לארשיב םישדח םייטסיטטס םימוסרפו תולועפ
'א קלח - 113 'סמ ןועבר

'ב קלח - 113 'סמ ןועבר

ןועברל רבסה ירבד

הטילקו היילע ,היפרגומד .ב

יללכ .א

תואירב .ד

רוידו יוניב .ג

הלכשהו ךוניח .ו

יאנפו תוברת ,הרבח .ה

םיימואל תונובשחו הלכלכ .ח

םימה קשמו תואלקח .ז

םילקאו הביבס .י

םיתורישו תוימוקמ תויושר ,הלשממ .ט


יללכ .א

םימוסרפ

לארשיב םיינוריע םיבושיי לש תיטסיטטס-תיפרגואיגה הקולחה
רוידהו ןיסולכואה דקפמ ימוסרפ תרדסב ,6 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
ךרכ ,תופמ 48-ו 'מע 30 - 'ב ךרכ ,'מע 254 - 'א ךרכ :םיכרכ 3 ,1998 םילשורי ,1995
.(תילגנאו תירבע) תופמ 55-ו 'מע 28 - 'ג
ןכו םירבסהו תורדגה ללוכ 'א ךרכ :ןמקלדכ ,םיכרכ השולש ינפ לע ערתשמ םוסרפה
ךרכב םילולכ ןכ .םיבושייה לש תיטסיטטס-תיפרגואיגה הקולחה אשונב תופמל רזע-תומישר
'ג-ו 'ב םיכרכב .יטסיטטס רוזא לכבו בושיי לכב תיבה-יקשמו הייסולכואה לע םינותנ הז
רוזא) םייטסיטטס םירוזאל םיבושייה לש הקולח הנשי תופמב .םיבושייה לש תופמה תוגצומ
4,000-3,000 ללכ ךרדב תללוכ איהו ,רתויב הנטקה תיפרגואיגה הדיחיה אוה יטסיטטס
הבושח הנשמ-תקולח הניה םייטסיטטס םירוזאל הקולחה .םיעבר-תתלו םיעברל םגו (םיבשות
הגצה תרשפאמה (הלעמו םיבשות 10,000 םינומה) םילודג רתויה םיינוריעה םיבושייה לש
םייטסיטטס םירוזאל הקולחה .בר יפרגואיג טוריפב םייטסיטטס םינותנ לש חותינו
,םימדוק םינותנ םע תואוושהה לע לקהל ידכ .ןיסולכוא דקפמ לכ רחאל שדחמ תנכדעתמ
דקפמב ועבקנ רשא םימדוקה םייטסיטטסה םירוזאה תולובג םג הז םוסרפב תופמב וללכנ
.ןורחאה דקפמל דע שומישב ויה רשאו 1983
(רוידו ןיסולכוא דקפמ ;היפרגואיג ;תופמ ;םייטסיטטס םירוזא ;םיינוריע םיבושיי)
001
37 'סמ ,1997 יטסיטטס ןותנש :ופי-ביבא-לת תייריע
,תירבע) 'מע 570 ,1998 ביבא-לת ,ופי-ביבא-לת תייריע ,יתרבחו ילכלכ רקחמל זכרמה
.(תילגנאב םג תוחול
בחר ןווגמ ראתל ודעונש ,םיילולימ םירבסה ןכו םיירפסמ םינותנ לש עפש ללוכ ןותנשה
תופמ ןותנשב תולולכ ןכ .םילבקמ םהש םיתורישלו םיבשותל ,ריעל םיעגונה םינייפאמ לש
לש תיבחרמה תוסרפתהה תא תוראתמה תופמו ריעה לש תויפרגואיגה תוקולחה תא תוגיצמה
;הביבסה תוכיאו םילקא ,חטש :םיאבה םיקרפל קלוחמ ןותנשה .םינוש םיאשונו תועפות
הרובחת ;תיתשת ;היינב ;רויד ;תוריית ;היישעת ;םיתורישו רחסמ ;הדובע ;יפרגומד הנבמ
;החוור יתוריש ;יאנפ תוליעפ ;ךוניח ;תואירב יתוריש ;ימואל חוטיב ;םייח תמר ;תרושקתו
קרפ .הייריעה ידבוע ;הייריעה תצעומ ;םיינוריע םיתוריש ;הייריעה ביצקת ;ירוביצ רדס
,זכרמה ידיקפת וב םיטרופמ .יתרבחו ילכלכ רקחמל זכרמה לש ויתויוליעפל שדקומ דחוימ
.תונורחאה םינשה ןמ זכרמה לש תוח"ודהו תודובעה לש םימוכיס םיאבומו
;רחסמ ;היינב ;הקוסעת ;הביבסה תוכיא ;םילקא ;םילוע ;הייסולכוא ;ןותנש ;ופי-ביבא-לת)
תונואת ;הרובחת ;תוריית ;תואירב יתוריש ;תואלמג ;החוור יתוריש ;ךרע-תוריינ ;םיקנב
(םייח תמר ;תוניירבע ;רויד ;למשח ;םימ ;היישעת ;יאנפ תויוליעפ ;תוברת ;ךוניח ;םיכרד
002
1998 - 5 'סמ ,בגנל יטסיטטס ןותנש
,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,ירוזא חותיפל בגנה זכרמ םע ףותישב ,בגנה חותיפל תושרה
.(תילגנאב םג תוחולו םוכיס ,תירבע) 'מע 220 ,1998 עבש-ראב
תוצעומהו םיינוריעה םיבושייה לעו בגנה לע בחרנ יטסיטטס עדימ ללוכ ןותנשה
םעפהש אלא ,הרבעש הנשב ומכ תנוכתמ התואב עיפומ ןותנשה .בגנב םיאצמנה תוירוזאה
תוארטאית ,םינואיזומב תויוליעפה לע עדימ ובש ,"בגנב תוברת" ,שדח קרפ לולכ
,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה יחוויד לע םיססבתמ ןותנשבש םינותנה בור .םילביטספו
,םילקא (1 :ןמקלדכ םיקרפ 16-ל קלוחמ ןותנשה .תוימוקמה תויושרהו הלשממה ידרשמ
ןזאמו םילוע (4 ;תיעבט העונת (3 ;היפרגומדו הייסולכוא (2 ;טופיש יחטשו םיבושיי
(8 ;הקוסעתו הלכלכ (7 ;היינבו רויד ,ןונכת (6 ;עבש-ראבב הייסולכוא (5 ;הריגה
(13 ;ירוביצה רדסה (12 ;תואירב (11 ;ךוניח (10 ;תוריית (9 ;תרושקתו הרובחת
.בגנב תוברת (16 ;14-ה תסנכה (15 ;החוור (14 ;תויתשתו םיתוריש
;היינב ;רויד ;םיאודב ;םילוע ;תימינפ הריגה ;תיעבט העונת ;הייסולכוא ;ןותנש ;בגנ)
;םיתוריש ;תואירב ;תוניירבע ;ךוניח ;תוריית ;היישעת ;םילקא ;הרובחת ;הלטבא ;הקוסעת
(תוברת ;תוריחב ;תואלמג ;תויתשת
003

:םג האר

(004 'סמ טירפ) 31/12/1997 ,םהילמסו םתייסולכוא ,םיבושייה תמישר

(058) רעונ ינב לש תועגפיהו ןוכיס תויוגהנתה לע ימואלה רקסה

(117) 1997-1996 ,יטסיטטס עדימו םינותנ טקל - םילשורי

(150) 1998 ,םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה

(154) 1998 ,יטסיטטס ןותנש :לארשיב םידלי

1997-1996 ,םייטסיטטס םינותנ :ןולוח תייריעהטילקו היילע ,היפרגומד .ב

םימוסרפ

.31XII.1997 םהילמסו םתייסולכוא ,םיבושייה תמישר
הפמו 'מע 220 ,1999 םילשורי ,69 'סמ ינכט םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאב םג תוחולהמ קלח ,תירבע)
תוקולחבו םיבושייב הייסולכואה לע תוחול רפסמ תגצהב חתפנ הז יתנש םוסרפ
תוצובק ,הייסולכואה לודיג תורוקמ לע םינותנ םיללוכה ,תורחא תויפרגואיג
לש תומישר 5-מ בכרומ םוסרפה לש יראה קלחה .'וכו בושייה תרוצ ,הייסולכואה
תומש לש יתיבפלא רדס יפל םיבושיי תמישר (1 :אבה טוריפה יפל ,םיבושייה
,זוחמה ,בושייה למס :םוסרפבש םייפרגואיגה םיטרפמה לכ ילמס תא תללוכה ,םיבושייה
תנש ,ילפיצינומה דמעמה ,תינוגראה תוכייתשהה ,בושייה תרוצ ,יעבטה רוזאה ,הפנה
;דועו 1997 ףוסבו 1996 ףוסב םיבשותה רפסמ ,ןויצה תדוקנ ,תידוהיה תובשייתהה
רוזאהו הפנה למס יפל םיבושייה תמישר (3 ;בושייה למס יפל םיבושייה תמישר (2
לש תינוגראה תוכייתשההו בושייה תרוצ למס יפל םיבושייה תמישר (4 ;יעבטה
וקלח .ילפיצינומה דמעמה ילמס יפל םיבושייה תמישר (5 ;םיצוביקהו םיבשומה
תודוקנ לש םילמסל סחייתמ םהבש ןושארה .םיחפסנ ינש ללוכ םוסרפה לש ןורחאה
ןורמוש ,הדוהיב םיאצמנה םיידוהי-אלה םיבושייל ינשהו ,םיבושייל ץוחמ תואצמנה
.הזע לבחו
(הזע ;ןורמושו הדוהי ;םיצוביק ;םיבשומ ;םירע ;םיבושיי ;הייסולכוא)
004
םייטסיטטס םירוזאבו םיבושייב הייסולכואה לש תויפרגומד תונוכת
רוידהו ןיסולכואה דקפמ ימוסרפ תרדסב 7 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
;'מע 735 - 'ב ךרכ ;תופמ עבשו 'מע 652 - 'א ךרכ :םיכרכ 3 ,1998 םילשורי ,1995
.(תילגנאו תירבע) 'מע 786 - 'ג ךרכ
םייטסיטטס םירוזאבו םיבושייב הייסולכואה לע םייפרגומד םינותנ םיאבומ הז םוסרפב
:ןמקלדכ ,םיכרכ השולשל קלוחמ םוסרפה .לארשיב
יפל הייסולכואה לע םינותנ ללוכ - "םירחבנ םינותנ - תיב-יקשמו הייסולכוא" :'א ךרכ
ינב ןיב סחיה) תולת סחי ,ליגה תוצובק לע םינותנ ןכו לדוג יפל תיב-יקשמ לעו תד
ןיבל 4-0 ינב םידליה רפסמ ןיב סחיה) םישנ-םידלי סחי ,(64-20 ינבל +65 ינבו 19-0
םידלי םע) גוס יפל תיב-יקשמ לע םינותנ ןכו (44-24 תונב ןוירפה ליגב םישנה רפסמ
ללוכ ךרכה .(ךליאו 1990-מ ץראל ועיגהש םישדח םילוע םעו +65 ינב םע ,17 ליג דע
האוושהה .1983 דקפמ ינותנל 1995 דקפמ ינותנ ןיב םיוושמה תוחול רפסמ םג
תיב-יקשמ לע םינותנל ןכו אצומ תשביו תולת סחי ,ליג ,הייסולכוא ינותנל תסחייתמ
.(+65 ינב םע תיב-יקשמו םידלי םע תיב-יקשמ ,תושפנ רפסמ) גוס יפלו לדוג יפל
יפל הייסולכואה לע םינותנ ללוכ - "יתחפשמ בצמו ליג ,ןימ יפל הייסולכוא" :'ב ךרכ
16 לש טוריפב ליג תוצובק לע םינותנ םיעיפומ הז ךרכב .יתחפשמ בצמו תד ,ליג ,ןימ
םיללכנ ,ןכ ומכ .('וכו +85 ינב ןוגכ) תודחוימ ליג תוצובקו ליגה ןויצח ,תוצובק
תדו (תוצובק 5) ליג ,ןימ יפל הלעמו 15 ינב לש יתחפשמ בצמ לע םינותנ הז ךרכב
.רתויו םיבשות 10,000 םינומה םיבושייב
תפוקתו אצומ יפל םיברועמ םיבושייבו םיידוהי םיבושייב הייסולכוא" :'ג ךרכ
תוצראו היילע תפוקת ,אצומ תשבי ,ןימ יפל הייסולכואה לע םינותנ ללוכ - "היילע
.תורחבנ אצומ
(רוידו ןיסולכוא דקפמ ;םיבושיי ;תיב-יקשמ ;הייסולכוא)
005
םינומה םיינוריע םיבושייב תיב-יקשמו הייסולכוא לש תוילכלכ-תויתרבח תונוכת
תימגדמה הדיקפהמ םירחבנ םיאצממ :רתויו םיבשות 2,000
רוידהו ןיסולכואה דקפמ ימוסרפ תרדסב 'א8 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.'מע 101 ,1999 םילשורי ,1995
הייסולכואה לש תוילכלכו תויתרבח תונוכת לע םירחבנ םינותנ םילולכ הז םוסרפב
םיססובמ הלא םינותנ .רתויו םיבשות 2,000 םינומה םיינוריע םיבושייב תיבה-יקשמו
דקפמ תרגסמב בחרומ ןולאש ואלימ רשא הנידמה יבשותמ 20% לש םהיתובושת לע
רבמבונב 4 ,דקפמה לש "עבוקה דעומ"ל םינכדועמ םינותנה .1995 רוידהו ןיסולכואה
חוכב הלעמו 15 ינב םיקסעומ ,הלכשהל םיסחייתמ םוסרפב םיגצומה םינותנה .1995
לע םינותנ לולכיש רתוי בחרומ םוסרפ רואל אציי דיתעב .רויד יאנתו יחרזאה הדובעה
יפל טוריפ ללוכ ,םיינוריעה םיבושייה לכב םיבשותה לש תוילכלכ-תויתרבח תונוכת
.םיעבר-תתו םיעבר ,םייטסיטטס םירוזא
שופיח ;םיריכש ;הקוסעת ;הלכשה תמר ;תד ;םיינוריע םיבושיי ;רוידו ןיסולכוא דקפמ)
(אמייק-ינב םירצומ ; תודועת ;תיתרבח תופיפצ ;רויד ;הדובע
006
1997 ,תיעבט העונתו הייסולכוא
.(תילגנאו תירבע) 'מע 124 ,1998 םילשורי ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש לארשי תייסולכוא ינדמוא ונכדוע 1998 תנשב
תנש ףוסל הייסולכואה ינדמוא .1995 יהלשב ךרענש רוידהו ןיסולכואה דקפמ תובקעב
,112 ןועבר) 1998 לארשיל יטסיטטסה ןותנשבו ,שדחמ ובשוח 1996 תנש ףוסו 1995
ינדמוא םיאבומ יחכונה םוסרפב .1996 תנשל םינקותמה םינדמואה ומסרופ (604 טירפ
םיקרפה לש וזל ההז תנוכתמב ,1997 תנשל תיעבטה העונתה ינדמואו הייסולכואה
םיליבקמ םרופסמו תוחולה יאשונ ,ןכ ומכ .לארשיל יטסיטטסה ןותנשה לש םינודנה
תוקולח יפל םיבשותה רפסמ תא םיללוכ הייסולכואה לע םינותנה .ןותנשה לש הלאל
,יתחפשמ בצמ ,הייסולכוא תצובק ,תד ,ליג ,ןימ :םיבר םינתשמ יפלו תונוש תויפרגואיג
תיבה-יקשמ לדוג לע םינותנו תימינפ הריגה ,הייסולכואה לודיג תורוקמ ,הדיל תשבי
,תודיל ,ןישוריג ,ןיאושינ לע עדימ םיללוכ תיעבטה העונתה לע םינותנה .םהיבכרהו
.'וכו םייח תלחות ,תמ תודיל ,תוקונית תתומת ,תוריטפ
(תיעבט העונת ;תיב-יקשמ ;הייסולכוא)
007
:(םיכרוע) רזעלא ,םשל ;השמ ,ןורקיס
,רבעשל תוצעומה-תירב ילוע לש םתטילק יכילהת :היילע לש הנקויד
1995-1990
'מע 518 ,1998 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,סנגאמ ל"י ש"ע םירפסה תאצוה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
םירקסבו םירקחמב רבטצהש עדיה תא ךירעהלו חתנל ,םכסל רקיעב דעונ הז רפס
600-כ) ןורחאה היילעה לגב לארשיל ולע רשא רבעשל תוצעומה-תירב ילוע לע וכרענש
סחנפ ש"ע תילכלכ תוינידמל םורופה" םזי רפסה תאצוה תא .(אשונב םייעדמ םימוסרפ
יכילהת לש הקימעמו הפיקמ הנבהל םורתל הלוכי וז הדובעש הרכה ךותמ ,"ריפס
ןהו םילועל םיתורישה ןתמו היילעה תטילק אשונב םיקסועל ןה ,ושחרתהש הטילקה
:אבה דומעב טוריפה יפל ,םירמאמ 12 ללוכ רפסה .םירקוחל

008
.40-13 'מע ,(הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה - ןורקיס השמ) היילעה לש היפרגומדה
009
תינושארה הטילקה בלש :םילועל םיתורישה תכרעמו היילעה תטילק תוינידמ
.126-41 'מע ,(תירבעה הטיסרבינואה ,תילאיצוס הדובעל רפסה-תיב - םשל רזעלא)
010
'מע ,(ןורקיס השמ) הדובעב םתובלתשה יכילהתו םילועה לש ישונאה ןוהה
.181-127
011
הקיתווה הייסולכואה לש ילכלכה הבצמ לע תוצעומה-תירבמ היילעה תעפשה
לארשיב
.206-182 'מע ,(ביבא-לת תטיסרבינוא ,הלכלכל הקלחמה - ןמסוז יבצ)
012
,(ילכלכ ץעוי - בוכורוב והילא) היינבה ףנע לע התעפשהו רוידב םילועה תטילק
.231-207 'מע
013
תונש תישארב תוצעומה-תירב ילוע ברקב תועקתשה לש םייפרגואיג םיסופד
.269-232 'מע ,(תירבעה הטיסרבינואה ,היפרגואיגל הקלחמה - ןנוג םרימע) םיעשתה
014
תונש תישארב תוצעומה-תירב ילוע ברקב תימינפ הריגה לש םייפרגואיג םיסופד
םיעשתה
.290-270 'מע ,(תירבעה הטיסרבינואה ,היפרגואיגל הקלחמה - ןוסח המלש)
015
,ךוניחל הקלחמה - ץיבורוה רמת) לארשיב יתוברתה בחרמב תוצעומה-תירב יאצוי
הטיסרבינואה ,תילאיצוס הדובעל רפסה-תיב - םשל רזעלאו ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
.333-291 'מע ,(תירבעה
016
- יקסרימ הילוי) תוצעומה-תירב ילוע לש הטילקבו היילעב םייגולוכיספ םיטביה
.367-334 'מע ,(תוגהנתהה יעדמו שפנה תואירב רקחל קלאפ ןוכמ - טניו'ג
017
תוינוויכ-דח ,תוינושל-דח ,העמטה :ךוניחה תכרעמב הלוע רעונו םידלי
תויפיטוארטסו
.408-368 'מע ,(ץיבורוה רמת)
018
םירחאו ץיבוקנרפ-ןגובנלא תירש ,םעונ הליג ,ביבח ק'ג) םילועה ברקב ןוכיס תוצובק
.441-409 'מע ,(הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג -
019
םיירקיע םיאצממ :1995-1990 ,רבעשל תוצעומה-תירבמ םילועה תטילק יכילהת
.464-442 'מע ,(ןורקיס השמו םשל רזעלא)
;הקוסעת ;רויד ;תויתרבח תותשר ;יתרבח גוזימ ; תוצעומה-תירב ;םילוע ;היילע תטילק)
יאנת ;הרישי הטילק ;החוור יתוריש ;תימינפ הריגה ;תולגתסה ;הקוצמב תוחפשמ ;ךוניח
(תואבצק ;תוניירבע ;תובדנתה ;םילוע ינוגרא ;ץחל יבצמ ;תוירוה-דח תוחפשמ ;היחמ
020
:לכימ ,ןוספלוו ;תירש ,ץיבוקנרפ-ןגובנלא ;הליג ,םעונ
השימחב םירקחממ םיאצממ :רבעשל תוצעומה-תירבמ םילוע רעונ ינב תטילק
םיבושיי
402 ,1998 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
ךוניחה דרשמ ,היילעה תטילקל דרשמה םע ףותישב ,(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע
.לארשי-טניו'גו
,השדח הרבחל תולגתסהה ךילהתל םירושקה םידחוימ םיישקל םיפושח םירגהמ רעונ ינב
ינב לש םהיישקל תושיגרה .תורגבתהה ךילהת תא םינייפאמה םיליגרה םיישקל ףסונב
םירקחמה .הגרדהב החתפתה ןורחאה רושעב רבעשל תוצעומה-תירבמ םילועה רעונה
רעפה לע רשגל ודעונ - םיקפואו הלמר ,הינתנ ,תובוחר ,לאימרכ - םיבושייה תשמחב
ןימא עדימב רוסחמה ןיבל ,דחא דצמ םילועה רעונה ינב לש םהיישק לע םיחווידה ןיב
עדימ םיללוכה ,ל"נה םירקחמהמ םיאצממ םיגצומ הז ח"ודב .ינש דצמ ,תויעבה ףקיה לע
,ךוניחה תכרעמב תובלתשה ,ילכלכ בצמ ,הקוסעת לש םיאשונב רעונ ינב 2,005-כ לע
יוליב יסופד ,החפשמה ךותב םיסחי ,תוירפס-תיבה עויסה תוכרעמ ,תיתרבח תובלתשה
ןה ונייאור רקחמב .דועו אבצב תורישה יפלכ תודמע ,ןוכיס תויוגהנתה ,יאנפה תועשב
רעונה ינב לש תוארה תודוקנ ןיב םילדבה תוהזל ידכ ,תאז ;םהיתוהמא ןהו רעונה ינב
.תוהמאה לש ולא ןיבל
;םיקפוא ;הינתנ ;הלמר ;לאימרכ ;תובוחר ; תוצעומה-תירב ;םירגבתמ ;היילע תטילק)
שומיש ;יאנפ תויוליעפ ;םידלי-םירוה יסחי ;תיתרבח הטילק ;תולגתסה ;הריגה יעינמ
(הקוסעת ;ךוניח ;רויד ;היחמ יאנת ;אבצ יפלכ תודמע ;לוהוכלא תייתש ;םימסב
021
:ק'ג ,ביבח ;הליג ,םעונ ;ןח ,ץישפיל
,רעונה ינב תייאר - ידממ-בר טבמ :היפויתא יאצוי רעונ ינב לש םתטילק
םכסמ חוד - ךוניחה תכרעמ ישנאו תוהמאה
246 ,1998 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
דרשמה ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ םע ףותישב ,(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע
.לארשי - טניו'גו היילעה תטילקל
יפלכ םירחא םיירוביצ םיפוגו הלשממה תוינידמב םייוניש רפסמ עקר לע עצבתה רקחמה
םתובלתשה דודיע - םירושימ השולשב םידקמתמ םיצמאמה ברמ .היפויתא יאצוי רעונ ינב
תוימינפל תוימינפב םידמולה רעונ ינב תיינפה ;םאה תליהקב רפס-יתבב רעונה ינב לש
רותיאב םיצמאמ תעקשה ;תורגב תדועת תלבקל םילולסמלו רתוי ההובג ןהידומיל תמרש
ימוחת הבחרהב וקדבנ רקחמה תרגסמב .ןוכיס יבצמב םיאצמנה רעונ ינבב לופיטבו
רעונה ינב ןיב ןילמוג יסחי ,םידומילב תובלתשה - רעונה ינב לש םינוש הטילק
לש םיטביה ,ילמרופ-אלה ךוניחב תופתתשהו יוליב יסופד ,תיתרבח תובלתשה ,םהירוהל
תייסולכוא .דיתעל תויפיצו ןוכיס תויוגהנתה ,תיללכ החוור תשוחת ,םיכרעו תוהז
םתיצחמכ לש םהירומ ,םהיתוהמאמ 360 ,רעונ ינב 850 לש גציימ םגדמ הללכ רקחמה
.היפויתא יאצוי רעונ ינב לש הובג זוכיר שי םהבש רפס-יתב ילהנמו
;םיידומיל םיגשיה ;תורגב תוניחב ;תוימינפ ;רפס-יתב ;םירגבתמ ; היפויתא ;םילוע)
הטילק ;יאנפ תויוליעפ ;םידלי-םירוה יסחי ;ילכלכ-יתרבח בצימ ;םידימלת תרישנ
רעונ ;םיריעצ םידבוע ;אבצ יפלכ תודמע ;תינימ תוגהנתה ;רעונ תוניירבע ;תיתרבח
(הקוצמב
022
:תידוהי ,גניק
םיעשתה תונשב זקווק ילוע לש םתטילק
113 ,1998 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע
50,000-כ 1996 - 1989 םינשב לארשיל ולע ,היילעה תטילקל דרשמה ינותנ יפ-לע
םילוע 11,000-כל ופרטצה הלא םילוע .רבעשל תוצעומה-תירב לש זקווקה רוזאמ שיא
יתבכש םגדמ ברקב ךרענ רשא ,הז רקחמ תרטמ .'70-ה תונשב לארשיל ועיגהש הז רוזאמ
.לארשיב הרבחב םתובלתשה יכילהת לע דומלל התיה ,64 דע 21 ינב םילוע 500 לש
יפיצפס ןפואב .םילועה ןיבמ תוצובק-תת ברקב םידחוימ םיישק תוהזל רקחמה דעונ ןכ
,תירבעב הטילש ,ילכלכ בצמ ,רויד יסופד ,הקוסעתב הטילק :תואבה תודוקנה וקדבנ
םילארשי םע םייתרבח םירשק ,החפשמה ךותב םיסחי ,םייעוצקמ םיסרוקב דומלל תונוכנ
.דועו םידליה יבגל תופיאש ,תימצעה תוהזה תסיפת ,םיינוריע םיתורישב שומיש ,םיקיתו
יאצממ .זקווקמ םילוע םידליו רעונ ינב ברקב םירקס ינש םיכרענ הז רקחמל ךשמהב
.דרפנ ח"ודב ומסרופי הלא םירקס
;תיעוצקמ הרשכה ;הקוסעת ;היחמ יאנת ;יתרבח גוזימ ;היילע תטילק ;זקווק ;םילוע)
(תימואל תוהז ;תידוהי תוהז ;החפשמ יסחי ;רויד
023
Cohen, Yinon; Haberfeld, Yitchak:
Return Migration of Israelis from the United States during 1980-1990s
Pinhas Sapir Center for Development, Tel-Aviv University, Discussion Paper
No. 3-98, Tel-Aviv 1998, 30 pages.
ובזעש םילארשי לש םייתקוסעתו םייתלכשה םינייפאמ ןוחבל התיה הז רקחמ לש ותרטמ
םילארשי תמועל ,םתביזע םוימ םינש 10 ךות לארשיל ורזחו תירבה-תוצראל לארשי תא
וחקלנ רקחמל ושמישש םינותנה .םש וראשנו תירבה-תוצראל ודריש םיליג םתוא ינב
תייסולכוא .1990-בו 1980-ב תירבה-תוצראב וכרענש רוידהו ןיסולכואה ידקפממ
תמר .1980-ל 1970 ןיב תירבה-תוצראל ועיגהש לארשימ םירגהמה תא הללכ רקחמה
האוושהב וקדבנ 1990-ל 1980 ןיב לארשיל ורזחש הלא לש הסנכהה תמרו הלכשהה
ילעב ללכ-ךרדב םניה םירזוחה םידרויהש ,הלוע םיאצממה ןמ .ראשיהל ופידעהש הלאל
לכ יבגלש רבתסה ,דוחל הלכשה תמר לכ הקדבנ רשאכ ,ינש דצמ ךא ,רתוי ההובג הלכשה
.יאקירמאה הדובעה קושב החלצה תוחפ התיה םירזוחה םידרויל תומרהמ תחא
(הלכשה תמר ;הסנכה ;הדובעב םיגשיה ;םירזוח םיבשות ;הדירי ;ל"וחב םילארשי)
024

:םג האר

(001 'סמ טירפ) לארשיב םיינוריע םיבושיי לש תיטסיטטס-תיפרגואיגה הקולחה

(002) 1997 ,יטסיטטס ןותנש :ופי-ביבא-לת תייריע

(003) 1998 ,בגנל יטסיטטס ןותנש

(030) ירוביצה ןוכישב תידרחה הייסולכואה לע רקחמ

(031) 1997-1993 ,לארשיב םיבושייה לש יתואירב-יפרגומד ליפורפ

(033) םירחבנ םינותנ - 1998 ,לארשיב תואירב

(036) 1996 ,תוומ תוביס

(042) 1997-1995 ,םילוח תפוקב תורבח

(049) רבעשל תוצעומה-תירבמ םילוע לש ילטנד בצמ

תמועל םיירקיע םיגשיה :הנידמל הנש םישימח תאלמב לארשי תנידמ יחרזא םיברעה
(064) 2000-ה תונש רבעל המידק טבמו ורתפנ םרטש ןויווש-יא לש תויעב

(102) היתואצותו תינכתה - 1995-1990 ,החימצו היילע

(117) 1997-1996 ,יטסיטטס עדימו םינותנ טקל - םילשורי

(138) 1997 ,םדא-חוכ ירקס

(146) הדובעה תומוקמב םילוע לש יעוצקמ ינושל עדי תדידמ

(149) 1997-1996 ,בושיי יפל תואלמג ילבקמ

(151) תויפרגומד תועפשה - הייסולכואה תוצובקב תורומת

(154) 1998 ,יטסיטטס ןותנש :לארשיב םידלי

תרומשמ אשונב םינוירטירקו תומליד - ?דוע םייק וניא תיבהשכ "ףדעומ תיב" והמ
(156) םידלי

(180) םוקימו הנבמ ,םיכילהת :בגנב היישעתה
רוידו יוניב .ג

תושדח תולועפ

לארשיב תוריכשב תורידה קוש לע רקחמ
025
.ןוכישהו יוניבה דרשמ ,ילכלכ חותינו עדימל ףגאה
ןימזמה דסומ
.מ"עב סקימונוקא דיילפא .פ.ג.א
עצבמה דסומה
הרידהו ריכשמה ,רכושה :םיטביה השולשמ תוריכשה קוש ןויפא
קושל שוקיבו עציה תומוקע תיינב ;םינותנ סיסב תמקה ;תרכשנה
.תוריכשה
הלועפה תורטמ
רכש ,םירוגמה יאנת ,םתסנכה תמר ,םירכושה תיבה-יקשמ יבכרה
תורידה יריחמ תעפשה ,ןוכישהו יוניבה דרשמ יאכזל עויס ,הרידה
.'וכו הרידה רכש לע תולעבב
םירקחנה םיאשונה
.תיב-יקשמ 1,850 לש םגדמ
הייסולכואה
.ינופלט רקס
רקחמה תרוצ
.םינותנה ףוסיא תליחת
יחכונה בלשה
יוניבה דרשמ ,ילכלכ חותינו עדימ ףגא תלהנמ ,רדנלוה לחר
,(02)584-7595 :ןופלט ,91180 םילשורי ,18110 ד"ת ,ןוכישהו
.(02)584-7859 :'סקפ
תזכרמה
(הריד-רכש ;תורידה קוש ;רויד)

םימוסרפ

1997 ,לארשיב יוניבה
םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1096 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.'מע 200 ,1998
ךרע לע םינותנ :יוניבב תועקשה (א :ןמקלדכ ,םיקרפ הששמ בכרומ הז יתנש םוסרפ
יפל ,תיטרפה היינבב ר"מל תעצוממה האצוהה לעו יוניב תודובעב תימלוגה העקשהה
יפל ,ץראה לכב היינבה רמגו תולחתה לע םינותנ :(םייסיפ םינותנ) היינב (ב ;זוחמ
לש עציה ,היינבה ךשמ לע םינותנ הז קרפב םיללכנ ןכ .םילודג םיבושיי 70-בו זוחמ
םירע 24-ב תיטרפה היינבב תורוכמ אל תורידו תורוכמ תוריד ,תושדח תוריד
תודובע רמגו תולחתה לע םינותנ :(םייסיפ םינותנ) תיחרזא הסדנה תודובע (ג ;תולודג
:יוניבב תומושת (ד ;לועיתו בויב ,םימ תורוניצ תחנהו תוכרדמו םישיבכ תלילס לש
,רכש ,הקוסעת לע םינותנו ,םירחבנ היינב ירמוח לש רוצייו טלמ קוויש לע םינותנ
יריחמו םישיבכ תלילסבו םירוגמל היינבב תומושת יריחמ (ה ;'וכו הדובע תואצוה
יריחמ ,םישיבכ תלילסבו םירוגמל היינבב תומושתה יריחמ דדמ לע םינותנ :תוריד
םינותנ :יוניבה ףנעב םינלבק (ו ;ל"נה תומושתה לש םיעצוממ םיריחמ לע םינותנו רויד
.ןלבקל תועוצקמ רפסמו םייעוצקמ םיפנע יפל ,םינלבקה רפסמ לע
(םיבושיי ;םיריחמ דדמ ;הקוסעת ;תועקשה ;תיחרזא הסדנה ;היינב)
026
(1995 תנשב המייתסנ םתיינבש םיניינב רובע) םירוגמל היינב תולע רקס
47 ,1998 םילשורי ,39 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.'מע
;םזיה לש ותואר תדוקנמ םירוגמל היינבה תואצוהל סחייתמ ,וגוסמ ןושאר ,הז רקס
םיטרופמש יפכ ,עצבמה ןלבקה לש ותואר תדוקנמ םילבקתמה םינותנמ לידבהל ,תאז
היינבב המושתה יריחמ דדמ"ל סיסב םישמשמה ,םירוגמ יתב תיינבל תואצוהה ירקסב
לע עדימ ללוכ אוה דחא דצמש ,ךכב איה הז רקס לש תירקיעה ותובישח ."םירוגמל
לע תואצוה :ןוגכ ,םזיל האצוה יביכרמ םג תוללוכה) םירוגמ יתב תיינבל םזיה תויולע
תא רשוק אוה ינש דצמו ,('וכו םילטיהו תורגא ,קווישו ןונכת ,תויתשת חותיפ ,עקרק
הרידה ריחמ יביכרמ תא חתנל תורשפאה תנתינ ךכ ידי-לע .הרידה ריחמל םזיה תויולע
םתיינבש םיניינבה תא תללוכ רקסה תייסולכוא .הרידה לש הריכמה ריחמ לומ לא
םירוגמל םישמשמ םניאש םיניינב ,תחא המוק לש םיניינב טעמל ,1995 תנשב המייתסה
תימצע היינב ,תותומע ידי-לע ונבנש םיניינב ופונ ,ןכ ומכ .תימורט היינבב םיניינבו
,םזיה גוס :םינוש םיכתחב םיטרופמ םינותנה .המייתסה אל םהב היינבהש םיניינבו
הכשלהש ,הז גוסמ םירקס לש הרדסב ןושאר אוה הז רקס .זוחמהו עקרקה תשיכר רוקמ
.עצבל תננכתמ הקיטסיטטסל תיזכרמה
(םיריחמ ;תויולע ;היינב)
027
Gat, Daniel; Golani, Jehonathan:
Government Involvement in the Israeli Housing Market: The Quantitative
and Spatial Dimensions
Center for Urban and Regional Studies, Faculty of Architecture and Town
Planning, Technion - Israel Institute of Technology, Haifa 1997, 22 pages.

םירושעה תעבראב םירוגמל היינב אשונב תיתלשממה תוינידמה תנחבנ וז הדובעב
תותעב תויסיסב םירוגמ תויורשפא קינעהל ויה תוירוקמה תורטמהש דועב .םינורחאה
תורטמ ופסונ ןמזה םעש ירה ,הרגיש תותעב הריבס םיריחמ תמרב רויד יאנתו רבשמ
לכל רויד תונורתפ תאיצמו היילעה תטילק ,הנידמה יחטש לכב הייסולכואה רוזיפ ןוגכ
תוטשפתה ,הכומנ תילכלכ-תיתרבח המרב תויחה הייסולכוא תוצובקב הכימת ,םילועה
רשאכ הלשממה לש התוגהנתה דחוימב תנחבנ רמאמב .דועו הביבסה תוכיא ןעמל היינבה
תומזוי תמועל םירוגמל היינבל תויתלשממ תומזוי לע שגד םשומו ,תורידב רוסחמ שי
.המגמה תחתונמו ,תויטרפ
(תיתלשממ תוינידמ ;תורידה קוש ;היינב)
028
:ןורי ,לאקזחי
1997 - תורחבנ תוצובקו בושיי ,זוחמ יפל תויתלשממ תואתנכשמ שומימ
.'מע 5 ,1998 ביבא-לת ,לארשיב הרבחה רקחל הודא זכרמ
ירדס יפל סולכא תוינידמ שומימל הלשממה ידיב יזכרמ ילכ תשמשמ תואתנכשמה תאצקה
תעיבקל םינוירטירקה דחאכ שמשמ הרידה לש המוקימ .תעל תעמ םיעבקנה תויופידע
תופידע ילעב םירוזאב םישכור :התשיכר ךרוצל לבקל ןתינש יתלשממה עויסה ףקה
רועיש קדבנ וז הדובעב .םיקנעמו תופסונ תואוולה ןוגכ ,םיפדעומ םיאנתמ םינהנ
ברקבו הנידמה לש םינושה תוזוחמב תיתלשממ אתנכשמל תואכזה לש שפנל שומימה
דרשמ ינותנ אוה הדובעל שמישש ירקיעה םינותנה רוקמ .הייסולכואב תונוש תוצובק
.1997 תנשל ןוכישהו יוניבה
(תיתלשממ תוינידמ ;תואתנכשמ)
029
יפוס ח"וד :ירוביצה ןוכישב תידרחה הייסולכואה לע רקחמ
ףגא רובע עצוב .'מע 25 ,1998 ביבא-לת ,מ"עב םיצעוי לוהינ יעדמו ןוגרא - ןמא
.ןוכישהו יוניבה דרשמ ,סולכיא
תידרחה הייסולכואה ףקה לע ןדמוא תלבק (1 :תוירקיע תורטמ שולש ויה רקחמל
ןוכישב רוידל השקבב םינופה ףקה לע ןדמוא תלבק (2 ;ירוביצ ןוכישב תררוגתמה
םיכרצה תרדגה (3 ;םכותמ םינענה רועישו תידרחה הייסולכואה ברקמ ירוביצ
ןיב האוושה התשענ ,ןכ ומכ .ירוביצה ןוכישב תידרחה הייסולכואה לש םיידוחייה
ירוביצ ןוכישב םידרח ןיבו הייסולכואה ללכב םידרח ןיבל ירוביצ ןוכישב םידרח
.1,071 ורתוא ןכותמ ,תובותכ 1,438 ללכ םגדמה .ירוביצה ןוכישה ירייד ראש ןיבל
םהבש םיגציימ םיבושיי ורחבנ םכותמשכ ,תולוכשא סיסב לע התשענ תובותכה תמיגד
םינייאורמה ושקבתנ ןולאשב .תוחפל 10% תויתד/תוידרח תוגלפמל העבצהה זוחא היה
.םיילכלכ-םייתרבחו םייפרגומד םיטרפלו רוידה יאנתל עגונב תולאש לע בישהל
(םידלי-תוכורב תוחפשמ ;רויד ;םידרח)
030

:םג האר

(002 'סמ טירפ) 1997 ,יטסיטטס ןותנש :ופי-ביבא-לת תייריע

(003) 1998 ,בגנל יטסיטטס ןותנש

םינומה םיינוריע םיבושייב תיב-יקשמו הייסולכוא לש תוילכלכ-תויתרבח תונוכת
(006) רתויו םיבשות 2,000

(013) היינבה ףנע לע התעפשהו רוידב םילועה תטילק

םיבושיי השימחב םירקחממ םיאצממ :רבעשל תוצעומה-תירבמ םילוע רעונ-ינב תטילק
(021)

(023) '90-ה תונשב זקווק ילוע לש םתטילק

(097) 1997-1950 ,לארשיל םיימואל תונובשח

(099) 1998-1995 ,תיתנש-בר הרדס :םיריחמ ידדמ

(102) היתואצותו תינכתה - 1995-1990 ,החימצו היילע

(112) 1999 ,ביצקתה לע טבמ

(117) 1997-1996 ,יטסיטטס עדימו םינותנ טקל - םילשורי

תיגולורואטמ הנש" דוסי לע םינבמב םייטגרנא םיבושיחל םייגולורואטמ םינותנ סיסב
(126) "תינייפוא

(139) 1997 ,תוסנכה רקס

(140) 1997-1993 םינשב ןוהל האושתו הדובע תואצוה ,ןוירפ

1999 ראורבפ - 1998 רבמצד תונוילג ,ןוכישהו יוניבה דרשמ ,"ישדוח עדימ"
(194-192)


תואירב .ד

תושדח תולועפ

1997-1993 ,לארשיב םיבושייה לש יתואירב-יפרגומד ליפורפ
031
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
דסומה
עצבמה
.תואירבה דרשמ
דסומה
ןימזמה
יפל ,םיבשותה לש םיילכלכ-םייתרבחו םייפרגומד ,םייתואירב םינותנ תגצה
.תילפיצינומ המרב ןונכת יכרוצל ,תאז .םיבושיי
הרטמה
,םייח תלחות ,םיזופשא ,תוקונית תתומת ,תוומ תוביס ,תוריטפ ,תיעבט העונת
תמר ,הלכשה תמר ,בושייב קתו ,ליג תצובק יפל בושייב םיבשותה תוגלפתה
.'וכו הסנכה
םיאשונה
םירקחנה
.לארשי תנידמב םיבושייה לכ
הייסולכואה
.םיילהנמ תורוקממ עדימה ףוסיא
תרוצ
רקחמה
.1999 ףוסב ס"מלה לש דחוימ םוסרפ ןנכותמ
םוסרפ
ןועבר האר) "1994-1990 ,לארשיב םיבושייה לש יתואירב-יפרגומד ליפורפ"
.(454 טירפ ,107
תולועפ
תומדוק
תומוד
,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,תואירב ףג ,ןמדלפ ןהכ לורק
.(02)655-3266 :'סקפ ;(02)655-3555 :'לט ,91130 םילשורי ,13015 ד"ת
תזכרמה
(ילכלכ-יתרבח בצימ ;תואירב ;םיבושיי)

:םיידוחי םירזגמב םילוחה תופוק ןיב תורחתל יעצמאכ םוסרפה
ידרח-יתדה רזגמהו היסורמ םילוע ,יברעה רזגמה
032
.תואירבה תוינידמ רקחל ימואלה ןוכמה
ןימזמה דסומה
תטיסרבינוא ,תואירבה יעדמל הטלוקפה ,תואירב תוכרעמ לוהינל הקלחמה
.בגנב ןוירוג-ןב
עצבמה דסומה
םירזגמב םילוחה תופוק ידי-לע יתמגמ-יביטקלס םוסרפ השענ םאה ןוחבל
.הפוקל םישדח םירבח ןוניסל יעצמאכ הלא
הרטמה
תיזנכשא) תידרחה הליהקה ,בגנב םיוודבה ,ץראה ןופצב יברעה רזגמה
.ץראה לכב היסורמ םילוע ,קרב ינבבו םילשוריב (תידרפסו
הייסולכואה
.ץראב תירבעו תיסור ,תיברע תונותיע לש תבשחוממ הקירס
רקחמה תרוצ
.םינותנה דוביע
יחכונה בלשה
תיעוצקמה תורפסב רמאמ + תואירבה תוינידמ רקחל ימואלה ןוכמל ח"וד
.1999 רבמצדב םסרפתהל םיננכותמ
םוסרפ
תובקעב לארשיב םילוחה תופוק ןיב תורחתל יעצמאכ היזיוולטב םוסרפה"
.(434 טירפ ,111 ןועבר האר) "יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלחה
תומדוק תולועפ
תומוד
,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,תואירבה יעדמל הטלוקפה ,ץרווש הרפש ר"ד
;(07)640-0832 :'לט ,84105 עבש-ראב ,653 ד"ת
.(07)627-7342 :'סקפ
תזכרמה
(םילוע ;םידרח ;םייתד ;לארשי ייברע ;םינותיע ;תמוסרפ ;םילוח תופוק)

םימוסרפ

:םירחאו השמ ,הלילוט-ןב ;םירמ ,הברובא ;הוח ןיילק
םירחבנ םינותנ - 1998 ,לארשיב תואירב
.(תילגנאו תירבע) 'מע 207 ,1998 םילשורי ,תואירבה דרשמ ,בושחמו עדימ יתורש
תואירבה תכרעמלו הייסולכואה תואירבל םיסחייתמה םינותנ לש ףסוא ללוכ הז םוסרפ
םימייקה םינוש עדימ תורוקממ וצבוק םינותנה .תירוזא וא תימואל המרב לארשיב
ןוגראבו ימואל חוטיבל דסומב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב ,תואירבה דרשמב
ןאכ םימסרפתמ םקלחו םינוש םימוסרפמ םיחוקל םינותנה תיברמ .ימלועה תואירבה
,התומת ,תיעבט העונת ,הייסולכוא :םיאבה םיאשונה ביבס םיזכורמ םינותנה .הנושארל
האצוה ,תואירב חוטיב ,תואירב יתורישב שומיש ,םייזיפ םיבאשמ ,שונא יבאשמ ,האולחת
,םייח תלחות לש םיאשונב תוימואל-ןיב תואוושה תואבומ םיחפסנב .הנוזתו תואירבל
תואירב" םוסרפה לש תישילשה הרודהמה יהוז .שפנל תואירבל האצוהו תוקונית תתומת
,105 ןועבר האר) 1996-ב המסרופ תמדוקה הרודהמה ."םירחבנ םינותנ - לארשיב
.(057 טירפ
םימומ ;תוקונית תתומת ;תיעבט העונת ;הייסולכוא ;תואירב חוטיב ;תואירב יתוריש)
;תודבאתה ;םיכרד תונואת ;תוומ תוביס ;תוינפוג תולחמ ;םייח תלחות ; ןוירפ ;םידלומ
(הלטבא ;ינוע ;הנוזת ;שפנה תואירב ;זופשא ;יאופר םדא-חוכ ;תואבצק ;תוכנ
033
קלח ;זופשאב תומגמ :'א קלח - לארשיב םוי לופיטל תודיחיהו זופשאה תודסומ
1997 תנשב תוקלחמ יפלו תודסומ יפל םילוח לע םייטסיטטס םינותנ :'ב
- 'ב קלח ,'מע 138 - 'א קלח ,1998 םילשורי ,תואירבה דרשמ ,בושחמו עדימ יתוריש
.'מע 437
לע םינותנ ללוכ םוסרפה לש 'א קלח .םיקלח ינשב עיפומ םעפה רשא ,יתנש םוסרפ והז
,שפנה תואירבל זופשא ,יללכ זופשא :ויגוס יפל ,1997 דע 1950-מ זופשאב תומגמה
תוליעפ אשונב תוחול המכ םיגצומ ,ףסונב .םוקישל זופשאו תוכשוממ תולחמל זופשא
תעונת לע חוודמ םוסרפה לש 'ב קלחב .1997 דע 1989 םינשב הזילאידל תודיחיה
ילוחל תודסומ ,תודלוי יתב ,םייללכ םילוח-יתב) דסומ לכ לש הקלחמ לכב םילוחה
תודסומ דיל אלש םוי לופיטל תודיחיו םוקישל תודסומ ,תוכשוממ תולחמל תודסומ ,שפנ
םירוזא יפל תוגלפתה התשענ ,ןכ ומכ .תולעבו גוס יפל םינייוממ תודסומה .(זופשאה
ימי ,תוריטפ ,תורבעה ,תואיצי ,תולבק ,ןתסופתו ןקתב תוטימ :םינתשמה .םייפרגואיג
;תודילה רפסמ ,ואציש םילוח לש תעצוממ הייהש ;הנשה ףוסב םילוחה רפסמו זופשא
.םיתמ םידוליו םיגפ ,םילשב תוקונית
;תוינפוג תולחמ ;תודיל ;תוריטפ ;םוקיש ;דועיס ;ירוטלובמא לופיט ;זופשא ;םילוח-יתב)
(שפנה תואירב
034
:(תכרוע) המענ ,םתור
תואירב :לבויה ימוסרפ
,1998 םילשורי ,לבויה ימוסרפ תרדסב 7 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.'מע 61
םינותנב ופקתשהש יפכ ,לארשי תנידמב תואירב תונש 50 לע הריקס תאבומ וז תרבוחב
קרפה .םיקרפ ינשל תקלוחמ הריקסה .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי-לע ומסרופש
תואירבה בצמב ינשה קרפהו ,םיתורישב שומישו עציה - תואירבה תכרעמב קסוע ןושארה
תייסולכוא לכ יבגל םיגצומ םינותנה ,ינשה קרפב .האולחתו התומת - הייסולכואב
םרוקמ םינותנה תיברמ .תורחא תותד ינב יבגלו םידוהי יבגל דרפנב וא לארשי תנידמ
.תואירבה דרשמ לש תונוש תודיחיב םרוקמ םקלחו ,המצע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב
םימייק ויה היילעש הנורחאה הנשב םייקה בצמה ראותמ ,הריקסבש םיאשונה לכב
וא הנידמה םוק זאמ תומגמה תוראותמ ןכ .(1995 כ"דב) הריקסה תביתכ תעב םינותנ
תואוושה םג ללוכ םוסרפה .םינותנ םימייק הרובעש רתויב תמדקומה הנשהמ
.תוימואל-ןיב
תולחמ ;תוינורכ תולחמ ;יתכלממ תואירב חוטיב ;םילוח תופוק ;תואירב יתוריש)
תוביס ;תוקונית תתומת ;התומת ;םייח תלחות ;שפנה תואירב ;זופשא ;ןטרס ;תוימוהיז
(תוומ
035
1996 ,תוומ תוביס
64 ,1998 םילשורי ,35 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע
םוסרפה .1996 תנשל תוומה תוביס יפל הריטפ ירקמ לע םינותנ םיאבומ הז םוסרפב
הייסולכואה ללכל ,הייסולכוא תצובקו ןימ ,ליג יפל ,תוומה תוביס לש תוחול ללוכ
יפל ,תוומה תוביס לש רתוי טרופמ םוסרפ .םירועישבו םיטלחומ םירפסמב ,תוקוניתלו
:ןמקלדכ ,תוחול השימח ללוכ יחכונה םוסרפה .הנשה ךלהמב םסרופי ,םיפסונ םינתשמ
(3 ;ליגו ןימ ,הביס יפל םידוהי תוריטפ (2 ;ליגו ןימ ,הביס יפל תוריטפ (1
יפל םירחא ,הדיל תשבי יפל םידוהי - ליגו ןימ ,הביס ,הייסולכוא תצובק יפל תוריטפ
תוקונית תריטפ (5 ;םיטלחומ םירפסמ - ליגו ןימ ,הביס יפל תוקונית תריטפ (4 ;תד
.יח תודיל 1,000-ל םירועיש - ליגו ןימ ,הביס יפל
(םיכרד תונואת ;חצר ;תודבאתה ;תוינפוג תולחמ ;תוומ תוביס ;תוקונית תתומת ;התומת)
036
1995-1970 ,לארשיב ןטרסמ התומתבו האולחתב תומגמ
244 ,1998 רמושה-לת ,207 'סמ םוסרפ ,תואירבה דרשמ ,תולחמ תרקבל ימואלה זכרמה
הדוגאהו ,תואירבה דרשמ ,ןטרס םושירל הדיחיה םע ףותישב ,(תילגנאו תירבע) 'מע
.ןטרסב המחלמל
שגדה רשאכ ,לארשיב ןטרסה תלחמ לע עדימל תושיגנה תא רפשל דעונ הז םוסרפ
,ליגל םיננקותמה ,םירועישה .התומתבו האולחתב תויתנש-בר תומגמ לע אוה םוסרפב
םיננקותמו םיימלוג םירועיש םיגצומ ,ףסונב .הייסולכוא תצובק יפלו ןימ יפל םיגצומ
רועישב 18%-כ לש היילע הלח 1995-1970 הפוקתב :םיאצממה ןיב .1995 תנשל ליגל
ליבקמב .1988 תנשמ הלח האולחתה ירועישב היילעה רקיע .ןטרסב םינחבואמה
האולחתב הדירי התפצנ ןהבש ,תולחמ רפסמ תומייק ,האולחתה ירועישב תיללכה היילעל
היילע הלח ,תאז תמועל .(הייסולכואה תוצובק לכב) הביקה ןטרס ןוגכ ,התומתבו
,םויכ .תינומרעהו דשה ,סגה יעמה ,המונלמ - רועה ןטרסמ רקיעב התומתבו האולחתב
ברקב .סגה יעמה ןטרס וירחאו ,דשה ןטרס אוה םישנ ברקב רתויב חיכשה ןטרסה
.האירה ןטרסו סגה יעמה ןטרס וירחאו רתויב חיכשה אוה תינומרעה ןטרס ,םירבג
ברקב דשה ןטרסמו םירבג ברקב האירה ןטרסמ םה רתויב םיהובגה התומתה ירועיש
הייסולכואל האוושהב םיהובג םידוהי ברקב התומתהו האולחתה ירועיש .םישנ
.תיברעה
(התומת ;ןטרס)
037
1998 תנשל ןובשחו ןיד :ןטרסב המחלמל הדוגאה
.(תילגנאב תדרפנ הרודהמ ,תירבע) 'מע 72 ,1998 םייתעבג ,ןטרסב המחלמל הדוגאה
:םיאבה םימוחתב ןטרסב המחלמל הדוגאה לש היתויוליעפ תורקסנ הז יתנש ח"ודב
תוינכת תלעפהו דויצל תומורת ;םינקת ןומימב עויסו םילוח-יתבב םימילשמ םיתוריש
לש םישדח םימוסרפ תריקס ;רוביצל הכרדהו הרבסה תויוליעפ ;םייאופר םיתורישל
םוקיש תוינכת ;םינוש ןטרס יגוס לש םדקומה יוליגה םוחתב םיטקייורפ ;הדוגאה
הדוגאה הקינעהש רקחמה יקנעמ 69 םירקסנ ,ןכ ומכ .תויומלתשהו םיסנכ ;החוורו
שילש) רקחמ ינוכמבו תואטיסרבינואב םירקוחלו םילוח-יתבב םיאפורל 1998 תנשב
םיפסונ םיקרפ .(ןטרסב המחלמל הדוגאה ידי-לע ןמוממ לארשיב ןטרסב רקחמה ללכמ
,םילוח-יתבל דויצו רושכמ תשיכרב עויס ,"תלדב שקה" עצבמל םישדקומ תרבוחב
ביצקת ,ץראה יבחרב הדוגאה יפינס תסירפ ,ל"וחב הדוגאה ידידי ,הדוגאה לש םיבדנתמ
.םייפסכ תוח"ודו הדוגאה
(ר"כלמ ;ןטרס)
038
םתלחמ לע אלמ עדימ םהל וקפסיש םיניינועמ ןטרסה ילוח בור
'מע ,(1998 רבמטפס) 17 'סמ ,("קדצ ירעש" יאופרה זכרמה לש תעה-בתכ) "חותפ רעש"
.12
,ןטרס ילוח 100 ברקב "קדצ ירעש" יאופרה זכרמב יגולוקנואה ןוכמב ךרענש רקסב
יכ ,הלוע רקחמה ןמ .לפטמה תווצה ןמ םילוחה לש םנוצר-תועיבשו םהיתויפיצ וקדבנ
םיצורמ ויה יכו םתלחמ לע אלמ עדימ לבקל םיניינועמ ויה םילוחה לש עירכמה םבור
תונוכת יכ ,רקחמה ןמ הלוע דוע .עדימה םהל רסמנ הבש ךרדהמ ןהו םירבסההמ ןה
לש םייעוצקמה וירושיכ רשאמ םילוחה יניעב תובושח תוחפ ןניא תונכו טקט ,תונלבסכ
.לפטמה אפורה
(לופיטמ ןוצר-תועיבש ;ןטרס)
039
:היתב ,יפש ;קירא ,ןמרמיר
סדייא ילוח יפלכ םילוח-יתבב םיילאיצוס םידבוע לש תודמע
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 436-419 'מע ,(1998 רבמבונ) :3ח"י ,"החוורו הרבח"
םיילאיצוס םידבוע לש םהיתודמע ןיבש רשקה ןחבנ ובש ,רקס יאצממ םיראותמ רמאמב
תודוא עדיה :םינתשמ רפסמ ןיבל ,םיאשנו סדייא ילוח יפלכ לארשיב םילוח-יתבב
םמע הדובעב קופיסהו ישוקה תסיפת ,םיאשנו םילוח םע הדובעב ןויסנ ,הלחמה
248 הללכ רקחמה תייסולכוא .םירקחנה לש םייעוצקמו םייפרגומד םינייפאמו
רגוב ראות היה םתיברמל .לארשיב םייללכה םילוחה-יתב 24 לכמ םיילאיצוס םידבוע
היה םהמ 35%-כל .םינש רשעמ רתוי היה עוצקמב עצוממה קתווהו ,תילאיצוס הדובעב
םייתאוושה םיאצממ םיגצומ ןוידב .הלחמה יאשנו סדייא ילוח םע הדובעב ןויסנ
.ל"וחב הז אשונב ושענש םימוד םירקחממ
(תוומ ;דחפ ;םימסב שומיש ;תוילאוסקסומוה ;סדייא ;םיילאיצוס םידבוע)
040
:יבצ ,ןרטש ;ילרוא ,רקיפ-םתור ;הלב ,ןהכ-רב
בצמ תנומת - יללכ םילוח-תיבב םילפוטמ לש העונת תלבגהו הרישק
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 502-500 'מע ,(1998 רבמצד) א"י :135 ,"האופרה"
וקדבנ .םרכ-ןיע "הסדה" םילוחה-תיבב תודיחיו תוקלחמ 28 ורקסנ םימי השימח ךשמב
רוטינ ירדסו הרישק יסופד ,התרתהלו הרישקל תוירוהה ,םירושקה םילוחה ינייפאמ
יישק ילעב ,הלעמו 70 ינב ללכ-ךרדב םניה םירושקה םילוחה :םיאצממה ןיב .םושירו
תובר תופורתל םיקקזנו תוינורכ תולחממ םילבוס ,םירגוסה לע הטילש-יאו תודיינ
איה הרתההו הרישקה לע הטלחהה ;(רדחמ וא יוריע ,ינק-ךות רוניצ) תיאופר תרנצלו
הביסה ;תרנצ תאצוה עונמל איה הרישקל תירקיעה הביסה ;תישארה תוחאה לש בורל
רקיעב ,םירורב םילהנ ןיא ;לפוטמה לש ובצמב הבטה איה הרישקה תרתהל תירקיעה
ירעש" יאופרה זכרמב עצובש המוד רקחמ לע .התרסה רחא בקעמו הרישקה רוטינ יבגל
טירפ ,102 ןועבר האר ,הז אשונב יצרא רקס לע .088 טירפ ,109 ןועבר האר ,"קדצ
.158
(ידועיס לופיט ;םישישק ;ןוסיר)

041
:ק'ז ,קלדנב
1997-1995 ,םילוח תפוקב תורבח
'מע 84 ,1998 םילשורי ,159 'סמ רקס ,ימואל חוטיבל דסומה ,ןונכתהו רקחמה להנימ
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
חוטיב קוח תלחה זאמ םילוחה תופוק ירבח לע םיטרופמ םינותנ םיגצומ םוסרפב
יפל םיחטובמה תוגלפתה תא םיללוכ םינותנה .1995 ראוניב 1-ב ,יתכלממ תואירב
םינותנה .תורחא תויפרגואיג תוקולחו םיבושיי יפל ןכו םיילכלכו םייפרגומד םינתשמ
רוקמ שמשמהו ימואל חוטיבל דסומה ידי-לע להונמה ,תואירבה ץבוק לע םיססבתמ
ןתינ ,רתיה ןיב .םילוחה תופוקב םירבחה לארשי תנידמ יבשות ךס לע ידעלבה םושירה
,תופוקה ןיב רבעמ לש םיאשונב קוחה תלחה זאמ ולחש םייוניש לע ח"ודה ןמ דומלל
ינב חוטיב ,תונושה ליגה תוצובקב םיחטובמה רפסמ ,תופוקל ופרטצהש םישדח םילוע
הסנכה יפל תופוקב תורבח ,תופוק יפל תואלמג ילבקמ ,תונוש םילוח תופוקב גוז
.דועו תופוקה ןיב תואירבה חוטיב יפסכ תקולח ,הדובעב דמעמו
(יתכלממ תואירב חוטיב ;םילוח-תופוק)
042
:םירחאו ליגיבא ,ינבוד ;םירמ ,ןייטשנירג ;לטיור ,סורג
םיאצממ :יתכלממה תואירבה חוטיב קוח תובקעב םילוחה-תופוקב תורישה תמר
1995 רקסל האוושהו 1997 םיחטובמ רקסמ םיירקיע
'מע 21 ,1998 םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע)
ןומימב םייוניש ללוחש ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח ופקותל סנכנ 1995 ראוניב
ךרעממ קלחכ .םייאופר םיתוריש ןתמ יללכבו םיבאשמה תאצקהב ,תואירבה תכרעמ
םיבשות 1,205 ברקב רקס ליידקורב ןוכמ - טניו'ג עציב קוחה תועפשה לש הכרעהה
יבגל רקסה יאצממ םיגצומ הז ח"ודב .1997 רבוטקוא-טסוגוא םישדוחב ונייאורש
לש םנוצר-תועיבש ,םילוחה-תופוקב תורישה תמרב הערהה וא רופישה תדימ תסיפת
היינפ ,תענומ האופרב שומיש ,תואירבה בצמ תכרעה ,םמצע םיתורישה ןמ םיחטובמה
לטנו תופוק ןיב רבעמ ,םיירוביצה םיתורישה תרגסמב םינתינ םניאש תואירב יתורישל
,107 ןועבר האר) 1995-ב ךרענש המוד רקס יאצממל האוושהב ,תאז לכ ;םימולשתה
םילדבהלו תונושה םילוחה-תופוק ןיב םילדבהל ח"ודב תוסחייתה הנשי ןכ .(459 טירפ
.תונוש הייסולכוא תוצובק ןיב
האופר ;לופיטמ ןוצר-תועיבש ;תואירב יתוריש ;םילוח-תופוק ;יתכלממ תואירב חוטיב)
(םילשמ יאופר חוטיב ;תופורת ;החפשמ יאפור ;הלוח-אפור יסחי ;תענומ
043
:רימא ,ןונש ;הנויצ ,יאלקח ;םירמ ,הברובא
1996-1970 :םיחקור ,םייניש יאפור ,םיאפור
116 ,1998 םילשורי ,תואירבה דרשמ ,םייאופר תועוצקמל ףגאהו בושחמו עדימ ףגא
.'מע
ךתחב תויחמומה םוחתו עוצקמ יפל םייאופרה תועוצקמה ילעב רפסמ םיגצומ םוסרפב
םוקמו (הפנו זוחמ) יפרגואיג ךתחב ,(היילע תנשו הדיל תשבי ,ןימ ,ליג) יפרגומד
ויהש םייאופרה תועוצקמב תונוישרה ילעב לכל סחייתמ םוסרפה .תיעוצקמה הרשכהה
וקפנוהש םישדחה תונוישרה רפסמלו 1996-ל 1970 םינשה ןיב הנש לכ ףוסב לארשיב
ףגאה ידי-לע להונמה םייאופרה תועוצקמה ילעב ץבוקב םרוקמ ,םינותנה .הנש לכב
ןיסולכואה םשרמ םע ץבוקה לבקוה 1996 ףוסב .תואירבה דרשמב םייאופר תועוצקמל
םייאופר תועוצקמ ילעב ללוכ םוסרפה ןיא ןכלו ,םייפרגומד םיטרפ ןכדעל ידכ
ןיאו ,1996 ףוס דע םינפה דרשמב םושירה יפ-לע ,ץראה תא ובזע וא ורטפנש
יאופרה םדאה-חוכ ןונכתל עייסל איה םוסרפה תרטמ .לעופב הקסעה ינותנל תוסחייתה
.תוחמתהו עוצקמ יפל
(םיחקור ;םייניש יאפור ;םיאפור)
044
:םירחאו הבהז ,ןולא ;ןושש ,רקנ ;המלש ,רקניו
תעד חותינ - תיעוצקמ-בר האפרמב םיצעויל תננכותמ אלו הפוחד תימצע היינפ
םינופה םילוחה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 95-92 'מע ,(1998 טסוגוא) 'ד-'ג :135 ,"האופרה"
לש תונימזהו תורישה תבחרהו דודשאב השדח תיעוצקמ-בר האפרמ לש התחיתפ םע
תופוחד תוימצע תוינפ לש רתי-סמוע ,יסקודרפ ןפואב ,רצונ םיבר םיצעוי
החפשמ אפור לפטי םישדוח השולש ךשמב יכ ,עבקנ םייניב-ןורתפכ .תוננכותמ-יתלבו
אל וא ףוחד חרואב םמצע תעד לע ונפש םילוחה לכ .וללה תוינפב (מ"מר) החמומ
ונפוה ,דועו ןורג-ןזוא-ףא ,םייניע םימוחתב םיצעויהמ דחאל רות תעיבק אללו ןנכותמ
ינושאר לופיט וא רדגומ לופיט (1 :תויורשפא יתש ודמע מ"מרה ינפב .מ"מרל
הפוחד היינפה (2 ;תרוקיבל וא לופיטה ךשמהל ץעויל רתוי רחואמ דעומל היינפהו
ידי-לע ולפוטש םילוחה .םויב וב ץעויה לופיטל הלוחה לבקתה היתובקעבש ,ץעויל
םייפרגומד םיטרפ ללכש ןולאש אלמל ושקבתנ ץעויל םויה ותואב ונפוה אלו מ"מרה
ןכו מ"מרה לש ולופיטמ ןוצרה תועיבשו תיחכונה הנולתה תודוא םיטרפ ,םיילכשהו
.החפשמה אפורל הליחת ונפ אלו ץעויל תורישי ונפ עודמ :החותפ תחא הלאש
(םיחמומ םיאפור ;םיינושאר םיאפור)
045
:םירחאו 'ע ,הדאיפ ;'ש ,רקניו ;'ס ,יקסבלז
?םילפוטמה תעד יהמ - החפשמה אפור לש ורדחב עקר תקיסומ תעמשה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 97-96 'מע ,(1998 טסוגוא) 'ד-'ג :135 ,"האופרה"
תרטמ .באכו הדרח ,ץחל תנטקהל התמורתב העודיו תילסרבינוא הפש איה הקיסומ
אפור לש ורדחב עקר תקיסומ תעמשה לע םילפוטמה לש םתעד יהמ קודבל התיה רקחמה
תיסאלק עקר תקיסומ העמשוה םיפוצר הדובע ימי השימח ךלהמב .םהלש החפשמה
ןולאש לע בישהל ושקבתנ םילפוטמה לכ .החפשמה אפור לש ורדחב הכומנ המצועב
רפסמ ןכו םייפרגומד םיטרפ ללכ ןולאשה .אפורה רדחמ םתאצ רחאל רצק ימינונא
,אפורה רדחב הקיסומ תעמשהל רשקהב םילפוטמה לש םתעד תווחב תונדה תולאש
.רקחמב קלח וחקל םילפוטמ 118 .ורבע התואש היווחל סחייתהב
(הקיסומ ;םיינושאר םיאפור)
046
:םירחאו לטיור ,סורג ;הניד ,ןמדלפ ;ןתנוי ,ץיבוניבר
?ןואכידב לפטל םיגהונ םיינושאר םיאפור ולא
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 186-183 'מע ,(1998 רבמטפס) 'ו-'ה:135 ,"האופרה"
רועיש וקדבנ הז רקחמב .שפנה תואירבב לופיטב בושח דיקפת םיינושארה םיאפורל
ונחבנ ,ןכ ומכ .םהינייפאמו ןואכידב לפטל םיגהונה לארשיב םיינושארה םיאפורה
ורקסנ רקחמב .ןואכידב לפטל םיגהונ םניאש םיינושאר םיאפור ןיבל םניב םילדבהה
,111 ןועבר האר) לארשיב ינושארה אפורה ידיקפת לע יצרא-ללכ רקחמ ךותמ םינותנ
יתבכש יארקא םגדמ לע ססבתה רקחמה .(275 טירפ ,110 ןועבר םגו 446 טירפ
,רבתסמ םיאפורה יחוויד יפ-לע .(םיאפור 677 כ"הס) םיינושאר םיאפור לש יצרא-ללכ
ףא 12.6%-ו םימעפל 28.6% ,ללכ ךרדב 36.6% ,ןואכידב דימת םילפטמ םהמ 22%-ש
ןפוא ןוגכ ,םיפסונ םיטביה וב ונחביי רשא ךשמה-רקחמ ןנכותמ הז רקחמ תובקעב .םעפ
םה םירקמ ולאבו םמצעב ןואכידב םיאפורה םילפטמ םירקמ ולאבו ןואכידב לופיטה
.החמומל הלוחה תא םינפמ
(ןואכיד ;שפנה תואירב ;םיינושאר םיאפור)
047
:'א ,ילא ;'י ,לט-רב ;'ר ,רלימ
יתנחבא יוריג ןמזב באכה תייווח לע הטילש תשוחתו תילטנד הדרח לש העפשה
ןשה ךומ לש
רבוטקוא) :4ו"ט ,(לארשיב םייניש תאופרל תורדתסהה ןותיע) "םיינישהו הפה תאופר"
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 20-15 'מע (1998
.םיבר םירקמב יתנחבא ילככ שמשל לוכיו םייניש לופיטב יתועמשמ קלח הווהמ באכ
םייביטינגוק ,םיישגר םינתשממ םג תעפשומה תישגרו תישוח היווח וניה באכה
תיחכונה הדובעב .דועו באכל הייפיצ ,הטילשב ךרוצ ,הדרח ,דחפ ןוגכ ,םייתרבחו
ךומ לש יתנחבא יוריג ןמזב באכו הטילש תשוחת ,תילטנד הדרח ןיב םירשקה וקדבנ
לכ .יארקא ןפואב ורחבנש ,(םישנ 30-ו םירבג 30) םיאירב םישנא 60 וקדבנ .ןשה
תיצחמ .ןשה ךומ לש ילמשח יוריג רבעו תילטנד הדרח אשונב ןולאש אלימ קדבנ
ףס ,השוחת ףס וללכ וקדבנש םינתשמה .יוריגה ןתמ לע לעופב הטילש ולביק םיקדבנהמ
.באכ תלוביסו באכ
(הדרח ;באכ ;ןשה תואירב)
048
:םירחאו 'ה ,ןהכ-ןגס ;'י ,דרו ;'י ,קידצ
לארשיל (רבעשל) תוצעומה-תירבמ םילוע לש ילטנד בצמ
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 26-21 'מע ,(1998 רבוטקוא) :4ו"ט ,"םיינישהו הפה תאופר"
תניחבמו םיאשונ םה ןתואש תולחמ תניחבמ תדחוימ הצובק תווהל םייושע םישדח םילוע
תרטמ .םהלש יתוברתהו ינתאה עקרהמ תועבונה תוילופיט תושירדו תואירבה תסיפת
םילוע תצובק לש םיילופיטה םיכרצהו הפה תואירב בצמ תא דומאל התיה וז הדובע
םירגובמ ,םילשוריב לודג הטילק זכרמ ירייד לכ ויה םיקדבנה .רבעשל תוצעומה-תירבמ
.רקחמה תכירע ןמזב םישדוח השישמ תוחפ ץראב ויה םלוכ .שיא 220 כ"הסב ,םידליו
ידי-לע ושענ תוקידבה .הטילקה זכרמב םילועה יקיתמ ולבקתנ םיפרגומד-ויצוס םינותנ
.תוקידבה תארקל היצרבילקו תדחוימ הנכה רבעש ,תוצעומה-תירב אצוי םייניש אפור
( תוצעומה-תירב ;םילוע ;ןשה תואירב)
049
:האל ,גרבסד ;יראליה ,קלאפ ;תנע ,שמש ;הנח ,זרימ
תונחתב יצרא רקס :תורה םישנ לש תואירבה תומושרב ידועיסה םושירה תוכיא
1995 ,תואירבה דרשמ לש החפשמה תואירבל
םילשורי ,תואירבה דרשמ ,תואירב חוטיבו הלכלכל ףגאהו רוביצה תואירב יתוריש
,1998
.'מע 22
תפיט") החפשמה תואירבל תונחתה לש תומושרב םושירה תוכיא תקידב אשונב רקסה
תואירב יתורישב וגוסמ ןושאר וניה ,תומושר 1,064 וקדבנ ותרגסמב רשא ,("בלח
ידועיסהו יאופרה לופיטה לע לפטמה תווצל עדימ קפסל :דועיתה תורטמ ןיב .רוביצה
תא חיטבהל ידכ םילפטמה ןיב תרושקת יעצמא שמשל ;לופיטל תובוגתה לעו ןתינש
סיסב שמשל ;ותכרעהו ומושיי ,יכשמה לופיט ןונכתל סיסב שמשל ;לופיטה תופיצר
תידועיסה היישעה ימוחת לכ תא ףיקהש ןולאש הנבנ רקסה ךרוצל .דועו הרקבו חוקיפל
הדיל בכשמ ,הכרדה ,בקעמ תוקידב ,הדבעמ תוקידב :תורה םישנב לופיטל הרושקה
םיילכלכ-םייתרבחהו םייפרגומדה םינתשמה טוריפל ףסונב ,תאז .אפור לצא םירוקיבו
,תונוש תויוגלפתהב תורהה םישנה תייסולכוא רואית :רקסה ירצות ןיב .םישנה לש
ןיב האוושה ,דיתעב האוושהל סיסבכ תידועיסה תוליעפה ףקיה לע םינותנ דסמ תריצי
.דועו הרה השאב לופיטל להונה תושירד ןיבל תומושרב םושירה
(החפשמה תואירבל הנחת ;ןוירה)
050
:הניר ,ינמחר ;ירפ ,ךירדירפ-םדק
םגדמ לש תודמע רקס תואצות - 2000-ה תונש תארקל םירביא םורתל תונכומ
לארשיב תידוהיה הייסולכואה לש גציימ
(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 500-496 'מע ,(1998 רבמצד) א"י :135 ,"האופרה"
םיווהמה ,םישנא 1,002 ונייאור ,1997 רבמטפסב "ירופ" ןוכמ תועצמאב ךרענש ,רקסב
תא ךירעהל ויה רקסה תורטמ .הלעמו 18 ליגמ תידוהיה הייסולכואה לש גציימ םגדמ
.בוריסה וא תונוכנה תדימל םיעינמה לע דומעלו םירביא םורתל רוביצה לש ותונוכנ
הלתשה ךרוצל םמצע לש םירביא םורתל רוביצה לש תיטרואיתה תונוכנה תדימש ,אצמנ
םותחל תודגנתה ,תאז תמועל .םורתל תטלחומ תודגנתה ועיבה שילשכ קר .תלטובמ הניא
רתוי תצק ידי-לע העבוה (תוומה רחאל המורתל המכסה לש סיטרכ) "ידא" סיטרכ לע
החפשמ ןב לש םירביא םורתל המכסה לע תיטתופיה הלאשל רשאב .םילאשנה תיצחממ
.וטבלתה בורהו ודגנתה םילאשנהמ עברכ ,רטפנה לש ונוצר היה המ עודי אל רשאכ
לש עקרה ינתשמ וקדבנ ,םורתל תונוכנה תדימל םיעינמה לע דומעל ןויסנב
רקחמ לע .תונוכנה תדימל קהבומ ןפואב הרושק תויתדה תמר קרש אצמנו ,םינייאורמה
.470 טירפ ,107 ןועבר האר ,"הקורוס" יאופרה זכרמב עצובש המוד
(םירביא תמורת)
051
:םירחאו תידוהי ,גיסיילפ ;המלש ,ןורקנבל ;םהרבא ,יקסנודא
יחומ עוריא רחאל םילוחב םוקישה תחלצהל יובינ ימרוג תכרעה
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 573-569 'מע ,(1998 רבמצד) ב"י :135 ,"האופרה"
התיה רקחמה תרטמ .יברעמה םלועב תירקיעה תולבגומה תביס תא הווהמ יחומ עוריא
דדמב שומיש ידי-לע יחומ עוריא יעגפנ לש תידוקפתה תולבגומה תמר תא ךירעהל
תא רתאלו (FUNCTIONAL INDEPENDENCE MEASURE) FIM תידוקפתה תואמצעה
127 וקדבנ .םתיבל םילוחה רורחשו םוקישה ךילהת תחלצהל םיבושחה יובינה ימרוג
ןיגב 1996 תנשב (אביש ש"ע יאופרה זכרמב) תירטאירג הקלחמב וזפשואש םילוח
הלבקה ןיב FIM ןויצב יונישה - םינתשמ השולש תועצמאב ,ןושאר יחומ עוריא
,ןכ ומכ .(דסומ תמועל תיב) רורחשה דעיו םוקישה תוליעי ,רורחשה ןיבל הקלחמל
דדמש ,אצמנ .'וכו ןוכיס ימרוג ,זופשאה ךשמ לע םינותנ ,םייפרגומד םינותנ ופסאנ
לאיצנטופ םע םילוח תוצובק רותיאלו םוקישה תואצות תכרעהל ליעי ילכ הווהמ FIM
לע .םוקישה לאיצנטופ ןיבל יתחפשמ בצמו ליג ןיב קהבומ רשק אצמנ ןכ .הובג ימוקיש
270 טירפ ,110 ןועבר ,641 טירפ ,112 ןועבר םג האר ,יחומ עוריאמ םוקיש
.089 טירפ ,109 ןועברו
(םוקיש ;םישישק ;תיחומ העיגפ)
052

'90-ה תונשב בלה רירשב דח םטוא םע םילוח לש הזונגורפו לופיט ,ןויפא
לארשיב
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 576-573 'מע ,(1998 רבמצד) ב"י :135 "האופרה"
רירשב דח םטואב םירקסל תילארשיה הצובקה" ירבח ידי-לע וכרענ 1996-1990 םינשב
לופיטל תודיחיה לכב םירקס העברא (לארשיב םייאופר םיזכרמ 25-מ םירבח) "בלה
רשאכ ,בלה רירשב דח םטוא םע םילוחה לכ ורקחנ הלא םירקסב .לארשיב בל ץרמנ
יבגל ופסאנש םינותנה .הזונגורפב םייונישה תמועל םילוחב לופיטב םייונישה וושוה
םילופיטה יגוס ,תולחמ לש הירוטסיהו הלחמה ךלהמ ,םייפרגומד םיטרפ :ויה םילוחה
תולועפו תופורת ןתמב היילע לע תועיבצמ תואצותה .הזונגורפו ונתינש תופורתהו
רקחמ תואצותמ תונוש ולא תואצות .התומתה ירועישב הדירי לע ,ליבקמבו תוינשלופ
ל"שחא ילוח 1,579 ברקב הזונגורפהו לופיטה ,ןויפאה וושוה ובש ,הנורחאל ךרענש
.הדנקב וזפשואש םילוח 618 םע ב"הראב וזפשואש
(התומת ;םייח תוכיא ;תופורת ;םיחותינ ;בל תולחמ)
053
:ויבליס ,בוקזוק ;רימידלו ,ץש
התומתו םדב לורטסלוכ לש הכומנ המר
,(1998 - ט"נשת) 4-3 :ה"כ ,(היגולוטנורגל תילארשיה הדוגאה תאצוהב) "היגולוטנורג"
.(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 109-101 'מע
לש העפשהה לע תונורחאה םינשב ושענש םירקחמ יאצממ לש םוכיס אבומ הז רמאמב
לש ההובג המר קר אלש ,רבתסמ .התומת ירועיש לע םדב לורטסלוכ לש הכומנ המר
הרושק הניאש התומתל םורגל הלולעש ,הכומנ המר םג אלא תנכוסמ איה םדב לורטסלוכ
,חומב םומיד ,יחומ עוריא :ונייוצ תילאידרק-אלה התומתל תוביסה ןיב .בל תולחמל
יכרדבו ןתשה יכרדב דחוימב) םהינימל םימוהיז ,ןוסיחה תכרעמ לש דוקפתב םייוניש
לש הכומנ המר ןיב רשק אצמנ ,ןכ ומכ .ןטרס ףאו דבכו תואיר תולחמ ,(המישנה
.תויודבאתהו תומילא ,תולבח ירועישב היילע ןיבל םדב לורטסלוכ
תולחמ ;לוכיעה תכרעמ תולחמ ;תוימוהיז תולחמ ;תיחומ העיגפ ;התומת ;לורטסלוכ)
(תועיצפ ;ןטרס ;המישנה תכרעמ
054

:םג האר

(002 'סמ טירפ) 1997 ,יטסיטטס ןותנש :ופי-ביבא-לת תייריע

(003) 1998 ,בגנל יטסיטטס ןותנש

(017) תוצעומה-תירב ילוע לש הטילקבו היילעב םייגולוכיספ םיטביה

(058) רעונ-ינב לש תועגפיהו ןוכיס תויוגהנתה לע ימואלה רקסה

(084) תינובשח הבישחב תוערפהל יתשרות-יתחפשמ עקר םייק

(112) 1999 ,ביצקתה לע טבמ

(119) הביבסה תוכיא םוחתב םיליבומ םירקחמ - הביבסה תורישב עדמה

(131) 1998-1988 ,םימסה םוחתב רקחמ תונש רשע

רקחמ ,1998 ,לארשי תנידמ יבשות ברקב םייביטקאוכיספ םירמוחב שומישה
(132) 4 'סמ יגולוימדיפא

תושרבו ןדריב ,לארשיב םיברע ברקב העינמ יצמאמו םימסב שומיש לע םירקחמ
(134) תיניטסלפה

(148) 1997/98 ,תיתנש הריקס - ימואל חוטיבל דסומה

(150) 1998 ,םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה

(154) 1998 ,יטסיטטס ןותנש :לארשיב םידלי

(158) םישושת םירייד תמועל םיידועיס םירייד - םיברע םישישקל תובא-תיב

(160) החוורלו תואירבל תורוקמ :תויבטימו תוינגוטולס

(167) םימסמ הלימגה ךילהת לע הלימגה ןמ למגנה תויפיצ תעפשה
יאנפו תוברת ,הרבח .ה

תושדח תולועפ

1998/99 ,טרופסו יוליב ,האירק ילגרה רקס
055

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
עצבמה דסומה
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
ןימזמה דסומה
תייסולכוא לש טרופסהו יוליבה ,האירקה ילגרה לע עדימ קפסל
דרשמה תא ושמשי םינותנה .(1986/87-ב ךרענ םדוק רקס) לארשי
תוברתה ימוחתב םיתוריש ןונכת ךרוצל םיפסונ םיפוגו ןימזמה
.טרופסהו
הרטמה
יעפומב םירוקיב ,םיגוחב תופתתשה ,םירפסו תע-יבתכ ,םינותיע תאירק
םירוקיב ,ץראב שפונ ,היזיוולטב הייפצ ,עונלוקו םינואיזומ ,המיב
.'וכו טרופס תויורחתב תוחכונ ,טרופסב קוסיע ,םיבאפבו תודעסמב
םירקחנה םיאשונה
.הלעמו 14 ינב
רקחמה תייסולכוא
םינותנ תמלשהו ראוד ינולאש תועצמאב שיא 2,700-כ לש םגדמ תריקח
.ךרוצה הרקמב םינפ לא םינפ תונויארבו ינופלט רקסב
רקחמה תרוצ
.םינותנה ףוסיא
יחכונה בלשה
תיזכרמה הכשלה ,הלכשהו ךוניח םוחת ,יאכז ןנחו תרופ תיגח
;(02)655-3626 :'לט ,91130 םילשורי ,13015 ד"ת ,הקיטסיטטסל
.(02)655-3325 :'סקפ
םיזכרמה
(טרופס ;יאנפ תויוליעפ ;תוברת ;םינותיע ;האירק ילגרה)

ח"נשת ,תוירוביצ תוירפס רקס
056

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
עצבמה דסומה
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
ןימזמה דסומה
םדוק רקסל האוושהו לארשיב תוירוביצה תוירפסה תוליעפ רואית
ןונכת ךרוצל ךוניחה דרשמ תא ושמשי םינותנה .1985-ב ךרענש
.רוביצל הירפס יתוריש רופישו
הרטמה
תומילשמ תויוליעפ ,להק תלבק ,הירפסה הנבמ לע םייללכ םינותנ
,םירפס - הירפסה ףסוא ,(םיגוח ,הכרדה תולועפ ,האירקה דודיע ןוגכ)
.תואצוהו םידבועה תווצ ,תולאשהו םיארוק ,ילוקרוא רמוחו תע-יבתכ
םירקחנה םיאשונה
.(1,200-כ) לארשיב תוירוביצה תוירפסה ללכ
הייסולכואה
.תוירפסל וחלשנ רשא ימצע יולימל םינולאש תועצמאב
רקחמה תרוצ
.םינותנה ףוסיא
יחכונה בלשה
תיזכרמה הכשלה ,הלכשהו ךוניח םוחת ,יאכז ןנחו תרופ תיגח
;(02)655-3626 :'לט ,91130 םילשורי ,13015 ד"ת ,הקיטסיטטסל
.(02)655-3325 :'סקפ
םיזכרמה
(תע-יבתכ ;םירפס ;תוירפס)
ץוביקב םיכרע יונישו תויכרע תויצטניירוא
057

.תויצוביקה תועונתה
ןימזמה דסומה
.הפיח תטיסרבינוא ,יפותישה ןויערהו ץוביקה רקחל ןוכמה
עצבמה דסומה
םע 1999-ב ץוביק ירבח לש תויכרע תודמע לש םינותנ תאוושה
.1987-בו 1978-ב ופסאנש םימוד םינותנ
הרטמה
םזיביטקלוק ,םידחוימ םייצוביק םיכרע ,םייללכ םייתרבח םיכרע
םייוניש יפלכ תודמע ,יתרבח קדצו ןויווש ,םזילאודיבידניא תמועל
קדבית ,ןכ ומכ .'וכו ץוביקה תביזע לע תובשחמ ,םיצוביקב םילחה
ןהיניב םירשקה םאהו תויכרעה תויצטניירואה ןיב תויטנרהוקה תדימ
יפלכ תויפיצפס תודמע לע וא תללוכ תיגולואידיא הסיפת לע םידיעמ
.םינוש םיאשונ
םירקחנה םיאשונה
וכרענ םהבש תויצוביק תועונת 3-מ םיצוביק 20 םתואב םירבח
.רבעב םירקחמה
הייסולכואה
.ראוד ינולאש תועצמאב ,(ץוביק לכמ 40) שיא 800 לש םגדמ תריקח
רקחמה תרוצ
.1999 טסוגואב יופצ םינותנה דוביע רמג .םינותנה ףוסיא תליחת
יחכונה בלשה
,יפותישה ןויערהו ץוביקה רקחל ןוכמה ,רנזור םחנמ 'פורפ
,(04)824-0418 :'לט ,31905 הפיח ,למרכה רה ,הפיח תטיסרבינוא
.(04)824-0409 :'סקפ
זכרמה
(תויתרבח תודמע ;םזיביטקלוק ;םייתרבח םיכרע ;םיצוביק)


םישדח םיבשחוממ םיצבק

רעונ ינב לש תועגפיהו ןוכיס תויוגהנתה לע ימואלה רקסה
058

לש היגולויצוסל המגמה) היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה
,רעונלו םידליל זכרמה םע ףותישב ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,(תואירבה
.ליידקורב ןוכמ - טניו'ג
עצבמה דסומה
.WHO - ימלועה תואירבה ןוגראו תואירבה דרשמ
ןימזמה דסומה
רקחו תואירבל ןוכיס תווהמה תוגהנתה תוינבת לש רקחמו רוטינ
םודיק ךרוצל םייתוגהנתהו םייגולוכיספ ,םייתרבח ןוכיס ימרוג
רקחמל ךשמה-רקחמ והז .רעונ ינב ברקב תועגפיה תעינמו תואירב
עצובמ אוהו (206 טירפ ,110 ןועבר האר) 1994-ב וב לחוהש
.תונידמ 35-ב ליבקמב
הרטמה
תויוליעפ ,יאנפ תויוליעפ ,תישפנ תואירב ,תינפוג תואירב
,םימסב שומיש ,םיילוהוכלא תואקשמ תייתש ,ןושיע ,תויביטרופס
,החפשמה ךותב םיסחי ,םייתרבח םיסחי ,תינימ תוגהנתה ,הנוזת
.םינתשמ 150-כ ץבוקה ללוכ כ"הסב .דועו תונדבוא ,תומילא
םילולכה םיאשונה
ץבוקב
ינבו םידלי 8,394 לש םגדמ רקחנ ובש ,1998 ינוי-יאמב ךרענש רקס
.17 דע 11 יאליגב רעונ
םינותנה רוקמ
.1999 תליחת
לש רעושמ דעומ
ץבוקה תלעפה
תטיסרבינואו ליידקורב ןוכמ - טניו'ג תאצוהב תוח"וד ומסרופי
.ןליא-רב
םוסרפ תוינכת
,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה שאר ,לארה יסוי ר"ד
;(03)531-8376 :'לט ,52900 ןג-תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא
.(03)635-0995 :'סקפ
ןכותה זכרמ
תטיסרבינוא ,לארשי - HBSC םינותנה רגאמ תלהנמ ,וכלומ לכימ
.(03)531-8679 :'לט ,52900 ןג-תמר ,ןליא-רב
ןוכימה תזכרמ
תואירב ;יאנפ תויוליעפ ;רפסה-תיב םילקא ;תיתחפשמ הכימת ;תיתרבח הכימת ;םירגבתמ)
;הנוזת ;םימסב שומיש ;ןושיע ;לוהוכלא תייתש ;תינפוג תוליעפ ;שפנה תואירב ;תינפוג
(עדימ ירגאמ ;ןוכיס ימרוג ;תודבאתה ;תומילא ;תועיצפ ;תינימ תוגהנתה

םימוסרפ

1997-1984/85 ,טרופסלו רודיבל ,תוברתל תימואלה האצוהה
,1998 םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1094 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ םע ףותישב ,(תילגנאו תירבע) 'מע 89
ידי-לעו תיבה-יקשמ ידי-לע וכרצנש םיתורישהו תורוחסה ךרע לש םוכיס ללוכ הז םוסרפ
םירצומה ןיב .םייטרפ םיר"כלמו תוימוקמ תויושר ,יקסעה רוטקסה ,יתלשממה רוטקסה
.טרופסו רודיב ירצומו םיישיא םיבשחמ ,ואדיוו-ו היזיוולט יטלקמ :הלא תואצוהב וללכנש
טרופס ,הביבסה תוכיאו עבט ,תוארטאיתו תורומזת םיללוכ םינושה םיתורישהו תויוליעפה
,"וטוטרופס" ,"סיפה לעפמ" ,םיס"נתמ ,עונלוק יתב ,היזיוולטו וידר יתוריש ,םיקחשמו
תודסומה לש תועקשהה יכרע ובשוח ןכ .דועו תויתוברת-תויתרבח תויוליעפ ,םירפס
לע ססבתמ םוכיסה .םיתורישו תורוחס תיינק לעו הדובע לע םהיתואצוהו םיעובק םיסכנב
הכירצה ,תיטרפה הכירצה בושיחל םיימואלה תונובשחה תכירע תרגסמב ופסאנש םינותנ
.תועקשההו תירוביצה
(תימואל תואנובשח ;תועקשה ;הכירצ ;יאנפ תויוליעפ ;טרופס ;תוברת)

059
:המלש ,ימור ;לאקזחי ,ןהכ
לארשיב קתונמ רעונ לש תוישיא ינתשמ לע "תודרשיה תועסמ" תעפשה
,1998 ןג-תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה-תיב ,יתליהק ךוניחלו רקחמל ןוכמה
.'מע 79
תא רפשל דעונש יתצובק ךילהת - "תודרשיה תועסמ" תעפשה הקדבנ ,וז הדובע תרגסמב
תועצמאב ,םיפתתשמה לש תימצעה תולגוסמה תשוחתו תימצעה הכרעהה ,הטילשה דוקימ
לבא ,םיפתתשמה ידי-לע םיריתפ יתלבכ םיספתנה ,הלוע ישוק תגרדב םירגתא לש הרדס
רעונ םודיקל תודיחיב םילפוטמה תורענו םירענ וקדבנ .תחטבומ החלצההש ךכ םייונב
תורענו םירענ (2 ;תינכתב ופתתשהש תורענו םירענ (1 :תוצובק 3 וקדבנ .ץראה יבחרב
תיתצובק תינכת םושב ופתתשה אלש תורענו םירענ (3 ;תורחא תוינכתב ופתתשהש
תשולשב רופיש לח תונושה תוינכתב ופתתשהש םירענה לצא יכ ,הלוע רקחמה ןמ .תנגרואמ
אלש םירענל דוגינב תאז ,(תימצע תולגוסמ תשוחתו תימצע הכרעה ,הטילש דוקימ) םידדמה
."תודרשיה תועסמ"ב םיפתתשמה ברקב דחוימב טלוב היה רופישה .תינכת םושב ופתתשה
הקימניד ;תדדומתמ תוגהנתה ;יביטינגוק לופיט ;תוברעתה תוינכת ;הקוצמב רעונ)
(הטילש דקומ ;ימצע יומיד ;תיתצובק
060
םידבוע םניאו םידמול םניאש הפיחב רעונ ינב :תויגוס
.'מע 3 ,1998 הפיח ,הפיח תייריע ,רקחמו יגטרטסא ןונכתל הדיחיה - מ"ואת
תיזכרמה הכשלה הכרעש רוידהו ןיסולכואה דקפמ ינותנ לע תססבתמה ,וז הריקס
םניאו םידמול םניא רשא ,17-15 םיאליגב רעונ ינבב תקסוע ,1995-ב הקיטסיטטסל
,ןכ ומכ .הייסולכואה תוצובק יפלו םינושה ריעה ירוזא יפל םיגצומ םינותנה .םידבוע
תחפ םידקפמה ינש ןיבש הפוקתב יכ ,אצמנ .1983 דקפמ ינותנ םע האוושה התשענ
םירוזא רפסמב ךא ,(615-ל 715-מ) םידבוע םניאו םידמול םניאש רעונה ינב לש םרפסמ
.םישדחה םילועהו םימלסומה ברקב רתוי הצופנ איהו ,העפותה הבחרתה אקווד
(הפיח ;הקוצמב רעונ)
061
:ןוני ,ןהכ
1995-1975 ,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב םיימונוקא-ויצוס םירעפ
.134-115 'מע ,(1998 - ט"נשת) :1'א ,"תילארשי היגולויצוס"
יזנכשא אצוממ םידוהי םירבג ןיב הדובעמ הסנכהבו הלכשהב םירעפה םינחבנ הז רקחמב
.1995-ו 1992 ,1982 ,1975 :ןמז תודוקנ עבראב יחרזמ אצוממ םידוהי םירבג ןיבל
.םידליכ הילא ועיגהש וא לארשיב ודלונש םירבג רמולכ ,ינשה רודה ינבב דקמתמ רקחמה
םינטק םניא ינשה רודב םירעפה יכ ,וארה ('80-ה תונשב ועצובש) םימדוק םירקחמ
תמועל '80-ה תונשב ונטק אל ינשה רודה ינב ברקב םירעפה יכ ,ןושארה רודב םירעפהמ
םיזנכשא ןיב רכשבש םירעפל ירקיעה םרוגה אוה הלכשהה תמרב רעפה יכו '70-ה תונש
,'90-ה תונשב תכשמנ םירעפה תריגס-יא לש המגמה םאה קדבנ יחכונה רקחמב .םיחרזמל
םאה ,םיחרזמל םיזנכשא ןיב הסנכהה ירעפל יזכרמה רבסהה ןיידע איה הלכשהה םאה
ימדקאה ראותה תלבק ,ליג ,הדובעב קתו ,דיה-חלשמ גוס ןוגכ) םיפסונ םימרוג םימייק
.םירעפה תוחתפתה לע םתעפשה יהמו ('וכו
(יתדע אצומ ;םידוהי ;הובג ךוניח ;הלכשה ;די-יחלשמ ;רכש)
062
Cohen, Yinon; Haberfeld, Yitchak
Second-Generation Jewish Immigrants in Israel: Have the Ethnic Gaps in
Schooling and Earnings Declined ?
"Ethnic and Racial Studies", 21:3 (May 1998), pp. 507-528.
רודה ינב םיחרזמ םירבגל םיזנכשא םירבג ןיב הלכשהבו רכשב םילדבה לע רקחמל ךשמהב
סחייתהבש אלא ,םישנ ברקב םג םירעפה ונחבנ וז הדובעב ,(ליעל טירפה האר) ינשה
תויזנכשא םישנ ןיב םירעפה יכ ,רבתסמ .1992-ו 1982 ,1975 :דבלב ןמז-תודוקנ שולשל
.ךכל תוביסה תונודנ רמאמב .םירבגה ברקב םירעפה רשאמ הברהב םינטק תויחרזמ םישנל
(תודבוע םישנ ;ןימ ילדבה ;יתדע אצומ ;םידוהי ;הובג ךוניח ;הלכשה ;די-יחלשמ ;רכש)
063
:ףולא ,ןבא-רה
תנידמ יחרזא םיברעה - "?הוושו האלמ תוחרזא" םנמאה - המידק טבמו רוחאל טבמ
ןויווש-יא לש תויעב תמועל םיירקיע םיגשיה :הנידמל הנש םישימח תאלמב לארשי
.2000-ה תונש רבעל המידק טבמו ורתפנ םרטש
םוכיס ,תירבע) 'מע 67 ,1998 םילשורי ,תויונמדזה ןויווש םודיקל התומעה - "יוכיס"
.(תילגנאב
תונש 50 ךשמב לארשי לש םייברעה היבשות לש םייחרזאה םיגשיהה םירקסנ תרבוחב
םיאצממ םיגצומ תרבוחל םיחפסנב .דיתעב ןורתפל ורתונש םייתייעב םימוחת ןכו הנידמה
קסע רקסה .שיא 2,400-כ ללכ רשא ,לארשיב םיברעו םידוהי ברקב ךרענש רקס ךותמ
תדל סחי ,םולשה ךילהתל סחי ,היתודסומלו הנידמל סחי ,תימצע תוהז ,םייתרבח םיאשונב
םיאשונב םיברעל םידוהי ןיב םייתאוושה םייטסיטטס םינותנ םיאבומ ,ןכ ומכ .דועו
תתומת ,יוזח םידלי רועיש ,םייח תלחות ,ליג תוצובק יפל הייסולכואה לדוג :םיאבה
ירועיש ,תורגב תדועתל םיאכזה רועיש ,תילכלכ המר ,תיב-קשמל תושפנ עצוממ ,תוקונית
תוימוקמה תויושרה לע םינותנו תוינוחטב תוריבע ,תופש תעידי ,ךוניחה תכרעמב הדימל
.תויברעהו תוידוהיה
;ילכלכ-יתרבח בצימ ;תוימוקמ תויושר ;תיתלשממ תוינידמ ;יתרבח ןויווש ;לארשי ייברע)
תתומת ; ןוירפ ;םייח תלחות ;היפרגומד ;הסנכה ;ךוניח ;תויתד תודמע ;תויתרבח תודמע
(תוקונית
064
:דמחומ ,הראמא
היפואו היעינמ :לארשיב םיברעה ברקב תיטילופה תומילאה
תרדסב 22 'סמ םוסרפ ,'מע 44 ,1997 הביבח תעבג ,הביבח תעבג םולשה רקחל ןוכמה
.לארשיב םיברעה לע תוריקסה
ברקב תיטילופה תומילאה תא תירוטסיה הניחבמ חתנל התיה וז הדובע לש התרטמ
תומילא לש היעינמ .הנידמהו דסממה דגנ הנווכש תומילא ,לארשיב תיברעה הייסולכואה
ךרד שופיח - (1956-1948) הנושארה הפוקתה :תופוקת שש יפל תוחתונמ הייפואו וז
הרבחה ייחב תיתגרדהה תובלתשהה - (1967-1956) היינשה הפוקתה ;תולגתסהל
הפוקתה ;היתוכלשהו םימיה תשש תמחלמ - (1973-1967) תישילשה הפוקתה ;תילארשיה
הפוקתה ;הדאפיתניאה ץורפ דע םירופיכה םוי תמחלממ - (1987-1973) תיעיברה
- (םויה דע 1993-מ) תישישה הפוקתה ;הדאפיתניאה תפוקת - (1993-1987) תישימחה
.םיניטסלפה םע םולשה יכילהת
(םיניטסלפ ;לארשי ייברע ;תומחלמ ;תומילא ;הדאפיתניא ;ילארשי-יברע ךוסכס)
065
:רודגיבא ,ןמגנילק
החפשמב לוכשו תוומ
שיאל ןימז עדימ" תרדסב 6 'סמ תרבוח ,'מע 64 ,1998 םילשורי ,דלאס הטיירנה ןוכמ
."עוצקמה
םלועבו ץראב תונורחאה םינשה 20-ב ושענש םירקחמ לע הבחר הריקס תאבומ תרבוחב
דוביע ךילהת :םירקסנה םיאשונה ןיב .תולבאתה ינייפאמו תוומה תסיפת לש םיאשונב
תויוגהנתה) "לבא יכוביס" ,יופצ תוומ לש הרקמב םידקמ לבא ,תויגולויזיפ תובוגת ,לבאה
,םייחב דוע היהשכ רטפנה םע םיסחיל תולבאתהה ינייפאמ ןיב רשק ,(תוינוציקכ תובשחנה
ךילהתכ לבא ,םידלי לצא לבאו תוומה תסיפת ,תוומה תביסל תולבאתהה ינייפאמ ןיב רשק
.דועו הרובק יסקט ,תיתוברת-ןיב הביטקפסרפב לוכש ,יתחפשמ
(םימותי ;תונמלא ;תולוכש תוחפשמ ;לוכש ;תולבא יגהנמ ;תוומ)
066:םג האר

(002 'סמ טירפ) 1997 ,יטסיטטס ןותנש :ופי-ביבא-לת תייריע

(003) 1998 ,בגנל יטסיטטס ןותנש

) 1995-1990 ,רבעשל תוצעומה-תירב ילוע לש םתטילק יכילהת :היילע לש הנקויד
(008

םיבושיי השימחב םירקחממ םיאצממ :רבעשל תוצעומה-תירבמ םילוע רעונ-ינב תטילק
(021)

(022) ידמימ-בר טבמ :היפויתא יאצוי רעונ-ינב לש םתטילק

(023) '90-ה תונשב זקווק ילוע לש םתטילק

(040) סדייא ילוח יפלכ םילוח-יתבב םיילאיצוס םידבוע לש תודמע

(051) 2000-ה תונש תארקל םירביא םורתל תונכומ

(075) ?ןויווש םנמאה - לארשיב הלכשהבו ךוניחב הירפירפו זכרמ

(115) םילודגה םיקנבהמ ןוצר תועיבש רקס

(135-130) ירוביצ רדס :א"י קרפ

(147) החוורה יתורישמ ןהשלכ תומושת ולביקש בוחר ירד רחא בקעמ רקחמ

(150) 1998 ,םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה

(154) 1998 ,יטסיטטס ןותנש :לארשיב םידלי

(155) ?לארשיב םיינע םידלי הברה ךכ-לכ שי םצעב עודמ

תרומשמ אשונב םינוירטירקו תומליד - ?דוע םייק וניא תיבהשכ "ףדעומ תיב" והמ
(156) םידלי

(157) 'ב בלש - הכרעה רקחמ :ופי-ביבא-לת תובוחר ירדל הדיחיה

(159) םייחהמ םנוצר תועיבש לע םישישק לש תויתרבח תותשרב םירשקה תוכיא תעפשה

(160) החוורלו תואירבל תורוקמ :תויבטימו תוינגוטולס

(168) 1996/97 ,העיסנ ילגרה רקס

(169) לארשיב ןויוושו הביבס ,הרובחת
הלכשהו ךוניח .ו

תושדח תולועפ

'ו תותיכל היגולונכטו םיעדמב יצרא בושמ
067

.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,ישארה ןעדמה תכשל
ןימזמה דסומה
.הכרעהלו תוניחבל יצראה זכרמה
עצבמה דסומה
יפלכ תודמע ,הארוה קפסה ,םיידומיל םיגשיה לע עדימ ףוסיא
.הדימל ילגרהו עוצקמה
הרטמה
תומדוק תותיכמ ללוכ ,םייגולונכטהו םייעדמה דומילה יאשונ לכ
,םוקיהו ץראה רודכ ,םיחמצו םייח-ילעב ,םיכילהתו םירמוח :('ה-'א)
.'וכו תרושקתו עדימ ,םדאו היגרנא
םירקחנה םיאשונה
.ךוניחה דרשמ חוקיפבש רפסה-יתבב 'ו תותיכ ידימלת תבצמ
הייסולכואה
.םידוהי-אל 4,230-ו םידוהי םידימלת 5,698
םגדמה
.ןחבמ יחסונ השימחב םאה-תותיכב םינולאש תרבעה
רקחמה תרוצ
.םינותנה דוביע
יחכונה בלשה
.1998 רבמבונב ךרענ טולייפ - 'ח תותיכל תוחרזאב יצרא בושמ
.069 טירפ האר ,תיברעו תירבע םאה-תופשב בושמל רשאב
תומוד תולועפ
תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,תישארה תינעדמה ,ךרבמ הרימז 'פורפ
:ןופלט ,91911 םילשורי ,2 האיבנה הרובד 'חר ,טרופסהו
;(02)560-2957
.(02)560-2955 :'סקפ
תזכרמה
(היגולונכט ;םיעדמ ;םידומיל תוינכת תכרעה ;םיידומיל םיגשיה ;םיידוסי רפס-יתב)
םיעדמבו הקיטמיתמב רזוח ימואל-ןיב רקחמ
068

.םיידומיל םיגשיה תכרעהל ימואל-ןיבה ןוגראה - IEA
םזויה דסומה
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,ישארה ןעדמה תכשל
ןימזמה דסומה
.ביבא-לת תטיסרבינואבו תירבעה הטיסרבינואב ךוניחל רפסה-יתב
עצבמה דסומה
לש הקיטמיתמב םיידומיל םיגשיהב יוניש תומגמ לע םינותנ קפסל
ימואל-ןיבה רקחמה) TIMMS תרגסמב םינש 4 ינפל קדבנש ןותנשה
ןכו (067 טירפ ,109 ןועבר האר - םיעדמבו הקיטמיתמב ישילשה
.תוימואלו תוימואל-ןיב תואוושה ךורעל
הרטמה
.ךוניחה דרשמ חוקיפבש רפס-יתבבש םייניבה-תוביטח 473
הייסולכואה
.םייניב-תוביטח 100 ידימלת
םגדמה
.םאה-תותיכב םינולאש תרבעה
רקחמה תרוצ
.1999 יאמ
םינותנה ףוסיא תליחת
םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל ס"היב ,רימת סחנפ 'פורפ
,ךוניחל ס"היב ,יקסבוזוז תור ר"ד.;(02)588-1192 :'לט ,91905
.(03)640-8763 :'לט ,69978 ביבא-לת ,ביבא-לת תטיסרבינוא
םיזכרמה
(םידומיל תוינכת תכרעה ;םיידומיל םיגשיה ;םיעדמ ;הקיטמיתמ ;םייניב-תוביטח)

םימוסרפ

:(םיכרוע) לבוי ,שילק ;תנע ,ןומיס-ןב
1996 ינוי ,'ח התיכ - (תירבע) םא תפש :ךוניחה תכרעמל יצראה בושמה
יצראה זכרמה םע ףותישב ,'מע 188 ,1998 םילשורי ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
.הכרעהלו תוניחבל
תכרעמב םידימלת לש םיידומילה םיגשיהה לע עדימ ףוסיא ךרעמ אוה יצראה בושמה
,םיידומילה םיגשיהה לע ףיקמ עדימ ףוסאל איה בושמה תרטמ .לארשי תנידמב ךוניחה
,תאז ;הארוהל םירושקה םירחא םיאשונ לעו םידומילה תינכת לש קפסההו ןוגראה לע
תא רפשל ולכויש תנמ-לע םיכנחמלו תוינידמה יעבוקל תינכדע בצמ-תנומת קפסל ידכ
המקוה וז הנשב .1994 יאמב לועפל לחה בושמה טקייורפ .ךוניחה תכרעמ לש התוכיא
ינש וקדביי ו"נשתה םידומילה תנשבש העבק רשא ,בושמה לש הנוילע יוגיה תדעו
העבהו ןושלה תעידי ,םיטסקט יגוס תנבה ללוכ ,תיברע וא תירבע) םא-תפש :תועוצקמ
תא םכסמ יחכונה ח"ודה .'ח-ו 'ד ויה הקידבל ועבקנש התיכה תוגרד .הקיטמיתמו (בתכב
תירבע םאה-תפשב ונחבנ לכה ךסב) 'ח תותיכב תירבע םאה-תפשב הכרענש הקידבה
ועיגה רשאו 1998 תנשב ומסרופש םיפסונ תוח"וד .('ח תותיכ 178-מ םידימלת 4,771
םאה-תפש תקידבלו 'ד תותיכב תירבע םאה-תפש תקידבל םיסחייתמ ןועברה תכרעמל
.'ח-ו 'ד תותיכב תיברע
;תוינושל תויונמוימ ;םיידומיל םיגשיה ;יברע ךוניח ;ירבע ךוניח ;םיידוסי רפס-יתב)
(ארקנה תנבה
069
:(תכרוע) יקיר ,גיוצלדנמ
,24 'סמ יתנש ןובשחו ןיד - בוצקתלו ןונכתל הדעווה ,ההובג הלכשהל הצעומה
1997-1996 - ו"נשת
.'מע 206 ,1998 םילשורי ,ההובג הלכשהל הצעומה ,בוצקתלו ןונכתל הדעווה
לפטל הלשממה ידי-לע ךמסוה רשא יולת-יתלב ףוג הניה (ת"תו) בוצקתלו ןונכתל הדעווה
לוצינ רחא בוקעל ףאו לארשיב ההובג הלכשהל תודסומל תובצקהו ןונכת יניינעב
תואטיסרבינואל םידעוימה םיביצקתה לע םינותנ םיגצומ הז יתנש םוסרפב .םיביצקתה
תדועתל םיאכז לע טוריפ אבומ ,ןכ ומכ .לארשיב ההובג הלכשהל םירחא תודסומלו
םירומה לגס ,ןושאר ראות ידומילל םידמעומ ,םיראת ילבקמ ,םיטנדוטס ,תורגב
תודיחי ןונכת ,(תושדח תוינכת ללוכ) םינושה תודסומב דומילה ימוחת ,םידבועהו
םע תופתושמ תונרק ,תונייטצההו רקחמה םודיק ,תוימדקא תויתשת חותיפ ,תושדח
.דועו םיטנדוטסל עויס ,יאטיסרבינוא-ןיב הלועפ ףותיש ,םירחא תודסומ
;םיטנדוטס ;תואוולה ;םיבאשמ תאצקה ;םיביצקת ;הובג ךוניח ;תוללכמ ;תואטיסרבינוא)
(םיימדקא םיראת ;םידומיל תוינכת ;םירומ
070
ח"נשת ,תואטיסרבינואב ןושאר ראות ידומילל םידמעומ
79 ,1998 םילשורי ,37 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.ההובג הלכשהל הצעומה םע ףותישב ,(תילגנאו תירבע) 'מע
ףקיה תא ראתל הדעונ תואטיסרבינואב ןושאר ראות ידומילל םידמעומ לע הקיטסיטטסה
םינושה תועוצקמל שוקיבב םילחש םייונישה תאו םיהובג םידומילל שוקיבה
תומשרהה רפסמ יפל םידמעומה לע םינותנ םיאבומ םוסרפב .תונושה תואטיסרבינואלו
,('וכו וחדנ ,םידמול םניאו ולבקתה ,םידמולו ולבקתה) המשרהה לש תויפוסה תואצותהו
תדימל ,םידומילה םוחת יפל 'א הנש ידימלתו םידמעומ ,דסומ יפל ןהיתואצותו תומשרה
םינשל תואוושה ללוכ םוסרפה .דועו הנושאר תופידעב םידמעומה ורחבש עוצקמה
.תומדוק
(םיימדקא םיראת ;דומיל תועוצקמ ;תואטיסרבינוא ;םיטנדוטס)
071
ז"נשת ,ההובג הלכשהל םירחאה תודסומהמו תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ
71 ,1998 םילשורי ,38 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.ההובג הלכשהל הצעומה םע ףותישב ,(תילגנאו תירבע) 'מע
םינותנה .לארשיב ההובג הלכשהל תודסומהמ םיימדקא םיראת ילבקמ לע יתנש ח"וד
םישנה זוחא לע םינותנ םיאבומ ,ןכ ומכ .דומיל םוחתו דסומ ,ראות ,ןימ יפל םיטרופמ
דומיל תועוצקמב ישילשו ינש ,ןושאר ראות ילבקמ לע םינותנ ,םיראתה ילבקמ ןיב
םוסרפה .תורוהל ורשכוה ותואש עוצקמה יפל הארוה תדועת ילבקמ לע םינותנו םירחבנ
.תומדוק םינשל תואוושה ללוכ
(החותפ הטיסרבינוא ;תואטיסרבינוא ; תודועת ;םיימדקא םיראת ;הובג ךוניח ;םיטנדוטס)
072
ז"נשת ,(ירבע ךוניח) םיידוסי-לע ךוניח תודסומב תוימינפ
30 ,1998 םילשורי ,40 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ םע ףותישב ,'מע
ךוניחה תודסומ לש יתנשה רקסהמ קלחכ ךרענש) רקס תואצות תואבומ םוסרפב
ךוניחה דרשמ חוקיפבש ךוניחה תודסומ תא רופסלו רתאל התיה ותרטמש ,(ידוסי-לעה
יפל ןהב םיררוגתמה םידימלתה תייסולכוא ףקיה תא דודמלו ,תוימינפ םהב רשא
,ינויע) דומיל גוס ,(הנוילע הביטח ,םייניב-תביטח) ךוניח גרד ,ןימ :םיאבה םינתשמה
('וכו יתד-יתכלממ ,יתכלממ) חוקיפ ,זוחמ ,התיכ תגרדו לולסמ ,('וכו יאלקח ,יעוצקמ
ןיא ימשרה יברעה ךוניחבש רחאמ ,ירבעה ךוניחה תא קר ףיקה רקסה .בושיי תרוצו
.תוימינפ
(םייניב-תוביטח ;םיידוסי-לע רפס-יתב ;תוימינפ)
073
דע 'ט תותיכ) םיידוסי-לעה רפסה-יתב ידימלת לש הרישנו םידומילב הדמתה
ו"נשת-ז"משת ,(ב"י
'מע 58 ,1999 םילשורי ,1 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ םע ףותישב ,(תילגנאו תירבע)
םירשונה םידימלתה תייסולכוא ףקיה תא דומאל התיה רקסה לש תירקיעה ותרטמ
ןתינ םתרזעבש םינונגנמו םיכילהת ,םימרוג יוהיזב עייסל ידכ ,הבכרה תאו םידומילמ
םוצמצל םילכ שבגלו םיידוסי-לעה רפסה-יתבמ םידימלתה תרישנ תא ריבסהלו ראתל
ךוניחה דרשמ חוקיפבש רפסה-יתבב םידמולה תא הללכ תרקסנה הייסולכואה .וז הרישנ
,ליג :ןוגכ) תוישיא תונוכת יפל םנויפאו םירשונה רפסמ תא םיללוכ םינותנה .דבלב
תונוכת יפלו (םאה לש יתחפשמ בצמו באה תלכשה ,ץראב קתו ,יתדע אצומ ,ןימ
דעומ קדבנ ,ןכ ומכ .(רזגמו יתד ךוניחל הקיז ,ביתנ ,התיכ תגרד :ןוגכ) תויתכרעמ
20,000-כ :םיאצממה ןיב .האבה הנשל רבעמב וא םידומילה תנש ךשמב :הרישנה
ו"נשת םידומילה תנש ךשמב ידוסי-לעה ךוניחה תכרעממ ורשנ א"י-'ט תותיכב םידימלת
ולא תותיכב ודמלש םידימלתה ללכמ םיזוחא 7.2 םיווהמ םהו ,ז"נשתל רבעמבו
.יברעה ךוניחבש הזמ יתועמשמ ןפואב ךומנ םירשונה זוחא ירבעה ךוניחב .וז הפוקתב
(םידימלת תרישנ ;םיינוכית רפס-יתב)
074
:ןד ,ןאוס
?ןויווש םנמאה - לארשיב הלכשהבו ךוניחב היירפירפו זכרמ
.22-16 'מע ,(1998 רבמצד) 23 'סמ ,(ןיקנבט דיו ירעי די תאצוהב) "הנפמ"
הקוסעת תשיכרל ילככ הלכשהלו ךוניחל הבר תובישח הנשי םויכ תינרדומה הרבחב
לש התובישח לע ועיבצה ץראב ושענש םיבר םירקחמ .יתרבחה דמעמב תומדקתהלו
לש התובחרתה ,תאז םע .הקוסעת תויורשפאו הסנכה תמר תאבנמכ תילמרופה הלכשהה
לש ותובישח םג התלע ךכ ךותב ;יתדעה רעפה םוצמצל האיבה אל ץראב הלכשהה תכרעמ
םוחתב ויגשיה תעיבקב יתועמשמ םרוגכ טרפה יח הבש הליהקה וא םירוגמה בושיי
ןופצה תוזוחמ לע םיעיבצמ רמאמב םיגצומה םינותנה .ילכלכ-יתרבחה םוחתבו הלכשהה
תואכזה ילעב ירועיש) הלכשה תניחבמ זכרמל האוושהב רתוי םיתוחנ םירוזאכ םורדהו
רבחמה תנקסמ .(םיימדקאה םיראתה ילעב ירועיש םג ךכו רתוי םיכומנ תורגב תדועתל
לש ןתרידחו תורגב תדועתל םיאכזה לגעמ תבחרהב הנורחאל ושענש םייונישהש ,איה
הירפירפה יבשות לש םדמעמב רופישל ואיבי ל"וחמ תואטיסרבינוא לש תוחולש תורשע
.הקוסעת תניחבמ ןהו הלכשה תניחבמ ןה
;םירוגמ םוקמ ;ילכלכ-יתרבח בצימ ,הקוסעת תויונמדזה ;םיימדקא םיראת ; תודועת)
(חותיפ ירוזא
075


:ןורי ,לאקזחי ;המלש ,יקסריבס
1997-1995 ,בושיי יפל תורגב תדועתל תואכז
.'מע 8 ,1998 ביבא-לת ,לארשיב הרבחה רקחל הודא זכרמ
תחא לכב תורגב תדועתל םיאכזה רפסמ לעו הדימל ירועיש לע םינותנ םיאבומ םוסרפב
חותינה .הלעמו םיבשות 10,000 םינומה םיבושייב 1997-ו 1996 ,1995 םינשה ןמ
תבכשמ םיאכזה זוחאבו ב"י תותיכב םידמולה ללכ ךותמ הדועתל םיאכזה זוחאב דקמתמ
םיבושיילו חותיפ תורייעל םיססובמ םיבושי ןיב האוושה התשענ ,ןכ ומכ .17 ליגה
השענש דחוימ דוביע לע ןכו ,ךוניחה דרשמו ס"מלה ימוסרפ לע ססבתמ ח"ודה .םייברע
טוריפ אבומ םש - 246 טירפ ,110 ןועבר םג האר .17 ליגה תבכש יבגל הודא זכרמב
םידימלת יכ הדבועה רואל ,םידומילה םוקמ יפל הדועתל תואכזו הדימל ירועיש לע םג
.םהירוגמ בושייב וניאש רפס-תיבב אקווד תורגבה תדועת תא וגישה םיבר
(חותיפ תורייע ;םיבושיי ;תורגב תוניחב ;םידימלת תרישנ ;יברע ךוניח ;ירבע ךוניח)
076
:ףסוי ,ירוח ;המלש ,יקסריבס
:חותיפ תורייעבו םייברע םיבושייב ךוניחה דרשמ לש חופיט תועש תאצקה
1997 תנשל ךוניחה דרשמ ינותנ חותינ
הוואסומ זכרמ םע ףותישב ,'מע 11 ,1998 ביבא-לת ,לארשיב הרבחה רקחל הודא זכרמ
.הא'גתאו ל"יתש לש םדוסימ ,תיברעה הייסולכואה תויוכז ןויוושל
םיגשיהה םהבש רפס-יתבב "חופיט" לש תוינידמ ךוניחה דרשמ ליעפמ םיששה תונש זאמ
תרטמ .םייברע םיבושייב םג וז תוינידמ תלעפומ ןורחאה רושעב .םיכומנ םיידומילה
םיבושיי ןיב האוושה ךות חופיטה תוינידמ לש המושיי תא ראתל איה יחכונה ח"ודה
רחאמ התשענ חותיפה תורייעב אקווד תודקמתהה .תוידוהי חותיפ תורייע ןיבל םייברע
תוסחייתה תצובק תווהמ ולא תורייע ,םייתרבחהו םיילכלכה םידדמה תיברמ יפ-לעש
דרשמ לש םוסרפה לע ססבתמ ח"ודה .םייברעה םיבושייל האוושהב דחוימב תמלוה
,(059 טירפ ,109 ןועבר האר) "1996/97 ,םיבושייה יארב ךוניחה תכרעמ" ךוניחה
תועש לע תפסותכ תונתינה הארוה תועש) חופיט תועש תאצקה לע םינותנ וב םיגצומו
.בושיי יפל (תוינקתה הארוהה
רפס-יתב ;יברע ךוניח ;ירבע ךוניח ;חותיפ-תורייע ; חופיט ידדמ ;םיבאשמ תאצקה)
(םייניב-תוביטח ;םיידוסי
077
:תיריא ,יעורלא ;הרורד ,ריפכ
ה"נשת-ג"נשת ,םייניבה-תוביטחב חופיטה-לס לוצינו תוצבקהו תותיכ ןוגרא
םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה-תיב ,ךוניחב חופיטה רקחל ןוכמה
,1998
.'מע 179
תוינידמ יוניש לש םייוטיבה םהמ (1 :תואבה תולאשה שמח לע תונעל דעונ רקחמה
ביצקתב יונישה המ :רפסה-יתב תמרב ,ה"נשתו ד"נשת םינשב רפסה-יתבל תועשה בוצקת
התיכה יאשונב ךוניחה דרשמ תוינידמ םאה (2 ;רפס-יתב ולאלו םיפיעס ולאב ,תועשה
והמ (3 ?םייניבה-תוביטחב תעצבתמ ןהיניב תודיינהו תוצבקהל ןוימה ,תינגורטהה
םייונישל רשקה והמו םישקתמ םידימלת חופיטל תוינכת תלעפהל םיבאשמה תאצקה ףקה
עדימ תמרזה אשונב רפסה-תיב תמרבו זוחמה תמרב שחרתמ המ (4 ?תועשה בוצקתב
תוינידמו ןלוצינ ,תועשה תאצקה יאשונב ךוניחה דרשמ תוינידמ רבדב הדשל הטמהמ
םימייק תורקחנה תויגוסב םאה (5 ?תוצבקה ןיב תודיינהו תינגורטהה התיכה
ומגדנש ,םייניב-תוביטח 40 ללכ םגדמה ?ךוניחה תכרעמב םינוש םירזגמ ןיב םילדבה
םידומילה תנשב לארשיב ולעפש םייניבה-תוביטח 405 ךותמ ,תיארקא המיגדב ןבורב
.וללה תוביטחב םידיקפת ילעב 252 ונייאור .ה"נשת
;תיכוניח תוינידמ ; חופיט ידדמ ;דחוימ ךוניח ;רפסה-תיבב הצבקה ;םייניב-תוביטח)
(ךוניחב היצרגטניא ;חופיט-ינועט ;םיבאשמ תאצקה
078


Angrist, Joshua D.; Lavy, Victor:
Does Teacher Training Affect Pupil Learning? Evidence from Matched
Comparisons in Jerusalem Public Schools
National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts 1998, 30
pages.
לע םתדובע ךלהמב םירומ םילבקמש הכרדההו הרשכהה לש העפשהה הקדבנ וז הדובעב
םיידוסי רפס-יתבב הכרענ הקידבה .הקיטמיתמבו האירק תויונמוימב םהידימלת יגשיה
המרת ןכא םייתכלממה רפסה-יתבב םירומ ברקב הרשכההש ,הלוע םיאצממהמ .םילשוריב
אל םיאצממה םייתד-םייתכלממה רפסה-יתב יבגלש דועב ,םידימלתה לש םהיגשיה רופישל
םייתכלממה רפסה-יתבב תילכלכ הניחבמ יכ ,רקחמה ןמ הלוע דוע .םייעמשמ-דח ויה
רשאמ רתוי םילוז םיעצמאב םידימלתה לש םיידומילה םיגשיהה רופישל איבהל ןתינ
.דומיל תועש תפסוה וא התיכב םידימלתה רפסמ םוצמצ
רפס-יתב ;םיידוסי רפס-יתב ;הארוה תויונמוימ ;תויולע ;םירומ תרשכה)
(הקיטמיתמ ;ארקנה תנבה ;םיידומיל םיגשיה ;םייתד-םייתכלממ
079
:םירמ ,לשא ;הכרב ,הטיק
האירקה ףקיהו ארקנה תנבה םודיקל ךרדכ תילגנאה הפשב םידלי ינפב האירק
תילגנאב האנהל
דרשמ םע ףותישב ךוניחל ןודרוג תללכמ תאצוהב) "םירומ תרשכהב רקחמו ןויע"
,(ךוניחה
.105-95 'מע ,(1998) 5 'סמ
תילגנאב םירופיס לש התיכב תילוק האירק לש העפשהה תא ןוחבל התיה רקחמה תרטמ
םידימלת ברקב וז הפשב האנהל האירקה ףקיה לעו ארקנה תנבה תויונמוימ חותיפ לע
םידימלת 231 הללכ רקחמה תייסולכוא .חופיט-ינועט םידימלת ברקבו םיססובמ
וקלוחש ,םיססובמ םידימלת 136-ו חופיט-ינועט םידימלת 95 :'ו תותיכ הנומשמ
הליאשה ףקיה ;תילגנאב ארקנה תנבה ןחבמ :ויה רקחמה ילכ .תרוקיבו יוסינ תוצובקל
ללכ רשא ,תילגנאל תורומה ובתכש ףטוש חוויד ןמוי ;תילגנאב האירק ירפס לש
.םידימלתה תומדקתה יבגל תוכרעה
(חופיט-ינועט ;םיידוסי רפס-יתב ;ארקנה תנבה ;התארוה ,הרז הפש ;תילגנא)
080
:תידוהי ,ןייטשנייו
לארשיב היינש הפשכ תילגנאה תקיחש
.133-120 'מע ,(1998) 5 'סמ ,"םירומ תרשכהב רקחמו ןויע"
תא ושדיחש םילארשי םיטנדוטס לצא היינש הפשכ תילגנאה תקיחשב קסוע רקחמה
רפסה-תיב םויס רחאל םינש 25 דע םייתנש לארשיב ההובג הלכשהל דסומב םהידומיל
רקחמה תרטמ .תילגנא תרבוד ץראב והש אלו תילגנא ודמל אל הז ןמז קרפבו ,ןוכיתה
תויביטקאו תויביספ הפש תויונמוימב - ללכב םא - החכשה ףקיה תא עובקל התיה
:רקחמב ופתתשה םיקדבנ לש תוצובק יתש .םילימה רצואו קודקד ומכ ,םינוש םימוחתב
.תונוש תומרב תילגנאב תורגב תניחבב ונחבנ םלוכ .םיטנדוטס 90-ו ןוכית ימייסמ 90
.אשונב תורפס תריקס רמאמב תאבומ ,ןכ ומכ
(קודקד ;םילימ רצוא ;תוינושל תויונמוימ ;התארוה ,הרז הפש ;תילגנא)
081
:תימלוש ,רדצ ;הנידע ,רשלפ ;םירמ ,לשא
םיכרצ ילעב םידימלת יפלכ תודמע יונישל סיסבכ הללכמב תוכנוח טקייורפ
םידחוימ
.170-153 'מע ,(1998) 5 'סמ ,"םירומ תרשכהב רקחמו ןויע"
םיטנדוטסה לכ םיפתתשמ ובש ,ידוחיי תוכנוח טקייורפ לעפומ ךוניחל ןודרוג תללכמב
םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלתל םיכנוחכ דחוימ ךוניחל לולסמה לש 'א הנשב
תיתצובק הכרדהל תיעובש הנדסב הוולמ טקייורפה .הפיחב דחוימ ךוניחל רפס-תיבמ
םיכרצ ילעב םישנאב לפטל תלוכיהש ,אוה תינכותה לש לנויצרה .תילאודיבידניאו
הנבות לעו םיילופיט םירושיכ לע ,םייביטינגוק םירושיכו עדי לע תתתשומ םידחוימ
הריבגמ הדימ וזיאב קודבל התיה רקחמה תרטמ .םירחאלו ומצעל לפטמה םדאה לש
םאה ,םהיכינח יכרוצל םיטנדוטסה לש הלבקהו היתפמאה ,הנבותה תא תוכנוחה תוליעפ
םינוש םיכרצ תלעב הייסולכוא יפלכ םיטנדוטסה תודמע יונישל תמרות וז תוליעפ
.םהלש יעוצקמה שוביגל תעייסמ תוליעפה םאהו
(תוילופיט תותיכ ;היתפמא ;הארוה תויונמוימ ;םירומ תרשכה ;דחוימ ךוניח)

082
(הילוקלקסיד) תינובשח הבישחב תוערפהל יתשרות-יתחפשמ עקר םייק
.8 'מע ,(1998 רבמטפס) 17 'סמ ,("קדצ ירעש" יאופרה זכרמה לש תעה-בתכ) "חותפ רעש"
תולועפ עוציבב םירכינ םיישקב תאטבתמה תינובשח הבישחב הערפה איה הילוקלקסיד
הדיחיב השענש רקחמב .קוליחו לפכ ,רוסיח ,רוביח :הרואכל תוטושפ תוינובשח
תויחאו םיחא ,תוהמא ,תובא וקדבנ "קדצ ירעש" יאופרה זכרמב דליה לש היגולוריונל
66%-כ יכ ואצמ םירקוחה .הילוקלקסידמ ולבס רשא ץוביק ינבו םימלשורי םידלי לש
שי .הילוקלקסידמ םה ףא ולבס תויחאהו םיחאהמ 54%-כו תובאהמ 65%-כ ,תוהמאהמ
םיאצממהש ךכ ,5.5% איה הייסולכואה ללכב הילוקלקסידה לש התוחיכש יכ ,ןייצל
ךכיפל .הייסולכואה ללכב יוצמהמ 10 יפ התוחיכשש ,תיתחפשמ העפות לע םיעיבצמ
ןיא יכו תינובשח הבישחב הערפהל תקהבומ תיתשרות הייטנ תמייק יכ ,רקחמה ןמ הלוע
.'וכו לשוכ ךוניח ןוגכ ,דבלב םייתביבס םימרוגל וז הערפה סחייל
(השרות ;ןובשח ;הילוקלקסיד ;הדימל ייוקיל)
083
:קחצי ,ןמדירפ
דימלתל ימצע חווידל ןולאש :ודובכבו דימלתה ךרעב הרכהה
.'מע 71 ,1998 םילשורי ,דלאס הטיירנה ןוכמ
לע ,וידימלת יניעב תספתנ איהש יפכ הרומה תוגהנתה אשונב הכ דע ושענש םירקחמה
תודובע ושענ אל ,ןכ ומכ .אשונה תכרעהל הדידמ ילכ ובינה אל ,םתובישח ףא
,רפסה-תיבב תורחא תועפות ןיבל הרומה לש ותוגהנתה ןיבש רשקה לע תובר תויריפמא
תסיפת תדידמל םלוס גצומ וז תרבוחב .'וכו םידימלתה יגשיה ,התיכב םילקאה ןוגכ
זוכיר (1 :םיבלש השולשב הנבנ הז םלוס .וירומ לש תוגהנתהה יסופד תא דימלתה
ידי-לע דימלתל דובכ ןתמ" גשומה לש םויקה םוחת רוביח ךרוצל םידגיהו םיטירפ
ןכמ רחאלו ,ינושאר יוסינל ןולאש תנכה (2 ;(דימלתה לש ותואר תדוקנמ) "הרומה
ברקב םדקתמה ןולאשה תקידב (3 ;יוסינה ןולאש לע ססובמה םדקתמ ןולאש תנכה
םימוחתב תולאש ללכ ןולאשה .א"י-ו 'ט ,'ו תותיכב םידימלת 3,000-כ לש םגדמ
,תבשחתמו תדדועמ הארוה ,ימצעה ןוחטבה רוערעו הלפשה ,תרכונמ הארוה :םיאבה
גרדל םאתהב ןה וחתונ תובושתה .עוצקמ שיאכ הרומה ,םדאכ הרומה ,תורבחו רומוה
.ןימו יכוניח רזגמל םאתהב ןהו ךוניחה
(הדידמ ילכ ;תודמע ינחבמ ;םירומ-םידימלת יסחי ;םירומ תוגהנתה ;םירומ תכרעה)
084

:םג האר

(002 'סמ טירפ) 1997 ,יטסיטטס ןותנש :ופי-ביבא-לת תייריע

(003) 1998 ,בגנל יטסיטטס ןותנש

םינומה םיינוריע םיבושייב תיב-יקשמו הייסולכוא לש תוילכלכ-תויתרבח תונוכת
(006) רתויו םיבשות 2,000

תויפיטוארטסו תוינוויכ-דח ,תוינושל-דח ,העמטה :ךוניחה תכרעמב הלוע רעונו םידלי
(018)

םיבושיי השימחב םירקחממ םיאצממ :רבעשל תוצעומה-תירבמ םילוע רעונ-ינב תטילק
(021)

(022) ידמימ-בר טבמ :היפויתא יאצוי רעונ-ינב לש םתטילק

(024) 1990-ל 1980 ןיב ב"הראמ םילארשי לש תרזוח הריגה

(055) 1998/99 ,טרופסו יוליב ,האירק ילגרה רקס

(056) ח"נשת ,תוירוביצ תוירפס רקס

(060) לארשיב קתונמ רעונ לש תוישיא ינתשמ לע "תודרשיה תועסמ" תעפשה

(061) םידבוע םניאו םידמול םניאש הפיחב רעונ-ינב

(062) 1995-1975 ,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב םיימונוקא-ויצוס םירעפ

(105) רוזאה תלכלכ לע בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא תעפשה

(106) לארשי תלכלכל ןוינכטה ירגוב תמורת

(112) 1999 ,ביצקתה לע טבמ

(117) 1997-1996 ,יטסיטטס עדימו םינותנ טקל - םילשורי

(138) 1997 ,םדא-חוכ ירקס

(146) הדובעה תומוקמב םילוע לש ינושל יעוצקמ עדי תדידמ

(152) לארשיב ךוניחה תכרעמב דירפמהו דחאמה לע

(154) 1998 ,יטסיטטס ןותנש :לארשיב םידלי

(166) םידחוימ םיכרצ םע םידימלת לש תיתרבח תורישכו תודידב ,תויטנרהוק תשוחת


םימה קשמו תואלקח .ז

םימוסרפ

:(םיכרוע) הינגבי ,ןיסקו ;באוי ,ולסכ
1998 תרודהמ ,לארשי תואלקח לש יטסיטטס סלטא
.9811 'סמ רקחמ רמאמ ,'מע 29 ,1998 תובוחר ,תיאלקח הלכלכב רקחמל זכרמה
1950 תנשמ לארשיב תואלקחה תוחתפתה לע תויתע תורדס לש םיפרג וצבוק הז סלטאב
(תיפסכו תיתומכ) הקופת :םיאבה םיאשונה ביבס םיזכרתמ םירויאה .1997 תנש דע
םירצומה יריחמ ,הקופתה ידועיי ,םייאלקחה םירצומה לש תוירקיע תוצובק יפל
םיריחמו היגולונכט ,תועקשה ,תוסנכה ,הקוסעת ,םימב שומיש ,תומושת ,םייאלקחה
,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :ויה הדובעל םיירקיעה תורוקמה .םינרצילו םינכרצל
תומגמה לע .תובוחרב תיאלקח הלכלכב רקחמל זכרמהו לארשי קנב ,תואלקחה דרשמ
'סמ טירפ ,111 ןועבר םג האר ,הנידמה לש המויק תונש 50 ךשמב תואלקחה ףנעב
.483
(םימ ;םייח-ילעב ;הדש ילודיג ;םייחמצ םילודיג ;תואלקח)
085
:ורדפ ,רנילרב ;ןתנוהי ,תרפא
בגנה רוזאב םייתנש-דחו םיצע לודיגל רגנ ימב שומיש
שגוה .'מע 32 ,1998 עבש-ראב ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,רבדמה רקחל ןוכמה
.בגנה חותיפל תושרל
עקרקה תבכש ףחס - רובדימה תעפות תריצעל הבר תובישח בגנה רוזאב םיחמצ לודיגל
ףיצר יחמצ יוסיכ שיש ךכב אוה םיצע לודיג לש ןורתיה .התוירופב הדיריו הנוילעה
קמועמ םימה לש ליעי לוצינ תרשפאמה הקומע םישרוש תכרעמל תודוה ,הנשה לכ ךרואל
תופטפט ידי-לע) םיחילמ םימ תורוקמ בוליש תניחב התיה וז הדובע לש התרטמ .עקרקה
.םייתנש-דח םילודיג םע דחי הטיש יצע לודיגל (ףרוחב תונופטש ימ) םיריפשו (ץיקב
תא קודבל שי ךא ,ירשפא הלא תורוקמ ינש לש בולישהש אצמנ תחא רקחמ תנש רחאל
וז הקינכט תסנכה םרטב ךשוממ ןמז ךרואל תכרעמה לש םינושה םיביכרמה דוקפת ךשמה
.בחרנ שומישל
(םימ ;בגנ ;םיחיחצ םירוזא ;םייחמצ םילודיג)
086


:(םיכרוע) ירוגירג ,ןייטשנרב ;בקעי ,בונבוד
1997 תנשל לארשיב םימה תקופת רקס
.'מע 223 ,1998 ביבא-לת ,תוימואלה תויתשתה דרשמ ,םימה תוביצנ
תנשל םייליעו םייעקרק-תת תורוקממ םימ תקפה לע םייטסיטטס םינותנ ללוכ ח"ודה
רזוח שומישל םינתינה םירזוח םימ ק"מ ןוילימ 15 לע טוריפ אבומ ,ןכ ומכ .1997
- 'א קלח :ןמקלדכ ,םיקלח העבראל קלוחמ ח"ודה .םיגד תוכירבב שומיש רחאל תואלקחב
םירוזא יפל םייעקרק-תת תורוקממ םימ תקפה - 'ב קלח ;םייללכ םינותנ זוכיר
.םייליע םימ תקפה - 'ד קלח .בויבו םיברועמ תורוקממ םימ תקפה - 'ג קלח ;םיילהנמ
הקפה תוח"וד םה םינותנל תורוקמה .הנשה ישדוחמ דחא לכ יפל טוריפ םיללוכ םינותנה
םינותנו חטשב םימה תוביצנ ידי-לע ופסאנש םינותנ ,םמצע םיקיפמה לש םיישדוח
.למשחה תרבח ידי-לע ורסמנש
(הקופת ;םימ)
087
:(םיכרוע) 'ע ,ילואש ;'ד ,ןוסח ;'ר ,טימס
סנכה תומושר - דיתעו הווה :לארשיב םימ תלפתה
קלח) 'מע 207 ,1998 הפיח ,לארשיל יגולונכט ןוכמ - ןוינכטה ,םימה רקחל ןוכמה
.(תילגנאב רחא קלחו תירבעב םיריצקתהמ
סנכב .לארשיב םימ תלפתה אשונל שדקוהש סנכ ןוינכטב ךרענ 1998 יאמ שדוחב
ללוכ ,הלפתהה לש םינושה םיטביהה ונודנ .הז אשונב םיקסועה םיחמומ 180 ופתתשה
תבייח לארשי יכ םיעד-תומימת התיה סנכב .םיילכלכו םייעדמ ,םייגולונכט םיביכרמ
.בחר הדימ-הנקב םי ימ תלפתהל םינקתמ תמקה םשל תושורדה תולועפה לכ תא טוקנל
,(םייטסיטטס תוחולב םיוולמ םירמאמה לכ) סנכב וגצוהש םירמאמה םיאבומ וז תרבוחב
:םהיניב
088
תוביצנ - ןיזיירד ףסוי) הלפתהה לש המוקמו תובורקה םינשה 25-ל םימה ןזאמ
,(םימה
.16-9 'מע
089
(םיניטסלפהו ןדרי ,לארשי) םימ לש הקפסההו תושירדה ןיב ןמתסמה רעפה
.22-17 'מע ,(מ"עב לארשיל םימה ןונכת - ץרווש עשוהי) םיירשפא תונורתפו
090
דרשמ - טייב לאכימ) חלמה םי - ףוס םיו חלמה םי - ןוכית םי :םימיה טקייורפ
.52-37 'מע ,(תוימואלה תויתשתה
091
.60-53 'מע ,(םימה תוביצנל ץעוי ,קרב רוצימע) לארשיב הלפתהל םיילכלכ םיטביה
092
ילכלכ ץועיו היגולונכט ןדא - יתפצ ןונמא) ץראה יאנתל הלפתה ןקתמ לש םינויפא
,(מ"עב
.102-91 'מע
093
סחנפו לאירפ םחנמ) "תורוקמ"ב םי ימו םיחילמ םימ תלפתהל יוסינ ינקתמ
.125-113 'מע ,(מ"עב םימ תרבח - "תורוקמ" - ןרטשקילג
094
רקחל ןוכמה - טימס לאפר) ןוינכטב ןיבר ש"ע הלפתהה תדבעמב םירקחמ תריקס
.140-127 'מע ,(ןוינכטה ,תימיכ הסדנהל הטלוקפה ,םימה
095
םימה עדמל זכרמה - םדק הרוא) בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב םימ תלפתהל תינכת
.XLVI - XXXIX 'מע ,(בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,היגולונכטו
(הלפתה ;םימ)
096


:םג האר

(002 'סמ טירפ) 1997 ,יטסיטטס ןותנש :ופי-ביבא-לת תייריע

(003) 1998 ,בגנל יטסיטטס ןותנש

(097) 1997-1950 ,לארשיל םיימואל תונובשח

(098) 1997-1995 ,ףסומ ךרע סמ יפ-לע קשמה יפנעב ןוידפו םיקסוע

(099) 1998-1995 ,תיתנש-בר הרדס :םיריחמ דדמ

(127) לארשי זכרמב ינוציק ברש עוריא לש חותינ

(128) 1993/94-ב לארשיב ינוציק ןפואב םח ףרוח - תואלקחל עבט ןוסא

(139) 1997 ,תוסנכה רקס

(140) 1997-1993 םינשב ןוהל האושתו הדובע תואצוה ,ןוירפ

(199) 3:29 ךרכ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,תיאלקח הקיטסיטטסל ןועבר


םיימואל תונובשחו הלכלכ .ח

םימוסרפ

1997-1950 ,לארשיל םיימואל תונובשח
םילשורי ,הכשלה ימוסרפ תרדסב 1097 'סמ םוסרפ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע 223 ,1998
,םדוק םוסרפ .1997 דע 1950 םינשל םיימואלה תונובשחה ינדמוא םיאבומ הז םוסרפב
טירפ ,105 ןועבר האר) 1997 תנשב םסרופ ,1995 דע 1950 םינשל םינדמוא ללכש
דע 1950 םינשל תונובשחה (1968-מ) תושדחה תורדגהל ומאתוה יחכונה םוסרפב .(165
םוסרפל האוושהב .(1954-מ) ם"ואה לש תמדוקה תרגסמה יפל רוקמב וכרענש ,1979
,שפנל תירוביצו תיטרפ הכירצו רצות ינדמוא םג ללוכ אוהו ,בחרומ הז םוסרפ ,םדוקה
,ףנע יפל רצות ,רצות תדיחיל קסעומ לש הרומת ,הדובע תעשלו קסעומל ימוקמ רצות
תואצוה ,יקסעה רוטקסב רצותב ןוהלו הדובעל הרומת ,ףנע יפל הריכש הדובעל הרומת
לש תימואל-ןיב האוושהו יקנ ןוה יאלמ ,םיקסעומו םיריכש לש הדובע תועש ,הדובע
יפ-לע קשמה תוחתפתה תא תופקשמה ,תומרגאיד ופסונ ,ןכ ומכ .ימלוגה ימוקמה רצותה
תלבק תובקעב ,תורדסה ונכדוע ןכ .םויה דעו 1950 תנשמ ויביכרמו רצותה ינדמוא
.םיינכדע םינותנו םיטוריפ
הנש עבר ידמ ס"מלה ידי-לע םימסרפתמ םיימואלה תונובשחה לש םיירקיעה םינדמואה
םיאצממ טקל"ב םימסרפתמ םיטרופמ םייתנש םינדמואו ,"לארשיל יטסיטטסה ןוחרי"ב
.הנש לכ לירפאבו ראוני תליחתב "םייטסיטטס
;הדובע ןוירפ ;תועקשה ;הכירצ ;אוצי ;אובי ;ימלוג ימואל רצות ;תימואל תואנובשח)
;םיתוריש ;בכר-ילכ ;אמייק-ינב םירצומ ;רויד ;למשח ;םימ ;קלד ;ןוזמ ;םיסמ ;רכש
(רחסמ ;היישעת ;תואלקח ;היינב
097


1997-1995 ,ףסומ ךרע סמ יפ-לע קשמה יפנעב ןוידפו םיקסוע
113 ,1998 םילשורי ,30 'סמ םייטסיטטס םיאצממ טקל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.(תילגנאו תירבע) 'מע
ינותנ יפ-לע ןוידפו םיקסוע לע ס"מלה ימוסרפ תרדסב ישישה םוסרפה וניה הז םוסרפ
- 'א קלחב .םיירקיע םיקלח ינש םוסרפב .(530 טירפ ,107 ןועבר האר) ףסומ ךרע סמ
םייוניש ,םיריחמ ייוניש ,ןוידפה ,םיקסועה רפסמ לע םינותנ םיגצומ - םייתנש תוחול
מ"עמב בייח וניאש ןוידפה זוחאו ןוידפה לכ ךסמ זוחאכ המושתה ,ןוידפב םיילאיר
יפנעו רחסמה יפנע ,םיישאר הלכלכ יפנע יפל ,קשמה ללכל - ןוידפה לכ ךס ךותמ
קית גוסו קסוע גוס יפל ןוידפהו םיקסועה לע םינותנ םיגצומ ,ןכ ומכ .םיתורישה
םיישדוח םידדמ - םוסרפה לש 'ב קלחב .תולודג םירעו תוזוחמ יפל םינותנ ןכו מ"עמב
םיפטוש םיריחמב ןה םינושה םיפנעב םיישדוחה ןוידפה ידדמ םיגצומ - 1997-1996-ל
.המגמו תויתנוע יכונמ ,(1995 לש) םיעובק םיריחמב ןהו
(םידדמ ;םיסמ ;הלכלכ ;םיתוריש ;רחסמ ;הקוסעת ;ןוידפ)
098
1998-1995 ,תיתנש-בר הרדס :םיריחמ ידדמ
.'מע 153 ,(1999 ראוני) 49 'סמ ,םיריחמ לש הקיטסיטטסל ןוחרי
4 לש הפיצר הרדסב ,םיפיעס טוריפ יפל םיישדוח םיריחמ ידדמ םיזכורמ הז םוסרפב
ןכו (םינשה תעבראל) םיישדוח םידדמ 48 םיגצומ ףיעס לכל .(1998-1995) םינש
םידדמל םיקוקזה םישמתשמה לע לקהל" הניה םוסרפה תרטמ .תירדנלק הנש לכל עצוממ
תוחולה ירפסמ ."םינוחרי לש בר רפסמב םירזופמו הכורא הפוקת ינפ לע םישורפה
לש הקיטסיטטסל םינוחריב ועיפוהש יפכ תוחולה ירפסמ תא םימאות הז םוסרפב
.1998 תנש לש םיריחמ
(םידדמ ;םיריחמ)
099
היינשה תיצחמה :1998 ,היצלפניאה ח"וד
.'מע 28 ,1999 םילשורי ,לארשי קנב
תוחתפתה רחא יתפוקת בקעמ תרגסמב רוביצלו הלשממל שגומ היצלפניאה ח"וד
תיצחמל ,םדוקה ח"ודה לע) הלשממה תעבוקש היצלפניאה ידעיב הדימעהו היצלפניאה
לש טוריפ אבומ יחכונה ח"ודב .(488 טירפ ,111 ןועבר האר ,1998 לש הנושארה
תוחתפתהל םימרוגהו עקרה םיחתונמו ,1998 לש היינשה תיצחמב םיריחמה תוחתפתה
,היצלפניאה תביבס ,ןוהה תועונתו ץוחה עבטמ קוש ,םלועב ילכלכה רבשמה :וז
תויוחתפתההו תילקסיפה תוינידמה ,םייסנניפה םיסכנהו תירטינומה תוינידמה
הכומנ היצלפניא תגשהל תשרדנה תוינידמל סחייתמ ח"ודב ןורחאה קרפה .תוילאירה
תונורחאה םייתנשב הלשממה העבקש םיילכלכ-ורקמ םידעי םיטרופמ םיחפסנב .לארשיב
.1998-ב תוישדוחה תוירטינומה תוינכתה לע תונותיעל תועדוה ןכו
;תיביר ;ןיפילח רעש ;תילקסיפ תוינידמ ;תירטינומ תוינידמ ;םיריחמ ;היצלפניא)
(יארשא ;ץוח-עבטמ
100
:יפר ,קינלמ
?ונל הלוע הז המכ - ןותימה
.'מע 20 ,1998 הילצרה ,ימוחת-ןיבה זכרמה
קשמב ןותימהמ האצותכ רצותה ןדבוא תדימ יהמ קודבל התיה וז הדובע לש התרטמ
לש בולישכ םינלכלכה בור ידי-לע םירבסומ יחכונה ןותימל םימרוגה .ילארשיה
ןוסירהו תנסרמה תילקסיפה תוינידמה .תימינפ תילכלכ תוינידמו תוינוציח תויוחתפתה
.ןותימל תוינוציחה תויוחתפתההמ האצותכ היופצ התיהש הטאהה תא וכפה ירטינומה
(ילאיצנטופ ג"מת) קשמה לש רוצייה לאיצנטופ ןיב םייקה רעפכ תרדגומ ןותימה תולע
תנש דע רצות 80%-כ לש ןותימ תולע לע עיבצמ םינותנה חותינ .לעופב רוצייה ןיבל
תיחכונה תילכלכה תוינידמה לש הלודגה תולעהש ,הנקסמל רבחמה עיגמ ןאכמ .2000
תמילב םגו ףטושה ןובשחב ןועריגב ינבמ רופיש לח אלש ינפמ תלעותהמ ההובג קשמל
.וז תולע הקידצמ אל היצלפניאה
(היצלפניא ;םימולשתה ןזאמ ;ןותימ ;תילקסיפ תוינידמ ;תילכלכ תוינידמ)
101
:יפר ,קינלמ ;יבא ,טסב-ןב
היתואצותו תינכותה - 1995-1990 ,החימצו היילע
.678-647 'מע ,(1998 רבמצד) 4-3:45 ,"הלכלכל ןועבר"
תוצעומה-תירבמ םילועה לג לש הטילקה תינכתב לארשי קנב לש וקלח חתונמ רמאמב
תינכתה לש םיילכלכה םיטביהה תניחב ךות השענ חותינה .'90-ה תונש תליחתב רבעשל
תא ליעפהל התיה הטילקה תייגטרטסא .1995 דע לעופב ולחש תויוחתפתהל האוושהב
םינשב הלעפוהש ,היילעה תטילקל יזכרמ ןונכת לש השיגה תמועל) קושה תשיג
תומוקמ תריציב ברעתהל הכירצ הלשממה ןיאש תסרוגה ,(הנידמה לש המויקל תונושארה
תא ורפשיש םיעצמא ליעפהל הילעש אלא םילועה ורוגי ןכיה הרישי הטלחהב וא הדובע
קלחב :ןמקלדכ ,םיקלח העבראל קלוחמ רמאמה .יקסעה רזגמהו םיקוושה לש םדוקפת
ופקיש םה הדימ וזיאב ךירעהל ןויסנ השענו ,ומשויש תוינידמה יעצמא םיגצומ ןושארה
חותינ ךות ,הקוסעתה תייעב תכרעהל שדקומ ינשה קלחה .תוירוקמה תונווכה תא
ןובשחה חתונמ ישילשה קלחב .החימצה ךילהתו םבכרה ,םייפרצמה עציההו שוקיבה
.תירבה-תוצראמ לארשי הלבקש תויוברעה ואלימש דיקפתהו ןועריגה ןומימ ,ףטושה
.תונקסמה תואבומ רמאמה לש ןורחאה קלחב
;אוצי ;םימולשתה ןזאמ ;תימואל תואנובשח ;הדובע ןוירפ ;הקוסעת ;רויד ;היילע תטילק)
(הכירצ ;תועקשה ;אובי
102
:ןסינ ,ןתיול ;ודרנואל ,ןמרדייל
םיעשתה תונש לש הביטקפסרפב 1985 תנשב בוצייה
.705-679 'מע ,(1998 רבמצד) 4-3:45 ,"הלכלכל ןועבר"
םשל הנורחאל ולבקתהש הלשממה תוטלחה רואל ,1985 לש בוצייה תינכת הנודנ רמאמב
תוביסה תוחתונמ .תושעותמה תונידמה ןמ תוברב לבוקמה רועישל היצלפניאה תדרוה
ןכ ומכ .תירוקמה בוצייה תינכתב םייונישל תוביסהו היצלפניאסידה ךילהת תוכשמתהל
תודיינב לודיג ,היצזילבולג - םיעשתה תונש לש הביטקפסרפה םאה ,הלאשה תילעומ
םיחקלה חותינ תא תונשל הלוכי - םלועב היצלפניאה תדיריו תימואל-ןיבה ןוהה
םיעצמא רפסמ :תונקסמה ןיב .לארשי לש בוצייה תייגטרטסאמ דומלל רשפאש םיירקיעה
המרופרל רתוי תבייוחמ השיג :םהב ,רתוי םילודג םיילכלכ-ורקמ םיגשיהל איבהל ולכי
ןושארה בוצייה בלשמ רבעמה לע רתוי קזח שגד ;תיסנניפ תוחיתפלו הטרפהל ,תינבמ
.דועו קשמב הדמצהה תטיש םוצמצ ;החימצל
;ןיפילח רעש ;היצלפניא ;תילקסיפ תוינידמ ;תירטינומ תוינידמ ;תילכלכ תוביצי)
(הכירצ ;תועקשה
103
:ירפ'ג ,סקא'ז ;ףסוי ,אריעז
תילכלכ החימצו םלג ירמוח
.623-608 'מע ,(1998 רבמצד) 4-3:45 ,"הלכלכל ןועבר"
המדיקש ,איה הנושארה .תוירקיע תוחנה יתשב תילכלכה החימצה תא חתנמ הז רמאמ
ןוה תמושת תשרוד איהש אלא ,הדובעה תמושת תא ןיטקהל םינרציל תרשפאמ תינכט
יפוסה רצומהש ,איה היינשה החנהה .םידבוע תופילחמה תונוכמב תמלוגמה תלדגומ
:תונקסמה ןיב .ץראל ץראמ הנוש םהלש רוצייה ןוירפש םלג ירמוחב שומיש ךותמ רצוימ
האצותה .ןוירפה ילדבה תא לידגמה רבד ,תונושה תוצראה ןיב הנוש היגולונכטה ץומיא
ירמוח ריחמ רשאכ ,תונושה תוצראה ןיב דואמ הנוש תויהל לולע שפנל רצותהש איה
,איה לדומה לש תונקסמה תחא .הלא םילדבה ריבסמה חתפמ-הנתשמ אוה םלגה
םא ,ךומנ ןוירפה ןהבש תוצראב וליפא החימצה תא ץיאהל הלוכי רחסב היצזילרבילש
.םלגה ירמוח לש אובייה ריחמ תא ךרוצה יד הדירומ איה
(תילכלכ החימצ ;אוביי ;םלג ירמוח ;היגולונכט ;רוציי ;הדובע ןוירפ)
104


Felsenstein, Daniel:
Estimating some of the Impacts on Local and Regional Economic
Development Associated with Ben-Gurion University of the Negev
Negev Center for Regional Development, Ben-Gurion University of the
Negev,
Be'er Sheva 1997, 58 pages (E, summary in H).
יעצמא םג תושמשמ אלא ,םיימדקא םירקחמלו הארוהל םוקמ קר ןניא תואטיסרבינוא
תורוקמ תריציו רוזא לש תילכלכ-תיתוברתה ותמר תאלעהל ,ירוזא חותיפל בושח
תעפשה הרקחנ וז הדובעב .םיפסונ הדובע תומוקמל יתקוסעת ליפכמ םירצויה הקוסעת
תועצמאב התשענ הקידבה .רוזאה חותיפ לע בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש המוקימ
לע רקחמ ינוכמו תואטיסרבינוא תעפשהל םיסחייתמה םיילכלכ םילדומו הדידמ תוטיש
תטיסרבינוא יכ ,הלוע רקחמה ןמ .(730 טירפ ,112 ןועבר םג האר) ירוזא חותיפ
תובר תויקסע תויוליעפ לע תשלוחה תילכלכ תבולשתכ םג השעמל תדקפתמ ןוירוג-ןב
לעמ וא םיבורק וז תוליעפמ םירזגנה הקוסעתהו הסנכהה ,הקופתה יליפכמ .תונווגמו
הקוסעת םוקמ ,רתוי וא תוחפ ,רצוי הטיסרבינואב קסעומ לכ רמולכ ,2.0 לש ךרעה
תוכזב רוזאב ישונאה ןוהה לש םוחתב חווט-תכורא העפשה הנשי ןכ .רוזאב ףסונ
.םהידומיל םותב םורדה זוחמב םיעקתשמה םירגוב
(בגנ ;הקוסעת ;ירוזא חותיפ ;תואטיסרבינוא)
105

:הנליא ,ולש ;דוד ,ןהכ
לארשי תלכלכל ןוינכטה ירגוב תמורת
.'מע 16 ,1998 הפיח ,ןוינכטה ,ןמאנ לאומש דסומ
.ןוינכטה ירגוב ןיבמ "םיליבומה" לש לארשי תלכלכל םתמורת תא גיצמ הז ח"וד
םיללוכ םהו ,םהינוגרא לע העפשהה ילעבו תוטלחהה ילבקמכ םירדגומ םיליבומה
תייסולכוא .דועו םיל"כנמס ,םיל"כנמ ,םיאישנ ,םילהנמ תוצעומ לש שאר-יבשוי
,ןוינכטה ירגובל רשקה תכשל ידי-לע הנכוהש תדחוימ המישר ךותמ החקלנ םיליבומה
רקיעב ,לארשיב תורבח 465-ב םיליבומ הלא םירגוב .םירגוב 600-כ תללוכ איהו
תורבחה ינותנ םיגצומ ח"ודב .ן"לדנו היינב תורבחו םיתוריש תורבח ,היישעת תורבח
הרבחה לש המוקימ ,םיקסעומה רפסמ ,אוצייה ,תוריכמה רוזחמ ,קוסיעה םוחת :וללה
.הדוסיי תנשו ץראב
(ן"לדנ ;היינב ;םיתוריש ;רחסמ ;היישעת)

106
1998 תנשל יתנש ח"וד - ךרע תוריינ תושר
.'מע 55 ,1999 םילשורי ,ךרע תוריינ תושר
:םיאבה םיאשונה תא ללוכ ,תושרה לש הפיכאהו חוקיפה תולועפל סחייתמה ,ח"ודה
ועיצה רשא תונמאנ תונרקו םידיגאת לש םהיפיקשת תקידב לע םינותנ
לש םיפטושה םיחווידה רחא בקעמה תואצות לע םינותנ ;רוביצל תודיחי/ךרע-תוריינ
רפסמ לע םינותנ ;תונקתהו קוחה תוארוהמ תוגירחב לופיטו תונמאנה תונרקו םידיגאתה
וכרענש תוריקחו הפיכא תולועפ לע םינותנ ;ונתינש םירתיההו ףיקשת םוסרפל תושקבה
םושיא יבתכ לע םינותנ ;הנידמה תוטילקרפל ורבעוהש הריקח יקית לעו תושרה ידי-לע
רקחמ תודובע) תילכלכה הקלחמה לש היתולועפ לע עדימ ;ונתינש ןיד-יקספ לעו ושגוהש
.דועו (ךרע-תוריינב גירח רחסמ יוהיזל תכרעמ חותיפו ועצובש
(חוקיפ ;ןוהה קוש ;הסרוב ;ךרע-תוריינ)
107
:לאומש ,רזואה ;תור ,ןהד
תורזוח תוקפנה ביבס ןיינע ילעב תוליעפ
.'מע 19 ,1998 םילשורי ,ךרע תוריינ תושר
רוביצל תועצומה תוינמ לע האושתה רועיש ןיבש רשקה תא ןוחבל התיה הדובעה תרטמ
םגדמה .הקפנהה םויל םיכומסה םימיב ןיינע ילעב לש םתוליעפ ןיבל תורזוח תוקפנהב
תורזוח תוקפנה 105 ךותמ) 1997 דע 1989 םינשב תורזוח תוקפנה 76 לע ססבתה
ילעב לש םהיחוויד לע וססבתה םינותנהו ,(םידבועל תוקפנה טעמל ,וז הפוקתב ויהש
הרבחה ינייפאמ ,תוקזחאה ךס ,תוריכמ ,תושיכרל עגונב ךרע-תוריינ תושרל ןיינעה
הקפנהה םויל םיכומסה םימיב תוינמ םישכור ןיינעה ילעב יכ ,הלוע רקחמה ןמ .דועו
ךכ תוינמב הכימת (2 ;םהלש תוקזחאה תמר לע הרימש (1 :תוירקיע תוביס יתשמ
לש םיפסונ םיאצממ .תיסחי הובג ריחמב ועצוי רוביצל תועצומה תושדחה תוינמהש
ביטל רשקהבו קושה בצמל רשקהב ןיינעה ילעב לש םתוליעפל םיסחייתמ רקחמה
.הרבחה
(ךרע-תוריינ)
108
:תיגח ,הקימ
1998 תנשב ךרעה-תוריינ קוש
'מע ,(1998 רבמצד) 208 ,(ביבא-לתב ךרע-תוריינל הסרובה תאצוהב) "הסרובב שדוחה"
.18-13
ומכ .תומדוק םינשל האוושהבו הנשה ךלהמב תוינמה קושב תוליעפה תחתונמ הריקסב
.'וכו ןוה סויג לש תויוליעפ ,שכר תועצה ,הנשה ךשמב ועצובש תוטרפהה תוטרופמ ,ןכ
דעומה-רצק הוולמהו בוחה-תורגא קוש ,(תויצפוא) םירזגנה קוש םיחתונמ ,ףוסבל
.(מ"קמ)
(בוח-תורגא ;ךרע-תוריינ ;תוינמ ;הסרוב)
109
הסרובה לע םתעפשהו םיינידמ םיעוריא
ןוילג ,(לארשיל ימואל קנב תאצוהב) "םלועבו ץראב תוילכלכ תויוחתפתה - ימואל טבמ"
.27-26 'מע ,1999 ראוני
.םייטילופ םיעוריאל דואמ תושיגר תוסרובהש איה םיבר םיעיקשמ ברקב תחוורה העדה
תודח םירעש תודיריב תוסרובה תוביגמ ילילשכ ספתנש יטילופ עוריא תובקעב ,ןכאו
לש םתעפשהש תדמלמ הירוטסיהה ,תאז םע .תואדוו רסוח לש הריווא תורצוויה ללגב
חווט-תוכורא תומגמ םינשמ םניא םה םא ,רצק ןמז ךות תפלוח םישק םייטילופ םיעוריא
םתעפשהו םייתועמשמ םייטילופ םיעוריא לש תואמגוד תואבומ רמאמב .ילכלכה םוחתב
תודיריב הביגמ הסרובה םירקמה ינשבש ,אצמנ .לארשיבו ב"הראב הסרובה ידדמ לע
תרזוח הסרובהו ,בוש הנתשמ המגמה תועובש רפסמ רחאל רבכ ךא ,רצקה חווטב םירעש
."םייתימא" םיילכלכ םימרוגמו םיכילהתמ עפשומש לולסמל
(יטילופ יוניש ; תומחלמ ;ילכלכ רבשמ ;תוינמ ;הסרוב)
110

:םג האר

(003 'סמ טירפ) 1998 ,בגנל יטסיטטס ןותנש

(027) 1995-ב המייתסה םתיינבש םיניינב רובע םירוגמל היינב תולע רקס

(059) 1997-1984/85 ,טרופסלו רודיבל ,תוברתל תימואלה האצוהה

(085) 1998 תרודהמ ,לארשי תואלקח לש יטסיטטס סלטא

(087) 1997 תנשב לארשיב םימה תקופת רקס

(088) דיתעו הווה :לארשיב םימ תלפתה

(113) 1998 לש יעיברה עיברל תורבחה רקס תואצות

(114) 1997 תנשב תילארשיה תואקנבה תכרעמ

(140) 1997-1993 םינשב ןוהל האושתו הדובע תואצוה ,ןוירפ

(142) 1992-1969 ,לארשיב הקוסעתה בצמב תודונתל םימרוג

(150) 1998 ,םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה

(182-177) היגרנאו היישעת :ז"ט קרפ

(215-183) הנורחאל רואל ואצוהש םייטסיטטס םינותנ םיללוכה תע-יבתכ :ז"י קרפ


םיתורישו תוימוקמ תויושר ,הלשממ .ט

םימוסרפ

5 'סמ ח"וד ,1997 תנשל םיירוביצ םיפוג לש רכשה תואצוה לע ןובשחו ןיד
.'מע 347 ,1998 םילשורי ,רצואה דרשמ ,הדובע ימכסהו רכשה לע הנוממה
אוהו ,םיכמתנהו םיבצקותמה םיפוגה לש רכשה תואצוה לע רפסמב ישימחה אוה הז ח"וד
הז ןוקית חוכמ .1985 - ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחל 16 ןוקיתל םאתהב אצוי
חוודל ךמתנ וא בצקותמ ףוג לש םינוירטירקל םינועש םיפוג 684 ושרדנ ,קוחל
לע הריקס ללוכ ח"ודה .1997 תנשב םידבוע תקסעה יאנת לע רכשה לע הנוממל
םיאצממ וב םיעיפומו ,רצואה דרשמב הפיכאה תדיחיו רכשה תדיחי ועציבש תולועפה
תורבח ,תוימוקמ תויושר :םיירוביצה םיפוגה לש רכשה תואצוה יבגל םיירקיע
.םיכמתנ םיפוגו םידיגאת ,תויתד תוצעומ ,תויתלשממ תורבח ,םירע ידוגיא ,תוינוריע
םינותנ ,םינושה םיגורידה ידבוע לשו םיריכבה םידבועה לש םרכש לע םינותנ םיגצומ
םידבוע לש השירפ יאנת לע םינותנ ,הרשמל תעצוממ רכש תולעו תורשמ לוצינ לע
קוחב יוניש יפ-לע תאז ,םידיקפת ילעב לש םיראתה םג הנושארל םינייוצמ הנשה .דועו
הרואכל תוגירח םגדמ לע ח"וד דחוימ קרפב אבומ ןכ .1998 ראוניב 15-ב עבקנש
.1997-ב רכש ימולשתב
(ירוביצ רזגמ ;היסנפ ;הדובע ימכסה ;רכש)
111
:הרברב ,יקסריבס ;ןורי ,לאקזחי ;יתא ,רונוק ;המלש ,יקסריבס
1999 ,ביצקתה לע טבמ
.'מע 62 ,1998 ביבא-לת ,לארשיב הרבחה רקחל הודא זכרמ
רצק ןמז קרפ ךות רואל אצוי רשא ,הודא זכרמ לש יתנש םוסרפ וניה "ביצקתה לע טבמ"
תרטמ .תסנכה ןחלוש לע האבה םיפסכה תנשל ביצקתה תעצה תא החינמ הלשממהש זאמ
םתוושהלו םייתרבחה םיתורישל םידעוימה םיביצקתה לע הנומת קפסל איה םוסרפה
לש םייביצקת םיחותינ לע ,רתיה ןיב ,ךמתסמ "ביצקתה לע טבמ" .תומדוק םינש יביצקתל
תעצה לש תויתרבחה תוכלשהה תריקסב חתפנ ח"ודה .םייתלשממה םידרשמה ןמ דחא לכ
תוינידמל סחייתמה קרפ אבומ ןכמ רחאל ,1999 תנשל םירדסהה קוחו ביצקתה קוח
םינחבנ ףוסבלו ,יתרבחה ןויוושה לע וז תוינידמל שיש העפשהלו הלשממה לש יוסימה
,ןוכישהו יוניבה דרשמ ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,תואירבה דרשמ לש םהיביצקת
.תוימואל-ןיב תואוושה ללוכ םוסרפה .תותדה דרשמו החוורהו הדובעה דרשמ
;יוסימ ;יתרבח ןויווש ;םייתרבח םיתוריש ;תיתלשממ תוינידמ ;תואבצק ;םיביצקת)
( יאמצע ךוניח ;תיעוצקמ הרשכה ;הלטבא ;תואירב יתוריש ;תואתנכשמ ;רויד ;ךוניח
112
1998 לש יעיברה עיברל תורבחה רקס תואצות
.'מע 12 ,1999 םילשורי ,לארשי קנב ,רקחמה תקלחמ
,היינבה ,היישעתה ,רחסמה יפנעב םיקסעלו תורבחל ןולאש לע ססובמה ,יתנש-עבר רקס
םינתשמב םייונישה ינוויכ לע חוודל ושקבתנ תורבחה .תרושקתהו הרובחתה ,תואנולמה
רקסה .(טעמ ,הברה) יונישה תמצוע תא ןייצלו (ביצי ראשנ וא דרי ,הלע) םינושה
עיברל תויפיצו תוכרעה ללוכו ,1998 לש יעיברה עיברב לעופב תויוחתפתהל סחייתמ
לש דחוימ חפסנב .םימדוק םיעיבר ינותנל תוסחייתה הנשי ןכ .1999 תנש לש ןושארה
תננכותמה תוליעפה ףקיה םויקב ועגפ רשא תוירקיעה תולבגמה תוטרופמ ח"ודה
.עיברל
(תיזחת ;תויפיצ ;תויקסע תורבח)
113
:קחצי ,יראוס
1997 תנשב תילארשיה תואקנבה תכרעמ
.62-34 'מע ,(1998 רבמבונ) 141 :ו"ל ,"תואקנבל ןועבר"
ללוכ ,תויקסעה היתואצות יפל ,1997 תנשב לארשיב תיאקנבה תכרעמה תחתונמ רמאמב
הייטנ תוללוכה ,תכרעמב חווט-תוכורא תומגמ תוחתונמ ,ףסונב .םיימעפ-דח םיחוור
ידיבש םייפסכה םיסכנה ףקיה לע םינותנ םיגצומ .היצזילבולגלו םיקנב יגוזימל
ודחואש תונב-תורבחו םילודגה םיקנבה תשמח לש דספהו חוור תוח"וד ,רוביצה
,םיקסעומ) תויאקנבה תוצובקה תוליעפ לש םיירקיע םינייפאמ ,(היצלפניאל םימאתומ)
.דועו םינזאמ ,(םייסנניפ םינותנ ,רכש
(םיחוור ;םיקנב)
114
םילודגה םיקנבהמ ןוצר תועיבש רקס
34 ,1998 ביבא-לת ,השדחה תיללכה םידבועה תורדתסה ,תונכרצל תורדתסהה תושר
.מ"עב יבחרמ רקחמל ןוכמה - "היפרגוטרקואיג" ידי-לע עצוב .'מע
םיתורישהמ ונוצר תועיבשל עגונב רוביצה לש ויתודמע לע דומעל התיה רקסה תרטמ
תחא הלועפ תולע ,ןוגכ) םיתורישה תולעל ותועדומ לע דומעל ןכו םיקנבה םיקינעמש
רתי-תכישמ רובע תיתנשה תיבירה זוחא ,קפלדהמ םינמוזמ תכישמ תולע ,ןובשח ףדב
לש תרושקתה יסופד ,םילודגה םיקנבה תשמח לש קושה יחתנ וקדבנ ,ףסונב .('וכו
,('וכו תינופלטה תורשקתהה תורידת ,ףינסב םירוקיבה תורידת) קנבה םע תוחוקלה
םיטביהמ ןוצרה תועיבשו רבעמל תוביסהו והנשמל דחא קנבמ תוחוקל לש םירבעמ
תועש ,םיינורטקלאהו םיבשחוממה םיתורישה תמר ,חוקלל סחיה ןוגכ ,קנבה לש םירחא
םהיתובושת .הלעמו 18 ינב םינייאורמ 1,030 ופתתשה רקסב .דועו ףינסה לש החיתפה
ךתח יפ-לע ןהו םנובשח להונמ ובש ירקיעה קנבה יפ-לע ןה וחתונ םינייאורמה לש
.ילכלכ-יתרבח ךתחו יפרגומד
(ןוצר תועיבש ;םיקנב)
115
(1998 רבוטקוא-לירפא) 1998 ץיק הפוקתל םיעוראו תופירש לש יטסיטטס רקס
םג תוחולה ,תירבע) 'מע 102 ,1999 ןויצל-ןושאר ,םינפה דרשמ ,הלצהו תואבכ תוביצנ
.(תילגנאב
לש טוריפ ללוכ ,ץראה יבחרב הלצההו תואבכה יתוריש יחוויד לע ססובמה ,ח"ודה
םימ תקפסא ,תלד תצירפ ,תלופממ ץוליח ,םימ תביאש ,הפצה) םירחא םיעוריאו תופירש
הפוקתל האוושהב םיגצומ םינותנה בור .1998 רבוטקוא-לירפא הפוקתב ועריאש ('וכו
אבומה טוריפה .1996 ץיק ינותנל האוושה ףא הנשי תוחולהמ קלחב .דקתשא הליבקמה
,עובשב םויה ,שדוחה ,בושייה ,יוביכה תושר ,זוחמה ,עוריאה גוסל סחייתמ תוחולב
דויצ ,עוריאל ואציש םיאבכה רפסמ ,הנחתב העדוהה תלבק תעש ,הליל וא םוי עוריא
.דועו םיעגפנ ,םיקזנ ,לעפוהש
(םיבושיי ;תופירש)
116
:סיריא ,ןליא-רפש ;הרש ,ץיבוקשרה
1997-1996 ,יטסיטטס עדימו םינותנ טקל - םילשורי
.'מע 21 ,1998 םילשורי ,םילשורי תייריע ,רקחמו יגטרטסא ןונכתל הביטחה
לדוג (ב ;ריעה לש טופישה חטש (א :םיאבה םימוחתב יטסיטטס עדימ ללוכה ,יתנש ח"וד
ריעה לא הריגה ,הייסולכואה לודיג יביכרמ :ללוכ) םייפרגומד םינייפאמו הייסולכואה
הלכשה תמר ,תדו ליג-תוצובק יפל הייסולכואה ,תיבה-יקשמ לדוג ,םילוע ,הנממו
יפל םיקסעומ) םיילכלכ-םייתרבח םינייפאמ (ג ;(ךוניחה תכרעמב םידימלתה תוגלפתהו
,תונולמ תסופת) תוריית (ד ;(ינועה תלוחתו עונימ תמר ,רויד תופיפצ ;ילכלכ ףנע
(ה ;(ל"וחמ ועיגהש םיפתתשמה רפסמו םיימואל-ןיב םיסנכ ,תונולמב תונילו םיחרוא
,תוינוריע תוירפס) םיתוריש (ו ;(םיירוביצ םינג ,היינחו םישיבכ ,בויבו םימ) תויתשת
ינודעומ ,םיס"נתמ ,החוור תוכשל ,החפשמה תואירבל תונחת ,זופשא תודסומ ,םינואיזומ
רחא קלחב .םייצרא-ללכ םינותנל האוושה הנשי תוחולהמ קלחב .(תד תודסומו םישישק
.הפיחו ביבא-לת םירעל האוושה הנשי
;הקוסעת ;הרובחת ;ךוניח ;ינוע ;רויד ;תימינפ הריגה ;םילוע ;הייסולכוא ;םילשורי)
(םיתוריש ;תויתשת ;ןולמ-יתב
117

:םג האר

(002 'סמ טירפ) 1997 ,יטסיטטס ןותנש :ופי-ביבא-לת תייריע

(003) 1998 ,בגנל יטסיטטס ןותנש

(028) לארשיב תורידה קושב תיתלשממ תוברועמ

(029) 1997 - תורחבנ תוצובקו בושיי ,זוחמ יפל תויתלשממ תואתנכשמ שומימ

(042) 1997-1995 ,םילוח תפוקב תורבח

(043) יתכלממה תואירבה חוטיב קוח תובקעב םילוחה תופוקב תורישה תמר

(059) 1997-1984/85 ,טרופסלו רודיבל ,תוברתל תימואלה האצוהה

תמועל םיירקיע םיגשיה :הנידמל הנש םישימח תאלמב לארשי תנידמ יחרזא םיברעה
(064) 2000-ה תונש רבעל המידק טבמו ורתפנ םרטש ןויווש-יא לש תויעב

(098) 1997-1995 ,ףסומ ךרע סמ יפ-לע קשמה יפנעב ןוידפו םיקסוע

(100) היינשה תיצחמה :1998 ,היצלפניאה ח"וד

יבגל קיסעמ לכ עדייל ילבמ םיקיסעמ רפסמ ןיב הדובעה ןמז לוציפ ידי-לע סמ תמלעה
(135) תורחאה תודובעה

(139) 1997 ,תוסנכה רקס

(140) 1997-1993 םינשב ןוהל האושתו הדובע תואצוה ,ןוירפ

(141) 1997 ,תימואלניב האוושה :הלטבא חוטיב קוח

(149) 1997-1996 ,בושיי יפל תואלמג ילבקמ

(173) 1997 ,יטסיטטס ןותנש - ראודה תושר

םילקאו הביבס .י

תושדח תולועפ

הריפסומטאה יאנת תונתשה לע קבאה תעפשה
118

,םיקיודמ םיעדמל הטלוקפה ,םיירטנלפ םיעדמלו הקיסיפואיגל גוחה
.ביבא-לת תטיסרבינוא
עצבמה דסומה
.(ה"לס) תילארשיה ללחה תונכוס
ןימזמה דסומה
םיה רוזא לעמ (הריפסומטאב םיפחרמה קבא יקיקלח) םילוסוריא תדידמ
םיאנתו םשג ,םיננע תורצוויה לע םתעפשה תניחבו ןוכיתה
רודכ תוממחתה לע העפשהה קדבית ,ןכ ומכ .םינתשמ םיירפסומטא
.תוארה יאנת לעו ץראה
הרטמה
לע סמעוי רשא (תומלצמו קוחרמ השיח דויצ) שידח רושכמב שומיש
םקומ ,ליבקמב .2000 תנשב רגושת רשא ,"היבמולוק" ללחה תרובעמ
תינמז-וב לעפוי רשא ,עקרק תונחתמו םיסוטממ םינותנ ףוסיאל ךרעמ
תא ,בכרהה תא ,לדוגה תא ודדמי םירקוחה .תרובעמב רושכמה תלעפהל
בחרמב םתוגהנתה תא ונחביו ,קבאה יקיקלח לש רוזיפה תאו הרוצה
,ןכ ומכ .םילודג םיקחרמל םיעסומה םיקיקלחל םימרגנה םייונישה תאו
.תוימיכ תוזילנא עוציבל תומיגד ולטניי
רקחמה תרוצ
גוחה ,רלקמ ירוי 'פורפו ףסוי ןיכיוהי 'פורפ ,ןיול באז 'פורפ
,םיקיודמ םיעדמל הטלוקפה ,םיירטנלפ םיעדמלו הקיסיפואיגל
)640-9177 :'לט ,69978 ביבא-לת ,ביבא תמר ,ביבא-לת תטיסרבינוא
.(03
םיזכרמה
(םוח ;םיעקשמ ;םילקא)

םימוסרפ

:(םיכרוע) הנרא ,ןוזרגרב ;ירוא ,ןירגלגנימ
הביבסה תוכיא םוחתב םיליבומ םירקחמ - הביבסה תורישב עדמה
.'מע 56 ,1998 םילשורי ,הביבסה תוכיאל דרשמה ,ישארה ןעדמה תכשל
המורת ילעב"כ םירדגומה ,םירקסו םירקחמ רשע-םינש לש םיריצקת םיגצומ וז תרבוחב
תוכיאל דרשמב ישארה ןעדמה תכשל ידי-לע ונמומ רשא ,"הביבסה תוכיאל תידוחיי
:םירקחמה ןיב .הביבסה
119
הגדמל תומרוג ןהש םיקזנה תעינמו לארשיב תופרוחה לודגה ןרומרוקה תויסולכוא
(תואלקחה דרשמ - עבג 'א ;םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה - יש 'א)
120
ישי 'א) הפועת תודשו םישיבכ תועסמל תויטלפסא תובורעתב תיכוכז תלוספ רוזחימ
(הרובחתה רקחל ןוכמה ,ןוינכטה -
121
םיעצמאב שומישו תופולח חותינ - לארשיב הקצומ תינוריע תלוספ רוזחימו ףוסיא
ךלמינבא 'י ;הביבסו עבט יבאשמ רקחל זכרמה ,הפיח תטיסרבינוא - רטכש 'מ) םיילכלכ
(תיאלקח הסדנהל הטלוקפה ,ןוינכטה - ןוליא 'או
122
רטכש 'מ) םינכוסמ םירמוח לע הרקבהו חוקיפה ךרעמב םיילכלכ םיצירמתב שומישה
(הביבסו עבט יבאשמ רקחל זכרמה ,הפיח תטיסרבינוא - םירחאו
123
- יקסנירטס 'או ץכ 'א ;תואירבה דרשמ - גרבנירג 'ז) הדוהי ירה תונייעמב םיקדיח
(היגולואגל גוחה ,תירבעה הטיסרבינואה
124
תוכיאל דרשמה - םירחאו ןוזרגרב 'א) יתביבס קבאבו ינוריע ריוואב תרפוע יזוכיר
;הביבסה
,יגולואגה ןוכמה - םירחאו ץילה 'ל ;הינתנ ,ודאינל יאופרה זכרמה - םירחאו ןייבשיפ 'א
(םילשורי
(הביבסה םוהיז ;םיקדיח ;תלוספ ;הביבסה תוכיא)
125
:םירחאו רדנסכלא ,סנומ ;ןליא ,רתס ;הרש ,ןיבור
הנש" דוסי לע םינבמב םייטגרנא םיבושיחל םייגולורואטמ םינותנ סיסב
"תינייפוא תיגולורואטמ
,(תילגנאב םוכיס ,תירבע) 'מע 68 ,1998 ןגד-תיב ,הרובחתה דרשמ ,יגולורואטמה תורשה
.תוימואלה תויתשתה דרשמ ,חותיפו רקחמ ףגא םע ףותישב
הביבסה לש העפשהל הנבמה תבוגת תא ןוחבל אוה ימילקא-יסדנה ןונכתב יסיסבה ןורקיעה
רפסמב וחתופ ךכ םשל .םיימוקמה םילקאה יאנתמ תיברימ תלעות קיפהל דציכו תיעבטה
םג םייתסה הנורחאל .(א"מש) "תינייפוא תיגולורואטמ הנש" םיארקנה םינותנ יסיסב תונידמ
סיסב חותיפ ,תוימואלה תויתשתה דרשמ תנמזה יפ-לע ,ילארשיה יגולורואטמה תורשב
ןופצ ,ןורמושו הדוהי ירה ,ףוחה רושימ :םיימילקא םירוזא העבראל םייגולורואטמ םינותנ
8760) םייתעש םינותנ לש המלש הנש רוזא לכל ללוכ םינותנה סיסב .בגנה םורדו בגנה
תויומכ ,השבי הרוטרפמט ,תילבולג שמש תנירק :םיימילקא םיטנמלא רשע-םינש לש (םיכרע
שומישה לש לודגה ןורתיה .דועו הנוויכו חורה תוריהמ ,תוננע ,תיסחי תוחל ,תויתעש םשג
יתימא יתעש ףצרל יוטיב ונשי דחא דצמש ךכב אוה תינייפוא תיגולורואטמ הנש ינותנב
תויטגרנא תוכרעמו הנבמה תבוגת לש הימדהלו הכרעהל שורדה ,םיימילקאה םירטמרפה לש
םינותנ לע םיססובמה תוגלפתה תויצקנופו םיעצוממ קפסמ אוה ינש דצמו ,םילקאה יאנתל
.םינותנ לש תוכורא תויתנש-בר תומישרב ךרוצה תא ענומו ,חווט-יכורא
(םינותנ יסיסב ;היינב ;תוחור ;םיעקשמ ;הרוטרפמט ;םילקא)
126


Gat, Zipora; Horovitz, Talia; Karni, Ora:
Analysis of an Extrerme Sharav Event (Dry and Warm Weather) in the
Central Region of Israel
in: "International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology,
Volos, Greece, 24-26 April 1996, Proceedings", European Commission, Brussels
1998,
pp. 557-564.
הז עוריא .ינוציק ברש עוריא ולוכ רוזאהו ץראה תא דקפ 1988 יאמב 16-14 הפוקתב
קוח תקיקחל "הליע"ה תא הוויה השעמלו ,תואלקחל םידבכ םיקזנלו דבכ ילכלכ קזנל םרג
ךמתסהב תונוש תויגולוטמילקו תויטסיטטס תוטישב חתונ עוריאה .תואלקחל עבט תונוסא
זכרמ לש יחרזמ-יברעמ יפרגואיג ךתחב תיסחי תוחלו הרוטרפמט לש םייתעש םינותנ לע
.םינוש םיטביהמ ,ברשה "תסמ" לש קיודמו יתומכ חותינ הרשפיא היגולודותמה .ץראה
תונוסא ומכ םיגירח םיימילקא םיעוריאל רתוי תורפושמ תורדגהו תוכרעה תועצומ רמאמב
.עבט
(תואלקח ;עבט תונוסא ;הרוטרפמט ;םילקא)
127
Gat, Zipora; Horovitz, Talia; Karni, Ora:
Natural Disaster for Agriculture - An Exceptional Warm Winter in Israel in
1993/94
in: "International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology,
Volos, Greece, 24-26 April 1996, Proceedings", European Commission, Brussels
1998,
pp. 565-572.
בור ןניגבש ,דחוימ ןפואב תוהובג הלילו םוי תורוטרפמט ידי-לע ןייפוא 1993/94 ףרוח
םיימילקא םירטמרפ .החירפו תוררועתה לש דואמ הכומנ המרמ ולבס לארשיב םירישנה יצע
לע ססבתהב .תואלקחל הז גוסמ םיקזנ ויה םהבש םירוזאה לכל וקדבנ םינוש םידדמו
ראוני - 1993 רבמצד הפוקתה הגרוד ,(הנש 30-20) םיימילקא םימושיר לש הכורא הרדס
הרזחה תפוקתש ,רבתסה דוע .םיימילקאה םירטמרפה לכב רתויב תינוציקה הפוקתכ 1994
םימרוגל םגש שיחממ 1993/94 ףרוח .רתוי וא הנש 18-ל תחא איה וזכ תוינוציק לש
,יאלקחה לודיגה לע המוד העפשה שי הנועה ךלהמב םירבטצמה םיירונימ םיימילקא
.חור תפוס וא הרק עוריא ומכ ינוציק "יטמרד" ימילקא םרוג רשאמ תוחפ אל םיתעלו
.תואלקחל עבט ןוסא לעכ הז ףרוח לע לארשי תלשממ הזירכה וז הביסמ
(תואלקח ;עבט תונוסא ;הרוטרפמט ;םילקא)
128
םלועב תורחא תוריית ירעל האוושהב םילקא ינותנ - הירבט
.'מע 12 ,1999 הירבט ,הירבט תייריע ,הקיטסיטטסלו עדימל הדיחיה
םינשב הירבטב םשגה ימי רפסמו תוישדוחה םיעקשמה תויומכ לע םינותנ םיגצומ הריקסב
תורוטרפמטו םומינימה תורוטרפמט ,תועצוממה תורוטרפמטה לע םינותנ ןכו 1997-1996
ןיבל הירבט ריעב םילקאה ינותנ ןיב האוושה תגצומ ןכמ רחאל .וז הפוקתב םומיסקמה
םילקאהש ,רבתסמ .הרידמ ייאו דירדמ ,וקסיסנרפ ןס - םימוד תוריית ירתאב םינותנה
וליאו ,הרידמ ייאב ררושה םילקאל המוד ,לירפא-רבוטקוא םישדוחב ,הירבטב יפרוחה
.דירדמבו וקסיסנרפ ןסבש וזל המוד תיתנשה םיעקשמה תומכ
(הרוטרפמט ;םילקא ;הירבט)
129

:םג האר

(002 'סמ טירפ) 1997 ,יטסיטטס ןותנש :ופי-ביבא-לת תייריע

(003) 1998 ,בגנל יטסיטטס ןותנש

(086) בגנה רוזאב םייתנש-דח םילודיגו םיצע לודיגל רגנ ימב שומיש

(169) לארשיב ןויוושו הביבס ,הרובחת

(170) םירוגמ תונוכשב ש"מק 30 ירוזא ןויפיאל היגולודותמ

(171) לארשיב בכר-ילכמ םימהזמ תטילפ תכרעה

תויעקרקה תופולחה תניחב - תוילארשי ףוח ירעב תיתורייתה תיתשתה חותיפ
(175) תוילמיטפואה
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1997-1999 © תורומש תויוכזה לכ

English Page