לארשיב םישדח םייטסיטטס םימוסרפו תולועפ


107 'סמ ןועבר

הטילקו היילע ,היפרגומד .ב

יללכ .א

רכשו הדובע .ד

החוורו םייח תמר .ג

חותיפו רקחמ ,הלכשה ,ךוניח .ו

ירוביצ רדס .ה

הביבסה תוכיאו הביבס ,םילקא .ח

תואירב .ז

תואלקח .י

הרבחו יאנפ ,תוברת .ט

יוניב .בי

םימו היגרנא ,היישעת .אי

תרושקתו הרובחת .די

החראה יתורישו רחסמ .גי

הלכלכ .זט

םיתורישו תוימוקמ תויושר ,הלשממ .וט

םייטסיטטס םינותנ םיללוכה תע-יבתכ .חי
הנורחאל רואל ואצוהש

םיבשחוממ םיצבקו עדימ ירגאמ .זי


יללכ .א

םימוסרפ


1997 - 1994-ל תומגמ ,1997-ל שארמ המאתהה ימרוגו םייתנועה םימרוגה
'מע 148 ,1997 םילשורי ,25 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע)
יוכינל םימרוגהו תוליעפה ימיו םיגחה תעפשהל שארמ המאתהה ימרוג םיאבומ םוסרפב
ןוחריב ףטוש ןפואב תומסרפתמה תורדס 300-כב 1997 תנשל תויתנועה תעפשה
םיגצומ ,ףסונב .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םיפסונ םימוסרפבו לארשיל יטסיטטסה
1997-1994 םינשל המגמ ינותנו תויתנוע יכונמ םינותנ ,םיירוקמ םינותנ תומרגאידב
לע םינותנ םיאבומ חפסנב .ילארשיה קשמב םיירקיע םיילכלכ-םייתרבח םירוטקידניא רובע
.2000-1975 םינשל לארשיב םיגוהנה םיירשפא הדובע ימי רפסמו םיגחה יכיראת
(תויתנוע ;תיתע הרדס ;היגולודותמ)
387
:(תוכרוע) המענ ,רחש ;היאמ ,ןשוח
1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
םע ףותישב ,(תילגנאו תירבע) 'מע 436 ,1997 םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
.םילשורי תייריע
םיבר םיאשונ ףיקמ - תופמ 4-ו םירויא 33 ,םייטסיטטס תוחול 207 ללוכה - ןותנשה
,הדובע ,החוורו םייח תמר ,היילעו הריגה ,היפרגומד ,םילקאו חטש :םימוחתב םינווגמו
,טרופסו תוברת ,ךוניח ,תוריית ,תרושקתו הרובחת ,יוניב ,םיתורישו תיתשת ,היישעת
סחייתמה דחוימ קרפ ףסונ הנשה .הייריעה ביצקתו תד יתוריש ,ירוביצ רדס ,תואירב
םיגצומ ןותנשה תוחולמ קלחב .תוימוקמה תויושרלו הלשממה תושארל ,תסנכל תוריחבל
טעמכ ,ןכ ומכ .הפיחו ביבא-לת ינותנ ןכו םייצרא-ללכ םינותנ םילשורי ינותנל ליבקמב
.תומדוק םינש ינותנל האוושה הנשי תוחולה לכב
;יאנפ תויוליעפ ;הרובחת ;יוניב ;היישעת ;הדובע ;הקיטסיטטס ;ןותנש ;םילשורי)
(היילע ,תוריית ,החוור יתוריש ;היפרגומד ;תואירב ;ךוניח ;הייסולכוא
388
ןויצל-ןושאר תייריע - 11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
.(תילגנאו תירבע) 'מע 497 ,1997 ,ןויצל-ןושאר תייריע ,(הרקבו הטילש ,עדימ) ב"ושמ
םינותנ ,ןמז ינפ לע תויוחתפתהו תומגמ לע םיעיבצמה םייתנש-בר םינותנ םיגצומ ןותנשב
ןותנשה .ריעב תושחרתמה תולועפה לע םיינכדע םינותנו םירחא םיבושייל םייתאוושה
טרופס ,תוברת ,ךוניח ,תואירבו החוור ,היפרגומד ,םילקאו חטש :הלא םיקרפל קלוחמ
תיתשת ,ירוביצ רדס ,תונכרצו הלכלכ ,רוידו יוניב ,הדובע ,תרושקתו הרובחת ,שפונו
טוריפל שדקומ דחוימ קרפ .הייריעב םדאה-חוכו הייריעה ביצקת ,םיינוריע םיתורישו
.תופמ 10-ו םימישרת 32 ,תוחול 276 ןותנשה ליכמ כ"הסב .תונוכשב תודסומהו םידרשמה
;היישעת ;ךוניח ;הדובע ;החוור יתוריש ;הייסולכוא ;הקיטסיטטס ;ןותנש ;ןויצל-ןושאר)
(םיתוריש ;תיתשת ;תרושקת ;הלכלכ ;הרובחת ;םילקא ;רויד ;יוניב ;תואירב
389

הטילקו היילע ,היפרגומד .ב

תושדח תולועפ

ראשיהל וא בוזעל םייתליהק םיבושייב ריעצה רודה לש תונוכנה
390

.תימלועה תינויצה תורדתסה ,תובשייתהל הביטחה
ןימזמה דסומה
.חותיפה ידומילל זכרמה
עצבמה דסומה
.םיבושייב ימינפ לודיגל לאיצנטופה תא ןוחבל
הרטמה
וא הביזעל רשאב ותוא םיחנמה םילוקישהו ריעצה רודה תודמע
.םיבושייב תוראשיהל
םירקחנה םיאשונה
.םייתליהק םיבושיימ 25-20 ינב םיריעצ 300-כ ברקב ינופלט רקס
רקחמה תרוצ
.םינותנה ףוסיא
יחכונה בלשה
תוצעומה יבושייב ריעצה רודה לש הטילקה לאיצנטופ לע ח"וד
טירפ ,106 ןועברב םסרופ לוכשאו הזע ףוח ,ןלוגה תמר תוירוזאה
.221
תומדוק תולועפ
,76122 תובוחר ,2355 ד"ת ,חותיפה ידומילל זכרמה ,סילוגרמ הילוח
.(08) 947-5884 :'סקפ ;(08) 947-4373 :ןופלט
תזכרמה
(תימינפ הריגה ;םיריעצ ;םייתליהק םיבושיי)
1995/96 ןותנש ,היפויתא יאצוי רעונה תיילע ירגוב רקס
391

.היילעה תטילקל דרשמה
דסומה
דומיל ילולסמו תומגמ תניחבמ רעונה תיילע ירגוב רחא בקעמ
(דחוימ יעוצקמ לולסמ - מ"מסמ ,ליגר יעוצקמ לולסמ - ר"מסמ ,יתורגב)
.תורגב תדועתל תואכזו תורגבל ושגינש דומילה תודיחי ךס ,
רקחמה תרטמ
.רעונה תיילע לש תודסומב ב"י תותיכ ירגוב 670-כ
הייסולכואה
.םיילהנמ תורוקממ ופסאיי םיפסונ םינותנ .םירקוס תועצמאב תונויאר
רקחמה תרוצ
.םינותנה ףוסיא רמג
יחכונה בלשה
תטילקל דרשמה לש ימינפ ח"וד תרגסמב) עיפוהל ןנכותמ םוסרפ
.1997 תנש ףוסב (היילעה
םוסרפ
ןלפק 'חר ,היילעה תטילקל דרשמה ,רקחמלו ןונכתל ףגאה ,ןידניג לחר
.(02) 675-2756 :'לט ,91131 םילשורי ,2
תזכרמה
(תורגב תוניחב ;רעונה תיילע ;היפויתא ;םילוע)
תוצעומה-תירבמ תולוע תורענלו םישנל ת"מענ הליעפמש הכימת תוצובק תכרעה
רבעשל
392

.ץוח םרוג עויסב ,היילעה תטילקל דרשמה
דסומה
תוניחבמ הכימתה תוצובק לש תויביטקפאה תדימ תא ךירעהל
תוצובקב תוסנתהה לש המורתה תדימ תאו תוילאיצוסו תויגולוכיספ
.םינוש הטילק ימוחתב הלא
הרטמה
ימצע יומיד ,הדרח תמר ,לוכסת תמר ןוגכ םיישגרו םייתוישיא םינתשמ
.םינוש הטילק ימוחתב תולגתסה ידדמ ורקחנ ןכ .דועו
םירקחנה םיאשונה
הכימתה תוצובקב ופתתשה רשא תולוע תורענ 160-כו םישנ 450-כ
.1997-ו 1996 םינשב
הייסולכואה
ןכתיי .וז הנש ףוסב תאצל ןנכותמ ח"וד .םייפוס םיבלשב אצמנ רקחמה
.האבה הנשב רקחמה לש ףסונ בלש היהיש
יחכונה בלשה
ןלפק 'חר ,היילעה תטילקל דרשמה ,רקחמלו ןונכתל ףגאה ,ןידניג לחר
.(02) 675-2756 :לט ,91131 םילשורי ,2
תזכרמה
(תישגר החוור ;תולגתסה ;תיתרבח הכימת ;םישנ ;תוצעומה-תירב ;םילוע)

םימוסרפ

1995 לארשיב תוחפשמה
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1062 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 114
ינייפאמ רשאכ ,לארשיב תיבה-יקשמ לע 1995 תנשל םינכדועמ םינותנ םיאבומ םוסרפב
קלחב :םיקלח ינשמ יונב םוסרפה .תיבה-קשמ שאר לש ויתונוכת יפל ועבקנ תיבה-יקשמ
תצובק ,תיבב תורגה תושפנה רפסמ יפל תיבה-יקשמ לכ יבגל םינותנה םיאבומ ןושארה
זוחמ ,היילע תפוקת ,הדיל תשבי ,יתחפשמ בצמ ,דומיל תונש רפסמ ,ליג ,ןימ ,הייסולכוא
-יקשמ לע םינותנ םיאבומ ינשה קלחב .תיבה-קשמב םיסנרפמה רפסמו בושיי תרוצ ,םירוגמ
ןכו ליעל םיטרופמה םינתשמ םתוא יפל םיגצומ הלא םינותנ .17 ליג דע םידלי םע תיבה
לע םיססובמ םינותנה לכ .תיבה-קשמ שאר לש הדובעב דמעמו יחרזאה הדובעה חוכ יפל
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי-לע ףטוש ןפואב םיכרענה םדא-חוכ ירקס
(הלכשה תמר ;הקוסעת ;תויפרגומד תונוכת ;החפשמ)
393
םידעיו םירגתא ,בצמ תנומת :היילעה תטילק
.'מע 46 ,1997 םילשורי ,היילעה תטילקל דרשמה
םינשב היילעה תטילק תא םיראתמה תומרגאידו םייטסיטטס תוחול םיגצומ תרבוחב
םייפרגומד םינותנ ,היילעה יפקיה לע דומלל ןתינ ,רתיה ןיב .םינוש םיטביהב תונורחאה
,הלטבאהו הקוסעתה בצמ ,רוידה בצמ ,אצומ ירוזא יפל תוגלפתה ,םילועה לש םייתרבחו
םינעדמב לופיט ,םינטק םיקסעל תומזי ,תירבעה הפשה תעידי ,אבצב תובלתשה ,םידומיל
ףוסב .ןויצ יריסאלו זקווק ילועל תדחוימ תוסחייתה הנשי ןכ .םירזוח םיבשותב לופיטו
היילעה תטילקל דרשמה ידי-לע ונמומ וא ועצובש םיירקיע םירקחמ לע ח"וד אבומ תרבוחה
.1997 תנשל דרשמה ביצקת גצומ ןכ .1996-ב
;הקוסעת ;רויד ;ןויצ יריסא ;זקווק ;היפויתא ;תוצעומה-תירב ;היילע תטילק ;םילוע)
(תיתרבח הטילק ;םינעדמ ;םיטנדוטס ;יאבצ תוריש
394
:לכימ ,ןוספלוו ;תידוהי ,גניק
הקוסעתל הנווכה יזכרמב םידמולה םילועה רחא הנש םותב בקעמ
'מע 48 ,1997 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
ןכא הקוסעתל הנווכהה יזכרמב תלעפומה תינכותה הדימ וזיאב קודבל התיה רקחמה תרטמ
לכ תא הללכ רקחמה תייסולכוא .תמלוה הקוסעת אוצמל הב םידמולה םילועל תעייסמ
בקעמ רקחמ והז .1994 רבמבונ רוזחמב הנווכהה יזכרמ תשמחב דומלל וליחתהש םילועה
תינכותה םותב ,םיזכרמב תינכותה תליחתב םילועהמ עדימ ףסאנ ותרגסמבש ,יבלש-תלת
יאצממל תוסחייתה ךות ישילשה בלשה יאצממ םיגצומ הז ח"ודב .המויס רחאל הנשכו
.םימדוקה םיבלשה
(עוצקמ תריחבב ץועיי ;הקוסעת ;תיעוצקמ הרשכה ;םילוע)
395
:לכימ ,ןוספלוו ;ןח ,ץישפיל
םכסמ ח"וד - תיעוצקמ הרשכהל םיסרוק ירגוב היפויתאמ םילוע רחא בקעמ
'מע 87 ,1997 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
םירחבנ םיסרוק 16 ירגוב לע םינותנ ופסאנ וכלהמבש בקעמ רקחמ תואצות תוגצומ
רקחמה תולאש .דבלב היפויתא ילועל םידעוימ ויה םיסרוקה לכ טעמכ .תיעוצקמ הרשכהל
יהשלכ הקוסעתב תובלתשהב םיסרוקה ירגוב לש החלצהה תדימ יהמ :ויה תויזכרמה
לש וא םיסרוקה לש םייפיצפס םינייפאמ םימייק םאה ?דחוימב דמלנש עוצקמב הדובעבו
םידדמה וקדבנ ןכ ?הקוסעת אוצמל רתוי בוט יוכיס ונשי םתוכזבש ,םהב םיפתתשמה
יכ םירגובה ושח הב הדימה ,הרישנה רועיש :ויתואצותו הרשכהה ךילהת תניחבל םיאבה
םידומילב תובלתשה ,הדובעהמ ןוצרה תועיבש תדימ ,עוצקמב דובעל ידכ קיפסמ ודמל
.הקוסעת ואצמ אלש םירגובה ברקב הדובעה ישפחמ רועישו רתוי םימדקתמ
(תיעוצקמ הרשכה ;הקוסעת ;היפויתא ;םילוע)
396
:ןח ,ץישפיל
םירגובמל ידוחיי טקייורפ - "םיריעצה טקייורפ" ירגוב היפויתא ילוע רחא בקעמ
םיריעצ
,1997 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 92
ינפל היפויתאמ ולעש םיריעצ םילועל "םיריעצה טקייורפ" לעפוה 1993-1990 םינשה ןיב
םידחוימה םיכרצה תא קפסל התיה טקייורפה תרטמ .וירחא וא ומצע עצבמב ,"המלש עצבמ"
רשפאל ךכבו ,תיעוצקמ הרשכהו תירבעב עדי ,תיסיסב הלכשה תיינקה - וז הייסולכוא לש
הדובעב דובעל םהייוכיס תא לידגהלו ץראב הדובעב בלתשהל םתלוכי תא רפשל םהל
ינב םיקוור םבור ,םילוע 1,200-כ וב ודמלו םינש שולש ךשמנ טקייורפה .תיעוצקמ
- טקייורפה ירגוב לע בקעמ רקחמ תרגסמב ופסאנש ,םירחבנ םיאצממ םיגצומ ח"ודב .28-16
,ךשמה ידומילב ,הקוסעתב בלתשהל םהיתונויסינ ךלהמב םהב ולקתנש םיישקהו םהיגשיה
לע םירגובהמ לבקתהש בושמ תואצות תואבומ ,ןכ-ומכ .םירחא םימוחתבו יאבצה תורישב
.טקייורפה לש םינוש םיביכרמ
(םיריעצ ;הקוסעת ;תיעוצקמ הרשכה ;היפויתא ;םילוע)
397
:תור ,יול ;תירש ,ץיבוקנרפ-ןגובנלא
ךשמה ידומילב ובלתשה אלש ל"הצ יררחושמ :רבעמ יתמצב היפויתא ילוע
,1997 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 43
יאצוי םילוע 100 ונייאור ותרגסמבש ,(342 טירפ ,104 ןועבר) רקחמ תואצות תואבומ
רשא םילוע 205 ךותמ) 1995 יאמל 1994 טסוגוא ןיב אבצהמ וררחתשה רשא היפויתא
ובלתשה אל (1995 יאמ-לירפא) רקחמה עוציב תעב רשאו (הפוקת התואב וררחתשה
תאו ,םהיתוינכתו םילועה יקוסיע תא תוהזל דעונ רקחמה .יהשלכ תידומיל תרגסמב
תובלתשה ,הלכשה תשיכר ,רויד ,הקוסעת ןוגכ ,םינוש םימוחתב םהלש םיכרצהו םיישקה
תויושעה ,ץועייו הנווכה ,תוברעתה תוינכת חותיפב עייסל ידכ ,תאז לכ .דועו תיתרבח
,"רבעמ יתמצב תויסולכוא" לע רתוי בחר רקחממ קלח וניה הז רקחמ .םתטילק תא רפשל
:השדח הלועפ האר) ךשמה תרגסמב ובלתשה אלש רעונה תיילע ירגוב םג ונייאור ובש
.(341 טירפ ,104 ןועבר
(הקוסעת ;רויד ;תיתרבח הטילק ;יאבצ יתוריש ;ךשמה ידומיל ;היפויתא ;םילוע)
398
:לכימ ,ןוספלוו ,רתסא ,הטינב ;הליג ,םעונ
םהינכש ןיבל היפויתא ילוע ןיב םירשק - םיטלוק םינכש
'מע 46 ,1997 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.ןוכישהו יוניבה דרשמ םע ףותישב (תילגנאב םוכיס ,תירבע)
היפויתא ילוע ןיב םימייקתמה םירשקה לש םביט תאו םפקיה תא קמועל ןחוב הז ח"וד
וקדבנ תונכשה יסחי .יכאלמ-תיירקו הינתנ םיבושייב היפויתא יאצוי םניאש םהינכש ןיבל
םירוקיבו תידדה הרזע ןתמל דעו החיש םויק לש תיסיסבה המרהמ לחה ,תומר רפסמב
.םינכשה לש םטבמ תדוקנ ןיבל םילועה לש םטבמ תדוקנ ןיב האוושה ךות תאזו ,םיידדה
לע הנוכשל םילועה תוחפשמ תסינכ תעפשהל סחיב םינכשה לש םהיתודמע ונחבנ ,ןכ ומכ
ידלי ןיבל םילועה ידלי ןיב םירשקה םג וקדבנ ,ףוסבל .םייח תוכיא לש םינוש םיטביה
טירפ ,104 ןועברו 008 טירפ ,105 ןועבר םג הז אשונב האר .םילוע םניאש םינכשה
.354
(תונכש יסחי ;יכאלמ תירק ;הינתנ ;היפויתא ;םילוע)
399
Zilber, Nelly; Lerner, Yaacov; Kertes, Jenifer:
Comparative study of immigrants from the former Soviet Union one and
five years after their arrival to Israel: Psychological status and risk
factors for
psychological distress
Falk Institute for Mental Health and Behavioral Studies, Jerusalem 1997, 107
pages,
in cooperation with the Ministry of Science.
בצמה רחא (087 טירפ ,105 ןועברו 044 טירפ ,93 ןועבר) ךרוא בקעמ תואצות תוגצומ
18 ינב ויה רשאכ 1990 תנשב הצרא ולעש רבעשל תועצומה-תירב ילוע לש ישפנה
תעב ורקחנשו ץראב םיבושיי 36-ב וררוגתהש שיא 600 לש םגדמ ףיקה רקחמה .הלעמו
םייפרגומד םינייפאמ לע טוריפ אבומ .1995-ב ,םינש 5 רחאלו 1990-ב םתיילע
.'וכו תיגולוכיספ הקוצמ ,תינושלהו תיתוברתה הטילקה ביט ,רויד יאנת ,םייתקוסעתו
(שפנה תואירב ;תוצעומה-תירב ;היילע תטילק ;םילוע)
400
Lipshitz, Gabriel:
Absorption of immigrants from the former Soviet Union in Israel, 1990-
1995:
The housing and employment dimensions of regional development
Planning and Research Division, Ministry of Immigrant Absorption, Jerusalem
1996,
49 pages.
רוידה קושב 1995-1990 ילוע לש םתובלתשה ידממ תא חתנלו ןייפאל התיה רקחמה תרטמ
"הרישיה הטילקה" תוינידמ רואל ,תימוקמ הניחבמ ןהו תירוזא הניחבמ ןה ,הדובעה קושבו
חותיפל היילעה לש (תילאיצנטופה המורתה וא) המורתה תא קודבל ידכ ,תאז .הלשממה לש
םירוגמל םינבמ לש תיפרגואיגה הקולחה לע םינותנ םיגצומ .לארשיב ינוריעו ירוזא
לש הקוסעתה בצמ לע ,רוידל שוקיבה לש תיפרגואיגה הקולחה לע ,םיקיתוולו םילועל
.'וכו םילועה
(ירוזא חותיפ ;ינוריע חותיפ ;הקוסעת ;רויד ;תוצעומה-תירב ;םילוע)
401
Paltiel, Ari:
The Israeli immigrant employment survey, 1990-1996
In: "IASS/IAOS Satellite Meeting on Longitudinal Studies (Jerusalem, August 27-31,
1997) - Program and Abstracts", The Israeli Statistical Association, Jerusalem
1997, p. 30.
םילועה לש םתובלתשה רחא בוקעל התיה רקחמה תרטמ .ל"נה סנכב הנתינש האצרה ריצקת
לש םיילכלכו םייתרבח ,םייפרגומד םינייפאמ תניחב ךות לארשיב הדובעה חוכב םישדחה
,הדובע שופיח ,תיתקוסעת תועינ לע םיטרופמ םינותנ םיללוכ רקחמה יאצממ .םילועה
.דועו הסנכהב לודיג ,תימינפ הריגה ,תיעוצקמ הרשכה
(הקוסעת ;םילוע)

402


Foltin, Richard, Waller, Harold; Horovitz, David et al:
Review of the year (the United States and other countries)
American Jewish Year Book 1996, Vol. 96, American Jewish Committee,
New York 1996, pp. 105-433.
לארשי םע םירשק ,םייתליהקו םיימואל םיניינע תללוכו תוצופתה ידוהיב תקסועה הריקס
היפרגומד ,הריגה ,ךוניח ,תוברת ,תד יניינע ,תונעזגו תוימשיטנא ירקמ ,ןוכיתה חרזמהו
,הניטנגרא ,וקיסקמ ,הדנק ,תירבה-תוצרא :תואבה תוצראה תא הפיקמ הריקסה .דועו
,הינמור ,ןילופ ,הירגנוה ,היכ'צ ,הירגלוב ,הירטסוא ,הינמרג ,הילטיא ,דנלוה ,הינטירב
.לארשיו הקירפא םורד ,הילרטסוא ,רבעשל תוצעומה-תירב ,רבעשל היבלסוגוי
(תוימשיטנא ;ל"וח ידוהי - לארשי יסחי ;תוצופת הלוג ;םידוהי ;הייסולכוא)
403
Schmeltz, U. O.; Della Pergola, Sergio:
World Jewish Population 1994
American Jewish Year Book 1996, Vol. 96, American Jewish Committee, New York
1996, pp. 434 - 463.
יפל םלועב תידוהיה הייסולכואה לע (347 טירפ ,104 ןועבר) תמדוק הריקס ןוכדע
םעפה וז ,םינדמוא םיאבומ ןכ .ץרא לכב הייסולכואה ךסמ זוחאכו (לארשי ללוכ) תוצרא
.םלועב תולודג םירע 22-ב םידוהיה רפסמ לע ,הנושארה
(םידוהי ;הייסולכוא)
404

- םג האר

(388 טירפ)‎ 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןןותנש
-
(389) ןויצל-ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
תינכותו 1996 יתנש ח"וד :הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
(414) 1997-ל
-
(454) 1994-1990 ,לארשיב םיבושייה לש יתואירב-יפרגומד ליפורפ
-
(460) םייצרא םירקס ךותמ םירחבנ םיאצממ :תואירבה תכרעמב רבעשל מ"הירבמ םילוע
-
(487) ןמזה ףולחב םייוניש :לארשיב ןיאושינ יסופדב הלכשהו תויתדע
-

החוורו םייח תמר .ג

םימוסרפ

:(ךרוע) בקעי ,פוק
1966 ,םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה
.'מע 232 ,1997 םילשורי ,לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל זכרמה
ןויוושה-יא תלאשב דקמתה ,לארשיב תוילכלכהו תויתרבחה תויוחתפתהה אשונב יתנש ח"וד
תולעב קסוע ןושארה :םירודמ ינשל קלוחמ רפסה .םייתרבחה םיתורישבו תילארשיה הרבחב
לשו ,1997 תנשל תסנכב רשואש םייתרבחה םיתורישה ביצקת לש הריקס ובו ,םיתורישה
1980-מ ,ןמז ינפ לע תיתאוושה תרגסמב תונחבנ םינשה יתש .1996 תנשב לעופב האצוהה
בצמ תניחבב קסוע ינשה רודמה .םיעשתה תונשב ולחש תורומתה לע דחוימ שגד םע ,ךליאו
.םינוש םייתרבח םימוחתב ןויוושה-יאו החוורה
:םניה רפסב םילולכה םירמאמה
405
.58 - 21 'מע ,(טלבניו ימי'ג) םייתרבח םיתוריש לע הלשממה תואצוה
406
.78 - 59 'מע ,(פוק בקעי) תואירבו ךוניח לע תימואלה האצוהה
407
.87-81 'מע ,(ןורש לאונמע) ילכלכ ןויווש-יא
408
.98 - 88 'מע ,(יאבג ףסוי) תוסנכהה תוקלחתהב ןויווש-יא
409
.119 - 99 'מע ,(ןמרליפס רומיס) הריד לע תולעב - םיילכלכ םיסכנ תשרוה
410
.155 - 121 'מע ,(סלב םוחנו רלדא םייח) לארשיב ךוניחב ןויוושה-יא
411
- 157 'מע ,(םוריש היראו יקסבוחינר'צ בד) לארשיב תואירבה תכרעמב תוינויווש
.182
412
.202 - 183 'מע ,(ןטק ףסוי) םיישיאה החוורה יתוריש תוליעפב ינויוושה דדמה
;תואירב ;ךוניח ;תוסנכהה תוקלחתה ;החוור יתוריש ;םייתרבח םיתוריש ;םיבאשמ תאצקה)
(רויד ;החוור
413
1996 - יתנש ח"וד :הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
-1997ל תינכותו
.'מע 233 ,1997 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
תוקסועה ,ןוכמה לש תוירקיעה תודיחיה 5 לש תוירקחמה תויוליעפה תורקסנ ח"ודב
םיגצומ .רעונו םידלי ,תולבגומ ,היילע תטילק ,תואירב תוינידמ ,הנקיז :םיאבה םימוחתב
לכ יבגל .1997 תנשל הלועפ ינוויכו 1996-ב ומלשוהש םיטקייורפו תוינכותה ירקיע
םרוגהו םירקוחה תומש ,םויסה דעומ ,הלחתהה דעומ , ותרטמ ,ורואית אבומ טקייורפ
,ל"וחבו ץראב םינוש םיסנכבו תודעווב ןוכמה תופתתשה לע עדימ אבומ ןכ .ןמממה
.1997-1995 םינשב ןוכמה ימוסרפ לש המישר תאבומ ףוסבלו
(היילע תטילק ;םירגבתמ ;םידלי ;תויולבגומ ;תואירב ;הנקיז)
414
1997 ראוני ,לארשיב ימואלה חוטיבה תכרעמ
.'מע 46 ,1997 םילשורי ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
חוטיבל דסומה ידי-לע תוקנעומה תואלמגה ןמ תחא לכל עגונב יללכ עדימ קפסמה ח"וד
הלמיגה תוהמ ,תואכזה יאנת ,ןומימה תורוקמ ,חטובמ ימ ,הפקות תליחת דעומ :ימואל
םינותנ םיגצומ ,ףוסבל .תוימואל-ןיב תונמאל רשאב םג אבומ המוד עדימ .הרועישו
תואלמגו הייבג לע םייפסכ םינותנ ןכו ,תואלמגה ילבקמו םיחטובמה רפסמ לע םייטסיטטס
.םירחבנ םיפנעב תואלמגה ירועיש לעו דועיי יפל
(ימואל חוטיבל דסומ ;תואבצק ;תולאמג)
415


:ןלא ,ןיקפיז
1995 תנשב הסנכה תחטבהל תורישהמ הלמג ילבקמ
.'מע 72 ,1997 םילשורי ,147 'סמ רקס ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
ןוגכ תילכלכ הניחבמ תועיגפ תויסולכוא לע ןגהל הדעונ הסנכה תחטבהל תואלמגה תכרעמ
-דח תוחפשמ ,הלטבא ימדל םתוכז תא וצימ רשא הקוסעת ירסוחמ ,ךומנ רכשב םידבוע
הסנכה תחטבה תלמגל םיאכזה לש הריקס (1 :םיקלח ינשמ בכרומ ח"ודה .דועו תוירוה
קתו ,תואכזה תליע ,הלכשה ,תיבה-קשמ בכרה ,ליג :םינוש םינתשמ יפל 1995 תנש ךלהמב
.1995 דע 1991 םינשב וז הלמג ילבקמ תייסולכואב ולחש תורומתה (2 ;'וכו תכרעמב
-קשמ בכרהו ןימ ,ליג ,םיקיתוו תמועל םילוע םה הז קלחב םיחתונמה םיירקיעה םירטמרפה
.תיבה
(ינוע ;הסנכה תחטבה ;תואלמג)
416
:ןלא ,ןיקפיז ;רמת ,ןורה ;הדנרב ,ןייטשנגרומ
1995-1988 ,הסנכה תחטבה תכרעמב םיאכזו םיעבות
.'מע 30 ,1997 םילשורי ,145 'סמ רקס ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
תלמג ילבקמו יעבות תייסולכוא ללכ לע םיפיקמ םינותנ הנושארל םימסרפתמ הז ח"ודב
םתוהש ךשמל םאתהבו םייפרגומד-ויצוסה םהינייפאמ לע ,1988 זאמ הסנכה תחטבה
ךשמ לע םינותנ הליכמ תרבוחה .(115 טירפ ,102 ןועבר :השדח הלועפ האר) תכרעמב
תייהש ךשמב תואכזה תוליעב םייוניש לע םינותנ ןכו תכרעמהמ תואיציו תוסינכ ,הייהש
.הסנכה תחטבה תכרעמב םיאכזה
(ינוע ;הסנכה תחטבה ;תואלמג)
417
:לואש ,ידורמנ ;הדנרב ,ןייטשנגרומ ;םירמ ,רצלמש
1993 ,קוח יפל םיריאשו הנקיז תואבצק לש םישדח םיעבות
.'מע 36 ,1997 םילשורי ,146 'סמ רקס ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
םישרופה לש םתסנכה תורוקמו םתסנכה תמר תא דומאל תוסנל איה םוסרפה תרטמ
םיעבותה לש םהיתוסנכה לע רקס תואצות תוגצומ .םתשירפ רחאלש ןושארה בלשב ,תואלמגל
המוד רקס .1993 ץיקב הבציקל תועיבת ושיגה רשא םיריאשו הנקיז תואבצקל םישדחה
יתש ןיב האוושה םירשפאמ הז רקסב םיאבומה םינותנהו ,ןכל םדוק םינש 15-כ ךרענ
.תופוקתה
(הסנכה ;היסנפ ;םיריאש תואבצק ;הנקיז תואבצק ;םישישק)
418
:הוח ,רדנלוג
ימוחת-בר דממב םישישקל תודסומ :עדיה פוקסודיילק
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 7 - 3 'מע ,(1997 ביבא) 77 'סמ ,היגולוטנורג
ךכ-ידי-לעו םימוסרפ גווסלו ןיימל הרטמב ךרענש שושיג רקחמ תואצותב קסוע רמאמה
עדימה רגאמ ךותמ .םישישקל םירחא תודסומו תובא-יתב לע רקחה תוחתפתהב תומגמ ןוחבל
ךרענ םהיפ-לעו הז םוחתב םיטירפ 153 ופלשנ דלאס הטיירנה ןוכמ לש הרבחה יעדמב
ו 1989 דע 1980 ,1979 דע 1974 :רקחמ תופוקת שולש ןיב הנחבה התשענ .רקחמה
,םיכרעמו תוטיש ,רקחמה יאשונ וקדבנ וללה תופוקתה ןמ תחא לכ יבגל .1996 דע 1990-
.םירקחנה תודסומה יגוסו םירקוחה תודסומה תומש ,םהיגוסו םימוסרפה רפסמ
(םישישקל תודסומ)
419
:לאומש ,ראב
1995-1981 :םירפסמה יארב ךשוממ לופיטל תידסומה תכרעמה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 37 - 19 'מע ,(1997 ביבא) 77 'סמ ,היגולוטנורג
1995 דע 1981-מ ךשוממ לופיטל תידסומה תכרעמה לש התוחתפתה תנחבנ רמאמב
תכרעמה לש הלדוגב םיקסוע םינותנה .("עדימ ונידיב שי הילעש רתויב הכוראה הפוקתה")
,םיאמצעל) תוטימה יגוסל תוסחייתה ידכ ךות ,תוטימה רפסמו תודסומה רפסמ תניחבמ
תידסומה תכרעמה תא םיליעפמה םינושה םירזגמל ,(שפנ ישושתלו םיידועיסל ,םישושתל
.יפרגואיג רוזא יפל תוטימה עציהל ןכו (יטרפ וא ירטנלוו ,לשא ,יתלשממ)
(ךשוממ לופיט ;ידסומ לופיט ;םישישקל תודסומ)
420
:ףסוי ,ןטק
תיקלח הטרפה לש םגד :םישישקל םיידסומה םיתורישה
.54 - 38 'מע ,(1997 ביבא) 77 'סמ ,היגולוטנורג
םיידסומה םיתורישה לשו ללכב םייתרבחה םיתורישה לש הטרפהה ןויערב ןד רמאמה
השולשל קלחתמ רמאמה .היתועפשהו היביכרמ ,הטרפהה תוהמ םינחבנ רשאכ ,טרפב םישישקל
םינושה ויביכרמ רואיתל ,הטרפהה גשומ תרדגהל שדקומ ןושארה קלחה :םיירקיע םיקלח
ולא דחוימב) םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה לש םירחא םירדסה ןיבל וניב האוושהלו
היביכרמו הטרפהה "תנומת" תראותמ ינשה קלחב ;(יזכרמ דיקפת םהב תאלממ הנידמהש
תונורתיה םיראותמ ישילשה קלחבו ,םישישקל םיידסומה םיתורישה םוחתב םיירקיעה
ידי-לעו ןויערב םילגודה ולא ידי-לע םייתרבחה םיתורישה תטרפהל םיסחוימה תונורסחהו
.ול םידגנתמה ולא
(הטרפה ;םישישקל תודסומ ;םייתרבח םיתוריש)
421
:לחר ,ןמשיילפ
תינשדח הטיש לש המושיי :לארשיב םינקזל םיתוריש לע יתלשממ חוקיפ
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 73 - 55 'מע ,(1997 ביבא) 77 'סמ ,היגולוטנורג
םשומ רשאכ ,לארשיב םישישקל תודסומ לע חוקיפה תוכרעמ לש הריקס תאבומ הז רמאמב
תשמשמ רשאו '80-ה תונש ףוסב ליידקורב ןוכמ - טניו'גב החתופ רשא ףרה תטיש לע שגד
יתוריש תאו החוורהו הדובעה דרשמב ןקזל תורישה תא תיתרגש חוקיפ תטישכ םויכ
ידי-לע ףרה תטיש םושיי תכרעהמ םירחבנ םיאצממ םיגצומ רמאמה ףוסב .רוביצה תואירב
.017 טירפ ,105 ןועברו 361 טירפ ,104 ןועבר :ףרה תטיש לע האר ןכ .ןקזל תורישה
(חוקיפ ;ידסומ לופיט ;םישישקל תודסומ)
422
:רתסא ,ץיבוקי
םינקזל תונועמב תויאמצע תורייד לש תישפנ החוור
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 85-74 'מע ,(1997 ביבא) 77 'סמ ,היגולוטנורג
75 תונב תורייד 464 ונייאור ותרגסמבש ,(טרוטקוד תדובעמ קלחכ השענש) רקחמ ראותמ
תוקוקז ןניא ,רמולכ) "תויאמצע"כ ורדגוה רשאו םישישקל תודסומב תוררוגתמה הלעמו
לש תישפנה החוורה תדימ תא קודבל התיה רקחמה תרטמ .(םוי-םויה ייחב תדחוימ הרזעל
.תישפנה החוורה תדימ לע תילילש וא תיבויח העפשה שי תודסומל םאהו וללה תוריידה
(תישגר החוור ;לופיטה תוכיא ;םישישקל תודסומ)
423
:הניר ,ינגד ;יבא ,ינגד
לארשיב םישישקה תייסולכוא ברקב רקחמ ח"וד
תנגהל תושרל שגוה .'מע 18 ,1997 ביבא-לת ,מ"עב יבחרמ רקחמל ןוכמ - היפרגוטרקואיג
.ןכרצה
הלעמו 60 ינב תייסולכוא ברקב 1997 ראורבפב ךרענש רקחממ םיאצממ גיצמה ח"וד
רויד ,תובא תיב :םישישקה לע תופדעומה םירוגמה תורגסמב רקיעב קסע רקחמה .לארשיב
םהיתואצוה ףקיה יבגל תולאש ולאשנ ,ףסונב .תיבב םירוגמ ךשמה וא ,תנגומ הנוכש ,ןגומ
השירפל יוצרה ליגה יבגלו (םהיאצאצל תיפסכ הרזע ללוכ) םינוש םימוחתב םישישקה לש
.היסנפל
(היסנפ ;תואצוה ;רויד ;םישישק)
424


:יבד ,ףסוי
םהיתוחפשמ ינבלו תינימ העיגפ יעגפנל יתצובק לופיט
,1997 םילשורי ,62 'סמ םידחוימ םילעפמ ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 100
תויסולכואב יתצובק לופיטל לדומ חתפל דעונ וז תרבוחב טרופמ ומוכיסש טקייורפה
בוקעל התיה רקחמה תרטמ .םירחאו החפשמ ינב ידי-לע תודליה תפוקתב תינימ ועגפנש
רבמצד) תינויסנ הפוקת ךשמב ותלעפה רחא ןכו לדומה תלעפהל תיתשתה תיינב רחא
ילארשי זכרמ - ל"טימ תתומע הליעפהו המזי טקייורפה תא .(1996 ראורבפ דע 1994
טירפ ,104 ןועבר םג האר) םתודליב ועגפנש םירגובבו םידליב תוינימ תועיגפב לופיטל
.(039 טירפ ,105 ןועברו 374
(יתצובק לופיט ;םידליב תוללעתה ;ןימ תוריבע)
425
:ריאמ ,ןמכייט ;ירוא ,השב
תילופיט הליהקב תוהשה ךלהמב םייוניש - םירכמתמ לצא תיפותיש-תולת
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 311 - 303 'מע ,(1997 ינוי) :3ז"י ,החוורו הרבח
יבלש ןיבל םימס יעגפנ לש תיפותישה-תולתה תמר ןיב רשקה תא ןוחבל התיה רקחמה תרטמ
השענ .עושיכלמו הביבא תיב ,תונליא :לארשיב תוילופיטה תוליהקה שולשב םינושה לופיטה
תולתה תכרעהל דחוימ ןולאש (2 ;יתרבח-יפרגומד ןולאש (1 :םינולאש יגוס ינשב שומיש
.םמצע םילפוטמה ואלימ םינולאשה תא .תיפותישה
(םימסמ הלימג ;םימסב שומיש)
426
:ןורי ,גניק ;ינ'ג ,יקסדורב
רקחמ תיצמת - םיצאנב המחלמה יכנו םיצאנה תופידר יכנ לע רקס
.'מע 12 ,1997 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
יכנ - םישילש ינש) םיכנ 600 לש םגדמ םע תונויאר ךותמ ולעש םיאצממ םיגצומ הז ח"ודב
הליהקב םירגה םיכנ 29,000 םיגציימה ,(םיצאנב המחלמה יכנ - שילשו םיצאנה תופידר
לש םיכנ םוקישל הכשלה ידי-לע םירכומה םיכנה ללכמ 93%-כ םהש ,םיינוריע םיבושייב
,ישדוח לומגת :םימוחת השולשב עויס ןתינ הכשלה ידי-לע םירכומה םיכנל .רצואה דרשמ
םינייפאמ :םיאבה םיאשונה תא ופיקה תונויארה .החוורו םוקיש יתורישו םייאופר םיתוריש
יתורישב שומיש יסופד ,ילכלכ בצמ ,ישפנו יתרבח בצמ ,תואירבו דוקפת ,םייפרגומד
ינוויכ םיגצומ ,רקחמה יאצממל ףסונב .הכשלה ןיבל הכנה ןיב רשקהו תואירבהו החוורה
.וללה םיכנה לש םהיכרוצל םיתורישה תכרעמ לש התונעיה רופישל םיירשפא הלועפ
(םוקיש ;תוכנ ;החוור יתוריש ;םילוצינ ,האוש)
427
43 - 1 תורבוחל תוחתפמו םירמאמ יריצקת - "ילאיצוס ןוחטב"
.דלאס הטיירנה ןוכמ םע ףותישב ,'מע 231 ,1996 םילשורי ,ימואל חוטיבל דסומה
םינשה ןיב "ילאיצוס ןוחטב" תעה-בתכב ומסרופש םירמאמ 369 לש םהיריצקת םיאבומ
ילאיצוסה ןוחטבה ךרעמ אוה םירמאמה לש םניינע רקיע .(43-1 תורבוח) 1995-ל 1971
סחייתהב ןהו תירוטסיה הביטקפסרפב ןה ,םינושה םהיטביה לע ,לארשיב תיתרבחה החוורהו
,םירבחמה תומש חתפמ םיאבומ ץבוקה ףוסב .םויה רדס לע תודמועה תוילאוטקא תולאשל
."תילאיצוס הקיספו הקיקח" רודמה יאשונל חתפמו םיאשונה חתפמ
(עדימ ;החוור ;ילאיצוס ןוחטיב)
428

- םג האר

(388 טירפ)‎ 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןןותנש
-
(389) ןויצל-ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
(392) רבעשל מ"הירבמ תולוע תורענלו םישנל ת"מענ הליעפמש הכימת תוצובק תכרעה
-
(430) 1995 ,תוסנכה ירקס
-
(431) ימואל-ןיב טביהב לארשיב רוצייהו הדובעה ןוירפ
-
לש הרקמה - תושלח הייסולכוא תוצובק רובע תומזייל הרשכה לש תויביטקפא תכרעה
(434) עבש-ראבב 'ד הנוכש
-
(488) תיתליהק היזיוולט םירצוי םיאלמג
-
(513) הנידמ ידבוע ידי-לע הלמיג תויוכז תשיכר
-
(519) הקוצמב םיריעצבו רעונב לופיטה
-

רכשו הדובע .ד

תושדח תולועפ

1996 ,םדא חוכ ירקס
,1997 םילשורי ,19 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 88
תינמז םירדענ ,תיקלח םיקסעומ ,םיקסעומ - יחרזאה הדובעה חוכ לע יתנש םוסרפ
תשבי ,הייסולכוא תצובק ,ליג ,ןימ) תויפרגומד תונוכת יפל - םיקסעומ-יתלבו םתדובעמ
תונוכת ,(דומיל תונש רפסמ) תויתלכשה תונוכת ,(תיבב םידלי רפסמ ,יתחפשמ בצמ ,הדיל
,ילכלכ ףנע) תויתקוסעת תונוכתו (חותיפ יבושיי ,םירוגמ זוחמ ,בושיי תרוצ) תויפרגואיג
תורדעיהל הביס ,הדובע שופיח ןפואו ךשמ ,הדובעב דמעמ ,עובשב הדובע תועש ,די-חלשמ
.(תיקלח הדובעל וא הדובעהמ
(םדא-חוכ ;םילטבומ ;םיקסעומ ;הקוסעת)
429
1995 ,תוסנכה ירקס
.'מע 68 ,1997 םילשורי ,17 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
תיבה-קשמ שאר םהבש תיב-יקשמ ןיב הדרפה ךות ,תיב-יקשמ לש תוסנכה לע םינותנ םיגצומ
רוקמ יפל טוריפ אבומ .דבע אל תיבה-קשמ שאר םהבש תיב-יקשמ ןיבל ריכשכ דבע
,דומיל תונש ,ילכלכ ףנע ,די-חלשמ ,ןימ ,ליג ,םיסנרפמה רפסמ ,תיבה-קשמ לדוג ,הסנכהה
ןהו וטורב רכש יפל ןה םיגצומ םינותנה .הייסולכוא תצובקו היילעה הפוקת ,הדיל תשבי
.וטנ רכש יפל
(םיריכש ;הסנכה)
430
ימואל-ןיב טביהב לארשיב רוצייהו הדובעה ןוירפ
םג תוחולו םוכיס ,תירבע) 'מע 197 ,1997 ביבא-לת ,רוצייהו הדובעה ןוירפל ןוכמה
.(תילגנאב
תונידמל האוושהב לארשיב הדובעה ינייפאמו ןוירפה תוחתפתהב תומגמה לע יתנש ח"וד
הכרענ האוושהה .(OECD-ו ,יפוריאה דוחיאה ,G-7) םיירקיעה תונידמה ישוגלו תורחבנ
.תונורחאה םינשה רשע יבגל םירקמה תיברמב
ןוירפהו ןוהה ןוירפ ,הדובעה ןוירפ ןוגכ םינוש ןוירפ ידדמ יפ-לע התשענ הריקסה
םיעיפשמה םימרוגה םירקסנ ,ןכ ומכ .םידדוב םיפנע יבגל ןהו קשמה ללכ יבגל ןה ,ללוכה
תימואלה האצוההו חותיפלו רקחמל תימואלה האצוהה ,ןוההו הדובעה תומושת) ןוירפה לע
רשוכ לעו רכשה תמר לע ,םייחה תמר לע ןוירפה לודיג לש תועפשהה ונחבנ ןכ .(ךוניחל
.ימואל-ןיבה רחסב לארשי לש תורחתה
(ימואל-ןיב רחסמ ;םייח תמר ;הלטבא ;רכש ;רוצי ;הדובע ןוירפ)
431


:רתסא ,ונדילוט
1996 תנשב הלטבא ימד ילבקמ
.'מע 118 ,1997 םילשורי ,144 'סמ רקס ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
האוושה ךות 1996-ב הלטבא ימד ולביקש םילטבומ לע םיפיקמ םינותנ םיגצומ תרבוחב
:ןלהלדכ םילטבומה לש תויתקוסעתהו תויפרגומדה םהיתונוכת טוריפ ךותו תומדוק םינשל
,היילע תנש ,(םידלי אלל יושנ ,לשמל) החפשמ סופיט ,ליג ,ןימ ,(לייח ,לשמל) לטבומ גוס
םש ,תיעוצקמ הרשכה ,ןורחא די-חלשמ ,ילכלכ ףנע ,הדובע תונש רפסמ ,דומיל תונש רפסמ
םרובעש הלטבאה ימי רפסמ) הלטבאה קמועו הלטבאה ימד הבוג ,בושייה תרוצ ,בושייה
תלבק תפוקת תעפשהל תוסחייתה הנשי ןכ .ותואכז תנש ךשמב הלטבא ימד לטבומה לביק
.הלטבאה רחאל רכשה תמר לע הלטבאה ימד
(םיבושיי ;הלטבא ימד ;הלטבא)
432
:ק'ז ,קלדנב
1994-1993 ,םינוש םיילכלכ םינתשמ יפל םתוגלפתהו הסנכהו רכש יעצוממ
.'מע 90 ,1997 םילשורי ,142 'סמ רקס ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
םידבועה תייסולכוא לש הסנכההו רכשה תויוגלפתה לע םיטרופמ םינותנ ללוכ םוסרפה
םינתשמ יפל השענ טוריפה .ימואל חוטיבל דסומב םיחטובמה םייאמצעהו םיריכשה
ץבוק לע רקיעב םיססבתמ םינותנה .הנשלו הדובע שדוחל עצוממב ,םיילכלכו םייפרגומד
לע ןכו ,ימואל חוטיבל דסומה ידי-לע להונמה ,(ליבקמ סמ ץבוק רבעב) יזכרמה תואירבה
תיזכרמה הכשלה לש תואצוהו תוסנכה ירקס לעו הנידמה תוסנכה להנימ לש יתנשה ח"ודה
ןונכתהו רקחמה להנימ ךרעש םדוק ח"ודל הבחרהו ךשמה הווהמ הז םוסרפ .הקיטסיטטסל
.(229 טירפ ,103 ןועבר האר .135 'סמ רקס)
(הסנכה ;רכש ;םייאמצע םידבוע ;םיריכש)
433
:ידע ,ידיס ;הלילט ,ןמדירפ ;הנפד ,ץרוש
לש הרקמה :תושלח הייסולכוא תוצובק רובע תומזיל הרשכה לש תויביטקפא תכרעה
עבש-ראבב 'ד הנוכש
.לארשיב םינטק םיקסעל תושרה עויסב ,'מע 33 ,1996 תובוחר ,חותיפה ידומילל זכרמה
תימזי הרשכה" טקייורפ תרגסמב) עויס לש ותוליעי תא ךירעהל התיה הדובעה תרטמ
םיקהל ושקיב רשא עבש-ראבמ םיבשות תצובקל ןתינש (רחסמהו היישעתה דרשמ לש "תבלושמ
יתקוסעתה םבצמב יוניש לח םאה :ויה הדובעב ורקחנש תוירקיעה תולאשה .םינטק םיקסע
?עויסה תובקעב םיקסע ומיקה םיפתתשמ המכ ?ולביקש עויסה תובקעב םיפתתשמה לש
םישנאל םג המורת התיה עויסל םאה ?רופיש וב לח םאה ,קסע היה רבכש םהיניבמ וליאל
תויביטקפא לע ועיפשה רשא םיאנתה ורקחנ ןכ ?קסע םיקהל םיצור םניא יכ וטילחה רשא
.'וכו הצובקה לש תוגיהנמה ,הצובקה תונגראתה ךרד ,הכימתה תרגסמ ןוגכ ,עויסה
(עבש-ראב ;הקוצמ ירוזא ;תיעוצקמ הרשכה ;םיקסע ;תומזי ;הקוסעת)
434

- םג האר

(388 טירפ) 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(389) ןויצל-ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
(393) 1995 ,לארשיב תוחפשמה
-
(395) הקוסעתל הנווכה יזכרמב םידמולה םילועה רחא הנש םותב בקעמ
-
(396) םכסמ ח"וד - תיעוצקמ הרשכהל םיסרוק ירגוב היפויתאמ םילוע רחא בקעמ
-
(401) לארשיב ינוריעו ירוזא חותיפל רבעשל מ"הירב ילוע תמורת
-
(402) 1996-1990 ,םילוע תקוסעת רקס
-
(409) תוסנכהה תוקלחתהב ןויוויש-יא
-
(490) היישעתב תונשדחו םדא-חוכ
-
(491) 1994 ,הכאלמהו היישעתה ירקס
-
תנשל םימדקומ םינדמואו ,1995-1993 ,ףסומ ךרע סמ י"פע קשמה יפנעב ןוידפו םיקסוע
(530) 1996
-

ירוביצ רדס .ה

םימוסרפ

:(ךרוע) קחצי ,ןמרכוה
תונברוקו ןימ תוריבעב םיברועמה םידושחו םידע ,תונברוק - םידלי תריקח
1996 יתנש ח"וד - םירוה לש תוללעתה
,החוורהו הדובעה דרשמ ,ןוקת יתורישל ףגאב רעונל ןחבמה תורישו ןונכתלו רקחמל ףגאה
.'מע 43 ,1997 םילשורי
תונברוקל רקיעב סחייתמ ח"ודה .1996-ב ורקחנש (14 ליג דע) םידליה 3,808 לע ח"וד
תוריש תוכשלמ חוודמה עדימה יפ-לע - םיאבומ .עשי-ירסח תונברוקלו ןימ תוריבע לש
דושחה תקיז ,ןברוקה תוגהנתה ,ויתוביסנו עוריאה יטרפ ,םייפרגומד םינותנ - ןחבמה
ךשמהל תוצלמהו יטפשמ ךילהב ןברוקה ףותיש ןיינעב םירקוחה תוטלחה ןכו ןברוקל
םילוע םידלי לש םנויפאלו םקלחל תדחוימ תוסחייתה הנשי ןכ .ךרוצה הרקמב לופיט
.תומדוק םינש ינותנל 1996 ינותנ תאוושה םיללוכ תוחולה בור .ורקחנש םישדח
(םידליב תוללעתה ;ןימ-תורבע ;ןחבמ יתוריש ;הרטשמ תוריקח ;עשפ תונברק ;םידלי)
435

:הואנ ,ובאט ;ןיוורד ,סאילט ;דר'ציר ,ץיבולארשי
לופיטל םיכרדה :בגנב םימסה
.'מע 132 ,1996 עבש-ראב ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,תילאיצוס הדובעל הקלחמה
.בגנה חותיפל תושרל שגוה
שומיש ךות בגנב םימסל םירוכמל םיתורישה תקפסא ביט תא ךירעהל התיה רקחמה תרטמ
בצמה רופישל תושרדנה תולועפה ףקיהו יפוא לע ץילמהלו ,ינוגרא חותינ לש השיגב
.בגנה יבחרב םימסב המחלמב םיקסועה םייתרבח םיתוריש 38 רקחמב וללכנ .םייקה
-חוכ לש הרשכהו חותיפ ןוגכ תויגוס רקיעבו ,וללה םינוגראה לש םיכרצהו תויעבה וקדבנ
יפל םימס תוריבע אשונב תואלבט ,רתיה ןיב ,ללוכ ח"ודה .רקחמו לופיט יתוריש ,םדא
.םיבושיי
(בגנ ;םימס)
436
Weiss, Shoshana:
Israeli Arab and Jewish youth knowledge and opinion about alcohol warning
labels: pre-intervention data
Alcohol and Alcoholism, 32:3 (1997), pp. 251-257.
,תסנכב לוהוכלאהו םימסה תדעו תועצמאב ,המזי לארשיב םזילוהוכלא תעינמל הדוגאה
תמוסרפ תועדומ לעו םירכשמ תואקשמ ילכימ לע הרהזא תויוות תקבדה רבדב קוח תעצה
דומעל התיה יחכונה רקחמה תרטמ .תירבה-תוצראב לעפומ רבכ הזכ קוח .הלאכ תואקשמל
םילולעה םיקזנל עגונב םהלש עדיה לעו הרהזא תויוותב םיריעצ לש הכימתה תדימ לע
ינב 3,065-ל ורבעוה הלא םיאשונב םינולאש .םיילוהוכלא תואקשמ תייתשמ םרגיהל
ילגרה לע םיקדבנה ולאשנ ןכ .(םידוהיו םירצונ ,םיזורד ,םימלסומ) ץראה ןופצמ רעונ
.םמצע םהלש הייתשה
(תודמע ;םירגבתמ ;לוהוכלא תייתש ,םיילוהוכלא תואקשמ)
437
דקתשא הליבקמה הפוקתל האוושהב ,1997 ץרמ-ראוני ,לארשיב שוכר תוריבע
.'מע 18 ,1997 ביבא-לת ,לארשיב חוטיבה תורבח דוגיא ,תילכלכה הקלחמה
תוריבעה יגוס טוריפ ךות תרקסנה הפוקתב ועצובש שוכרה תוריבע לע םינותנ ללוכ ח"ודה
ךותמ תובינג ,בכר תובינג ,םירוגמ תורידל תויוצרפתה ,תודסומו קסע-יתבל תויוצרפתה)
תוחול רפסמ .םיבחרמו תוזוחמ יפל הקולחו (תותצהו בכר יקלח לש תובינג ,בכר
הפוקתל האוושהב םיגצומ םינותנה לכ .םירחבנ םיבושיי 50-ב תוריבעל םיסחייתמ
.דקתשא הליבקמה
(םיעשפ ;תובינג ;שוכר תוריבע)
438

- םג האר

(388 טירפ) 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(389) ןויצל-ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
(425) םהיתוחפשמ ינבלו תינימ העיגפ יעגפנל יתצובק לופיט
-
(426) תילופיט הליהקב תוהשה ךלהמב םייוניש - םירכמתמ לצא תיפותיש-תולת
-
(484) ןג-תמרב לוהוכלאמ הלימגל יזופשאה ןועמב םילפוטמ ינייפאמ
-
(514) םידעומ םיגהנ לש תועשרה תורידת
-
(543) 1994-1948 ,ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד-יקספמ םייתומכ םינותנ
-

חותיפו רקחמ ,הלכשה ,ךוניח .ו

תושדח תולועפ

רפסה-יתבב תונב לש םידומילה ךשמ לע םיעיפשמה םייתליהקו םיישיא םיטביה
םורדה זוחמב יאודבה רזגמב
439

.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
ןימזמה דסומה
.ייק ש"ע ךוניחל תימדקאה הללכמה ,רקחמה תדיחי
עצבמה דסומה
ילעב םע ןכו םירומ 50 ,םירוה 200-כ םע תונויאר תועצמאב ,קודבל
תעפותל םיקפסמ םהש םירבסהה םהמ ,יאודבה רזגמב םירחא םידיקפת
.םידומילה ןמ תונב לש תמדקומה הרישנה
הרטמה
.םירוגמ תונוכש :תובכשה .רפס-יתב :תולוכשאה .יתבכש תולוכשא םגדמ
רקחמה תרוצ
.1998 ךלהמב תאצל ןנכותמ םוסרפ .םינותנה ףוסיא
יחכונה בלשה
,65 ד"ת ,33 יולה הדוהי ,ייק תללכמ ,זוה ןור 'פורפו ןניק תנע ר"ד
(07) 641-3020 :'סקפ ;(07) 640-2777 :ןופלט .84100 עבש-ראב
םיזכרמה
(תונב ;םידימלת תרישנ ;םיאודב)


םימוסרפ

רמג תוניחבבו תורגב תוניחבב ונחבנש ד"נשת םידומילה תנשמ ב"י תותכ ידימלת
םיבושיי יפל הדועתל םיאכזו 1994 תנשב
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1064 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ םע ףותישב ,'מע 156
,ב"י תותכ ידימלת לע בושיי תרוצו םיבושיי יפל םיטרופמ םינותנ םיאבומ םוסרפב
ירבעה ךוניחב (תינרטסקא תורגב תדועתל םיאכזל טרפ) תורגב תדועתל םיאכזהו םינחבנה
עדימ אבומ בושיי לכ יבגל ,ןכ ומכ .(תדו ןימ יפל) יברעה ךוניחבו (אצומו ןימ יפל)
םידומילה ביתנ טרופמ ןכ .רחא בושייב וא םהירוגמ בושייב ודמלש םידימלתה לע דרפנב
1992-ב רואל אצי ט"משת תנשל םוסרפ .אשונב ינש םוסרפ והז .(יגולונכט וא ינויע)
.(362 טירפ ,86 ןועבר)
(םיבושיי ;תורגב תוניחב ;םיידומיל םיגשיה ;םידימלת)
440
ו"נשת ,ההובג הלכשהל םירחא תודסומבו תואטיסרבינואב םיטנדוטס
,1997 םילשורי ,11 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
הלכשהל הצעומה דילש בוצקתלו ןונכתל הדעווה םע ףותישב ,(תילגנאו תירבע) 'מע 78
.ההובג
םוחת ,ראותה ,דסומה ,ןימ יפל תואטיסרבינואב םידימלתה רפסמ לע םינותנ םיאבומ
ןושאר ראות ידימלת לע םינותנ םילולכ ןכ .דומילה תנשו דומילה תועוצקמ ,דומילה
הטיסרבינואה לש ימדקאה לולסמל םימשרנה לעו ההובג הלכשהל םירחא תודסומב
.החותפה
(החותפ הטיסרבינוא ;תואטיסרבינוא ;םיטנדוטס)
441
ו"נשת ,םיידוסי-לעו םיידוסי רפס-יתבו םידלי ינג :ךוניח תודסומ
,1997 םילשורי ,21 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ םע ףותישב ,(תילגנאו תירבע) 'מע 82
ללוכ) יברעה ךוניחבו ירבעה ךוניחב םידימלתהו תודסומה רפסמ לע םינותנ םיאבומ
,דומילה גוס ,זוחמה ,חוקיפה ,רפסה-תיב וא ןגה גוס ,ךוניחה גרד יפל (יזורדה רזגמה
תודיחי ,הארוה תורשמ ,םידליה ליגו ןימ ,התיכב םידימלתה רפסמ ,התיכה תגרד ,המגמה
תוגהנתה תויעב ,הדימל ייוקיל לע םינותנ םיאבומ ,דחוימה ךוניחה יבגל .דועו הדובע
.'וכו
(דחוימ ךוניח ;יברע ךוניח ;ירבע ךוניח ;םידימלת ;רפס-יתב ;םידלי ינג)
442
:הרש ,ןרות ;היער ,המרב ;קחצי ,ןמדירפ
ירפס-תיבה לוהינה תוברת יוניש :ימצע לוהינ
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמל שגוה .'מע 181 ,1997 םילשורי ,דלאס הטיירנה ןוכמ
דקומ תויהל ךפוה רפסה-תיב ובש ,יכוניח להנימ לש סופד אוה רפס-תיב לש ימצע לוהינ
הז סופד .בוצקתו םדא-חוכ תקסעה ,םידומיל תוינכת ןוגכ םימוחתב תוטלחה תלבקל יאמצע
.דומילה יאשונ תריחבו דומיל ילכ תשיכר תניחבמ רתוי יאמצעל דימלתה תא םג ךפוה
םיידוסי רפס-יתב רבעמ לש יוסינב לחוה ,ךוניחה דרשמ תטלחה תובקעב ,ו"נשת תנשב
םימרוגה לכל קפסל ותרטמש הכרעה רקחמב יוסינה הוולמ ו"נשת זאמ .ימצע לוהינל
םכסמ הז ח"וד .ותלעפה לועיילו לדומה רופישל םורתל יושעה יטנוולר עדימ םיברועמה
.יוסינב רפס-יתב העשת וללכנ וז הנשב .רקחמה לש הנושארה ותנש תא
(הכרעה רקחמ ;ימצע לוהינ ;םיידוסי רפס-יתב)

443


:היאמ ,ןשוח ;ןד ,רבנע
תוימוקמה תויושרל ךוניחה םוחתב תויוכמס רוזיב
.'מע 160 ,1997 םילשורי ,(ססייא רבעשל) ךוניח תוכרעמ רקחל ןקלימ ןוכמ
ןתונוכנו ןתונכומ תא חתנמו תויוכמסה רוזיב ךילהת לש ויתוכלשהבו וידעיב קסוע ח"ודה
ח"ודה יאצממ .תויכוניחו תוילהנימ תויוכמס ןמצע לע לוטיל תוימוקמה תויושרה לש
תוירחאו תויוכמס תלבק יבגל תוימוקמה ךוניחה תויושר ישאר לש םהיתודמע תא םיפקשמ
יונימו ךוניחה תכרעמ ביצקת לע הטילש ללוכ ,תילוהינ הטילשב התיינתהו הבחר
לדוג םאה ,םיבושי 58 לש םגדמ תועצמאב ,קדבנ ןכ .הארוהב םדא-חוכ לש םירוטיפו
תושר לש העפשהה תא אבנל םילוכי ילכלכ-יתרבחה ודמעמו יפרגואיגה ומוקימ ,בושייה
.דיתעב ךוניחה תויוכמס רוזיבל תופיאשה לע וא ךוניחה תכרעמ לע תימוקמה ךוניחה
(תוימוקמ תויושר ;ךוניח ;רוזיב)
444
:ימת ,ןדס ;יגח ,דגמ ;קחצי ,ןמדירפ
רפסה-תיב ת/להנמ לש לוהינל הרשכהה
.'מע 40 ,1997 םילשורי ,דלאס הטיירנה ןוכמ
ילהנמ םורופ תמזויב דלאס הטיירנה ןוכמ ידי-לע ךרענש רקס יאצממ םיאבומ הז םוסרפב
לוהינה תוברתו תוכיאה ,תוירחאה םודיקל םילהנמה םורופ דיל לעופה ,ךוניחה תודסומ
ותומלתשה יסופד תאו ודיקפתל להנמה תרשכה יכרד תא ןוחבל התיה רקסה תרטמ .לארשיב
.רפסה-יתב לש לוהינה תוכיא רופישל וליבויש םינוידל סיסב רוציל ידכ ,ותדובע ךלהמב
.םיידוסי-לעו םיידוסי רפס-יתב ילהנמ 369 ידי-לע אלומש ,ןולאש לע ססבתה רקסה
לש התכרעהו ודיקפתל להנמה תרשכה לע םיטרפ (א :םיקלח העבראמ בכרוה ןולאשה
;וז הרשכה
םיפדעומה תומלתשהה וא הרשכהה יכרד (ג ;לוהינה תלכשה תמלשהל םיכרצהו תושירדה (ב
ללכ ןולאשה .רפסה-תיב לש ףטושה לוהינב תוירקיע תויעב (ד ;ותדובע ךלהמב להנמה לע
.םילהנמה לש עקר-יטרפ םג
(םילהנמ תרשכה ;רפס-יתב ילהנמ)
445
:הניא ,סקופ
לארשיב םינושה םירזגמב םירומ לש ילכלכ-יתרבח בצימו הארוה ייומיד
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 247 - 226 'מע ,(1997 לירפא) :2ח"ל ,תומגמ
ורסמנש םינולאש תועצמאב) לארשיב םירומ לש "הארוהה ייומיד" תא ףושחל דעונ רקחמה
לש ילכלכ-יתרבחה בצימה ןיבל הארוהה ייומיד ןיב רשקה תא ןוחבלו (םמצע םירומל
תכרעמ"כ רקחמה ךרוצל ורדגוה הארוהה ייומיד .םיכייתשמ םה וילאש רזגמהו םירומה
לע תולבוקמה תויגולואידיאו תופקשה ,םיכרע ,תודמע ,תוירואית ,תונומא ,םייומד תללוכה
רפס-יתבמ םירומ 475 וללכנ םגדמב ."לועפל דציכ טילחמ אוה םתועצמאבשו ,הרומה
.יברעה רזגמבו םיצוביקב רפס-יתב ,םייתדו םיינוליח םהב ,םייתכלממ םיידוסי
(ילכלכ-יתרבח בצימ ;םירומ תודמע ;הארוה תוטיש ;םיידוסי רפס-יתב ;םירומ)
446
:עטנ ,רצונ ;תור ,ץיבומרבא
הארוהה לע בושמב שומישב הארוהב םייזכרמ םידיקפת ילעב ןיב םילדבה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 584 - 582 'מע ,(1997 לירפא) 'ח:132 ,האופרה
יזכרמ) האופר תארוהב םייזכרמ םידיקפת יאשונ םישועש םישומישה וקדבנ וז הדובעב
ןפוא אשונב םיטנדוטסמ בושמ תואצותב (תוינילק תוקלחמ ילהנמו םיינילק-םדק םיסרוק
הטלוקפהמ לגס ירבח 102 הללכ רקחמה תייסולכוא .האופרל םיסרוקב הארוהה ביטו
.ןולאשל 68 ובישה םכותמ ,ביבא-לת תטיסרבינואב האופרל
(בושמ ;הארוה תוטיש ;האופר ;םירומ)

447


:דג ,ריאי
םיידומיל םיגשיהל דומיל תותיכו רפס-יתב לש המורתה - תורוחש תואספוקב הדימל
ךוניחה תוינידמל תוכלשה :ידוסיה ךוניחב
,1997 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה-תיב ,ךוניחב חופיטה רקחל ןוכמה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 56
ותרגסמבו ,םילשוריב םיידוסי םייתכלממ רפס-יתבב ךרענש רקחמ לע תכמתסמ הדובעה
תתיכ ,דימלתה - תויכראריה תויכוניח תומר שולש לש םיילאיצנרפידה םיטקפאה ודמאנ
ןיב םיגשיהה תונוש יכ הלע רקחמה ןמ .םיידומילה םיגשיהה לע - רפסה-תיבו דומילה
השולש ונודנ תאז רואל .םינוש רפס-יתב ןיב תונושהמ יבקע ןפואב הלודג דומיל תותיכ
ןיב תונושה לש תוירסומה תוכלשהה (1 :תיכוניח תוינידמ תעיבקל םירושקה םיאשונ
דומילה תתיכו רפסה-תיב תריחב לש תולאשב תודקמתה ךות ,רפסה-תיב ךותב דומיל תותיכ
(2 .תויכוניחה תואצותל ךוניחב םיברועמה לש תובייוחמהו ,דימלת לכ דמלי םהבש
הסריגה (3 .וז תוינידמ לש תוכלשהו ,רפס-יתבב "תיתרבח היצרגטניא" לש תוינידמה
תודסומל םיבאשמ תאצקהל יעצמאכ התוליעי - "רפס-יתב לש תוגיל גוריד" לש תילארשיה
.ךוניח
(תיכוניח תוינידמ ;היצרגטניא ;םיידומיל םיגשיה ;םיידוסי רפס-יתב)
448
:הלוא ,רונוק ;הנשוש ,ןמלופ
תינוכית רקחמ תדובע תביתכב םייתוברת-ןיב םיירוטר םילדבה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 280 - 247 'מע ,(1997 לירפא) :2ח"ל ,תומגמ
ברקב (רמג) רקחמ תדובע תביתכב םייתוברת-ןיב םילדבה קודבל התיה רקחמה תרטמ
תונונגס םהמ (א :ויה רקחמה תולאש .םילארשי ב"י ידימלת תמועל םייאקירמא ב"י ידימלת
וא) םינוש םיילאוטסקט תורוקממ םיבתוכה םירבחמ לש םתביתכ תא םינייפאמה גוזימה
תדובע םאה (ב ?םייתוברת-ןיב םילדבה הלא תונונגס םיאטבמ הדימ וזיאבו ,(םידחא
,תימואל-ןיבה הייליהקב םהילע םכסוהש הרוצו ןכות לש תומרונ גציימה רצות איה רקחמה
תורושק ויה וחתונש תודובעה ?תעד םוחתב וא יתוברת רשקהב יולתה רצות איה אמש וא
.היגולויצוסה םוחתב םינוש םיאשונל
(תוברת ילדבה ;תוניירוא ;תודובע תביתכ ;םיינוכית רפס-יתב)
449
:תיריא ,ורימ ;הירא ,יול
עוצקמה תארוהב םיטביהו םיגשיה :תיברעב יצראה ןחבמה
םוכיס ,תירבע) 'מע 138 ,1995 ביבא-לת ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה-תיב
.(תילגנאב
,הארוהה יאנת תניחבמ רפס-יתבב תיברעה הפשה דומיל אשונ תא קודבל התיה רקחמה תרטמ
תרגסמב תיברעה הפשב שומיש ,ויכילהתו רועישה יפוא ,תויעובש דומיל תועש רפסמ
יפלכ תובוגתו תיברע דומילל םידימלתה סחי ,םידימלתה יגשיה ,שומישב םירפס ,רועישה
-יתב ךותמ .תיברע ירבוד םהירוהש םידימלתה זוחא קדבנ ןכ .הז עוצקמב יצראה ןחבמה
יתשמ םגדמ רקחמה ךרוצל רחבנ ,א"י-'ז תותיכב תיברע םידמול םהבש םיירבעה רפסה
םינולאש תועצמאב ,תיברעב יצראה ןחבמה תועצמאב ופסאנ םינותנ .'ט-ו 'ז ,התיכ תוגרד
ישנאו םירומ ואלימש םינולאשו תונויאר תועצמאב ןכו םגדמב ופתתשהש םידימלתה ואלימש
.חוקיפו להנימ
(םידימלת תודמע ;םיידומיל םיגשיה ;תיברע ;הארוה)
450
ךוניחה יארב היפרגומד :ז"נשתל א"נשת םינשה ןיב הירבטב ךוניחה תכרעמ
.'מע 10 ,1997 הירבט ,הירבט תייריע ,הקיטסיטטסלו עדימל הדיחיה
תכרעמב ז"נשתל א"נשת םינשה ןיב ולחש םייונישו תורומת ןוחבל התיה הדובעה תרטמ
ןיבל ךוניחה תכרעמב םייונישה ןיב הובג םאתימ םייק יכ התיה החנהה .הירבטב ךוניחה
םיגצומ .הלש תיפרגואיגה תסורפתהו תימוקמה הייסולכואה םקרימב םייפרגומדה םייונישה
ידוסי-לעה ךוניחבו םייניבה תוביטחב ,ידוסיה ךוניחב ,םידלי ינגב םידימלתה לע םינותנ
.תומגמ יפלו םירוגמ תומוקמ יפל
(רפס-יתב ;םידלי ינג ;םידימלת ;הירבט)
451
:ברימ ,יגנז-ןס ;המלש ,יקסריבס
תורחבנ תוינכת - 1996 תמועל 1997 ,ךוניחה דרשמ ביצקתב םייוניש
.'מע 14 ,1997 ביבא-לת ,הודא זכרמ
אוה םלוא ,1996 תנשב היהש ביצקתהמ טעמב ךא ןטק 1997 תנשל ךוניחה דרשמ ביצקת
.תונוש תוינכתל ונתינש םיביצקתב םירכינ םילדבה לע עיבצמ הז ח"וד .ויביכרמב הנוש
,הדירי הלח ,היילע תטילקל םידעוימה םייביצקתה םיפיעסב הלודג היילע דצל ,לשמל
דעוימה) "םיבושייה 30 טקייורפ" ביצקת ,ןקתה תועש :םיאבה םיפיעסב ,תיתועמשמ םיתעל
ךוניחל הדיחיה ביצקת ,(םיכומנ םיידומיל םיגשיה ילעב םיבושיב תיכוניח תוברעתהל
.דועו םינימה ןיב ןויוושו תומילא תעינמל ךוניחל ביצקת ,תונויצו םויק-וד ,היטרקומדל
(םיביצקת ;ךוניח)
452

- םג האר

(388 טירפ) 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(389) ןויצל-ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
(391) 1995/96 ןותנש ,היפויתא יאצוי רעונה תיילע ירגוב רקס
-
(398) ךשמה ידומילב ובלתשה אלש ל"הצ יררחושמ :רבעמ יתמצב היפויתא ילוע
-
(407) תואירבו ךוניח לע תימואלה האצוהה
-
(411) לארשיב ךוניחב ןויווישה-יא
-
(485) תיביטרגטניא םייניב-תביטחב םידמולה בשומ ינבל ץוביק ינב ןיב םייתרבח םירשק
-
(486) םייביטרגטניא םיכילהת רקחל חתפמכ תיביטיזנרטה הריחבה
-
(517) הארוה יכרוצל רפס-יתב בושחימ
-
(518) רפס-יתבב םייתנש םילויט
-תואירב .ז

תושדח תולועפ

הסירעב תוומ תנומסתב ןוכיס ימרוג ןויפיא
453

.תואירבה דרשמ
ןימזמה דסומה
.רמושה לת ,אביש יאופר זכרמ ,תינילק היגולוימדיפאל הקלחמה
עצבמה דסומה
ךורעל (2 ;לארשיב הסירעב תוומל ןוכיסה ימרוג תא דומאל (1
לארשיב הייסולכואה ברקב הינייפאמו העפותה ידמימ לש האוושה
.תירבה-תוצרא תמועל
תורטמה
םינשה ןיב ורטפנו לארשיב ודלונ ןהיתוקוניתש (תוהמיא) תוחפשמ
."הסירעב תוומ"כ העבקנ תוומה תביסשו 1989-ל 1984
הייסולכואה
.םינותנה ףוסיא
יחכונה בלשה
.1998 תנש ךלהמב םסרפתהל ןנכותמ ח"וד
םוסרפ
יאופר זכרמ ,תינילק היגולוימדיפאל ןוכמה להנמ ,ןדומ ךורב 'פורפ
:'סקפ ;(03) 530-3261 :ןופלט ,52621 רמושה-לת ,אביש
.(03) 534-8360
זכרמה
(הסירעב תוומ ;תוקונית תתומת)

םימוסרפ

1994-1990 ,לארשיב םיבושייה לש יתואירב-יפרגומד ליפורפ
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1059 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.תואירבה דרשמ םע ףותישב ,(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 376
200 םינומה לארשיב םיבושייה לכ לש םייתואירב-םייפרגומד םינייפאמ םיאבומ םוסרפב
תורוקמ ;הייסולכוא תוצובקו ןימ ,ליג יפל הייסולכוא :םינותנה ןיב .רתויו םיבשות
;תוקונית תתומת ירועיש ;תוומה תוביסו הריטפ ירועיש ;הדולי ירועיש ;הייסולכואה לודיג
יפל תודיל זוחא ;דולייה לקשמ יפל תודיל ינייפאמ ;זופשאה תוביסו זופשא ירועיש
,טוריפ תומר שולשב םיגצומ הלא םינותנ .םידלומ םימומ םע םידוליי זוחא ;ןוירה תועובש
דע 2,000 םינומה םיבושיי ,רתויו םיבשות 10,000 םינומה םיבושיי :בושייה לדוג יפל
םינותנ וללכנ ,ןכ ומכ .םיבשות 1,999 דע 200 םינומה םיבושייו םיבשות 9,999
.יצרא-ללכ עצוממו תוזוחמ ,תופנ :תופסונ תויפרגואיג תקולחב םיליבקמ
(םיבושיי ;זופשא ;תוומ תוביס ;תוקונית תתומת ;הריטפ ;הדיל)
454
1994-1993 ,תוומ תוביס
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1060 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.תואירבה דרשמ םע ףותישב (תילגנאו תירבע) 'מע 281
םינוש םייפרגומד םינתשמו תוומ תוביס יפל הריטפ ירקמ לע םינותנ םיאבומ םוסרפב
עוריא תנש לכל הצובק - תוחול תוצובק יתשל קלוחמ םוסרפה .1994-1993 םינשל
,הייסולכוא תצובק ,ןימ ,ליג יפל תוומ תוביס לש תוחול תללוכ הצובק לכ .תירדנלק
םירפסמב ,תוקוניתלו הייסולכואה ללכל - בושיי תרוצו הפנ ,היילע תפוקת ,הדיל תשבי
עוריא שדוחו הייסולכוא תצובק יפל תוחול םג םיללכנ הצובק לכב .םירועישבו םיטלחומ
.תוביס יפל םילוחה-יתבב תוריטפה זוחא לע םינותנו
(התומת ;תוומ תוביס)
455
1990 ,םיזופשיא לש תיתנחבא הקיטסיטטס
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1058 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.תואירבה דרשמ םע ףותישב ,(תילגנאו תירבע) 'מע 196
םייללכ םילוח-יתבמ וררחתשהש םילוחה לש םייפרגומדו םייתנחבא םינותנ םיאבומ םוסרפב
וירוגמ זוחמו ןימ ,ליג יפל םיגצומ זופשאה ימיו םיזופשאה ינותנ .1990 תנשב לארשיב
תויגרוריכ-אלהו תויגרוריכה תולועפהו תוחוודמה תונחבאה ,זופשאה תקלחמ ,זפשואמה לש
.זופשאה ךלהמב ועצוב רשא
(םיחותינ ;יאופר לופיט ;יאופר ןוחבא ;תוינפוג תולחמ ;זופשא)
456
1995-ל םדקומ ןדמואו 1994 תואירבל תימואלה האצוהה
,1997 םילשורי ,18 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 54
עצבמה רוטקסה ,תורישה גוס ,האצוהה גוס יפל תואצוהה בכרה לע םינותנ םיאבומ
יפל םילוח-יתבב זופשא םויל תפטושה תולעה לע םינותנ םיאבומ ןכ .ןמממה רוטקסהו
לש תואירבה יתורישב םילובקתו םימולשת לע םינותנו ,םילוחה-תיב גוסו עצבמ רוטקס
ףוסב .חוור תנווכ אלל םירחא תודסומו םילוחה תופוק ,תוימוקמה תויושרה ,הלשממה
.שפנל תואירבל תימואלה תואצוהה לש תימואל-ןיב האוושה תגצומ
(ר"כלמ ;םילוח תופוק ;םילוח-יתב ;תואירב ;תימואל האצוה)
457


:ינב ,טובח ;ינ'ג ,יקסדורב ;עטנ ,רוטנב
בכרומ ידועיס בצמב םילוח לש היינפה רוקמו זופשיא םוקמ ,תואצמיה ירועיש
תירטאירגה זופשיאה תכרעמב
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 544 - 539 'מע ,(1997 לירפא) 'ח:132 ,האופרה
בצמב םילוח לש תואצמיהה ירועיש םהמ קודבל התיה (לארשיב וגוסמ ןושאר) רקסה תרטמ
יגוס תאו םהינייפאמ תא ראתל ,תירטאירגה תכרעמב םילוחה ללכ ךותמ בכרומ ידועיס
םהמש תומוקמה תאו םהלש זופשיאה ךשמ תא ,םרוזיפ תא קודבל ,םהלש תויאופרה תויעבה
םינותנ ופסאנ ובש ,םוי-דקפימ תועצמאב 1994 תנשב ךרענ רקסה .זופשיאל םיעיגמ םה
םילוחה-יתבבש תוירטאירגה תוטימה לכב םיזפשואמ ויהש םילוחה 2,319-מ דחא לכ לע
.םיידועיס תודסומ ףיקה אל רקסה .הירטאירגל םילוחה-יתבבו םייללכה
(זופשא ;םיידועיס םיתוריש ;םישישק ;הירטאירג)
458
:דוד ,ץיניח ;ךורב ,ןזור ;לטיור ,סורג ;תלייא ,גרב
:יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלחה תובקעב רוביצה יניעב תואירבה תכרעמ
תיללכה הייסולכואב רקסמ םיירקיע םיאצממ
'מע 53 ,1997 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.(תילגנאו תירבע)
רחאל הנש יצחכ ,1995 עצמאב תואירבה תכרעמ תא רוביצה תסיפת תגצומ יחכונה ח"ודב
תא קוחה גישה הדימ וזיאב ,הלאשב ןד ח"ודה .ופקותל יתכלממ תואירב חוטיב קוח סנכנש
יבגל תונוש הייסולכוא תוצובק ןיבו םילוחה-תופוק ןיב םילדבהל םג סחייתמו ,ויתורטמ
חוטיבה ,תואירבל תואצוהה ,תענומ האופר ,םתושיגנו םיתורישה תונימז ,קוחה יפלכ תודמע
רקס לע ססובמ ח"ודה .תופוקה יתורישמ ןוצר-תועיבשו תופוק ןיב רבעמ ,ירחסמהו םילשמה
םילוחה-תופוקב חתפמ ישנא םע קמוע תונויאר לע ןכו ,םיבשות 1,400 ףיקהש יצרא
1996 תליחתב ומסרופש םיאצממה טקל תא ביחרמו קימעמ הז ח"וד .תואירבה דרשמבו
.(164 טירפ ,102 ןועבר)
(םילוח תופוק ;םילשמ יאופר חוטיב ;יתכלממ תואירב חוטיב)
459
:ןד ,לבוי ;תלייא ,גרב ;לטיור סורג ;ךורב ,ןזור ;תירונ ,לארינ
םירקס ךותמ םירחבנ םיאצממ :תואירבה תוכרעמב רבעשל תוצעומה תירבמ םילוע
םייצרא
,תירבע) 'מע 47 ,1996 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ
.(תילגנאב םוכיס
היושע העפשה וזיא ,ץראב תואירבה תכרעמ םע םילועה םידדומתמ דציכ ןחוב הז ח"וד
םהל תוידוחייה תויעבה ןהמו ,תואירב יתורישל שוקיבה לע הז םוחתב םתטילקל תויהל
וכרענש םייצרא םירקס המכ ךותמ םינותנ תרזעב העצבתה הניחבה .וז תכרעמ לש םינכרצכ
בצמל ,רתיה ןיב ,עגונה עדימ םיקפסמ םירקסהמ םינותנה .1995-ל 1992 םינשה ןיב
םינכרצכ םתוגהנתה יסופדל ,תואירבה יתורישב םהלש שומישה תדימל ,םילועה לש םתואירב
תופוקהש םיתורישהמ םנוצר תועיבשלו ינושארה אפורה םע רשקל ,םילוחה תופוק קושב
.תוקפסמ
(תואירב יתוריש ;תוצעומה-תירב ;םילוע)
460
:םירחאו ןתנוי ,ץיבוניבר ;הניד ,ןמדלפ ;לטיור ,סורג
שומיש יסופדו םינייפאמ :לארשיב תרגובה הייסולכואה ברקב תספתנ תישפנ הקוצמ
שפנה תואירב יתורישב
'מע 46 ,1997 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
,תילאיצוס הדובעל רפסה-תיבו תואירבה דרשמ םע ףותישב ,(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
תטיסרבינוא
.ןליא-רב
תספתנה תישפנה הקוצמה ףקיה והמ :תואבה תולאשל תובושת קפסל התיה רקחמה תרטמ
ינייפאמו לופיטל היינפה ףקיה והמ ;(22 ליג לעמ) לארשיב תרגובה הייסולכואה ברקב
יכרוצ לע הנוע לופיטה ךשמ הדימ וזיאב ;תישפנ הרזע תלבקל םינופ ימל ;םינופה
תועיבשלו תואירבה יתורישב שומיש ןיבל תישפנ הקוצמ תשגרה ןיב רשקה המ ;םינופה
םישדוחב ליידקורב ןוכמ ךרעש יצרא ינופלט רקס לע םיססבתמ םינותנה .תכרעמהמ ןוצר
.שיא 1,394 גציימ םגדמב ונייאור ותרגסמבשו 1995 רבוטקוא-טסוגוא
(שפנה תואירב)
461
Yaniv, Gideon:
Suicide intention and suicide prevention: A model of therapist-patient
interaction
Research and Planning Administration, National Insurance Institute, Discussion
Paper
No. 66, Jerusalem 1997, 18 pages.
תונפל םאה ,דבאתהל הבשחמה/הנווכה לעב לש ויתויוטבלתהב ,דחא דצמ ,קסוע רמאמה
וא ילאיצנטופה דבאתמה תא זפשאל םאה לפטמה לש ויתויוטבלתהב ,ינש דצמו ,לופיטל
ןכתסמ דבאתהל הבשחמ/הנווכ לעב ותוא ,לופיטל ואובב .תיבב רוגל ךישמהל ול רשפאל
ןכא אוה ,לפוטמה תא זפשאי אל אוה םאש ךכב ןכתסמ לפטמה וליאו ,הייפכב זופשאב
.לפוטמל לפטמה ןיב היצקארטניאה תא חתנמו ןחובה לדומ הנבנ .דבאתהל ותנווכ תא שממי
(היפרתוכיספ ;תוישפנ תוערפה ;תודבאתה)
462
Yaniv, Gideon:
Rational delay in applying for potentially life-saving diagnosis
Research and Planning Administration, National Insurance Institute, Discussion
Paper
No. 67, Jerusalem 1997, 25 pages.
היינפה תא םיחודו םתלחמ לש קייודמ ןוחבא לבקל אפורל תונפל םישנא םיששוח םיתעל
,ביאכמ לופיט לבקל אל בטומ ,הרומח הלחמ לע תעדל אל בטומ) תונוש תוביסמ אפורל
-ילנויצר" לדומ תועצמאב - םיחתונמ וז הדובעב .('וכו תוהובג םילופיטהו תוקידבה תויולע
לע םיעיפשמה םיילכלכהו םייגולוכיספה םימרוגה - רקחמה ךרוצל דחוימב הנבנש "ילכלכ
ילוקיש יפ-לע) הלוחה לש ויעינמ רבסה לע ףסונ .אפורל תונפל יתמ ותטלחהב הלוחה
המכ דע קדוב אוה ןכ .ןוחבא תלבקל היינפל ילמיטפוא ןמז לדומה עיצמ ,(דספהו חוור
.(חוטיבה תרבח וא םילוחה תפוק) חטבמל ןוחבאה תייחד תמלתשמ
(הדרח ;יאופר ןוחבא)
463
Eisenbach, Z.; Manor, O.; Peritz, E.; Hite, Y;
The Israel longitudinal mortality study, 1983-1992: Objectives, methods and
preliminary results
In: "IASS/IAOS Satellite Meeting on Longitudinal Studies (Jerusalem, 27-31 August
1997) - Program and Abstracts", The Israeli Statistical Association, Jerusalem
1997, p. 38.
ןיבל םיילכלכו םייתרבח ,םייפרגומד םינייפאמ ןיב רשקה תא קודבל התיה רקחמה תרטמ
ןפואב התומתל ןה תוסחייתה הנשי רקחמב .הלעמו 40 ליגב הייסולכואה ברקב התומת
אצומ ,יתחפשמ בצמ ןוגכ םינתשמ לע דומלל ןתינ ,רתיה ןיב .תוומה תוביסל ןהו יללכ
םינותנה .התומתל םהלש רשקה לעו 'וכו הסנכהה תמר ,הקוסעתה בצמ ,הלכשה תמר ,יתדע
ןיסולכואה דקפמב וללכנש תיבה-יקשממ 20% לש םגדממ ופסאנ רשא) םירחאו וללה
.1992 תנש ףוס דע הריטפ יכמסמל ורשקנ (1983 רוידהו
(התומת)
464
Zadka, Pnina; Rivlis, Rinat; Zaritzky, Susana:
Follow-up and follow-back through vital and health administrative records
In: "IASS/IAOS Satellite Meeting on Longitudinal Studies (Jerusalem, 27-31 August
1997) - Program and Abstracts", The Israeli Statistical Association, Jerusalem
1997, p. 41.

,םייגולויב םינייפאמ ןוגכ) םירוהה לש תונוש תונוכת קודבל התיה רקחמה תרטמ
לש תוומל וא הלחמל ןוכיס םרוג תווהל תולוכיה ('וכו םיילכלכ-םייתרבח ,םייפרגומד
םינוש םייאופר םיקיתמו תודועתמ םינותנ תבלצה תועצמאב התשענ הקידבה .םדלי
.1993 דע 1990 םינשל הסחייתהו
(ןוכיס ימרוג ;התומת)
465
:ףסוי ,רקנש ;ולר ,םהרבא ;המלש ,ףסוי-רומ
1989-1960 ,לארשיב הלחשה ןטרס
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 155-153 'מע ,(1997 ראורבפ) 'ג:132 ,האופרה
התואב תונוש תויסולכוא ןיב ,תונוש תונידמב תרכינ הרוצב הנתשמ הלחשה ןטרס תוחיכש
,תישונא הדבעמ לארשי ומכ הריגה תנידמ הווהמ וז הניחבמ .םינוש םיליג ןיבו הנידמ
הלחמה תוגהנתה תרוצ תאו תונוש תויסולכואב הלחמה לש היפוא תא ןוחבל תרשפאמה
וא םייתביבס ,םייטנג םה םילדבהל םימרוגה םאה קודבל ךכ-ידי-לעו ,ץראב תודילי ברקב
לופיטהו ןוחבאה םוחתב תויתועמשמ תויוחתפתה ולח תונורחאה םינשב .םייתוברת
לע הלא םייוניש ועיפשה דציכ קדבנ וז הדובעב .הלחשה ןטרסב יחותינהו יפרתומיכה
5,786-ב לופיטל םירושקה םינותנה תניחב ידי-לע םינש 30 ךלהמב הלחמה תוגהנתה
.םישנ
(ןטרס)
466
:עשוהי ,רמש ;קחצי ,יזנכשא
(1995-1980) ל"הצמ םיררחתשמה םיריעצ ברקב ןושיע ילגרה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 507 - 502 'מע ,(1997 לירפא) 'ז:132 ,האופרה
ךרענו 1980 תנשב לחהש (יתטיש םגדמ) רקחמב וללכנ (םישנו םירבג) םילייח ףלא 32
ןכו יפרגומד-יתרבח עדימ קפסל ושקבתנ ובש ,ןולאש ואלימ םילייחה .ל"הצמ רורחשה םויב
םיגצומ הז רמאמב .ןושיע ילגרה ללוכ ,םהינימל תואירב ילגרהו םייח תוחרוא לע עדימ
,םויב תכרצנה תוירגיסה תומכ ,ןושיעה רועיש :םייזכרמ ןושיע ידדמ העברא לע םינותנ
ךלהמב ,סויגה ינפל) אבצב תורישל תיסחי ןושיעה תלחתה תפוקתו ןושיעה תלחתה ליג
.('וכו תונוריטה
(ןושיע)
467
:ימע-ןב ,עלס
ןיטוקינב לופיט ידי-לע ןושיעל תורכמתהמ הלימגה לע
.511 - 507 'מע ,(1997 לירפא) 'ז :132 ,האופרה
הלימג תוטיש שולש לע שגד םשומ רשאכ ,ןושיעמ הלימגל תונוש תוטיש תורקסנ רמאמב
ךרואל .יפא-ךות סיסרתו ריעב תויקסיד ,הסיעל תוילבט :יפולח ןיטוקינב לופיט תועצמאב
תוטישב ןושיעמ תוענמיהה רועישל עגונב ל"וחב ושענש םירקחממ םיאצממ םיגצומ רמאמה
.ןיטוקינב לופיטה תוליעיל עגונבו תונושה
(ןושיעמ הלימג ;ןושיע)
468


Finkelstein, Renato; Reinhertz, Gabi; Embom, Alicia:
Surveillance of the use of antibiotic prophylaxis in surgery
Israel Journal of Medical Sciences, 32:11 (1996), pp. 1093-1097.
תענומ הקיטויביטנא ןתמ יכילהת תא קודבל התיה ותרטמש רקחמ תואצות לע חוודמ
ם"במר יאופרה זכרמב עצוב רקחמה .םיחותינ ורבעש םילוחל (antibiotic prophylaxis)
םילוח 200-כ יבגל וחקלנ םינותנ .הז אשונב תושדח תויחנה לש ןמושיי תא קודבל ידכ
יותיעה ,הנתינש הקיטויביטנאה גוס וקדבנ רקיעב .תענומ הקיטויביטנא ולביקו וחתונ רשא
.עצובש חותינה גוסב בשחתהב תאז לכ - ןמז המכ ךשמבו הנתינ איה ובש
(תענומ האופר ;םיחותינ ;הקיטויביטנא)
469
Fisher, Allan; Herzog, Laura; Herzog, Eran:
Five years' experience of an organ donation team in southern Israel
Israel Journal of Medical Sciences, 32:11 (1996), pp. 1112-1119.
םירביא תמרתה אשונב לופיטל דחוימ תווצ "הקורוס" יאופרה זכרמב םקוה 1990 ינויב
תואבומ 1995-1990 םינשב תווצה לש ותדובע תואצות .יחומ תוומ ותמ רשא םילוחמ
ןוגכ םיישיא םינייפאמ ,תוומה תוביס ,םיילאיצנטופ םימרות רותיא לע חוודמ .הז רמאמב
.בוריסל תוביסהו המורתל תוחפשמה תמכסה רועיש ,אצומו תד ,ליג
(תולתשה ;םירביא תמורת)
470
:השמ ,ןוריג ;סולרק ,ירפכ ;הרש ,למרכ ;ןבואר ,היליא
תילילכה הלחמה תרמוחו בלה תקועת תגרד
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 692 - 691 'מע ,(1997 יאמ) 'י :132 ,האופרה
יפכ תילילכה הלחמה תרמוחל בלה תקועת תגרד ןיב סחיה תא קודבל התיה הדובעה תרטמ
וקדבנ רקחמה ךרוצל .םטוא ורבע אלש ,ביצי ינילק בצמב םילוחב רותניצב התפצנש
ןיב ילאמשה רדחל הקרזהו ילילכ בל רותניצ ורבעש םילוחה לכ לש םייאופרה םהיקית
רדחה לש הניקת תילטנמגסו תללוכ תוצווכתה םע םילוח 146 .1990-ל 1985 םינשה
תרמוח .בל תקועת רדעה וא םויקו ןימ ,ליג ויה ונחבנש םינתשמה .רקחמל ורחבנ ילאמשה
.תונוש תוטיש יפ-לע ועבקנ (התיה םא) בלה תקועת תגרדו תילילכה הלחמה
(םד ילכו בל תולחמ)
471
:םירחאו 'ד ,ביבח ,'ל ,ץפח ;'י ,ץינמוד
יפל חותינ רחאל הנש רזייל תועצמאב הייאר רצוק ןוקית חותינ לש תואצות
תונוש תרובשית תוגרד
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 753 - 750 'מע ,(1997 ינוי) א"י :132 ,האופרה
רזייל רמייסקאב ולפוטש םייניע 611 לש תיביטקפסורטר הריקס הכרענ וז הדובעב
תועיבש תדימו חותינה תואצות תואבומ ."אפורה ףסא" יאופרה זכרמב הייאר רצוק ןוקיתל
.(הובגו ינוניב ,לק הייאר רצוק) תונוש תרובשית תוצובק יפל םילוחה לש ןוצרה
(רזייל ;חותינ ;הייאר ייוקיל)
472
:םירחאו הנליא ,ידרו-םהוש ;השמ ,רוזמ ;ילא ,ןומימ ;רימא ,רזיו
תוידוהי ברקב דעומב תודילה רפסמ לע רופיכ םוי םוצ תעפשה לש יתאוושה רקחמ
תויאודבו
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 748 - 745 'מע ,(1997 ינוי) א"י :132 ,האופרה
רופיכ םויב תודילה רפסמ תאוושה ידי-לע הדילל םוצ ןיב רשקה קדבנ וז הדובעב
תוידוהי תודלוי תייסולכואב ,רופיכ-םוי ינפלש עובשב תודילה רפסמ לש ימויה עצוממל
ידי-לע ,תורשפאה םג הקדבנ .תומצ ןניאש תויאודב תודלוי לש הרקב תצובקבו תומצ
לע העפשה ומצע גחלש ,תוכוסה גחב תודילה רפסמל רופיכ-םויב תודילה רפסמ לש האוושה
."הקורוס" יאופרה זכרמב תודלויה תייסולכוא לע ססובמ רקחמה .הדילה תמירג
(םיגח ;םוצ ;רופיכ םוי ;הדיל)
473


:םירחאו יבצ ,ןמציו ;הרורד רזיירפ ;ינומ ,אלפינב
רוזאב ןוימ-רדחל םינופו לושלשב םיקולה םידלי לש םייגולוימדיפא םינייפאמ
בגנה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 538 - 534 'מע ,(1997 לירפא) 'ח :132 ,האופרה
,"הקורוס" האופרה זכרמב םידלי ןוימ-רדח לע סמועה ידממ םהמ קודבל התיה רקחמה תרטמ
הייסולכואל תידוהיה הייסולכואה ןיב לושלש ןיגב םיזופשאבו תוינפב לדבה םייק םאהו
םירגה הלא ןיבל עבק יבושייב םירגה םיאודב םידלי ןיב הנחבה התשענ ןכ .תיאודבה
,םירוגמ רוזא ,םואל ,ליג ,ןימ יפ-לע) םיזופשאהו תוינפה ינייפאמ .עבק יבושייל ץוחמ
.1995 ראורבפל 1994 סרמ ןיבש הפוקתב וקדבנ (הנשב שדוחה
(בגנ ;ןוימ-רדח ; תוימוהיז תולחמ ;םידלי)
474
:הרורד ,רזיירפ ;הילמע ,יול ;הילטנ ,וקנליב
ןהידלי לש לושלש ןמזב תוגהנתה לע תויאודב תוהמא יחוויד
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 702 - 699 'מע ,(1997 יאמ) 'י :132 ,האופרה
הכרענ ,םיאודב תוקונית זופשאל רתויב חיכשה םרוגה וניה לושלש יכ הדבועה רואל
לופיטה תוטיש ,תונומאה ,עדיה תא קודבל התיה התרטמש רקחמ תדובע בגנב יאודב בושייב
לושלש יעוריא תעב (הלחמה ןמזב הקנה ילגרה ,אמגודל) תויאודב תוהמא לש תויוגהנתההו
יתורישל תונפל תוהמאה וטילחה םינימסתו םינמיס וליא יפ-לע קדבנ ןכ .ןהידלי לש
.לופיטל תואירבה
(םידלי ;םיאודב ;תוימוהיז תולחמ)
475
םינופה לש םנוצר תועיבש לע רתויב עיפשמה םרוגה אוה תוחאה לש יתפמאה סחיה
םידלי ןוימל
.17 'מע ,(1997 לירפא) 14 'סמ ,"קדצ ירעש" יאופרה זכרמה ןואטב - "חותפ רעש"
ילבקמ לש םינוש םינייפאמ ןיב רשק שי םאה קודבל התיה ותרטמש רקס תואצות תואבומ
םינייפאמה ןיב .םילפוטמה לש םנוצר תועיבש ןיבל ,םינושה ויביכרמ לע ,יאופרה תורישה
,הייהשה ךשמ ,הנפמה םרוגה ,יאופרה תורישל היינפה תביס ,אצומ ץרא ,ןימ ,ליג :וקדבנש
ועיגהש םינופ 228 וללכנ רקסב .'וכו הסיבכה יתורישמ ,ןויקנהמ ,לכואהמ ןוצר תועיבש
.1996 ינוי ךלהמב "קדצ ירעש"ב םידלי-ןוימל
(לופיטמ ןוצר-תועיבש ;ןוימ רדח)
476
:ברימ ,יגנז-ןס ;הרברב ,יקסריבס
ןוכדע - 1996 תמועל 1997 ,תואירבה דרשמ ביצקתב םייוניש
.'מע 14 ,1997 ביבא-לת ,הודא זכרמ
טירפ ,106 ןועבר :"1997 - 1990 ,תואירבה דרשמ ביצקת לע טבמ") םדוק םוסרפל ךשמהב
אוהש ךכל תוביסבו ,םינושה ויפיעס לע ,1997 תנש ביצקתב ןד יחכונה ח"ודה ,(295
יתוריש לסב "םיטלוב םירסח" לע ח"ודה עיבצמ ,ןכ ומכ .דקתשא ביצקתמ 17%-ב הובג
ןשה תואירב םוחתב םירסחב רבודמ .יתכלממ תואירב חוטיב קוח תרגסמב ןתינה תואירבה
,יברעה רזגמל תודחוימה תובצקהה לש האוושה תגצומ ,ףוסבל .ידועיסה זופשאה םוחתבו
.1996 תמועל 1997
(םיביצקת ;תואירב יתוריש)
477

- םג האר

(388 טירפ) 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(389) ןויצל-ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
(400) רבעשל מ"הירב ילוע לש ישפנה בצמה רחא ךרוא בקעמ
-
(407) תואירבו ךוניח לע תימואלה האצוהה
-
(412) לארשיב תואירבה תכרעמב תוינויוויש
-
(420) 1995-1981 :םירפסמה יארב ךשוממ לופיטל תידסומה תכרעמה
-
(421) תיקלח הטרפה לש םגד :םישישקל םיידסומה םיתורישה
-
(484) ןג-תמרב לוהוכלאמ הלימגל יזופשיאה ןועמב םילפוטמ ינייפאמ
-
(503) שארמ העודי הנואת לש הקינורכ - תומדריה תונואת
-
(516) היילכ תולתשה
-
(544) "קדצ ירעש" יאופרה זכרמה לש טנרטניאה רתא
-הביבסה תוכיאו הביבס ,םילקא .ח

םימוסרפ

:ןרע ,ןוסלטייפ
תוינונכתה ויתוכלשהו םינילופורטמ םירוזאב םייתביבס םיטקילפנוק תוחתפתה םגד
.הביבסה תוכיאל דרשמה םע ףותישב ,'מע 62 ,1996 םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
החימצהמ םיעבונה םייתביבסה םיטקילפנוקה תורצוויה ימגד תא תוהזל התיה רקחמה תרטמ
לש הריקס אוה ןושארה :םיביכרמ ינש רקחמל .תונורתפ עיצהלו ,לארשיב תינילופורטמה
הניחב אוה ינשה ;תונורחאה םינשה םירשעב לארשיב וחתפתהש םייתביבסה םיטקילפנוקה
,רתיה ןיב ,קודבל תרשפאמ וז הניחב .ןילופורטמה ביבס םיטקילפנוק רפסמ לש תינטרפ
שי םירקמ וליאבו ,םיעגפמ ידקומ לש הקתעה לוקשל ןתינ םירקמ וליאבו הדימ וזיאב
.םמוקמב וראשיי םיעגפמה ידקומ יכ תופצל
(הביבסה תוכיא ;עקרק ישומיש ;יתביבס ןונכת)
478
:תנסא ,ןונרא
'א קלח - ותתחפהל םיעצמאהו הרובחת שער
.19 - 15 'מע ,(1997 ראוני) 47 ,הרובחתו העונת
ץראב םישיבכמ שערה ינקת תא ,ותכרעהל תוטישהו שער תדידמל תודיחיה תא רקוס רמאמה
דרשמה עבקש םייביטמרונ םיכרע קר אלא תובייחמ תונקת השעמל ןיא לארשיב) םלועבו
הז רמאמ .הז שער תתחפהל תונורתפו םישיבכמ שער יוזיחל תוטישה תא ,(הביבסה תוכיאל
שערה תתחפהבו בכר-ילכמ טלפנה שערה תתחפהב :םיגוס ינשמ תונורתפב דקמתמ ('א קלח)
הדשב שערה תתחפהב קוסעי רמאמה לש 'ב קלח ."טקש" טלפסאב העסימה יופיצ ידי-לע
.לוקה ילג לש הרישיה תוטשפתהה תא םוסחל םירומאה שער יסרתמ תועצמאב תוטשפתהה
(הרובחת ;שער)
479
:הניר ינגד ;יבא ,ינגד
דוקימ תוצובקו תודמע רקס - הביבסה ןויקינ
תכשלל שגוה .'מע 43 ,1996 ביבא-לת ,מ"עב יבחרמ רקחמל ןוכמה - היפרגוטרקואיג
.הביבסה תוכיאל דרשמלו תיתלשממה םוסרפה
םידליה תפקשה תאו בחרה רוביצה לש ותוסחייתה תא ןוחבל דעונש רקחמ תואצות תוגצומ
תעמטהל םיכרדו תונורקע לש םשוביג תארקל ,תאז .םיברה תושרב ךולכלה תייעב אשונב
תא התוולש תיזכרמה הלאשה ."הביבסה תא ךלכלל ןיאש" תיתביבס תוגהנתה לש םידוק
שי ןפוא הזיאב ,ןכ םאו ,וז הרטמ תרשיש ףונמ שמשל םידלי םייושע םאה ,התיה רקחמה
רתוי רחואמ בלשבו ,םתוא ועימטי ,םייזכרמה םירסמה תא וטלקיש ידכ ,םהילא תונפל
רקס תועצמאב :םיליבקמ םיקיפא 2-ב ךרענ רקחמה .םהירוה ברקב "יוניש ינכוס" ושמשי
יתש לש תונויאר תועצמאבו ,הלעמו 18 ינב םישנו םירבג 508 לש םגדמ ברקב ינופלט
.11 דע 8 יאליגב םידלי ברקב דוקימ תוצובק
(הביבסה תוכיא)
480
:הרופצ ,תג ;הניאפ ,קי'צ'צ
לארשיב עקרקה תורוטרפמט רטשמ
ןגד תיב ,הרובחתה דרשמ ,ילארשיה יגולורואטמה תורישה ,תיאלקח היגולורואטמל ףגה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 32 ,1997
םירוזאב םינוש םיקמוע 7-ב עקרקה תורוטרפמט רטשמ לש חותינו םוכיס הגיצמ וז הדובע
שי םינותנל הבש ,הנתוכה תנוע לע םשוה שגד .הממיה ךלהמבו הנשה ךלהמב ,ץראב םינוש
ללכ ךרדב) הכורא הפוקת ךשמב וכרענש תודידמ לע םיססובמ םינותנה .תדחוימ תובישח
.ץראה יבחרב תורוזפה תויגולורואטמורגא תונחתב (םינש 15-מ רתוי
(הרוטרפמט ;םילקא)
481

- םג האר

(388 טירפ) 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(389) ןויצל-ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
ןדריה ןואגו חלמה םי ןופצב םושייל המגודו םיחנמ םיווק ,תורדגה - תיגולוקא תוריית
(498)
-
(526) 1996 ץיק תפוקתל םיעוריאו תופירש לש יטסיטטס רקס
-

הרבחו יאנפ ,תוברת .ט

םימוסרפ

:רמת ,טרופופר
קחצי ,לארשי תלשממ שאר חצרל םירוענ ינב תובוגת - ?רעונה לכ - רעונה לוק
ןיבר
,1997 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה-תיב ,ךוניחב חופיטה רקחל ןוכמה
.'מע 72
קמוע תונויאר לעו ואדיווב וטלקוהש םיחנומ םייתצובק תונויאר לע ססבתמ רקחמה
ינתאו יתוברת ,יתרבח עקרמ 18-15 ינב םידוהי תורענו םירענ םע םיילאודיווידניא
לע ,חצרה עדוויה עגרב םהיתובוגת לע ולאשנ וללה .םיינוליח רפס-יתבב ודמלש ,ןווגמ
יבגלו חצרל הסחויש תועמשמה יבגל םתעד לע ,לבאה ימיב םהיתושגר גוסו םתוגהנתה יפוא
ירחא השולש-םיישדוח ומייקתה תונויארה .דועו ,גיהנמכו םדאכ ןיברל הסחויש תועמשמה
.(1996 ראורבפ-ראוני) חצרה
(םירגבתמ ;תויטילופ תודמע ;תוישגר תובוגת ;קחצי ,ןיבר ;חצר)
482
Shamir, Michal; Arian, Asher:
Collective identity and electoral competition in Israel
Pinhas Sapir Center for Development, Tel Aviv University, Discussion Paper No.
4-97, Tel Aviv 1997, 39 pages.
1996 תוריחבבו תונורחאה םינשה 25-ב לארשיב הריחבה יסופד חותינב קסועה ,רמאמב
יניעבש םויה רדס לעש םיאשונה תניחב ךות ,םירחובה תא םיחנמה םילוקישה וקדבנ ,טרפב
ןכ .םירחובה לש יתד-ילכלכ-יתרבחה עקרה תניחב ךותו ,רתויב םיבושחה םה םירחובה
תואבה תויוהזל םאתהב ומצע תא רידגמ אוה דציכ רמולכ ,רחובה לש תוהזה תלאש הקדבנ
יסופד לש תפסונ הירוגטק .יתד ,ידרפס/יזנכשא ,ילארשי ,ידוהי :תויופידע רדס הזיאבו
.ץנכ וא הנויכ רחובה תרדגה יפ-לע הקדבנ הריחבה
(תויטילופ תודמע ;תיתצובק תוהז ;תוריחב)
483
Weiss, Shoshana; Marchevsky, Sergio:
Characteristics of hospitalized Israeli alcoholics in the governmental
residential
center in 1982-1994 and their implications
The Israel Society for the Prevention of Alcoholism (ISPA), Ramat Gan 1997, 11
pages.
םישדוח השולשכ לש זופשאב וזפשואש םילפוטמ 1,173 לש עקר ינותנ םירקסנ רמאמב
,םינש 12 לש הפוקתל תסחייתמ הריקסה .ןג-תמרב לוהוכלאמ הלימגל יזופשאה ןועמב
םילפוטמה לש םייפרגומד-ויצוס םינתשמ וקדבנ .1994 רבמצד דע 1982 רבמצדמ
ןד ןכ .ןועמב זפשואמה ןייתשה לש ינייפוא םגד טטרושמו ,לופיטה םויס לש םינותנו
יאפור יבגל ןהו לוהוכלאב תלפטמה תכרעמ יבגל ןה הלאה םינתשמה לש תועמשמב רמאמה
.590 - 586 'מע ,(1997 לירפא) 'ח:132 ,"האופרה"ב םג םסרופ הז רמאמ .החפשמה
(לוהוכלאמ הלימג ;םזילוהוכלא)
484
:ינור ,רקיד ;ןנחוי ,לשא
:תיביטרגטניא םייניב תביטחב םידמולה בשומ ינבל ץוביק ינב ןיב םייתרבח םירשק
תמאות-יתלבו תמאות הסיפת
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 166 - 149 'מע (1997 לירפא) :2ח"ל ,תומגמ
,"םימאות-יתלב םיסחי"כ ורדגוהש ,םייתרבחה םירשקה תדימ תא ןוחבל התיה רקחמה תרטמ
ןיבל (םיהובג םיידומיל םיגשיה ילעבו יברעמ אצוממ םבור) ץוביק ינב םידימלת ןיב
םידמולה ,(רתוי םיכומנ םיידומיל םיגשיה ילעבו יחרזמ אצוממ םבור) בשומ ינב םידימלת
יתש היפ-לע) תמאות-יתלב תידדה הסיפת לש המויק הקדבנ .תיביטרגטניא תיכוניח תרגסמב
םירשקה ביטו תדימ תאו ןהיניב םירעפה תא הנוש ןפואב ורידגיו וארי תוצובקה
;התיכב יתרבחה םילקאה לש הגצהה ןפוא :תואבה תויגוסה ונודנו ,(ןהיניב םייתרבחה
תדימ ןיב רשקה ;תוצובקה יתש ןיב םירשקה ביט ןיבל יתצובק-ןיבה עגמה ךשמ ןיב רשקה
.םיידומיל םיגשיה ןיבל םיסחיבש הבריקה
(םיבשומ ;םיצוביק ;םידימלת ןיב םיסחי ;יתתיכ םילקא ;היצרגטניא)
485
:לאכימ ,ןח ;ריאמ ,ןמטשרפ
םייביטרגטניא םיכילהת רקחל חתפמכ תיביטיזנרטה הריחבה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 188 - 167 'מע ,(1997 לירפא) :2ח"ל ,תומגמ
,'ג טרפב רחוב 'ב ,רבחכ 'ב טרפב רחוב 'א טרפ רשאכ ,לשמל ,הניה תיביטיזנרט הריחב
2,440 ףיקה רשא ,ראותמה רקחמב ונחבנ הז גוסמ םירשק .'ג-ב רוחבל 'א םג הטונ זאו
לכ תקולח ידי-לע השענ םירשקה חותינ .(תותיכ 72) רפס-יתב 27-מ 'ו תותיכ ידימלת
תמר יפלו יתדע אצומ יפל ,ןימ יפל :תונוש םיכרד שולשב תויתרבח תוירוגטק יתשל התיכ
וא) םינוש םיגוסמ תיביטיזנרט הריחבל הייטנה לש תוכלשהה תושגדומ ןוידב .םידומיל
.םייביטרגטניא םיכילהת לע (הנממ ענמיהל הייטנה
(תורבחתהב ךרוצ ;תיתרבח הלבק ;םידימלת ןיב םיסחי)
486


:היח ,רייטש ;ףסוי ,טיבש
ןמזה ףולחב םייוניש :לארשיב ןיאושינ יסופדב הלכשהו תויתדע
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 225 - 207 'מע ,(1997 לירפא) :2ח"ל ,תומגמ
.'70-ה תונש ךלהמב תילארשיה הרבחב ןיאושינ יסופדב ולחש םייוניש ונחבנ רקחמב
תומר ךותב ןכו ,ןהיניבו תויתדע תוצובק ךותב ןיאושינל הייטנה תמצע הקדבנ ,תיפיצפס
,יתדע אצומש הרעשהה הנחבנ דוע .1983-ו 1972 :ןמז תודוקנ יתשב ,ןהיניבו הלכשה
,יגשיה הנתשמ איהש ,הלכשה תמרל ןמזה ףולחב ומוקמ תא הנפמ ,יכויש הנתשמ אוהש
לש רוידהו ןיסולכואה ידקפממ םינותנב שומיש השענ רקחמב .גוז ינב תריחבל סיסבכ
כ) דקפמ לכל ומדקש םינשה 5-ב לארשיב הנושארל ואשינש תוגוזה לכ יבגל 1983-ו 1972
.(םידקפמה ןמ דחא לכב תוגוז 15,000-
(הלכשה תמר ;יתדע אצומ ;ןיאושינ)
487
:הרוא ,יקסלוביצ
תיתליהק היזיוולט םירצוי םיאלמג
.23 - 19 'מע ,(1997 ביבא) 102 'סמ ,היגולוטנורגב תוריקסו םירקס
םידבועה םיאלמג לש םיישקהו תואנהה ,עוציבה ,תלוכיה ,תויפיצה ,עקרה וקדבנ רקחמב
םיאלמג בלשמה טקייורפ) "ןופצה ליג" תרגסמב תיתליהק תרושקת טקייורפב תובדנתהב
םיאנתהו תוביסנה םה המ :תואבה תולאשה וקדבנ ןכ .(ץראה ןופצב םיבושיי הששמ
;טקייורפה תא םיאלמג תביזעל תוביסה ןה המ ;תובתכ רוצילו דימתהל םיאלמגל םיעייסמה
.ןהב םיעיפומה םייוטיבה יגוסו תובתכה יאשונ םה המ
(היזיוולט ;םישישק ;םיבדנתמ)
488

- םג האר

(388 טירפ) 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(389) ןויצל ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
(399) םהינכש ןיבל היפויתא ילוע ןיב םירשק - םיטלוק םינכש
-
(405) 1996 ,םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה
-
רזגמב רפסה-יתבב תונב לש םידומילה ךשמ לע םיעיפשמה םייתליהקו םיישיא םיטביה
(439) םורדה זוחמב יאודבה
-
(449) תינוכית רקחמ תדובע תביתכב םייתוברת-ןיב םיירוטר םילדבה
-
(467) 1995-1980 ,ל"הצמ םיררחתשמה םיריעצ ברקב ןושיע ילגרה
-

תואלקח .י

םימוסרפ

1996 ,לארשיב תואלקחה ףנע תונובשח
,1997 םילשורי ,16 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 56
ילעב ,םילודיג) וכרעו יאלקחה רוצייה תומכ ,תואלקחב תוקופתהו תומושתה לש ןדמוא
.רצומו ףנע ,דועיי יפל םיגצומ םינותנה .(םייח ילעבל ןוזמו םתרצותו םייח
(םייחמצ םילודיג ;םייח ילעב ;תימואל תואנובשח ;תואלקח)
489

- םג האר

(481 טירפ) לארשיב עקרקה תורוטרפמט רטשמ
-
(563) 1997 סרמ-ראוני ,:1ח"כ ךרכ ,תיאלקח הקיטסיטטסל ןועבר
-

םימו היגרנא ,היישעת .אי

תושדח תולועפ

היישעתב תונשדחו םדא-חוכ
490

.רחסמהו היישעתה דרשמ םע ףותישב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
דסומה
ןוכנ) היישעתב יעוצקמ םדא-חוכ הנבמ לע טרופמו ןכדועמ עדימ לבקל
םדוקה רקסה עצוב זאמ ולחש םייונישה לע דומעל ,(1997 ראוניל
םישדחה םילועה לש םתטילק ןפוא תא קודבל ,1993 ראוניב
רשא ,היישעתב תונשדחל עגונב תולאש םג ללוכ רקסה .דועו היישעתב
תילארשיה היישעתה לש רוצייב תונשדחה תמר לש הדימא רשפאל ודעונ
.1997-ל 1992 םינשה ןיב
הרטמה
תא שמשמה עדיל תורוקמ ,פ"ומ עוציב ,תורמשמ ,לעפמב םיקסעומ
.'וכו םילעפמה לש רוצייה תוליעפ
םירקחנה םיאשונה
ילעפמ 9,860 ךותמ םילעפמ 1,900-כ לש (יתבכש) םגדמ תריקח
.רתויו םידבוע 5 םיקיסעמה היישעת
רקחמה תרוצ
.םינותנה ףוסיא
יחכונה בלשה
.1993-ב הנורחאל עצוב היישעתב םדא-חוכ הנבמ לע רקס ,רומאכ
ועצוב םרט .שדח אוה היישעתב תונשדח אשונב יחכונה רקסה לש וקלח
.ול םימוד םירקס
תומדוק תולועפ
,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,היישעתל ףגה ,יקסריטנלק הנירטקי
6553-513 :ןופלט ,91130 םילשורי ,13015 ד"ת ,הממור-היירקה
.(02) 6553-437 :'סקפ ;(02)
תזכרמה
(םדא-חוכ ; רוצי ;היישעת ילעפמ ;היישעת)
 
 

םימוסרפ

(1994 ,היישעתב חותיפו רקחמ רקס ללוכ) 1994 הכאלמהו היישעתה ירקס
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1061 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 367
הכאלמהו היישעתה ילעפמ לכ תא ףיקהש ,1994 הכאלמהו היישעתה רקס תואצות תואבומ
םינותנ םיאבומ .םימולהיה ףנע טעמל (םילעפמ 2,300-כ) רתויו םידבוע 5 וקיסעה רשא
תכירצ ,ידקפמ ימוקמ רצות ,הקופת ,תוסנכה ,רכשו הקוסעת :םהיניבו ,םיאשונ ןווגמב
םיפנע 18-ב םיצבוקמ הנשמ יפנע 70-כ לש טוריפב ,תאז .תימלוג העקשהו יאלמ ,םירמוח
רוזא ,הפנ ,זוחמ ,תולעב תרוצ ,רוטקס יפל טוריפב םינותנה םיאבומ ,ןכ ומכ .םיישאר
וכרענש םינדמוא םיאבומ ןכ .(םיקסעומ) לדוג תוצובק יפל ןכו ,םירחבנ םיבושיו יעבט
יאצממ ובו חפסנ תללוכ תרבוחה .םידבוע 5-מ תוחפ םיקיסעמה םילעפמו םיאמצע יבגל
.1994 תנשל היישעתב חותיפו רקחמ רקס
(חותיפו רקחמ ;תועקשה ;הסנכה ;רכש ;הקוסעת ;היישעת)
491


1995 ,היישעתב חותיפו רקחמ רקס
'מע 54 ,1997 םילשורי ,22 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.עדמה דרשמו רחסמהו היישעתה דרשמ םע ףותישב ,(תילגנאו תירבע)
םילעפמ דקפמ לע ססובמה םגדמ יפ-לע ךרענ 1995 תנשל היישעתב חותיפו רקחמ רקס
לבקל 1995-ב ונפש םילעפמ לש המישר יפ-לע ןכו ,1990-ב ךרענש פ"ומב םיקסועה
.ינוציח ןומימ ולביק אלש ורתואש םילעפמ לעו פ"ומ יכרוצל יתלשממ ןומימ
הקולח יפל) פ"ומב םיקסועה לע ,ישאר היישעת ףנע יפל ,םינותנ םיגצומ םוסרפב
,םילעפמ לש תואצוההו תוסנכהה לע ,(םירחא םידבועו םיאנכט ,םיאסדנה ,םיאמדקאל
פ"ומ עוציבל האצוהה לש תימואל-ןיב האוושה תאבומ ,םויסל .ןוידפהו ןומימה ,תועקשהה
.םירחבנ היישעת יפנעב
(תועקשה ;חותיפו רקחמ ;היישעת)
492

- םג האר

(388 טירפ) 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(389) ןויצל-ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
(431) ימואל-ןיב טביהב לארשיב רוצייהו הדובעה ןוירפ
-
(520) קלד לש םוריח יאלמ
-
(531) לארשיב ןוהה יריתע םיפנעב פ"ומה תאו תועקשהה תא תנייפאמה הקימנידה
-

יוניב .בי

םימוסרפ

1996 ,לארשיב תיחרזא הסדנה תודובעו היינב
.'מע 66 ,1997 םילשורי ,20 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
רמגו תולחתה לע ,(םירוגמל אלו םירוגמל) ץראב היינבה יחטש לע םינותנ ללוכ םוסרפה
,היינבה ךשמ ,זוחמ ,דועיי ,םזוי :םינוש םינתשמ יפל ןהינייפאמו תורידה יחטש לעו היינב
אשונב קסוע םוסרפה לש ינשה וקלח .'וכו ןיינבב תומוקהו תורידה רפסמ ,היינבה גוס
יפל) םישיבכ לש םוקישו הבחרה ,הלילס לע םינותנ וב םיטרופמ .תיחרזא הסדנה תודובע
רטוק ,זוחמ יפל) לועיתו בויב ,םימ תורוניצ תחנה לעו (שיבכה בחורו הנבמ גוס ,זוחמ
.תומדוק םינשל האוושהב םיגצומ םינותנה .(רוניצה רמוחו
(בויב ;םישיבכ ;תוריד ;היינב)
493
םייתליהק םיבושיי תמקהו םיירפכ םיבושיי יחטשב םירוגמ תונוכש תמקה
עבש-ראב ןילופורטמב
.'מע 49 ,1996 עבש-ראב ,תוימואל תויתשתל דרשמה ,בגנה חותיפל תושרה
רשא ,עבש-ראב ןילופורטמב םירוגמל תועקרקה לאיצנטופ שומימל תינושאר תינכות תגצומ
תרגסמב .ןילופורטמב הייסולכואה תא תובעלו רוזאב רוידה תויורשפא תא ןווגל התרטמ
תמקה ידי-לע עקרקה תודומצ רוידה תודיחי רפסמ תא לידגהל תורשפאה הקדבנ הדובעה
תמקה ידי-לע ןכו ,םיבשומו םיצוביק ,םימייק םיבושיי לש תוצבשמב םירוגמ תונוכש
תמכסה תא ולביק רשא חותיפ תויורשפאל תואמגוד תואבומ .םישדח םייתליהק םיבושיי
.לארשי יעקרקמ להנימו תוירוזאה תוצעומה תמכסה תא ןכו םמצע םיבושייה
(רויד ;חותיפ תוינכות ;עבש-ראב)
494

- םג האר

(388 טירפ) 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטסס ןותנש
-
(389) ןויצל ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
(478) תוינונכתה ויתוכלשהו םינילופורטמ םירוזאב םייתביבס םיטקילפנוק תוחתפתה םגד
-
(575) 1.4.1997 ,תולודג םירע 24-ב תיטרפה היינבב תורוכמ אל תוריד רקס
-

החראה יתורישו רחסמ .גי

תושדח תולועפ

1994 ,רצותו תואצוה ,תוסנכה :תונולמ
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1063 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
(תילגנאו תירבע) 'מע 118
,בושיי ,ןולמה תמר יפל ףנעה לש ילכלכה ןובשחה לע םייתנש םינותנ םיאבומ םוסרפב
תוניל לע םינותנ םיאבומ ןכ .םירדחה תסופת זוחאו (םירדחה רפסמ) ןולמה לדוג
וז םירקס תרדסב השענש יפכ ,"תוריית תונולמ"ל ןה םיסחייתמ םינותנה .םיקסעומו
רושיאה תא ולביק םרט ךא "תוריית ןולמ"כ הרכהל השקב ושיגהש תונולמל ןהו ,הליחתכלמ
.("הצרהב תונולמ") רקסה תנשב
לכל רלודה לש ןיפילחה ירעשו םיריחמה ידדמ תא גיצמה חול םוסרפל ףרוצמ ,הנושארל
.(1981-מ) רקסה תונש
(ןולמ-יתב)
495
1996 רבמצד-ראוני :לארשיב תוריית רקס
-לע עצוב .(תילגנאב םג תוחולו םוכיס ,תירבע) 'מע 583 ,1997 םילשורי ,תורייתה דרשמ
.מ"עב םיצעוי לוהינ יעדמ ןוגרא - ן"מא ידי-לעו מ"עב רקחמו ץועי - "םגדמ" ידי
לחוהש רקסל ךשמה הווהמה ,1996 תנשל לארשיב תורייתה רקס יאצממ תא גיצמ הז ח"וד
-םייתרבחו םייפרגומד םינייפאמ תוהזל :ויה רקחמה תורטמ .1983 תנשב ועוציבב
,רוקיב ירתא ,ותרטמ ,רוקיבה גוס ןוגכ) רוקיבה ינייפאמ תא חתנל ,םירייתה לש םיילכלכ
,ץראב םינוש םיתורישמ םירייתה לש ןוצרה תועיבש תדימ תא ןוחבל ,('וכו תוהשה ךשמ
תא דומאלו ,וירחאלו ץראב םרוקיב םרטב םירייתה יניעב לארשי לש התימדת תא ןוחבל
למנ) תונושה האיציה תונחתב ,רוקיבה םויס םע עצבתה םינותנה ףוסיא .םירייתה תואצוה
.(םייתשבי םירבעמו םי ילמנ ,הפועת
(תוריית)
496
:לאומש ,ןקז ;הרש ,ץיבוקשרה
1996-1992 ,םילשוריב םירייתו םיחרוא ,תונולמ
.'מע 15 ,1997 םילשורי ,םילשורי תייריע ,רקחמו יגטרטסא ןונכתל הביטחה
תוריית תונולמב ,1996-1992 םינשל םילשוריב תוריית יבגל םינותנ ללוכ ח"ודה
לע טוריפ אבומ .רושיא יכילהתב םיאצמנ ךא תוריית תונולמכ ורשוא םרטש תונולמבו
,תונילה רפסמ ,(םירייתה רפסמ םכותמו) םיחרואה רפסמ ,םירדחה רפסמ ,תונולמה רפסמ
-לת ינותנל םילשורי ינותנ לש האוושה התשענ ןכ .ןוידפו ןולמה-יתבב םיקסעומה לש רכש
.הפיחו ביבא
לירפא ,1 :ה"כ ךרכ) החראה יתורישלו תורייתל יטסיטטסה ןועברה לע םיססובמ םינותנה
ןועבר) תורייתה דרשמ םע ףותישב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה י"ע רואל אצויה ,(1997
.(373 טירפ ,106
(םילשורי ;ןולמ-יתב ;תוריית)
497
:באוי ,בצינ ;הזילע ,רשיילפ
םי ןופצב םושייל המגודו םיחנמ םיווק ,תורדגה - (Ecotourism) תיגולוקא תוריית
חלמה
ןדריה ןואגו
.'מע 37 ,1997 תובוחר ,חותיפה ידומילל זכרמה
םירבסה קפסל הדעונ וז הדובע .תורייתה םוחתב שדח גשומ הניה תיגולוקא תוריית
תא תמדקמ רשא םייעבט םירוזאל תוריית" ,לשמל) תיגולוקאה תורייתה תוהמ לש תורדגהו
("תימוקמה הייסולכואה לש םייחה תוכיאו תוברתה לש רומישו הכרעה ,הביבסה תנבה
.ןדריה ןואגו חלמה םי רוזאב הז גוסמ תוריית חותיפב ןומטה לאיצנטופה תא תוהזלו
(חלמה םי ;ןדריה תעקב ;תוריית)
498

- םג האר

(388 טירפ) 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(389) ןויצל-ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
(542) םינטק םיקסע אשונב רוביצה תוניינעתה
-
(561) 1997 ילוי - :2ה"כ ךרכ ,החראה יתורישלו תורייתל יטסיטטס ןועבר
-

תרושקתו הרובחת .די

םימוסרפ

תוינוריע-אל םיכרדב תונואת :'ב קלח ,1996 ,םיעגפנ םע םיכרד תונואת
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1069 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.'מע 298
תונואתה תוחיכשו העונתה חפנ ,םיעגפנ םע תונואתה רפסמ ,בלושמב ,םיגצומ הז םוסרפב
(1996) הנורחאה הנשה ינותנ .לארשיב תוינוריע-אל םיכרדב תמוצ לכבו רטמוליק לכב
ועריאש תונואתה רפסמ םיאבומ הלא םינותנ דצלו ,התרמוחו הנואתה גוס יפל םיטרופמ
ןוילימל תונואתה רפסמל דדמ בשוח ןכ .1995-1993 םינשב יפיצפס םוקמ ותואב
םיחותינ ואבוי (רואל אצי םרט) םוסרפה לש 'א קלחב .תמוצו עטק לכב העיסנ רטמוליק
.םיכרדה תונואת לש םייללכ םימוכיסו
(םיכרד תונואת)
499
31.12.1996 םויל הבצמ ,םייעונמ בכר-ילכ
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1065 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 72
דרשמב םימושרה םייחרזאה םייעונמה בכרה-ילכ יגוס לכ לע םינותנ גיצמה יתנש םוסרפ
לקשמ ,קלד גוס ,עונמ חפנ) םיינכט םינותנ ,רוציי ץרא ,ליג ,רצות ,גוס יפל ,יושירה
לע םינותנ םיאבומ ןכ .דועו (הפנ ,זוחמ ,ריע יפל) םייפרגואיג םינותנ ,('וכו ללוכ
רפסמ) עונימה תמר לע םינותנ ,התמדוק תמועל הנש לכ בכרה-ילכ תבצמב ולחש םייוניש
תונואתב םיברועמ ויהש בכרה-ילכ תא טרפמה חול ןכו (םיבשות 1,000-ל בכרה ילכ
.התרמוחו הנואתה גוס ,בכרה גוס יפל ,םיעגפנ םע םיכרד
(םיכרד תונואת ;םיבושיי ;בכר-ילכ)
500

1996 ,('זארטמוליק) העוסנ רקס
.'מע 26 ,1997 םילשורי ,24 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
תעצוממה העוסנה לע ןכו םייחרזאה בכרה-ילכ לש תיצראה העוסנה ךס לע םינותנ םיאבומ
םינותנ םיגצומ ,תויאשמ יבגל .בכרה ליגו עונמ חפנ ,םיירקיע בכר יגוס יפל ,הנשל בכרל
.ללוכ לקשמ יפל םג
(בכר-ילכ)
501
:השמ ,הנביל ;דוד ,לאלהמ ;תירונ ,תיפסכ
םיכרדב תוחיטבה לע תרתומה תוריהמה לובג יוניש תעפשה
'מע 120 ,1997 הפיח ,ןוינכטה ,הרובחתה רקחל ןוכמה
רתויב ההובגה החוטבה תוריהמה") ןכות תוריהמ תריחבל םילוקישה םיחתונמ וז הדובעב
םה העיסנה תוריהמ תא םיצלאמה םימרוגה רשאכ ,ךרדה ךרוא לכל הילע רומשל רשפאש
ןיב ןילמוגה ירשק םיגצומ .תרתומ תיברמ תוריהמו ("ךרדה לש םיירטמואיגה םינייפאמה
ןיבו העיסנה תוריהמל תרתומ תיברמ תוריהמ ןיב ,לעופב העיסנה תוריהמו ןכות תוריהמ
תוריהמה תאלעה תעפשה הנחבנ ןכ .םיכרדב תוחיטבה תמר ןיבל םינושה תוריהמה ינייפאמ
םירחבנ םיעטקב העיסנה תויוריהמ לעו םיכרדה תונואת לע ש"מק 100-ל תרתומה
.לארשיב
(תוריהמ ;הגיהנ ;םיכרדב תוחיטב)
502
:ץרפ ,איבל
שארמ העודי הנואת לש הקינורכ - תומדריה תונואת
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 553 - 552 'מע ,(1997 לירפא) 'ח:132 ,האופרה
םיחתונמ ובש ,לארשי תרטשמ לש םיכרדה תונואת ינותנ ץבוק לע רתיה ןיב ךמתסמה ,רמאמ
ינייפאמ ,('וכו ךרדה גוס ,עובשב םויה ,הנואתה תעש) "תומדריהה תונואת" ינייפאמ
(םילייח רקיעב ,30-20 ליגה תצובקב םירבג ללכ ךרדב) הלא תונואתב םיברועמה
.הנואתל תוביסהו
(הנישב תוערפה ;הגיהנ ;םיכרד תונואת)
503
:תינותס ,ילאומש ;ישיבא ,סולופ
םיילגעמ םיתמצ לש לועפת ינייפאמ
.11 - 9 'מע ,(1997 ראוני) 47 ,הרובחתו העונת
רתוי םילבוקמו םיצופנל םיכפוה (Rotary intersections, Roundabouts) םיילגעמ םיתמצ
םימיאתמה םילדומ חותיפב קסעש רקחמ הרצקב גיצמ הז רמאמ. תונורחאה םינשב רתויו
רקחמה עוציב ךרוצל .ילגעמה תמוצל הסינכה תלוביק יוזיחל ,לארשיב הגיהנה יאנתל
הששב ועצובש תויפצת תועצמאב - ץראב םינותנ ופסאנו םלועב םילבוקמה םילדומה ורקסנ
העונת"כ הרדגוהש ,לגעמב העונתה יחפנ תא וללכ תויפצתה .ץראה זכרמב םיילגעמ םיתמצ
םיתמצב ןד רמאמה .לגעמה לש םיירטמואיגה םינותנהו םיסנכנה םיחפנה ןכו ,"תבבותסמה
.('מ 60-ל 15 ןיב ענש ינוציח רטוק ילעב) דבלב םיינוניב דע םינטק
(יתרובחת ןונכת)
504
:יקוש ,ןהכ
יפוריאה ןויסנה לומ לארשי - םיעסונה תעונת תוחתפתהו העיסנ ילגרה
.46 - 36 'מע ,(1997 ראוני) 47 ,הרובחתו העונת
,הינטירבב דחוימב ,הפוריא תוצראב תימינפה םיעסונה תעונת תוחתפתה תא הגיצמ הריקסה
.ץראב םיעסונה תעונת תוחתפתהב םיירשפא םינוויכ לע הפוריאב השענהמ דומלל ןויסינב
םינושה הרובחתה יעצמאב שומישה תדימ ,ןהיגוסל תועיסנל שוקיבה תוחתפתה תרקסנ
בכרה תעונתב לודיגה תמילבב ,תיתליסמה תוברל ,תירוביצה הרובחתה לש החלצהה תדימו
םינשב הפוריאב תונוש תונידמב העיסנה ילגרהב םייונישה םיגצומ הריקסב .יטרפה
םיאבומ םינתשמה תיברמ רובע .1994 דע 1954-מ דבלב הינטירבבו ,1993 דע 1983
.לארשי ינותנ ליבקמב
(תירוביצ הרובחת ;בכר-ילכ ;העונת)
505
1996 ,יטסיטטס ןותנש - ראודה תושר
.'מע 95 ,1997 םילשורי ,ראודה תושר ,הרקבו םיפסכ ,הלכלכ ףגא
52 וב םילולכ .1996 תנשל תושרה תוליעפ תא ףקשמה זכורמ יתומכ עדימ אבומ ןותנשב
ירבד ,םדא-חוכ ,ראודה תודיחי ךרעמ :םיאבה םימוחתה תא םיפיקמה תומרגאידו תוחול
,רוביצל ןתינה תורישה תמרו ביט ,םיינורטקלאו םייסיפ םיריהמ םיתוריש ,תוליבח ,ראוד
קלחב .תומדוק םינשל האוושה הנשי תוחולה ןמ קלחב .יאלובה תורישהו יאקנבה תורישה
.תורחבנ תוצראל האוושהב לארשי ינותנ םיגצומ רחא
(היצקינומוקלט ;ינורטקלא ראוד ;ראוד)
506

- םג האר

(388 טירפ) 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(389) ןויצל-ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
(479) ותתחפהל םיעצמאהו הרובחת שער
-
(521) לארשי הצוח שיבכ - הרובחתה תכרעמ ןונכת
-
(522) םילמנב תוינא תופיפצ
-
(562) 1997 ,:1ד"כ ךרכ ,הרובחת לש יטסיטטס ןועבר
-

תוימוקמ תויושר ,הלשממ .וט
םיתורישו

םימוסרפ

'א ךרכ ,29.5.1996 ,ו"נשת ןוויסב א"י ,הרשע עבראה תסנכל תוריחבה תואצות
,1997 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1054 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
םינפה דרשמב תוריחבה לע יצראה חקפמה םע ףותישב ,(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 300
.מ"עב תוכרעמ ם"למו
,הפנ ,זוחמ ,בושיי יפל הלשממה תושארלו תסנכל תוריחבה תואצות לע טרופמ עדימ אבומ
האוושה תרשפאמה הרוצב םישגומ םינותנה .תולודגה םירעב םיעבר-תתו בושיי תרוצ
תואצות זוכירל שדקומ דחוימ קרפ ,ןכ ומכ .הרשע שולשה תסנכל תוריחבה תואצותל
תוכז ילעב רפסמ םיטרופמ .1996 דע 1949-מ תוריחבה תוכרעממ תחא לכב תוריחבה
ןועבר :1055 'סמ םוסרפ) 'ב ךרכב .םירשכה תולוקה רפסמו םיעיבצמה רפסמ ,הריחבה
.תויפלק יפל תוריחבה תואצות תוטרופמ (334 טירפ ,106
(תסנכ ;תוריחב)
507
Ozacky-Lazar, Sarah; Ghanem, As'ad:
The Arab vote in the elections to the 14th Knesset, 29 May 1996
Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, Tel Aviv
University,
Tel Aviv 1997, 32 pages.
ללוכ ח"ודה .ןהיתוכלשהו תוריחבה תואצות ,יברעה רזגמב העבצהה יסופד םיחתונמ רקחמב
םינותנ םיגצומ ןכ .תיתגלפמו תיבושיי ,תיפרגואיג הקולח יפל העבצהה ינותנ תא
ןועברו 449 טירפ ,104 ןועבר םג הז רשקהב האר .תומדוק תוריחב תואצותל םייתאוושה
.135 טירפ ,105
(לארשי ייברע ;תוריחב)
508


1996-1992 ,םייאקנבה םידיגאתה לע יתנש עדימ
.(תילגנאו תירבע) 'מע 254 ,1997 םילשורי ,לארשי קנב ,םיקנבה לע חקפמה
,תכרעמה הנבמ לע תוחול םיגצומ .התוחתפתהו תיאקנבה תכרעמה תוליעפ לע יתנש ח"וד
תוליזנ ,(דספהו חוור) תויקסעה תואצותה ,םיריחמ ,ךרע תוריינ ,תונודקפ ,יארשא ,םינזאמ
.לארשיל ץוחמ תויאקנבה תוחולשהו
(ץוח עבטמ ;ךרע תוריינ ;תיביר ;יארשא ;םיקנב)
509
1996 תיתנש הריקס ,לארשיב תואקנבה תכרעמ
.'מע 200 ,1997 םילשורי ,לארשי קנב ,םיקנבה לע חקפמה
הניחבב לארשיב תואקנבה תכרעמ לש התוחתפתה (א :ןלהלדכ םיקרפ 6-ל קלוחמ ח"ודה
םיקנבה לש תינזאמה תוליעפה (ב ;תורחא תואקנב תוכרעמל האוושהבו חווט-תכורא
םיקנבה תשמח לש תוירקיעה תוקזחומה תורבחה (ד ;תויקסעה תואצותה (ג ;םיירחסמה
תויוחתפתההו םיקנבה לע חוקיפה תוליעפ (ו ;ןוהה תומילהו םינוכיסה (ה ;םילודגה
.תואקנבה תכרעמ הנבמב תויזכרמה
(חוקיפ ;םיחוור ;תועקשה ;ןוהה קוש ;תיביר ;יארשא ;םיקנב)
510
46 'סמ ,1996 יתנש ח"וד :הנידמה תוסנכה להנימ
.'מע 546 ,1997 םילשורי ,רצואה דרשמ ,הנידמה תוסנכה להנימ ,ילכלכ רקחמל הקלחמה
םיסממ הנידמה תוסנכה תיזחתב קסוע ,יללכ ,ןושארה קלחה .םיקלח העבראל קלוחמ ח"ודה
1996-ב תוילכלכה תויוחתפתהה לש ןתעפשהב ,1997 תנשל סמה תובטה ףקיה תיזחתבו
םיסמה אשונב קסוע ינשה קלחה .'וכו םיסממ ירוביצה רוטקסה תוסנכה ,םיסמה תייבג לע
ןכ .ן"לדנ תואקסע לע יוסימו תורבחמ הסנכה סמ תייבג ,םידיחי לע רישי יוסימ :םירישיה
ישילשה קלחה .סמה לטנו תוינויווש ,הסנכה - לארשיב םישנ תדובעל שדקומה קרפ לולכ
רשקב םינרצי לע ולטוהש םיסמ"כ םירדגומה ,םיפיקעה םיסמה אשונ תא ףיקמ ח"ודה לש
םינרציה ידי-לע םימשרנהו ,םיתורישבו תורוחסב שומישל וא היינקל ,הריכמל ,רוצייל
רפסמ םיאבומ ןכו תוימואל-ןיב תואוושה תוגצומ יעיברה קלחב ."תופטוש רוציי תואצוהכ
.םירמאמ
(אובי ;הסנכה ;תיזחת ;םיסמ)
511
1995 תנש תונובשחלו 1996 תנשל 47 יתנש ח"וד :הנידמה רקבמ
.'מע 1105 ,1997 םילשורי ,הנידמה רקבמ
לש םוי-םויה ייחלו ירוביצה להנימל ,קשמל םיעגונה םיעוריאבו םיאשונב ןדה יתנש ח"וד
תודסומ ,הלשממ דרשמ - תעצבמה תושרה דוקפתב םייוקיל לע עיבצמו הנידמה יחרזא
.םימוחת ןווגמב םייטסיטטס םינותנ ללוכ ח"ודה .הילעפמו הנידמה
:םינודנה םיאשונה ןיב
512
.(72 'מע) הנידמ ידבוע ידי-לע הלמיג תויוכז תשיכר
513
.(140 'מע) םידעומ םיגהנ לש תועשרה תורידת
514
.(220 'מע) סדייא ילוח זופשא
515
.(239 'מע) הילכ תולתשה
516
.(340 'מע) הארוה יכרוצל רפס-יתב בושחמ
517
.(397 'מע) רפס-יתבב םייתנש םילויט
518
.(511 'מע) הקוצמב םיריעצבו רעונב לופיטה
519
.(674 'מע) קלד לש םוריח יאלמ
520
.(720 'מע) לארשי הצוח שיבכ - הרובחתה תכרעמ ןונכת
521
.(796 'מע) םילמנב תוינוא תופיפצ
522
'מע) םישיגר םידיקפתל םידמעומ לש םתונמיהמ תקידב ךילהתב ףרגילופב שומישה
.(1063
523
;רפס-יתב ;םיגהנ ;תואלמג ;הקוצמב רעונ ;םילמנ ;קלד ;סדייא ;הנידמה רקבמ ;הלשממ)
(ףרגילופ ;תולתשה ;םישיבכ
Hershkovitz, Sara; Rafiah, Sarit:
Jerusalem: Urban characteristics and major trends in the city's development
Division for Strategic Planning and Research, Municipality of Jerusalem,
Jerusalem 1997,
90 pages.
,הקוסעת ,םייח תמר ,הייסולכוא :םיאבה םיאשונב םילשורי ריעה לע םינותנ עפש םיגצומ
ןיב .היריעה ביצקת לע םינותנו ןונכתבש םיינוריע םיטקייורפ ,ךוניח ,תוריית ,היישעת
תוצובק יפל הקולח ,םיליגה בכרה ,הייסולכואה לודיג תורוקמ לש תומגמ וחתונ ,רתיה
לש הלכשהה תמר ,ןיסולכוא תופיפצ ,החפשמה לדוג ,הנממו ריעה לא הריגה ,הייסולכוא
,היישעתב תועקשהו היישעתה הנבמ ,עונימה תמר ,ינועה בצמ ,ריעב הדובעה חוכ ,םיבשותה
.םינושה םיינוריעה םיתורישה םיטרופמ רפסה לש ןורחאה קרפב .דועו תורייתה בצמ
;תוריית ;היישעת ;החוור יתוריש ;ינוע ;הקוסעת ;היינב ;רויד ;הייסולכוא ;םילשורי)
(ינוריע ןונכת
524
לש תילכלכ-תיתרבחה המרה יפל תוימוקמה תויושרה גרדמב ופי-ביבא-לת לש המוקמ
1995-ב בושייב הייסולכואה
.'מע 16 ,1997 ביבא-לת ,ופי-ביבא-לת תירייע ,יתרבחו ילכלכ רקחמל זכרמה
תויושרה ןויפא" :הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש 1039 'סמ םוסרפ לע ססובמ הז ח"וד
,104 ןועבר) "1995-ב הייסולכואה לש תילכלכ-תיתרבחה המרה יפל ןוגרידו תוימוקמה
תויריע 188-מ תחא לכל סחייתמה ילכלכ-יתרבח דדמ גיצמ יחכונה ח"ודה .(466 טירפ
ימוחתב) הז דדמ לש םינוש םיטבהל םיעגונה םיטירפ 15 ללוכו תוימוקמ תוצעומו
.(הרובחתהו הלטבאה ,תואלמגה ,רכשה ,ךוניחה ,היפרגומדה
(םיילכלכ-םייתרבח םידדמ ;תוימוקמ תויושר ;ביבא-לת)
525
(1996 רבוטקוא-לירפא) 1996 ץיק הפוקתל םיעוראו תופירש לש יטסיטטס רקס
.(תילגנאבו תירבעב תוחולה) 'מע 73 ,1997 ביבא-לת ,םינפה דרשמ ,הלצהו תואבכ תוביצנ
תופירש לש טוריפ ללוכ ,ץראה יבחרב הלצההו תואבכה יתוריש יחוויד לע ססובמה ,ח"ודה
האוושהב םיגצומ םינותנה בור .1996 רבוטקוא-לירפא הפוקתב ועריאש םירחא םיעוריאו
תושר ,זוחמה ,עוריאה גוסל סחייתמ תוחולב אבומה טוריפה .דקתשא הליבקמה הפוקתל
,הנחתב העדוהה תלבק תעש ,הליל וא םוי עוריא ,עובשב םויה ,שדוחה ,בושייה ,יוביכה
.דועו םיעגפנ ,םיקזנ ,לעפוהש דויצ ,עוריאל ואציש םיאבכה רפסמ
(םיבושיי ;תופירש)
526

- םג האר

(388 טירפ) 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(389) ןויצל-ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
(405) 1996 ,םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה
-
(444) תוימוקמה תויושרל ךוניחה םוחתב תויוכמס רוזיב
-
(483) לארשיב הריחב יסופדו תיביטקלוק תוהז
-

הלכלכ .זט

םימוסרפ

תוצראו תורוחס - אוצי ,1996 ,ץוח רחס לש הקיטסיטטס
.(תילגנאו תירבע) 'מע 404 ,ח"כ ךרכ ,1997 םילשורי ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
527
תוצראו תורוחס - אובי ,1996 ,ץוח רחס לש הקיטסיטטס
.(תילגנאו תירבע) 'מע 671 ,ח"כ ךרכ ,1997 םילשורי ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
(1 :תורוצ יתשב אוצייהו אובייה לע םיטרופמ םינותנ םיגיצמ הלא םייתנש םימוסרפ
ורבעש תורוחסה לכל םיסחייתמ םינותנה .תורוחס יפל תוצרא (2 ;תוצרא יפל תורוחס
םה םינותנה תורוקמ .הזעו ש"ויל לארשי ןיב רחסה תא םיללוכ םניאו סכמה תולובג תא
.םהינכוס ידי-לע וא םינאוציהו םינאוביה ידי-לע סכמה תונוטלשל םישגומה םיכמסמה
(ימואל-ןיב רחסמ ;אובי ;אוצי)
528
1996-1986 ,םיימואל תונובשח
,1997 םילשורי ,13 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 116
תנשל םינקותמה םיימואלה תונובשחה ינדמוא לש תוירקיעה תורדסה תוגצומ הז םוסרפב
1997 ,3 'סמ "םייטסיטטס םיאצממ טקל"ב ומסרופש ,וז הנשל םימדקומה םינדמואה .1996
םישדוחב תוחתפתהל תוכרעה לעו םייקלח םינותנ לע וססבתה (344 טירפ ,106 ןועבר)
הנשה לכל םינותנ ךמס לע וכרענ ןאכ םיגצומה םיימואלה תונובשחה .הנשה לש םינורחאה
.םיפסונ םיטוריפ םיללוכו
אוציה לע ,תועקשהה לע ,תיטרפה הכירצה לע ,רצותה לע םייתנש םינותנ ללוכ םוסרפה
בור .הייונפה הסנכהה לעו תימואלה הסנכהה לע ,םיתוריש לשו תורוחס לש אוביה לעו
,םייתומכה םייונישה ובשוח ,ןכ ומכ .םיעובקו םיפטוש םיריחמב םיגצומ םינותנה
,םייתנש-עבר םינותנ םיאבומ ךשמהב .םיריחמב םירזגנה םייונישהו םיילנימונה םייונישה
תועפשהה יוכינ ירחאו ינפל ,ויביכרמ לעו רצותה לע ,1996 לש ןורחאה עברל דע
.תויתנועה
(הסנכה ;אובי ;אוצי ;תועקשה ;הכירצ ;תימואל תואנובשח)
529
םינדמואו ,1995-1993 ,ףסומ ךרע סמ יפ-לע קשמה יפנעב ןוידפו םיקסוע
1996 תנשל םימדקומ
,1997 םילשורי ,12 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 96
קית גוסו קסוע גוס ,ףנע יפל רצותהו ןוידפה ,םיקסועה רפסמ לע םינותנ גיצמ םוסרפה
.םינושה םיפנעב ןוידפה ידדמ םיטרופמ ןכ .תולודג םירעו זוחמ יפלו
(םידדמ ;םיתוריש ;רחסמ ;ןוידפ)
530


:רנבא ,ןליא-רב ;םיסנ ,דוד-ןב
לארשיב ןוהה יריתע םיפנעב פ"ומה תאו תועקשהה תא תנייפאמה הקימנידה
.'מע 41 ,1997 ביבא-לת ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,ריפס סחנפ ש"ע חותיפל זכרמה
,חותיפו רקחמב העקשהה ןיב םימייקה ןילמוגה ירשק ,יריפמא ןפואב ,ונחבנ וז הדובעב
80 לש ןוהה קוש ינותנו תואדווה-יא ,ןומימה תורוקמ תונימז ,םיעובק םיסכנב העקשהה
ךרע תוריינל הסרובב תורחסנה ,טפנהו הקינורטקלאה ,הימיכה יפנעמ תוילארשי תורבח
.ביבא-לתב
(ןוהה קוש ;חותיפו רקחמ ;תוינמ ;תועקשה)
531
:יבוק ,בומרבא
יתנש-בר ינועבר טבמ - 1997 סרמל תויאסרובה היישעתה תורבח תויחוור
.6 - 2 'מע ,(1997 ינוי) 190 'סמ ,הסרובב שדוחה
ינועבר ךתחב תויאסרובה היישעתה תורבח תויחוור תא ןוחבל ןויסנ השענ הז רמאמב
לכ לש םייפסכה םינותנה וללכנ הריקסב .תויתנוע תועפשה הב רתאל ןתינ םאה קודבלו
ןהינותנ וקדבנ ךכיפל .1994 תנש תליחתמ לחה םיינועבר תוחוד ןהלש ,היישעתה תורבח
תורבח") ןכרצל םיריחמה דדמ יפל ןהיתוחוד תא תומאתמה היישעת תורבח 176 לש
.("תוירלוד תורבח") רלודה יפל ןהיתוחוד תא תומאתמה תורבח 26-ו ("תוידדמ
(םיחוור ;הסרוב ;תויקסע תורבח)
532
Bank of Israel Economic Review, No. 70, March 1997
Research Department, Bank of Israel, Jerusalem 1997, 60 pages.
םירקחמ לע םיססובמה םירמאמ ללוכה ,הנשב םיימעפ וא םעפ רואל אצויה ,תע-בתכ
:םיאבה םירמאמה םיעיפומ הז ןוילגב .הלכלכה םוחתב םייריפמא
533
Public debt policy in Israel (Zvi Hercowitz and Michel Strawczynski - Bank of
Israel),
pp. 1-25.
(ימואל ביצקת ;תילכלכ תוינידמ)
534
Immigration and growth under imperfect capital mobility: The case of Israel
(Zvi Hercowitz, Nirit Kantor and Leora Meridor - Bank of Israel), pp. 26-42.
(תילכלכ החימצ ;היילע יעינמ ;תוצעומה-תירב ;םילוע)
535
Israel's disinflation: Aspects of taxation and income redistribution
(Assaf Razin and Efraim Sadka - School of Economics, Tel-Aviv University), pp.
43-56.
(שדחמ הסנכה תקולח ;יוסימ ;היצלפניא)
536
The public-sector budget and economic growth in Israel (abstract)
(Momi Dahan and Michel Strawczynski - Bank of Israel), p. 57.
(ימואל ביצקת ;תילכלכ החימצ)
537


Hirsch, Seev; Ayal, Igal; Hashai, Niron; Khesin, Regina:
Arab-Israeli potential trade: The role of input sharing
The Armand Hammer Fund for Economic Cooperation in the Middle East, Tel Aviv
University, Tel Aviv 1996, 35 pages, in cooperation with the Faculty of
Management, School of Business Administration, Tel Aviv University.
ילאיצנטופ רחסמ לש בכרההו המרה תכרעהל היגולודותמ חתפל ןויסנ השענ וז הדובעב
רשאכ ,(ןמע םולש ימכסה ןיידע ןיא לארשילש הלא ללוכ) תויברעה היתונכשל לארשי ןיב
רשא ,ברע תוצראב ןהו לארשיב ןה םישדח המושת תורוקמ חותיפ אשונ לע שגד םשוה
.(347 טירפ ,106 ןועבר םג האר) ידיתעה רחסמל סיסב ושמשי
(ימואל-ןיב רחסמ ;ןוכית חרזמ ,ילכלכ הלועפ ףותיש)
538
:הכימ ,ילאכימ
תוחתפתה יאוותו ןויער - "תילכלכ תואמצע"
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 42-25 'מע ,(1997 לירפא) 1:44 ,הלכלכל ןועבר
לארשי לש תילכלכה התולת לש (1995 דע 1950) חווטה תכורא תוחתפתהה תרקסנ רמאמב
קשמב ןוכסחה ,תורוקמב אוביה ףדוע לש וקלח :םיאבה םיאשונה םינודנ ,רתיה ןיב .ל"וחב
.ינוציחה בוחה לע ןוהה אובי תעפשהו
(ןוה ;אובי ;ימואל בוח ;םימולשת ןזאמ)
539
:דוד ,םייקלא ;ידא ,יאלוזא
דע 1990 ,לארשיב היצלפניאה לע ןיפילחה רעשו תיבירה לש רצק חווט תועפשה
1996
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 85 - 76 'מע ,(1997 לירפא) 1:44 ,הלכלכל ןועבר
יזרכמ לע תיבירה אוה תירטינומה תוינידמה יעבוק תושרל דמועה יזכרמה יעצמאה"
בצק לע הז יעצמא לש ותעפשה תדימ תא ןוחבל התיה הדובעה תרטמ ."תירטינומה האוולהה
םימרוג השולשמ עפשומ םיריחמה תיילע בצקש ,אצמנ .תונורחאה םינשב םיריחמה תיילע
תיבירה רועיש ,(םלועב םיריחמה תיילע ףוריצב) ןיפילחה רעש תוחיפ בצק :םיירקיע
.הלטבאה רועישו ילאירה
(היצלפניא ;ןיפילח רעש ;תיביר ;תירטינומ תוינידמ)
540
הפוריאבו לארשיב היצלפניאה ןוסיר ךילהתב תומגמ
לירפא) 91 'סמ ןוילג ,(םילעופה קנב לש תילכלכה הקלחמה תאצוהב) תילכלכ הריקס
.18 - 10 'מע ,(1997
לארשיב היצלפניאה תוחתפתהבו היתוכלשהבו (1985) ילכלכה בוצייה תינכותב ןד רמאמה
דוחיאה תונידמ ורבעש היצלפניאסידה ךילהתל תוסחייתה רמאמה ללוכ ןכ .ןורחאה רושעב
.1999 תליחתב שחרתהל רומאש עבטמה דוחיא תארקל יפוריאה
(תילכלכ החימצ ;תילכלכ תוחתפתה ;היצלפניא)
541
:הניר ,ינגד ;יבא ,ינגד
םינטק םיקסע אשונב רוביצה תוניינעתה
תושרל שגוה .'מע 22 ,1996 ביבא-לת ,מ"עב יבחרמ רקחמל ןוכמה - היפרגוטרקואיג
.םינטק םיקסעל
"םינטק םיקסעל תושרה" לש המויקל רוביצה תועדומ תמר תא ןוחבל התיה הדובעה תרטמ
םיילכלכ םיאשונבו םינטק םיקסעב רוביצה תוניינעתה תדימ תא ןכו ,הידיקפתלו
המוד רקס תואצותל וושוה רקסה יאצממ .םינייאורמ 504 ףיקה םגדמה .םייטנוולר
.1995 ראוניב "היפרגוטרקואיג" ןוכמ ידי-לע ךרענש
(םינטק םיקסע)
542

- םג האר

(388 טירפ) 1996 ,14 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(389) ןויצל-ןושאר תייריע ,11 'סמ ,1996 יטסיטטס ןותנש
-
(511) 46 'סמ ,1996 יתנש ח"וד :הנידמה תוסנכה להנימ
-
(576 - 546) הנורחאל רואל ואצוהש םייטסיטטס םינותנ םיללוכה תע-יבתכ - ח"י קרפ
-

םיבשחוממ םיצבקו עדימ ירגאמ .זי

תושדח תולועפ

1994-1948 ,ןוילעה טפשמה-תיב לש ןיד-יקספמ םייתומכ םינותנ
543

סורג ןורימ ר"ד ,(םיטפשמל רניזדר רפסה-תיב) רחש םרוי 'פורפ
הטלוקפה) סירח ןור ר"ד ,(ביבא-לת תטיסרבינוא ,לוהינל הטלוקפה)
.(ביבא-לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל
םיעצבמה
.ןוילעה טפשמה-תיב לש ןיד-יקספ 7,143
ץבוקה תייסולכוא
,קספה גוס ,תובישי ידעומ ,תוינפל תונעיהה רועיש ,תוטלחה ךרוא
תואתכמסא רפסמ ,םיטפושה תוטלחה ,םיטפושה תומש ,קספה אשונ
.'וכו
םירקחנה םיאשונה
,ןוילעה טפשמה-תיב לש ןיד-יקספ לש ימשרה םוסרפה - "ןיד-יקספ"
.ו"מ-'א םיכרכ
םינותנה רוקמ
ןתייחדו ןתלבק" :םהיניב .םייטפשמ תע-יבתכב םירמאמ השולש ומסרופ
,106 ןועבר) "םייתומכ םיחותינ - ןוילעה טפשמה-תיבל תוינפ לש
.(242 טירפ
םימוסרפ
-ןיבה זכרמה ,םיטפשמל רניזדר רפסה-תיב ןאקיד ,רחש םרוי 'פורפ
:ןופלט ,46150 הילצרה ,167 ד"ת ,םירשנ יפנכ 'חר ,ימוחת
.(09) 952-7230
זכרמה
(הקיספ ;ןוילע טפשמ-תיב)
"קדצ ירעש" יאופרה זכרמה לש טנרטניאה רתא
544

."קדצ ירעש" יאופר זכרמ
דסומה
WWW.SZMC.ORG.IL
רתאה תבותכ
.םילוחה-תיבב השענה לע ףיקמ עדימ קפסל
הרטמה
עדימ ,םילוחה-תיב תוליעפ לע יתנש ח"וד ,עוציבב םירקחמ לע עדימ
(םימוחת לש בחר ןווגמב תוקיטסיטטס ללוכ) םינוכמהו תוקלחמה לכ לע
,םילוחה-תיב לש הירוטסיה ,םיימואל-ןיב םיסנכ ,ל"וחב םידרשמ ,
םילוחה-תיבב ילאוטריו רויס ךורעל ןתינ ןכ .דועו האופרו הקיתא
.דועו חותפ בל חותינ ,הדיל לש םירצק םיטרסב תופצלו
םילולכה םיאשונה
.1997 ראורבפ
הלעפה תליחת
.ףטוש
ןוכדעה תוירוזחמ
,3235 ד"ת ,"קדצ ירעש" יאופר זכרמ ,רוביצ יסחי תקלחמ ,ץרוש ירוא
(02) 6555-497 :ןופלט .םילשורי ,ןגו תיב
זכרמה
(עדימ ירגאמ ;תואירב ;טנרטניא)
 
 

םימוסרפ

:(תכרוע) לכימ ,גלפ
- םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הרבחה יעדמל הטלוקפה לש םינותנה רגאמ
ןועידי
13 'סמ
.'מע 34 ,1997 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הרבחה יעדמל הטלוקפה
,עצבמה דסומה תא ללוכ טוריפה .רגאמב םישדחה םיצבקה לע טרופמ עדימ גצומ תרבוחב
תונימז תוגרד ,םינתשמה רפסמ ,םגדמה ,הייסולכואה ,םינותנה םיסחייתמ הילאש הפוקתה
ןיסולכואה דקפממ םינותנ יצבק תצפהל תינכותה לע עדימ תרבוחה תללוכ ןכ .'וכו
,ףוסבל .דועו םירוטילקת יבג-לע םיאצמנה םינותנ יפסוא לע עדימ ,1995 רוידהו
.רגאמב םימייקה םינותנה יצבק לש ,םיאשונ יפל ,תרצוקמ המישר תאבומ
(עדימ ירגאמ)
545

- םג האר

(428 טירפ) 43 דע 1 תורבוחל תוחתפמו םירמאמ יריצקת - "ילאיצוס ןוחטב"
-

םינותנ םיללוכה תע-יבתכ .חי
הנורחאל רואל ואצוהש םייטסיטטס

ךיראתהו ןויליגה רפסמ
דסומה/דרשמה
תעה-בתכ םש
רפסמ
1997 ינוי - 6 :ח"מ ךרכ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
לארשיל יטסיטטסה ןוחריה
546
1997 ילוי - 7 :ח"מ ךרכ
"
"
547
1997 טסוגוא - 8 :ח"מ ךרכ
"
"
548
1997 ינוי - 6
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
םיילכלכ םירוטקידניא טקל
549
1997 ילוי - 7
"
"
550
1997 טסוגוא - 8
"
"
551
1997 ינוי
,ילכלכ חותינלו עדימל זכרמה
ןוכישהו יוניבה דרשמ
ישדוח עדימ
552
1997 ילוי
"
"
553
1997 טסוגוא
"
"
554
1997 ינוי - 6 :ח"מ ךרכ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
לש הקיטסיטטסל ןוחרי
םיריחמ
555
1997 ילוי - 7 :ח"מ ךרכ
"
"
556
1997 טסוגוא - 8 :ח"מ ךרכ
"
"
557
1997 יאמ
מ"עב תיפותיש הדוגא - בשח
םידדמ ,םיריחמ) בשח ןוחרי
(עדימו
558
1997 ינוי
"
"
559
1997 ילוי
"
"
560
1997 ילוי - 2 :ה"כ ךרכ
,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
תורייתה דרשמ
תורייתל יטסיטטס ןועבר
החראה יתורישלו
561
1997 - 1 :ד"כ ךרכ
,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
הרובחתה דרשמ
לש הקיטסיטטסל ןועבר
הרובחת
562
סרמ-ראוני - 1 :ח"כ ךרכ
1997
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
תיאלקח הקיטסיטטסל ןועבר
563
ינוי-לירפא - 2 :ח"מ ךרכ
1997
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
רחס לש הקיטסיטטסל ןועבר
ץוח
564
ינוי-לירפא - 2 :ז"כ ךרכ
1997
ימואל חוטיבל דסומה
יטסיטטס ןועבר
565
1997 ילוי - 79 'סמ
לארשי קנב
תוילכלכה תויוחתפתהה
םינורחאה םישדוחב
566
1997 ילוי
לארשי קנב
עיברל תורבחה רקס תואצות
1997 לש ינשה
567
1997 ינוי - 190 ןוילג
-לתב ךרע תוריינל הסרובה
מ"עב ביבא
הסרובב שדוחה
568
1997 יאמ - 92 ןוילג
םילעופה קנב
תילכלכ הריקס
569
1997 ינוי - 93 ןוילג
"
"
570
1997 ילוי - 94 ןוילג
"
"
571
1997 ינוי
ימואל קנב
תויוחתפתה - ימואל טבמ
םלועבו ץראב תוילכלכ
572
1997 ילוי
"
"
573
1997 טסוגוא
"
"
574
םיאצממ טקל) 1997 טסוגוא
(28 'סמ םייטסיטטס
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
תורוכמ אל תוריד רקס
םירע 24-ב תיטרפה היינבב
1.4.1997 ,תולודג
575
םיאצממ טקל) 1997 ילוי
(23 'סמ םייטסיטטס
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
- לארשי לש םימולשתה ןזאמ
1997 סרמ-ראוני
576
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1997-1999 © תורומש תויוכזה לכ

English Page