1999 לארשיל יטסיטטס ןותנש
50 רפסמ

:תורעה
  לע ץחל EXCEL טמרופב חול תלבקל
  לע ץחל WORD טמרופב אובמ תלבקל
 לע ץחל יפיצפס קרפ לש תוחול תלבקל

(Acrobat) 1999 םירפסמב לארשי תגצמ

תופמ - לארשי תנידמ

הייסולכוא .2

הביבסה תוכיאו םילקא חטש.1

תורייתו הריגה תועונת .4

תיעבט העונת .3

םיימואל תונובשח .6

הטילקו היילע .5

ץוח רחס .8

םימולשתה ןזאמ .7

םיריחמ .10

ןוההו םיפסכה יקוש .9

רכשו הדובע .12

םייח תמר .11

היישעת .14

תואלקח .13

יוניב .16

םימו היגרנא .15

תרושקתו הרובחת .18

החראה יתורישו רחסמ .17

תוימוקמה תויושרהו הלשממה .20

חוטיבו םיקנב .19

הלכשהו ךוניח .22

ירוביצ רדס .21

תואירב .24

חותיפו רקחמ .23

טרופסו רודיב,תוברת .26

דעסו החוור .25


1995 רוידהו ןיסולכואה דקפמ.27

הביבסה תוכיאו םילקא חטש

אובמ


חול םש
רפסמ
תומיהו םייעבטה םירוזאהו תופנה ,תוזוחמה חטש 1.1
תילמינימהו תילמיסקמה תימויה הרוטרפמטה לש ישדוח עצוממ 1.2
םיעקשמ
1.3
םימושגה םימיה רפסמ
1.4
,הביבסה תוכיא תרימשל םיירוביצ םיתורישל האצוה
האצוה גוסו תוריש גוס,עצבמ רוטקס יפל

1.5
,הביבסה תוכיא תרימשל םיירוביצ םיתורישל האצוה
האצוה גוסו עצבמ רוטקס יפל

1.6
ריווא ימהזמ לש הטילפ תויומכ
1.7
קלדה גוס יפל ,קלד תפירשמ ריוא ימהזמ לש תוטילפ
1.8
ןכרצה גוס יפל ,קלד תפירשמ ריוא ימהזמ לש תוטילפ
1.9
ריואב ןקנח תוצומחתו תינצמח-וד תירפג יזוכיר
1.10
ריווא םוהיז יזוכיר
1.11
תומיגדב ךרע תואירבה דרשמש תוילאיבורקמ תוקידב
הפנו זוחמ יפל ,תוימוקמה תויושרב הייתש ימ
1.12
הייתש ימ תומיגדב הכרע תורוקמ תרבחש תוילאיבורקימ תוקידב
הקידב גוסו זוחמ יפל ,םינכרצל םימה תקפסה ינפל

1.13
תומיגדב ךרע תואירבה דרשמש תוימיכ תוקידב
הפנו זוחמ יפל ,םייטרפ םימ תורוקמב הייתש ימ

1.14
,םימה תורוקמב הכרע תורוקמ תרבחש תוימיכה תוקידבה
זוחמו תודוסי ,הקידב גוס יפל

1.15
תיתע הרדס - םירטמב םיה ינפ לעמ םוהת ימ סלפמ םור
1.16
תרנכה תמיב םידירולכ תוחילמו חלמה םיו תרנכ תמי סלפמ םור
1.17
,הצחרה יפוח ימ לש תוימגדמ תוילאיבורקימ תוקידב
הפנו זוחמ יפל

1.18
,לופיט ינוכממ ןיחלוק ימ תוכיאו םיכפש תויומכ
הפנו זוחמ יפל הנשל (ק"מלמ) בקועמ רטמ ינוילמב

1.19
םיבשומ םימו ןיחלוק ,םיכפש תוכיא
(ןד שוג יכפש) ן"דפשב

1.20
םיבשומ םימו ןיחלוק ,םיימלוג םיכפש לש תיתנש תומכ
ן"דפשה לעפמב(ק"מלמ) םיבקועמ םירטמ ינוילימב

1.21
םילחנ ימ לש תויגולויבו תוימיכ תוקידב
1.22
רוטינ תנחת יפל שמשה תריהז ךשמו תילבולג הנירק
1.23
הפנו זוחמ יפל(הדרפה אלל השביו הבוטר)תיתיב הקצומ תלוספ
1.24
,בבוח תמר רתאב לופיטל הרבעוהש תנכוסמ תלוספ
רמוחה גוסו לופיט תוטיש יפל

1.25
םירקבמ רפסמו זוחמ יפל,םיימואל םינגו עבט תורומש
1.26
םייטסינואפ םירוזאו תויטמטסיס תורדס יפל םימ תופוע דקפמ
1.27
הייסולכוא

אובמ


חול םש
רפסמ
תד יפל ,הייסולכואה
2.1
הייסולכואה לודיג תורוקמ
2.2
לארשיבו םלועב תידוהיה הייסולכואה
2.3
הפנו זוחמ יפל ,תשבי ר"מקל הייסולכואה תופיפצ
2.4
הייסולכוא תצובקו רוזא ,זוחמ יפל ,הייסולכואלה לודיג תורוקמ
2.5
תדו בושיי תרוצ יפל ,הייסולכואה לודיג תורוקמ
2.6
תדו הייסולכוא תצובק ,רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.7
יעבט רוזאו רוזא ,הפנ ,זוחמ ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.8
בושיי תרוצו הפנ ,זוחמ ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.9
רוזאו הפנ ,זוחמ ,תד ,ןימו ליג יפל ,הייסולכוא
2.10
בושיי תרוצו תד ,ןימו ליג יפל ,הייסולכוא
2.11
הייסולכוא תצובקו בושיי תרוצ יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.12
זוחמו ילפיצינומ דמעמ יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.13
31 XII 1998-ב םיבשות 5,000 לעמ ונמש םיבושייב הייסולכוא
2.14
תורזג ,תועבט יפל הפיח ןילופורטמבו ביבא לת ןילופורטמב הייסולכואו םיבושיי
םירחבנ םיבושייו

2.15
בושיי תרוצו רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל ,םיבשיי ןיב תימינפ הריגה
2.16
הייסולכוא תוצובקו רוזא ,זוחמ יפל ,םיבושיי ןיב תימינפ הריגה
2.17
ליגו ןימ ,תד יפל הייסולכוא
2.18
ליגו ןימ ,יתחפשמ בצמ ,תד יפל ,הלעמו 15 ינב תייסולכוא
2.19
תובקנ 1000-ל םירכז רפסמו ןימ ,ליג ,תד יפל ,הייסולכוא
2.20
ליגו ןימ ,הדיל םוקמ ,אצומ תשבי יפל ,םידוהי
2.21
,זוחמ ,הדיל םוקמ ,אצומ תשבי יפל םידוהי
בושיי תרוצו רוזא ,הפנ

2.22
ליגו הדיל םוקמ ,אצומ תשבי יפל ,םידוהי
2.23
היילע תפוקתו הדיל םוקמ ,אצומ יפל ,םידוהי
2.24
היילע תנשו ליג יפל,(רבעשל)מ"הירב ילוע תייסולכוא
2.25
ליגו ןימ ,תד יפל ,2020-2005 םינשל לארשיב הייסולכוא תיזחת
2.26
תדו תיב קשמ לדוג יפל ,תיב יקשמ
2.27
םירוגמ בושיי תרוצו תד ,תיב קשמ לדוג יפל ,תיב יקשמ
2.28
תדו תיב קשמ לדוג ,תיב קשמ גוס יפל ,תיב יקשמ
2.29
,רבעשל מ"הרבמ ךליאו 1990 ילוע לש תיב יקשמ
תיב קשמ לדוגו תיב קשמ גוס יפל

2.30
,תיב קשמ גוס יפל,17 ליג דע םידלי םע תיב יקשמ
תדו תיבה קשמב 17 ליג דע םידלי רפסמ

2.31
,תיב קשמ גוס יפל,תיב יקשמב 17 ליג דע םידלי
תדו תיב קשמ לדוג

2.32
תדו תיב קשמ לדוג ,תיב קשמ גוס יפל ,תיב יקשמב הלעמו 65 ינב
2.33
גוזה ינבמ דחא לכ לש אצומה תשבי יפל,(םידוהי)תיב יקשמב תוגוז
2.34
תיב קשמ גוס ,הרוה תונוכת יפל תוירוה-דח תוחפשמ
תיב קשמ לדוגו

2.35
,הרוה תונוכת יפל תוירוה-דח תוחפשמב םידלי
תיב קשמ לדוגו תיב קשמ גוס

2.36
דומיל תונש רפסמ,םיסנרפמ רפסמ יפל,תיב יקשמ
תיבה קשמב םידליה רפסמו תיבה קשמ שאר לש

2.37
תיעבט העונת

אובמ


חול םש
רפסמ
,תמ תודילו תוקונית תוריטפ ,יעבט יוביר ,תוריטפ ,יח תודיל ,ןישוריג ,ןיאושינ
תד יפל

3.1
תדו םירוגמ תפנו זוחמ יפל ,םישרגתמו םיאשינ
3.2
תדו םירוגמ בושיי תרוצ יפל ,םישרגתמו םיאשינ
3.3
ןימו ליג יפל ,םיאשינ
3.4
(תולכו םינתח) תדו םדוק יתחפשמ בצמ ,ליג יפל ,םיאשינ
3.5
םישרגתמ תוגוזו ,הלכה לשו ןתחה לש יתחפשמ בצמ יפל ,םיאשינ תוגוז
(םידוהי) םינורחאה ןיאושינה ינפל יתחפשמ בצמ יפל

3.6
(םידוהי) ןיאושינ תפוקת ךרואו ןיאושינ תנש יפל ,ושרגתהו לארשיב ואשינש תוגוז
3.7
תדו ןימ ,ליג יפל ,םישרגתמ
3.8
תדו רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל ,תוקונית תוריטפו תוריטפ ,יח תודיל
3.9
תדו םירוגמ בושיי תרוצ יפל ,תוקונית תוריטפו תוריטפ ,יח תודיל
3.10
תדו הייסולכוא תצובק יפל ,םייקנו םיימלוג הפולחת ירועיש
3.11
דולייה ןימו םאה ליגו תד יפל יח תודיל
3.12
תדו ליג יפל ,ןוירפ ירועיש
3.13
תדו הדיל רדס יפל ,יח תודיל
3.14
(תוידוהי) ליגו םאה תדיל תשבי יפל ,יח תודיל
3.15
(תוידוהי) ליג יפל ,תוקוור םישנל יח תודיל
3.16
קוחה יפיעס יפל ,םילוח יתבב (תולפה) ןויריה תוקספה
3.17
ליגו תד ,יתחפשמ בצמ יפל ןויריה תקספהל תודעול תוינפ
3.18
קוחה ףיעסו תד יתחפשמ בצמ ,ליג יפל ,ןויריה תקספהל םירושיא
3.19
ןימ יפל ,םייח תלחות
3.20
תדו ןימ יפל ,םירחבנ םיליגב םייח תלחות
3.21
ןימו תד ,ליג יפל ,םיבשות 1,000-ל התומת ירועיש
3.22
תדו ןימ ,ליג יפל ,הריטפ ירועשו תוריטפ
3.23
הדיל תשביו ןימ ליג,יפל ,הלעמו 45 ינב םידוהי לש הריטפ ירועשו תוריטפ
3.24
ןימו תד ,הביס יפל ,תוריטפ
3.25
ליגו ןימ,הביס יפל תוריטפ
3.26
ליגו תד ,תורחבנ תוביס יפל ,תוקונית תוריטפ
3.27
תורייתו הריגה תועונת

אובמ


חול םש
רפסמ
הרשא גוס יפל ,תואיציו תוסינכ
4.1
הרשא גוסו רבעמ ךרד יפל ,תואיציו תוסינכ
4.2
ליג יפל,םילארשי לש ץראל ץוחל תואיצי
4.3
ל"וחב תוהש ךשמ יפל ,םילארשי לש תורזח
4.4
,ןוירוג-ןב הפועת למנ ךרד ואציש הלעמו 15 ינב םילארשי
דעי ץראו העיסנ תרטמ יפל

4.5
,םיריית תואיציו תוחרזא יפל ,טוישב םיעסונ ,םירוגמ ץרא יפל ,םיריית תוסינכ
תעצוממ תוהש יפל
4.6
ליג יפל ,םיריית תוסינכ
4.7
ץראב תוהש ךשמ יפל ,םיריית לש תואיצי
4.8
הטילקו היילע

אובמ


חול םש
רפסמ
הנורחא םירוגמ תשביו היילע תפוקת יפל ,חוכב םילועו םילוע
5.1
הרשא גוס יפל ,חוכב םילועו םילוע
5.2
הנורחא םירוגמ ץראו הדיל ץרא ,היילע תפוקת יפל ,חוכב םילועו םילוע
5.3
ליגו ןימ ,היילע תפוקת יפל ,חוכב םילועו םילוע
5.4
הנורחא םירוגמ תשביו ליג יפל ,חוכב םילועו םילוע
5.5
יתחפשמ בצמו ליג ,ןימ יפל הלעמו 15 ינב חוכב םילועו םילוע
5.6
ןימו ל"וחב די חלשמ יפל ,הלעמו 15 ינב ,(רבעשל) מ"הירבמ םילועו םילוע
5.7
,םיקסעומו יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת יפל ,הלעמו 15 ינב ,ךליאו 1990 ילוע
ןימו די חלשמ ,ילכלכ ףנע יפל
5.8
,היילע תפוקת ,יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת יפל ,הלעמו 15 ינב ,ךליאו 1990 ילוע
ןימו ליג תצובק

5.9
,דומיל תונש יפל,ךליאו 1990 ילוע םיקסעומ
(ץבוקמ) די חלשמו היילע תפוקת

5.10
תונוש תונוכת יפל ,ךליאו 1990 ילוע לש תיב יקשמ
5.11
םיימואל תונובשח

אובמ


חול םש
רפסמ
(1950-1995,SNA68) תורוקמב םישומישו תורוקמ
6.1
(1995-1998,SNA93) קוש יריחמב ימלוגה ימוקמה רצותה לע האצוה
6.2
האצוה גוס יפלו הרטמ יפל ,תיטרפ הכירצל האצוה
6.3
תירוביצ הכירצל האצוה
6.4
ילכלכ ףנעו סכנה גוס יפל ,תימוקמ תימלוג העקשה
6.5
ל"וחב ומלושש תוסנכהו םיתורישו תורוחס אוביו אוצי
6.6
ילכלכ ףנע יפל ,סיסב יריחמב תימואל הסנכהו יקנ ימוקמ רצות
6.7
ילכלכ ףנע יפל ,הריכש הדובעל הרומת
6.8
תימואלה הסנכהה תקולח
6.9
ימואל ןוכסיחו היונפ תימואל הסנכה
6.10
םיימואלה תודסומה ,תוימוקמה תויושרה ,הלשממה לש תופטוש תואצוהו תוסנכה
חוור תנווכ אלל םיירוביצ תודסומו

6.11
םיימואלה תודסומה,תוימוקמה תויושרה,הלשממה תואצוהו תוסנכה
חוור תנווכ אלל םיירוביצ תודסומו

6.12
חוור תנווכ אלל םייטרפ תודסומו תיב יקשמ לש ןוכסיחו היונפ הסנכה
6.13
חוור תנווכ אלל םייטרפ תודסומו תיב יקשמ לש ןוכסיחו תמאתומ היונפ הסנכה
6.14
ל"וח םע תופטוש תוקסע
6.15
תוכימתו םיסמ
6.16
תימוקמה תימלוגה העקשהה ןומימ
6.17
ןוה תדיחיל האושתו רצות תדיחיל הדובע תואצוה ,הדובע תעשל יקנ ימוקמ רצות
6.18
ג"מתה לש תוימואלניב תואוושהו היינק חוכ יווש
6.19
שפנל תורוקמב םיימוקמה םישומישהו (ג"מת) ימלוגה ימוקמה רצותה
תימואלניב האוושה - םיימואלניב םיריחמב

6.20
ילכלכ ףנע יפל ,ףסומ ךרע סמ ינותנ יפ לע ןוידפו םיקסוע
6.21
יללכ תואקסע חול
6.22
1992 תואקסע חול
6.23
תוינושאר תומושת לש םיללוכ םימדקמ
6.24
תרושקתהו הרובחתה םיתורישה רחסמה יפנע
6.25
םימולשתה ןזאמ

אובמ


חול םש
רפסמ
םימולשתה ינזאמ םוכיס
7.1
םימולשתה ןזאמ
7.2
תוסנכהו םיתוריש תורוחס
7.3
רוטקס יפל לארשי לש תויובייחתהב םייוניש
7.4
ץראל ץוחל תובוח
7.5
ץוח עבטמב םיסכנ
7.6
ץוח רחס

אובמ


חול םש
רפסמ
ץוחה רחס ןזאמ
8.1
ךרעו ריחמ ,חפנ ידדמ - אוציו אובי
8.2
ילכלכ דועיי יפל ,אובי ידדמו ילכלכ ףנע יפל ,אוצי ידדמ
8.3
III ןוכדיע ,ק"טיס לש הנשמ גוסו גוס יפל ,אוציו אובי
8.4
דעי ץרא יפל ,אוציו היינק ץרא יפל ,אובי
8.5
תירקיע דעי ץראו ילכלכ ףנע יפל ,אוצי
8.6
ילכלכ ףנע יפל ,אוצי
8.7
ילכלכ דועיי יפל ,אובי
8.8
תירקיע היינק ץראו ילכלכ דועיי יפל ,אובי
8.9
,ןאוביה י"ע םישדח םילקשב רלודל עצוממ םולשתו םיסמ ,אוביה ךרע
ילכלכ דועיי יפל

8.10
ןוההו םיפסכה יקוש

אובמ


חול םש
רפסמ
רוביצה ידיבש םייפסכה םיסכנה
9.1
רוביצה תונודקיפו םולשת יעצמא
9.2
םייאקנב תודסומב רוביצה לש ש"ועה תונובשחב םיבויח יפ לע ףסכה לש רוזחמה תוריהמ
9.3
םייאקנב תודסומ תועצמאב רוביצל יארשא
9.4
קשמ יפנע יפל ,םיירחסמ םייאקנב םידיגאת תועצמאב רוביצל יארשא
9.5
ןוכסיחה תוינכותב תכרעושמה הרתיה
9.6
תרגיאה גוס יפל ,הסרובב תומושרה בוח תורגיא לש קוש ךרע
9.7
תוינמב הרמהל םינתינ ךרע תוריינו תוינמ לש קוש ךרע
רחסמה יפנע יפל ,הסרובב םימושרה

9.8
ריינה גוס יפל ,הסרובב יתנשה רוזחמה רועישו קוש ךרע ,תואקסע חפנ
9.9
ךרעה תוריינ יגוס יפל הסרובה תועצמאב ןוה סויג
9.10
הסרובב תורחסנה בוח תורגיאל םיללוכ האושת ירועיש לש םידדמ
9.11
הסרובב תורחסנה תוינמל םיללוכ האושת ירועיש לש םידדמ
9.12
ב"הרא לש רלודל סחיב ילארשיה לקשה לש ןיפילחה רעש
9.13
ץוח תועבטמ לש םיעצוממ םיגיצי םירעש
9.14
םיריחמ

אובמ


חול םש
רפסמ
םיריחמה ידדמ תמרב יונישה
10.1
םירחבנ םיריחמ ידדמ
10.2
ןכרצל םיריחמה דדמ
10.3
הצובקו תישאר הצובק יפל ,ןכרצל םיריחמה דדמ
10.4
ילכלכ ףנע יפל ,ןכרצל םיריחמה דדמ
10.5
הצובק-תתו הצובק יפל ,םירוגמל היינבב המושת יריחמ דדמ
10.6
הינב יקרפ יפל ,םירוגמל היינבב המושת יריחמ דדמ
10.7
התמדוק תמועל הנש לכ ,תוריד יריחמב םייוניש
10.8
שיבכה דבורו גוס יפל ,הלילסב המושת יריחמ דדמ
10.9
ישאר ףנע יפל ,םיימוקמ םידעיל היישעתה תקופת לש םיינוטיס םירחמ דדמ
10.10
הצובקו תישאר הצובק יפל ,תואלקחה ףנע לש המושתו הקופת יריחמ דדמ
10.11
הייסולכואה ללכ לש םיסובוטואב המושת יריחמ דדמ
10.12
ירוביצה רוטקסב םיסובוטואב המושת יריחמ דדמ
10.13
(ג"מת) ימלוגה ימוקמה רצותל םיריחמה דדמ
תימואלניב האוושה - תורוקמב םיימוקמה םישומישלו

10.14
םייח תמר

אובמ


חול םש
רפסמ
תיטרדנטס שפנל וטנ תללוכ הסנכה ינורישע יפל םיינוריע תיב יקשמ ביצקת
תיבה קשמ שאר לש הדובעב דמעמ יפלו
11.1
תיבה קשמב םיסנרפמ רפסמו תושפנ רפסמ יפל ,תישדוח האצוהו הסנכה 11.2
1997 - תיב קשמ גוס יפל ,תישדוח האצוהו הסנכה 11.3
1997 - תיטרדנטס שפנל וטנ הסנכה ינורישע יפל ,אמייק-ינב םירצומ לע תולעב 11.4
1997 - תיטרדנטס שפנל וטנ הסנכה ינורישע יפל ,רויד לע םירחבנ םינותנ 11.5
1997 - בושיי תרוצ יפל ,רויד לע םירחבנ םינותנ 11.6
הסנכה רוקמ יפל ,םיינוריע תיב יקשמ לש וטורב תעצוממ תישדוח תיפסכ הסנכה
11.7
וטורב תישדוח תיפסכ הסנכה ינורישע יפל ,םיריכש םשארבש םיינוריע תיב יקשמ
תיבה קשמ שאר תונוכת יפלו תיב קשמל

11.8
שפנל וטנ תיפסכ הסנכה ינורישעש יפל ,םיריכש םשארבש םיינוריע תיב יקשמ
תיבה קשמ שאר תונוכת יפלו תיטרדנטס

11.9
םויל שפנל ןוזמה תובאו תוירולק
11.10
םויל שפנל םילרנימו םינימטיו
11.11
1997 ,תונוזמה ןזאמ
11.12
רויד תופיפצ יפל ,םיידוהי תיב יקשמ
11.13
םירוגמ בושיי תרוצו היילע תפוקת ,הדיל תשבי ,תד ,רויד תופיפצ יפל ,תיב יקשמ
תיבה קשמ שאר לש
11.14
תיבה קשמ שאר לש הדיל תשביו רויד תופיפצ ,תד יפל ,תיב יקשמ
תיב קשמב םידליו
11.15
תדו תיב קשמ לדוג ,רויד תופיפצ יפל ,תיב יקשמ
11.16
הרידב םירדחו תיב קשמ לדוג ,תד יפל ,תיב יקשמ
11.17
,תיבה קשמ שאר לש דומיל תונש רפסמ יפל,תיב יקשמ
רויד תופיפצו םיסנרפמ רפסמ

11.18
היילע תפוקתו הדיל תשבי יפל ,תיב תורזוע םיקיסעמה םיידוהי תיב יקשמ
תיבה קשמ שאר לש

11.19
רכשו הדובע

אובמ


חול םש
רפסמ
ןימו יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת יפל ,הלעמו 15 ינב תייסולכוא
12.1
ןימו ליג ,םירוגמ בושיי תרוצ יפל ,יחרזאה הדובעה חוכו הלעמו 15 ינב תייסולכוא
12.2
(םידוהי) ןימו ליג ,היילע תפוקת ,הדיל תשבי יפל ,יחרזאה הדובעה חוכ
12.3
ןימו ליג ,דומיל תונש יפל ,יחרזאה הדובעה חוכו הלעמו 15 ינב תייסולכוא
12.4
ליג יפל ,יחרזאה הדובעה חוכב תואושנ םישנ
12.5
םישנה ידלי רפסמ יפל ,יחרזאה הדובעה חוכו 15 + תונב תוקוור אל תוידוהי םישנ
תונוש תונוכתו ,ריעצה דליה ליג ,תיבה קשמב

12.6
,יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת יפל ,הלעמו 15 ינב םירחאו םיזורד ,םירצונ ,םימלסומ
תונוש תונוכתו ןימ

12.7
ישאר ילכלכ ףנע יפל ,תיקלח םידבועה זוחאו םיריכשה זוחא ,םיקסעומ
12.8
ןימו תד ,ילכלכ ףנע יפל ,םיריכשו םיקסעומ
12.9
הדובעו םירוגמ בושיי תרוצ ,ילכלכ ףנע יפל ,םיקסעומ
12.10
םירוגמ תפנו םירוגמ זוחמ ,ילכלכ ףנע יפל ,םיקסעומ
12.11
ילכלכ ףנע יפל ,ריכשלו קסעומל עובשל הדובע תועש עצוממו הדובע תועש
12.12
ןימו הדובעב דמעמ יפל ,םיקסעומ
12.13
ןימו די חלשמ יפל ,םיריכשו םיקסעומ
12.14
היילע תפוקתו הדיל תשבי ,ןימ ,די חלשמ יפל ,םיידוהי םיקסעומ
12.15
,ללכ ךרדב הדובעה ףקיה יפל ,תיקלח הדובעב םיקסעומ
ןימו תיקלח הדובעל הביס

12.16
תדו ןימ ,ליג ,םידומילו הדובע יפל , 34-15 ינב
12.17
ןימו די חלשמ ,ילכלכ ףנע ,תורדעיה תביס יפל ,םתדובעמ תינמז םירדענה םיקסעומ
12.18
ושפיחש הרשמ ףקיהו הדובע שופיח ןפואו קשמ יפל ,םיקסעומ יתלב
12.19
םישדוחה 12-ב הדובעו דומיל תונש ,ליג ,תד ,ןימ יפל ,םיקסעומ יתלב
לארשיב םינורחאה
12.20
היילע תפוקתו הדיל תשבי ,םירוגמ זוחמ ,םירוגמ בושיי תרוצ יפל ,םיקסעומ יתלב
12.21
הדובעה שופיח ינפל הקוסעת ,הדובעה תקספהל הביס יפל ,םיקסעומ יתלב
הנורחאה םתדובע תקספה דעומו
12.22
,םיקסעומ יתלב רפסמ יפלו תיבה קשמ שארל הבריק סחי יפל ,םיקסעומ יתלב
תיבה קשמב 14-0 ינב םידליו םיקסעומ
12.23
םימאתומ םינותנ לש תימואלניב האוושה - הדובעה חוכמ םיקסעומ יתלבה זוחא 12.24
ריכש תרשמל עצוממ רכשו רכש ,ריכש תורשמ
12.25
(הזעו ןורמוש ,הדוהימ םידבוע ללוכ)םירז םידבוע לש ריכש תורשמ
12.26
ילכלכ ףנע יפל ,עצוממ רכשו רכש ,ריכש תורשמ
םירחבנ םיפנעב םקלחו (ץראל ץוחמו ןונבל םורדו הזע לבח ןורמוש ,הדוהימ)

12.27
(הזע לבחו ןורמוש הדוהימ םידבוע אלל) ילכלכ ףנע יפל עצוממ רכש ,ריכש תורשמ
12.28
םידבוע אלל) ישאר ילכלכ ףנע יפל ,ריכש תרשמל עצוממ רכשו רכש ,ריכש תורשמ
(ןורמושו הדוהימ
12.29
ילכלכ ףנע יפל עצוממ רכשו ריכש תורשמ,תוימוקמ תויושר ידבועו הנידמ ידבוע
12.30
הכשלה גוס יפל ,הקוסעתה תוריש לש הדובע תוכשלב הדובע ישרוד
12.31
ימואל חוטיבל דסומל ושגוהש ,הלטבא ימד םולשתל תועיבת
12.32
םימוציעו ודבאש הדובע ימי ,םיתבשומו םיתבוש ,תותבשהו תותיבש
12.33
תיברימה רקויה תפסותו רקויה תפסות רועיש
12.34
תואלקח

אובמ


חול םש
רפסמ
חתפמ ינותנ - תואלקח
13.1
יעבט רוזא יפל ,םייאלקחה םילודיגה יחטש
13.2
תירוזא הצעומ יפל ,םייאלקחה םילודיגה יחטש
13.3
השקמו המדא יחופת ,תוקרי ,הדש ילודיג חטש
13.4
בושיי תרוצ יפל ,םיחרפו תוקרי ,הדש ילודיג חטש
13.5
בושיי תרוצ יפל ,םיעטמה חטש
13.6
םינימ יפל ,רעיה חטש
13.7
הדובעב דמעמו תד יפל ,תואלקחה ףנעב םיקסעומ
13.8
סכנה גוס יפל ,יאלקחה קשמב ןוה יאלמ
13.9
םייח ילעב
13.10
תואלקחב ימוקמ רצותו המושת,הקופת
13.11
תואלקחב תללוכ המושת
13.12
םוכיס ,(םייניב תרצות ללוכ) תיאלקחה הקופתה ךרע
13.13
ףנע יפל ,תיאלקחה הקופתה
13.14
רצומ יפל ,םתרצותו םייח ילעב - תיאלקחה הקופתה
13.15
דועיי יפל ,תיאלקחה הקופתה ךרע
13.16
תדבועמה תרצותה דועיי יפל ,היישעתה ילעפמל םיירט תוריפו תוקרי תקפסא
13.17
רוזאו ףנע,בושיי תרוצ יפל,םירחבנ םינותנ
13.18
היישעת

אובמ


חול םש
רפסמ
ןוידפו םיריכשה לש הדובע רכש לכה ךס ,םיריכש ,םיקסעומ
14.1
רוטקסו לדוג תצובק יפל ,םיקסעומו םילעפמ
14.2
םיריכש לש הדובע רכש לכה ךסו הדובע תולע ,ןוידפ ,םיריכש ,םיקסעומ ,םילעפמ
ישאר ףנע יפל
14.3
(םידדמ) הדובע רכשו הקוסעת ,ןוידפ ,יתיישעת רוציי
14.4
(םידדמ) ישאר ףנע יפל ,הדובע רכשו תולע
14.5
(םידדמ) ץבוקמ הנשמ ףנע יפל ,םיריכשו יתיישעת רוציי
14.6
5 םיקיסעמה םילעפמ) רוטקסו לדוג תצובק יפל ,םיקסעומו םילעפמ
(רתויו םיקסעומ
14.7
הקופת ,ריכשל הדובע תולע ,םיריכש לש השעמל הדובע תועש ,םיריכש ,םיקסעומ ,םילעפמ
םיקסעומ 5 םיקיסעמה םילעפמ) ישאר ףנע יפל ,קסעומל ימלוג ימוקמ רצותו תימלוג
(רתויו
14.8
(רתויו םיקסעומ 5 םיקיסעמה םילעפמ) יעבט רוזאו הפנ ,זוחמ יפל ,םיקסעומו םילעפמ
14.9
ישאר ףנע יפל היישעתה לש ילכלכה ןובשחה
14.10
םימו היגרנא

אובמ


חול םש
רפסמ
היגרנאה יגוס יפל ,לארשי לש היגרנאה ןזאמ
15.1
ימלוגה ימוקמה רצותהו קשמה תושרל היגרנאה
15.2
שפנל ימלוג ימוקמה רצותהו םייפוסה הישומיש ,קשמה תושרל היגרנא
15.3
ותקפסאו למשח רוציי
15.4
( 1970 גוויס יפל) ילכלכ ףנע יפל ,למשח תקפסא
15.5
שומיש יפל הכירצהו ,רוקמ יפל םימה תקופת
15.6
יוניב

אובמ


חול םש
רפסמ
דועיי יפל ,היינבה חטש
16.1
זוחמו בושיי תרוצ ,םזוי יפל ,םירוגמל היינבה חטש
16.2
זוחמו דועיי יפל ,םירוגמל אלש היינבה חטש
16.3
םירדחו הריד לדוג יפל ,תוריד
16.4
זוחמו בושיי תרוצ ,םזוי יפל ,תוריד
16.5
היינבה גוסו זוחמ יפל ,תירוביצה היינבב תוריד
16.6
,המייתסנ םתיינבש םירוגמל םיניינבב ןיינבלו הרידל (םישדוח) עצוממ היינב ךשמ
ןיינבה חטש יפלו םזוי יפל
16.7
,תיטרפה היינבב ורשואש תורידהו םינייניבה,היינבה חטש
רושיאה תלבק תנש יפל

16.8
דועייו םזוי ,זוחמ יפל ,יוניבב תימוקמ תימלוג העקשה
16.9
תד יפל ,יוניבה ףנעב עובשב הדובע תועשו םיריכש ,םיקסעומ
16.10
לועיתו בויב ,םימ תורוניצ תחנה ,םישיבכ לש םוקישו הבחרה ,הלילס
16.11
בחורו גוס ,זוחמ יפל ,םישיבכ תלילס
16.12
רוניצה רמוחו רטוק ,זוחמ יפל ,םימ תורוניצ תחנה
16.13
זוחמ יפל ,לועיתו בויב תורוניצ תחנה
16.14
החראה יתורישו רחסמ

אובמ


חול םש
רפסמ
,וב-לכ תויונחבו "תרשרש" תויונחב,קוויש תותשרב תוריכמה ידדמ
תורוחס תוצובק יפל

17.1
הזע לבחלו ןורמושו הדוהילו ימוקמה קושל םירחבנ אמייק-ינב הכירצ ירצומ לש הקפסא
17.2
"םינוקיתו ינועמקו ינוטיס רחסמ":םיפנעב עובשל הדובע תועשו םיריכש ,םיקסעומ
ישאר ףנעו ןימ יפל "החראהו לכוא יתורש"ו
17.3
םוכיס חול - ןולמ יתב
17.4
גוסו המר יפל ,ןולמ יתב
17.5
ורשוא םרטש תונולמבו תוריית תונולמב םיקסעומו ןוידפ ,תוניל ,הסופת ,םירדח
םירחבנ םיבושייב תוריית תונולמכ
17.6
םייפותיש םיבשומבו םיצוביקב ירפכ חוריא,רעונ תוינסכא
זוחמ יפל,(הינסכא םע) הדש רפס יתבו

17.7
תוריית תונולמכ ורשוא םרטש תונולמו תוריית תונולמ לש ילכלכה ןובשחה
המר יפל ,הנילל עצוממו לכה ךס

17.8
תרושקתו הרובחת

אובמ


חול םש
רפסמ
םייסיפ םינותנ - הרובחת
18.1
ישאר ףנע יפל ,הדובע רכשו ריכש תורשמ
18.2
םירחבנ םיישאר םיפנעב הדובע תמושתו ןוידפ
18.3
לארשי תבכר יתוריש
18.4
תירוביצ הרובחתב םיסובוטוא
18.5
הליגו היינואה גוס יפל ,רחוסה יצ לש סמעמו הסופת ,תוינוא
18.6
םילמנבו תימי הלבוהב הדובע תמושתו ןוידפ ,םיעסונו םינעטמ ,תוינוא תעונת
18.7
הפועת ילמנו הפועת תורבח יתורישב הדובע תמושתו ןוידפ
18.8
(רכש תוסיט ללוכ) ראודו םינעטמ ,םיעסונ לש תימואלניב תיריווא העונת
18.9
לארשיל רכש תוסיט
18.10
םיימואל תרושקתו ראוד יתורישב הדובע תמושתו ןוידפ
18.11
םיימואל תרושקתו ראוד יתוריש
18.12
תרושקתו הרובחת יתוריש לש תילאודיבידניא הכירצ
תימואלניב האוושה -

18.13
חטשו ךרוא יפל ,תולולס םיכרד
18.14
בכרה גוס יפל ,םייעונמ בכר ילכ
18.15
רוציי תנשו ללוכ לקשמ ,קלד גוס יפל ,תויאשמ
18.16
בכר גוס יפל ,תיצראה ('זארטמוליקה) העוסנה ןדמוא
18.17
עובשב םוי יפל ,תינוריע-אל תיצרא ('זארטמוליק) העוסנ
18.18
קלדה גוס יפלו ,בכרה ליגו גוס יפל ('זארטמוליק) העוסנ עצוממ
18.19
םיברועמ בכר ילכו םיעגפנ ,םיעגפנ םע םיכרד תונואת
18.20
הנואת גוס יפל ,םיעגפנ םע םיכרד תונואת
18.21
עגפנה גוסו ליג יפל ,םיכרד תונואתב םיעגפנ
18.22
ןוישיר תגרד יפל ,גוהנל םישרומ
18.23
ליגו ןוישיר תאצוה תנש יפל ,םיגהנ
18.24
העיסנה תרטמו טרפה תונוכת יפל ,לוח ימיב הלעמו 8 ינב לש תועיסנ
18.25
םירקס ןיב האוושה - 1996/97 ,1984 ,1972 העיסנ ילגרה ירקס
18.26
חוטיבו םיקנב

אובמ


חול םש
רפסמ
לארשי קנב לש תויובייחתההו םיסכנה םוכיס
19.1
םייאקנבה תודסומה ינזאמ םוכיס
19.2
תואתנכשמל םיקנבה ינזאמ םוכיס
19.3
חוטיב יפנע יפל ,תוילארשיה תורבחב ,יללכ חוטיב יקסעמ הנשה תועיבתו תוימרפ
19.4
ירקיע חוטיב ףנע יפל ,חוטיבה יקסע תוחוד םוכיס
19.5
תוילארשיה חוטיבה תורבח לש דספהו חוור ת"וחוד םוכיס
19.6
תוילארשיה חוטיבה תורבח ינזאמ םוכיס
19.7
הפוק גוס יפל ,למגה תופוקב הריבצה יביכרמ
19.8
םיסכנה בכרהו הפוקה גוס יפל ,למג תופוק יסכנ םוכיס
19.9
תוימוקמה תויושרהו הלשממה

אובמ


חול םש
רפסמ
תסנכל תוריחבב םיעיבצמו רוחבל תוכז ילעב
20.1
תירקיע המישר יפל ,תסנכל תוריחבב םירשכ תולוק
20.2
תירקיע המישר יפל ,תסנכה ירבח
20.3
דמעומ יפל ,הלשממה שארל תוריחבב םירשכ תולוק
20.4
תלפטמה הדעווהו קוחה םזוי יפל ,ולבקתנש םיקוח
20.5
אשונ יפל ,תסנכב ולעוהש תותליאשו םויה רדסל תועצה
20.6
הלשממה תוסנכה
20.7
הלשממה תואצוה
20.8
הלשממה לש תויובייחתהו תויוכז ןזאמ
20.9
הרטמ יפל,תוימוקמה תויושרהו םיימואלה תודסומה,הלשממה תואצוה
20.10
לארשי תרטשמו םידרשמ יפל ,הנידמה ידבוע תבצמ
20.11
הגרד יפל ,ילהנימה גורידה ידבועו יעוצקמ גוריד יפל םיגרודמ הנידמ ידבוע
20.12
ילפיצינומ דמעמו דועיי ,רוקמ יפל ,תוימוקמה תויושרה תוסנכה
20.13
ילפיצינומ דמעמ יפלו דועייו גוס יפל ,תוימוקמה תויושרה תואצוה
20.14
ירוביצ רדס

אובמ


חול םש
רפסמ
ירוביצ רדס לע תואצוה
21.1
םירהוסו םירטוש ,ןיד יכרוע ,םינייד ,םיטפוש
21.2
םיניירבעו תוריבע ,טפשמ יתבב וררבתנש םיניינע
21.3
הלועפ בלשו ןיינע גוס יפל ,טפשמ יתבב םיניינע
21.4
הלועפ בלש יפל ,םייתד ןיד יתבב םיניינע
21.5
ןיינע גוס יפל ,טפשמ יתבב וררבתנש םיניינע
21.6
תונוש תונוכת יפל ,תויניצר תוריבע לע םיילילפ םיטפשמב תועשרה
21.7
םיעשרומה תונוכתו שנועה גוס יפל ,םישנוע ולטוה ןהבש תועשרה זוחא
21.8
תונוש תונוכתו תד ,הריבע גוס יפל ,ןידב וביוחש םירגובמ םיניירבע
21.9
תונוש תונוכתו תד ,הריבע גוס יפל ,ןידב וביוחש םיריעצ םיניירבע
21.10
הריבע גוס יפל ,הרטשמה לש הריקח יקית
21.11
ןחבמה יתוריש לופיטב םירגובמו רעונ ינב
21.12
ןיינעה גוס יפל ,לעופל האצוהה תכשל תולועפ
21.13
רוביצה תונולת ביצנל תונולת
21.14
הלכשהו ךוניח

אובמ


חול םש
רפסמ
ליגו ןימ ,רפס תיבב דומיל תונש ,תד יפל ,הלעמו 15 ינב
22.1
(םידוהי) היילע תפוקתו הדיל תשבי ,רפס תיבב דומיל תונש יפל ,הלעמו 15 ינב
22.2
(םידוהי) הדיל תשבי ,ליג ,ןימ ,תד יפל ,הלעמו 15 ינב
ןורחא רפס תיב גוסו

22.3
תימואלניב האוושה - ךוניחל תימואל האצוה
22.4
תורישו האצוה גוס ,רוטקס יפל ,הנומימו ךוניחל תימואל האצוה
22.5
םיירקיע םיתורישו האצוה גוס יפל ,ךוניחל תימואל האצוה
22.6
ךוניחה תכרעמב רפס יתב
22.7
ךוניחה תכרעמב רפס יתבב הארוה תורשמ
22.8
ךוניחה תכרעמב תותיכ
22.9
ךוניח תודסומב םידימלת
22.10
(ירבע ךוניח) םידליה ליג יפל ,םידלי ינגב םידלי
22.11
ןימו ליג ,רפס תיב גוס יפל ,רפס יתבב םידימלת
22.12
(םידוהי) הדיל תשביו ליג ,ןימ יפל , 20-29 םיליגב תואטיסרבינואב הדימל
22.13
,29-20 םיליגב תואטיסרבינוא םניאש ההובג הלכשהל תודסומב םידימלת
תדו הדיל תשבי,ןימ,ליג יפל

22.14
התיכ תגרד יפל ,ידוסי-לעהו ידוסיה ךוניחב םידימלת
22.15
(ירבע ךוניח) חוקיפ יפל ,רפסה יתב ידימלת
22.16
(יברע ךוניח) חוקיפ יפל ,ךוניח תודסומב םידימלת
22.17
,םיינוכית רפס יתבו םייניב תוביטח,םיידוסי רפס יתב
ךוניח גרדו הלועפ תוינכות יפל

22.18
רפס יתבב החוורו ךוניח יתוריש
22.19
(ירבע ךוניח) חוקיפו זוחמ יפל ,םיידוסי-לע רפס יתבב תוימינפב םידימלתו תודסומ
22.20
רפסה תיב תביזעו התיכ תגרד יפל ,ב"י-'ט תותיכב םידימלת
22.21
תונוש תונוכתו הדועתל תואכז יפל ,תורגבל הכמסה תוניחבל םישגינ
22.22
ןימ יפל ,(םירחבנ) םירבגומ תועוצקמב תורגבל הכמסה תוניחבל םישגינהמ םיאכז זוחא
22.23
תונוש תונוכתו םירחבנ הניחב ינוויכ יפל ,תורגב תוניחבל םישגינ
22.24
(םירחבנ) םירבגומ תועוצקמב תורגבל הכמסה תוניחבל םישגינהמ םיאכז זוחא
תונוש תונוכת יפל
22.25
- רוזחמה תנש רחאל םינש 6 ךותב - הטיסרבינואב דומלל םיליחתמה זוחא
תונוש תונוכתו דומיל ביתנ יפל ,תורגב תודועת ילבקמ ברקמ
22.26
ךוניח גרד יפל ,תואלמ תורשמ ךרע הווש
22.27
הקוסעת תונוכתו תד/אצומ ,ליג ,ןימ ,ךוניח גרד יפל ,ידוסי לעהו ידוסיה ךוניחב םירומ
22.28
ליגו ןימ ,דומיל תנש ,דומיל םוחת יפל ,םינוכית-לע ךוניח תודסומב םידימלת
22.29
תוננגו םירומ תרשכהל תודסומ
22.30
דסומו ראות יפל ,תואטיסרבינואב םידימלת
22.31
דסומו דומיל םוחת ,ראות יפל ,תואטיסרבינואב םידימלת
22.32
ראותו דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינואב םידימלת
22.33
אצומו תד ,ליג ,ןימ ,דומיל םוחת ,ראות יפל ,תואטיסרבינואב םידימלת
22.34
המשרה תואצות ,ןימ יפל ,תואטיסרבינואב ןושאר ראותל הנושאר הנש ידומילל םידמעומ
תופידע םוחתו
22.35
תד ,ליג,ןימ יפל ,תואטיסרבינואב ןושאר ראותל הנושאר הנש ידומילל םידמעומ
המשרהה תואצות יפלו אצומו
22.36
דסומו ראות יפל ,תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ
22.37
דסומו דומיל םוחת ,ראות יפל ,תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ
22.38
אצומו תד ,ליג,ןימ,דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ
22.39
ראותו דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ
22.40
תנש יפל,םינש שמח ירחא,תואטיסרבינואב הנושאר הנש ידימלת
דומיל םוחתו ראות,םידומילה תלחתה

22.41
גורידו הגרד ,גוס יפל ,תואטיסרבינואב לגסה
22.42
,החותפה הטיסרבינואה לש ימדקאה לולסמב ןושאר ראות ילבקמו םימשרנ
דומיל תנשו םוחת ,ןימ יפל

22.43
,החותפה הטיסרבינואה לש ימדקאה לולסמב ןושאר ראות ילבקמו םימשרנ
אצומו ליג ןימ יפל

22.44
,דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינוא םניאש ההובג הלכשהל תודסומב ןושאר ראות ידימלת
ןימו דומיל תנש
22.45
דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינוא םניאש ההובג הלכשהל תודסוממ ןושאר ראות ילבקמ
22.46
םידימלתה תונוכתו לולסמ יפל ,תוימדקא-םדק תוניכמב םידימלת
22.47
םירגובמל תירבעה ןושלה תלחנהל םינפלוא
22.48
דומיל םוחת יפל ,םידימלתו םיגוח ,תודסומ
22.49
הדובעה דרשמ חוקיפב םירגובמל תיעוגצקמ תומלתשהו הרשכהל םיסרוקב םידמול
החוורהו

22.50
חותיפו רקחמ

אובמ


חול םש
רפסמ
ןמממ רוטקסו עצבמ רוטקס יפל ,יחרזא פ"ומל תימואל האצוה
23.1
האצוה גוס יפל ,יחרזא פ"ומל הלשממה ידרשמ תואצוה
23.2
תימואלניב האוושה - יחרזא פ"ומל תימואל האצוה
23.3
,תואטיסרבינואב (פ"ומ) חותיפו רקחמל תואצוהו תוללוכ תואצוה
יעדמ םוחתו דסומ יפל

23.4
,יעדמ םוחת יפל ,תואטיסרבינואב דחוימ ןומימ ילעב םירקחמ לע תואצוה
ןומימ רוקמו דסומ

23.5
ישאר ףנע יפל,היישעתב פ"ומב םיקסעומו פ"ומ ןומימ תועקשה ,תואצוה
23.6
השקבה רוקמ יפל ,לארשיב םיטנטפ םושירל ושגוהש תושקב
23.7
תואירב

אובמ


חול םש
רפסמ
תורישו האצוה גוס יפל ,תואירבל תימואל האצוה
24.1
תימואלניב האוושה - תואירבל תימואל האצוה
24.2
תורישו האצוה גוס ,עצבמ רוטקס יפל ,תואירבל תימואל האצוה
24.3
ןמממו עצבמ רוטקס יפל תואירבל תימואל האצוה
24.4
הנשמ ףנעו ןימ יפל ,(ישאר ףנע) תואירבה יתורישב םיריכשו םיקסעומ
24.5
תולעבו גוס יפל ,םילוח יתב
24.6
הטימ גוסו תולעב יפל ,םילוח יתבב תוטימ
24.7
הטימ גוס יפל ,םילוח יתבב תוטימו םילוח תיבל תולבק
24.8
הטימ גוס יפל ,םילוח יתבב זופשיא ימי רועישו תעצוממ הייהש,תוטימ תסופת
24.9
םוי ילוחו םיזפשואמ ,תוטימ ,םירורחש ,תולבק:שפנה תואירב
24.10
היינשהו הנושארה םהייח תונשב םידלי ןוסיח
24.11
תורחבנ תוימוהיז תולחמ
24.12
ליגו ןימ יפל ,םירחבנ םימוקימב תוריאממ תותאש לש םישדח םירקמ
24.13
חווידב םיבייחו הדילב םילגתמה םידלומ םימומ
24.14
ןימו הלחמה תומדקתה יבלש,ןוכיס תצובק יפל ,שכרנה ינוסיחה לשכה תנומסת
24.15
ןימו ליג יפל ,הנש עבר ךשמב םיאפור לצא םירוקיב
24.16
דעסו החוור

אובמ


חול םש
רפסמ
חטובמ גוס יפל ,היייבגו םיחטובמ
25.1
ןומימ גוס יפל,ימואל חוטיבל דסומה לש ףדועו תואצוה,תוסנכה
25.2
םיירקיעה חוטיבה יפנע יפל,ימואל חוטיבל דסומה לש ףדועו תואצוה,תוסנכה
25.3
תואלמיג ילבקמ
25.4
החפשמה בכרהו ןימ יפל ,םויק תחטבהל תואלמג ילבקמ
25.5
החוורהו הדובעה דרשמ ןומימבו רעונלו דליל תורישה י"ע תיבל ץוחמ םירדוסמ םידלי
25.6
החוורהו הדובעה דרשמ ןומימב םירגפמל תונועמב םיסוחה
25.7
טרופסו רודיב,תוברת

אובמ


חול םש
רפסמ
תוליעפו האצוה גוס,רוטקס יפל,הנומימו טרופסלו רודיבל,תוברתל תימואל האצוה
26.1
תוליעפו האצוה גוס יפל טרופסלו רודיבל ,תוברתל תימואל האצוה
26.2
אשונ יפל ,לארשיב רואל ואציש םירפס
26.3
אשונו גוס ,הפש ,תורידת יפל ,לארשיב רואל ואציש םינופוקתו םיימוי םינותיע
26.4
אוביו לארשיב רוציי - םיכורא םיטרס
26.5
לוחמ תוקהלו תורומזת ,םינורטאית
26.6
1995 רוידהו ןיסולכואה דקפמ

אובמ


חול םש
רפסמ
,רתויו םיבשות 5,000 םינומה םיברועמו םיידוהי םיבושייב 1995-1990 ילוע
תידוהיה הייסולכואל האוושהבו תורחבנ תוילכלכ-תויתרבח תונוכת יפל
הלא םיבושייב

27.1
,הדובע ,םידומיל יפל 15-17 ינב תייסולכוא
רתויו םיבשות 10,000 םינומה םיבושייב תדו ןימ

27.2

(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1997-2000 © תורומש תויוכזה לכ

English Page