובעב
יתורישב שומישה יסופדב םילדבהה ןיבל םניב רשקה ןחבנו ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח
יתורישב שומישב םילדבהה תא ריבסהל ןתינ הבש הדימה לש חותינ אבומ ,ףסונב .תואירב
.תונושה תופוקה ירבח לש םייפרגומד-ויצוסה םינייפאמב םילדבה תועצמאב תואירב
לעו ,1992 תנשל םילוחה תופוק לש םייסנניפה תוחודה לע ורקיעב ססובמ חותינה
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש ,1993 תואירב יתורישב שומיש רקס ךותמ םינותנ
(יתכלממ תואירב חוטיב ;םילוח תופוק)
263
:ילוש ,ילמרב ;לטיור ,סורג
םייוניש חותינ ,תיתאוושה הריקס :1996 לארשיב ירחסמו םילשמ תואירב חוטיב
תוינידמ תופולח תניחבו קושב
'מע 159 ,1996 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ-טניו'ג
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
תלחה םע לארשיב ירחסמהו םילשמה חוטיבל שוקיבה דצו עציהה דצ ןחבנ יחכונה ח"ודב
שומיש השענ ךכ םשל .ןמז ךרואל ולחש תורומת תונחבנ ןכו ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח
בו 1995-ב םילשמ חוטיב ינונקתו ירחסמ חוטיב תוסילופ (1 :רקחמ ילכ השולשב
ןוכמ ידי-לע ךרענש יתכלממ תואירב חוטיב קוח תכרעהל רקסמ םיאצממ (2 ;1990-
לש הכירצה יסופד לע דומעל ידכ ,1995 רבוטקוא-טסוגוא םישדוחב ליידקורב
(3 ;םיעשתה תונש תליחתב וחוורש םיסופדה ןיבל םהיניב תוושהלו םויכ הייסולכואה
הנשי ח"ודה לש ןורחאה קרפב .חוטיבהו תואירבה תוכרעמב חתפמ ישנא םע קמוע תונויאר
.תואירבה תכרעמב םייטרפ םיחוטיב תלעפהל תוירקיע תופולח שולש ןיב האוושה
(יתכלממ תואירב חוטיב ;םילשמ יאופר חוטיב ;חוטיב תורבח ;םילוח תופוק ;תואירב חוטיב)

264
:ינ'ג ,יקסדורב ;לטיור ,סורג ;תלייא ,גרב ;עטנ ,רוטנב
יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלחה תובקעב םישישקה יניעב תואירבה תכרעמ
'מע 41 ,1997 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
לע קוחה לש ותעפשה הנחבנ ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלחה רחאל הנש ךרענש רקסב
הלעמו 65 ינב ויה םהמ 375 ,םיבשות 1,394 ונייאור רקסב .ץראב תרגובה הייסולכואה
תא גיצמ הז ח"וד .(םגדמב םרפסמ תא לידגהל הדעונש וז הייסולכוא לש רתי תמיגד בקע)
םתושיגנבו םתונימזב תומגמ רחא בוקעל דעונ אוהו ,הלעמו 65-ה ינב ברקב רקסה יאצממ
תואירבל םימולשתה ףקיה תאו םיתורישה תוכיא תא קודבל ,םישישקל תואירבה יתוריש לש
ןיבל םישישק ןיב םילדבה ןוחבל ,קוחה יפלכ םישישקה תבוגת תא ןוחבל ,םישישקה ברקב
.םישישקה ברקב תונוש תוצובק לע קוחה תעפשהב םילדבהו ,(64-22 ינב) רתוי םיריעצ
(םישישק ;םילוח תופוק ;תואירב יתוריש ;יתכלממ תואירב חוטיב)
265
:םירחאו םיכח-לא דבע ,החלאסמ ;ינואע ,ףסוי ;דלא'ח ,ןאמילוס
?יתרבח יוניש וא ךרוצ - לארשיב םיברעה םישישקב ךשוממ לופיטל דסומ
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 540 - 537 'מע ,(1996 רבמצד) ב"י :131 ,האופרה
-תיבב 1995 רבמצד דע 1992 רבמצד הפוקתב והשש םיריידה לש םהינייפאמ םיראותמ
חותיפו ןונכתל הדוגאה - לשא ידי-לע) םקוהש ןושארה תובאה-תיב וניהש ,הירובד תובאה
םישישקה לש םהיקית ךותמ .לארשיב םיברעה םינקזה רוביצ רובע (לארשיב ןקזל םיתוריש
ןכ .םישישקה לש םדוקפת יבגל םינותנו םייתרבח םינותנ ,םייפרגומד םינותנ וחקלנ
יתחפשמ בצמ ,ליג ,היינפה תורוקמו ידוקפת בצמ ,תותדו םיבושיי יפל תוגלפתה הכרענ
.תולחמו
(תובא-יתב ;םישישקל תודסומ ;לארשי ייברע)
266
:לאומש ,סייר ;יזוע ,ןמלימ
תינושארה האופרה ךרעמב ומוקימו יזכרמה יאופרה דקומה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 246-243 'מע ,(1996) 'ח-'ז :131 ,האופרה
אוה .םילשוריב 1988 תנש ףוסב םקוה לארשיב ןושארה (מ"רמ) יזכרמה יאופרה דקומה
ינקתימב ,תיללכה םילוחה תפוק תואפרמ תריגס רחאלש תועשב םייאופר םיתוריש קפיס
םירשעמ רתוי לארשיב ומקוה ,זאמ ופלחש םינשב .החפשמ יאפור ידי-לעו תינושאר האופר
םייקש ,הירהנב מ"רמה לע חוודמ הז רמאמב .הנידמב םינוש תומוקמב םיפסונ םידקומ
לע ססבתמ רמאמה .רוזאב האופרה יתוריש ךרעמב ותובלתשהו ודוקפית לע ,םינש שמחכ
ינייפאמ (1 :מ"רמה לש םינייפאמ השולש וקדבנ םהבש םייביטקפסורטר םירקס ינש
(3 ;מ"רמב םינוש םיתורישב שומיש (2 ;תוירקיע תונחבאו ןימ ,ליג ללוכ ,םינופה
.ןוימ-רדחל תוינפה
.תכרעמב מ"רמה דיקפת ןודנו םירקסה יאצממ םיאבומ
(יזכרמ יאופר דקומ - מ"רמ ;תואירב יתוריש)
267

Pilpel, Dina:
Hospitalized patients' satisfaction with caregivers' conduct and physical
surroundings
Journal of General Internal Medicine, Vol. 11 (May 1996), pp. 312-314
תווצה לש סחיהו לופיטה םיעיפשמ הדימ וזיאב קודבל התיה ותרטמש ,רקחמ תואצות
הדימ וזיאבו ,םילוחה-תיבמ תיללכה ןוצרה תועיבש תשוחת לע םילוחה-תיבב יאופרה
תופיפצ ,ןויקנ ,שער ןוגכ ,םילוחה-תיבב םיררושה םייסיפ םיאנת וז השוחת לע םיעיפשמ
לע תונעל ושקבתנ "הקורוס" יאופרה זכרמב תוימינפ תוקלחמב וזפשואש םילוח 143 .'וכו
.יללכה םתואירב בצמ תא ךירעהל ושקבתנ ןכו ,וללה םיאשונב תולאש
(לופיטמ ןוצר תועיבש ;םילוח-יתב ;תילופיט הביבס ;יאופר לופיט)
268
Harel, Shaul; Shonkoff, Jack P. (Editors):
Early childhood intervention and family support programs: accomplishments
and challenges
JDC-Brookdale Institute of Gerontology and Human Development, in cooperation with
JDC-Israel and Tel-Aviv Sourasky Medical Center (affiliated to Tel Aviv
University), Jerusalem 1996, 295 pages.
תוינכות אשונב 1992 רבמצדב תליאב ןושארה ימואל-ןיבה סנכב וגצוהש םירמאמ רחבמ
םירקחמ לע םיססבתמה םירמאמה .םידלי תוחתפתה תויעבב תיתחפשמ הכימתו תוברעתה
:םניה םילארשי םירקוח לש םייטסיטטס
269
A parent report instrument for the assessment of pre-linguistic
communication in hearing impaired children, pp. 29-45 (Esther Dromi, Amazia
Weisel, Hadas Treitel)
(הפשה תוחתפתה ;העימש ייוקיל ;םידלי)
270
Developmental monitoring: from principles to a valid, community-based model,
pp. 47-57 (Emanuel Tirosh)
(תוברעתה תוינכת ;תוחתפתה ;םידלי)
271
Clinical characteristics of children referred to a child development center
primarily due to speech, language and communication disorders, pp. 59-77
(Shaul Harel, Yoram Greenstein, Rahel Yifat et al)
(תוברעתה תוינכת ;רובידב תוערפה ;תוחתפתה ;םידלי)
272
Intrauterine growth retardation: the optimality concept as a strategy for
early diagnosis and neurodevelopmental outcome, pp. 79-87
(Shaul Harel, Ariel Jaffa, Ephraim Yavin et al)
(תויתוחתפתה תויוכנ ;ילכש רוגיפ ;םידלי)
273
Multiple caregiving environments: the Kibbutz experience, pp. 143-162
(Abraham Sagi, Marinus H. von Ijzendoorn)
(ץוביקב ךוניח ;תוחתפתה ;םידלי)
274
The more intelligent and sensitive child (MISC): a new look at an old
question,
pp. 163-180 (Pnina S. Klein)
(תיכוניח תוחתפתה ;םידלי-םירוה יסחי ;הדימל ;םידלי)
275
The role of biological and environmental factors in determining the
developmental outcomes of children born at biological risk: empirical
findings and implications for intervention, pp. 183-201 (Rachel Levy-Shiff,
Gili Einat)
(תיכוניח תוחתפתה ;םידלי-םירוה יסחי ;םיגפ ;תוחתפתה ;םידלי)
276
Children with intrauterine growth retardation (IUGR): cognitive and
behavioral development at two years of age, pp. 213-221
(Deborah Lieberman, Yoram Greenstein, Shaul Harel)
(םידלי-םירוה יסחי ;ילכש רוגיפ ;תוחתפתה ;תוקניה ליג)
277
:תזכרמ ימייא ,רגבא
לארשיב דשה ןטרס
'מע 175 ,1996 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ-טניו'ג
המחלמל הדוגאה ,םישנ תואירב םודיקל הדוגאה ףותישב ,(תילגנאב םימוכיס ,תירבע)
.לארשיב םישנה תלודשו ןטרסב
לופיטו םדקומ יוליג ,הלחמל ןוכיסה ימרוג ,דשה ןטרס אשונב םירמאמ ףסוא ללוכ רפסה
:םהיניב .דועו ילופיטה ךילהתה ,ענומ
278
.15 - 1 'מע ,(רגבא ימייא) בצמ תנומת - לארשיב דשה ןטרס
279
.27 - 21 'מע ,(טרנר דג) יללכ אובמ - דשה ןטרסל ןוכיס ימרוג
280
- 29 'מע ,(רשלפ הנאיד) םלועהמו לארשימ תורפס תריקס - דשה ןטרסל ןוכיס ימרוג
.52
281
68 - 57 'מע ,(טרנר דג) יללכ אובמ - ענומה לופיטהו דשה ןטרס לש םדקומה יוליגה
.
282
.94 - 69 'מע ,(ןורבנוש לכימ) לארשיב דשה ןטרס לש םדקומ יוליג
283
'מע ,(דרס ןזוס) דשה ןטרסב תולוח םישנ ברקב שושיג רקחמ :תכרעמהו הלוחה ןיב
.124 - 99
284
.137 - 131 'מע ,(רדייב האל) דשה ןטרסב תולוח םישנ לש םיישפנ םיטביה
(דשה ןטרס)
285

:םירמ ,רפופ ;בקעי ,רנרל ;ילינ ,רבליז ;ירוא ,םריבא
םינויפיא ,ףקיה ,הרדגה :לארשיב םיינורכ שפנ ילוח
רפסה-תיב םע ףותישב ,'מע 68 ,1996 םילשורי ,תואירבה דרשמ ,שפנה תואירב יתוריש
.לארשי טניו'ג - שפנה תואירבל קלאפ ןוכמו ,תירבעה הטיסרבינואה ,תילאיצוס הדובעל
ללכב ץראב םיינורכה שפנה ילוח תייסולכוא תא רידגהל התיה רקחמה לש ותרטמ
לש םיכרצהו תויעבה ,םינויפאה תא ךירעהלו םרפסמ תא דומאל ,טרפב םילשוריבו
.וז הייסולכוא
.64 דע 18 יאליגב םיינורכ שפנ ילוח הללכ רקחמה תייסולכוא
(תיוישפנ תוערפה ;שפנה תואירב)
286
:םירמ ,רפופ ;ירו'גרמ ,ןוסנייפ ;הנפד ,ןוסניול ;בקעי ,רנרל
שפנה תואירב תואפרימב םילפוטמה תייסולכוא לש םיתורישב שומישה יסופד
לארשיב
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 241 - 236 'מע ,(1996) 'ח-'ז :131 ,האופרה
.לארשיב םייתאפרימה שפנה תואירב יתורישב שומישה יסופדו ףקיה לע םינותנ םיאבומ
תואירב יתורישב תוירקיעה םילפוטמה תוצובק ןהימ ,תולאשה לע תונעל ןויסינ השענ
תורידת ,לופיטה ךרוא יפ-לע הלא תוצובק לש שומישה יסופד םהמו ,םייתאפרימה שפנה
רמאמה .םיברועמה םילפטמה תועוצקמו תוכרוצ ולא תוצובקש לופיטה יגוס ,םיעגמה
לש תואצות לעו ,1986-ב תואירבה דרשמ םעטמ ךרענש ,יצרא רקס תואצות לע ססבתמ
.1994-ב תויתלשממ תואפרימ 7-מ ופסאנש םימוד םינותנ
(יאופר לופיט ;תואפרמ ;תוישפנ תוערפה ;שפנה תואירב)
287
Zilber, N.; Lerner, Y.:
Psychological distress among recent immigrants from the former Soviet
Union to Israel: I. Correlates of level of distress
Psychological Medicine, No. 26 (1996), pp. 439-501.
םינייפאמהו םימרוגה ,הדימה לע דומעל התיה (501 טירפ 87/88 ןועבר) רקחמה תרטמ
הנושארה הנשה ךשמב רבעשל תוצעומה-תירבמ םישדח םילוע ברקב תישפנ הקוצמ לש
הווהמ ץראל ץראמ הריגה םנמא םאה ,קודבל רקחמה שקיב ,רתיה ןיב .לארשיב םתוהשל
רשא הלעמו 18 יאליגב םילוע 600 ורקחנ 1990 רבמצדב .תישפנ הקוצמל ןוכיס םרוג
תואצותל וושוה רקחמה תואצות .1990 רבוטקוא - 1989 רבמטפס הפוקתב הצרא ועיגה
.םירבצ םילארשי יבגל השענש המוד רקחמ
(הריגה ;ץחל יבצמ ;תוצעומה-תירב ;םילוע)
288
Zilber, N.; Lerner, Y.:
Psychological distress among recent immigrants from the former Soviet
Union to Israel: II. The effects of the Gulf War
Psychological Medicine, No. 26 (1996), pp. 503-510
בוש ונייאור ,(1991 סרמ) ץרפמה תמחלמ לש המויס רחאל שדוחכ .ל"נה רקחמה לש ךשמה
םירטמרפו המחלמה תויווח לע ולאשנ םה םעפה רשאכ ,הייסולכוא התוא ךותמ שיא 328
םירוגמה-תיב וליפא וא) הז רוזא םאהו םירוגמה רוזא ןוגכ ,המחלמל םירושקה םינוש
עגפנ (ומצע
.םיליט ידי-לע
(ץרפמה תמחלמ ;תועפשה תומחלמ ;ץחל יבצמ ;תוצעומה-תירב ;םילוע)
289

:םירמ ,שרב ;הרש ,ןוסקיציא - ןיחונימ ;לאפר ,ןמגנוי
לש טבמה תדוקנמ םתועמשמו היפויתא ילוע ברקב תישפנ הקוצמ לש םייוטיב
לפטמה לשו לפוטמה
רקחל קלאפ ןוכמ ,תויפויתא תויסולכוא - שפנה תואירבב תויתוברת-ןיב תויגוס :ךותב
,(תירבעב םוכיס ,תילגנא) 57 - 43 'מע ,1995 םילשורי ,לארשי טניו'ג - שפנה תואירב
ימואל-ןיב ןויזופמיס ךותמ םירבד .תירבעה הטיסרבינואהו תואירבה דרשמ ףותישב
.1995-ב קלאפ ןוכמב םייקתהש
ןתמב וקסעש ,םיפויתא אלו םיפויתא חתפמ ישנא 23 לש םגדממ היצמרופניא הפסאנ
הקוצמ לש םייוטיב אשונב ונייאור וללה .היפויתאמ םילועה תייסולכואל םירישי םיתוריש
.היפויתא ילוע ברקב תישגר
(ןואכיד ;שפנה תואירב ;היפויתא ;םילוע)
290
:היבוט ,ברוח
ןשה תואירב םוחתב תטקננה תוינידמה ןיבל םיכרצו האולחת ןיב רשקה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 112 - 104 'מע ,(1996 רבמצד) 47 'סמ ,ילאיצוס ןוחטיב
שמח לש תואירב תוכרעמ ןיבל לארשיב ןשה תואירב ךרעמ ןיב האוושה התשענ וז הדובעב
יפ-לע ונחבנ תוכרעמה .(ב"הראו הינמרג ,קרמנד ,היגברונ ,הינטירב) תושעותמ תונידמ
האולחתה בצמו תטקננה תיתלשממה תוינידמה ,תכרעמה הנבמ ,ןהב תועקשומה תומושתה
.ןשה תואירב םוחתב
(ןשה תואירב ;תואירב תוינידמ)
291
:חספ ,ןמצרווש
בגנב תינוריע הייסולכוא ברקב שמשל ןוגימ יעצמאב שומיש רקס
.'מע 12 ,1996 עבש-ראב ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,החפשמה תאופרל הקלחמה
.עבש ראבב תואפרמ יתשב םילפוטמ 1,458 לש םגדמ ברקב ךרענש ינופלט רקס תואצות
ןוכיסל תורושקה תוינפוג תונוכת ,םייתקוסעתו םייתלכשה ,םייפרגומד םינותנ ופסאנ
שומישלו שובלל םיסחייתמה םינתשמו (םייניע עבצ ,רוע עבצ ,רעיש עבצ) שמשל הפישחבש
.ןודנה אשונב תודמעו עדי לע םיטרפ וקדבנ ןכ .ןגמ תוחשמב
(רוע תולחמ ;שמש)
292
:הנשוש ,סייו
תירבועה לוהוכלאה תנומסית לע םירגבתמ לש עדי
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 586 - 585 'מע ,(1997 לירפא) 'ח :132 ,האופרה
לוהוכלא תייתשב םיכורכה םינוכיסל סחיב עדיה תמר תא ךירעהל התיה רקחמה תרטמ
וז היסולכוא .לילגה עבצאב םיצוביקמ 18-17 םיליגב םירגבתמ 175 ברקב ןוירהה ךשמב
םייתנש-הנשב תברועמ התיהו ,לוהוכלא תכירצב תוברועמ לש םיהובג םירועיש רבעב התליג
ראוניב ךרענ רקסה .לוהוכלאה םוחתב רפסה-תיבב העינמ תולועפב רקסה תכירעל ומדקש
.1996
(ןוירה ;לוהוכלא תייתש)
293
Reshef, Ron; Rennert, Hedi; Herskovits, Miriam et al:
A prospective study evaluating the usefulness of continuous supplemental
oxygen in various endoscopic procedures
Israel Journal of Medical Sciences, 32:9 (September 1996), pp. 736-740.
תוקידב םירבועה םילוח לע הפוצר ןצמח תקפסא העיפשמ דציכ קודבל התיה רקחמה תרטמ
ןצמח ולביק םקלח ,םילפוטמ 289 קלח וחקל יוסינב .םינוש םייפוקסודנא םיכילהתו
.אל רחאה קלחהו
(ןצמח ;םיחותינ ;תויאופר תוקידב)
294
:המלש ,יקסריבס ;ברימ ,יגנז-ןס ;הרברב ,יקסריבס
1997 - 1990 ,תואירבה דרשמ ביצקת לע טבמ
.'מע 28 ,1996 ביבא-לת ,הודא זכרמ
ןומימ ;תואירבה דרשמ ביצקת ;תואירבה תכרעמ ןומימ :םיאבה םיקרפה תא ללוכ ח"ודה
םילוחה-יתב ביצקת ;לארשיב תואירבל תימואלה האצוהה ;יתכלממ תואירב חוטיב קוח
רזגמל תודחוימ תובצקה ;ירטאירגה זופשאה ביצקת ;תענומה האופרל ביצקתה ;םייתלשממה
.בגנב םיאודבה יבושייב םיענומ תואירב יתורישו יברעה
(תענומ האופר ;תואירב יתוריש ;יתכלממ תואירב חוטיב ;םיביצקת)
295

- םג האר

2005 - 1994 :יפרגואיג רוזא יפל לארשיב םישישקה ברקב םיתורישל םיכרצ ינדמוא
(224 טירפ)
-
(237) 1995 - 1993 ,בושיי יפל הדובעב דמעמו ח"פוקב תורבח ,הקוסעת ,עצוממ רכש
-
(244) לוהוכלא ינפמ הרהזא תויוותל םיריעצ לש תיתדע-ןיב תוסחייתה
-
(258) 1994-ל םדקומ ןדמואו ,1993 - 1989 ,יחרזא חותיפו רקחמל תימואלה האצוהה
-
(299) תימוהיז תיאופר תלוספב לופיטל ימגדמ לדומ תניחב
-
(311) לארשיב ןושיע ילגרה
-
(312) םייתדו םיינוליח םיצוביקב התומת ירועיש - ?תואירבה תמר תא הלעמ תויתד םאה
-


הביבסה תוכיאו הביבס ,םילקא .ח

םימוסרפ

:(םיכרוע) הנרא ,ןוזרגרב ;ירוא ,ןירגלגנימ
1995 - 1994 ,םירקסו םירקחמ יריצקת :הביבסה תוכיא
.'מע 99 ,1996 םילשורי ,הביבסה תוכיאל דרשמה ,ישארה ןעדמה תכשל
דרשמהמ (אלמ וא יקלח) ןומימ ולביק רשא ,םירקסו םירקחמ 37 לש םיריצקת ללוכ רפסה
,םיקיזמ ,תיאלקח היגולוקא ,םינכוסמ םירמוח ,םימ :םיאבה םיאשונב ,הביבסה תוכיאל
םינשל ןכדועמ רפס .'וכו םוהת ימ םוהיז ,םי םוהיז ,שער ,הקצומ תלוספ ,ריוואה תוכיא
:םירכזומה םירקחמה ןיב .םיבורקה םישדוחב תאצל ןנכותמ 1996 - 1995
296
עקרקב םיינגרוא-ורולכ םיסיממ קוריפל תוילאיבורקימ תוכרעמ ןויפא
םימבו
.(ינקלוו זכרמ - םואבלדנמ .ר)
297
-יא הימיכל הקלחמה - םהש .ג) ליטסקט יעבצ תלוספ ןוניסל ריינ תלוספ לוצינ
.(תירבעה הטיסרבינואה ,תינגרוא
298
,מ"עב הרסויק - גרברפפוק .א) תימוהיז תיאופר תלוספב לופיטל ימגדמ לדומ תניחב
.(ביבא-לת
299
.ע,ינקלוו זכרמ - בהל .ע) יברעמה לילגב תוננב תייקשהל ןיחלוק ימב שומישה
.(תוריפה ילדגמ ןוגרא - ןמסייו .ז ,מ"הש - טדרגניול
300
הקלחמה - ןומיס .ד) לארשיב םיטימרט יעגפמ ידקומ לש יתומכ רואיתו יופימ
.(ביבא-לת תטיסרבינוא ,היגולואוזל
301
-רב תטיסרבינוא - יול .ר ,רשיפ .י ,רנופ .ה ,ןייבשיפ .א) יתביבס קבאב תרפוע יזוכיר
.(יגולואיגה ןוכמהו ןליא
302
רקחל זכרמה - רפסג .א ,רטכש .מ) הקצומ תלוספב לופיטל תופולח לש ילכלכ חותינ
,הביבס תוכרעמ קשממל הדבעמה - ןוליא .א ;הפיח תטיסרבינוא ,הביבסו עבט יבאשמ
.(ןוינכטה
303
גוחה - רפוס .מ ,לג .ר) םיבשומל םייאלקח-אל םיקסע תרידח לש תויתביבס תוכלשה
.(ביבא-לת תטיסרבינוא ,היפרגואיגל
304
הקלחמה - ןומולס .א ,ןוסלטייפ .ע) הביבסה תוכיא לע הרימש םשל הרובחת תוינידמ
.(תירבעה הטיסרבינואה ,היפרגואיגל
305
.(תליאב יאטיסרבינוא-ןיבה ןוכמה - רזל .ב ,ןינג .א) תליא ץרפמ ןופצל רוטינ תינבת
(הביבסה תוכיא)
306
:הרוא ,ינרק ;הרופצ ,תג
חלמה םי ןופצבו ןדריה תעקבב תיאלקחה היגולורואטמה
הביטחה םע ףותישב ,'מע 307 ,1995 ןגד תיב ,הרובחתה דרשמ ,יגולורואטמה תורשה
הצעומו ןדריה תעקב תירוזא הצעומ םעו ,תימלועה תינויצה תורדתסהה ,תובשייתהל
.תוליגמ תירוזא
םינתשמה לש יתאוושה ימילקאורגא חותינל שדקומ 'א קלח :םיקלח העבראב גצומ םוסרפה
,םשג ,ברש ,תוחל ,עקרקהו ריוואה תרוטרפמט ,שמש תריהזו הנירק :םינושה םיימילקאה
םייטסיטטס םידוביעלו רוזאה לש ימילקאופוט חותינל שדקומ 'ב קלח .חורו תודאתה
םושיי תא שיגדמ 'ג קלח .םינושה רוזאה יחטשב תוכומנ תורוטרפמטלו הרקל םירושקה
תואמגוד תוגצומ ,רתיה ןיב .םייאלקחה עוציבבו ןונכתב םינושה םיימילקאה םינותנה
היהיש םילודיג וא ,רוזאל םיינייפוא םייאלקח םילודיג ןיבל םילקאה ןיב ןילמוג יסחיל
תעקב לש םירוזאה-תת תעשתל ימילקא חותינ גצומ 'ד קלחב .דיתעב רוזאב לדגל ןתינ
.ןורמוש ירה לש םייחרזמה תודרומהו ןדריה
(הדש ילודיג ;עקרק ישומיש ;תואלקח ;םילקא ;חלמה םי ;ןדריה תעקב)
307

- םג האר

(210 טירפ) 1995 ,םייטסיטטס םינותנ - ןולוח תייריע
-
(258) 1994-ל םדקומ ןדמואו ,1993 - 1989 ,יחרזא חותיפו רקחמל תימואלה האצוהה
-
(330) ידיתע יושיר ןוכמ ןויפיאל רקס
-
(335) םייסיפ םינותנ :1995 ,לארשיב תוימוקמה תויושרה
-
(336) 1997 תנשל תינוריעה הדובעה תינכות - הפיח תייריע
-

הרבחו יאנפ ,תוברת .ט

:הנח ,גוצרה
םולש ינוגראב תויברע םישנ :םולש לש היפרגואיג
'מע 33 ,1997 ביבא-לת ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,הרבחו הדובע ירקחל ריאמ הדלוג ןוכמ
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
תויניטסלפ םישנ םע קמוע-תונויאר 50 לעו םולשל םישנ ינוגרא רקס לע ססובמ רקחמה
תורגסמה תא רתאל התיה רקחמה תרטמ .הלאכ םינוגראב תורבח ויהש לארשי תויחרזא
ןתובלתשה תדימ לע דומעלו םינוגראה לש םייפוא לע דומלל ,וללה םישנה תוליעפ ןהבש
תויניטסלפ םישנ לע רתוי בחר רקחממ קלח הווהמ הז רקחמ .םהב תויניטסלפה םישנה לש
:הז תא הז םימילשמה םידקומ השולש רקחמל .םולש ינוגראב תוליעפה לארשי תויחרזא
תופתתשמה םישנה לש יתרבחה ליפורפה רקחמ ,ינשה ;םולשה ינוגרא תפמ טוטרש ,דחאה
סנכיהל ורחבש םישנה לש ןמלוע לע דומעל ןויסינ ,ישילשה ;םינושה םינוגראה יגוסב
.םולשה ןעמל תירוביצה תוליעפה םוחתל
(םיניטסלפ ;םידוהי-םיברע יסחי ;םישנ ;םינוגרא ;םולש)
308
:ידא ,רגרפ ;הרואיל ,רוט-רב
תרחואמה הנקיזב םייחה תועמשמו תוכיא ?וייחב ול שי המ ,ןקז-ןקז
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 47 - 37 'מע ,(1996/97 ףרוח) 76 'סמ ,היגולוטנורג
(הלעמו 80 ינב) םינקז-םינקז לש םייחה תועמשמ תורוקמ תא קודבל התיה רקחמה תרטמ
םייחה תועמשמ תורוקמ וקדבנ ,ןכ ומכ .(79-65 ינב) םיריעצ-םינקז לש ולאל האוושהב
ןיב קהבומ רשק םייק םאהו ,הליהקב םייחה ולא תמועל תובא תיבב םירגה ולא ברקב
ללכ םגדמה .יתואירב בצמו יתחפשמ בצמ ,ןימ ןוגכ םירטמרפ ןיבל םייחה תועמשמ תורוקמ
.שיא 210
(םייחה תועמשמ ;תובא-יתב ;יאנפ תויוליעפ ;םיישיא-ןיב םיסחי ;םישישק)
309
:אמאיל ,ץיבודיוד;םרוי ,לורק
תוילאיצוסורפ תונוכת - ןוכיסו רגתא תחיקל לע לומגתה תטיש תעפשה
ריע ינבו ץוביק ינב לש םזיאורטלאו
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 519-510 'מע ,(1996) 3 'סמ ,הלכלכל ןועבר
ץוביקה ייח וליאו תיטסילאודיבידניא תיתורחת תוברת םיגציימ ריעה ייח יכ החנה ךותמ
ינב ברקב "םינוכיס תחיקל" לש תוטלחה תוושהל שקיב הז רקחמ ,תיפותיש תוברת םיפקשמ
יוסינ יאנתבו (יתצובק סרפ תמועל ישיא סרפ) תונוש לומגת תוטיש יפל ריע ינבו ץוביק
היה םיסרפה הנבמ .(יוסינה עוציב ןמזב הצובקה ירבח לש תוחכונ-יאו תוחכונ) םינוש
הובג סרפב ותצובק תא תוכזל ידכ ולש ישיאה סרפה תא ןכסל היה קדבנה לעש ,הזכ
.18 - 6 םיאליגב ריע ידלי 234-ו ץוביק ידלי 265 קלח וחקל רקחמב .רתוי
(תיפותיש תוגהנתה ;םזיאורטלא ;תינוריע הייסולכוא ;םיצוביק ינב ;םירגבתמ)
310
:הנר ינגד ;יבא ,ינגד
לארשיב ןושיע ילגרה
.'מע 4 ,1996 ביבא-לת ,מ"עב יבחרמ רקחמל ןוכמה - היפרגוטרקואיג
.רודישה תושר רובע עצוב
םירקסב .1996 רבמצדו רבוטקוא םישדוחב וכרענש םירקס ינש לש תואצות גיצמ ח"ודה
הסנכהו הלכשה ילעבו םינוש םיאליגב ,םישנו םירבג - שיא 1,000-ל בורק ונייאור הלא
תואירבה תויעב יבגל םתועדומל ,רבעבו הווהב םהלש ןושיעה ילגרהל עגונב - םינוש
,ןושיעהמ תועבונה
.'וכו םינשעמ םהש תוירגיסה גוס
(ןושיע)

311

Kark, Jeremy; Shemi, Galia; Friedlander, Yechiel et al:
Does religious observance promote health? Mortality in secular vs.
religious Kibbutzim in Israel
American Journal of Public Health, 86:3 (1996), pp. 341-346.
תומוד תוצובק ברקב םייח תלחותל תויתד ןיב רשקה תא קודבל התיה רקחמה תרטמ
םייחה ןונגסו םתלכשה תמר ןכו םיבשותה אצומ ,ןהלש ילכלכהו יתרבחה הנבמה תניחבמ
,הז אשונ קדבנ 1985-ל 1970 םינשה ןיב .תווצמ םויקל רושקה לכב תונוש ךא ,םהלש
.םייתד םיצוביק 11-בו םיינוליח םיצוביק 11-ב ,תוומה תביס ללוכ
םיטביה תניחב ךות תואירבה לע יתדה םייחה חרוא תעפשה הקדבנ ובש ,המוד רקחמ האר
.178 טירפ ,102 ןועבר - םייתדו םיינוליח םיצוביק ירבח לש םייתוברתו םייתרבח
(םייח תונונגס ;םייח תלחות ;תויתד ;םיצוביק ;התומת)
312
Zisenwine, David; Schers, David; Levy-Keren, Michal:
Adolescents from the former Soviet Union and Jewish identity: A research
note
ISSR, Israel Social Science Research, 11:2 (1996), pp. 61-66.
- 13 ינב ,ןפלוא ידימלת לש םהיתויוגהנתה לעו םהיתועידי לע דומעל התיה רקחמה תרטמ
הנחבה התשענ .תידוהיה תרוסמלו תודהיל עגונה לכב ,םימעה רבח תוצראמ םילוע ,19
ןיבל רבעשל תוצעומה-תירב לש יפוריאה קלחב רשא תוקילבופרמ הצרא ועיגהש םילוע ןיב
.יתאיסאה קלחה ןמ םאצומש הלא
(םיגח ;םיגהנמ ;תודהי ;תויתד ;תוצעומה-תירב ;םירגבתמ ;םילוע)
313
Jacobson, Dan; Bar-Tal, Daniel:
Structure of security beliefs among Israeli students
Political Psychology, 16:3 (1995), pp. 567-590.
קסע רקחמה .הטיסרבינוא ידימלת 458 ברקב השענש רקחמ תואצות לש חותינ אבומ רמאמב
,םימוחת לש ןווגמ ףיקה אוהו ,ןהימרוגו (ןוחטיב-יא וא) ןוחטיב תושוחתו תונומא אשונב
הדובעב ןוחטיב ,החפשמה ךותב םיסחי ,עשפ ,יטילופ בצמ ,תואירב ,ילכלכ בצמ :ןוגכ
.ןוחטיב-יא תשוחתל םהל םרגש עוריא וא בצמ ראתל םינייאורמה ושקבתנ ,רתיה ןיב .דועו
תורוקממ םילבקמ םהש היצמרופניא םנוחטב לע העיפשמ הדימ וזיאב חוודל ושקבתנ םה ןכ
הארנה דיתעב םיברעה םע םיסחיה לעו םולשה אשונל שדקוה רקחמה לש דחוימ קרפ .םינוש
.ןיעל
(םידימלת תודמע ;םולש ;תוישגר תובוגת ;ןוחטיב תשוחת)
314
Jacobson, Dan:
Celebrating good-bye: Functional components in farewell parties for
retiring employees in Israel
Journal of Aging Studies, 10:3 (1996), pp. 223-235.
ןהו םישרופה םידבועל סחיב ןה ,הדירפ תוביסמ תואלממש םידיקפתה לע דומעל ןויסינ
אלש השירפ יבגל םידבוע לש םהיתודמע ונודנ .שורפל םידמוע םה ונממש ןוגראל סחיב
,הביסמב םיפתתשמה רפסמ לע םינותנ םיאבומ .תוביסמה לש םינויפאו ,ליג בקע ןוצרמ
.'דכו ןוגראה גוס ,הביסמה תא ןגראמ ימ ,שרופה דבועה לש ותדיחיב םידבועה רפסמ
(תואלמג ;השירפ)
315

- םג האר

(210 טירפ) 1995 ,םייטסיטטס םינותנ - ןולוח תייריע
-
(212) ידמימ-בר טבמ :היפויתאמ םילוע רעונ ינב לש םתטילק
-
םינשה שמחב לארשיב רבעשל מ"הירב יאצוי לש םתטילק יסופד :תולדבתהל רוזיש ןיב
(217) םתיילעל תונושארה
-
(218) הלמר - עבק יבושייב היפויתא ילוע תובלתשה
-
הזע ףוח ,ןלוגה תמר תוירוזאה תוצעומה יבושייב ריעצה רודה לש הטילקה לאיצנטופ
(221) לוכשאו
-
(226) ידמימ-בר ליפורפ ינפ לע האוושה :ןתנקיזב תואושנו תונמלא
-
(266) ?יתרבח יוניש וא ךרוצ - לארשיב םייברע םישישקב ךשוממ לופיטל דסומ
-
(277 - 269) םירגתאו םיגשיה :םידליב תויתחפשמ הכימת תוינכותב תמדקומ תוברעתה
-
(289) רבעשל מ"הירבמ םישדח םילוע לש םתקוצמ לע ץרפמה תמחלמ תעפשה
-
לשו לפוטמה לש טבמה תדוקנמ םתועמשמו היפויתא ילוע ברקב תישפנ הקוצמ לש םייוטיב
(290) לפטמה
-
(326) ץראב תורייתה קושל רשאב לאיצנטופה תכרעה - רגובמה ליגב תוריית
-
יפל טוריפ - 'ב ךרכ ,29.5.1996 ,ו"נשת ןוויסב א"י ,14-ה תסנכל תוריחבה תואצות
(334) תויפלק
-

תואלקח .י

םימוסרפ

1995 ,יתנש תואלקח דקפמ
.89 - 27 'מע ,(1996) 4 :ז"כ ,תיאלקח הקיטסיטטסל ןועבר
תיאלקחה תוליעפה לעו תיאלקחה הייסולכואה לע םינותנ טוריפ ובש ,ןועברה לש חפסנ
ןכ .'דכו יפרגואיג רוזא ,בושייה תרוצו לודיגה יפל םידבועמ םיחטש :םינושה היפנעל
לע ,(תוירקיע תוצובקו םינימ יפל םישארה רפסמ) ןאצו רקב לע םינותנ םוסרפה ללוכ
תוסכמ) תואלקחל םימה לע ,ןאצהו רקבה ,תופועה יפנעב תרצותה לש תוסכמו קוויש
.הקוסעת ינייפאמו םייאלקחה םיבושייה תייסולכוא לע םינותנו (םיגוס יפל םישומישו
לש תואלקחל ףגה ידי-לעו תואלקחה דרשמ לש ןונכתל תושרה ידי-לע ףתושמב ךרענ דקפמה
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
(םימ ;םייח ילעב ;םיעטמ ;הדש ילודיג ;תואלקח)
316

- םג האר

(239 טירפ) 1995 - 1993 ,םינטק םיקסע רובע תידוהיה תונכוסה לש תואוולהה תונרק
-
(258) 1994-ל םדקומ ןדמואו ,1993-1989 ,יחרזא חותיפו רקחמל תימואלה האצוהה
-
(300) יברעמה לילגב תוננב תייקשהל ןיחלוק ימב שומישה
-
(307) חלמה םי ןופצבו ןדריה תעקבב תיאלקחה היגולורואטמה
-
(335) םייסיפ םינותנ :1995 ,לארשיב תוימוקמה תויושרה
-
(375) 1996 רבמצד-רבוטקוא ,4 :ז"כ ,ס"מל ,תיאלקח הקיטסיטטסל ןועבר
-

םימו היגרנא ,היישעת .אי

תושדח תולועפ

םירמוחו םירצומ טוריפ ללוכ ,1995 ,היישעת רקס
317
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
דסומה
םלג ירמוח תיינק לעו ,םירצומ יפל היישעתה יפנעב תוריכמ לע םיטרופמ םינותנ תלבק
.1995 תנשל הקופת-המושת חול תנכהל שמשי רקסה .םירמוחה גוס יפל
-רטמה
ה
.(10,000-כ) רתויו םידבוע 5 םיקיסעמה היישעת ילעפמ
-לכואה
הייסו
.םיקסעה תסטרכ ךותמ וחקליי םינותנ .וללה םילעפמה ןמ תישימחכ תריקח
תרוצ
-קחמה
ר
.1998 סרמל ןנכותמ םינותנה דוביע רמג .םינותנה ףוסיא
בלשה
-חכונה
י
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש דחוימ םוסרפב הנמסרופת תואצותה
םוסרפ
,הממור ,היירקה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ןמטפואג היפוס
.(02) 6553-437 :'סקפ ;(02) 6553-503 :'לט ,91130 םילשורי ,13015 ד"ת
-זכרמה
ת
(היישעת ילעפמ ,היישעת)

םימוסרפ

:ישי ,הפי ;דבוע ,עשוי
לארשיב היישעתה לש ןומימה יסופדו 1995-1985 ןוהה קושב המרופרה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 619 - 593 'מע ,(1996 רבמצד) 4 : 43 ,הלכלכל ןועבר
.המרופרה ירחאו ינפל תילארשיה היישעתב תורבח לש ןומימה יכרד תונודנ וז הדובעב
,ןומימה יסופד ונתשה דציכ ןחבנ םתרזעבש ,ובכרהו ןומימה ףקיה לע םינותנ ופסאנ
לע םייונישה תעפשה לש - םיילכלכ-ורקימ םילדומ לע תוכמתסה ךות - הכרעה התשענו
ףלחוה ץראב תומריפ לש יאקנב ןומימ םאה ,קדבנ לשמל .לארשיב תיסנניפה תכרעמה
יארשא תאצקהב ףלחוה דסבוסמ יתלשממ יארשא םאהו ,המרופרה תובקעב יאסרוב ןומימב
.תיתורחת רתוי
(היישעת ;יארשא ;הסרוב ;ןוהה קוש)
318
:ליא ,סייר ;זעוב ,רפוס ;יתסא ,ןורש
1995 רבמטפס ,ישימחה בלשה :תוישילש תוצראמ אוביל ילארשיה קשמה תפישח
.57 - 1 'מע ,(1996) 93 :ד"כ ,םיסמל ילארשיה ןועברה
אוביל ילארשיה קשמה לש הפישחה ךילהתב תיעיברה הנשה המייתסה 1995 טסוגואב
,הז ךילהת תרגסמב .(ןתא ישפוח רחס ימכסה לארשיל ןיאש תוצרא) תוישילש תוצראמ
תוצראמ לארשיל אוביה לע תוילהנימה תולבגהה ולטוב ,1991 רבמטפסב ליחתהש
1.9.95-ב .ךילהתה תונש לכ ינפ לע םיתחופו םיכלוה סכמ ירועישב ורמוהו ,תוישילש
20-10-ב סכמה ירועיש ותחפוה הז בלש תרגסמב .הפישחה תינכות לש ישימחה בלשה לחה
,םידיבל ,הלענה ,השבלה ,ליטסקט ירצומ םהבו ,םירצומ לש הכורא הרוש לע םיזוחא
הנשה םות םע הפישחה ךילהת לש חותינ אבומ רמאמב .דועו םינשד ,תופורת ,לזרב תותשר
יריחמו לארשיל אובייה תורוקמ תניחבמ קשמה לע ותעפשה תראותמו ,ותלעפהל תיעיברה
.ימוקמה קושב םירצומה
(היישעת ;תילכלכ תוינידמ ;סכמ ;אובי ;ימואל-ןיב רחסמ)
319

:ןרע ,ןיזר ;הדוהי ,סודרג ;ןרוא ,לאחתפי
םוקימו הנבמ ,םיכילהת :בגנב היישעתה
.'מע 120 ,1996 עבש-ראב ,בגנה חותיפל תושרה
םילעפמה לש םייללכ םינייפאמ :בגנה תוישעת לש תינכדעו הפיקמ הנומת קפסמ םוסרפה
תשיכר) םיירוזא םירשק ,('וכו לעפמה לש םיירקיעה וירצומ ,תולעבה יפוא ,דוסיי תנש)
,םיקסעומה ינייפאמ ,יתלשממ עויס ,תוריכמה ףקיה ,('וכו קוויש יתוריש ,םלג ירמוח
רקסב וללכנ .דיתעל תוינכתו חותיפו רקחמ ,לעפמה םוקימ לע םינוש םימרוג לש העפשהה
םילעפמה ילהנמ ידי-לע וקפוס םינותנה .הלעמו םידבוע 5 םינומה (250-כ) םילעפמה לכ
20-ו תומרגאיד 23 ללוכ םוסרפה .תולאש 140-כ ולאשנ רשא ,םיריכב םידבוע ידי-לע וא
.תומדוק םינשל םייתאוושה םקלח ,םייטסיטטס תוחול
(בגנ ;חותיפ תוינכת ;היישעת ידבוע ;היישעת ילעפמ ;היישעת)
320
:קחצי ,לנש ;לאכימ ,רפוס
ילארשיה קשמב תיברעה היישעתה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 499 - 482 'מע ,(1996) 3 'סמ ,הלכלכל ןועבר
,תויתרוסמ - םימרוג השולשמ דחא לכ לש ותעפשה תא גיצהל התיה הדובעה תרטמ
ןוידה .תיברעה היישעתה לש התוחתפתה יפוא לע - ינתא טועימ תדמעו תוילאירפירפ
תכרעמב דחוימבו ,ילארשיה קשמב תיברעה היישעתה לש םיינבמ םיטביה רפסמב דקמתמ
תוליעפה תיתשתב םידמועה םינונגנמהו םיכילהתה תא תרציימה ,םירשקהו םיסחיה
.טרפב יברעה רזגמבו ללכב ילארשיה קשמב תילכלכה
(לארשי ייברע ;היישעת)
321

- םג האר

(239 טירפ) 1995 - 1993 ,םינטק םיקסע רובע תידוהיה תונכוסה לש תואוולהה תונרק
-
(258) 1994-ל םדקומ ןדמואו ,1993 - 1989 ,יחרזא חותיפו רקחמל תימואלה האצוהה
-
(335) םייסיפ םינותנ :1995 ,לארשיב תוימוקמה תויושרה
-
(353) םיינוגרא םימוצמצו לפש
-

יוניב .בי

םימוסרפ

םידקופה ימושירמ םימוכיס :םינבמו תוריד
רוידהו ןיסולכואה דקפמ ימוסרפ תרדסב 2 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 104 ,1995
םידקופה ימושיר לע םיססבתמה ,ץראב םינבמו תוריד לע םינותנ םיאבומ הז םוסרפב
שומישל םאתהב םיגצומ םהו ,(1995 רבמצד-רבוטקוא) הייסולכואה תדיקפ ךלהמב ושענש
ןניאש תוריד ,(תוקירו תוסלכואמ) םירוגמל תושמשמה תוריד :םינבמבו תורידב השענש
היינבב םינבמ ,םיירוביצו םייתיישעת ,םיירחסמ םינבמ ,םירוגמל םינבמ ,םירוגמל תושמשמ
תויפרגואיג תוקולח יפ-לע םיגצומ םינותנה .םיסורה וא םישוטנ םינבמו וסלכוא םרטש
יפל ,םיידוהי םיבושיי יפל טוריפ ונשי ,ןכ ומכ .דועו בושיי תרוצל ,תופנל ,תוזוחמל
יפל םג טוריפ ונשי ,תוריד יבגל .םירחאו םייברע םיבושיי יפלו םיברועמ םיבושיי
יפל ,רתויו םיבשות 40,000 םינומה םיבושיילו רתויו םיבשות 2,000 םינומה םיבושיי
.םיעבור-תתו םיעבור
(םיבושיי ;םינבמ ;תוריד ;היינב ;ןיסולכוא דקפמ)
322

:ןימא ,סראפ ;קחצי ,לנש
לארשיב םייברעה םיבושייב היוור היינב תארקל
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 92 ,1996 םילשורי ,תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ
רובע םינלבק ידי-לע (רויד תודיחי) תוריד-יבר םיניינב לש םתמקה השוריפ ,היוור היינב
ןיידע איהש ,תימצע היינב תמועל תאז .ישפוחה קושב תורידה תא םישכורה םינכרצ
םילהנמו םימזוי םינכרצהש םייתחפשמ םיתב תיינב הניהש ,םייברע םיבושייב הצופנה
היוור היינבב םיכורכה םיישקה לע דומעל תנמ-לע .םהיתוחפשמ רובע וא םמצע רובע התוא
היינבה ינכרצ לש םיילכלכהו םייתרבחה םינייפאמה לע דומעל ידכו םייברעה םיבושייב
רקחמה תרגסמב ונייאור ,הז רויד ןורתפב רוחבל םתוא ועינה רשא םימרוגה לעו היוורה
היינבב תוריד ונבש תוחפשמ יגיצנ ןכו היוור היינבמ תוריד ישכור ,םינלבק ,רוביצ ישנא
.תימצע
(םייברע םירפכ ;לארשי ייברע ;תורידה קוש ;רויד ;היינב)
323
:באז ,קהנזור
1977 - 1948 ,לארשיב םיברעהו ןוכישה תוינידמ
.'מע 48 ,1996 םילשורי ,תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ
תמקה רחאל םינושארה םירושעה תשולשב הטקננש ןוכישה תוינידמ תנחבנ וז תרבוחב
.המושיי יכרדבו תוינידמה ןכותב ,הז םוחתב לעפש ידסומה ךרעמב דקמתמ חותינה .הנידמה
הטילשה תייגוסב םירושקה הנידמה לש םיסרטניאה חותינ לע שגד םשוה ,ןכ ומכ
רשקהב תונודינ הלא תויגוס .תיברעה הייסולכואה לש תיבחרמה הסירפבו תילאירוטירטה
.ץראב ןוכישה תוינידמ תא וחנהש תויטילופה תורטמה לשו םיידסומה תונורקעה לש
תוילאוד תוקיטקרפב תקסועה קהנזור ר"ד לש טרוטקודה תדובעב קרפ לע ססבתמ םוסרפה
.תילארשיה החוורה תנידמב
(לארשי ייברע ;ןוכיש תוינידמ ;רויד ;היינב)
324

- םג האר

(210 טירפ) 1995 ,םייטסיטטס םינותנ - ןולוח תייריע
-
(218) הלמר - עבק יבושייב היפויתא ילוע תובלתשה
-
(227) ילכלכ חותיפב ןפותישו תושלחה תובכשה
-
(232) ופי ביבא-לתב "חתפמ ימד"ב םיקסעו תוריד
-
(233) 1996 רבמצד - תורידל שוקיבה
-
(257) ךוניח תודסומ לש יסיפה חותיפה ןומימ תייגוס :"תולע אלל תימוקמ הימונוטוא"
-
(258) 1994-ל םדקומ ןדמואו ,1993 - 1989 ,יחרזא חותיפו רקחמל תימואלה האצוהה
-
(335) םייסיפ םינותנ :1995 ,לארשיב תוימוקמה תויושרה
-
(336) 1997 תנשל תינוריעה הדובעה תינכות - הפיח תייריע
-
(354) "רויד תרירב" ןוכסח תינכותב המולגה היצפואה ךרעו תורידה יריחמ
-
(366 - 364) 1997 יאמו לירפא ,סרמ - ןוכישהו יוניבה דרשמ ,ישדוח עדימ
-
(386) 1.1.1997 ,תולודג םירע 24-ב תיטרפה היינבב תורוכמ אל תוריד רקס
-

החראה יתורישו רחסמ .גי

תושדח תולועפ

1995 ,תרושקתו הרובחת ,םיתוריש ,רחסמ רקס
325

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
דסומה
תאו תוקופתה תא דומאל ותרטמש ,1995 הקופת-המושת חול רובע רקס
,םיתורישה ,רחסמה ימוחתל םיכיישה םיפנע 60-כב תומושתה תוגלפתה
.תרושקתהו הרובחתה
הרטמה
.םיפנעה 60-מ דחא לכב רצות - תומושתו תוקופת ,ןוידפ
םירקחנה םיאשונה
םיקסוע ,םיאמצע ,תורבח :מ"עמ יחווידמ הלבקתהש םיקסועה תייסולכוא
.םיקסוע 240,000-כ כ"הסב - 'וכו םיריעז
הייסולכואה
.ץראה יבחרב המוש ידיקפמ דספהו חוור תוחוד ףוסיא
רקחמה תרוצ
.1998 ךלהמב תאצל ןנכותמ דחוימ םוסרפ .םינותנה ףוסיא
יחכונה בלשה
םיתורישהו רחסמה יפנע תא ףיקה רשא 1988 תנשב ךרענ המוד רקס
.דבלב
תומדוק תולועפ
,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,הקופת-המושת ףג שאר ,ןיקביר הבלא
;(02) 6553-394 :'לט ,91130 םילשורי ,13015 ד"ת ,הממור ,הירקה
.(02) 6553-590 :'סקפ
תזכרמה
(תרושקת ;הרובחת ;םיתוריש ;רחסמ)

םימוסרפ

:םירחאו לטיבא ,יריעצ ;ידע ,ידיס ;הזילע ,רשיילפ
ץראב תורייתה קושל רשאב לאיצנטופה תכרעה - רגובמ ליגב תוריית
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 30 - 3 'מע ,(1996/7 ףרוח) 76 'סמ ,היגולוטנורג
םוחתב םהיכרצ תאו הלעמו 55 ינב לש תורייתהו שפונה תכירצ יסופד תא ראתמה רמאמ
1995 ילויב ךרענש יצרא רקס (1 :םירקחמ רפסמ לע הססבתה הדובעה .שפונה תויוליעפ
ברקב אבס-רפכב 1995 רבמטפסב ךרענש רקס (2 ;הלעמו 55 ינב םילאשנ 400 ברקב
(4 ;65 דע 55 ינב ברקב הוקת-חתפב 1995 רבמטפסב ךרענש רקס (3 ;הלעמו 65 ינב
('וכו תובא-יתב ,םישישקל םוי ינודעומ) םינוש םינוגראב תוטלחה ילבקמ םע קמוע תונויאר
ב"הראב תרגובמ הייסולכוא ברקב וכרענש תומוד תודובע לש תורפס רקס השענ ,ןכ ומכ .
תנוע ,השפוחה תורטמ ,םיפדעומ שפונ ירוזא :םיאבה םיאשונב עדימ לבקתה .הפוריאבו
האיצי-יאל תוביס ,השפוחב תוירקיע תויוליעפ ,ףדעומה השפוחה ךשמ ,תפדעומה הנשה
.דועו השפוחל עדימ תורוקמ ,ל"וחל העיסנ ילגרה ,השפוחל
(םירגובמ ;יאנפ תויוליעפ ;תוריית)
326

- םג האר

(239 טירפ) 1995 - 1993 ,םינטק םיקסע רובע תידוהיה תונכוסה לש תואוולהה תונרק
-
(258) 1994-ל םדקומ ןדמואו ,1993 - 1989 ,יחרזא פ"ומל תימואלה האצוהה
-
(335) םייסיפ םינותנ :1995 ,לארשיב תוימוקמה תויושרה
-
(336) 1997 תנשל תינוריעה הדובעה תינכות - הפיח תייריע
-
(347) תויברעה היתונכשל לארשי ןיב םיידיתע רחסמ ימכסה
-
(373) 1997 ,1 :ה"כ ,החראה יתורישלו תורייתל יטסיטטס ןועבר
-

תרושקתו הרובחת .די

םימוסרפ

31.12.1996 םויל הבצמ ,םייעונמ בכר-ילכ
,1997 םילשורי ,14 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 30
,רוציי ץרא ,רוציי תנש ,רצות ,גוס יפל םייעונמה בכרה-ילכ לע םינותנ ללוכ םוסרפה
םייונישו םייפרגואיג םינותנו ('וכו השרומ ןעטמ ,קלד גוס ,עונמ חפנ) םיינכט םינותנ
ל בכרה-ילכ רפסמ) לארשיב עונימה תמר לע חול לולכ ןכ .1996-ב בכרה-ילכ תבצמב
.בכרה גוסו בושיי יפל (םיבשות 1,000-
(םיבושיי ;בכר-ילכ)
327
:יזח ,ןמצרווש
1996 ,לארשיב םיכרד תונואת
.49 - 47 'מע ,(1997 ראוני) 47 ,הרובחתו העונת
תונואתב םיעגפנה ינייפאמ ;ןתרמוחו ןהינייפאמ ,תונואתה רפסמ לע םינותנ ללוכ ח"ודה
תוביסהו הנשה ישדוח יפל םיעגפנו תונואת ;בכרה גוס יפל םיעגפנ ;םתעיגפ תרמוחו
.תונואתל
(םיכרד תונואת יעגפנ ;העונת תורבע ;םיכרד תונואת)
328
2000 םייתרובחת םיטקייורפ
.'מע 115 ,1996 םילשורי ,הרובחתה דרשמ
תשר תוברל ,הרובחתה ימוחת לכב םיננכותמה םיטקייורפו חותיפ תוינכת לש הריקס
.הפועתו תונפס ,םילמנ ,תירוביצ הרובחת ,תובכרה תשר ,םישיבכה
(חותיפ תוינכת ;הרובחת)
329
:רוגיא ,ץיבולינא
ידיתע יושיר ןוכמ ןויפאל רקס
.'מע 106 ,1995 רבוטקוא ,ןוינכטה ,הרובחתה רקחל ןוכמה
החתופ רקסה ךמס-לע .2000-ה תנש לש יושיר ןוכמ ןויפא ךרוצל עצובש רקסב ןד ח"ודה
תוטיש ,םדא-חוכ ,בושחימ ,םינקתמו דויצל עגונב - ידיתע יושיר ןוכמ לש היצפסנוק
הנבמ ,('וכו שער ,ריווא םוהיז תקידב ןוגכ ,הכ דע ועצוב אלש תוקידב ללוכ) הדובע
תוקידב ףנעל רשפאל םירומא וז היצפסנוק ימושיי רשא - דועו חוקיפ יעצמא ,ינוגרא
לש סרטניאה תניחבמ ןהו חוקלה תניחבמ ןה ,21-ה האמה תושירדל םיאתהל יושירה
.הלוכ תילארשיה הרבחה
(תונואת תעינמ ;הביבסה םוהיז ;םיכרדב תוחיטב ;בכר-ילכ)
330

:אביקע ,יגפ
(Port State Control) לארשי ילמנ תא תודקופה תורז תוינא תרוקיב
.'מע 138 ,(1996) הפיח תטיסרבינוא ,הפועתהו תונפסה רקחל ארדיו ןוכמ
עוציב תובחרתהו (Port State Control) "PSC" תרוקיבה תטיש תא תראתמ הדובעה
ןוגרא) IMO תוטלחה לש רואית שי הדובעב .ףלוחה רושעב םלועה יבחרב תורוקיבה
לש תוליעפה רואית ,הז אשונב תומייקה תוימואל-ןיבה תונמאהו (ימואל-ןיבה תונפסה
תורז תוינא תדיקפב םייתוחיטבה םינוכיסהו ףקיהה טוריפו הז םוחתב תונושה תונידמה
אשונל רשקהב תונפסה להנימ לש ינוגראה הנבמל תוסחייתה הנשי ןכ .לארשי ילמנ תא
תא תודקופה תורז תוינא תקידבל ביצקת תפסותו םיחקפמ ינקת תפסותל העצהו ,ןודנה
.תומרגאידו םימישרת ,תוחול 35 ללוכ ח"ודה .לארשי
(תרוקיב ;תוינא ;םילמנ)
331
ישאר ח"וד - הפיח למנ רוזיא חותיפ תינכות
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 144 ,1995 ביבא-לת ,תובכרהו םילמנה תושר
םיחמומ תרזעב תובכרהו םילמנה תושר ידי-לע הכרענ "הפיח למנ רוזא חותיפ תינכת"
.23.5.95-ב הרשואו תושרה תצעומל הגצוה תינכותה .ל"וחמו ץראהמ םינוש םימוחתב
תושיגנ תחטבה ;םיעסונ למנכ למנה לש בחרנ חותיפ :ןה תינכתה לש תוירקיעה היתורטמ
ראש םעו ןילופורטמה םע תילמנה תכרעמה תובלתשה ;למנל תיתשביה תיתרובחתה תכרעמה
תחטבה ;'וכו היישעת ,רחסמ ידועייל למנה לש ףרועה יחטש חותיפ ;תובבוסה תוכרעמה
םוחתב ההובג תוריש תמר תחטבה ;םייברמ תוחיטבו םייח תוכיא ,הביבסה תוכיא
.םינעטמה
(חותיפ תוינכת ;הפיח ;םילמנ)
332
:יסוי ,לגיפש
בצמ תכרעה :לארשיב תיתשתה יפנעב תוינבמ תומרופר
.638 - 620 'מע ,(1996 רבמצד) 4 : 43 ,הלכלכל ןועבר
יפנעב טרפבו תיתשת יפנעב תכל תוקיחרמ תורומת תונורחאה םינשב ולח תובר תונידמב
תומרופרו ,תרושקתה ףנעב תובר תומרופר הנורחאל ועצוב לארשיב םג .תרושקתהו למשחה
ףנעב ועצובש תומרופרה חותינב תקסוע וז הדובע .בורקה דיתעב שחרתהל תויופצ תופסונ
.תוירשפאה ןהיתוכלשה חותינבו למשחה ףנעב המרופרל תועצהב ,תרושקתה
(תומרופר ;תיגולונכט תיתשת ;למשח ;תרושקת)
333

- םג האר

(210 טירפ) 1995 ,םייטסיטטס םינותנ - ןולוח תייריע
-
(258) 1994-ל םדקומ ןדמואו ,1993-1989 ,יחרזא פ"ומל תימואלה האצוהה
-
(305) הביבסה תוכיא לע הרימש םשל הרובחת תוינידמ
-
(325) 1995 ,תרושקתו הרובחת ,םיתוריש ,רחסמ רקס
-
(335) םייסיפ םינותנ :1995 ,לארשיב תוימוקמה תויושרה
-
(336) 1997 תנשל תינוריעה הדובעה תינכות - הפיח תייריע
-
(374) 1996 ,4 :ג"כ ,הרובחת לש הקיטסיטטסל ןועבר
-

תוימוקמ תויושר ,הלשממ .וט
םיתורישו

םימוסרפ

- 'ב ךרכ ,29.5.1996 - ו"נשת ןוויסב א"י ,הרשע עבראה תסנכל תוריחבה תואצות
תויפלק יפל טוריפ
,הכשלה לש םידחוימה םימוסרפה תרדסב 1055 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
תוכרעמ םלמו תוריחבה לע חקפמה - םינפה דרשמ םע ףותישב ,'מע 350 ,1997 םילשורי
.מ"עב
תוגלפמהמ תחא לכ רובע העבצהה תואצות לע םינותנ ,םיטלחומ םירפסמב ,םיאבומ םוסרפב
םיטרופמ םינותנה .העבצה המייקתה םהבש םיבושייהמ דחא לכב המיסחה זוחא תא ורבעש
ילעב רפסמ ,יטסיטטסה רוזאה למס ,בושייה למס עיפומ יפלק לכ יבגל רשאכ ,תויפלק יפל
לכל םירשכה תולוקה רפסמו םילוספה תולוקה זוחא ,םיעיבצמה זוחא ,הריחבה תוכז
.המישר
-תתו םייטסיטטס םירוזא יפל םינותנה וגצוי (רואל אצי אל ןיידע) םוסרפה לש 'א ךרכב
.םיעבר
(םיבושיי ;תוריחב ;תסנכ)
334
םייסיפ םינותנ :1995 ,לארשיב תוימוקמה תויושרה
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1046 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.םינפה דרשמ ףותישב ,'מע 282
- לארשיב תוימוקמה תויושרה לע םיטרופמ םייטסיטטס םינותנ םיאבומ ובש ,יתנש םוסרפ
,הרובחת ,םיינוריע םיתוריש ,תורייתו היישעת ,רוידו היינב ,הקוסעת ,הייסולכוא יאשונב
תויריעה לכ לש טופישה חטשב עקרק ישומיש לע םינותנ םיאבומ ןכ .החוורו רכש ,ךוניח
.תוימוקמה תוצעומה תיברמ לשו
;הלטבא ;םייח תמר ;הרובחת ;היישעת ;יוניב ;רויד ;היפרגומד ;םיבושיי ;ימוקמ ןוטלש)
(החוור ;תוריית ;ךוניח
335
1997 תנשל תינוריעה הדובעה תינכות - הפיח תייריע
.'מע 191 ,(1996 רבמצד) הפיח תייריע ,(מ"ואת) רקחמו יגטרטסא ןונכתל הדיחיה
- םדא-חוכו ביצקת ,תויזכרמה תומישמה לע םינותנו הדובעה תינכות ירקיע תא ללוכ רפסה
הייריעהש תותומעו םירע ידוגיא ,תוינוריע תורבח ,תוינוריע תודיחי לש ינוגרא ךתחב
תוינכות בלושמב ונחבנ הכלהמבש הטמ תדובע תפקשמ תינכותה .ןתוליעפמ קלח תבצקתמ
תומגמ ,הפיח תייסולכוא לע םינותנ םג ללוכ רפסה .ןשומימל שרדנה ביצקתהו הדובעה
,הרובחתה ,היינבה ימוחתב) הפיחב תוילכלכה תויוחתפתהה לע םינותנ ןכו ,םינויפאו
.חותיפ תוינכות לעו (דועו הדובעה
(םיביצקת ;ינוריע ןונכת ;הפיח)
336
1996 ,ןובשחו ןיד - לארשי קנב
.'מע 350 ,1997 םילשורי ,לארשי קנב
,םישוקיבהו רצותה :םיאשונה יפל ,קשמב תוילכלכה תויוחתפתהה תא רקוסה יתנש ח"וד
ןכ .ןוההו םיפסכה יקוש ,םימולשתה ןזאמ ,ירוביצה רוטקסה ,רכשהו הקוסעתה ,םיריחמה
-לע ןכוה ח"ודה .םינש-תבר הביטקפסרפב קשמה לע םינותנ םיטרופמ ובש חפסנ ח"ודה ללוכ
הכשלה ינותנ לע םיססבתמ וחותינו עדימה רשאכ ,לארשי קנב לש רקחמה תקלחמ ידי
.לארשי קנבב םיפסאנה םיירטינומ םינותנ לעו הקיטסיטטסל תיזכרמה
;הקוסעת ;תיביר ;םימולשת ןזאמ ;ץוח רחס ;םיריחמ ;םיקנב ;םיפסכ ;ןותנש ;הלכלכ)
(םיתוריש ;רחסמ ;היישעת ;תואלקח ;היינב ;תרושקת ;הרובחת
337

:היבליס ,ןמרטיפ
הלשממה לש הביחרמה תיביצקתה תוינידמהו ןוהה אובי לצב לארשי קנב תוינידמ
.23 - 17 'מע ,(1997 לירפא) 137 :ה"ל ,תואקנבל ןועבר
(ההובגה תיבירה תוינידמ) תירטינומה תוינידמה לש היתוכלשה לש חותינ אבומ רמאמב
רשא ,וז תוינידמש תונעטה םע דדומתמ רמאמה .תונורחאה םינשב לארשי קנב להינ התוא
םיוטיבש - ילארשיה קשמל םיקזנ הבסה ,לקשה ףוסיי איה תוירקיעה היתואצותמ תחא
,תרבחמה תעדל .רצותה ןדבואו תוליעפה תמרב הטאהו םימולשתה ןזאמב הערה אוה ירקיעה
היה ריחמהש ,ןאכמו ,םיקזנה ןמ םילודג היצלפניאה בוציימ קשמל וחמצש תונורתיה
.יאדכ
(תילכלכ החימצ ;תירטינומ תוינידמ)
338
:סחנפ ,ואדנל
תונורחאה םינשה שמחב תואקנבה תכרעמ
.36 - 10 'מע ,(1996 רבמצד) 136 :ד"ל ,תואקנבל ןועבר
אשונב 1996 יאמב ביבא-לת תטיסרבינואב םייקתהש ןויע ברעב הנתינש האצרה ןכות אבומ
לש תויקסעה תואצותהו תויוחתפתהה ורקסנ .1995 תנשב תירחסמה תואקנבה תכרעמ
רבעמבו לודג היילע לגב הנייפואש הפוקת) 1995 - 1990 הפוקתב תואקנבה תכרעמ
תכרעמ ללכ תוחתפתה תאוושה (א :םיאשונ השולשב תודקמתה ךות (הריהמ החימצל
תכרעמב ,רוביצל יארשאה תוחתפתה (ב ;תונורחאה םינשה שמחב קשמה לומ תואקנבה
ןתולעו תורשמה תומכ - רכשהו הקוסעתה תוחתפתה (ג ;דרפנב קנב לכבו תיללכה
.וירחתמ לומ דרפנב קנב לכבו קשמה לומ תכרעמב תעצוממה
(םיחוור ;רכש ;יארשא ;םיקנב)
339
:באז ,סלבא
1995 תנשב תואקנבה תכרעמב תוירקיעה תויוחתפתהה
.57 - 37 'מע ,(1996 רבמצד) 136 :ד"ל ,תואקנבל ןועבר
םיקנבה לע חקפמה רקס הבש ,םדוקה טירפב רכזומה ןויעה ברעב המייקתהש תפסונ האצרה
הנתינ תדחוימ בל-תמושת .1995-ב לארשיב תואקנבה תכרעמב ולחש תויוחתפתהה תא
רשא תויזכרמ תויגוס ונודנ ןכ .םיקנבה תויחוור לע יתוהמ ןפואב ועיפשה רשא םיביכרל
.תיאקנבה תכרעמה לש התוביציו התויחוור ,הבוציע לע תידיתע העפשה ןהל
(םיחוור ;תואתנכשמ ;יארשא ;םיקנב)
340
:הירא ,קינלמ
יטרפה חוקלל יאקנבה תורישה תוכיא
.115 - 107 'מע ,(1996 רבמצד) 136 :ד"ל ,תואקנבל ןועבר
.יאקנבה תורישה תוכיאמ תוחוקלה לש ןוצרה תועיבש תדימ תא קודבל דעונש רקחמ רואית
ךרענ ינש רקסו ,1993 לש ינשה ןועברב ךרענ ןושאר רקס :םיבלש ינשב השענ רקחמה
קמעו לילגה ,הפיח רוזאמ שיא 300-כ ונייאור םהמ דחא לכב .1995 לש ליבקמה ןועברב
.לאערזי
(ןוצר-תועיבש ;םיתוריש תקפסה ;םיקנב)
341
:םהרבא ,ןהכ
1995 תנשל תואתנכשמל םיקנבה תכרעמ לש תויקסעה תואצותה תריקס
.295 - 281 'מע ,(1996) 3 :ה"מ ,ןובשחה האור
סויג ,םיקנבה תוירחאבש יארשאה עוציב ,רוידל תואוולה עוציב לע םינותנ ללוכ ח"ודה
,תוילועפת תואצוהו תוסנכה ,םיקפוסמ תובוחל תושרפה ,תואתנכשמ יקית תריכמ ,תונודקפ
.1996 תנשל תיזחת תנתינ ןכ .דועו רכש תואצוה
(םיחוור ;תואתנכשמ ;םיקנב)
342
:'מ יס'ג ,דירפ ;סיאול ,ולפק ;ןאיסול הירא ,קו'צבב
םיילאיר םידיגאתב תויאקנב תועקשהו ילארשיה קשמב תויזוכיר
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 670 - 643 'מע ,(1996 רבמצד) 4 :43 ,הלכלכל ןועבר
םיקנבה ינשל ויהש םילודגה םיטרמולגנוקב תורכינה תוקזחהה רואל ,1995 תנש ףוסב
םיקנב תוקזחה לש םיטביהה תניחבל טדורב תדעו תא לארשי תלשממ התנימ ,קשמב םילודגה
תויתועמשמ תולבגה הקיקחב העבקו הדעווה תוצלמה תא הצמיא תסנכה .םיילאיר םידיגאתב
לש הריכמ לש ךילהתב חותפל םילודגה םיקנבה ינש תא ובייחש תולבגה ,הלאכ תוקזחה לע
וניכהש רקחמ תדובע לע ססובמ הז רמאמ .םהלש תויסנניפ-אלה תועקשההמ לודג קלח
תועבונ ויהש תואצותה לש טרופמ חותינ גצומ רמאמב .טדורב תדעו רובע םירבחמה
םיפוריצה לש תועפשהה תא םירבחמה םיחתנמ טרפב .טרמולגנוק-קנבה יפוריצ תראשהמ
יסנניפה רזגמב ןה (ךוראה חווטבו רצקה חווטב) תורחתה לעו םיקנבה תוביצי לע םירומאה
.קשמב ילאירה רזגמב ןהו
(תויזוכיר ;תועקשה ;םיקנב)
343

- םג האר

(210 טירפ) 1995 ,םייטסיטטס םינותנ - ןולוח תייריע
-
(211) 1996 - 1995 ,יטסיטטס עדימו םינותנ טקל - םילשורי
-
(239) 1995-1993 ,םינטק םיקסע רובע תידוהיה תונכוסה לש תואוולהה תונרק
-
(257) ךוניח תודסומ לש יסיפה חותיפה ןומימ תייגוס :"תולע אלל תימוקמ הימונוטוא"
-
(258) 1994-ל םדקומ ןדמואו ,1993 - 1989 ,יחרזא פ"ומל תימואלה האצוהה
-
(325) 1995 ,תרושקתו הרובחת ,םיתוריש ,רחסמ רקס
-
(333) בצמ תכרעה :לארשיב תיתשתה יפנעב תוינבמ תומרופר
-

הלכלכ .זט

םימוסרפ

םימדקומ םינדמוא - 1996 ,םיימואל תונובשח
,1997 םילשורי ,3 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 114
לש םישדוח 11 דע 9-ל םינותנ לע םיססובמה ,םיימואלה תונובשחה לש םימדקומ םינדמוא
ירחאו ינפל) ויביכרמ לעו רצותה לע טוריפ אבומ .םישדוחה ראשל תוכרעה לעו הנשה
,םיתוריש לשו תורוחס לש אוביהו אוציה ,תועקשהה ,תיטרפה הכירצה ,(תויתנועה תועפשהה
םיפטוש םיריחמב םיגצומ תוחולב םינותנה בור .היונפה הסנכהה לעו תימואלה הסנכהה לע
םירזגנה םייונישהו םיילנימונה םייונישה ,םייתומכה םייונישה ובשוח ,ןכ ומכ .םיעובקו
.םיריחמב
(הכירצ ;אוצי ;אובי ;תימואל תואנובשח)
344
1996 רבמצד-ראוני ,לארשי לש םימולשתה ןזאמ
,1997 םילשורי ,7 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 52
טוריפ אבומ .לארשי לש םימולשתה ןזאמ לע םייתנש-עברו םייתנש םינותנ םיאבומ םוסרפב
הסנכה ,תימואל-ןיב הלבוה ,םירוטקס יפל לארשי לש תויובייחתהבו תובוחב םייוניש לע
ירחסמ ןוערג ,תואוולה ,תונודקפ ,םיסכנ ,תוידדצ-דח תורבעה ,םירחא םיתורישו תועקשהמ
.'וכו
(םימולשת ןזאמ)
345
:הירמ ןאי'ג ,יטרפ-יסלימ ;ףסא ,ןיזר
?הרהזא תוא :םידימתמ םיינוציח תונוערג
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 551 - 520 'מע ,(1996) 3 'סמ ,הלכלכל ןועבר
תא דירטהל הנידמה לש ףטושה ןובשחב םידימתמ תונוערג םיכירצ יתמ ,הלאשב ןדה רמאמ
תלוכי חותינל תרגסמ חותיפ ידי-לע וז הלאש םע םידדומתמ םירקוחה ?תוינידמה ישוע
תונוכנבו תובוח עורפל תונוכנב תשרופמ תובשחתה ךות ,ףטושה ןוערגה לש הדמתהה
ןווגמ ןיבהל תעייסמ וז תרגסמ .ןמז ךרואל םולשתה תלוכיב תובשחתה לע ףסונ ,תוולהל
.ףטושה ןובשחב ךשמתמ ןוזיא-רסוח ןהב הלגתהש תונוש תוצראב תויוסנתה
(תימואל תואנובשח ;תילכלכ תוינידמ ;ןועריג)
346
Tovias, Alfred:
Future trade arrangements between Israel and its Arab neighbours:
Available options
The Armand Hammer Fund for Economic Cooperation in the Middle East,
Tel Aviv University (1996), 36 pages (E, Hs).
הלועפ ףותישל םישיחרת םירקסנ .ןוכיתה חרזמה ילכלכה הלועפה ףותיש תלאשב ןדה רמאמ
תמייקה תינידמה תואיצמה חותינ ךות ,היתונכשל לארשי ןיב םיירשפא םירדסהלו הזכ
םירקמלו םיירוזא םיילכלכ םירדסהל סחיב וחתופש םייטרואית םילדומ לומ התניחבו
.םלועב םירחא תומוקמב ולשכנשו וחילצהש םירדסה לש םייפיצפס
(ימואל-ןיב רחסמ ;ילכלכ הלועפ ףותיש ;ןוכית חרזמ ;םולש ימכסה)
347
:הדילד ,יניע
לארשיל ילמיטפואה תועבטמה לס בכרה לש תשדוחמ הניחב
.'מע 56 ,1997 םילשורי ,לארשי קנב ,רקחמה תקלחמ
יריחמב תויתדונת רועזמ לש דעי תגשהל ןיפילחה רעש תוינידמ לש ילכ אוה תועבטמה לס
בושיחל הרישי הטיש הגיצמ וז הדובע .ימוקמה עבטמה יחנומב ,(אוציו אובי) רחסה
תאז .רחסב והשלכ עבטמ לש ותובישח יבגל תומדקומ תוחנה אלל ,תועבטמה לסב תולקשמה
הווהמ רחסה לש יפרגואיגה בכרהה היפ-לעש ,םלועבו ץראב םויכ תלבוקמה הטישה תמועל
5-ל יתורירש ןפואב קלוחמ "םלוע"ה רשאכ ,םינושה תועבטמה לש תיסחיה תובישחל סיסב
לש הרישי הניחב יפ-לע וז הדובעב רזגנ ילארשיה קשמל יוצרה לסה בכרה .תועבטמ
.לארשי לש אוביה יריחמו אוציה יריחמ תוגהנתה
(אוצי ;אובי ;ןיפילח רעש)
348
:ףסוי ,הרבי'ג ;רשא ,סלב
ח"גאהו מ"קמה לע תינושארה העפשהה :ןוהה קוש תבוגתו תוירטינומ תועדוה
תרוסמתה ןונגנמל תוכלשההו
.'מע 48 ,1996 םילשורי ,לארשי קנב ,רקחמה תקלחמ
יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ ,תירטינומה תוינידמב םייונישל םאה קדבנ וז הדובעב
לשו (מ"קמ) דעומה רצק הוולמה לש םהירעש לע תידיימ העפשה שי ,לארשי קנב תועדוהב
,1994 דע 1989 םינשל הסחייתהש ,הקידבה .דדמל תודומצה תויתלשממה בוחה תורגא
.תוילאירה תויבירה לע תועדוהה תעפשה תא םג הללכ
(בוח תורגא ;ןוהה קוש ;תירטינומ תוינידמ)
349

:ריאי ,רלגרוא
1997 תנשל תוינכותהו 1996 תנשב ךרע תוריינל הסרובב תוירקיעה תויוחתפתהה
.16 - 6 'מע ,(1997 לירפא) 137 :ה"ל ,תואקנבל ןועבר
ההובגה תיבירה עקר לע 1996 תנשב לארשיב ןוהה קושב תויוחתפתהה תורקסנ רמאמב
תואר תדוקנמ היצזילבולגה יכילהת תועמשמ לע רמאמה דמוע ןכ .תוינמה יריחמ תדיריו
תננכתמ םתוא םישודיחו םייוניש לש הרוש תאבומ ,ףוסבל .תורחא תוסרוב דצמ תורחתה
ינרדומ ןוה קוש לש םיכרצה תא קפסל חונ בצמב הדימעהל ידכ םהב היהיש ,הסרובה
.חתפתמו
(ןוהה קוש ;הסרוב)
350
:ויז ,לגס
"הקירמא תא םילגמ" םילארשי םיעיקשמ :ךרע תוריינ יריחמ יוזיחל תינכטה הטישה
351
.42 - 24 'מע ,(1997 לירפא) 137 :ה"ל ,תואקנבל ןועבר
תוטלחה רופיש ךרוצל ינכט חותינב שומיש לש (תונורתיהו) תונורקעה םיאבומ רמאמב
ימוחת ,הירוחאמ תדמועה היפוסוליפה ,ינכטה חותינה תטיש תגצומ .ךרע תוריינב העקשה
.םינייפאמ םידדמו חותינה
(הסרוב ;ןוהה קוש ;ךרע תוריינ)

:השמ ,באר ;ינב ,ךברטואל
הסרובב םינושה רחסמה יבלשב םינתשמה תוינמ יריחמ תוחתפתה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 700 - 689 'מע ,(1996 רבמצד) 4 : 43 ,הלכלכל ןועבר
ורחסנש תוינמ לש םיימוי-ךותה םיריחמה לש תונוכתה תא ןוחבל התיה רקחמה תרטמ
ךרעל טרפ .1991 - 1988 הפוקתב (לכה ךסב תוינמ 21) םינתשמה תטישב תופיצרב
רחסמב ריחמה ןוקית ךילהת לש תקדקודמ הריקס םג םינותנה םירשפאמ ,רקחמה לש ידועתה
.ףיצרה
(תוינמ ;הסרוב)
352
:הבהז ,טלבנזור ;יכז ,רפש
םיינוגרא םימוצמצו לפש
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 748 - 734 'מע ,(1996 רבמצד) 4 : 43 ,הלכלכל ןועבר
תינוגרא הכיעדב דקמתמו םיינוגרא םירבשמ לש םיישעמו םייטרואית םיטביהב ןד רמאמה
ליג לש היצקנופכ םיקסע תונולשכ תוחיכש לע םינותנ םיגצומ .(Downsizing) תותיחפבו
.םיינמז םיקרפמ תחת תורבחו לגרה תא וטשפש תורבח לודיג בצק לעו ,ןוגראה
(לגר תטישפ ;םידבוע ירוטיפ ;ילכלכ לפש ;םינוגרא)
353
:ןמציו ,רגנ ;לאירזע ,יול
"רויד תרירב" ןוכסיח תינכותב המולגה היצפואה ךרעו תורידה יריחמ
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 509 - 500 'מע ,(1996) 3:43 ,הלכלכל ןועבר
תשיכר) רוידל שוקיבב יביטלוקפסה עינמה תא יכ החנהב םירבחמה םיאצוי וז הדובעב
רשא יסנניפ רישכמ תועצמאב רותפל ןתינ (רויד יתוריש תכירצל אלו העקשה ךרוצל הריד
ןוכסיח תינכות ונחב םירבחמה .םיריחמה תיילע תא ןתמי ךכבו שוקיבה יצחל תא ןתמי
הדמצה תרירב םע ,םיריחמה דדמל דומצ ןוכסיח ביכרמ הב רשא "רויד תרירב" גוסמ
תינכותב המולגה היצפואה ריחמ תא בשחל התיה הדובעה תרטמ .תולעבב תורידה יריחמל
וא יקסעה רוטקסהמ (היצפואה תא םירכומה ,רמולכ) םיילאיצנטופ םיבתוכ ןוחבלו הרירבה
.הלשממהמ
(ןוכסיח ;םיריחמ ;תורידה קוש)
354

- םג האר

(318) לארשיב היישעתה לש ןומימה יסופדו ,1995 - 1985 ,ןוהה קושב המרופרה
-
(319) ישימחה בלשה - תוישילש תוצראמ אוביל ילארשיה קשמה תפישח
-
(333) בצמ תכרעה :לארשיב תיתשתה יפנעב תוינבמ תומרופר
-
(337) 1996 ,ןובשחו ןיד - לארשי קנב
-
(338) הלשממה לש הביחרמה תיביצקתה תוינידמהו ןוהה אובי לצב לארשי קנב תוינידמ
-
(339) תונורחאה םינשה 5-ב תואקנבה תכרעמ
-
(340) 1995 תנשב תואקנבה תכרעמב תוירקיעה תויוחתפתהה
-
(‎342) 1995 תנשל תואתנכשמל םיקנבה תכרעמ לש תויקסעה תואצותה תריקס
-
(343) םיילאיר םידיגאתב תויאקנב תועקשהו ילארשיה קשמב תויזוכיר
-
(363 - 361) 1997 יאמו לירפא ,סרמ :םיילכלכ םירוטקידניא טקל
-
(369 - 367) 1997 יאמו לירפא ,סרמ :םיריחמ לש הקיטסיטטסל ןוחרי
-
(372 - 370) 1997 לירפאו סרמ ,ראורבפ :עדימו םידדמ ,םיריחמ :בשח ןוחרי
-
(376) 1996 רבמצד-רבוטקוא :ץוח רחס לש הקיטסיטטסל ןועבר
-
(377) 1997 סרמ-ראוני :ימואל חוטיבל דסומה ,יטסיטטס ןועבר
-
(378) 1997 לירפא ,78 'סמ ,לארשי קנב ,םינורחאה םישדוחב תוילכלכה תויוחתפתהה
-
(379) 1997 לש ןושארה עיברל תורבחה רקס תואצות
-
(382 - 380) 91 ,90 ,89 תונוילג ,םילעופה קנב ,תילכלכ הריקס
-
(385 - 383) 1997 יאמו לירפא ,סרמ :םלועבו ץראב תוילכלכ תויוחתפתה ,ימואל טבמ
-

םיבשחוממ םיצבקו עדימ ירגאמ .זי

תושדח תולועפ

(טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ לש טנרטניאה רתא) יכוניח עדימו טנרטניא - ח"וא

355

ןוכימל ריכבה ףגאה תועצמאב ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
.דרשמה תודיחי עויסב ,עדימ תוכרעמו
דסומה
.תורישה רופישב עויסו בחרה רוביצה ןיבל דרשמה ןיב רשקה קודיה
הרטמה
תועדוה ,םיבושח ןופלט ירפסמ ,ןהיתולועפו דרשמה תודיחי רואית
הירוטסיהה ,םינוש ךוניח ימוחתב תוחיכש תולאש ,עדימ-יפד ,תובושח
ינוויכל עגונב םייטסיטטס םינותנ ללוכ) לארשיב ךוניחה לש
תוחיטבה יללכ לע עדימ ,"םידימלתל חותפה וקה" לע עדימ ,(התוחתפתה
.דועו םיכרדב
עדימה יגוס
.תופסונ תודיחי וילא תופרטצמ עובש ידמו ליעפ רתאה .ףטוש
ןוכדע רוזחמ
www.education.gov.il
רתאה תבותכ
ןוכימל ריכבה ףגאה ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,ץנימ היפוס 'בג
(02) 560-2471 :'לט ,םילשורי ,29 לארשי יטבש 'חר ,עדימ תוכרעמו
.
ןכותה תזכרמ
ןוכימל ריכבה ףגאה ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,רדיינש הלב 'בג
560 - 2471 :'לט ,םילשורי ,29 לארשי יטבש 'חר ,עדימ תוכרעמו
.(02)

ןוכימה תזכרמ

:ךוניחה דרשמ ידי-לע הנורחאל וחתפנש םיפסונ םירתא

www.education.gov.il/tel-aviv :הקספה אלל זוחמ - ביבא-לת זוחמ לש רתאה
356
www.edu-negev.gov.il :םורד בושקית - םורד זוחמ לש רתאה
357
(עדימ ;ךוניח ;טנרטניא)

- םג האר

םיריצקתו היפרגוילביב - 1996 - 1994 ,רבעשל תוצעומה-תירב ידוהי לש הטילקו היילע
(216 טירפ)
-
(242) םייתומכ םיחותינ - ןוילעה טפשמה-תיבל תוינפ לש ןתייחדו ןתלבק
-
(296) 1995 - 1994 ,םירקסו םירקחמ יריצקת :הביבסה תוכיא
-


םינותנ םיללוכה תע-יבתכ .חי
הנורחאל רואל ואצוהש םייטסיטטס

ךיראתהו ןויליגה רפסמ
דסומה/דרשמה
תעה-בתכ םש
רפסמ
1997 סרמ - 3 :ח"מ ךרכ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
לארשיל יטסיטטסה ןוחריה
358
1997 לירפא - 4 :ח"מ ךרכ
"
"
359
1997 יאמ - 5 :ח"מ ךרכ
"
"
360
1997 סרמ - 3
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
םיילכלכ םירוטקידניא טקל
361
1997 לירפא - 4
"
"
362
1997 יאמ - 5
"
"
363
1997 סרמ
,ילכלכ חותינלו עדימל זכרמה
ןוכישהו יוניבה דרשמ
ישדוח עדימ
364
1997 לירפא
"
"
365
1997 יאמ
"
"
366
1997 סרמ - 3 :ח"מ ךרכ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
לש הקיטסיטטסל ןוחרי
םיריחמ
367
1997 לירפא - 4 :ח"מ ךרכ
"
"
368
1997 יאמ - 5 :ח"מ ךרכ
"
"
369
1997 ראורבפ
מ"עב תיפותיש הדוגא - בשח
םידדמ ,םיריחמ) בשח ןוחרי
(עדימו
370
1997 סרמ
"
"
371
1997 לירפא
"
"
372
1997 לירפא - 1 :ה"כ ךרכ
,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
תורייתה דרשמ
תורייתל יטסיטטס ןועבר
החראה יתורישלו
373
1996 - 4 :ג"כ ךרכ
,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
הרובחתה דרשמ
לש הקיטסיטטסל ןועבר
הרובחת
374
1996 רבמצד-רבוטקוא - 4 :ז"כ ךרכ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
תיאלקח הקיטסיטטסל ןועבר
375
1996 רבמצד-רבוטקוא - 4 :ז"מ ךרכ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
רחס לש הקיטסיטטסל ןועבר
ץוח
376
1997 סרמ-ראוני - 1 :ז"כ ךרכ
ימואל חוטיבל דסומה
יטסיטטס ןועבר
377
1997 לירפא - 78 'סמ
לארשי קנב
תוילכלכה תויוחתפתהה
םינורחאה םישדוחב
378
1997 לירפא
לארשי קנב
עיברל תורבחה רקס תואצות
1997 לש ןושארה
379
1997 ראורבפב 27 - 89 ןוילג
םילעופה קנב
תילכלכ הריקס
380
1997 סרמב 27 - 90 ןוילג
"
"
381
1997 לירפאב 29 - 91 ןוילג
"
"
382
1997 סרמ
ימואל קנב
תויוחתפתה - ימואל טבמ
םלועבו ץראב תוילכלכ
383
1997 לירפא
"
"
384
1997 יאמ
"
"
385
םייטסיטטס םיאצממ טקל) 1997 סרמ
(6 'סמ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
תורוכמ אל תוריד רקס
םירע 24-ב תיטרפה היינבב
1.1.1997 ,תולודג
386
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1997-1999 © תורומש תויוכזה לכ

English Page