לארשיב םישדח םייטסיטטס םימוסרפו תולועפ


111 'סמ ןועבר

הטילקו היילע ,היפרגומד .ב

יללכ .א

תואירב .ד

רוידו יוניב .ג

הלכשהו ךוניח .ו

יאנפו תוברת ,הרבח .ה

םיימואל תונובשחו הלכלכ .ח

םימה קשמו תואלקח .ז

םילקאו הביבסה תוכיא ,הביבס .י

םיתורישו תוימוקמ תויושר ,הלשממ .ט

רכשו הדובע .בי

ירוביצ רדס .אי

תרושקתו הרובחת .די

דעסו החוור ,םייח תמר .גי

היגרנאו היישעת .זט

החראה יתורישו תוריית .וט

וללכיי רשא םימוסרפ רחבמ .חי
אבה ןועברב

םייטסיטטס םינותנ םיללוכה תע-יבתכ .זי
הנורחאל רואל ואצוהש


יללכ .א

םימוסרפ

:(תוכרוע) המענ ,רחש ;היאמ ,ןשוח
1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
םע ףותישב ,(תילגנאו תירבע) 'מע 426 ,1998 םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
.םילשורי תייריע
םיבר םיאשונ ףיקמ - תופמ 4-ו םירויא 36 ,םייטסיטטס תוחול 213 ללוכה - ןותנשה
תמר ,היילעו הריגה ,היפרגומד ,הביבסה תוכיאו םילקא ,חטש :םיאבה םימוחתב םינווגמו
,ךוניח ,תוריית ,תרושקתו הרובחת ,יוניב ,םיתורישו תיתשת ,היישעת ,הדובע ,החוורו םייח
ןותנשה תוחולמ קלחב .הייריעה ביצקתו תד יתוריש ,ירוביצ רדס ,תואירב ,טרופסו תוברת
,ןכ ומכ .הפיחו ביבא-לת ינותנ ןכו םייצרא-ללכ םינותנ םילשורי ינותנל ליבקמב םיגצומ
:םה םיירקיעה עדימה תורוקמ .תומדוק םינש ינותנל האוושה הנשי תוחולה לכב טעמכ
רקחל םילשורי ןוכמ ינותנו ימואל חוטיבל דסומה ,הייריעה יפגא ,הלשממה ידרשמ ,ס"מלה
.לארשי
;הדובע ;היילע ;תימינפ הריגה ;הביבסה תוכיא ;םילקא ;הייסולכוא ;ןותנש ;םילשורי)
;ךוניח ;םיניירבע ;ינוע ;תואלמג ;יאנפ תויוליעפ ;תרושקת ;הרובחת ;יוניב ;היישעת
(תויתשת ;תוריית ;החוור יתוריש ;תואירב
393
:(ךרוע) ול'צרמ ,לגס
1997 ,12 'סמ יטסיטטס ןותנש - ןויצל-ןושאר תייריע
453 ,1998 ןויצל-ןושאר ,ןויצל-ןושאר תייריע ,(מ"אתמ) עדימו יגטרטסא ןונכתל זכרמה
.(תילגנאב םג תוחול ,תירבע) 'מע
הנבמב םייוניש רפסמ ולח ,(מ"אתמ) עדימו יגטרטסא ןונכתל זכרמה לש ודסוויה םע ,הנשה
תולודגה םירעה רשע לומ תכרענ םינותנה תאוושה (א :םניה םהבש םיטלובה רשא ,ןותנשה
(ג .תונורחאה םינשה 15-ל וא 10-ל האוושהב םינותנה םיאבומ תוחולה בורב (ב ;ץראב
.ונתשה םיקרפה ןמ םידחא לש םהיתומש ףאו םיקרפה רדס
;םייתליהק םיתוריש ;היפרגומד ;(םילקאו חטש) יללכ :ןלהלדכ םיקרפ 12 ללוכ ןותנשה
;תיתשתו יוניב ;ירוביצ רדסו םיתוריש ;הרובחת ;טרופסו שפונ ,תוברת ;הלכשהו ךוניח
.ריעה תונוכש ;ריעב תוריחבה תוכרעמ ;םדא-חוכו ביצקת :הייריעה ;םייח תמרו הלכלכ
םימוסרפ םה םינותנה תורוקמ .תופמ 11-ו םימישרת 31 ,תוחול 273 ןותנשה ליכמ כ"הסב
,הקוסעתה תוריש ,החוורהו הדובעה דרשמ ,ימואל חוטיבל דסומה ,ס"מלה לש םיימשר
םינותנ לע ןותנשה ךמתסמ ,ןכ ומכ .דועו למשחה תרבח ,קזב ,ראודה תושר ,הרטשמה
.הייריעב םינושה םיפגאה לש םיימינפ
;ךוניח ;הדובע ;םייתרבח םיתוריש ;םילוע ;הייסולכוא ;היפרגומד ;ןותנש ;ןויצל-ןושאר)
;םיכרד תונואת ;הרובחת ;םילקא ;רויד ;יוניב ;הביבסה תוכיא ;תואירב ;תוברת ;היישעת
(תוריחב ;םיביצקת ;םיתוריש ;תיתשת ;תרושקת ;הלכלכ
394
1998-1995-ל תומגמ ,1998-ל שארמ המאתהה ימרוגו םייתנועה םימרוגה
'מע 154 ,1998 םילשורי ,22 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע)
יוכינל םימרוגהו תוליעפה ימיו םיגחה תעפשהל שארמ המאתהה ימרוג םיאבומ םוסרפב
ןוחריב ףטוש ןפואב תומסרפתמה תורדס 300-כב 1998 תנשל תויתנועה תעפשה
םיגצומ ,ףסונב .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םירחא םימוסרפבו לארשיל יטסיטטסה
1998-1995 םינשל המגמ ינותנו תויתנוע יכונמ םינותנ ,םיירוקמ םינותנ תומרגאידב
לע םינותנ םיאבומ חפסנב .ילארשיה קשמב םיירקיע םיילכלכ-םייתרבח םירוטקידניא רובע
.2000-1975 םינשל לארשיב םיגוהנה םיירשפא הדובע ימי רפסמו םיגחה יכיראת
(תויתנוע ;תיתע הרדס ;היגולודותמ)
395הטילקו היילע ,היפרגומד .ב

םישדח םיבשחוממ םיצבק

1995 רוידהו ןיסולכואה דקפמ - "יפרגואיג" ץבוק
396

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
דסומה
םינותנ םמצעב דבעל תוחוקלל רשפאל ותרטמ .הריכמל דעוימ
רוידהו ןיסולכואה דקפמב ופסאנש םיילכלכו םייתרבח ,םייפרגומד
.1995
ץבוקה תרטמ
הנבמב ךורע ץבוקה .בחרומ ןולאש ואלימ רשא הנידמה יבשותמ 20%
ןתינ ץבוקה תועצמאב .(םיהזמ םינותנ אלל) תוימינונא טרפ-תומושר לש
לע ןכו רתויו םיבשות 2,000 םינומה םיבושי לע םינותנ דבעל
.רתויו םיבשות 1,000 םינומה םייטסיטטס םירוזא
הייסולכואה
,םייפרגומד םיאשונב דקפמב ורקסנש םינתשמה בור תא ללוכ ץבוקה
.םיילכלכו םייתרבח
םיירקיע םינתשמ
.1995 רוידהו ןיסולכואה דקפמ
רוקמה
.ימעפ-דח ץבוק
ןוכדיע תוירוזחמ
.הריכמל עצומו לעפומ רבכ ץבוקה
יחכונה בלשה
תיזכרמה הכשלה ,ידקפמ עדימ םוסרפו חותינ ףג שאר ,יבקעי הנליא
,91130 םילשורי ,13015 ד"ת ,הממור ,היירקה ,הקיטסיטטסל
.(02) 655-3383 :'לט
תזכרמה
(םיבשחוממ םיצבק ;רוידו ןיסולכוא דקפמ ;היפרגומד ;הייסולכוא)
לארשי תייסולכוא לש תויפרגומדה תונוכתה לע םימכוסמ םינותנ ץבוק
397

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
דסומה
אלש ,םיטרופמ םייפרגומד םינותנ קפסל ותרטמ .הריכמל דעוימ
.דקפמה ימוסרפ תרדסב ומסרופי
ץבוקה תרטמ
.לארשי תייסולכוא לכ
הייסולכואה
םירחבנ םייפרגומד םינותנו יתחפשמ בצמ ,תד ,יתדע אצומ ,ןימ ,ליג
:תונוש תויפרגואיג תוקולח יפל דבעל ןתינ םינותנה תא .םיפסונ
תרוצ ,םייעבט םירוזא ,םייטסיטטס םירוזא ,תופנ ,תוזוחמ ,םיבושי
.ןילופורטמל תוכיישו ילפיצינומ דמעמ ,בושי
םיירקיע םינתשמ
ידי-לע ואלומש םירצקה םינולאשה) 1995 רוידהו ןיסולכואה דקפמ
.(הייסולכואה לכ
רוקמה
.ימעפ-דח ץבוק
ןוכדיע תוירוזחמ
.הלעפה תארקלו ןונכתה רמג
יחכונה בלשה
תיזכרמה הכשלה ,ידקפמ עדימ םוסרפו חותינ ףג שאר ,יבקעי הנליא
,91130 םילשורי ,13015 ד"ת ,הממור ,היירקה ,הקיטסיטטסל
.(02) 655-3383 :'לט
ןכותה תזכרמ
הכשלה ,דקפמה לש םייטסיטטס םידוביע ףג שאר ,לחילח דמחא
םילשורי ,13015 ד"ת ,הממור ,היירקה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה
.(02) 655-3668 :'לט ,91130
ןוכימה זכרמ
(םיבשחוממ םיצבק ;רוידו ןיסולכוא דקפמ ;היפרגומד ;הייסולכוא)

םימוסרפ

1996 ,לארשיב תימינפ הריגה
'מע 122 ,1998 םילשורי ,20 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע)
ורקע רשא םיבשותל רקיעב םיסחייתמ הז םוסרפב םיעיפומה תימינפה הריגהה ינותנ
ךותב הריגהל םג סחייתמ תוחולה דחא) רחא בושייב ררוגתהל ורבעו דחא בושיימ
םוסרפב .1996-ב םינפה דרשמב םשרנ םירוגמה תבותכ יוניש לע חווידה רשאו ,(םיבושיי
םינשב םיבושיי ןיב הייסולכואה לש תימינפ הריגה לע םינותנ זוכיר (א :םיקלח ינש
לחה הצרא ועיגהש םילוע לש תימינפ הריגהל תדחוימ תוסחייתה ללוכ ,1996 דע 1984
הייסולכואה ללכ לש תימינפה הריגהה תעונת לע 1996 תנשל תוחול (ב ;1990-מ
םילוע לע םינותנ ובלוש הלא תוחולב םג .םירחאו םיברע ,םידוהי לש - דרפנבו ,לארשיב
ליג ,ןימ רקיעב) תויפרגומד תונוכת בולישב ןהו דעיו אצומ יפל הקולחב ןה ,םישדח
.דועו בושיי תרוצ ,יעבט רוזא ,הפנ ,זוחמ ןוגכ תויפרגואיג תוקולח םע (הדיל תשביו
.םילועה לש הנושארה םתועקתשה לע תוחול ינש ללוכה חפסנ ףרוצמ ,ףסונב
(םילוע ;תימינפ הריגה)
398
1996-1992 ,לארשי לש םימלש התומת תוחול
'מע 36 ,1998 םילשורי ,28 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע)
תוחול :ףטוש ןפואב התומת תוחול לש תורדס יתש הקיפמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
5 לש ליג תוצובקל) םירצוקמה התומתה תוחול .םירצוקמ התומת תוחולו םימלש התומת
תופוקתל םיקפומ (םידדוב םיליגל) םימלשה התומתה תוחולו ,יתנש סיסב לע םיקפומ (םינש
םינשל םימלש התומת תוחול םיאבומ יחכונה םוסרפב .תוירדנלק םינש 5 לש
(םייח תלחותו תומל תורבתסה ,םייחב םיראשנ) םינותנה םיגצומ תוחולב .1996-1992
ןכו הייסולכואה לכ רובע ,תובקנו םירכז רובע דרפנב ,תודדוב םינשב ליג לש טוריפב
.דרפנב תורחא תותד ינב רובעו דרפנב םידוהי רובע
(םייח תלחות ;התומת)
399
1995 ,לארשיב ןוירה תקספהל תודעוול תונופה לש תויתרבחו תויפרגומד תונוכת
'מע 56 ,1998 םילשורי ,25 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע)
תודעוול ונפ רשא םישנה ףלא 18-כ לש םייתרבחו םייפרגומד םינייפאמ םיגצומ םוסרפב
תקספהל השקב רושיאל םידיחא םיספט לע םיססבתמ םינותנה .1995 תנשב ןוירה תקספהל
םוסרפב .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תא ןהו תואירבה דרשמ תא ןה םישמשמה ןוירה
בצמ ,רבועה ליג ,השאה ליג ,בושיי תרוצ ,זוחמ יפל םירושיאו תוינפ לע םינותנ םיגצומ
רפסמ ,תומדוק תויתוכאלמ תולפה רפסמ ,דומיל תונש רפסמ ,תד ,הדיל תשבי ,יתחפשמ
דע 1988-מ ןהיתואצותו תוינפה ירועיש לע םינותנ םיגצומ ןכ .קוחה ףיעסו םייח םידלי
ליג לעמ וא 17 ליגל תחתמ השאה (1 :םיאבה םירקמב ןוירה קיספהל ריתמ קוחה .1995
(4 ;ישפנ וא ינפוג םומ לעב תויהל לולע רבועה (3 ;םירוסא םיסחימ עבנ ןוירהה (2 ;40
.ישפנ וא ינפוג קזנ הל םורגל וא השאה ייח תא ןכסל לולע ןוירהה ךשמה
(תולפה)
400
:תידוהי ,ירמת-םואבנזור ;הילטנ ,ןאימד
רבמטפס ילוע לומ 1995 סרמ-ראוני םימעה רבח ילוע :לארשיב תונושאר םייתנש
הטילקה לולסמב םיטלקנה רחא בקעמ רקחמ - 1989 רבמבונו 1990 ילוי ,1991
12 'סמ ח"וד - הרישיה
.'מע 75 ,1998 םילשורי ,היילעה תטילקל דרשמה ,רקחמלו ןונכתל ףגאה
תוצעומה-תירב ילוע תטילק רחא בקעמ-רקחמ לע םיססובמ הז ח"ודב םיאבומה םיאצממה
תרגסמב .1990-מ לחה היילעה תטילקל דרשמה ידי-לע ךרענה ,הרישי הטילקב רבעשל
ילוי ילוע ,1989 רבמבונ ילוע :םילוע תוצובק עברא םימעפ רפסמ הכ דע ורקחנ רקחמה
ילועל סחייתמ יחכונה ח"ודה .1995 סרמ-ראוני ילועו 1991 רבמטפס ילוע ,1990
רשאכ ,םתיילע רחאל םייתנש-יצחו הנשכו הנש יצחכ ונייאור רשא ,1995 סרמ-ראוני
רבמבונו ,1990 ילוי ,1991 רבמטפס ילוע לש הלאל וושוה םתטילק לש םינוש םיטביה
הטילק) םירוגמה בצמ :םיאבה םירטמרפה ,ןמז תודוקנ רפסמל סחייתהב ,וקדבנ .1989
,תיתקוסעת הטילק ,תירבעה הפשה תעידי ,תיתוברתו תיתרבח הטילק ,(הנוכשבו בושייב
11 'סמ ח"ודל רשאב .'וכו לארשיב םייחלו תילארשיה הרבחל תובייוחמ ,תידוהי תוהז
.586 טירפ ,108 ןועבר האר ,(1990 ילוי ילועל 1991 רבמטפס ילוע ןיב האוושה)
;יתרבח גוזימ ;תירבע ,הקוסעת ;רויד ;הרישי הטילק ;תוצעומה-תירב ;היילע תטילק ;םילוע)
(תימואל תוהז ;תידוהי תוהז
401
Beenstock, Michael:
Internal Migration by Immigrants: Israel, 1992-1994
Maurice Falk Institute for Economic Research in Israel, Jerusalem 1997, 27,
pages.
יאצממ ךמס לע ,םילועה לש תימינפה הריגהה יסופד תא ןייפאל ןויסנ השענ וז הדובעב
.(םימעפ שולש םילועה ונייאור וז הפוקתב) 1994-1992 םינשהמ םילוע תקוסעת רקס
דמעמ ,הלטבא תמועל הקוסעת ןוגכ םירוגמ רבעמ לע םיעיפשמה םימרוג רקיעב ונחבנ
,םילועה ובשייתה םהבש םייפרגואיגה םירוזאה לע ףסונ .אצומ ץראו רויד יאנת ,הדובעב
.הצרא םתעגה עגרמ עקתשהל םילועל חקלש ןמזה ךשמ םג הדובעב קדבנ
(םירוגמ רבעמ ;רויד ;הקוסעת ;תימינפ הריגה ;םילוע)
402
1997 תנש םוכיס - םילשוריב היילע תטילק ח"וד
.'מע 8 ,1998 םילשורי ,םילשורי תייריע ,היילע תטילקל תינוריעה תושרה
:םיללוכה ,1997 תנשב םילשוריב היילעה תטילק לע תואלבטו םימישרת םיגצומ ח"ודב
,היילע תנש יפל תוגלפתה ,תומדוק םינש תמועל יונישהו תונוכש יפל םילועה תוגלפתה
בורב .םילוע לש תילילשו תיבויח הריגהו ,החפשמה לדוגו יתחפשמ בצמ ,ןימ ,ליג תוצובק
ינותנ םיגצומ ח"ודה ףוסב .1996 דע 1989 םינשל םייתאוושה םינותנ םיאבומ תוחולה
ינויב 1-ל ןוכנ) 1998 דע 1995 םינשב םילשורימ תילילשה הריגהה לע םינפה דרשמ
.(1998
(תימינפ הריגה ;םילוע ;םילשורי)
403
Lewin-Epstein, Noah; Ro'i;. Yaacov; Ritterband, Paul (Eds.):
Russian Jews on Three Continents: Migration and Resettlement
Cummings Center for Russian and East European Studies, Tel-Aviv University,
Tel-Aviv 1997, 557 pages (first published in London by Frank Cass and Co.
Ltd.).
תטיסרבינואב ךרענש ימואל-ןיב סנכמ םיחוקל םבור רשא ,םירמאמ ץבוק ליכמ רפסה
לש תוצעומה-תירבמ םתריגהב םיטביה תניחב היה סנכה אשונ .1993 רבמצדב ביבא-לת
לש םתטילקב םיטביה ןה ונחבנ .תונורחאה םינשה 20-ב שיא ןוילימ יעבר-תשולשכ
םירמאמה ןיב .רוחאמ וראשנש הלא לש םלרוג ןהו תורחא תוצראבו לארשיב םילועה
:רפסב םילולכה
404
From a Northern Country: Russian and Soviet Jewish Immigration to
America and Israel in Historical Perspective (Zvi Gitelman), pp. 21-41.
405
Israel's Immigration Policy and the Dropout Phenomenon (Yehuda Dominitz),
pp. 135-144.
406
Israel's Absorption Policies since the 1970s (Shmuel Adler), pp. 135-144.
407
The Interrelationship between Emigration and the Socio-Demographic Profile
of Russian Jewry (Mark Tolts), pp. 147-176.
408
Jewish Emigration from the Former USSR: Who? Why? How Many?
(Robert Brym), pp. 177-193.
409

Attitudes of Russians towards Jews and their Emigration, 1989-1994
(Alexej Levinson), pp. 222-229.
410
Soviet Jews in the United States: Language and Labour Market Adjustments
Revisited (Barry Chiswick), pp. 233-260.
411
Community Formation among Jews from the Former Soviet Union in the
United States (Steven Gold), pp. 261-283.
412
Immigrants from the Former USSR in Israel in the 1990s: Demographic
Characteristics and Socio-Economic Absorption (Ari Paltiel, Eitan Sabatello
and Dorith Tal), pp. 284-321.
413
Jewish Identity among Russian Immigrants in the United States
(Paul Ritterband), pp. 325-343.
414
Identity and Language: The Social Insertion of Soviet Jews in Israel
(Eliezer Ben-Rafael, Elite Olshtain and Idith Gajst), pp. 364-388.
415
Motivation to Serve in the Israeli Army: The Gap between Cultural
Involvement and Cultural Performance (Abraham Carmeli and Judith Fadlon),
pp. 389-405.
416
The Absorption of Soviet Immigrants into the Labour Market: Aspects of
Occupational Substitution and Retention (Karnit Flug, Nitsa Kasir and Gur
Ofer),
pp. 433-470.
417
Yes to Immigration, but what about Immigrants ? Local Attitudes to Immigrant
Absorption (Noah Lewin-Epstein, Gila Menahem and Reuven Barham), pp.
471-494.
418
Learning from Experience ? Israeli Schools and the Task of Immigrant
Absorption
(Rita Sever), pp. 510-541.
יפלכ תודמע ;יתרבח גוזימ ;תידוהי תוהז ; םידוהי ;היילע תטילק ;תוצעומה-תירב ;םילוע)
(םידוהי תריגה ;תיתלשממ תוינידמ ;תיתרבח תוינידמ ;אבצ יפלכ תודמע ;םילוע
419
:ידע ,ידיס ;הילוח ,סילוגרמ
םייתליהק םיבושייב ריעצה רודה לש הטילקה לאיצנטופ
רובע עצוב .(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 43 ,1998 תובוחר ,חותיפה ידומילל זכרמה
.תימלועה תינויצה תורדתסהה לש תובשייתהל הביטחה
תוצעומב םייתליהק םיבושייב ריעצה רודה לש תונוכנה תא ןוחבל התיה הז רקחמ תרטמ
םילוקישה תאו ,בוזעל וא םיבושייב תויחל ךישמהל ןורמושו בגשמ ,ןימינב הטמ תוירוזאה
.(582 טירפ ,108 ןועבר :השדח הלועפ האר) םהיתוטלחה תא םיחנמה
תלאשל ףסונב .25-21 ינב םיריעצ 268 ברקב ךרענש ינופלט רקס לע ססבתה רקחמה
,םהלש םיישיאה םינייפאמהו םהיתוחפשמ ינייפאמ לע םג םיריעצה ולאשנ ,תיזכרמה רקחמה
בצמ תא רידגהל םינייאורמה ושקבתה ,ףסונב .תיתד תוהזו הקוסעת ,הלכשה ,ןימ ,ליג ןוגכ
הדובעב .תידיתעה ותוחתפתה לאיצנטופ תניחבמו תיתרבחו תילכלכ הניחבמ םהלש בושייה
תוהז יפלו תירוזא הצעומ יפל תוגלפתהה ןכו ,תובושתה לש תיללכה תוגלפתהה תאבומ
האר לוכשאו הזע ףוח ,ןלוג תוירוזאה תוצעומב ךרענש אשונ ותואב רקחמ לע .תיתד
.221 טירפ ,106 ןועבר
(תויתד ;תימינפ הריגה ;םייתליהק םיבושיי ;םיריעצ)
420
:ילנטס ,ןורמ
1995-1990 ,תיצוביקה הייסולכואה
.'מע 62 ,1997 לעפא תמר ,'ג תרבוח ,(ןיקנבט די תאצוהב) "תנחוב ןיע"
לש הנושארה תיצחמב תיצוביקה הייסולכואב ולחש תורומתה תא חתנל התיה הדובעה תרטמ
רוידהו ןיסולכואה דקפמ ינותנ (1 :תורוקמ השולש לע תכמתסמ הדובעה .'90-ה תונש
לש הקיטסיטטסה תקלחמ ינותנ (3 ;ם"קתה לש עדימה תקלחמ ינותנ (2 ;ס"מלה לש 1995
הייסולכואה :ןלהלדכ טוריפ םיללוכה תוחול הדובעב םיגצומ ,ךכיפל .יצראה ץוביקה
יכתח ,םימרז יפל תוגלפתה ,הייסולכואה לודיג תורוקמ ,תופנו תוזוחמ יפל םיבושייהו
םירבח ,םיקסעומ ,הלכשה ,ןישוריגו ןיאושינ ,תוריטפו תודיל ,ןימו ליג יפל הייסולכואה
ינב לע םינותנו העובק-אלו העובק הייסולכוא ,םייפרגומד םינתשמו רוקמ יפל םידמעומו
.ם"קתה יבושייב םיאצמנה ץוביק תונבו ינב לש גוז תונבו
(יתרבח יוניש ;תימינפ הריגה ;םיצוביק ינב ;םיצוביק)
421

:םג האר

(393 'סמ טירפ) 1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(394) 1997 ,12 'סמ יטסיטטס ןותנש - ןויצל-ןושאר תיריע
-
(427) תוירוה-דח תוחפשמל רויד תונורתפ רקחמ
-
(445) תואירבה תכרעמב רבעשל תוצעומה-תירבמ םילוע
-
(449) יברעמהו ןוילעה לילגב םידוליב תוילכב תויבובא תווהתהב העיגפ
-
(450) לארשי ייברע םידלי ברקב רובידב תוערפה
-
(455) םייתליהק-םייכוניח םינויפא :בגנב םיאודבה תליהק
-
(458) םילשוריב תימואל-תיתדה הייסולכואה
-
תיתוברת העמטה ןיב :םיילארשי םידימלת ןיבל םימעה-רבחמ םילוע םידימלת ןיב שגפמ
(479) תיתרבח תעלבומל
-
(500) םיכרצו םינייפאמ :םילשוריב תידרחה הייסולכואה
-
(530) לארשי תייסולכוא לש תוילכלכ-תויתרבחה תונוכתה לע םימכוסמ םינותנ ץבוק
-
(531) 1996 ,םדא-חוכ ירקס
-
(534) 1995-1990 ,םיהובג םירושיכ ילעב םילוע לש הדובעב םתטילק
-רוידו יוניב .ג

תושדח תולועפ

תידרחה הייסולכואה לש רוידה יכרוצ לע רקחמ
422

.ןוכישהו יוניבה דרשמ
ןימזמה דסומה
.מ"עב יבחרמ רקחמל ןוכמה - "היפרגוטרקואיג"
עצבמה דסומה
םיכרצ הזחיש לדומ תיינב + רוידה יכרוצ לש יחכונה בצמה רואית
.םיידיתע
הרטמה
םירוגמה יכרוצ תניחבו תידרחה הייסולכואה לש הלדוג תדימא
ורקחיי םירוגמה יכרוצ .וז הייסולכוא לש רוידל ףטושה שוקיבהו
ןוגכ תויגוס ונחביי ןכ .'וכו םוקימ ,םירוגמ תרוצ ,םיפקיה תניחבמ
ריע ךותב תדרפנ הנוכשב םירוגמ תמועל םידרפנ םיבושייב םירוגמ
.דועו הריד תשיכר תמועל תוריכש ,תברועמ
םירקחנה םיאשונה
.1999 תליחתל ןנכותמ םוסרפ .םינותנה ףוסיא
יחכונה בלשה
,ןוכישהו יוניבה דרשמ ,ילכלכ חותינו עדימ ףגא תלהנמ ,רדנלוה לחר
:'סקפ ;(02)584-7595 :ןופלט ,91180 םילשורי ,18110 ד"ת
.(02)584-7859
תזכרמה
(םידרח ;םירוגמ רבעמ ;רויד)
לארשיב תיברעה הרבחה :הרקמ רקח - ינרדומ םירע ןונכתו תיתרוסמ הרבח
423

.ןוינכטה ,םירוזאו םירע ןונכתל לולסמה
עצבמה דסומה
.עדמה דרשמ
ןמממה דסומה
ינרדומ ינוריע ןונכת לש ותמנפה-יא תמועל ותמנפה תעפות תרבסה
ןונכת םיבכעמה םימרוגהו םיכמותה םימרוגה יוהיז ,תיתרוסמ הרבחב
םירע ןונכת יביכרמ יוהיז ,לארשיב םייברע םיבושייב ינרדומ ינוריע
תיברעה הרבחה לש םיילכלכו םייתוברת םיניפאמכ םיבלתשמה ינרדומ
תויתרוסמ תורבחב ינרדומ ןונכתב ךומתתש היגטרטסא בוציעו לארשיב
.טרפב לארשיב תיברעה הרבחבו ללכב
רקחמה תורטמ
.הבייטו םחפ-לא םוא ,תרצנ םירעה
הייסולכואה
לש תויוגהנתהו תודמע רקס תללוכה תיריפמא הדובעו תורפס רקס
תויברע םירע שולשל םג בחרוי רקסהש ןכתיי) םירעה שולשב םיבשות
.(לארשיל ץוחמ
רקחמה תרוצ
.םינותנה ףוסיא
יחכונה בלשה
.הבורקה הנשה ךלהמבש ןכתיי
םוסרפ
,30010 םחפ-לא םוא ,ןיראב'ג תנוכש ,יפר ובא 'חר ,ןיראב'ג ףסוי
.(06) 631-3820 :ןופלט
זכרמה
(לארשי ייברע ;ינוריע ןונכת)

םימוסרפ

1997 ,לארשיב תיחרזא הסדנה תודובעו היינב
.'מע 66 ,1998 םילשורי ,23 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
,(םירוגמל אלו םירוגמל) ץראב היינבה יחטש לע םינותנ ללוכ םוסרפה לש ןושארה וקלח
,דועי ,םזוי :םינוש םינתשמ יפל ןהינייפאמו תורידה יחטש לעו היינב רמגו תולחתה לע
.'וכו ןיינבב תומוקהו תורידה רפסמ ,היינבה גוס ,היינבה ךשמ ,םירחבנ םיבושיו זוחמ
לע םינותנ וב םיטרופמ .תיחרזא הסדנה תודובע אשונב קסוע םוסרפה לש ינשה וקלח
תחנה לעו (שיבכה בחורו הנבמ גוס ,זוחמ יפל) םישיבכ לש םוקישו הבחרה ,הלילס
האוושהב םיגצומ םינותנה .(רוניצה רמוחו רטוק ,זוחמ יפל) לועיתו בויב ,םימ תורוניצ
.תומדוק םינשל
(תיתשת ;בויב ;םימ ;םישיבכ ;תוריד ;היינב)
424
היינבה שועיתו היינבה ףנע לש רוצייה תייצקנופ
עצוב .'מע 39 ,1998 םילשורי ,ןוכישהו יוניבה דרשמ ,ילכלכ חותינלו עדימל ףגאה
.מ"עב סקימונוקא דיילפא .פ.ג.א ידי-לע
תאו תורחא תונידמל תיסחי לארשיב היינבב שועיתה תמר תא ןוחבל התיה הדובעה תרטמ
ץראב םירזה םידבועה רפסמ תא םצמצל ןתינ יכ הנעטה תא קודבל ןכו ,םירעפל םימרוגה
"רוצייה תייצקנופ" הדדמנ הלא תורטמ תגשהל .היינבה ףנעב שועיתה תמר תאלעה ידי-לע
תועקשה ,םדא-חוכ ןיבל היינבה ףנע תקופת ןיבש םירשקה חותינ תועצמאב היינבה ףנע לש
תוצרא 14-ב ('וכו םיימורט םיטנמלא ,לזרב ,טלמ) תומושת תשיכרו ('דכו דויצ) ןוהב
תייצקנופ המיאתמ הדימ וזיאב קדבנ ןכמ רחאל .דועו דנלוה ,הינמרג ,ב"הרא :תוחתופמ
ךרוצל רדגוה "היינבה שועית" .האלמ המאתה הנשיש רבתסה ןכאו ,לארשיל םג רוצייה
.היינבל השורדה םדאה-חוכ תומכ תא םיניטקמה םיעצמאהו תוטישה ןווגמכ הדובעה
(הקופת-המושת ;שועית ;רכש ;םירז םידבוע ;םדא-חוכ ;היינב)
425
:'ר ,רקב ;'מ ,קויצפ
'ב בלש :תונוש תויגולונכטב ונבינש םירוגמ תורידב ימרתה בצמה רחא בקעמ
.ןוכישהו יוניבה דרשמ דובע עצוב .'מע 70 ,1997 הפיח ,היינבה רקחל ימואלה ןוכמה
תיתטיש הרוצב ררבל ןה ויתורטמ רשא ,יתנש-בר הדש רקחמב ינש בלשל סחייתמ הז ח"וד
לש שומישל ןתרדחהל רשקב וררועתהש הפרותה תודוקנו ולחש םירופישה תא ןמז ךרואלו
ללכו 1991/92 ףרוחב ךרענ רקחמה לש ןושארה בלשה .ימרת דודיבל תושדח תויגולונכט
1996/97 ףרוחב ךרענ ינשה בלשה .םי-תיירקב תחא הנוכשב תורידב םצמוצמ ימדקמ רקס
םינלבק השימח ידי-לע ונבינ רשא ,תוריד לש רתוי לודג םגדמ ףיקה לבא הנוכש התואב
.םינוש
ןכדועמה ןקתה תושירדב תדמועה היינבב םאה קודבל (1 :ןה ךורא חווטל רקחמה תורטמ
שומישה םאה קודבל (2 ;יוביע בקע שבוע תעפוה לש ףקיהה תחפ ימרת דודיבל
האצותכו (ב"ויכו ףוליק ,הקידס) תצאומ היילב לש תויעב רצי אל תושדחה תויגולונכטב
םיריידה לש תיללכה ןוצרה תועיבש התלע םאה ררבל (3 ;םיניינבה לש ךרע תדירי ךכמ
לש תבלושמה העפשהה תא ןוחבל (4 ;ימרתה רופישב םיניחבמ םה םאה טרפבו ,םהיתורידמ
יוביעה תועפותו ימרתה בצמה לע לעופב םומיחה יסופדו םייחה תוחרוא ,םיינבמ םירופיש
.שבועהו
(היינב)
426
תוירוה-דח תוחפשמל רויד תונורתפ רקחמ
דרשמב סולכא ףגא רובע עצוב .'מע 153 ,1998 ביבא-לת מ"עב םירקחמו םירקס - "ריקסת"
.היילעה תטילקל דרשמב רקחמו ןונכת ףגאו ןוכישהו יוניבה
םימייקה רוידה תונורתפ לש םתמאתה תא קודבל תוסנל התיה רקחמה לש תירקיעה הרטמה
(1 :םיאבה םיטביהה ונחבנ .םייפולח תונורתפ לע עיבצהלו תוירוה-דח תוחפשמל
לע שגד תמיש ךות ,תוירוה-דחה תוחפשמה לש םיילכלכ-םייתרבחהו םייפרגומדה םינייפאמה
(2 ;עויס ושמימ אלש ולאל עויסה תושמממ ןיב ןכו תולועל תוקיתו תורוה ןיב האוושה
תניחבמ ןהו םייביטקייבואה םיאנתה תניחבמ ןה תונייאורמה לש םירוגמה יאנת
דיתעב םירוגמה יבגל תופיאשה (3 ;הנוכשלו םירוגמה תרידל תיביטקייבוסה תוסחייתהה
עויסה שומימ-יאל תוביסה (5 ;הריד תשיכר לש םייפסכה םיטביהה (4 ;ןשממל תונווכהו
םינפ לא םינפ תונויאר 600-כ ללכ רקסה .דיתעב עויסה שומימל םייוכיסה תכרעהו
290-כו תוקיתו תוירוה-דח תוהמא 310-כ ןהמ ,תוירוה-דח תוהמא לש גציימ םגדמ ברקב
תוהמא םע קר ומייקתה תונויארה .םימעה רבח תונידממ תולוע תוירוה-דח תוהמא
.תונורחאה םינשב עויס תשקבב ןוכישהו יוניבה דרשמל ונפש תוירוה-דח
(תוצעומה-תירב ;םילוע ;רויד ;תוירוה-דח תוחפשמ)
427

:םג האר

(393 'סמ טירפ) 1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(394) 1997 ,12 'סמ יטסיטטס ןותנש - ןויצל-ןושאר תייריע
-
רבמטפס ילועל האוושהב 1995 סרמ-ראוני םימעה-רבח ילוע :לארשיב תונושאר םייתנש
(401) 1989 רבמבונ ילועלו 1990 ילוי ילועל ,1991
-
(402) 1994-1992 :םילוע לש תימינפ הריגה
-
(499) תירוביצ עקרקב תיטרפה תומזיה תוטשפתה
-
(504) היינבה ףנע ןומימ
-
(514) לארשיב םיינוציק חור יעוראל תורבתסה
-
(556) 1998 תנשל צ"עמ לש הדובעה תינכת
-
(557) לארשיב תיתשביה הרובחתה תיתשת
-
(578-576) 1998 טסוגוא-ינוי ,ןוכישהו יוניבה דרשמ ,ישדוח עדימ
-


תואירב .ד

תושדח תולועפ

ידי-לע עצוממ ןוכיס תב הייסולכואב סגה יעמה ןטרס לש םדקומ יוליגל רקס
הכורא היפוקסונולוק
428
.ןיבר יאופרה זכרמה ,היגולורטנאורטסגל ןוכמה
דסומה
סגה יעמה ןטרסו (םיינטרס-םורט םילודיג) םיפילופ לש םדקומ יוליגל יביטקפסורפ רקס
.הכורא היפוקסונולוק תועצמאב
הרטמה
.תרוקב תצובקל האוושהב תרקסנה הצובקב סגה יעמה ןטרסמ התומתו האולחת
םירקחנה םיאשונה
3,000-ו רקסה תצובקב 1,000 :שיא 4,000 ומגדיי םכותמ .60 ליגה תבכשמ שיא 40,000
.בשחמה ידי-לע יארקא ןפואב ורחביי םירקסנה .תרוקיבה תצובקב
הייסולכואה
.2001 תנש דע ךשמיהל ןנכותמ רקחמה .םינותנ ףוסיא תליחת
בלשה
יחכונה
.095 טירפ ,109 ןועברו 263 טירפ ,110 ןועבר האר
תולועפ
תומוד
.ןוסניליב סופמק ,ןיבר יאופרה זכרמה ,היגולורטנאורטסגל ןוכמה להנמ ,בינ ןורי 'פורפ
.(03)921-0313 :'סקפ ;(03)937-7237 :'לט
זכרמה
(ןטרס)
בקעמ ךשמה - יחומ עוריא רחאל םיריעצ םילוח לש םייחה תוכיאב םיטביה
429
.הננער ,ןייטשניול םילוח-תיב ,תוכנה רקחל ןמשיילפ םש-לע הדיחיה
דסומה
.יחומ עוריאב וקלש 49 דע 17 ינב םיריעצ לש םייחה תוכיא רחא םינש 5 ךשמב בקעמ
הרטמה
.םייתקוסעתו םייתרבח ,םיידוקפת םיטביהו םייפרגומד-ויצוס םינייפאמ
םירקחנה םיאשונה
.1993 רבוטקואל 1992 רבמבונ ןיב ןושאר יחומ עוריאב וקלש םילוח 150 לש םגדמ
תועראיה תדידמל יצרא רקסב ורתואש םילוח 253 ךותמ הצובק-תת הניה וז הצובק
.םיריעצ ברקב יחומ עוריאל ןוכיס ימרוגו
הייסולכואה
.1998 ףוסל ןנכותמ םינותנה ףוסיא רמג .תישימחה ותנשב תעכ אצמנ רקחמה
בלשה
יחכונה
.270 טירפ ,110 ןועבר האר ,היינשה ותנש םותב רקחמה לע
תולועפ
תומדוק
,43100 הננער ,ןייטשניול םילוח-תיב ,ןמשיילפ םש-לע הדיחיה להנמ ,רדלא ןבואר 'פורפ
.(09) 770-9920 :'סקפ ;(09) 770-9154 :'לט
זכרמה
(תויולבגומ ;תיחומ העיגפ)
תילילכה הלחמה תרמוחל רשקהו תילילכ בל תלחמ ילוח לש תיתנוזת הכירצ ינותנ
430
.בל יפקתה תעינמל התומעה
דסומה
םע םירשק אוצמלו הכ דע ורקחנ אלש לארשיב בל ילוח לש תיתנוזת הכירצ יסופד ןייפאל
.הלחמל םיעגונה םירחאו םיינילק םירטמרפ
הרטמה
זכרמב בל ינוכמ העבשב םילפוטמה (3,122 ךותמ) םיילילכ םילוח 1,153 לש יתבכש םגדמ
.ץראה
הייסולכואה
.1998 רבמצד דע ךשמיהל ןנכותמ רשא ,םינותנה ףוסיא
בלשה
יחכונה
.471 טירפ ,107 ןועבר האר ,תילילכה הלחמה תרמוחל רשקהו בלה תקועת תגרד לע
תולועפ
תומוד
,האופרל הטלוקפה ,תענומ האופרו היגולוימדיפאל גוחה שאר ,טרובדלוג ירוא 'פורפ
.(03) 640-9868 :'סקפ/'לט .69978 ביבא-לת ,ביבא תמר ,ביבא-לת תטיסרבינוא
זכרמה
(םד-ילכו בל תולחמ ;הנוזת)

םישדח עדימ ירגאמ


סיפסוה ילוח לש םייפרגומדו םיינילק םינותנ סיסב
431
.רמושה-לת ,אביש ש"ע יאופרה זכרמה ,יגולוקנואה סיפסוהה
דסומה
הלוחה לומ הדובעה תוטיש תא שדחלו רפשל הרטמב ותוליעיו לופיטה יבגל בושמו רקחמ
.ותחפשמו
הרטמה
.םיינפוס ןטרס ילוח
הייסולכואה
תואצות ,לופיטה יביכרמ ,באכ םלוס ,היגולוקמרפ ,םימוטפמיס ,ןוחבא ,םייפרגומד םינותנ
.ידוקפת בצמו ינפוג בצמ ,םד תוקידב
םינתשמה
םיירקיעה
,באכה גוס תא ללוכה םיבאכ ףדו םילוחה תונוילג ךמס-לע םינותנה סיסב לש ימצע חותיפ
.ןתינש יפיצפסה לופיטהו ןמזה ריצ לע באכה תגרד
רוקמה
.1997
תליחת
תלעפה
ץבוקה
.ףטוש ןוכדע
תוירוזחמ
ןוכדעה
.תיעוצקמה תונותיעב רמאמ םוסרפ ןנכותמ
םוסרפ
,32 ןתיב ,אביש ש"ע יאופרה זכרמה ,יגולוקנואה סיפסוהה ,ץיבוקרב הלאכימ ר"ד
.(03) 535-6734 :'סקפ ;(03) 530-3290 :'לט .52621 רמושה-לת
תזכרמה
(םינותנ יסיסב ;םיינפוס םילוח ;סיפסוה)

םימוסרפ

1997-1995 ,תואירבל תימואלה האצוהה
'מע 70 ,1998 םילשורי ,19 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע)
םינדמואו 1995-ו 1994 םינשל תואירבל תימואלה האצוהה םוכיס תא ללוכ םוסרפה
גוס יפל תואירבל תואצוהה בכרה לע םינותנ םיאבומ .1997-ו 1996 םינשל םימדקומ
תולעה לע םינותנ םיאבומ ןכ .ןמממה רוטקסהו עצבמה רוטקסה ,תורישה גוס ,האצוהה
לע םינותנו ,םילוחה-תיב גוסו עצבמ רוטקס יפל םילוח-יתבב זופשא םויל תפטושה
םילוחה תופוק ,תוימוקמה תויושרה ,הלשממה לש תואירבה יתורישב םילובקתו םימולשת
תואצוהה לש תימואל-ןיב האוושה תגצומ תרבוחה ףוסב .חוור תנווכ אלל םירחא תודסומו
.שפנל תואירבל תוימואלה
(ר"כלמ ;םילוח תופוק ;זופשא ;םילוח-יתב ;תואירב ;ןומימ ;תימואל האצוה)
432
:בקעי ,ובנ ;לכימ ,יקסבוקנביא ;ךורב ,ןזור
1994 תמועל 1995 :תופוקה קשמב תורומת
'מע 65 ,1998 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.תואירבה דרשמ םע ףותישב ,(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
תורוקמ יוניש ןהב ,תובר תורומת תואירבה תכרעמב ללוח יתכלממ תואירב חוטיב קוח
ונחבנ וז הדובעב .םילוחה תופוק ןיב םיבאשמה תקולח תטיש יונישו תכרעמה ןומימ
תלחהל המדקש הנשה ,1994 ןיב םילוחה תופוק לש ןהיתואצוהבו ןהיתוסנכהב תורומתה
גצומה חותינה .ותלחה רחאל הנושארה הנשה ,1995 ןיבל ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח
םע ףותישב םחותינ לעו םילוחה תופוק עברא לש םייפסכה ןהיתוחוד לע ססובמ הדובעב
הדובעב .(263 טירפ ,106 ןועבר םג האר הז אשונב) םילוחה תופוקב םיריכב םילהנמ
הלוכ תואירבה יתוריש תכרעמ תניחבמ שפנל תואצוהבו תוסנכהב תורומתל תוביסה וקדבנ
וגצוה ,הנוש התיה הפוק לכ לע יתכלממ תואירב חוטיב קוח לש ותעפשהש רחאמ ,ןכו
.הפוק לכ יבגל םיאצממה דרפנב וחתונו
(יתכלממ תואירב חוטיב ;םילוח תופוק)
433
:םירחאו םיכאוי ,ריאמ ;םייח ,ינבואר ;הרפש ,ץרווש
תלחה תובקעב לארשיב םילוחה תופוק ןיב תורחתל יעצמאכ היזיוולטב םוסרפה
יתכלממ תואירב חוטיב קוח
ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,תואירבל הטלוקפה ,תואירב תוכרעמ לוהינו תוינידמל הקלחמה
.'מע 34 ,1997 עבש-ראב ,בגנב
תורדושמה םילוחה תופוק עברא לש תומוסרפה ןיב האוושה ךורעל התיה רקחמה תרטמ
,רודישה ךשמ ,רודישה תועש ,תומוסרפה ןכות :ויה וקדבנש םיירקיעה םידדמה .היזיוולטב
רשא ,חוורהו תיפסכה העקשהה ,דעיה להק ,תומוסרפה ובלוש היזיוולט תוינכת וליאב
הלא םינותנ) תונושה םילוחה תופוק תא ובזע/ופרטצה רשא תושפנה רפסמ יפ-לע ךרעוה
תופוקמ תחא לכ לש םינייפאמה לש חותינ םג ללוכ ח"ודה .(ימואל חוטיבל דסומהמ וחקלנ
ירודיש לש תונורקעה םיטרופמ ,ןכ ומכ .תופוקה ןיב םילדבהה תשגדה ךות ,םילוחה
.תיברמה תוליעיב רבעוי רסמהש תנמ-לע היזיוולטב תמוסרפ
(תמוסרפ ;היזיוולט ;םילוח תופוק)
434
1995 ,תוומ תוביס
,1998 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1084 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.תואירבה דרשמ םע ףותישב (תילגנאו תירבע) 'מע 203
ללוכ םוסרפה .1995 תנשל תוומה תוביס יפל הריטפ ירקמ לע םינותנ םיאבומ הז םוסרפב
- בושיי תרוצו הפנ ,זוחמ ,הייסולכוא תצובק ,ןימ ,ליג יפל ,תוומה תוביס לש תוחול
יפל תוחול םיללכנ ןכ .םירועישבו םיטלחומ םירפסמב ,תוקוניתלו הייסולכואה ללכל
,תוביס יפל ,םילוחה-יתבב תוריטפה זוחא לע םינותנו עוריא שדוחו הייסולכוא תצובק
האוושה םהבש םימישרת 13 םיגצומ ,ףסונב .תולודגה םירעה שולשב תוריטפה לע םינותנו
.תורחבנ תונידמ 11-ב תוומה תוביסל לארשיב תוומה תוביס ןיב
(םיכרד תונואת ;חצר ;תודבאתה ;תוינפוג תולחמ ;תוומ תוביס ;תוקונית תתומת ;התומת)
435
:תימלוש ,ןודרוג ;הוח ,ןיילק ;הואנ ,ןילי ;הנויצ ,יאלקח
1996-1994 :זופשא ינייפאמו םירזוח םיזופשא ,לארשיב תוימינפה תוקלחמה
עדימ תקלחמ םע ףותישב ,'מע 58 ,1998 םילשורי ,תואירבה דרשמ ,בושחמו עדימ יתוריש
.תיללכ םילוח תפוק ,הקיטסיטטסו
,תוימינפה תוקלחמב םירזוחה םיזופשאה תעפות ףקיה לע עיבצהל ויה הדובעה תורטמ
ינייפאמ תא גיצהלו ולא תוקלחמב זופשאל הרזחה לע םיעיפשמה םימרוגה תא ןוחבל
תעצוממ הייהש ,תונחבא ,רורחש גוס ,זופשא גוס ,חטבמ םרוג ,זפשואמה ןימו ליג - זופשאה
להונמה "םיזופשא - יזכרמ עדימ רגאמ" לע םיססובמ הדובעב םינותנה .הייהשה ךשמו
תיברממ זופשא ינותנ ליכמה יצרא רגאמ והז .תואירבה דרשמב בושחמו עדימ יתורישב
,תיתלשממ תולעבב) םייללכ םילוח-יתב 19 .ףטוש ןפואב ןכדעתמו םייללכה םילוחה-יתב
ללכמ 83%-כ וזפשוא םהב רשא ,(תיללכ םילוח תפוק תולעבבו תיתלשממ-תינוריע תולעבב
.1993 ךלהמב רגאמל חוודל ולחה ,לארשיב תוימינפ תוקלחמב םיזפשואמה םילוחה
זופשאה תעפותב תדקמתמו ,1996-1994 םינשהמ הלא םילוח-יתב ינותנב תזכרתמ הדובעה
.(שדוח וא עובש) רצק ןמז ךות רזוחה
(זופשא)
436
םינותנ תריקס - לארשיב שפנה תואירבל םיתוריש
.(תילגנאו תירבע) 'מע 42 ,1998 םילשורי ,תואירבה דרשמ ,שפנה תואירב יתוריש
רחאל .תואירבה דרשמב שפנה תואירב יתוריש ידעיו תויוליעפ רואיתב תחתפנ תרבוחה
םיירטאיכיספה םילוחה-יתבב םילוחה לעו זופשאה ךרעמ לע םינותנ םיאבומ ןכמ
.זופשאל תופולחו תויורכמתהב לופיטה אשונל םיקרפ ינש םישדקומ ףוסבלו ,תואפרמבו
,תוטימה רפסמ ,זופשאה ךשמ ,םילוחה-יתבב הסופתה ירועיש לע םוסרפב חוודמ ,רתיה ןיב
,(םינוש םינתשמ יפל) תורזוחו תונושאר תולבק ,םוי לופיטב םילוח תמועל זופשאב םילוח
רשאב .'וכו וללה תואפרמב יעוצקמ םדא-חוכ ,שפנה תואירבל תואפרמב םילפוטמ ירועיש
.תרגסמה גוס יפל םילפוטמה לעו לופיטה יזכרמ לע םינותנ םיגצומ ,תויורכמתהב לופיטל
תוחולה בור .תרגסמה גוס יפל םימקתשמה לע םינותנ םיגצומ זופשאל תופולח לע קרפב
.תומדוק םינשל האוושה הנשי םקלחב .1997 תנשל םיסחייתמ םוסרפב תומרגאידהו
(םילטסוה ;ןגומ רויד ;םוקיש ;םימסמ הלימג ;זופשא ;שפנ ילוח ;שפנה תואירב)
437
לארשיב שפנה תואירבב םיתוריש ךרעמ
.'מע 61 ,1998 םילשורי ,תואירבה דרשמ ,שפנה תואירב ףגא
םילוח-יתב ,שפנה תואירבל םיזכרמהו תואפרמה לש טוריפ ללוכה ,יתפוקת םוסרפ
םוי יזכרמ ,םייטרפו םיירוביצ םילוח-יתבב תוירטאיכיספ תוקלחמ ,םיירטאיכיספ
ומשרנ הדיחי לכ רובע .הלאב אצויכו םימס יעגפנב לופיטל תודיחי ,םיירטאירגוכיספ
ליגה תוצובקו תולעבה גוס ,םינתינה תורישה יגוס ,'סקפ ירפסמ ,ןופלט ירפסמ ,תבותכה
ןכו םינוש םירוזאב רוביצה תוינפל תובותכ לש המישר העיפומ תרבוחה ףוסב .תולפוטמה
.אבצב שפנה תואירבל תואפרמ לש המישר
םוקיש ;םימסמ הלימג ;םוי לופיט ;זופשא ;םיירטאיכיספ םילוח-יתב ;שפנה תואירב)
(עדימ ירגאמ ;לטסוה ;ןגומ רויד ;יתקוסעת
438
ICD - 10 - תוירטאיכיספה תונחבאה גוויס
םע ףותישב ,(תילגנא) 'מע 35 ,1997 םילשורי ,תואירבה דרשמ ,שפנה תואירב יתוריש
.לארשיב הירטאיכיספה דוגיא
לש (094 טירפ ,105 ןועבר םג האר) 1997 רבמצדל תנכדועמ המישר תללוכ תרבוחה
הייעבה וא הערפהה ,הלחמה לש שדחה דוקה עיפומ םדיצל רשאכ ,תילגנאב תונחבאה תומש
לכ 1997 ראוניב 1-מ לחה .ICD-10 ,ימלועה תואירבה ןוגרא לש גוויסה יפל תישפנה
.הז גוויס יפל םה שפנה תואירבל תודיחיהמ תואירבה דרשמ לא םיחווידה
(גוויס ;שפנה תואירב)
439
:הניד ,ןמדלפ ;לאיחי ,יקסבשרש ;(ל"ז) םירמ ,רפופ ;ילד ,יסלסקלא
ךשוממ ירטאיכיספ זופשא רחאל םיררחושמ :הליהקב םימקתשמ רקס
.'מע 56 ,1997 םילשורי ,תואירבה דרשמ ,שפנה תואירב יתוריש
ךשוממ זופשאמ וררחושש םיירטאיכיספה םילוחה תייסולכוא תא ןייפאל התיה רקסה תרטמ
םוי לופיטל תורגסמב םיפתתשמ םקלח רשאכ ,הליהקב ורג רקסה תעב רשאו (הנש לעמ)
יכרוצל .ת"ור תפוק ילוחכ םימושרה שיא 337 הללכ הרתואש הייסולכואה .ירטאיכיספ
דוקפת ,יתליהק םוקישו רויד :םיאבה םימוחתל סחייתמ ןויפאה .םהמ 110 ונייאור רקסה
תורוקמ ,הרבחו יאנפ תויוליעפ ,ישיא דוקפת ,ישפנ לופיט ,יללכ יאופר לופיט ,יתקוסעת
לש תינושאר הכרעה תתלו ל"נה םימוחתב םייתייעב םידקומ רתאל דעונ ןויפאה .הסנכה
ומכ .ךשוממ זופשאל התרזח תא עונמל הרטמב הנודנה הייסולכואה תקקזנ םהל םיתוריש
קימעמ הנעמ תתל היהי ןתינ ותועצמאבש ןולאש חותיפל סיסבכ ושמשי רקסה ינותנ ,ןכ
.ורדגוהש םיאשונל
(םייתרבח םיתוריש ;תואירב יתוריש ;םוי לופיט ;םוקיש ;שפנה תואירב)
440
:סקמ ,ןמכל
?הנפמ תדוקנ :לארשי תנידמב ילאיצוס-וכיספ םוקיש
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 63-45 'מע ,(1998 ראורבפ) :1ח"י ,"החוורו הרבח"
םע םידדומתמה םישנאל הרזע ןתמב קסוע שפנה תואירבב ילאיצוס-וכיספה םוקישה
תויונמדזה םרובע רוציל תדעוימ הרזעה .תישפנ הלחממ וא העיגפמ תועבונה תויולבגומ
תומרופרו םייוניש רואל .תויולבגומה תורמל םהייחב תויכשמהו ףצר תונבל תושדוחמ
םיגצומ רמאמב ,שפנה תואירב םוחתב תוינידמב לארשי תנידמבו םלועב ושענש תובר
.תונורחאה םינשב םתיא תדדומתמ תילאיצוס-וכיספה תימוקישה השיגהש םיירקיעה םיאשונה
.לארשי תנידמב םוחתה בוציע לע ועיפשהש תויגוס תוגצומ ,ןכ ומכ
(הליהקב לופיט ;םוקיש ;תוישפנ תוערפה ;שפנה תואירב)
441
Nir, Zohar; Galinsky, David:
Sociodemographic differences among members of two ethnic groups in a
geriatric rehabilitation unit in Israel
"Rehabilitation Nursing", 23:3 (May-June 1998), pp. 148-156.

לש תינושארה הזאפה לע םיעיפשמ םה דציכו תישגר החוורל םימרוגה וקדבנ הז רקחמב
האר) בגנב ירטאירג םוקיש זכרמב םיינורכ םילוח 336 לש הייסולכוא ברקב םוקישה
ןיב םילדבהה םיחתונמ יחכונה רמאמב .(278 טירפ ,110 ןועברב םג הז אשונב רמאמ
םינייפאמ :ויה ורקחנש םינתשמה .יחרזמ אצוממ םילוח ןיבל יברעמ אצוממ םילוח
,םייתרבח םידוקפת ,תיבה-קשמ בכרהו םירוגמ ירודיס ,םיילכלכ-םייתרבחו םייפרגומד
תסיפתו יתואירב בצמ ,החפשמה ךותב םיסחיה תסיפתו תיתחפשמ הכימת ,תיתרבח הכימת
.םייחב תויועמשמל רשקב תודמעו הלוחה ידי-לע יתואירבה בצמה
(יתדע אצומ ;תישגר החוור ;תיתחפשמ הכימת ;תויתרבח תותשר ;םוקיש ;םישישק)
442
:ינ'ג ,יקסדורב ;עטנ ,רוטנב
תנומת :לארשיב םיידועיס תודסומב בכרומ ידועיס בצמב םילוחב לופיטו זופשא
דיתעל תוכלשהו בצמ
'מע 54 ,1998 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
ןעמל םיתוריש חותיפלו ןונכתל הדוגאה - לשא םע ףותישב ,(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
.ןקזה
קדבנ ,בכרומ ידועיס בצמב םילוחב ידסומה לופיטהו זופשאה ירדסה רופישב עייסל ידכ
דציכ ,םיידועיס תודסומב בכרומ ידועיס בצמב םילוח לש תואצמיהה רועיש רקחמב
המ ,הלא םילוחב םילפטמש תודסומה ינייפאמ םהמ ,םהב לופיטה םע םידדומתמ תודסומה
יפלכ תירטאירגה תכרעמב חתפמ ישנא לש םתדמע יהמו םהב לפטלו ךישמהל םתונוכנ תדימ
76% םהבש םיידועיס תודסומ 104 ללכ רקחמה .בכרומ ידועיס בצמב םילוחב לופיט
םיירטאירג םילוח-יתב ,םייללכ םילוח-יתב וללכנ אל .ץראב תוידועיסה תוטימה ללכמ
רקחמב .(םדוק רקסב רבכ וללכנ) תואירבה דרשמ לש םיירטאירגה םיזכרמה תשולשו
.יביטרטסינימדא להנמו תישאר תוחא ,יאופר להנמ :דסומב חתפמה ישנא ונייאור
(םישישקל תודסומ ;הירטאירג ;ךשוממ לופיט ;ידועיס לופיט)
443
:תלייא ,גרב ;לטיור ,סורג ;עטנ ,רוטנב
עוציב ירועיש - לארשיב םישנ ברקב דשה ןטרס לש םדקומ יוליגל הקירס תוקידב
תוקדבנה ינייפאמו
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 428-425 'מע ,(1998 סרמ) 'ו:134 ,"האופרה"
חוטיב קוחב עבקנש םיתורישה לסב תוללכנ דשה ןטרס לש םדקומ יוליגל הקירס תוקידב
העבקנו ,היפרגוממ תקידבל תויאכזש היסולכואה תוצובק וב ורדגוה .יתכלממה תואירבה
תכירע ירועיש תא קודבל ויה הז רקחמ תורטמ .םייתנשב םעפל הקידבה תכירע תורידת
תא תוהזלו ,ופקותל קוחה לש ותסינכ םע ,דשה ןטרס לש םדקומ יוליגל הקירסה תוקידב
תא ביחרהל ידכ ,תאז .םילודג ולא תוקידב רובעל אל ןהייוכיסש םישנה לש ןהינייפאמ
ןוכמ - טניו'ג ידי-לע ךרענש ףיקמ רקסמ קלח אוה הז רקחמ .ןבריקב ענמה תולועפ
היסולכואה לע יתכלממה תואירבה חוטיב קוח לש ותעפשה תא ןוחבל ידכ ,ליידקורב
ינב לארשי יבשות ברקמ שיא 1,400 לש םגדמ ללכו ,1995 ץיקב ךרענ רקסה .לארשיב
תכירע רועיש תניחב םשל הלעמו 30 תונב םישנ 515 ומגדנ וז היסולכואמ .הלעמו 22
.היפרגוממ תקידב עוציב רועיש תניחב םשל 74-50 תונב םישנ 173-ו ,תינילק דש תקידב
ליג :םה תינילק דש תקידב רובעל העפשהה ילעבכ ואצמנש םינתשמה יכ ,הלוע רקחמהמ
ילעב םינתשמה .תוידוהי םישנו לארשיב תוקיתו ,הלעמו דומיל תונש 9 ,הלעמו 50
.ההובג הסנכהו לארשיב תוקיתו :םה היפרגוממ תקידב רובעל העפשהה
(דשה ןטרס)
444
:םירחאו ,לטיור ,סורג ;ךורב ,ןזור ;תירונ ,לארינ
םירקס ךותמ םירחבנ םיאצממ :תואירבה תכרעמב רבעשל תוצעומה-תירבמ םילוע
םייצרא
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 115-96 'מע ,(1998 סרמ) 51 'סמ ,"ילאיצוס ןוחטיב"
,תיללכה הייסולכואב רשאמ םינוש האולחת יסופדב תנייפאתמ םישדחה םילועה תייסולכוא
םילועה םידדומתמ דציכ קודבל תנמ-לע .תיסחי הובג אוה םילועה ברקב םישישקה רועישו
שוקיבה לע הז םוחתב םתטילקל תויהל היושע העפשה וזיא ,לארשיב תואירבה תכרעמ םע
הדובעב וחתונ ,וז תכרעמ לש םינכרצכ םהל תוידוחיה תויעבה ןה המו תואירב יתורישל
המכ לע תוכמתסה ךות תואירבה תכרעמב רבעשל תוצעומה-תירבמ םילוע לע םינותנ וז
(1 :תויזכרמ תורעשה שולש ויה רקחמל .1995 דע 1992 םינשב וכרענש םייצרא םירקס
(2 ;הקיתווה הייסולכואה לש וזמ הבוט תוחפ היהת םילועה לש תואירבה בצמ תסיפת
הייסולכואה ברקב רשאמ םילועה ברקב רתוי ההובג היהת תואירבה יתורישב שומישה תדימ
הכומנ היהת תואירבה תכרעמ לש םינוש םיטביהמ םילועה לש ןוצרה תועיבש (3 ;הקיתווה
תישילשה הרעשהבו הנושארה הרעשהב םיכמות רקחמה יאצממ .םיקיתווה םיבשותה לש וזמ
.460 טירפ ,107 ןועבר םג האר .דבלב
(תואירב יתוריש ;תוצעומה-תירב ;םילוע)
445
:םירחאו הווח ,ןיקנבט ;לטיור ,סורג ;חספ ,ןמצרווש
הפוריא תוצראל האוושה - לארשיב םיינושאר םיאפור
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 510-504 'מע ,(1998 לירפא) 'ז:134 ,"האופרה"
האוושהב לארשיב ינושארה אפורה תדובעב תויזכרמ תויגוס ןוחבל התיה הז רקחמ תרטמ
,הדובע תועש ,הדובע סמוע) ןוגריאה אשונל תסחייתמ האוושהה .תויאפוריא תונידמ עשתל
תולחמב לופיט ,תואירבל ךוניח ,תענומ האופר תולועפ עוציב) הדובעה ןכותל ,(תויומלתשה
תונידמה .(תויחמומ ,ןימ ,ליג) םדא חוכ ינייפאמלו (תואירב תויעב םע ןושאר עגמו
ילארשיה םגדמה .תינושארה האופרה םוחתב תונוש הדובע תוטיש תוגציימ רקחמב ופתתשהש
ןולאש תועצמאב ופסאנ םינותנה .םילוחה תופוק עבראמ םיינושאר םיאפור 677 ללכ
תועש תוחפ דבוע ילארשיה ינושארה אפורה יכ ,הלוע םיאצממה ןמ .ימצע יולימל הנבומ
דשה ןטרס רותיאל תוקידב רתוי עצבמו םילוח רתוי האור ךא ,םייאפוריאה ויתימעמ
,תואירבל ךוניח תולועפב טעמ יכה קסוע אוה ,תאז תמועל .לורטסלוכ תומר תדידמלו
.תויגרוריכ תולועפבו ןוירה רחא בקעמב
(םיינושאר םיאפור)
446
:הטיו ,לארב ;לחר ,ץיברוג ;ארויג ,ןלפק ;ינר ,ןמדלוג
1992-1990 :לארשיב העיבט
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 580-576 'מע ,(1998 לירפא) ,'ז:134 ,"האופרה"
התומתל התוחיכשב תיעיברה הביסה תא הווהמ ,ב"הראב ומכ ,לארשיב העיבטמ תוומ
,(םיכרד תונואת ירחא) 24-1 ליגה תוצובק לכב היינשה הביסהו ,תוינוציח תועיגפמ
הדובע תורטמ .לארשיב העיבט לש היגולוימדיפא לע חוודמ אל תיעדמה תונותיעב םלוא
,1992-1990 םינשב לארשי תייסולכוא ברקב העיבטמ התומתה ףקיה תא קודבל ויה וז
תא ןוחבל ,העיבטל הובג ןוכיסב תויוצמה תוצובקה תא ןייפאלו תוהזל ןויסינ ךות
םינותנה תורוקמ .תורחא תונידמל לארשי ןיב םילדבה לע עיבצהלו ןמז ךרואל תומגמה
וקפוהש לארשי יבשות לש הריטפה תועדוה לש םינכוממה םיצבקה םה הדובעל ושמישש
ץבוקב E-Codes-ה יפ-לע והוז העיבטה ירקמ .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי-לע
.תוריטפה
(העיבט)
447
:ןויצ-ןב ,רנדייב ;הבוט ,ץישפיל ;ןועמש ,ןמצייו ;הנירמ ,קנש
יביטקפסורטר יגולוימדיפא רקס - םייניעב תינרדוח העיגפ
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 428-423 'מע ,(1997 רבמבונ) 'י:133 ,"האופרה"
רקס ראותמ רמאמב .ידיצ-דח הייאר דוביאל החיכש הביס איה ןיעב תינרדוח העיצפ
ורבעש ,םייניעב תינרדוחה הלבחה יעגפנ תא רתאל (1 :ויה ויתורטמש יביטקפסורטר
תא ראתל (2 ;1993-1987 םינשב הקורוס םילוחה-תיבב זופשאה תרגסמב חותינ
,תוינוחבא רזע תוקידב ,העיצפה םוקימ ,העיגפל םיחיכש תורוקמ :העיגפה לש םינייפאמה
תיתייאר האצותו בקעמהו זופשאה ךלהמב םיכוביס ,םדעומו ושענש םיחותינ לש םיגוס
העיגפה תוביסנ ,םייפרגומד םינותנ תניחבמ םילוחה תייסולכוא תא ןייפאל (3 ;תיפוס
,םימוד םירקס לש הלאל יחכונה רקסה לש םיאצממה תא תוושהל (4;ןוכיסה תייסולכואו
.םלועבו לארשיב וכרענש
(ןורוויע ;םייניע ;תועיצפ)
448
:הנח ,ינרוט ;ייסיומ ,יקסבדלומ
יברעמהו ןוילעה לילגב םידוליב תוילכב תויבובא תווהתהב העיגפ
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 854-852 'מע ,(1998 ינוי) א"י:134 ,"האופרה"
םינמיסה .רידנל בשחנה הדילמ םומ הניה (כ"אפ) תוילכה תויבובא תווהתהב העיגפ
כ"אפ תמייתסמ םירקמה בורב .ןתש-לאו ריפש ימ תתחפה םה כ"אפ לש םיירקיעה םיינילקה
דע העפותה לש התוחיכש הקדבנ אל לארשיב .הדילה רחאל רצק ןמז וא ימחר-ךות תוומב
םייוטיב ,תוחיכש קודבל התיה ותרטמש ינושאר רקס תואצות לע חוודמ הז רמאמב .התע
343 וקדבנ כ"הסב .יברעמהו ןוילעה לילגב כ"אפ לש םייגולותפ םיאצממו םיינילק
.1.45% לש תוחיכשב התלגתנ כ"אפ .1997 דע 1974 םינשב ועראש תויתדיל-בס תוחיתנ
.םירוהה ןיב (הנושאר הגרדמ םידוד ינב) החפשמ תבריק התיה יכ אצמנ םירקמה בורב
(םיבורק יאושינ ;תויתשרות תולחמ ;הדילמ םימומ)

449
Jaber, Lutfi; Nahmani, Ariela; Shohat, Mordechai:
Speech disorders in Israeli Arab children
"Israel Journal of Medical Sciences", 33:10 (October 1997), pp. 663-665.
,םילארשי םיברע םידלי ברקב רובידב תוערפהה תורידת תא קודבל התיה הריקסה תרטמ
תותיכ ידלילו ןג ידליל םירוהל ורבעוה םינולאש 1,495 .םיבורק יאושינל הלש רשקהו
תוערפה שי םידליהמ 25%-לש רבתסה םהיפ-לעש ,םינולאש 1,282 ורזחוה .הבייטב 'ב-ו 'א
ידי-לע לופיטל (יארקא ןפואב ורחבנ) םידליהמ 44 ונפוה ,ךכמ האצותכ .רובידב ןהשלכ
םייפיצפסה םייוקילה יגוסו םידליה לש םהינייפאמ םיחתונמ רמאמב .םייעוצקמ םילפטמ
ייברע ברקב םיבורק יאושינ לע .םיבורק יאושינב ואשינ םהירוה םאה קדבנו ,רובידב
.223 טירפ ,110 ןועברו 585 טירפ ,108 ןועבר םג האר לארשי
(םיבורק יאושינ ;רובידב תוערפה ;לארשי ייברע ;םידלי)
450
Liacouras, Chris A.; Shamir, Raanan:
Pediatric cholesterol screening: missed opportunities
"Israel Journal of Medical Sciences", 33:10 (October 1997), pp. 659-662.

לש ההובג המר לשב לופיטל ונפוהש םידלי 256 םינש שולש ךשמב וקדבנ רקחמה תרגסמב
םשל .תיתשרות (םדב ףדוע ןמוש) הימדיפילרפיהמ םילבוס םה םאה תוארל ידכ ,לורטסלוכ
םדב ןמוש תוקידב לע םינותנ וחקלנ :הבורקה החפשמה לש תיאופרה הירוטסיהה הקדבנ ,ךכ
םע תמוא עדימה .ןהמ ולבסש בל תולחמ וא לורטסלוכ לש תוהובג תומר לע עדימ ןכו
בל תלחממ תע םרטב ורטפנש םירוה לש םליג קדבנ ,ןכ ומכ .םיינופלט תונויארב םירוהה
.םדב ףדוע לורטסלוכ לש וא בל תולחמ לש תיתחפשמ הירוטסיה לע ועדי אלשו
(םד-ילכו בל תולחמ ;לורטסלוכ)
451
:רזעילא ,ןמלדיא ;ןימינב ,ץרפ
םיריעצ םידליו תוקונית ינישל הנכס - "קובקבה תששע"
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 734-731 'מע ,(1998 יאמ) 'ט:134 ,"האופרה"
לזונ וא בלח ליכמה קובקבב ךשוממ שומיש ידי-לע תמרגנה הלחמ הניה "קובקבה תששע"
רמאמב .םינש שולש דע הנש יצח יאליגב םידלי ברקב רקיעב הצופנ איה .תומימחפו קתוממ
לופיטה ,הנחבאל םידדמ ,התוחיכש ,הימרוג ,הלחמה לש םיינילקה םינייפאמה םיגצומ
םינשב ל"וחבו ץראב הז אשונב ושענש םירקחמ יאצממ לע ססובמ רמאמה .דועו שרדנה
התוחיכש לע םירקחמ תכירעבש תויתייעבל תוסחייתה ,רתיה ןיב ,ללוכ רמאמה .תונורחאה
.תגציימ היהתש הייסולכוא רוקסל ישוקה לשב "קובקבה תששע" לש
(םידלי ;תששע ;ןשה תואירב)
452
:הנשוש ,ןיווז
ןושיעמ הלימגל רתוי תוליעי ןיטוקינ לש הובג ןונימ תולעב תוקבדמ
.10 'מע ,(1998 לירפא) 16 'סמ ,(קדצ ירעש יאופרה זכרמה לש תעה-בתכ) "חותפ רעש"
הז אשונב האר) ןושיעמ הלימגל ירלופופ יעצמא תונורחאה םינשב ושענ ןיטוקינ תוקבדמ
םירקחממ .(468 טירפ ,107 ןועבר ,אביש יאופרה זכרמהמ עלס ימע-ןב ר"ד לש ורמאמ םג
תחופ הנש רחאלו ,וז ךרדב למגיהל םיחילצמ םינשעמהמ 25% קר יכ ,הלוע םישדח
תולעב תוקבדמ תועצמאב ולפוט רשא םינשעמ תצובק הקדבנ יחכונה רקחמב .יצחב םרועיש
אלו ,הלבגה אלל ןשעל תורשפא םינשעמל הנתינ .ליגרה ןונימה רשאמ שלושמו לופכ ןונימ
ידוקפתו ץחל תוקידב םהל וכרענ הקידבה רחאל .ןושיעהמ לודחל םהילע יכ םהל רמאנ
םהשלכ םייוניש ולח אל ,ןיטוקינה לש םיהובגה םינונימה ףא לעש ,ולעה תוקידבה .בל
.תוקבדמ אלל ןושיעל האוושהב אלא םידוקפתב
(ןושיעמ הלימג)
453
:םירחאו דוד ,ןודרוג ;רשא ,גרבסדול ;הגלוא ,זר
ןתש ןתמב הטילש-יא תענומ םויזנגמ תפסות
.7 'מע ,(1998 ינוי) 28 'סמ ,"תורוד"
ךרענ רקחמה .ןתש תחירב תענומ םויזנגמ תפסות ןתמ םאה קודבל התיה רקחמה תרטמ
יאופרה זכרמב היגולוקינגרואל הקלחמה םע ףותישב הטאידלו הנוזתל הקלחמה ידי-לע
לע הטילש-יא תייעבמ ולבסש םישנ 40 ופתתשה רקחמב .(רבעשל בוליכיא) יקסארוס םש-לע
.ובצלפ ןתינ תורחאה 20-לו םויזנגמ תפסות ןהמ 20-ל הנתינ םיישדוח ךשמב .ןתשה רגוס
(םירגוסה לע הטילש-יא)
454

:םג האר


(393 'סמ טירפ) 1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(399) 1996-1992 ,לארשי לש םימלש התומת תוחול
-
(400) 1995 ,לארשיב ןוירה תקספהל תודעוול תונופה לש תויתרבחו תויפרגומד תונוכת
-
(505) יופכ ירטאיכיספ לופיטלו זופשאל ,הקידבל תוארוה
-
(506) ןוזמ ילעפמ לע חוקיפ
-
(515) לוח יזגראב ילאירטקבה בצמה תניחבו הפיחב םידלי ינג תאורבת
-
(516) הייחש תוכירב יגוסל יוטיח ירמוח תמאתה
-
(517) שמש ידודמ םימב לקינו םויזנגמ יזוכיר תקידבל רקס
-
(519) עדימה שפוח - תואירבה דרשמב H.G.I.S תכרעמ תמקה
-
(529) ן"רעל תוינפב תודבאתה תובשחמו תודבאתהב םימויא
-
(547) ןוניסה :1 בלש ,לארשיב תויוכנ םע םידלי לע יצרא רקס
-
(548) תוידסומ תורגסמל םתולגתסהו םינקז רבעמ
-
(549) דועיס חוטיב קוחל רושע
-
(550) דיתעל תומלידו םיגשיה ,תויפיצ :דועיס חוטיב קוח םושייל רושע
-


יאנפו תוברת ,הרבח .ה

םימוסרפ

:בקעי ,ץכ ;הקבר ,ןמבולג
םייתליהק-םייכוניח םינויפא :בגנב םיאודבה תליהק
'סמ רקחמ ח"וד ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה-תיב ,יתליהק ךוניחלו רקחמל ןוכמה
.'מע 87 ,1998 ןג-תמר ,11
תורטמ .רבעמב הרבח םתויה עקר לע ,בגנב םיאודבה ייח לש םיטביה רפסמ וקדבנ רקחמב
םירבועה םייונישה ףצרב בגנב םיאודבה תליהק תא ןייפאל (1 :ויה תויפיצפסה רקחמה
לש ךוניחה תכרעמ תא ראתל (2 ;ןיעל הארנה דיתעה לאו הווהה לא בורקה רבעהמ הילע
(3 ;וז ךוניח תכרעמל תיאודבה הליהקה לש התוסחייתה תא קודבלו היתורגסמו םיאודבה
התוחתפתה תוכלשהו תויורשפא תא קודבלו תיאודבה הליהקב תבה לש הדמעמ תא ןוחבל
תודמע תא ,יאודבה רפסה-תיב לש םייתליהקה םיביכרמה תא ןייפאל (4 ;הליכשמ השאכ
יאנפה תוברת תא ראתל (5 ;יתליהק רפס-תיבכ וחותיפל תויורשפאה תאו ןיינעב רוביצה
רקחמה תייסולכוא .יונפה ןמזה לש רתוי ליעי לוצינל םיכרד קודבלו יאודבה רעונה לש
הלא ,רויע ךילהת ורבעש הלא :ןהיגוסל בגנב םיאודבה תוצובק לכ לש גציימ םגדמ הללכ
תוחפשמ יגיצנ ופתתשה רקסב .רבעמב םייחה הלאו ,תיתרוסמ-תידוונ תרגסמב םייח ןיידעש
םירושקה לשממ ישנאו םירוה ,םידימלת ,םירומ ,רפס-יתב ילהנמ ,רוביצ ישנא ,תויאודב
.יאודבה רזגמב
;םירגבתמ ;םישנ ;דמעמ ;םייתליהק רפס-יתב ;יתוברת יוניש ;םירוגמ רבעמ ;בגנ ;םיאודב)
(יאנפ תויוליעפ
455
:לואש ,רירש ;לכימ ,יגלפ
1998 ,םיצוביקב להק תעד רקס
.'מע 64 ,1998 הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,יצוביקה ןויערהו ץוביקה רקמל ןוכמה
(58%) םינייאורמ 478 :ץוביק ירבח 840 ותרגסמב ונייאור םעפה רשא ,יתנש רקס
:ליג תוצובק יתשל וקלוח םינייאורמה .יצראה ץוביקל (42%) 362-ו מ"קתל וכייתשה
232-ו םיריעצ 246 ונייאור מ"קתב .הלעמו 46 ינב "םירגובמ"ו 45-21 ינב "םיריעצ"
(א :ויה םייזכרמה רקסה יאשונ .םירגובמ 184-ו םיריעצ 178 ונייאור א"בקבו ,םירגובמ
תודמע (ג ;הדובעה יפלכ תודמע (ב ;םינוש םימוחתב ןוצר תועיבשו ץוביקב בצמה תכרעה
יפלכ תודמע (ה ;ץוביקל הקיזו ותוגיהנמבו ץוביקב ןומאה (ד ;ץוביקב םייוניש יפלכ
ילולסמ (ז ;תילארשיה הרבחל המורתהו העונתל ץוביקה תוכייתשה (ו ;העונתה תויוליעפ
לש םייפרגומד םינותנ (ט ;םייטילופ םיאשונב תולאש (ח ;ץוביקב הטילקו םיריעצל דומיל
רקסה תואצות .ץוביקב ישיאה ןוחטיבה יפלכ תודמע הנושארל וקדבנ ,ףסונב .םינייאורמה
.םימדוק םירקס יאצממל וושוה
(יתרבח יוניש ;תיפותיש תוגהנתה ;םיצוביק)
456
:הלרפ ,רשנ
- (רעונה תועונת דקפמ) בוצקית יכרוצל רעונה תועונת לש יסחיה ןלדוג ןדמוא
יפוס ח"וד
.'מע 193 ,1997 םילשורי ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,ישארה ןעדמה תכשל
תעיבקל תוירחאה תא דרשמה לש תישארה תינעדמה לע ךוניחה רש ליטה 1994 ראוניב
.תועונתה בוצקית יכרוצל ,תאז ;רעונ תעונת לכ לש יסחיה הלדוג תדימאל םינוירטירקה
םיכרד עיצהל ,םינוירטירקה תעיבקב עייסל היה הדיקפתש ,יוגיה תדעוו המקוה ךכ םשל
םיכינחה רפסמ :ויה ועבקנש םינוירטירקה .םינושה םידדמה תא רשאלו ,עדימה ףוסיאל
ןמצע תועונתהמ ףסאנ עדימה .םיכירדמה רפסמו העונתה לש םיפינסה רפסמ ,העונתב
תועונתב םיכינחה רפסמ יבגל) םדא-חוכ רקס תועצמאב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהמו
,תירבעה הטיסרבינואהמו דלאס ןוכממ םירקוח עויסב ,ךוניחה דרשמ לש םיגיצנ .(תולודגה
.םינותנה תא ותמיאו וקדב
(םיבאשמ תאצקה ;רעונ תועונת)
457
:ילא ,לזרמ
םילשוריב תימואל-תיתדה הייסולכואה
.הפמו 'מע 105 ,1998 םילשורי ,הנידמו רוביצ יניינעל ימלשוריה זכרמה
םירדגומ (71.5%) רתיה וליאו םידרח 28.5%-ל םיקלחתמ םילשוריב םידוהיה םיבשותה
םיימואלה-םייתדה לש םרפסמ תא דומאל איה הז רקחמ ח"וד תרטמ .םינוליחכ יללכ ןפואב
םיראותמ הדובעב .םילשוריב םדמעמו םתמורת תא ךירעהלו ,הנורחאה הצובקה ךותמ
ברקב יסחיה הלקשמ :תואבה תוניחבהמ תימואל-תיתדה הייסולכואה לש הינייפאמ
תדימ ,ריעב יפרגואיגה הרוזיפ ,ריעב הייסולכואה ללכבו םילשוריב תידוהיה הייסולכואה
ףטוש ףוסיא רדעהב .תוריחבב העבצה יסופדו ריעב תורחא תוצובקל הקיזה וא הדרפהה
םירוטקידניא לע וז הדובע הכמתסה ,תדרפנ הצובקכ הז רוביצ לע םייטסיטטס םינותנ לש
עגונב רקיעב ,(לארשי רקחל םילשורי ןוכמו םילשורי תייריע ,ס"מלה ימוסרפמ) םימייק
הייסולכואה תוצובקב החפשמה לדוג ,םייתד-םייתכלממ רפס-יתבב םידימלתה רועישל
תוריחבה לע םינותנו םילשוריב תסנכה-יתבו םייתדה רפסה-יתב לש םמוקימ ,תונושה
,הז אשונב ושענש םירקחמ לש ןטק רפסמ םה הדובעל ושמישש םיפסונ תורוקמ .תונורחאה
םידוהי ןיב יתוברתה חתמה" :רמייהסרולפ ןוכמ ידי-לע הנורחאל ךרענש רקסה רקיעבו
.(286 טירפ ,110 ןועבר האר) "םילשוריב
רפס-יתב ;תימינפ הריגה ;םיינוליח-םייתד יסחי ;םידרח ;םינוליח ;םייתד ;םילשורי)
(תוריחב ;םייתד-םייתכלממ
458
:ןולא ,רזל ;ןימינב ,ןורדג
לארשיב המורתו תובדנתה יסופדל תויתד תמר ןיב הקיזה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 56-44 'מע ,(1998 סרמ) 51 'סמ ,"ילאיצוס ןוחטיב"
רוביצה לש תובדנתההו המורתה יסופד לע הנושארל דומעל התיה רקחמה לש ותרטמ
רקס ךרענ 1997 ראוניב .(684 טירפ ,108 ןועבר םג האר) לארשי תנידמב ידוהיה
427 וב ופתתשה רשא ,תרגובה תידוהיה הייסולכואה לש גציימ םגדמ ףיקהש ינופלט
ונייצש םינייאורמ .1996 תנש ךלהמב ומרתו ובדנתה םאה ןייצל ושקבתהש םילאשנ
וא םדאל עויס וא תילמרופ-תינוגרא תרגסמ) ולעפ תרגסמ וזיאב בישהל ושקבתה ,ובדנתהש
תוליעפ לכל ושידקהש עצוממב שדוחב תועשה רפסמ היה המו (ןוגרא תרגסמב אלש החפשמל
יוושה היה המו ומרת תרגסמ וזיאל טרפל ושקבתה ,ומרתש ונייצש םינייאורמ .תיתובדנתה
םיתוריש (1 :ויה תובדנתהה ידעי חותינל ושמישש תוירוגטקה .םתמורת לש יפסכה
.רחא (6 ;תיתד תוליעפ (5 ;תילמרופ-אל תוליעפ (4 ;ןוחטיב (3 ;ךוניח (2 ;םייתרבח
(3 ;םייתרבח םיתוריש (2 ;תואירב (1 :ויה המורתה ידעי חותינל ושמישש תוירוגטקה
(8 ;לייחה תחוור (7 ;תיתד תוליעפ (6 ;תילמרופ-אל תוליעפ (5 ;ךוניח (4 ;יתרבח יוניש
רשק היהש אצמנ ,רקחמב וקדבנש םיילכלכ-םייתרבחהו םייפרגומדה םינתשמה ךותמ .רחא
.םימרותהו םיבדנתמה ירועיש ןיבל תויתדה תמר ןיב יבקע
(תויתד ;תובדנתה ;תומורת)
459
:האל ,ץשרבליז-ןרוק ;הנולא ,ביבר ;םרימע ,ביבר
םימרוג :םולשו טקילפנוק ,המחלמ לע לארשיב רעונ ינבו םידלי לש תונומא
םייבצמו םייתוברת ,םייתוחתפתה
,1998 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה-תיב ,ךוניחב חופיטה רקחל ןוכמה
.'מע 52
םידלי לש םהיתונומא תא בצעל םייבצמו םייתוברת םימרוג םייושע דציכ קדבנ וז הדובעב
וינייפאמ םיגצומ רפסה לש ןושארה וקלחב .םולש לעו טקילפנוק לע ,המחלמ לע םירגבתמו
קדבש ,1986 תנשמ רקחמ יאצממ םימכוסמ ינשה וקלחב .ובוציע ינפואו יתרבחה עדיה לש
החנהה .םולשו טקילפנוק ,המחלמ יבגל םיילארשי םירגבתמו םידלי לש םהיתונומא תא
התואב תילארשיה הרבחב טלשש יתוברתהו יתרבחה עדיה תא תופקשמ הלא תונומאש ,התיה
תמחלמ םויס רחאל םימי רפסמ ךרענש ינש רקחמ ראותמ רפסה לש ישילשה וקלחב .תע
רפסמ תניחבמ) המוד םגדמ םע ,ןושארה רקחמה לש היצקילפרכ ,1991 תנשב ץרפמה
לש םהיתונומאש חנוה ,ינשה רקחמה יבגל .םיילארשי םירגבתמו םידלי לש (עקר ינותנו
תונקסמב ןד הדובעה לש ןורחאה קלחה .המחלמה תייווחמ ועפשוה םירגבתמהו םידליה
.וללה םירקחמה ינשמ תועבונה
(םולש ;ילארשי-יברע ךוסכס ;ץרפמה תמחלמ ; תומחלמ ;םירגבתמ ;םידלי)
460
:בד ,רדנלדירפ ,לחר ,בל
תיטילופ תואדו-יא ירוזא יבשות םיילאיצוס םידבוע ברקב דיקפת תסיפת
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 292-281 'מע ,(1998 ינוי) :2ח"י ,"החוורו הרבח"
ןמ תוגרוחה תועיבת םיבשות ינפב דימעהל הלולע יפרגואיג םוקמב דיתעל רשאב תואדו-יא
תסיפת יבגל תודמע רקס ראותמ רמאמב .הדרח תבוגתל ןוכיסה תא ריבגהל ןכ לעו ליגרה
תמרב עבק יבשות םהש ,םיילאיצוס םידבוע 53 ברקב ךרענש תיבצמ הדרחו דיקפתה
המ (1 :תואבה תולאשב דקמתה רקחמה .הלא םירוזאב םידבועו ןורמושו הדוהיבו ןלוגה
תונוש תויגוס יבגל םתדמע יהמו ,םיילאיצוסה םידבועה לש דיקפתה תסיפת תא ןייפאמ
לש וזמ הנוש תיטילופה ותדמעש הנופל עויסל םיעגונה םיאשונב ןוגכ ,בצמה ןמ תולועה
יהמ (2 ;'וכו בצמה בקע בושייה תא בוזעל ןיינועמה הנופל עויס ,ילאיצוסה דבועה
לצא החתפתהש הדרחה תמר יהמ (3 ;םידבועה ןיב םיסחיה לע יטילופה בצמה תעפשה
ןמ .הדרחה תמר ןיבל דיקפתה תסיפת לש םינוש םיביכרמ ןיב רשקה והמ (4 ;םידבועה
.לופיטה לע תורישי תוכלשה םייטילופה םיאשונל יכ ,הלוע םיאצממה
(ש"וי ;ןלוגה תמר ;הדרח ;תויטילופ תודמע ;םיילאיצוס םידבוע)
461

:םג האר

(393 'סמ טירפ) 1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(394) 1997 ,12 'סמ יטסיטטס ןותנש - ןויצל-ןושאר תייריע
-
רבמטפס ילועל האוושהב 1995 סרמ-ראוני םימעה-רבח ילוע :לארשיב תונושאר םייתנש
(401) 1989 רבמבונ ילועלו 1990 ילוי ילועל ,1991
-
(420) םייתליהק םיבושייב ריעצה רודה לש הטילקה לאיצנטופ
-
(421) 1995-1990 ,תיצוביקה הייסולכואה
-
(423) לארשיב תיברעה הרבחה :הרקמ רקח - ינרדומ םירע ןונכתו תיתרוסמ הרבח
-
(434) לארשיב םילוחה-תופוק ןיב תורחתל יעצמאכ היזיוולטב םוסרפה
-
(447) 1992-1990 :לארשיב העיבט
-
(464) 1998 - ח"נשתה ,םינותנו תודבוע :טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
-
תעלבומל תיתוברת העמטה ןיב :םילארשי םידימלת ןיבל םילוע םידימלת ןיב שגפמ
(479) תיתרבח
-
(480) ףוקיתו הדידמ ,הגשמה :תישגר היצנגילטניא
-
(500) םיכרצו םינייפאמ :םילשוריב תידרחה הייסולכואה
-
(524) רעונו םירגובמ ברקב תומילאו תויתרבח תומרונ :1998 לארשי
-
(525) לארשיב יברעה רזגמב העישפה לע הדאפיתניאה תעפשה
-
(528) הרטשמ יתורישב הליהקה תוברועמ :בושייה ןוחטב
-


הלכשהו ךוניח .ו

תושדח תולועפ

תשיכרו תיטסיווגנילטמ העדות לע תיתורפסהו תרבודמה תיברעה הפשה תעפשה
תיברע ירבוד םידלי לצא האירקה
462

,היגולוכיספל הקלחמה ,תוטלחה תלבקלו עדימ דוביעל זכרמה
.הפיח תטיסרבינוא
עצבמה דסומה
.עדמה דרשמ
ןמממה דסומה
סחיב יברעה רזגמב האירקה תלוכי תשיכר ךילהת תויטיאל רבסה ןתמ
.ידוהיה רזגמל
הרטמה
האיבמ תיתורפסלו תרבודמל תיברעה הפשה תקולחש החנהה תומיא .1
םינייפאמה תעפשה .2 .םיינושל-ודכ םידקפתמ םיברעה םידליהש ךכל
.האירקה תשיכר תלוכי לע הבותכה תיברעה לש םייפרגותרואה
םירקחנה םיאשונה
םיברע םתיצחמ ,(7-4 יאליג) 'ב התיכ דע ןג-םורטמ םידלי 160 .1
,הפיחב םייברע רפס-יתבמ 'ד התיכ ידימלת 40 .2 .םידוהי םתיצחמו
.תודחוימ הייאר וא האירק תוערפהב םיקול םניאש
הייסולכואה
ללוכה בשחוממ ישיא ןחבמ .2 ;metalinguistic awareness ינחבמ .1
תוינושל תורוצ שולשב םיוסמ יטירקאיד ןמיס רחא בקעמ תלוכי
.תונוש
רקחמה תרוצ
.םינותנה ףוסיא
יחכונה בלשה
לילגה הלעמ ענ ראוד ,רימס רפכ ,118 ד"ת ,םיהרביא קיפר ר"ד
.25188
זכרמה
(האירקה תונמוימ ;תוניירוא ;תוינושל-וד ;תיברע)
םיטנדוטס ברקב הטיסרבינואה לש םייטילופ םיטביה לומ םיימדקא םיטביה
םייניטסלפ
463

הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה-תיבו היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה
.תירבעה
עצבמה דסומה
.עדמה דרשמ
ןמממה דסומה
ברקב הטיסרבינואה לש םייטילופהו םיימדקאה םיטביהה תניחב
תיאטיסרבינואה היווחב יוטיבל ואבש יפכ םייניטסלפה םיטנדוטסה
.םהלש
הרטמה
.הלש םיינכתה םיביכרמהו תיאטיסרבינואה היווחה יפוא
םירקחנה םיאשונה
וזמ וז תונושה תואטיסרבינוא יתשמ םיטנדוטס ןיב הוושמ רקחמ
רקחמה .(תיתד) ןורבח תמועל (תינוליח) תיז ריב :היצטניירואה תניחבמ
לכמ םיטנדוטס 100-כ לש תולוכשא םגדמ תועצמאב עצבתמ
,ןכ ומכ .אשונב ונייאורי םגו םינולאש ואלמי רשא הטיסרבינוא
.להנימו לגס ישנא םע תונויאר וכרעיי
רקחמה תרוצ
.םינותנה ףוסיא
יחכונה בלשה
םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה-תיב ,םנאג לאהתנא
.(02) 588-3037 :'לט ,91905
תזכרמה
(תויטילופ תודמע ;תד יפלכ תודמע ;תויתרבח תודמע ;םיניטסלפ ;םיטנדוטס)

םימוסרפ

:םירחאו הידידי בגש ;דוהא ,רב ;הילד ,קצנירפש
1998 - ח"נשתה ,םינותנו תודבוע :טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
.'מע 136 ,1998 םילשורי ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,םיביצקתלו הלכלכל להנימה
,ךוניחה תכרעמ לש םינוש םיטביה םיראתמה ,םיפרגו םירפסמ ,תודבוע גיצמ הז םוסרפ
הקיקחה לע עדימ ללוכ םוסרפה .הרדסב 12-ה ךרכה והז .תוחתפתהה תומגמ הז ללכבו
,תוינכת רחבמ לע ,תועשה ךרעמו םידומילה ןוגרא לע ,ךוניחה תכרעמ הנבמ לעו ךוניחב
תכרעמה ןמ הרישנו הדימל ירועיש לע עדימ ןכו ,םירומ לעו םידימלת לע םינותנ
ןווגמ לע םינותנו תודבוע ,הבחרהב ,הנושארל םיגצומ ,ןכ ומכ .תורגב תדועתל םיאכזהו
םידדמל םיסחייתמה םיחותינ םיגצומ ,ףסונב .תונמואהו תוברתה ימוחתב תויוליעפ
תויושרה יביצקתב דרשמה תופתתשה ,ךוניחה תואצוה ,ךוניחה תכרעמ לש םיילכלכ
.תוברתלו ךוניחל תימואלה האצוהה לע םינותנ ןכו ,םירחא תודסומו תוימוקמה
ךוניח ;הרישנ ;תורגב תוניחב ;תימואל האצוה ;םיביצקת ;םידומיל תוינכת ;תוברת ;ךוניח)
(ץועי יתוריש ;הארוה ידבוע ;םיטנדוטס ;םיננוחמ ;םירגובמ ךוניח ;םיכרעל ךוניח ;דחוימ
464
ז"נשת ,תוימוקמ תויושרב רפס-יתב
,(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 331 ,1998 םילשורי ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה םע ףותישב
חוקיפבש - ךוניחה תכרעמבש םיידוסי-לעהו םיידוסיה ךוניחה תודסומ תא ראתמ הז םוסרפ
םידומילה תנש תישארב ,יברעה ךוניחבו ירבעה ךוניחב - טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
רפסמ וניוצ ךוניחה תודסומ יגוסמ דחא לכ יבגל .תוימוקמה תויושרה ןמ תחא לכב ,ז"נשת
,ןכ ומכ .חוקיפה גוסו דומילה גוס ,הדובעה תודיחי ,הארוהה תורשמ ,תותיכה ,תודסומה
ידוסיה ךוניחה לע םוסרפב םינותנה .התיכ תגרדו ןימ יפל םידימלתה לע םינותנ םיגצומ
תיזכרמה הכשלל וקפוסש ,ךוניחה דרשמל תודסומה יחוויד לע םיססובמ ימשרה
ידוסיה ךוניחה לע םינותנ .דרשמה לש עדימ תוכרעמו ןוכימל ףגאה ידי-לע הקיטסיטטסל
וכרענש ךוניחה תודסומ לש םייתנשה םירקסה לע םיססובמ ידוסי-לעה ךוניחהו רכומה
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי-לע
תויושר ;יברע ךוניח ;ירבע ךוניח ;םיינוכית רפס-יתב ;םייניב תוביטח ;םיידוסי רפס-יתב)
(תוימוקמ
465
:הרש ,ןרות ;היער ,המרב ;קחצי ,ןמדירפ
היינשה הנשה :ירפס-תיבה לוהינה תוברת יוניש :ימצע לוהינ
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמל שגוה .'מע 200 ,1998 םילשורי ,דלאס הטיירנה ןוכמ
דקומ תויהל ךפוה רפסה-תיב ובש ,יכוניח להנימ לש סופד אוה רפס-תיב לש ימצע לוהינ
הז סופד .בוצקתו םדא-חוכ תקסעה ,םידומיל תוינכת ןוגכ םימוחתב תוטלחה תלבקל יאמצע
.דומילה יאשונ תריחבו דומיל ילכ תשיכר תניחבמ רתוי יאמצעל דימלתה תא םג ךפוה
םיידוסי רפס-יתב רבעמ לש יוסינב לחוה ,ךוניחה דרשמ תטלחה תובקעב ,ו"נשת תנשב
לכל קפסל ותרטמש ,הכרעה רקחמב יוסינה תא דלאס ןוכמ הוולמ ו"נשת זאמ .ימצע לוהינל
ח"וד .ותלעפה לועיילו לדומה רופישל םורתל יושעה יטנוולר עדימ םיברועמה םימרוגה
העשת ךותמ) יוסינב רפס-יתב השש וללכנ וז הנשב .רקחמה לש היינשה ותנש תא םכסמ הז
.443 טירפ ,107 ןועבר האר רקחמה לש הנושארה ותנש םוכיס לע .(לכה ךסב רפס-יתב
(ימצע לוהינ ;םיידוסי רפס-יתב)
466
:תירוא ,בקעי-סדנב ;קחצי ,ןמדירפ
ךוניחב טקילפנוקו ךוכיח :םיצוליא תריתע הביבסב לוהינה תוריחל קבאמה
ידוסי-לעה
.'מע 130 ,1998 םילשורי ,דלאס הטיירנה ןוכמ
םהמ (א :הלאה תויזכרמה תולאשה לע תונעל הסינש רקחמ יאצממ םיגצומ הז םוסרפב
דרשמ) םיינוציח םימרוג ןיבל לארשיב םיידוסי-לעה רפסה-יתב ןיב םיטקילפנוקה ינכות
םתוחיכש ןהמו (דועו םידימלתה ירוה ,םירומה תורדתסה ,תימוקמה תושרה ,ךוניחה
םהמ (ג ?םיינוציחה םימרוגה םע םיטקילפנוק תצירפל תוביסה ןהמ (ב ?םתמצעו
וילעש םגדמה ?םימוד תוחתפתה יווק םהל שי םאהו הלאה םיטקילפנוקה לש םינייפאמה
.םייניב-תביטח לש דחא להנמו םיינוכית רפס-יתב ילהנמ 174 ללכ רקחמה ססבתה
.םהמ העשת לש טרופמ רואית ןכו םיטקילפנוקה לע םייטסיטטס םינותנ םיאבומ הדובעב
תוטלחה לבקל ,רפסה-תיב תא להנל שפוחה לע םה םיקבאמה יכ ,הלוע םיאצממהמ
ומכ .וילהנמ תוטלחהו רפסה-תיב תולאשמ יולימל הביבסה תונעיהב תוכזלו תוימונוטוא
לש םתוחתפתה יבלש ,םיטקילפנוקה תורצוויהל םייזכרמה םימרוגה םיראותמ ,ןכ
.םהיתואצותו םיטקילפנוקה
רפס-יתב ;רפס-תיב-םירוה יסחי ;םילהנמ-םירומ יסחי ;ךוניחב הימונוטוא ;רפס-יתב לוהינ)
(םיינוכית
467
:האל ,רפואק ;ףסוי ,בהלש
רפסה-יתב לש היפרגואיגב תורומת :הנזה בחרמל םושיר רוזאמ
.'מע 109 ,1997 םילשורי ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
םיידוסיה רפסה-יתבל םושירה ירוזא לש היפרגואיגב הנורחאל תולחה תורומתב ןד םוסרפה
תכרעמב םיפקתשמ םהש יפכ) יונישה תא םירצויה םייבחרמה םיטביהב דקמתמו ,לארשיב
םייזכרמה םימרוגה דחא .ךוניחה לש תיבחרמה תוינידמל םהמ עמתשמבו (תינוריעה
תריחבל םירוהה לש תוסחייתהה אוה םושירה ירוזא לש יבחרמה ןוגראה לע םיעיפשמה
,תינוריעה תכרעמב ךוניחל םישוקיבב םייונישה לש יבחרמה יוטיבל אמגודכ .רפסה-תיב
אלש ,רמולכ) םיירוזא-לע רפס-יתבל עגונב (1993 ,רפואק) רקחמ יאצממ םוסרפב םיגצומ
םיירוזא-לע רפס-יתב םימייק הלא םירע יתשב .ביבא-לתבו םילשוריב (םושיר ירוזא יפ-לע
רקחמה תרגסמב .תונוש הארוה תוטישו םינוש דומיל ינכת ןיב הריחב תויורשפא םיעיצמה
םיעוריא וחתונ ,םידימלתה לש עקרה ינותנו הלא רפס-יתבב םידימלתה תסירפ ונחבנ
תויריעב ךוניח ישנאו םילהנמ ,םירוה םע םיפיקמ תונויאר וכרענו ,רפסה-יתבב ועריאש
.ךוניחה דרשמבו
(רפסה-תיבל םושיר ירוזא ;תיכוניח תוינידמ ;םיידוסי רפס-יתב)
468
:תירש ,ירוצ ;השנמ ,דדח
ופי-ביבא-לתב םייניבה-תוביטחבו םיידוסיה רפסה-יתבב החוורו ךוניח יתוריש
ה"נשת ,םירחא םיבושיבו
.'מע 22 ,1998 ביבא-לת ,ופי-ביבא-לת תייריע ,יתרבחו ילכלכ רקחמל זכרמה
:ה"נשת ,החוורו ךוניח יתוריש רקס" ס"מלה לש םוסרפה לע תססובמ תיחכונה הדובעה
,108 ןועבר האר) "יברעה ךוניחבו ירבעה ךוניחב םייניב-תוביטחו םיידוסי רפס-יתב
לע עדימ ףוסאל התיה רקסה תרטמ .1997 רבוטקואב רואל אצי םוסרפה .(625 טירפ
הארוה תוטיש ,דומיל תוינכות ,םידימלתה תחוורל םינקתמ ,החוורו ךוניח יתוריש ןווגמ
,םייניבה-תוביטחבו םיידוסיה רפסה-יתבב םינתינה םיילמרופ-יתלב ךוניחו תוברת יתורישו
םיאצממה םיגצומ תיחכונה הדובעב .םיליעפמה תודסומה יפל םתוא ןייפאלו ןיימלו
לכ ךס ינותנל ,הפיחל ,םילשוריל םתאוושה ךות ,ירבעה ךוניחב ופי-ביבא-לתל םיעגונה
.םייצרא-ללכ םינותנלו םיינוריעה םיבושייה
ךוניח ;םידומיל תוינכת ;תונוכש םוקיש ;םילויט ;ץועי יתוריש ;ס"היבב החוור יתוריש)
;םילשורי ;ופי-ביבא-לת ;םייניב-תוביטח ;םיידוסי רפס-יתב ;הארוה תוטיש ;ילמרופ-יתלב
(הפיח
469
ךוניחה יארב היפרגומד :ח"נשתל א"נשת םינשה ןיב הירבטב ךוניחה תכרעמ
.'מע 15 ,1998 הירבט ,הירבט תייריע ,הקיטסיטטסלו עדימל הדיחיה
תכרעמב ח"נשתל א"נשת םינשה ןיב ולחש םייונישו תורומת ןוחבל התיה הדובעה תרטמ
ןיבל ךוניחה תכרעמב םייונישה ןיב הובג םאתימ םייק יכ התיה החנהה .הירבטב ךוניחה
םיגצומ .הלש תיפרגואיגה תסורפתהו תימוקמה הייסולכואה םקרימב םייפרגומדה םייונישה
ידוסי-לעה ךוניחבו םייניבה תוביטחב ,ידוסיה ךוניחב ,םידלי ינגב םידימלתה לע םינותנ
םוסרפ םג האר .תויללכ תומגמ יפלו רפסה-תיבב חוקיפה גוס יפל ,םירוגמ תומוקמ יפל
.634 טירפ ,108 ןועברב הירבטב ךוניחה תכרעמ לע ףיקמ
(רפס-יתב ;םידלי ינג ;םידימלת ;הירבט)
470
:תילגיס ,ןועבג ;םירמ ,תובנ-ןהכ
םכסמ רקחמ ח"וד - םינתפמה תכרעה
'מע 210 ,1998 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
הנכה םע םיינויע םידומיל תובלשמה תוילופיט-תויכוניח תוימוי תורגסמ םה םינתפמה
תכרעמל לגתסהל םילוכי םניאש 18 דע 12 יאליגב רעונ ינבל תודעוימ ןה .הדובע ייחל
תרטמ .יהשלכ תיכוניח תרגסמ אלל ראשיהל הובג ןוכיסב םיאצמנהו הליגרה ךוניחה
לככ ןיקת דוקפתל םאיבהל ,ךוניחה תכרעמ ךותב םיכינחה תא קיזחהל איה םינתפמה
ץראב .םייתרבחו םייעוצקמ םירושיכו הדובע ילגרה ,תוידומיל תויונמוימ תניחבמ רשפאה
ידי-לע םילעפומ םינתפמה .רעונ ינב 2,400-מ רתויב םילפטמה םינתפמ 37 םימייק
חוקיפב תוימוקמה תויושרה ידי-לע וא החוורהו הדובעה דרשמב רעונ םוקישל תורישה
יכרוצ ונחבנ הז ח"ודב ראותמה רקחמב .ךוניחה דרשמ םע ףותישבו החוורהו הדובעה דרשמ
גישהל םיחילצמ םינתפמה הבש הדימהו םהל םינתינה םינעמה ,םינתפמב םירקבמה םיכינחה
יכינח ןיב האוושה הכרענ ,ןכ ומכ .(012 טירפ ,101 ןועבר םג האר) םהיתורטמ תא
תונכוסה לש רעונ תיילעל הקלחמה ידי-לע םילעפומה רעונ יזכרמ ידימלתל םינתפמה
.תידוהיה
(תיתרבח תולגתסה ;תוישגר תוערפה ;הפשב תוערפה ;הדימל ייוקיל ;הקוצמב רעונ ;םינתפמ)
471
:(ךרוע) דלאח ,הבסע-ובא
ידיתע םוי רדס תארקל םייק בצממ - לארשיב םיברע רעונ ינבו םידלי
םע ףותישב ,(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 400 ,1998 םילשורי ,ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
רקחמל לילגה תדוגא ,תירבעה הטיסרבינואב ךוניחב חופיטה רקחל ןוכמה ,לארשי - טניו'ג
.הפיח תטיסרבינואב יברעה ךוניחה חופיטו רקחל ןוכמהו תואירב יתורישו
,1996 רבמצדב המייקתהש הנדס תרגסמב וכרענש םינוידהו תוריקסה םיאבומ הז םוסרפב
,םיברע רעונ ינבו םידלי לש םמודיקבו םהיכרוצב ןוידה תא קימעהלו ביחרהל הדעונש
םיאשונ השישב ןוידל םש ילעב םיחמומ השיגפה הנדסה .ידיתע םוי רדס תעיבקב עייסלו
ךוניחו תואירב (3 ;ילמרופ-יתלבה ךוניחה (2 ;דחוימ ךוניחו ילמרופ ךוניח (1 :םיירקיע
םיפוגו ימוקמה ןוטלשה (6 ;דליה דמעמו היצזילאיצוס (5 ;תיתרבח החוור (4 ;תואירבל
ןויצל תויואר ךוניחה םוחתב .םינושה םימוחתב תוריקס 28 וגצוה הנדסב .םיירטנולוו
:תואבה תוריקסה
472
ליעמסא) תומגמו תויגוס :2000 תנש תארקל בגנב תיאודבה ךוניחה תכרעמ
.34-27 'מע ,(דיעס-ובא
473
'מע ,(יבוקעי םנאג) ופיב ךוניחה תכרעמ בצמ לע הריקס :תוברועמ םירעב ךוניח
.46-35
474
.96-87 'מע ,(הקלאחז קיפות) לארשיב יברעה רעונה לש ילמרופ-יתלבה ךוניחה םוחת
475
תכרעמב יביטנרטלא ךוניח תמועל םייק ךוניח לש לדומכ "תויתריציה טקייורפ"
.115-111 'מע ,(ידאמ-לא ידשור) תיברעה ךוניחה
476
םיטקייורפ :רעונלו םידימלתל תוריש ןתמב הדיקפתו תימוקמה תושרה תוכרעיה
.246-235 'מע ,(ודבע רישבו רוצנמ י'גאר) םיבוכיעו םימוסחמ ,תוינכתו
(תרצנ ;ופי ;בגנ ;םיאודב ;ילמרופ-יתלב ךוניח ;יברע ךוניח)

477
Eckstein, Zvi; Wolpin, Kenneth:
Youth employment and academic performance in high school
Sackler Institute for Economic Studies, School of Economics, Tel-Aviv University,
Tel-Aviv 1997, 65 pages.
ןמזב הדובעל שי תוכלשה וליא ,יריפמא ןפואב קודבל התיה הז רקחמ לש ותרטמ
חווטמ םינותנ וחקלנ רקחמה ךרוצל .םיידומילה םיגשיהה לע ןוכית רפס-תיבב םידומילה
,םירענה ולביקש רכשה ,עובשב הדובעה תועש רפסמ ,רפסה-תיבב תוחכונ לע בחר םינש
וכרענ ,חתופש לדומה תועצמאב .םידמלנה תועוצקמב םינויצ לע םינותנו דומלל היצביטומ
לש תוכרעה ועצוב ןכו ,רפסה-תיבמ הרישנל תוביסהו םירשונה תונוכת לש םיחותינ םג
תחא ,תאז תורמל .םהיגשיהבו םירגובה רועישב היילעל איבתש תוברעתה תוינידמ תמורת
אובל רענה תא וחירכי םא וליפא ,דומלל ןוצר ןיא םאש ,איה םירבחמה לש תונקסמה
.ההובג הניא החלצהב םידומילה תא םייסיש תורבתסהה ,רפסה-תיבל
(םיגישמ-תת ;םידימלת תרישנ ;םיריעצ םידבוע)
478
:הניר ,אריפש ;המענ ,עשוהי-ןב רבצ ;הילו'ג ,קינסר ;הנדע ,םהש
העמטה ןיב :םילארשי םידימלת ןיבל םימעה רבחמ םילוע םידימלת ןיב שגפמ
תיתרבח תעלבומל תיתוברת
.'מע 66 ,1997 ביבא-לת ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה-תיב
עצמב תאטבתמ איהש יפכ ,תירפס-תיבה תידסומה תוברתה ןיב הקיזה הקדבנ הז רקחמב
םיידוסי רפס-יתב ינשב היילעה תטילק יסופד ןיבל ,םירומה תורהצהבו בותכה יכוניחה
ןפואב .הימונוטואל םהינש םירתוחה (יתד-יתכלממו יתכלממ) הנוש היצטניירוא ילעב
הטילק ירדסהו יכוניח עצמ לש ומויק םאה (1 :תואבה תויגוסה 4 ורקחנ יפיצפס
(2 ?םיקיתו םילארשי םידימלת ןיבל םילוע םידימלת ןיב שגפמל םיעייסמ רפסה-תיבב
,ןפוא הזיאב (3 ?םימיוסמ הטילק יסופד םיפשוח תוצובקה יתש ןיב שגפמה ינייפאמ םאה
םאה (4 ?תוצובקה יתש ןיב שגפמה לע רפסה-תיבב הטילקה יכילהת םיעיפשמ ,ללכב םא
לש ןווגמב שומיש השענ רקחמב ?שגפמל תבצעמו תכמות תרגסמ םיווהמ הלא םיכילהת
םירומ ,םילהנמ םע םיחותפ תונויאר ;רצחבו םירומה ירדחב ,תותיכב תויפצת :םילכ
ידי-לע ואלומש םירחא םינולאשו םיקיתו םידימלת ידי-לע ואלומש םינולאש ;םיצעויו
.םילועה םידימלתה
;תוברת ילדבה ;יתרבח גוזימ ;ידוהי ךוניח ;תיתרבח הטילק ;םילוע ;תיכוניח תוינידמ)
(םייתרבח םישגפמ
479
:ךליל ,יתנע-ןורוד
ףוקיתו הדידמ ,הגשמה :תישגר היצנגילטניא
םוכיס ,תירבע) 'מע 125 ,1997 ןג-תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,היגולוכיספל הקלחמה
.(תילגנאב
םימייקה םירשקה תא ,תישגר היצנגילטניא תדידמל םיכרדה תא ןוחבל התיה רקחמה תרטמ
הנבמה ףקות לש הקידב התשענ רקחמה לש ןושארה בלשב .הפקות תאו םינושה היביכרמ ןיב
שגרכ םילמ גווסל תלוכיה ,היתפמא :גשומה יביכרמ ןיב םימאתמה בושיח תועצמאב
לש ינוציחה ףקותה קדבנ רקחמה לש הז בלשב ,ןכ ומכ .שגר תעבה יבגל היצנלוויבמאו
תוצובק ןיב תישגרה היצנגילטניאה יביכרמב םימייקה םילדבהה תניחב תועצמאב גשומה
היצנגילטניאה יביכרמ ןיבש רשקה קדבנ ,ףסונב .קוסיע תמרו קוסיע גוס תניחבמ תונחבומ
וקדבנ ךשמה ירקחמ ינשב .םיקדבנ 278 ופתתשה הז רקחמב .םדאה לש ונימ ןיבל תישגרה
גשומה ןמ לדבנ תישגר היצנגילטניא גשומהש חיכוהל תנמ-לע םיפסונ ףקות יגוס
אבנל םילוכי תישגרה היצנגילטניאה ינחבמ םאה תוארל ידכ ןכו תיביטינגוק היצנגילטניא
.תונוש תויוגהנתה
(םילמ רצוא ;תושגר ;תויתרבח תויונמוימ ;היתפמא ;יביטינגוק רשוכ ;תישגר היצנגילטניא)
480

:םג האר

(393 'סמ טירפ) 1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(394) 1997 ,12 'סמ יטסיטטס ןותנש - ןויצל-ןושאר תייריע
-
(455) םייתליהק-םייכוניח םינויפא :בגנב םיאודבה תליהק
-
(458) םילשוריב תימואל-תיתדה הייסולכואה
-
,םייתוחתפתה םימרוג :םולשו טקילפנוק ,המחלמ לע לארשיב רעונ ינבו םידלי לש תונומא
(460) םייבצמו םייתוברת
-
(510-507) 1996 םיפסכה תנש תונובשחלו 1997 תנשל 48 יתנש ח"וד :הנידמה רקבמ
-
(530) לארשי תייסולכוא לש תוילכלכ-תויתרבחה תונוכתה לע םימכוסמ םינותנ ץבוק
-
(547) ןוניסה :1 בלש ,לארשיב תויוכנ םע םידלי לע יצרא רקס
-


םימה קשמו תואלקח .ז

םימוסרפ

1997 ,לארשיב תואלקחה ףנע תונובשח
'מע 58 ,1998 םילשורי ,15 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע)
רוצייה תומכ ,1997 תנשל תואלקחב תוקופתהו תומושתה ןדמוא תא ללוכה ,יתנש םוסרפ
יפל םיגצומ םינותנה .(םייח ילעבל ןוזמו םתרצותו םייח ילעב ,םילודיג) וכרעו יאלקחה
.תומדוקה םינשה שולשל תואוושה ללוכ םוסרפה .רצומו ףנע ,דועיי
(םייח ילעב ,םייחמצ םילודיג ;הדש ילודיג ;תימואל תואנובשח ;תואלקח)
481
1995 - ה"נשת ,תובשייתההו תואלקחה רקס
,1998 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1081 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
דרשמ ,רפכהו תובשייתהה חותיפו ןונכתל תושרה םע ףותישב ,(תילגנאו תירבע) 'מע 230
.תואלקחה
ירבח לש םגדמ ןכו םייאלקח םיקשמ 3,000-כ לש גציימ םגדמ ףיקה 1995 תנשל רקסה
ןויפא :ויה רקסה לש תוירקיעה תורטמה .ליעפ יאלקח קשמ אלל םיבשומב תויאלקח תודוגא
ןויפא ,רוצייה יעצמא ,תילכלכ תוליעפ ,רוזא ,הנבמ ,גוס יפל היקשמו תילארשיה תואלקחה
לודיגה יחטש ןויפא ,םיילכלכ-םייתרבחו םייפרגומד םינתשמ יפל תואלקחב םיקסועה
,(1981-בו 1971-ב וכרענש) םימדוקה תואלקחה ידקפמ ינשמ לידבהל .דועו תוקופתהו
לע תולאש ןכו תורחבנ תומושתב שומיש ,םימב שומיש ,לובי לע תולאש םג םעפה וללכנ
םייפסכ םיכרע לש יביטמרונ בושיח ,רתיה ןיב ,ורשפיא רקסה ינותנ .םיקשמה לש תונשדחה
.הדובעו םימ תויומכ לש ןכו (ןוה ךרעו ימלוג ףסומ ךרע ,הקופת ךרע)
(םייח ילעב;םייחמצ םילודיג ;הדש ילודיג ;עקרק ישומיש ;םימ ;תואלקח)
482
:(ךרוע) םוחנ ,לוק
תואלקח :לבויה ימוסרפ
45 ,1998 םילשורי ,לבויה ימוסרפ תרדסב 2 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.'מע
תוילכלכהו תויתרבחה ,תויפרגומדה תויוחתפתהה תא ראתל הדעונ לבויה ימוסרפ תרדס
'סמ טירפ האר) תורייתה אשונב היה הרדסב ןושארה םוסרפה .היתונש 50 ךשמב הנידמב
תורוקמה .תואלקחה ףנע לע םינותנ םיאבומ יחכונה םוסרפב .(וז תרבוחב 559
הלכלכב רקחמל זכרמה ,תואלקחה דרשמ ,ס"מלה ימוסרפ םה הדובעל ושמישש םיירקיעה
רוצייה :םה םוסרפה ףיקמש םייזכרמה םיאשונה .רוצייה תוצעומ לש םיחווידו תיאלקח
יפל םיקשמ ,תואלקחב םיקסעומ ,םייאלקחה םילודיגה יחטש ,ףנע יפל תיאלקחה הקופתהו
םימה קשמל שדקומ דחוימ קרפ .תואלקחה ףנע ןובשחו שומישבש היגולונכט ,בושיי תרוצ
.לארשיב
(םימ ;םייח-ילעב ;םייחמצ םילודיג ;תואלקח)
483

:םג האר

(499 'סמ טירפ) תירוביצ עקרקב תיטרפה תומזיה תוטשפתה
-
(512) םימ תואצקה :םימה תוביצנ
-
(538) לארשיב החימצהו ןוירפה םודיקל יוגיהה תדעו ןובשחו ןיד
-
(565) םיתורישו רחסמ ,היישעת (ב ;קשמה יפנע ללכ (א :לבויה ימוסרפ
-
(586) 1998 סרמ-ראוני - 1:29 ךרכ ,ס"מלה ,תיאלקח הקיטסיטטסל ןועבר
-


םיימואל תונובשחו הלכלכ .ח

םימוסרפ

תוצראו תורוחס - אובי ,1997 ,ץוח רחס לש הקיטסיטטס
.(תילגנאו תירבע) 'מע 629 ,29 ךרכ ,1998 םילשורי ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה

תוצראו תורוחס - אוצי ,1997 ,ץוח רחס לש הקיטסיטטס
.(תילגנאו תירבע) 'מע 404 ,29 ךרכ ,1998 םילשורי ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
יתשב תורוחס לש אוצייהו אובייה לע םיטרופמ םינותנ םיגיצמ הלא םייתנש םימוסרפ
תורוחסה לכל םיסחייתמ םינותנה .תורוחס יפל תוצרא (2 ;תוצרא יפל תורוחס (1 :תורוצ
לש רחסה תאו הזעו ש"ויל לארשי ןיב רחסה תא םיללוכ םניאו סכמה תולובג תא ורבעש
םישגומה םיכמסמה םה םינותנה תורוקמ .םלועה תוצרא רתי םע הזעו ש"וי יבשות
תוחול ינשמ דחא לכב .םהינכוס ידי-לע וא םינאוציהו םינאוביה ידי-לע סכמה תונוטלשל
אל ול תחתמש ,תיתנשה תוליעפה ךרע לש ןותחת לובג שי אוצייה תוחול ינשמו אובייה
,ץראו הרוחס יפל אובייה לש חולב :ץרא יפל וא הרוחס יפל םינותנה לש טוריפ ןתינ
ןותחתה לובגה ,הרוחסו ץרא יפל אובייה לש חולב .רלוד 25,000 אוה ןותחתה לובגה
10,000 אוה ןותחתה לובגה ,ץראו הרוחס יפל אוצייה לש חולב .רלוד 10,000 אוה
.רלוד 5,000 אוה ןותחתה לובגה הרוחסו ץרא יפל אוצייה לש חולבו ,רלוד
(ימואל-ןיב-רחסמ ;אובי ;אוצי)
484


485
1998 סרמ-ראוני ,לארשי לש םימולשתה ןזאמ
'מע 50 ,1998 םילשורי ,27 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע)
טוריפ אבומ .לארשי לש םימולשתה ןזאמ לע םייתנש-עברו םייתנש םינותנ םיאבומ םוסרפב
לש אוביו אוצי לע םינותנ ,םירוטקס יפל לארשי לש תויובייחתהבו תובוחב םייוניש לע
םיתורישו תועקשהמ הסנכה ,תימואל-ןיב הלבוה ,'וכו הכירצ ירצומ ,םיתוריש ,תורוחס
תועיסנ ,םיימוקמ םיקנבב םירז תונודקפ ,ץוח עבטמב םיסכנ ,תוידדצ-דח תורבעה ,םירחא
םינותנ ,הז םוסרפב םימוכיסהמ ץוח .דועו יאלקחו יתיישעת אוצי ,םיחוטיב ,(תוריית) ץוח
ידמ םימסרפתמ ץוח עבטמב תונודקפהו םיסכנה בצמו תובוחה בצמ ,ןזאמה לש םייזכרמ
."לארשיל יטסיטטסה ןוחרי"ב שדוח
(ירחסמ ןוערג ;ימואל בוח ;תועקשה ;אוצי ;אובי ;םימולשת ןזאמ)
486
1998 לש הנושארה תיצחמל םיימואל תונובשח
םג תוחול ,תירבע) 'ז-'ד 'מע ,(1998 טסוגוא) 8 'סמ ,"םיילכלכ םירוטקידניא טקל"
.(תילגנאב
הנושארה תיצחמל םיימואלה תונובשחה לש םימדקומה םינדמואה לש הריקס תאבומ תרבוחב
הנושארה תיצחמב הלע ימלגה ימוקמה רצותה יכ ,םיארמ םיירקיעה םיאצממה .1998 לש
תיצחמב לודיגה רועישל המוד הז רועיש .םיזוחא 2-1.5 לש יתנש רועישב הנשה לש
.(תיצחמל םיזוחא 3-כ) תומדוקה תויצחמה יתשב לודיגה רועישמ ךומנו 1997 לש היינשה
הובג לודיג ףקשמ תיחכונה הנשה לש הנושארה תיצחמב רצותב לודיגה רועיש ,ןכ ומכ
הכירצב תיסחי ךומנ לודיג ךא ,תיטרפה הכירצבו םיתורישהו תורוחסה אוציב תיסחי
.םימולהיה אוציבו םירוגמל היינבב תועקשהב הדיריו תירוביצה
(הכירצ ;תועקשה ;אוצי ;אובי ;םיימואל תונובשח)
487


הנושארה תיצחמה :1998 ,היצלפניאה ח"וד
.'מע 16 ,1998 םילשורי ,לארשי קנב
היצלפניאה תוחתפתה רחא יתפוקת בקעמ תרגסמב רוביצלו הלשממל שגומ היצלפניאה חוד
ןפואב טאוה םיריחמה תיילע בצק יכ ,הלוע חודה ןמ .ובצוהש היצלפניאה ידעיב הדימעהו
הז בצק .1998 לש הנושארה תיצחמב 4.5%-כ לש יתנש רועישל 1997-ב 7%-מ יתועמשמ
10 דע 7) וז הנשל היצלפניאה דעי לש ןותחתה לובגה ןמ הכומנ תיתנש היצלפניא םאות
עקרה ןכו םיריחמה תוחתפתהל םימרוגהו היצלפניאה תביבס תנחבנ חודב .(םיזוחא
.הכומנה היצלפניאה סוסיבל תשרדנה תוינידמהו
(תילקסיפ תוינידמ ;תירטינומ תוינידמ ;ןיפילח רעש ;םיריחמ ;היצלפניא)
488
1997 ,תיתנש הריקס - םיפסכהו ןוהה יקושב תויוחתפתהה
.'מע 65 ,1998 םילשורי ,65 'סמ הריקס ,לארשי קנב ,תירטינומה הקלחמה
םירוטקידניא ,הידעיו תירטינומה תוינידמה :םה הריקסב םילולכה םיירקיעה םיאשונה
יביצקתה ןוערגה ,ךרעה תוריינ קוש ,ץוחה עבטמ קוש ,ןוהה אובי ,היצלפניאה תוחתפתהל
חוויד אבומ ,ןכ ומכ .םיידסומה םיעיקשמהו רוביצה ידיבש םייפסכה םיסכנה קית ,ונומימו
דעי לש רטשמ ןתניהב ןיפילחה רעש תעוצר לע הרימשל תובייוחמה תולע לע דחוימ
.היצלפניא
(תירטינומ תוינידמ ;ןיפילח רעש ;היצלפניא ;ךרע תוריינ ;ץוח-עבטמ ;ןוהה קוש)
489
;ףסא ,ןמסוז
1997-1980 :לארשיב ילאירה ןיפילחה רעש
.'מע 28 ,1998 םילשורי ,98.05 'סמ ןוידל רמאמ ,לארשי קנב ,רקחמה תקלחמ
ךות .1997-1980 הפוקתב לארשיב ילאירה ןיפילחה רעש תוחתפתה רבסהב תקסוע הדובעה
םייזכרמה םימרוגה םירתואמ ,תויועט ןוקית לש לדומו היצרגטניאוק ינחבמב שומיש
המגמה תא יכ ,אצמנ .רצקה חווטבו ךוראה חווטב ילאירה ןיפילחה רעש לע םיעיפשמה
ריבסהל ןתינ 1980 זאמ ילארשיה קשמה תא תנייפאמה ילאיר ףוסיי לש תכשמתמה
ללוכה ןוירפה לש רתוי הריהמה היילעה :םייזכרמ םיילאיר םימרוג השולש תועצמאב
רופישהו שפנל רצותה לש הריהמה החימצה ,ריחס-יתלבה רוטקסל האוושהב ריחסה רוטקסב
לקשה לש ילנימונה תוחיפה בצקמ ילאירה ןיפילחה רעש עפשומ רצקה חווטב .רחסה יאנתב
.רלודל סחיב
(ץוח-עבטמ ;תוחיפ ;ןיפילח רעש)
490
:רפוע ,ןריבא
,לארשי :קשמב תילאירה תוליעפה לעו היצלפניאה לע תירטינומה תוינידמה תעפשה
1996-1988
,1998 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,קלאפ סירומ ש"ע לארשיב ילכלכ רקחמל ןוכמה
.'מע 40
תוליעפה לעו היצלפניאה לע תירטינומה תוינידמה לש היתוכלשה תונחבנ וז הדובעב
תדמוע לארשיב בוצייה תינכות רחאלש הפוקתה .1996-1988 םינשב לארשיב תילכלכה
רצייל ידכב םלג ירמוח אביימה חותפו ןטק קשמ (א :תוירקיע תויוחתפתה שולש ןמיסב
,דחא דצמ ,ליבומה ינומה היילע לג (ב ;ל"וח יקוושבו ימוקמה קושב הרחתמה יפוס רצומ
יצחללו יחרזאה הדובעה חוכ לש ריהמ לודיגל ,ינש דצמו ,םישוקיבה לש הריהמ תובחרתהל
תגשהל תלעופה תיתדונתו תיביטקא תירטינומ תוינידמ (ג ;הדובעה קושב םייתועמשמ עציה
לעו ,AD-AS לדומב שומיש השענ ,הדובעה ךרוצל .ןיגוריסל היצלפניאו הקוסעת ידעי
םיצורעב תנסרמ תירטינומ תוינידמ לש היתועפשה תקידבל םינחבמ ורזגנ ויתוחנה סיסב
תחימצ לע היופצה תילאירה תיבירה לש היתוכלשה תקידבלו ,היצלפניאה לש םינושה
היצלפניאה לע תירטינומה תוינידמה ילכ לש תילנימונה םתעפשה תמצועש לככ .רצותה
דעיל היצלפניאה תדרוהל תשרדנה תוליעפב תילאירה העיגפה הלדג ךכ ,רתוי השלח
.רדגומ
(תילכלכ החימצ ;היצלפניא ;תירטינומ תוינידמ)
491


:ריקי ,רנסלפ
?תילכלכ תואמצעל עיגהל לארשי לכות דציכ
.'מע 13 ,1998 םילשורי ,םימדקתמ םייטילופו םייגטרטסא םידומילל ןוכמה
היולת הניא איה ךוראה חווטב םא ,תילכלכ הניחבמ תיאמצעל תבשחנ הנידמ ,בחרה ןבומב
ךס רמולכ) ןזואמ הנידמה לש ץוחה רחס ןובשחש ,איה תידוסיה תועמשמה .ץוח עויסב
עגפי אלש ןפואב ןמוממ אוהש ירה ,אובי ףדוע םייק םא וא ,(אוציה ךסל הווש אוביה
רז יארשא ,תורז תועקשה םנה הזכ הרקמב םילבוקמ ןומימ תורוקמ .תידיתע החימצב
הדיחיה ךרדה ,רבד לש ופוסב ,תאז םע .תונוש ץוח תומורתו םיריבס תונוחטבב הבוגמה
הרומתה יכ חיטבתש תכרעמ תועצמאב איה תילכלכ הניחבמ תיאמצע היהת הנידמש חיטבהל
השש הנומ רבחמה .תימואלה הגועל םהלש םתמורת םע דחא הנקב הלוע םיטרפה םיכוז הלש
יקסע הנבמ (2 ;רוצייה יעצמא לע תיטרפ תולעב (1 :ילכלכ שפוחל ומרתי רשא םימרוג
רקיעב קפסל תדעוימה תיתלשממ תוינידמ (3 ;תוינמה ילעבל יברימ חוור רשפאמה
;תוימואל-ןיב תוקסע עצבל שפוח (5 ;קושל ףרטצהל םימזיל שפוח (4 ;םיירוביצ םירצומ
תביתכ תורחתב תרוק ןרק םעטמ ןושארה סרפב התכז וז הדובע .םיריחמ תוביצי (6
.ןודנה אשונב תודובע
(תילכלכ החימצ ;תילכלכ תוינידמ)
492
:סורב ,טרופופר
לע קרוי-וינ תסרובב תילאודה הקפנהה תעפשה :תוילארשיה תוילאודה תוינמה
ביבא-לת תסרובב תוינמה תאושת
,1998 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,קלאפ סירומ ש"ע לארשיב ילכלכ רקחמל ןוכמה
.'מע 19
תסרובב תורחסנה תוינמ לש קרוי-וינ תסרובב הקפנהל שי תועפשה וליא קדבנ רקחמב
ןמ .ביבא-לתב היינמה תאושת לע העיפשמ תילאודה הקפנהה םאה ,יפיצפס ןפואבו ,ביבא-לת
.ךוראה חווטב תקהבומ העפשה תמייק ךא ,ינוניב-רצקה חווטב העפשה ןיא יכ ,הלוע רקחמה
תוילארשיה תומריפה לש תוינמה תאושתב הדירי ןיא יכ ,אוה רקחמה לש בושחה אצממה
יכ ,איה רבדה תועמשמ .ךוראה חווטב אלו רצקה חווטב אל ,תילאודה הקפנהה תובקעב
םג האר הז אשונב .ימוקמה ןוהה סויג רשוכב עגופ וניא קרוי-וינ תסרובב ןוה סויג
.168 טירפ ,109 ןועבר
(תוינמ ;הסרוב)
493
:הלה ,ךז
השעמו הכלה :הסרובב ךרע תוריינמ ןוה חוור יוסימ
,1998 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,קלאפ סירומ ש"ע לארשיב ילכלכ רקחמל ןוכמה
.'מע 40
רחסמב םיקסוע םניא ךא םיעיקשמ לש דמעמב םניהש םיטרפל סממ רוטפ ןתמ בקע ,םויכ
םיתוויעל ,תילכלכ תוליעי רסוחל תמרוגה הלפמ יוסימ תכרעמ הרצונ ,ךרע תוריינב
וז הדובעב .קשמב םיבאשמה תאצקהב חווט-תכורא העיגפלו ,העקשהו ןוכסיח ילוקישב
תוריכמ ללכ לע רוזחמ סמ ליטהל העיצמו ,סמ תמרופרב ךרוצה לע תרבחמה העיבצמ
קדצה-יא תא םצמצי הז סמ ,תרבחמה תעדל .םיזוחא 2-1 לש רועישב הסרובב ךרע-תוריינ
תופולח רפסמ תוגצומ רמאמב .םוזילו הדובעל ,העקשהל ץירמת הווהיו קשמב ררושה
,קשמב םיליעפה םירזגמה ןיב הייבגה תוגלפתהו רועישל םינדמוא םיאבומ ןכו ,יוסימל
.סמה תומרופר עוציבב םיכורכה םיישקה לומ תונורתיה טוריפ ךות
(יוסימ ;ךרע תוריינ ;הסרוב)
494
:תינור ,באז-ןב לארה
1988 דע 1987 - הסרובב הטרפהה
.10-2 'מע ,(1998 יאמ) 201 'סמ ,"הסרובב שדוחה"
רוטקסה לש תוליעיה תרבגהל בושח דעצ איה רוביצל תויתלשממ תורבחב תולעבה תריכמ
הטרפהה ללכ ךרדבש רחאמ ,ןוהה קושב תוליעפל הבושח המורת הטרפהל ,ןכ ומכ .יקסעה
תיברמו ,הסרובב רחסמל הלא ךרע-תוריינ םושירו רוביצל ךרע-תוריינ תעצה תללוכ
תורבחב הטרפהה ינייפאמ םינחבנ וז הריקסב .תולודג תורבח ןה תוטרופמה תורבחה
ףקיה תוברל ,תונוש תוניחבמ הטרפהה לש היתואצותו הסרובב רחסמל ומשרנ ןהיתוינמש
הסרובב הקפנהה תמורת ,תוינמב רוביצהו הנידמה תוקזחה ,תורבחב רוביצה לש העקשהה
.ןוהה קושל הטרפהה תמורתו ךילהתל
(הטרפה ;ךרע-תוריינ ;הסרוב ;ןוהה קוש)
495
:ריאמ ,זוזמ
הרמהל בוח תורגא
.19-16 'מע ,1998 יאמ ןוילג ,"םלועבו ץראב תוילכלכ תויוחתפתה - ימואל טבמ"
היצפוא הב שי ,ךכל ףסונבו ,הדמצהו תיביר תאשונה בוח תרגא הנה הרמהל בוח תרגא
סחי :הרמהה יאנת םירדגומ בוחה תרגא תקפנה תעב .היצפוא בתכל וא היינמל הרמהל
הלוכי הרבח .'וכו עיקשמה לע הרמה תופכל תוכז שי הרבחל םאה ,הרמהה תפוקת ,הרמה
ריחממ הובג היינמה לש קושה ריחמ םא ,הרמהה תייצפוא תא שממל עיקשמה לע יכ עובקל
קיפנהל הלוכי הרבח ,ןכ ומכ .רמוה רבכ הקפנהה ךסמ םיוסמ זוחא ובש הרקמב וא ,הרמהה
רמאמב .ןמזה םע דרוי רשא הרמה סחי םע ("תוינרצנוק בוח תורגא") הרמהל בוח תורגא
תורגא לע תיתיצמת הריקס תאבומ ןכו ,הרמהל בוח תורגאב םיעיקשמל תונורתיה םיחתונמ
.םיפנע יפל (250-כ) קושב תומייקה בוחה
(בוח תורגא ;הסרוב)
496

:םג האר

(395 'סמ טירפ) 1998-1995-ל תומגמו 1998-ל שארמ המאתהה ימרוגו םייתנועה םימרוגה
-
(425) היינבה שועיתו היינבה ףנע לש רוצייה תייצקנופ
-
(432) 1997-1995 ,תואירבל תימואלה האצוהה
-
(433) 1994 תמועל 1995 :םילוחה תופוק קשמב תורומת
-
(481) 1997 ,לארשיב תואלקחה ףנע תונובשח
-
(501) םייבחרמ םיכילהתו םיסופד :ופי-ביבא-לתב םייסנניפה םיתורישה
-
(502) 1997-1993 ,םייאקנבה םידיגאתה לע יתנש עדימ
-
(534) 1995-1990 :םיהובג םירושיכ ילעב םילוע לש הדובעב םתטילק
-
(538) לארשיב החימצהו ןוירפה םודיקל יוגיהה תדעו ןובשחו ןיד
-
(557) לארשיב תיתשביה הרובחתה תיתשת
-
(558) 1995 ,רצותו תואצוה ,תוסנכה :תונולמ
-
(562) 1997 ,לארשיב היגרנא
-
(564) 1997 ,םייתנש םימוכיס - היישעת ידדמ
-
(565) םיתורישו רחסמ ,היישעת (ב ;קשמה יפנע ללכ (א :לבויה ימוסרפ
-
(568) 1996-1960 :תילארשיה היישעתב וימרוגו ןוירפה
-
?םילשחנ םירוזאב תונשדח לאיצנטופ תורצוויהב עייסל תירוזא תוינידמ לש התלוכיב םאה
(569)
-


םיתורישו תוימוקמ תויושר ,הלשממ .ט

םימוסרפ

:ןרע ,ןיזר
1995-1972 ,לארשיב תוימוקמ תויושר לש יביצקתה ןסוחב םירעפ
.'מע 87 ,1998 םילשורי ,תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ
םינש שמחב לארשיב תוימוקמ תויושר לש יביצקתה ןנסוחב םירעפה םינחבנ הדובעב
דציכ (1 :תואבה תויגוסה ורקחנ דחוימב .1995-ו 1993 ,1988 ,1982 ,1972 :תורחבנ
,םיבשותה לש תיתרבח-תילכלכ המר ,לדוג ,גוס) תימוקמה תושרה ינייפאמ םיעיפשמ
םייפסכ םידדמ לע - תימוקמה תושרה לש המוקימו (יברעה וא ידוהיה רזגמל תוכייתשה
ןיב םייביצקתה םירעפה תרקחנה הפוקתה ךלהמב ונתשה דציכ (2 ;תושרה לש םירחבנ
םירשעב לארשיב ללוחתהש יטילופה רוזיבה ךילהת ןיב רשקה והמ (3 ;תוימוקמה תויושרה
ססבתמה ,חותינה .תוימוקמה תויושרה לש יביצקתה ןנסוחב םירעפה ןיבל תונורחאה םינשה
הריקסה .לארשיב תוימוקמה תויושרה לכ תא ללוכ ,םינפה דרשמו ס"מלה ימוסרפ לע
ןוגרא םוחתב תוינידמ תעיבקל עגונה לכב םיאצממה תועמשמ תנחבנ ובש ,ןוידב תמייתסמ
.138 טירפ ,109 ןועבר םג הז אשונב האר .ונומימו ימוקמה ןוטלשה
(םיבאשמ תאצקה ;ןומימ ;םיביצקת ;תוימוקמ תויושר ;ימוקמ ןוטלש)
497
ילפיצינומ רוזיבל יצראה סנכה :"הנוכשו ריע"
.'מע 90 ,1998 םילשורי ,םילשוריב םייתליהק םילהנימלו םיזכרמל הרבחה
,ילפיצינומה רוזיבה אשונב יצראה סנכהמ תואצרהו םירמאמ יריצקת םיעיפומ תרבוחב
רוזיב לש תבחרתמה המגמל תורושקה תויגוס ונודנ סנכב .1998 סרמב םילשוריב ךרענש
,ימוקמהו יזכרמה ןוטלשה דצל הריזל םיפסונ םימרוג תסינכו תינוריעה תכרעמה תויוכמס
:סנכב ונודנש םיאשונה ןיב .הלאב אצויכו םייתנוכש םינוגרא ,תויתרבח תועונת ןוגכ
תולובג ,םייתליהקה םילהנימה לש םידיקפתו הנבמ ,חותיפו םוקיש תוינכתב רוביצה ףותיש
תואירב יתוריש רוזיב ,תוימוקמ תויושר לש תילכלכה תוליעפה רוזיב ,םיילפיצינומ
רוטיש ,םירוגמ ירוזא תבחרהו תונוכש םוקיש ,תיתליהקהו תימוקמה תרושקתה ,החוורו
יריצקת 38 תרבוחה תללוכ כ"הסב .דועו ימוקמ ןוטלש - יזכרמ ןוטלש יסחי ,יתליהק
.תואצרה
(רוזיב ;תוימוקמ תויושר ;ימוקמ ןוטלש)
498
:ןרע ,ןוסלטייפ ;ירוא ,תשישרב
תירוביצ עקרקב תיטרפה תומזיה תוטשפתה
.'מע 42 ,1998 םילשורי ,תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ
רוברפה תעפות איה תונורחאה םינשב ןונכת תוכרעמ תודדומתמ ןמעש תויעבה תחא
ינש לארשיב תיעקרקה תוינידמה תא וחנה רבעב .יאלקחה חטשה ןובשח לע ינוריעה
עקרקה לע הרימשה .תיאלקח עקרק לע הרימש (2 ;עקרקה לע תימואל תולעב (1 :תונורקע
תונש תליחתב םלוא ,תיעקרקה תוינידמה לש םיירקיעה םידעיה דחאכ הרדגוה תיאלקחה
,וילא עלקנ יאלקחה רזגמהש יארשאה רבשמ בקע רקיעב ,וז תוינידמב תינפת הלח םיעשתה
םינשב .ןוכישלו היינבל ,חותיפל הנימז עקרקל ךלוהו רבוגה שוקיבהו לודגה היילעה לג
עקרק תבסה רבדב תוטלחה יתש לארשי יעקרקמ להנימ תצעומ הלביק 1993-ו 1992
.תוינידמה יוניש תובקעב תומזיה תסורפת תא ןחובו ולא תוטלחהב ןד רמאמה .תיאלקח
קחרמ :םללכבו ,עקרקב תומזיה ךילהת לע םינוש םימרוג לש תועפשהה תורקסנ ,ןכ ומכ
תומכ ,םימזיה תוברועמ תדימ ,בושייב ןוגראה תדימ ,ינוריע חטשמ ,(עקרקה) בושייה
יפיצפס ןפואב .תירוזאה הצעומה תוברועמו םיבושייה תובוח ,בושייהמ הקחרמו עקרקה
םיבושיש דועב ,תוטלחהה תובקעב המזוי וטקנ םימיוסמ םיבושיי עודמ ,הלאשה הקדבנ
.ךכמ וענמנ םירחא
(ירוזא ןונכת ;םיבשומ ;םיצוביק ;היינב ;תואלקח ;תומזי ;עקרק ישומיש)
499


:לכימ ,לבוא ;הרש ,ץיבוקשרה
םיכרצו םינייפאמ :םילשוריב תידרחה הייסולכואה
.'מע 97 ,1998 םילשורי ,םילשורי תייריע ,רקחמו יגטרטסא ןונכתל הביטחה
תידרחה הייסולכואל םיתורישה תכרעמ תבחרהל םילשורי תייריע ידי-לע תושענה תולועפה
,ינש דצמ םינושה םיינוריעה םיתורישל וז הייסולכוא לש רבוגה שוקיבהו ,דחא דצמ
רובע העציב רקסה תא .ידרחה רזגמב םיכרצ רותיאל רקס עצבל הייריעה תא ואיבה
םגדמב ומגדנש תיב-יקשמ 1,700 ףיקה רקסה .מ"עב רקחמו ץועי - ."םגדמ" תרבח הייריעה
תא ללכו םינפ לא םינפ תונויאר תועצמאב ךרענ רקסה .יתנוכש סיסב לע תולוכשא
,תיעוצקמ הרשכהו הקוסעת ,תידרחה הייסולכואה לש םייללכ םינייפאמ :םיאבה םיאשונה
,םישישק ,םיינוריעו םייתליהק םיתורישב שומיש ,תוברת תויוליעפ ,הרשעה תויוליעפ
םינותנה חותינ .ינוריע עדימ תלבקו םינותיע תאירק ילגרה ןכו םילשוריב שפונו תוריית
יאצממ .רקסה תייסולכוא לכל סחייתהב ןכו ןימ יפל ,ליג תוצובק יפל ,תונוכש יפל השענ
רזגמב םילפטמה הייריעב םינושה םיפגאה לש הדובעה תוינכת תנכהל סיסב ושמשי רקסה
.ידרחה
ילגרה ;תוברת ;תיעוצקמ הרשכה ;הקוסעת ;םיכרצ ;םייתרבח םיתוריש ;םילשורי ;םידרח)
(תוריית ;םישישק ;םינודעומ ;האירק
500
:לאגי ,ינר'צ
םייבחרמ םיכילהתו םיסופד :ופי-ביבא-לתב םייסנניפה םיתורישה
.'מע 51 ,1997 םילשורי ,תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ
,תיפרגואיג טבמ-תדוקנמ ביבא-לתב תיסנניפה תוליעפה תא ןוחבל ויה רקחמה תורטמ
דקמתה רקחמה .םריבסהלו יסנניפה בחרמה בוציע לע םיעיפשמה םימרוגה תא תוהזל
לוהינ ,תועקשה יקית לוהינ :ימוקמה ךרעה תוריינ קושב םיירקיעה תוליעפה ימוחתב
רחסמ ,תויטרפ תוקפנה ,הסרובב ךרע תוריינ לש תוקפנה םותיחו יוויל ,תונמאנ תונרק
לש ןתוליעפ הרקחנ ,ןכ ומכ .יסנניפ ץועייו הסרובב עוציב יתוריש ,םייסנניפ םירישכמב
ססבתה םינותנה ףוסיא .ל"וחב םייסנניפה םיקוושב תודקמתמה (תורזו תוימוקמ) תורבח
הדובעה יכרוצל תורדגומה תורבחה רותיא היה ןושארה בלשה .הדש רקס לע וקלחב
,תוליעפ ףקיה ןוגכ תורבחה לע םינותנ ופסאנ ינשה בלשב .ךרעה תוריינ םוחתב תוליעפכ
תורוקמב שומיש תועצמאב רקיעב ופסאנ םינותנה .'דכו םידרשמ חטש ,םידבוע רפסמ
לש םיגיצנ םע תונויארו תונותיעב תובתכ ,טירטסדרב דנא ןד לש םיקסעה ךירדמ :םיאבה
.תויסנניפ תורבח
(ופי-ביבא-לת ;םיתוריש ;םיקנב ;ךרע תוריינ ;הסרוב)
501
1997-1993 ,םייאקנבה םידיגאתה לע יתנש עדימ
.(תילגנאו תירבע) 'מע 284 ,1998 םילשורי ,לארשי קנב ,םיקנבה לע חקפמה
,תכרעמה הנבמ לע תוחול םיגצומ .התוחתפתהו תיאקנבה תכרעמה תוליעפ לע יתנש ח"וד
תוליזנ ,(דספהו חוור) תויקסעה תואצותה ,םיריחמ ,ךרע תוריינ ,תונודקפ ,יארשא ,םינזאמ
םיחווידב אוה םינותנה לש ירקיעה םרוקמ .לארשיל ץוחמ תויאקנבה תוחולשה לע עדימו
קנב תוארוהמ קפוה ףסונ עדימ .םיקנבה לע חקפמל לארשיב םייאקנבה םידיגאתה לש
ח"ודה תוחול .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב םרוקמ םיריחמ ידדמ לע םינותנה .לארשי
http://www.bankisrael.gov.il :ותבותכש לארשי קנב לש טנרטניאה רתאב םג םיעיפומ
(ץוח עבטמ ;ךרע תוריינ ;תואתנכשמ ;תיביר ;יארשא ;םיקנב)
502
1996 םיפסכה תנש תונובשחלו 1997 תנשל 48 יתנש ח"וד :הנידמה רקבמ
.'מע 1206 ,1998 םילשורי ,הנידמה רקבמ
ירוביצה להנימל ,הרבחל ,קשמל םיעגונה םיעוריאו םיאשונ תואמב ןד הז יתנש ח"וד
ידרשמ - תעצבמה תושרה דוקפתב םייוקיל לע עיבצמו ,הנידמה יחרזא לש םוי-םויה ייחלו
,םימוחת לש ןווגמב םייטסיטטס םינותנ ללוכ ח"ודה .הילעפמו הנידמה תודסומ ,הלשממה
:םהיניב
503
.(29-16 'מע) היינבה ףנע ןומימ
504
.(223-215 'מע) יופכ ירטאיכיספ לופיטלו זופשאל ,הקידבל תוארוה
505
.(233-223 'מע) ןוזמ ילעפמ לע חוקיפ
506
(257-243 'מע) הרות דומיל תודסומב תוכימת
507
.(334-312 'מע) תוימוקמה תויושרב ךוניחה בוצקת
508
.(359-334 'מע) ךוניחה תכרעמב היפויתא יאצוי םידימלת תטילק
509
(375-359 'מע) תילארשיה תיכוניחה היזיוולטה
510
.(662-646 'מע) ביבא-לת ןילופורטמב םינומה תעסהל תיתליסמ תכרעמ ןונכת
511
.(769-756 'מע) םימ תואצקה :םימה תוביצנ
512
.(1011-987 'מע) ןוחטיבה תורישל תובישי ידימלת לש םסויג תייחד ירדס
;ךוניח ;ןוזמ ;שפנה תואירב ;היינב ;םיביצקת ;הלשממ ידרשמ ;הלשממ ;הנידמה רקבמ)
(הבישי ידימלת ;יאבצ תוריש ;םימ ;תובכר ;היזיוולט ;םילוע
513

:םג האר

(393 'סמ טירפ) 1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(394) 1997 ,12 'סמ יטסיטטס ןותנש - ןויצל-ןושאר תייריע
-
(403) 1997 תנש םוכיס - םילשוריב היילע תטילק ח"וד
-
(427) תוירוה-דח תוחפשמל רויד תונורתפ רקחמ
-
(432) 1997-1995 ,תואירבל תימואלה האצוהה
-
(433) 1994 תמועל 1995 :םילוחה תופוק קשמב תורומת
-
(437) םינותנ תריקס - לארשיב שפנה תואירבל םיתוריש
-
(458) םילשוריב תימואל-תיתדה הייסולכואה
-
(465) ז"נשת ,תוימוקמ תויושרב רפס-יתב
-
(468) רפסה-יתב לש היפרגואיגב תורומת :הנזה בחרמל םושיר רוזאמ
-
(488) הנושארה תיצחמה :1998 ,היצלפניאה ח"וד
-
(520) 25 'סמ יתנש ח"וד - רוביצה תונולת ביצנ
-
(542) םירחא םיבושיבו ופי-ביבא-לתב ימואלה חוטיבהמ תואלמג ילבקמ
-
1998 םיפסכה תנשל ביצקתו הדובע תוינכת ,תוינידמ :םילשורי תייריע ,החוורה ףגא
(544)
-
(545) הוושמ חותינ :חוור תורטמל אלשו חוור תורטמל שונא יתוריש
-
(565) םיתורישו רחסמ ,היישעת (ב ;קשמה יפנע ללכ (א :לבויה ימוסרפ
-
םירוזאב תונשדח לאיצנטופ תורצוויהב עייסל תוירוזא תוינידמ לש התלוכיב םאה
(569) ?םילשחנ
-

םילקאו הביבסה תוכיא ,הביבס .י

םימוסרפ

:הליצ ,תונג ;ןור ,ראירש ;הרש ,ןיבור
לארשיב םיינוציק חור יעוראל תורבתסה
,תירבע) הפמו 'מע 42 ,1998 ןגד-תיב ,הרובחתה דרשמ ,ילארשיה יגולורואטמה תורשה
.(תילגנאב םוכיס
למשחה תרבח לש םנומימבו ילארשיה םינקתה ןוכמ תנמזה יפ-לע התשענ תיחכונה הדובעה
םינותנ לש סיסב תווהמ הדובעה תואצות .ןוחטבה דרשמו ןוכישהו יוניבה דרשמ ,לארשיל
ךרוצל .םינקת ןוכדעלו םינוכיס תכרעהל ,חותיפו ןונכת יכרוצל חורה תוריהמ לע
.תוחפל םינש 5 לש הפוקתב תונחת 100-כב ועצובש תודידמב שומיש השענ הדובעה
לש ןמז ךשמב תילמיסקמה חורה תוריהמ לש תינכדע הפמ אוה הדובעה לש ירקיעה רצותה
םיאצממה .הנש 50 לש תעצוממ הרזח תפוקתב עקרקה ינפ לעמ 'מ 10 הבוגב ,תוקד 10
.ץראב םיבר תומוקמב (היינש/'מ 30-ל לעמ) דואמ תוקזח תוחור לש ןמויק לע םידיעמ
ינפ לע תוריהמה עצוממ לא ןוילעה בשמה סחי תא םיללוכ םיפסונ םייטסיטטס םינותנ
תופוסל תויורבתסהו תוינוציקה תוחורה ינוויכ תא ןכו יתנשה עצוממה לאו תוקד 10
.תוזע תוימוקמ
(םינקת ;יתביבס ןונכת ;םילקא ;תוחור)
514
:לחר ,דוד ;היפוס ,יקסבוניק'צ ;הטיר ,ןיקירב
לוחה יזגראב ילאירטקבה בצמה תניחבו הפיחב םידלי ינג תאורבת
.23-21 'מע ,(1997 טסוגוא) 5 'סמ ,"חטשהמ תואירב"
תרוקיב ללכש ,הפיחב תיזוחמה תואירבה תכשל ידי-לע ךרענש רקס לע חוודמ רמאמב
עצוב רקסה .הפיחב םיירוביצ םינגבו םידלי ינגב לוח יזגראמ לוח םוגידו תיתאורבת
תורטמ 5 ויה רקסל .םיירוביצ םינג 5-ו םידלי ינג 25 ומגדנ ותרגסמבו ,1995 יהלשב
םיירוביצה םינגבו םידליה ינגב תיתאורבתה המרה תא ןוחבל (1 :ןלהלדכ ,תוירקיע
םינגבו םידליה ינגב קחשמכ שמשמה לוחה לש ילאירטקבה בצמה תא עובקל (2 ;הפיחב
בצמה ןיבל םידליה ינגב תיתאורבתה המרה ןיב המאתה הנשי םאה קודבל (3 ;םיירוביצה
םינג ,םידלי ינגב לוחב םיינייפוא םיקדיח יזוכיר לע עיבצהל (4 ;לוחב ילאירטקבה
לוחה תפלחה תורידת תעפשה תא קודבל (5 ;םינגל ותקולח ינפל רוקמב לוחו םיירוביצ
.לוחב םיקדיחה זוכיר לע
(הפיח ;םיירוביצ םינג ;םידלי ינג ;םיקדיח ;ןויקנ ;הביבסה תואירב)
515
:המלש ,ןמרל
הייחש תוכירב יגוסל יוטיח ירמוח תמאתה
.28-27 'מע ,(1997 טסוגוא) 5 'סמ ,"חטשהמ תואירב"
זוחמב הייחש תוכירב 54-ב תוילאירטקב תוקידב 2,452 וכרענ 1996 דע 1993 םינשב
יאצמממ .שומישב ויהש יוטיחה רמוח יגוס יפל תוקידבה תואצות תוגצומ רמאמב .םילשורי
תא ואטיח ןהבש ,םיטועפה תוכירבב ויה רתויב תוגירחה תואצותה יכ ,הלוע תוקידבה
תובוכרתב ואטוח רשא ,(יזוק'ג) תלוברעמ תוכירבבו ,בציימ תוליכמה רולכ תוילבטב םימה
.תוצלמה תואבומ רמאמה ףוסב .םורב
(הביבסה תואירב ;םיקדיח ;הייחש תוכירב)
516
:תיריע ,ןה
שמש ידודמ םימב לקינו םויזנגמ יזוכיר תקידבל רקס
.20 'מע ,(1997 טסוגוא) 5 'סמ ,"חטשהמ תואירב"
,תואירבה דרשמב רוביצה תואירב יתוריש םעטמ ךרענש רקס לש ויתואצות תואבומ רמאמב
יהלשב עצוב רקסה .שמש ידודב םיאצמנה םימ לש תימיכה םתוכיא תא ןוחבל דעונ רשא
לש הדוריה םתוכיא לע תונולת יוביר בקע תאז ,םילשורי זוחמבו ביבא-לת זוחמב 1996
םידוד ןכו םינוש םירוזאב םיאצמנה םיתב רקסל ורחבנ תוזוחמהמ דחא לכב .הייתשל םימה
יהשלכ תיללכ הייעב לע ועיבצה אל רקסה תואצות .תונוש תורבח ידי-לע ורצוי רשא
לצאש ןכתיי יכ ,איה תרבחמה תנקסמ .הייתשל םתמאתהו שמשה ידודמ םימה תוכיאב
.םידודה לש יופיצב םגפ ונשי ,םימה םעט לע וננולתה רשא םיבשות
(הביבסה תואירב ;תירלוס היגרנא ;םימ)
517
:הונ ,םוחנ
םתעינמו םהיתוביס :םימח םימ ידודמ יתכתמ םעטו ער חיר
.20-19 'מע ,(1998 ינוי) 6 'סמ ,"חטשהמ תואירב"
תעפותל תוירשפא תוביס רבחמה טרפמ ובש ,םדוקה טירפב ראותמה רקסל הבוגת רמאמ והז
דציכ תוצלמה רפסמ תואבומ ,ןכ ומכ .שמש ידודמ םיאבה הייתשל םימ לש ערה םעטה
.וז העפותמ ענמיהל
(הביבסה תואירב ;תירלוס היגרנא ;םימ)
518
:דוהא ,םשל
עדימה שפוח - תואירבה דרשמב H.G.I.S תכרעמ תמקה
.27-24 'מע ,(1998 ינוי) 6 'סמ ,"חטשהמ תואירב"
Health Geograpgic H.G.I.S תכרעמ תמקהב זכרמה זוחמב לחוה 1996 תנש ףוסב
רוהיט ינוכמ ,םימ יחודיק :ןוגכ תויתשת ופומ תכרעמה תרזעב (System .Information)
ירתא ,ןיחלוקב תיאלקח היקשה תודש ,ןיחלוק ירגאמ ,בויבו םימ תכלוה תוכרעמ ,םיכפש
תויהל םילולעש הלאכ וא יתביבס םוהיזל לאיצנטופ ילעב םיפסונ םידקומו הפשא
לע .תדרפנ םינותנ תבכשל הסנכוה ולא תויתשתמ תחא לכ .םייתביבס םימוהיזמ םיעפשומ
לש תיתדוקנ תוכיא :ןוגכ ,תעה לכ םיפסאנ רשא ,םירמונ אפלא םינותנ ונזוה ולא תובכש
ירוזא ,םיכפש תכלוה תוכרעמ לש םייסדנה םינותנ ,םיכפש רוהיט ינוכמ לועפת ,הייתש ימ
עדימ לש תיפרגואיג הסירפ איה תפסונ תדרפנ הבכש .'דכו םימ יחודיק םוהיז ינפב הנגה
רידס ןפואב תוחוודמ רשאו ,והשלכ יתביבס םוהיזל תורושקה ,תוימוהיז תולחמ לע
תועצמאב רשפאמ האולחת-תויתשת עדימה רוביח .תואירבה דרשמ לש עדימ ירגאמב תואצמנו
ךרעיהלו ןתושחרתה םרט תויתואירב תועפות תיסחי תולקב תוזחל תכרעמה ימושיי
.םאתהב
(עדימ ירגאמ ;האולחת ;תלוספ ;בויב ;םימ ;הביבסה םוהיז ;הביבסה תואירב)
519

:םג האר

(393 'סמ טירפ) 1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(394) 1997 ,12 'סמ יטסיטטס ןותנש - ןויצל-ןושאר תייריע
-
(423) לארשיב תיברעה הרבחה :הרקמ רקח - ינרדומ םירע ןונכתו תיתרוסמ הרבח
-
(424) 1997 ,לארשיב תיחרזא הסדנה תודובעו היינב
-
(499) תירוביצ עקרקב תיטרפה תומזיה תוטשפתה
-
(556) 1998 תנשל צ"עמ לש הדובעה תינכת
-
(557) לארשיב תיתשביה הרובחתה תיתשת
-


ירוביצ רדס .אי

םימוסרפ

25 'סמ יתנש ח"וד - רוביצה תונולת ביצנ
.'מע 127 ,1998 םילשורי ,הנידמה רקבמ דרשמ ,רוביצה תונולת תוביצנ
תונולתה תוגלפתה לע םינותנ ,רתיה ןיב ,ללוכה (1996/97) ו"נשתה תנשל יתנש ח"וד
אשונ ,דסומ יפל (1997 רבוטקואב 1 דע 1996 רבמטפסב 14) הנודנה הנשב ולבקתהש
לש תונולת ,24-ה ח"ודה לע תסנכה ינויד לש תיללכ הריקס ח"ודה ללוכ ןכ .הערכהו
רואית ,טוריפב ,אבומ ,ףסונב .ןרוריב תואצותו תונולתה רפסמ לע םינותנו תסנכ ירבח
תוימוקמ תויושר רקיעב ,םיבר םיירוביצ םיפוגל תועגונה תונולת לש רחבמב לופיטה
- ח"ישתה ,הנידמה רקבמ קוח לש חסונה ,ואולמב ,אבומ ח"ודה םויסב .הלשממ ידרשמו
.1958
(ןותנש ;הנידמה רקבמ ;תונולת ;ירוביצ להנימ)
520
1997 ,18 'סמ יתנש ח"וד :םירהוסהו םירטושה תוליבק ביצנ
.'מע 70 ,1998 םילשורי ,םינפה ןוחטבל דרשמה ,םירהוסהו םירטושה תוליבק ביצנ
ןהיבגל םייתסהש תוליבקה לש ,1997 תנשב ולבקתהש תוליבקה לש טוריפ ללוכ ח"ודה
ךשמ תא ללוכ טוריפה .תומדוק םינשמ ורתונש תוליבק לע עדימ ןכו וז הנשב לופיטה
הנשב .דועו תודיחי יפל טוריפ ,לבוקה לש הדובעב דמעמו הגרד ,תוליבקב לופיטה
םייתסה ,ןכ ומכ .םירהוסמ תוליבק 144-ו םירטושמ תוליבק 570 ולבקתה תרקסנה
לש תוליבק 145-בו (תוקדצומ אל ואצמנ ןכותמ 321) םירטוש לש תוליבק 586-ב לופיטה
יסחי :ויה םיירקיעה תוליבקה יאשונ .(תוקדצומ אל ואצמנ 81 ןכותמ) םירהוס
תוחפ תוליבק .םימולשת עוציבו רכש ,גוויס ,תורישה ירדסו תורישה יאנת ,דוקפ-דקפמ
,תיעוצקמ הרשכה ,דיקפתב וא הגרדב םודיק ,החוור יתוריש לש םיאשונב ויה תוחיכש
.ןיקת אל להנימו יתעמשמ רוריב ,דבוע לע תעד-תווח ,תוריש תקספה
(ןותנש ;תונולת ;םירהוס ;םירטוש)
521
1997 ,יתנש ח"וד :רהוסה-יתב תוריש
.(תילגנאו תירבע) 'מע 120 ,1998 הלמר ,רהוסה-יתב תוריש
םינותנ םיאבומו ,םיירקיעה וידעיו ס"בשה לש ינוגראה הנבמה םיגצומ ח"ודה תרגסמב
תחיתפ ,רהוס-תיב לכב האילכה ןקת ,םיריסאה תבצמ ,םדא-חוכ ,ביצקת :םיאבה םיאשונב
,יתואירב בצמ ,םיריסא תקוסעת ,םיגירח ןוחטיב יעוריא ,םימס תוסיפת ,םיילילפ םיקית
,םירורחש תודעו ,םוקיש תוצובק ,תיעוצקמ הרשכהו תויומלתשה ,םימס יעגפנב לופיט
ינייפאמו האילכה ינקתממ דחא לכ לש םינייפאמ ,רוביצה תונולתו םיעוריא תוקידב
.םיריסאה
(ןותנש ;םימסמ הלימג ;םיריסא םוקיש ;םיריסא ;םירהוס ;רהוס-יתב)

522
1996 ,יתנש חוד - לארשי תרטשמ
.'מע 92 ,1997 םילשורי ,לארשי תרטשמ ,ןוגראו ןונכת ףגא
םינותנ םיגצומ .1996 תנשב היתודיחי תוליעפ לעו הרטשמה הנבמ לע עדימ ללוכ םוסרפה
תונואת ,העישפ ירועיש ,לעופל האצוה יווצ עוציב ןוגכ ,םינווגמ םימוחתב םיירפסמ
,יגולונכט חותיפ ,תיטסיגול הכימת ,תוזוחמ יפל תוליעפ ,יתליהק רוטיש ,םדא-חוכ ,םיכרד
תוחול םיגצומ ,ןכ ומכ .ביצקתו רוביצה תונולתב לופיט ,יחרזאה רמשמה ,לובגה רמשמ
תיתשת ינותנ ,(תדו ןימ ,ליג יפל) םיניירבעו תוריבע לע עדימ םיללוכה םייטסיטטס
ינב ןיב תומילא ,בכר תובינג ,תוריבע תצובק יפל הריקח יקית ,הרטשמ יתורישל שוקיבו
.'וכו האנוה תוריבע ,םימסב רחס ,החפשמבו גוז
(ןותנש ;הרטשמ ;םיניירבע ;העישפ)
523


:יבא ,ינגד
רעונו םירגובמ ברקב תומילאו תויתרבח תומרונ :1998 לארשי
- הליצמל שגוה .'מע 74 ,1998 ביבא-לת ,מ"עב יבחרמ רקחמל ןוכמה - "היפרגוטרקואיג"
.םינפה ןוחטבל דרשמה ,לארשיב תוניירבעה םוצמצל הצעומה
ינב ברקב תויתרבחה תומרונהו תומילאה רועיש לע בצמ תנומת לבקל התיה רקסה תרטמ
תביבסב רקסה עגונ ,ותישארב .(107 טירפ ,109 ןועבר האר) לארשיב םירגובמהו רעונה
רוזאב ןוחטיבה תשוחת לעו תוניירבע לע תוספתנהו תוירשפאה היתועפשהבו םירוגמה
רקיעבו ,תוניירבעו תומילא תועפות םע רשקב תויתרבח הדימ-תומא ונחבנ ,תינש .םירוגמה
,תישילש .םיריעצ לש תובבוש השעמ וא טרופס "םתס"כ םיתעל תוארנה תועפות םע רשקב
לש תופשחיהה .רעונה ינב ברקב תונוש תוגרדב תומילא תועפות לש ןמויק תוחיכש הנחבנ
:םיירקיע הייהש תומוקמ יגוס השולשל דרפנב סחייתהב הנחבנ הלא תועפותל רעונה ינב
הנחבנ ,תיעיבר .יוליבה תומוקמ (ג ;םירוגמה תנוכשו תיבה תביבס (ב ;רפסה-תיב (א
רקסה איבמ ,ףוסבלו ,תישימח .םיווח םהיתונבו םהינבש םירבדל םירוהה לש תועדומה
םירוההו רעונה תודמעו ל"הצב תורישל ,תיביטאיצוסא תאז לכ םירשוקה ,םימילשמ םיאצממ
רזגמבו ידוהיה רזגמב רעונ ינבו םירגובמ 3,000 לש םגדמ ףיקה רקסה .וב תורושקה
רקיעב ועצובש םירחא םיינכדע םירקחמ לע חוודמ םוסרפה לש ןורחאה קרפב .יברעה
.תוניירבעלו תומילאל םירושקה םיאשונב תונורחאה םייתנשב
(אבצ יפלכ תודמע ;רפסה-תיבב תומילא ;תומילא ;רעונ תוניירבע ;תוניירבע)
524
:ןתיא ,ימלשורי
לארשיב יברעה רזגמב העישפה לע הדאפיתניאה תעפשה
םוכיס ,תירבע) 'מע 140 ,1997 ןג-תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,היגולונימירקל הקלחמה
.(תילגנאב
םייוניש ולח (1992-1988) הדאפיתניאה תפוקתב םאה קודבל התיה רקחמה תרטמ
םינשה שמחל האוושהב ילארשי-יברעה רזגמב תוניירבעה יסופדב םייתומכו םייתוכיא
תומגמ וקדבנ ,ןכ ומכ .םירגובמ תוניירבע לע שגד םשוה רקיעב .הדאפיתניאל ומדקש
הרבחב העישפה תומגמל האוושהב 1992-1988 םינשב ילארשי-יברעה רזגמב העישפה
תוחיכש אצמית הדאפיתניאה תפוקתבש ויה רקחמה תורעשה .םינש ןתואב הללכב תילארשיה
דגנ תוריבע לשו םדא ייח דגנ תוריבע לש ,הנידמה ןוחטיב דגנ תוריבע לש רתוי ההובג
העישפה תודוא םינותנה .שוכר תוריבע לש רתוי הכומנ תוחיכש אצמית ךא ,םדא לש ופוג
םיימשר תוחודמ ןכו 1993-1983 םינשהמ תילילפ הקיטסיטטס לע ס"מלה ימושירמ וחקלנ
ץחל יבצמ תודוא םירקחמ יאצממ הדובעב םיחתונמ ןכ .טפשמה-יתבו לארשי תרטשמ לש
.תוניירבעל םהלש רשקהו הרבחב
(ץחל יבצמ ;תוניירבע ימרוג ;תוניירבע ;םיעשפ ;לארשי ייברע ;הדאפיתניא)
525
1997 תנשב הליבקמה הפוקתל האוושהב ,1998 סרמ-ראוני ,לארשיב שוכר תוריבע
.'מע 18 ,1998 ביבא-לת ,לארשיב חוטיבה תורבח דוגיא ,תילכלכה הקלחמה
תוריבעה יגוס טוריפ ךות תרקסנה הפוקתב ועצובש שוכרה תוריבע לע םינותנ ללוכ ח"ודה
ךותמ תובינג ,בכר תובינג ,םירוגמ תורידל תויוצרפתה ,תודסומו קסע-יתבל תויוצרפתה)
תוחול רפסמ .םיבחרמו תוזוחמ יפל הקולחו (תותצהו בכר יקלח לש תובינג ,בכר
תשחמה םשל .הלעמו םיבשות 20,000 םינומה םירחבנ םיבושיי 50-ב תוריבעל םיסחייתמ
דחא לכב םימושרה בכרה-ילכ רפסמו הייסולכואה לדוג םיניוצמ ,תוניירבעה ידממ
.דקתשא הליבקמה הפוקתל האוושהב םיגצומ םינותנה לכ .וללה םיבושייהמ
(םיעשפ ;תובינג ;שוכר תוריבע)
526


Mesch, Gustavo:
Victims and property victimization in Israel
Journal of Quantitative Criminology, 13:1 (1997), pp. 57-71.

לארשיב שוכרה תוריבע ידעי לש םיירקיעה םינייפאמה תא גיצהל התיה רקחמה תרטמ
,ןכ ומכ .ץרפית וז הרידש יוכיסה לדגי ,רתוי בר םירדח רפסמ הרידב שיש לככ ,לשמל)
תוחפשמה ינב לשו (בנגית וז תינוכמ אקוודש יוכיסה לדגי ,רתוי השדח תינוכמהש לככ
רקס תואצות לע ססבתמ רקחמה .(םיילכלכ-םייתרבחו םייפרגומד םינותנ תניחבמ) תועגפנה
6,000 ףיקה הז רקס .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש 1990 תוניירבע יעגפנ
,םהיפלכ ועצובש שוכר תוריבע לע ,רתיה ןיב ,םיבשותה ולאשנ רקסב .לארשיב תיב-יקשמ
הז רקס לש ודוחיי .םבכרב וא םתיבב וניקתהש הנגה יעצמא לעו הלאכ תוריבעמ ששח לע
לע רקחמה ךמתסמ ,ףסונב .הרטשמל וחווד חרכהב אלש תוריבע לע עדימ וב לבקתהש אוה
.תירבעה הטיסרבינואבש הרבחה יעדמב םינותנה רגאממ ופלשנש םינותנ
( תונברק ;תובינג ;שוכר תוריבע)
527
:ירוא ,יאני
הרטשמ יתורישב הליהקה תוברועמ :בושייה ןוחטיב
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 96-78 'מע ,(1997 לירפא) 49 'סמ ,"ילאיצוס ןוחטיב"
רבוג דחפ הייסולכואב םייק יכ אצמנ ,לארשיב תונורחאה םינשב וכרענש םירקחמ ךמס-לע
,ברעמה תונידממ תוברב .הביא תולועפו ףוגב העיגפ ,שוכר תוריבע - העישפ ינפמ ךלוהו
,איה החנהה .הליהקב תורישה ימוחתב םתוברועמו םיבשותה לש םפותיש רבוג ,לארשיב םגו
םינעמה םה המ ,יוארה תויומידקה רדס והמ ,םהיכרוצ םה המ בטיה םיעדוי םיבשותה יכ
םיאשונב הרטשמה יתורישב רוביצה ףותיש לש םיטביה םינחבנ רמאמב .המודכו םיפדעומה
תופתוש לש התועמשמ הנודנו ,בושייב שוכרה ןוחטיב לעו ישיאה ןוחטיבה לע הרימש ןוגכ
.וז
(ןוחטיב תשוחת ;יחרזא רמשמ ;םייטרפ ןוחטיב יתוריש ;הרטשמ ;םיעשפ)
528
:יבצ ,ליג ;קחצי ,תליג
ן"רעל תוינפב תודבאתה תובשחמו תודבאתהב םימויא
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 528-523 'מע ,(1998 לירפא) 'ז:134 ,"האופרה"
לש ינופלטה תורישל םינופ ברקב תודבאתה תובשחמו תודבאתהב םימויא וקדבנ רקחמב
לופיטה יכרד ןכו םינופה לשו תוינפה לש םינייפאמה וקדבנ .(ן"רע) תישפנ הנושאר הרזע
םייתנש ךשמב לארשיב ן"רע יפינס לכל ועיגהש ,תוינפ 8,272 לע ססבתה רקחמה .היינפב
השענ ,ןכ ומכ .תוינופלט תוינפ םושירל הנבומ ספוט תועצמאב םינרותה ידי-לע וחוודו
חותינה .תודבאתהב ומייאש םינופ םע תוחיש לע םיטרופמ םיחוויד 42 לש ןכות חותינ
םיאצמנה םינופ ברקב תודבאתה תובשחמ לש רתוי ההובג תוחיכש לע עיבצה יגולוימדיפאה
יתש ןיב לדבה אצמנ אל ,תאז םע .ילופיט עקר אלל םינופ תמועל ,יעוצקמ ישפנ לופיטב
םימויא ,םירגבתמ ברקב יכ ,אצמנ ףסונב .תודבאתהב םימויא לש תוחיכשב וללה תוצובקה
םה םירגובמ ברקבש דועב ,ימצע יומידו תוהז לש תויעבל רקיעב םירושק תודבאתהב
,יתביסה עקרה וקדבנ תוחישה 42 לש ןכותה חותינב .תוישפנ תוערפהל רקיעב םירושק
החישה ,םירקמה בורב .החישה לש האצותהו םויאה תרוצ ,םדוק תודבאתה ןויסנ עוציב
.םויאה תרסהב המייתסה
(תודבאתה ;שפנ-ילוח ;תישפנ הנושאר הרזע)
529

:םג האר

(393 'סמ טירפ) 1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(394) 1997 ,12 'סמ יטסיטטס ןותנש - ןויצל-ןושאר תייריע
-
(435) 1995 ,תוומ תוביס
-
(437) םינותנ תריקס - לארשיב שפנה תואירבל םיתוריש
-
(438) לארשיב שפנה תואירבב םיתוריש ךרעמ
-
(471) םכסמ רקחמ ח"וד - םינתפמה תכרעה
-
(543) ופי-ביבא-לת תייריעב החוור יתורישל ףגאב תוריש ילבקמו םילפוטמ ינותנ
-
(552) םייללכ םימוכיס :'א קלח ,1997 םיעגפנ םע םיכרד תונואת
-

רכשו הדובע .בי

םישדח םיבשחוממ םיצבק

לארשי תייסולכוא לש תוילכלכ-תויתרבחה תונוכתה לע םימכוסמ םינותנ ץבוק
530

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
דסומה
לע םיטרופמ םיילכלכ-םייתרבח םינותנ קפסל ותרטמ .הריכמל דעוימ
ןיסולכואה דקפמ ימוסרפ תרדס תרגסמב ומסרופי אלש ,הייסולכואה
.1995 רוידהו
ץבוקה תרטמ
םינולאש ואלימש הייסולכואהמ 20% לש םגדמב וללכנש הלעמו 15 ינב
.דקפמה תרגסמב םיבחרומ
הייסולכואה
תועש רפסמ ,הנשב הדובע ישדוח רפסמ ,תד ,ןימ ,ליג יפל םיקסעומ
.הלכשה תמרו הסנכה תמר ,ילכלכ ףנע ,די-חלשמ ,עובשב הדובע
םיירקיע םינתשמ
יולימל רסמנש ,1995 רוידהו ןיסולכואה דקפמ לש בחרומה ןולאשה
.הנידמה תייסולכואמ 20%-ל
רוקמה
.ימעפ-דח ץבוק
ןוכדיע תוירוזחמ
.1999 ראוניב לחה לעפוי ץבוקה .ןונכתה רמג
יחכונה בלשה
תיזכרמה הכשלה ,ידקפמ עדימ םוסרפו חותינ ףג שאר ,יבקעי הנליא
:'לט ,91130 םילשורי ,13015 ד"ת ,הממור ,היירקה ,הקיטסיטטסל
.(02) 655-3383
ןכותה תזכרמ
הכשלה ,דקפמה לש םייטסיטטס םידוביע ףג שאר ,לחילח דמחא
םילשורי ,13015 ד"ת ,הממור ,היירקה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה
.(02) 655-3668 :'לט ,91130
ןוכימה זכרמ
(םיבשחוממ םיצבק ;רוידו ןיסולכוא דקפמ ;הייסולכוא ;םייח תמר ;רכש ;הדובע)

םימוסרפ

1996 ,םדא-חוכ ירקס
,1998 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1080 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 370
- יחרזאה הדובעה חוכ לע תומרגאידו םייטסיטטס תוחול 100-מ רתוי ללוכה יתנש םוסרפ
יפל םיגצומ םינותנה .םיקסעומ-יתלבו םתדובעמ תינמז םירדענ ,תיקלח םיקסעומ ,םיקסעומ
םידלי רפסמ ,יתחפשמ בצמ ,הדיל תשבי ,הייסולכוא תצובק ,ליג ,ןימ) תויפרגומד תונוכת
זוחמ ,בושיי תרוצ) תויפרגואיג תונוכת ,(דומיל תונש רפסמ) תויתלכשה תונוכת ,(תיבב
,עובשב הדובע תועש ,די-חלשמ ,ילכלכ ףנע) תויתקוסעת תונוכתו (חותיפ יבושיי ,םירוגמ
.(תיקלח הדובעל וא הדובעהמ תורדעיהל הביס ,הדובע שופיח ןפואו ךשמ ,הדובעב דמעמ
ךליאו 1990 ילועל ,תוקוור ןניאש םישנ תדובעל םישדקומ םוסרפב םידחוימ םיקרפ
.תומדוק םינש ינותנל תואוושה ללוכ םוסרפה .הלעמו 15 ינב תייסולכואלו
(םדא-חוכ ;םילוע ;תודבוע םישנ ;םיקסעומ ;םילטבומ ;הקוסעת)
531


:רתסא ,ונדילוט
1997 תנשב הלטבא ימד ילבקמ
.'מע 94 ,1998 םילשורי ,153 'סמ רקס ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
האוושה ךות 1997-ב הלטבא ימד ולביקש םילטבומ לע םיפיקמ םינותנ םיגצומ תרבוחב
:ןלהלדכ םילטבומה לש תויתקוסעתהו תויפרגומדה םהיתונוכת טוריפ ךותו תומדוק םינשל
תנש ,(םידלי אלל יושנ ,לשמל) החפשמ סופיט ,ליג ,ןימ ,(ררחושמ לייח ,לשמל) לטבומ גוס
הרשכה ,ןורחא די-חלשמ ,ילכלכ ףנע ,הדובע תונש רפסמ ,דומיל תונש רפסמ ,היילע
ימי רפסמ) הלטבאה קמועו הלטבאה ימד הבוג ,בושייה תרוצ ,בושייה םש ,תיעוצקמ
תוסחייתה הנשי ןכ .(ותואכז תנש ךשמב הלטבא ימד לטבומה לביק םרובעש הלטבאה
.הלטבאה ימד ילבקמ לגעמל םירזוחה רועיש לע הלטבאה ידממב הרמחהה תעפשהל
(םיבושיי ;הלטבא ימד ;הלטבא)
532
:ק'ז ,קלדנב
533
1995-1994 ,םינוש םיילכלכ םינתשמ יפלו בושיי יפל הסנכהו רכש יעצוממ

'מע 210 ,1998 םילשורי ,154 'סמ רקס ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
םידבועה תייסולכוא לש הסנכההו רכשה תויוגלפתה לע םיטרופמ םינותנ ללוכ םוסרפה
םיריאשו הנקז ,הסנכה תחטבה ,תוכנ תואבצק ילבקמ לש ןכו םייאמצעהו םיריכשה
םייפרגומד םינתשמ יפלו םיבושיי יפל השענ טוריפה .ימואל חוטיבל דסומב םיחטובמה
דמעמ לע םינותנ םיאבומ ,ןכ ומכ .הנשלו הדובע שדוחל עצוממב ,םידבועה לש םיילכלכו
תואירבה ץבוק לע רקיעב םיססבתמ םינותנה .'וכו תורשמ יוביר ,הדובעה ךשמ ,הדובעב
ח"ודה לע ןכו ,ימואל חוטיבל דסומה ידי-לע להונמה ,(ליבקמ סמ ץבוק רבעב) יזכרמה
םדא-חוכ רקסו החפשמה תואצוה רקס ,תוסנכה רקס לעו הנידמה תוסנכה להנימ לש יתנשה
ךרעש םדוק ח"ודל הבחרהו ךשמה הווהמ הז םוסרפ .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש
.(433 טירפ ,107 ןועבר האר .142 'סמ רקס) ןונכתהו רקחמה להנימ
(הסנכה ;רכש ;םייאמצע םידבוע ;םיריכש)

Eckstein, Zvi; Weiss, Yoram:
The Absorption of Highly Skilled Immigrants: Israel, 1990-1995
Pinhas Sapir Center for Development, Tel-Aviv University, Tel-Aviv 1998, 58
pages.
םהיתונש ךשמב םישדח םילוע לש רכשה תיילע רועיש חותינל הטיש החתופ הז רקחמב
הרומתה תיילע (1 :רכשה לודיגל תורוקמ השולש לע ססובמ לדומה .לארשיב תונושארה
היילעה תודיינ (3 ;תטלוקה הנידמב רבטצמה ןויסנה תעפשה (2 ;ישונא ןוה אובי רובע
םילועה לש םרכש רשאכ ,65 דע 26 יאליגב םידבוע יבגל קדבנ רכשה .תוגרדה םלוסב
דומילה תונש רפסמ ןוגכ םינתשמ ןובשחב וחקלנו ,םיקיתווה םילארשיה לש םרכשל הוושוה
תוסנכהה ירקס םה רקחמל ושמישש םינותנה תורוקמ .הלאב אצויכו הדובעה גוס ,דבועה לש
ןוכמ - טניו'ג ךרעש םיפיקמ םירקס ינש ןכו 1995 דע 1991 םינשהמ ס"מלה לש
.תונורחאה םינשב םישדחה םילועה ברקב ליידקורב
(רכש ;תוצעומה-תירב ;םילוע)

534

:יבצ ,ךבנזייא ;רוטקיו ,הלוס ;האל ,תודחא
הינייפאמו העפותה ףקיה :םדא-חוכ תורבח תועצמאב םידבוע תקסעה
.'מע 44 ,1998 םילשורי ,השדחה תיללכה םידבועה תורדתסה ,יתרבח-ילכלכ רקחמל ןוכמה
לש העפותה ףקיה ןדמואל םימייקה עדימה תורוקמ םינחבנ וז תרבוחב גצומה רקחמב
ינייפאמו הקסעהה יסופד םיחתונמ ,ןכ ומכ .םדא-חוכ תורבח תועצמאב םידבוע תקסעה
תשגדומו ,דבלב םיינושאר םינותנ םיגצומ רקחמב .םדא-חוכ תורבח תועצמאב םידבועה
תריציב ךרוצה שגדומ ןכ .העפותה ףקיה לש רתוי הנמיהמ הכרעהב הכורכה תויתייעבה
.םימייק עדימ ירגאמ לש םבולישב ,תוחפל ,וא םיפסונ עדימ ירגאמ
(הקוסעת יתוריש ;תויטרפ תורבח ;םדא-חוכ סויג ;םיינמז םידבוע ;םדא-חוכ ;הקוסעת)
535
:לכימ ,יארטש ;ןנור ,רימש
יטופישה ךילהה לש היגולויצוס תארקל :הדובעל ןידה-תיבב תויונמדזה ןויווש
'מע 31 ,1997 ביבא-לת ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,הרבחו הדובע ירקחל ריאמ הדלוג ןוכמ
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
תלאש הנודנ ותרגסמב רשאו ,הדובעל ןידה-תיבב להנתהש יטופיש ךילה רחא הקחתמ רמאמה
תויונמדזה ןויווש קוח תוארוה רואל ,הדילו ןוירה בקע הריכש ןיד תכרוע לש התיילפא
ןיבל תטשפומה תיקוחה תורשפאה ןיבש חתמה תא גיצהל :תורטמ המכ רמאמל .הדובעב
לש ויפוא ןיבל םייטפשמ תונורקע ןיבש חתמה תא ,תויטרקנוקה תוניידתהה תויורשפא
דקמתהל תיטופישה הייטנה ןיבל הרטמ-תקיקח לש התרטמ ןיבש חתמה תאו ,יטופישה ךילהה
םיחתמה לש םהיתורוקמ תנבהל תינויד תרגסמ תעצומ רמאמב .יטרפ הרקמ לש ויתודבועב
לש תויסופיט תוקיטקרפ לע יונב יטופישה ךילהה היפלש ,הזיתה תנחבנ ןכו ,םיראותמה
תולעופה תוילאוטפסנוק תונחבא ךותו ןמזב םיכילהת דודיב ךות ,םימרוגל םירקמ קוריפ
רוריב תליחתל תיטרואית תרגסמ קפסמ רמאמה ,ףסונב .יללכה םרשקהמ םירקמ תאצוהל
םסרופי הז אשונב רקחמ .תיטפשמה הדובעה קושב ןיד תוכרוע לש ןדמעמ לש קימעמ
.בורקב
(ןיד-יכרוע ;תודבוע םישנ)
536
:בד ,גלפ
תיקלח היסנפו תיקלח הדובע :היסנפב יעיברה דבורה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 142-116 'מע ,(1998 סרמ) 51 'סמ ,"ילאיצוס ןוחטיב"
תועבונ תוחתופמה תוצראה ןמ תוברב תונורחאה םינשב תולחה היסנפה תכרעמב תומרופרה
לש יפרגומדה הלקשמ תיילע בקע תואבה םינשה תורשעב יופצה יפסכה ץחלה ןמ רקיעב
הסנכה לש םייחכונה םידברה תשולש תא רבחמה הנומ הז רמאמב .תרגובמה הייסולכואה
הרושקה היסנפ ,ימואל חוטיבל דסומה ידי-לע תמלושמה תיסיסבה היסנפה) םישישקה ברקב
הדובעל הנווכה .יעיבר דבור עיצמו (םייטרפ םיחוטיבו תונוכסחו הסנכהל וא רכשל
לכבש ךכ ,60-55 ליגמ תיקלח היסנפ תלבק ידכ ךות (75-70) םדקתמ ליג דע תיקלח
וז העצה ,ןכ ומכ .ותחפשמו דבועה לש םייחה תמר רמשית תאזה תכשוממה םייחה תפוקת
םיכרצ לע הנעת ,םיקיסעמל החונ היהת ,תודבוע םיידיב דיתעב יופצה רוסחמה לע הנעת
לש תויפסכה תויעבה לע םג לקת ךוראה חווטבו ,םישישקה לש םייתרבח-םייגולוכיספ
.היסנפה תוינכת
(ילאיצוס ןוחטיב ;היסנפ)
537
לארשיב החימצהו ןוירפה םודיקל יוגיהה תדעו ןובשחו ןיד
.'מע 268 ,1998 ביבא-לת ,רוצייהו הדובעה ןוירפל ןוכמה
רש הנימש ,לארשיב החימצהו ןוירפה םודיקל יוגיהה תדעו תוצלמה תא גיצמ הז ח"וד
הדעווה .1996 תנש ףוסב ,רוצייהו הדובעה ןוירפל ןוכמה תמזויב ,החוורהו הדובעה
תמקהב ףוחדה ךרוצה תא .הימדקא ישנאו םינושה קשמה ירזגממ םילהנמ ,רוביצ ישיא הללכ
הדיריה בקע ,תאז .1995 תנשב דוע רוצייהו הדובעה ןוירפל ןוכמה הזח ,הדעווה
ירועישש תורמל ,1994-1961 הפוקתב םינושה ןוירפה ידדמב הלחש הלולתהו הפוצרה
בתכב וחסונש יפכ ,הדעווה תורטמ .םימישרמ ויה ןיידע הפוקת התואב תילכלכה החימצה
(ב ;לארשיב הדובעה ןוירפ תמר תאלעהל תימואל בא-תינכת תייוותה (א :ויה ,יונימה
תוצלמה (ג ;םהב הדובעה ןוירפ םודיקל םינושה קשמה ירזגמל תדחוימ תינכת שוביג
.ושבוגש תוינכתה שומימל הלועפ יכרדל
(תילכלכ תוינידמ ;תילכלכ החימצ ;הדובע ;ןוירפ)
538

:םג האר

(393) 'סמ טירפ) 1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(394) 1997 ,12 'סמ יטסיטטס ןותנש - ןויצל-ןושאר תייריע
-
ילוע ,1991 רבמטפס ילועל האוושהב 1995 סרמ-ראוני ילוע :לארשיב תונושאר םייתנש
(401) 1989 רבמבונ ילועו 1990 ילוי
-


(402) 1994-1992 :לארשיב םילוע לש תימינפ הריגה
-
(417) הדובעה קושב רבעשל תוצעומה-תירב ילוע לש םתובלתשה
-
(420) םייתליהק םיבושיב ריעצה רודה לש הטילקה לאיצנטופ
-
(425) היינבה שועיתו היינבה ףנע לש רוצייה תייצקנופ
-
(456) 1998 ,םיצוביקב להק תעד רקס
-
(461) תיטילופ תואדו-יא ירוזא יבשות םיילאיצוס םידבוע ברקב דיקפת תסיפת
-
(471) םכסמ רקחמ ח"וד - םינתפמה תכרעה
-
(478) םיינוכית רפס-יתבב םיידומיל םיגשיהו רעונ ינב תקוסעת
-
(491) קשמב תילאירה תוליעפה לעו היצלפניאה לע תירטינומה תוינידמה תעפשה
-
(492) ?תילכלכ תואמצעל עיגהל לארשי לכות דציכ
-
(564) 1997 ,םייתנש םימוכיס - היישעת ידדמ
-
(565) םיתורישו רחסמ ,היישעת (ב ;קשמה יפנע ללכ (א :לבויה ימוסרפ
-
(566) 1998-1997 ,תומגמו בצמ תנומת - לארשיב היישעתה
-
(568) 1996-1960 :תילארשיה היישעתב וימרוגו ןוירפה
-

דעסו החוור ,םייח תמר .גי

תושדח תולועפ

םוקיש יזכרמ תרגסמב לופיטו ןוחבא ,היינפה יכילהת לש חותינ
539

.ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
דסומה
חוטיב יאכז) םימקתשמ לש היינפהה תואצות תא ךירעהלו ןוחבל
.םוקיש יזכרמל (ימואל
הרטמה
.םוקישה יזכרמ תרגסמב םימקתשמב לופיטהו ןוחבאה ,היינפהה יכילהת
םירקחנה םיאשונה
תנשב םוקיש יזכרמל ימואל חוטיבל דסומה ידי-לע םינפומה ללכ
.(שיא 940) 1995
הייסולכואה
רקס ,ראוד וחלשנש םינולאש תועצמאב ל"נה הייסולכואה לכ תריקח
.ימואל חוטיבל דסומה לש תבשחוממה תכרעמהמ םינותנו ינופלט
רקחמה תרוצ
.םינותנה ףוסיא
יחכונה בלשה
.1999 ךלהמב
םוסרפ
תורדש ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ ,רבנע האל
.(02) 670-9580 :ןופלט ,91909 םילשורי ,13 ןמציו
תזכרמה
(םוקיש יזכרמ ;םוקיש ;תוכנ)


םימוסרפ

1998 ראוני ,לארשיב ימואלה חוטיבה תכרעמ
םוסרפ ,תירבע) 'מע 46 ,1998 םילשורי ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
.(תילגנאב דרפנ
דסומה ידי-לע תוקנעומה תואלמגה ןמ תחא לכל עגונב יללכ עדימ קפסמה ,יתנש ח"וד
תוהמ ,תואכזה יאנת ,ןומימה תורוקמ ,חטובמ ימ ,הפקות תליחת דעומ :ימואל חוטיבל
םיגצומ ,ףוסבל .תוימואל-ןיב תונמאל רשאב םג אבומ המוד עדימ .הרועישו הלמיגה
הייבג לע םייפסכ םינותנ ןכו ,תואלמגה ילבקמו םיחטובמה רפסמ לע םייטסיטטס םינותנ
.םירחבנ םיפנעב תואלמגה ירועיש לעו דועיי יפל תואלמגו
(ימואל חוטיבל דסומ ;תואבצק ;תואלמג)
540
Summary of Developments and Trends in Social Security, 1997
Research and Planning Administration, National Insurance Institute, Jerusalem
1998,
54 pages.
םיקנעמה ירועיש וב םירקסנ רתיה ןיב .ימואל חוטיבל דסומה תויוליעפ לע יתנש ח"וד
תרדגהב םייוניש ,םיחטובמה תייסולכוא תבחרה לע עדימ ,1997 תנשב ונתינש תואלמגהו
תואבצקל תואכזה ךשמ תכראה ,לועפל ולחהש םישדח םיתוריש ,תואכזה תמרבו םיאכז
ףוסב .דועו םידחוימ תונרקו םיטקייורפ תריקס ,םייתקוחתו םיילהנמ םייוניש ,ןהינימל
.ילאיצוס ןוחטיב לש םיאשונב תוימואל-ןיב תונמא לע עדימ אבומ תרבוחה
(תואלמג ;ילאיצוס ןוחטיב ;ימואל חוטיבל דסומ)
541
:לאכימ ,הדידפ ;השנמ ,דדח
1995 ,םירחא םיבושיבו ופי-ביבא-לתב ימואלה חוטיבהמ תואלמג ילבקמ
.'מע 17 ,1998 ביבא לת ,ופי-ביבא-לת תייריע ,יתרבחו ילכלכ רקחמל זכרמה
יפל תואלמג ילבקמ" ימואל חוטיבל דסומה לש םוסרפה לע תכמתסמ תיחכונה הדובעה
גיצהל איה הדובעה תרטמ .(039 טירפ ,109 ןועבר האר) 1998 ראונימ "1995 - בושי
ךות ,ופי-ביבא-לתב ימואלה חוטיבה לש תונוש תואלמג ילבקמל םיסחייתמה םינותנה תא
רקחמל זכרמה ידי-לע וכרענ ,הדובעה ךרוצל .הב םירחא םיבושילו לארשיל האוושה
םוסרפב ועיפוהש םינותנה לע םידחא םידוביע ופי-ביבא-לת תייריע לש יתרבחו ילכלכ
ופי-ביבא-לת ןיב ואצמנש םילדבהה תא תושיחממה ,תומרגאיד יתש וקפוה ,ןכ ומכ .ןודנה
לש תיסחי הובג זוחא ופי-ביבא-לתבש ךכמ םיעבונ םיירקיעה םילדבהה .םירחא םיבושיל
.ינש דצמ ,17 ליג דע םידלי לש ךומנ זוחאו ,דחא דצמ ,םישישק
(ופי-ביבא-לת ;תואלמג ;ילאיצוס ןוחטיב)
542
1997 ,ופי-ביבא-לת תייריעב החוור יתורישל ףגאב תוריש ילבקמו םילפוטמ ינותנ
.'מע 41 ,1998 ביבא-לת ,ופי-ביבא-לת תייריע ,החוור יתורישל ףגאה
הקולחב םיגצומ םינותנה .החוור יתורישל ףגאב םילפוטמה לע םינותנ ללוכה ,יתנש ח"וד
(ג ;(הנשב תויוברעתה 3 דע) בקעמ יקית (ב ;הזינגל םיקית (א :תואבה ןוימה תוצובק יפל
יביסנטניא לופיטב םיקית (ד ;(הנשב תויוברעתה 18 דע) ךומנ יביסנטניא לופיטב םיקית
אבומ .קית תחיתפ אלל ףגאב תוריש ילבקמ (ה ;(הנשב תויוברעתה 18-מ רתוי) הובג
יפל תולפוטמה תושפנה רפסמ ,לופיטל תוקקדזהל הביסה ,תלפטמה הדיחיל םאתהב טוריפ
לופיט םויסל םימרוגה תוגלפתה ,לופיטה ךשמ ,לפטמה תווצה לע םינותנ ,םיליג
הנשי ח"ודב תדחוימ תוסחייתה .םילפוטמה תיבה-יקשמ לש םייפרגומד םינייפאמו
.הקוצמב תורענלו םידלי תוכורב תוחפשמל ,םישדח םילועל ,םישישק לש תיב-יקשמל
(ופי-ביבא-לת ;החפשמב םיסחי ;החוור יתוריש ;הקוצמב תוחפשמ)
543


:(ךרוע) לאירוא ,ןמיה
םיפסכה תנשל ביצקתו הדובע תוינכות ,תוינידמ :םילשורי תייריע ,החוורה ףגא
1998
.'מע 110 ,1998 םילשורי ,םילשורי תייריע ,החוורה ףגא
,ויתולועפל תיתקיחתה תרגסמה ,ותוינידמ תונורקע ,החוורה ףגא ידיקפת םירקסנ תרבוחב
,תופמ תללוכ תרבוחה .ודי-לע םיקנעומה םיתורישה ןווגמו ףגאה לש ינוגראה הנבמה
תונושה תוכשלב ףגאה ידי-לע םילפוטמה תיבה-יקשמ לע עדימ םיקפסמה ,תואלבטו םימישרת
,ביצקתל שדקומה קרפב .ףגאה לש הדובעה תוינכת לעו םדאה-חוכ תבצמ לע ,ריעב תורוזפה
.יביצקתה ףיעסה יפלו האצוהה גוס יפל ,הלועפה ימוחת יפל ביצקתה תוגלפתה תגצומ
(םיביצקת ;החוור יתוריש ;םילשורי)
544
:ללה ,דימש
:חוור תורטמל אלשו חוור תורטמל שונא יתוריש
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 43-29 'מע ,(1998 סרמ) 51 'סמ ,"ילאיצוס ןוחטיב"
יזכרמהש ,םייתלשממה החוורה יתוריש תקפסהב םייוניש ולח םינורחאה םירושעה ינשב
םיקפסמה חוור תורטמלו חוור תורטמל אלש םינוגראה לש םרפסמב לודיג אוה םהבש
תדרפהל עגונה לכב השדח הדובע תקולח הרצונ הלא םינוגראל הלשממה ןיב .הלא םיתוריש
םיטרדנטסה תעיבקל ,םיתורישה ןומימל תיארחא הלשממה :םיתורישה תקפסהמ ןומימה
דועב ,עוציבה לע חוקיפו תורישל תושיגנהו תונימזה תחטבה ללוכ ,תובייחמה תומרונהו
רושעב ושענש םירקחמ לש םיאצממ םיגצומ רמאמב .םתקפסה לע םידקפומ םינוגראהש
.חוור תורטמל אלש םינוגראל חוור תורטמל םינוגרא ןיב םילדבהה תא םיראתמה ,ןורחאה
הנבמ ,תוינוגרא תויגטרטסא ,תוחוקל ,ןוגראה לש תורהצומ תורטמ :םיאבה םינתשמה ונחבנ
לש ןוצרה תועיבשו םיתורישה תוכיא ,עוציב תויולע ,שונא יבאשמ לוהינ ,ינוגרא
.תוחוקלה
(םיבאשמ תאצקה ;ר"כלמ ;החוור יתוריש)
545
Rosenfeld, Jona M.; Sykes, Israel J.:
Toward "good enough" services to inaptly served families and children:
barriers and opportunities, JDC - Brookdale Institute of Gerontology and Human
Development, Jerusalem 1997, 37 pages (E, Hs).

םיתוריש ןיב ,רבעבו הווהב ,"המאתהה ביט" םהבש םינושה םינפואה לע עיבצמ הז רמאמ
ידיל האב וז החלצה .םיתורישה לש םתחלצה תדימ לע עיפשמ ,םהיתוחוקל ןיבל םייתרבח
ונחבנ ,ןכ ומכ .םתחוורל ומרת םיתורישהשו ורזענש םישח תוחוקלה הבש הדימב יוטיב
תויטהש ,ןעטנ רמאמב .תוחוקלה לש םבצמב רופיש לע תודיעמה תויביטקייבוא תויודע
םתוחתפתהל תומרות הכרעההו רקחמה ,הקיטקרפה ,תוינוגראה תוכרעיהה ,תוינידמה ימוחתב
תויטה 12 .תוריש ןתמ לש םימלוה-יתלב םיסופדב הדמתהלו "םימלוה-יתלב" םיתוריש לש
ויהיש םיתוריש לש םושייו ןונכתב ןוידה תא םדקל הרטמב ,תאז .רמאמב תונודנ הז גוסמ
."םייד םיבוט"
(הקוצמב תוחפשמ ;םייתרבח םיתוריש)
546
:תירש ,יארומ-ץייב ;הקינא ,חרפי ;זינד ,ןואנ
ןוניסה :1 בלש ,לארשיב תויוכנ םע םידלי לע יצרא רקס
'מע 60 ,1998 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.ימואל חוטיבל דסומה םע ףותישב ,(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
ךוניחה ,תואירבה ימוחתב םידחוימ םיכרצ ןווגמ תלעב הייסולכוא םה תויוכנ םע םידלי
םע םידלי לע ףיקמ יצרא רקחמ ליידקורב ןוכמ ךרע 1997-1995 םינשב .םוקישהו
תויוכנה ירועיש תא דומאל :ויה רקחמה תורטמ .ימואל חוטיבל דסומה םע ףותישב תויוכנ
ףקיה תא ,םהיתוחפשמו םידליה יכרוצ תא קודבלו הליהקב םירגה םידלי לש תונושה
;תוחפשמה לע לטומה ילכלכהו יזיפה ,ישפנה סמועה תדימ תאו םינושה םיתורישב שומישה
דומלל ;םידליה יכרוצ לע םינוע ,הכנ דלי תלמג םללכבו ,םימייקה םיתורישה םאה ןוחבל
.הכנ דלי תלמג םילבקמה םידליה לש יתרבחהו ישפנה ,ידוקפתה ,יאופרה םבצמ לע
םיליגב םידלי ןיב ,םינימה ןיב ,םינושה םירוזאה ןיב םילדבהה ונחבנ רקחמה תרגסמב
םידליה רותיא (1 :םיבלש השולשב עצבתה רקחמה .תונוש הייסולכוא תוצובק ןיבו םינוש
םע תונויארב תויוכנ םע םידלי לע טרופמ עדימ ףוסיא (2 ;ןוניס רקסב תויוכנ םע
.ןושארה בלשה תא ראתמ הז ח"וד .עוצקמ ישנא ידי-לע םידליה יכרוצ תכרעה (3 ;םהירוה
(דחוימ ךוניח ;יאופר לופיט ;הכנ דלי תבצק ;םיכרצ ;תוכנ ;םידלי)
547
:הלאירא ,ןייטשנבל
תוידסומ תורגסמל םתולגתסהו םינקז רבעמ
שיאל ןימז עדימ" תרדסב 4 'סמ תרבוח ,'מע 47 ,1998 םילשורי ,דלאס הטיירנה ןוכמ
."עוצקמה
תידסומ המשהל תוטלחה לע םיעיפשמה םינתשמו םימרוג (1 :םידממ ינשב תזכרתמ הריקסה
םיירקיעה םימרוגה לש חותינו הניחב (2 ;ותחפשמו ןקזה רובע הטלחהה ךילהת תועמשמו
םילדומו םירקחמ םיגצומ תרבוחב .תודסומל םירייד לש םתולגתסה לע םיעיפשמה
הטלחהה תלבקב ופותיש תדימל הרושק ןקזה לש תולגתסהה ביטש ךכ לע םיעיבצמה
דדועמ דסומהש לככ יכ ,םיאצממה ןמ הלוע ,ןכ ומכ .ותחפשמ םע רשקה תוכיאלו
בחר םיתוריש-לס עיצמ ,הריחבו תויטרפ רשפאמ ,םיריידה לש תוברועמו הימונוטוא
םע .שישקה לש ותולגתסה בטית ךכ - החפשמה ינב םעו תבבוסה הליהקה םע םירשק דדועמו
ילעב םירייד לע ההז הרוצב עיפשהל הלוכי הניא תידסומה תרגסמהש ןייצל שי ,תאז
.םינוש םינויפא
(םידלי-םירוה יסחי ;תישגר החוור ;תולגתסה ;םישישקל תודסומ ;םישישק)
548
:רתסא ,סייר
דועיס חוטיב קוחל רושע
.14-12 'מע ,(1998 ילוי) 29 'סמ ,"תורוד"
םיבר םימוחת לעו ידועיסה ןקזה תחוור לע דועיס חוטיב קוח תעפשה תא תנחוב הריקסה
רכינ לודיג :םהב ,תכל-יקיחרמ םייוניש ולח ,קוחה תלבק זאמ .ןקזב לופיטל םירושקה
לש םתוברועמ תבחרה ,דועיס יתוריש תקפסאל םירדסה תורצוויה ,םוחתל וצקוהש םיבאשמב
תוחפשמב הכימת ,םיתוריש ינכרצכ תורכומ ויה אלש תויסולכוא ברקב עוצקמ ישנא
ובש בלשל דע ןקזה לש דוסימה בלש תייחד ,(החפשמל תלפטמה תסינכ ןוגכ) םישישקה
היילעו םהילע חוקיפבו םיתורישה תריחבב ןקזה ףותיש ,תינוציק ודוקפתב הדיריה
,קוחה תלחה םרט עויס ולביקש םישישק 5,000-כמ .הלמיגה ילבקמ רפסמב תיתועמשמ
ילבקמ רפסמ עיגה ,(םילוחה תופוקו החוור ,תואירב) םוחתב ולעפש םינוגראה לכ תועצמאב
םישישקה ללכמ 11%) 78,000 אוה םרפסמ םויכו ,16,000-ל הנושארה הנשב רבכ הלמיגה
.(לארשיב
(החוור יתוריש ;דועיס ;םישישק)
549
:ינ'ג ,יקסדורב
דיתעל תומלידו םיגשיה ,תויפיצ - דועיס חוטיב קוח םושייל רושע
.34-16 'מע ,(1998 ילוי) 29 'סמ ,"תורוד"
הרישיה המורתה תא ,וידעי תא קוחה שמימ הבש הדימה תא ןוחבל איה הז רמאמ לש ותרטמ
,םהיתוחפשמ ינב לשו םילבגומה םישישקה לש םהייח תוכיא לע קוחה תלעפה לש הפיקעהו
ןכו ,םיידסומ םיתורישל שוקיבב םייוניש ולח הבש הדימה תא ,ןתינה תורישה תוכיא תא
ומוקמו לארשיב םישישקל םיתורישה לש םנומימו םחותיפ ךשמהל תורושקה תויגוס ןוחבל
הז אשונב רקסמ םיירקיע םיאצממ לע ססבתמ רמאמה .הז ךרעמב דועיס חוטיב קוח לש
.ימואל חוטיבל דסומה םע ףותישב ליידקורב ןוכמ - טניו'ג ידי-לע ךרענש
(החוור יתוריש ;תויולבגומ ;דועיס ;םישישק)
550


:םג האר

(393 'סמ טירפ) 1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(394) 1997 ,12 'סמ יטסיטטס ןותנש - ןויצל-ןושאר תייריע
-
ילוע ,1991 רבמטפס ילועל האוושהב 1995 סרמ-ראוני ילוע :לארשיב תונושאר םייתנש
(401) 1989 רבמבונ ילועו 1990 ילוי
-
(402) 1994-1992 :לארשיב םילוע לש תימינפ הריגה
-
(422) תידרחה הייסולכואה לש רוידה יכרוצ לע רקחמ
-
(427) תוירוה-דח תוחפשמל רויד תונורתפ רקחמ
-
(440) ךשוממ ירטאיכיספ זופשא רחאל םיררחושמ :הליהקב םימקתשמ רקס
-
(441) ?הנפמ תדוקנ :לארשי תנידמב ילאיצוס-וכיספ םוקיש
-
(461) תיטילופ תואדו-יא ירוזא יבשות םיילאיצוס םידבוע ברקב דיקפת תסיפת
-
םיבושיבו ופי-ביבא-לתב םייניבה תוביטחבו םיידוסיה רפסה-יתבב החוורו ךוניח יתוריש
(469) םירחא
-
(471) םכסמ רקחמ ח"וד - םינתפמה תכרעה
-
(500) םיכרצו םינייפאמ :םילשוריב תידרחה הייסולכואה
-
(530) לארשי תייסולכוא לש תוילכלכ-תויתרבחה תונוכתה לע םימכוסמ םינותנ ץבוק
-
(532) 1997 תנשב הלטבא ימד ילבקמ
-
(537) תיקלח היסנפו תיקלח הדובע - היסנפב יעיברה דבורה
-
(590-ו 589) ימואל חוטיבל דסומה ,יטסיטטס ןועבר
-

תרושקתו הרובחת .די

םימוסרפ

1997 ,('זארטמוליק) העוסנ רקס
.'מע 30 ,1998 םילשורי ,21 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
ןכו םייחרזאה בכרה-ילכ לש תיצראה העוסנה ךס לע םינותנ וב םיאבומ רשא ,יתנש םוסרפ
יבגל .בכרה ליגו עונמ חפנ ,םיירקיע בכר יגוס יפל ,הנשל בכרל תעצוממה העוסנה לע
לכ התיה רקסל השמישש המיגדה תרגסמ .ללוכ לקשמ יפל םג םינותנ םיגצומ ,תויאשמ
.דואמ תונטק תונחתל טרפ בחרה רוביצה לש יחרזא בכר יושירל תושמשמה יושירה תונחת
םירטמוליקה רפסמ לע עדימ רוסמל ושקבתנ רקסב ופתתשהו תונחתל ועיגהש בכרה ילעב
לע חוודל ושקבתנ םה ,ןכ ומכ .םינורחאה םישדוחה 12-בו ןורחאה שדוחב םבכר רבעש
.ןורחאה עובשב קלדל האצוהה לעו בכרה לש קלדה תכירצ לע ,םבכר שומישבש קלדה גוס
(העוסנ ;בכר-ילכ)
551


םייללכ םימוכיס :'א קלח ,1997 םיעגפנ םע םיכרד תונואת
,1998 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1088 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 150
תרמוח ,ךרדה גוס יפל ,םיעגפנ םע םיכרד תונואת לע םינותנ ללוכה ,יתנש םוסרפ
,הנואתה גוס ,הנואתל ירקיעה םרוגה ,ךרדה תוניקת ,ךרדה יאנת ,תוארה יאנת ,הנואתה
ליגו ןימ ,העיגפה תרמוח) םיעגפנ לע טוריפ אבומ ןכ .הממיב העשהו עובשב םויה ,שדוחה
,בכרה גוס) הנואתב םיברועמה בכר-ילכ לע ,('וכו לגר יכלוה ,בכרב הבישיה םוקמ ,עגפנה
הגיהנב קתו ,ליגו ןימ) הנואתב םיברועמה םיגהנ לעו (בכרב םיעגפנה רפסמ ,רוצייה תנש
םע םיכרד תונואת לע םינותנ םיאבומ ובש ,חפסנ םג ללוכ םוסרפה .(העונתה תריבע גוסו
םיעגפנלו תונואתל םג םיסחייתמ תוחול ינש .ןורמושבו הדוהיב 1997-ב ועריאש םיעגפנ
יקית ץבוק אוה םינותנל ירקיעה רוקמה .לארשיב בצמל האוושה ךות ,תורחא תוצראב
לע םינותנ ואבוי םוסרפה לש 'ב קלחב .לארשי תרטשממ לבקתמה (ד"ת) םיכרד תונואת
.תוינוריע אל םיכרדב תונואת
(העונת תוריבע ;םיגהנ ;םיכרד תונואת)
552
:םולש ,טרקה ;ןד ,סאוקומ
1997-1994 םינשה ינותנ :ינוריעה רזגמב םיכרד תונואת ינייפאמ
.'מע 75 ,1998 הפיח ,ןוינכטה ,הרובחתה רקחל ןוכמה
83-ב 1997 דע 1994 םינשב ושחרתהש םיכרדה תונואת לע םינותנ םיאבומ םוסרפב
םידבועמ הלא םינותנ .םיבשות 10,000-מ רתוי םינומה לארשיב םיינוריעה םיבושייה
תמר לש רשפאה לככ תינכדע בצמ-תנומת גיצהל איה הדובעב הרטמה .ס"מלה ימוסרפ ךותמ
ןתינש הפרותה תודוקנ תטלבה ךותו תויתנש-ברה תומגמה תשגדה ךות תינוריעה תוחיטבה
תומגמל תוסחייתה הדובעב שי ,העפותה תא רתוי בוט ןיבהל ידכ .םינותנה ךותמ תוהזל
סחיב תוגצומ ולא תומגמ .(תוינלטקו תושק) תורומח תונואתל רשקב דחוימב ,חווט-תוכורא
סחיב ןוכיס ימדקמ בושיח .1997 תנש יבגל יקלח עדימ אבומ ןכו ,1996-1986 רושעל
הלא םיבושי גוריד רשפאי ןותנ בושיב םימושרה בכרה-ילכ תסכמו הייסולכואה לדוגל
.תויביטרפוא תונקסמ תקסהו
(םיבושיי ;םיכרדב תוחיטב ;םיכרד תונואת)
553
:ןד ,סאוקומ
1997-1994 ,לארשיב םישישק םיברועמ ןהבש םיכרד תונואת ינייפאמ
.'מע 16 ,1998 הפיח ,ןוינכטה ,הרובחתה רקחל ןוכמה
םיכרד תונואתב םישישק תועגפיה לש תונורחאה םינשב תומגמה תוחתונמ הז ךמסמב
תרמוח ,הנואתה גוס יפל ,םיעגפנה לע םינותנ םיאבומ .הייסולכואה ראשל האוושהב
ןיבמ .'וכו םיעגפנ לגר יכלוה תמועל םיעגפנ םיגהנ ,עגפנה ליג ,הנואתה םוקמ ,הנואתה
ןיבמ רתויב העיגפה הניה םישישקה תייסולכוא יכ ,הלוע הדובעה לש םיטלובה םיאצממה
.העיגפה תרמוחב ןהו םיעגפנה רועישב ןה ,הייסולכואה תוצובק ללכ
(םישישק ;םיכרד תונואת)
554
:תילע ,ישירגלא ;ןלא ,ץכ
םרופישל הלועפה יכרדו םישישקה םיגהנה תייסולכוא לש תויתוחיטב תויעב
.'מע 80 ,1997 הפיח ,ןוינכטה ,הרובחתה רקחל ןוכמה
תונוש תוצרא דציכ דומלל הרטמב םלועהמ תיעוצקמה תורפסה תא רקוס הז ח"וד
5.3% םיווהמ 65 ליג לעמ םיגהנ םויכ .םישישק םיגהנ לש תוחיטב תויעב םע תודדומתמ
2003 תנשב ,ןדמוא יפ-לע .תונואתב םיברועמה םיגהנה ךסמ 3.4%-ו לארשיב םיגהנה ךסמ
שיא 50,000 לש לודיג הווהמה ,6.0%-ל עיגי םיגהנה ללכ ךותמ םישישקה םיגהנה זוחא
םישישק םיגהנ לש תוחיטבה רופישל תוצלמה תואבומ ח"ודב .םישישקה םיגהנה רפסמב
הכרדהה ,ךוניחה ;בכרב תוחיטבה ירזיבא ;שיבכה ירזיבאו ךרדה תסדנה :םיאבה םימוחתב
.םיגהנ יושיר ;הרבסההו
(םישישק ;םיכרדב תוחיטב)
555
:ריאמ ,תיזג
1998 תנשל צ"עמ לש הדובעה תינכת
.40-38 'מע ,(1998 סרמ) 51 'סמ ,"הרובחתו העונת"
םידמועה םישדח םיטקייורפ רפסמ ןכו ךילהתב םיאצמנה םיטקייורפה תא תללוכ הריקסה
העקשהה ןדמוא ,1998 תנשל רשואש ביצקתה לע חוודמ טקייורפ לכ יבגל .עוציב תארקל
םוקישו הבחרה ,הלילס לש םיאשונב םניה םיטקייורפה בור .בויחל האשרההו יללכה
יפונ לופיט ןכו םייטסוקא תוריק תיינב ,םישדח םישיבכו םירשג ,םיפלחמ תיינב ,םישיבכ
.(ל"קק םע ףותישב)
(תיתשת ;ירוזא חותיפ ;םישיבכ)
556
לארשיב תיתשביה הרובחתה תיתשת
.20-12 'מע ,(1998 ילוי) 106 'סמ ,(מ"עב םילעופה קנב תאצוהב) "תילכלכ הריקס"
,הנידמה לש ילכלכה החותיפל תחתופמ תיתרובחת תיתשת לש התובישח תראותמ הריקסב
הלטבאה רועיש תנטקהלו העיסנה ינמז רוציקל ,ינברואה בחרמה לש תילמיטפוא הסירפל
תולעה תתחפהלו םיקסעומה רפסמב לודיגל איבת תיתרובחת תיתשתב העקשהה .הירפירפב
רמאמה ךשמהב .רוציי ימרוג לש הקפסאה ןמז רוציקו הלבוהה תויולע תמגוד ,םינרציל
וקלחב שומיש לע הרגא ליטהל העצההו לארשי הצוח שיבכ לש תילכלכה ותויאדכ תנחבנ
תולעה לע תוסכל ידכ ,תאז ;(םיפסונ םישיבכב הרגא ליטהל עצומ ןכ) שיבכה לש יזכרמה
תווהלו - םייחה תוכיאב העיגפו הביבסה םוהיז ,םישיבכב שדוג - סמועה לש הפיקעה
םיסובוטואב העיסנ לש תונורתיה םינודנ .םיירוביצ הרובחת ילכב שומישל רבעמל ץירמת
,ףסונב .םיכרד תונואת לע םישיבכה תיתשתב העקשהה תעפשה תנחבנ ןכו ,תובכרבו
טרפב) םימרוג םהש קזנהו בכר-ילכמ ריוואה םוהיז יעגפמו שערה יעגפמ יגוס םיטרופמ
.(םירוגמ ירוזאבו תיטיא העיסנב
(םיכרד תונואת ;הביבסה םוהיז ;תירוביצ הרובחת ;בכר-ילכ ;םישיבכ ;תיתשת)
557

:םג האר

(393 'סמ טירפ) 1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(394) 1997 ,12 'סמ יטסיטטס ןותנש - ןויצל-ןושאר תייריע
-
(511) ביבא-לת ןילופורטמב םינומה תעסהל תיתליסמ תכרעמ ןונכת
-
(565) םיתורישו רחסמ ,היישעת (ב ;קשמה יפנע ללכ (א :לבויה ימוסרפ
-
(588) 1:25 ךרכ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,הרובחת לש הקיטסיטטסל ןועבר
-

החראה יתורישו תוריית .וט

םימוסרפ

1995 ,רצותו תואצוה ,תוסנכה :תונולמ
,1998 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1087 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 120
ןולמה תמר יפל תואנולמה ףנע לש ילכלכה ןובשחה לע םייתנש םינותנ םיאבומ םוסרפב
תוניל לע םינותנ םיאבומ ןכ .םירדחה תסופת זוחאו (םירדחה רפסמ) ןולמה לדוג ,וגוסו
ןה םיסחייתמ םינותנה .םירחבנ םיבושיב חוורו תואצוה ,תוסנכה לע םינותנו ,םיקסעומו
השקב ושיגהש תונולמל ןהו ,הליחתכלמ וז םירקס תרדסב השענש יפכ ,"תוריית תונולמ"ל
םוסרפה .("הצרהב תונולמ") רקסה תנשב רושיאה תא ולביק םרט ךא "תוריית ןולמ"כ הרכהל
.(1981-מ) רקסה תונש לכל רלודה לש ןיפילחה ירעשו םיריחמה ידדמ תא גיצמה חפסנ ללוכ
(ןולמ-יתב)
558


:(תכרוע) הנידע ,םולב
תוריית :לבוי ימוסרפ
50 ,1998 םילשורי ,לבויה ימוסרפ תרדסב 1 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.'מע
תויתרבחה ,תויפרגומדה תויוחתפתהה תא ראתל איה לבויה ימוסרפ תרדס לש התרטמ
תורייתה תוחתפתה לע הריקס תאבומ הז םוסרפב .היתונש 50 ךשמב הנידמב תוילכלכהו
הכשלה ימוסרפמ רקיעב וטקול וז הריקסל ושמישש םינותנה .הנידמה םוק זאמ ץראב
תסנכנה תורייתה לע חוודמ ,רתיה ןיב .תורייתה דרשמ ימוסרפמו הקיטסיטטסל תיזכרמה
םיסנכ ,תורייתמ תוסנכה ,םילארשי לש ל"וחל תואיציו ץראב שפונ ,הינייפאמו לארשיל
,הסופת ,תוטימ ,םירדח :םירחאה החראהה יתבו תונולמה לע םיטרופמ םינותנו םיימואל-ןיב
.'וכו תואצוה ,תוסנכה ,םיקסעומ
(ןולמ-יתב ;שפונ ;תוריית)
559
ןופצבו הפיחב תורייתה :תויגוס
.'מע 25 ,1998 הפיח ,הפיח תייריע ,רקחמו יגטרטסא ןונכתל הדיחיה - מ"ואת
:תורחבנ םירעלו תומדוק םינשל האוושהב 1997-ב הפיחב תורייתה בצמ תא תנחוב תרבוחה
רפסמ לע םינותנ ללוכ םוסרפה .תפצו וכע ,הירהנ ,תרצנ ,הירבט ,הינתנ ,הילצרה
,םיימואל-ןיב םיסנכ ,תוהשה ךשמו תונילה רפסמ ,ןולמה-יתבב תוטימה תסופת ,םירקבמה
לע םינותנ ,ל"וחמ םיריית תמועל םיילארשי םיריית לע םינותנ ,תורייתה לש אישה ישדוח
.הפיח ריעל תורייתה לש תילכלכה התמורתו ןוידפה לע םינותנו תואנולמב םיקסעומה
,ומלשוה) םהלש םינושה עוציבה יבלש יפל הפיחב םייתוריית םיטקייורפ םיטרופמ חפסנב
.(ןונכתב וא ךילהתב
(הפיח ;ןולמ-יתב ;תוריית)
560
:'ג ,רדא ;'א ,ןחרוא
לארשיב ירפכה חוריאב ל"וחמ תוריית
,'מע 31 ,1997 הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,יפותישה ןויערהו ץוביקה דומילו רקחל ןוכמה
.תורייתה דרשמ םע ףותישב
לאיצנטופ שי םאה קודבל התיה ,תורייתה דרשמ תמזויב ךרענ רשא ,רקסה לש לעה-תרטמ
,ל"וחמ חרואה יכרוצ דומיל :ויה תויפיצפסה תורטמה .ירפכה חוריאל תסנכנ תוריית לש
לע ותעד תווחו רייתה לש ויתואצוה ,לביקש עדימה יגוס ,רוקיבה ינייפאמ ,ותעגה ןפוא
תורוקממ עדימ ףוסיא (1 :םיבלש רפסמ ללכ רקסה .לביקש םיתורישה לעו רוקיבה
תא ללכ עדימה .הירפירפה ירוזאב תוריית יליעפו םיצוביקב החראה תותשר ןוגכ ,םייללכ
ילעפמ תפמו םאצומ תוצרא יפל םירייתה תוגלפתה ,ל"וחמ תוריית לש רעושמה ףקהה
;םהלש ימצע חוויד יפ-לע ,חוריאה ילעפמ לע עדימ ףוסיא (2 .םיצוביקב ירפכה חוריאה
לע ןכו םוקמב םייזיפה םיאנתה לע ,הדוקפתו תכרעמה לע גשומ לבקל תנמ-לע ,תאז
.םמצע םירייתה םע תונויאר (3 .ל"וחמ תורייתל יפצה תא םיליעפמה תוכרעה
.148 טירפ ,105 ןועבר םג האר םיבשומבו םיצוביקב ירפכ חוריא לע
(ירפכ חוריא ;תוריית)
561

:םג האר

(393 'סמ טירפ) 1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(395) 1998-1995-ל תומגמ ,1998-ל שארמ המאתהה ימרוגו םייתנועה םימרוגה
-
(499) תירוביצ עקרקב תיטרפה תומזיה תוטשפתה
-
2:26 ךרכ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,החראה יתורישלו תורייתל יטסיטטס ןועבר
(585)
-

היגרנאו היישעת .זט

םימוסרפ

1997 ,לארשיב היגרנא
'מע 62 ,1998 םילשורי ,18 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע)
זוכיר .היגרנא לש הכירצו הקפסא ,הקפה ,אוצי ,אובי לע םינותנ גיצמה ,יתנש םוסרפ
יפל םישומישהו תורוקמה םוכיס הווהמה ,היגרנאה ןזאמ לש תוחול תרדסב ןתינ םינותנה
ירטקלאורדיה למשח ,םירחא םיקצומ םיקלד ,םחפ ,יעבט זג ,וירצומו ימלוג קלד :גוס
יפל היגרנאה קשמ לע םייתנש-בר םינותנ ללוכ 1 חול :תוחולה טוריפ .םוחו למשח ,שמשו
ירצומב יפוסה שומישה וא למשח רוציי ,ימלוג טפנ קוקיז ןוגכ ,תוירקיעה שומישה תורטמ
ילוימ ,המגמו תויתנוע יכונמ ,םיירוקמ - םיישדוח םינותנ םיאבומ 2 חולב ;היגרנא
גצומ 5-ו 4 תוחולבו ,קשמה ךותב היגרנאב םישומישה לש טוריפ אבומ 3 חולב ;1993
םישדקומ 11 דע 6 תוחול .שפנלו ימלוגה ימוקמה רצותל תיסחי היגרנאב שומישה
תוחול .יעבט זגו םחפ ,ימלוג קלד ,טפנ ירצומ לש הקפסאו הקפה ,אוצי ,אובי לע םינותנל
.למשחה תרבח תוח"וד יפל למשחה קשמ לע םירוטקידניאו םינותנ םיללוכ 14 דע 12
(אוצי ;אובי ;רוצי ;טפנ ;למשח ;קלד ;היגרנא)
562
:הילד ,ירונ ;רימע ,דרא ;יכדרמ ,ףסוי-ןב
1996 ,לארשי לש היגרנא ןזאמ
ידי-לע עצוב .'מע 111 ,1998 םילשורי ,תוימואלה תויתשתה דרשמ ,הלכלכו ןונכת להנימ
.םיצעוי םיסדנהמ - "רדימ"
תא ךירעהל ,םינוש תורוקממ םינותנ תוושהל התיה וז הדובע לש תירקיעה הרטמה
היגרנאה קשמ לע יזיפה עדימה ךרעמ לכ לש תבלוצ תומיא תרוקיב ךורעלו םתונמיהמ
רוצי ,טפנ קוקיז יאלמב םייוניש ,תוינא קולדת ,אוצי ,אובי ,ימוקמ רוציי - לארשיב
תנוכתמ .ישדוח תמועל יתנש ללוכ היגרנא ןזאמ תרגסמב תאז - םינכרצל הקפסאו למשח
תורוקממ םינותנ ןיב תוריתס תולגל תרשפאמ ימואל היגרנא ןזאמ לש תיבקעו הדיחא
תורוקמה .םיישדוח םינזאמ 12 תמועל יתנש ךתחב עדימה תונימא תא ךירעהלו םינוש
למשחה תרבח ,מ"עב קוקיזה יתב ,קלדה להנימ ,ס"מלה :םה הדובעל ושמישש םיירקיעה
טלמ ילעפמ - רשנו ,םחפ תקפסאל תימואלה הרבחה ,תוימואלה תויתשתה דרשמ ,לארשיל
.מ"עב םילארשי
(אוצי ;אובי ;רוצי ;טפנ ;קלד ;למשח ;היגרנא)
563
1997 ,םייתנש םימוכיס - היישעת ידדמ
'מע 54 ,1998 םילשורי ,29 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע)
.היישעת ילעפמ 2,500-כ לש םגדממ םיישדוח םינותנ תפסוא הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
היישעתה תוחתפתהל רוטקידניא םניהש ,םיפטושה היישעתה ידדמ תנכהל םישמשמ םינותנה
םיגצומ הז םוסרפב .לארשיל יטסיטטסה ןוחריב םימסרפתמ הלא םידדמ .ללכב קשמהו
ףנע יפל ןוידפהו הדובעה תולע ,היישעתב םיריכשה רפסמ תא םיללוכה ,םייתנש םינותנ
ךרעמ 50% לעמ םיאציימה היישעת ילעפמ לע םינותנו ,לעפמה לדוג יפלו רוטקסו
אוצייה רשאכ ,ח"ש ןוילימ 10 לעמ םיאציימה םילעפמ וא/ו (מ"עמ אלל) םהלש תוריכמה
ידדמ םיטרופמ םוסרפה ךשמהב .(מ"עמ אלל) םהלש תוריכמה ךרעמ 25% לעמ הווהמ
ףנע יפל) םיריכשה לש הדובעה תועש ידדמו םיריכשה רפסמ ידדמ ,יתיישעתה רוצייה
ילאירה יונישה לש בושיח רשפאמה) םיעובק םיריחמב היישעתה ןוידפ ידדמ ,(ץבוקמ הנשמ
םיירקיע םיאצממ םיאבומ ןכ .היישעתב םיקסעומ תודיינ לע םינותנו (יתיישעתה ןוידפב
.היישעתב יאלמ רקסמ
(ןוידפ ;הקוסעת ;םידדמ ;היישעת)
564


:(תכרוע) החמש ,רזעילא-רב
םיתורישו רחסמ ,היישעת (ב ;קשמה יפנע ללכ (א :לבויה ימוסרפ
42 ,1998 םילשורי ,לבויה ימוסרפ תרדסב 4 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.'מע

םינשה 50-ב ותוחתפתה לעו ילארשיה קשמה הנבמ לע םינותנ םיאבומ םוסרפה לש 'א קלחב
םיגיצמה ,(תוחתופמ תונידמ רחבמל לארשי ןיב םיוושמה תוחולו םימישרת ללוכ) תונורחאה
'ב קלחב .דועו ןוהה יאלמ ,הדובעה ןוירפ ,רצותה דועיי ,םיקסעומה ,ג"מתה לודיג תא
לש םלודיג רועיש ,םהב םיקסעומה רפסמו םילעפמה רפסמ יפ-לע היישעתה תוחתפתה תגצומ
רוזיפה ,ימוקמה קושלו אוצייל תוריכמ ,רצותהו ןוהה יאלמ לשו םינושה היישעתה יפנע
תועקשהו היישעתב תועקשה ,םילעפמב םדאה-חוכ הנבמ ,יתיישעתה רוצייה לש יפרגואיגה
יפנעב ןוידפה ,ןוזמ תכירצ לע םינותנ םיגצומ םיתורישהו רחסמה ימוחתב .חותיפו רקחמב
.םיקסעומה לע םינותנו יקסעה רצותב םיתורישה יפנע לקשמ ,םינושה םיתורישהו רחסמה

(הדובע ןוירפ ;תועקשה ;רוצי ;אוצי ;אובי ;עדי-תריתע היישעת ;םיתוריש ;רחסמ ;היישעת)

1998-1997 ,תומגמו בצמ-תנומת - לארשיב היישעתה
.'מע 21 ,1998 ביבא-לת ,לארשיב םיניישעתה תודחאתה ,הלכלכ ףגא
,1997 תנשב היישעתב םידבוע ירוטיפו הטאה לש בצמ-תנומת הלוע וז תרבוחב םינותנהמ
הכישמה ,קשמה יפנע תיברממ הנושב יכ םא ,היישעתה לש םייתרוסמה םיפנעב דחוימב
רכשב 5%-כ לש היילע התוולתנ ךכל .3.5%-ב הלע הדובעה ןוירפו לעייתהל היישעתה
םיסכנב תועקשהב דח םוצמצ התיה הטאהל םינרציה תבוגת .הדובע תעשל עצוממה ילאירה
םישוקיבב םוצמצ ויה הטאהל םימרוגה .קט-ייהה יפנעב םג ,(םינבמו דויצ ,תונוכמ) םיעובק
לע תיטרפה הכירצב אובייה לש וקלח תורבגתה ,ימלועה רחסב הצאה דצל םיימוקמה
דח לודיג בקע תורחתה רשוכב העיגפו תויחוורה תקיחש ,תימוקמה היישעתה ןובשח
הקיחשו תיתיישעתה תוליעפב ןואפק טעמכ אוה 1998 תנשל יפצה .הדובעה תויולעב
.םינושה םיקוושב תילארשיה היישעתה לש תורחתה רשוכב תפסונ
(תילכלכ תוחתפתה ;רכש ;אוצי ;אובי ;הדובע ;ןוירפ ;היישעת)
565


566
1998 רבמטפס-ילוי ,היישעתב תויפיצ רקס
.'מע 19 ,1998 ביבא-לת ,לארשיב םיניישעתה תודחאתה ,הלכלכ ףגא
.םילעפמ 185 ףיקהו ,1998 ינוי שדוח לש היינשה תיצחמב ךרענ היישעתב תויפיצה רקס
םא ,תיתיישעתה תוליעפב הגיסנה הכשמנ 1998 לש ינשה עברב יכ ,הלוע רקסה חותינמ
ןפואב ומצמטצה ימוקמה קושל תוריכמה .הנשה תליחתל האוושהב ןותמ רועישב יכ
.ךשמנ אוצייב ןואפיקהו ,םידבוע ירוטיפ וכשמנ ,רוצייה ףקיהב םוצמצ םשרנ ,יתועמשמ
ףקיהבו תוימוקמה תוריכמב תודיריה הנכשמית םיבורקה םישדוחב יכ ,םיפוצ םילעפמה
עיבצמ ,ףסונב .אוצייה םוחתב יוניש יופצ אלו ,רוצייב הלק הדירי היופצ ןכ .םיקסעומה
.הדובעה קושב ןויפרה תקמעה לע רקסה
(םידבוע ירוטיפ ;הדובע ןוירפ ;רוצי ;אוצי ;היישעת ילעפמ ;היישעת)
567
:הירא םורמ ;הירא ,ןמגרב
1996 דע 1960 :תילארשיה היישעתב וימרוגו ןוירפה
.'מע 40 ,1998 םילשורי ,98.03 'סמ ןוידל רמאמ ,לארשי קנב ,רקחמה תקלחמ
תועצמאב ,1996 דע 1960 םינשב תילארשיה היישעתב ןוירפה ימרוג תא חתנמ הז רקחמ
םימרוגה ןיב .םיישארה היישעתה יפנע 17 ינותנ לע ךמתסמה ,רוציי תייצקנופ לש ןדמוא
ןוה וטלב - הדובעה תמושתלו לצונמה ןוהל רבעמ - רצותה תחימצו ןוירפה תא ועבקש
ידבוע רועישו ימואל-ןיב רחסל תוחיתפה בויחל ועיפשה ןכ .תיתשתהו חותיפהו רקחמה
לש אישה תפוקתב יכ ,אצמנ ןכ ומכ .ןוהה דוסבסו היצלפניאה - הלילשלו ,םיחטשה
םיזוחא 25-כ לש הדיריב רבטצמה רישיה הקזינ םכתסה ,1985 דע 1979 ,היצלפניאה
םיששה תונש לש היצלפניאה יאנת וררש ול תלבקתמ התיהש המרל האוושהב ,רצותה תמרב
תובישח לע םיעיבצמו ,תומדוק תודובע םע םיבשייתמ םיאצממה .(תיתרפס-דח היצלפניא)
.היישעתה תחימצל עינמ חוככ פ"ומב העקשהה תא םישיגדמו ,ןוירפל תיתשתה
(היצלפניא ;תיתשת ;חותיפו רקחמ ;הדובע ןוירפ ;היישעת)
568


:ןונמא ,לקנרפ
םירוזאב תונשדח לאיצנטופ תורצוויהב עייסל תירוזא תוינידמ לש התלוכיב םאה
?םילשחנ
,1997 הפיח ,ןוינכטה ,םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפה ,רוזאהו ריעה רקחל זכרמה
.'מע 30
תמועל םלוא ,םיילאירפירפ םירוזאב תילכלכ החימצ עינמה חוכל בשחנ יתיישעת חותיפ
תא םיליבגמה ,םיתוחנ םוקימ יאנתב םיאצמנ הירפירפה ירוזא ,םינילופורטמ םירוזא
ןתינ ותועצמאבש לדומ םשוי ובש ,רקחמ תואצות תוגצומ וז הדובעב .יתיישעתה חותיפה
םהיתונוכת לש היצקנופכ ,םינוש םירוזא לש תונשדחה לאיצנטופו תלוכי תא ךירעהל
יריפמאה חותינה .םיילכלכ תוחוכ לש םתואצמיהבו היישעתה הנבמב יוטיב ידיל תואבה
.ץראה ןופצב םילעפמ 211 לש םגדמ ללכש הדש רקס תרגסמב ופסאנש םינותנ לע ססבתה
תלוכי תא לדומב םיריבסמה םינתשמה .םילעפמ םתואב םיריכבה םילהנמה ונייאור רקסב
שומיש ,ולש יפנעה ךוישה ,לעפמה לש יפרגואיגה םוקימה תא םיללוכ תונשדחה לאיצנטופו
םיזוכיר ,לשמל) תוילכלכ תויצרמולגא ,לעפמה קתו ,םדאה-חוכ בכרה ,לעפמב ימינפ פ"ומב
לש היצרמולגאו (םייקסעו םייסנניפ םיתוריש ןוגכ ,היישעתב תכמותה תילכלכ תוליעפ לש
לש זוכירה תדידמ תועצמאב רוזאה לש תוחמתהה תמר תא דדומ הז הנתשמ .תוחמתה
.היישעתה יפנע םיחמתמ ובש םוחתב םיקסעומה םידבוע
(הירפירפ ;תונשדח ;היישעת ילעפמ)
569

:םג האר

(393 'סמ טירפ) 1997 - 15 'סמ ,םילשוריל יטסיטטס ןותנש
-
(394) 1997 ,12 'סמ יטסיטטס ןותנש - ןויצל-ןושאר תייריע
-
(395) 1998-1995-ל תומגמ ,1998-ל שארמ המאתהה ימרוגו םייתנועה םימרוגה
-
(499) תירוביצ עקרקב תיטרפה תומזיה תוטשפתה
-
(538) לארשיב החימצהו ןוירפה םודיקל יוגיהה תדעו ןובשחו ןיד
-

םיללוכה תע-יבתכ .זי
הנורחאל רואל ואצוהש םייטסיטטס םינותנ

ךיראתהו ןויליגה רפסמדסומה/דרשמהתעה-בתכ םשרפסמ
1998 ינוי - 6:49 ךרכהקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהלארשיל יטסיטטסה ןוחריה570
1998 ילוי - 7:49 ךרכ                    "                   "571
1998 טסוגוא - 8:49 ךרכ                    "                   "572
06-יוני-98הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהםיילכלכ םירוטקידניא טקל573
07-יולי-98                       "                   " 574
08-אוגוסט-98                       "                   "575
יוני-98,ילכלכ חותינלו עדימל ףגאה
ןוכישהו יוניבה דרשמ
ישדוח עדימ576
יולי-98              "    "577
אוגוסט-98              "    "578
1998 ינוי - 6:49 ךרכהקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהםיריחמ לש הקיטסיטטסל ןוחרי579
1998 ילוי - 7:49 ךרכ                       "                  "580
1998 טסוגוא - 8:49 ךרכ                       "                  "581
מאי-98מ"עב תיפותיש הדוגא - בשח(עדימו םידדמ ,םיריחמ) בשח ןוחרי582
יוני-98                    "               "583
יולי-98                    "               "584
1998 ינוי - 2:26 ךרכתורייתה דרשמ םע ףותישב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלההחראה יתורישלו תורייתל יטסיטטס ןועבר585
1998 סרמ-ראוני - 1:29 ךרכהקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהתיאלקח הקיטסיטטסל ןועבר586
1998 ינוי-לירפא - 2:49 ךרכהקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהץוח רחס לש הקיטסיטטסל ןועבר587
1998 - 1:25 ךרכהרובחתה דרשמ םע ףותישב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלההרובחת לש הקיטסיטטסל ןועבר588
1998 סרמ-ראוני - 1:ח"כ ךרכימואל חוטיבל דסומהיטסיטטס ןועבר589
1998 ינוי-לירפא - 2:ח"כ ךרכ                "            "590
1998 ילוי - 71 'סמלארשי קנבלארשי קנב רקס591
1998 ילוי - 83 'סמלארשי קנבםינורחאה םישדוחב תוילכלכה תויוחתפתהה592
יולי-98לארשי קנב1998 לש ינשה עיברל תורבחה רקס תואצות593
אוגוסט-98,הנידמה תוסנכהו הלכלכ ףגא
רצואה דרשמ
ילכלכ עדימ594
1998 לירפא - 200 ןוילגביבא-לתב ךרע תוריינל הסרובההסרובב שדוחה595
1998 יאמ - 201 ןוילג            "596
1998 טסוגוא - 107 ןוילג          "          "600
יוני-98ימואל קנבםלועבו ץראב תוילכלכ תויוחתפתה - ימואל טבמ601
יולי-98         "                "602
אוגוסט-98         "                "603


אבה ןועברב וללכיי רשא םימוסרפ רחבמ

(הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) 49 'סמ ,1998 ,לארשיל יטסיטטס ןותנש
(רצואה דרשמ) 1997 ,47 'סמ יתנש ח"וד - הנידמה תוסנכה להנימ
(לארשי קנב ,םיקנבה לע חקפמה) תיתנש הריקס - לארשיב תואקנבה תכרעמ
(הביבסה תוכיאל דרשמה) 1997 ,21 'סמ יתנש ח"וד - לארשיב הביבסה תוכיא
(תוימואלה תויתשתה דרשמ) 1996 ,הקפהו הכירצ :לארשיב םימה
- לשא םע ףותישב ליידקורב ןוכמ - טניו'ג) 1998 ,יטסיטטס ןותנש - לארשיב םישישק
(לארשיב ןקזה ןעמל םיתוריש חותיפלו ןונכתל הדוגאה
(הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) םירחבנ םיאצממ - םתייסולכואו םיצוביקה
ץוביקה רקחל ןוכמה) םינימה ןיב םילדבהה - ץוביק ידילי לש תימינפו תינוציח הריגה
(הפיח תטיסרבינוא ,יפותישה ןויערהו
(לארשי רקחל םילשורי ןוכמ) 1997 ,םילשורי ךינותנ לע
(םינפה דרשמ ,ימוקמ ןוטלשל להנימה) םכסמ ח"וד - תוימוקמ תויושר דוחיאל הדעווה
(טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ) 1998 - ח"נשתה ,םירפסמה יארב ךוניחה תכרעמ
ירקחל ריאמ הדלוג ןוכמ) לארשיב ינשה רודה ינב ברקב םייתדעה םירעפה תוחתפתה
(ביבא-לת תטיסרבינוא ,הרבחו הדובע
(הודא זכרמ) 1995 ,לארשיב רכש תמרו םירוגמ םוקמ
(תואירבה דרשמ) לארשיב שפנה תואירב םוחתב הליהקב םיימוקיש םיתוריש ךרעמ
(תואירבה דרשמ) תויזחתו םינייפאמ - לארשיב ךשוממ ירטאיכיספ זופשא
(תואירבה דרשמ) חומב םד ילכ תולחמ בקע תוריטפ
(ןוינכטה ,הרובחתה רקחל ןוכמה) 1997-1995 ,לארשיב ילגלג-וד בכר תונואת ינייפאמ
(החוורהו הדובעה דרשמ) םהיתוהמא לש הדובעל האיציו םינטק םידליב לופיטה תולע
(ימואל חוטיבל דסומה) םמוקישל תוצלמהו םירכמתמה ברקב הסנכה תחטבה תלמגל תואכז
- טניו'ג) םיפסונ םימוחתבו רוידב םתטילק רחא בקעמ :רבעשל מ"הירבמ םירגובמ םילוע
(ליידקורב ןוכמ


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1997-1999 © תורומש תויוכזה לכ

English Page