השנתון הסטטיסטי לישראל 2000
2000 לארשיל יטסיטטס ןותנש
51 רפסמ


:תורעה
  לע ץחל EXCEL טמרופב חול תלבקל
  לע ץחל WORD טמרופב אובמ תלבקל
 לע ץחל יפיצפס קרפ לש תוחול תלבקל

(Acrobat) 1999 םירפסמב לארשי תגצמ

תופמ - לארשי תנידמ

 

הייסולכוא .2

הביבסה תוכיאו םילקא חטש.1

תורייתו הריגה תועונת .4

תיעבט העונת .3

םיימואל תונובשח .6

הטילקו היילע .5

ץוח רחס .8

םימולשתה ןזאמ .7

םיריחמ .10

ןוההו םיפסכה יקוש .9

רכשו הדובע .12

םייח תמר .11

היישעת .14

תואלקח .13

יוניב .16

םימו היגרנא .15

תרושקתו הרובחת .18

החראה יתורישו רחסמ .17

תוימוקמה תויושרהו הלשממה .20

חוטיבו םיקנב .19

הלכשהו ךוניח .22

ירוביצ רדס .21

תואירב .24

חותיפו רקחמ .23

טרופסו רודיב,תוברת .26

דעסו החוור .25הביבסה תוכיאו םילקא חטש


חול םש
רפסמ

אובמתומיהו םייעבטה םירוזאה ,תופנה ,תוזוחמה חטש
1.1a

ב קלח
1.1b

תילמינימהו תילמיסקמה תימויה הרוטרפמטה לש ישדוח עצוממ
1.2

םיעקשמ
1.3

םימושגה םימיה רפסמ
1.4

גוסו תוריש גוס ,עצבמ רוטקס יפל ,הביבסה תוכיא תרימשל םיירוביצ םיתורישל האצוה
האצוה
1.5

האצוה גוסו עצבמ רוטקס יפל ,הביבסה תוכיא תרימשל םיירוביצ םיתורישל האצוה
1.6

ריווא ימהזמ לש הטילפ תויומכ
1.7

קלד גוס יפל ,קלד תפירשמ ריווא ימהזמ לש תוטילפ
1.8

ןכרצ גוס יפל ,קלד תפירשמ ריווא ימהזמ תוטילפ
1.9

ריוואב (Nox) ןקנח תוצומחתו (SO2) תינצמח-וד תירפוג יזוכיר
1.10

ריוואב (SPM) ףחרמ קבא יקיקלחו (O3) ןוזוא יזוכיר
1.11

ריוואב(CO) ינצמח דח ןמחפו (Nox) ןקנח תוצומחת יזוכיר
1.12

,תוימוקמה תויושרב הייתש ימ תומיגדב ךרע תואירבה דרשמש תוילאיבורקימ תוקידב
הפנו זוחמ יפל
1.13

תיתע הרדס - םירטמב םיה ינפ לעמ םוהת ימ סלפמ םור
1.14

תרנכה תמיב םידירולכ תוחילמו חלמה םיו תרנכה תמי סלפמ םור
1.15

הפנו זוחמ יפל ,הצחרה יפוח ימ לש תוימגדמ תוילאיבורקימ תוקידב
1.16a

ב קלח
1.16b

,הנשל (ק"מלמ) בקועמ רטמ ןוילימב ,לופיט ינוכממ ןיחלוק ימ תוכיאו םיכפש תויומכ
הפנו זוחמ יפל
1.17

ינוילימב םיבשומ םימו ןיחלוק דספה ,הרדחהל ןיחלוק ,םיימלוג םיכפש לש תיתנש תומכ
ן"דפשה לעפמב (ק''מלמ) םיבקועמ םירטמ
1.18

םילחנ ימ לש תויגולויבו תוימיכ תוקידב
1.19

רוטינ תנחת יפל ,שמשה תריהז ךשמו תילבולג הנירק
1.20

הפנו זוחמ יפל ,(הדרפה אלל השביו הבוטר) תיתיב הקצומ תלוספ
1.21

רמוחה גוסו לופיט תטיש יפל ,בבוח תמר רתאב לופיטל הרבעוהש תנכוסמ תלוספ
1.22

םייפרגואג-ואוז םירוזאו תוימונוסקט תוצובק יפל םימ תופוע דקפמ
1.23הייסולכוא


חול םש
רפסמ

אובמהייסולכוא תצובקו תד יפל ,הייסולכואה
2.1a

ב קלח
2.1b

הייסולכואה לודיג תורוקמ
2.2a

ב קלח
2.2b

לארשיבו םלועב תידוהיה הייסולכואה
2.3

הפנו זוחמ יפל ,יתשבי ר"מקל הייסולכואה תופיפצ
2.4

תדו הייסולכוא תצובק ,רוזא ,זוחמ יפל ,הייסולכואה לודיג תורוקמ
2.5a

ב קלח
2.5b

הייסולכוא תצובקו בושיי תרוצ יפל ,הייסולכואה לודיג תורוקמ
2.6a

ב קלח
2.6b

תדו הייסולכוא תצובק ,רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.7

ב קלח
2.7

ג קלח
2.7

יעבט רוזאו רוזא ,הפנ ,זוחמ ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.8a

ב קלח
2.8b

בושיי תרוצו הפנ ,זוחמ ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.9

רוזאו הפנ ,זוחמ ,ןימו ליג ,תד ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכוא
2.10

ב קלח
2.10

ג קלח
2.10

בושיי תרוצו ןימ ,ליג ,תד ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכוא
2.11

ב קלח
2.11

ג קלח
2.11

הייסולכוא תצובקו בושיי תרוצ יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.12

זוחמו ילפיצינומ דמעמ יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.13a

ב קלח
2.13b

XII 31 1999-ב םיבשות 5,000 לעמ ונמש םיבושייב הייסולכוא
2.14a

ב קלח
2.14b

ג קלח
2.14c

,הייסולכוא תצובק יפל הפיח ןילופורטמבו ביבא לת ןילופורטמב הייסולכואו םיבושיי
םירחבנ םיבושייו תורזג ,תועבט
2.15

בושיי תרוצו רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל ,םיבושיי ןיב תימינפ הריגה
2.16

הייסולכוא תצובקו רוזא ,זוחמ יפל ,םיבושיי ןיב תימינפ הריגה
2.17

ליגו ןימ ,תד ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכוא
2.18a

ב קלח
2.18b

ג קלח
2.18c

ד קלח
2.18d

ה קלח
2.18e

ו קלח
2.18f

ליגו ןימ ,יתחפשמ בצמ ,תד יפל ,הלעמו 15 ינב תייסולכוא
2.19

תובקנ 1,000-ל םירכז רפסמו ןימ ,ליג ,תד ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכוא
2.20

ליגו ןימ ,הדיל םוקמ ,אצומ תשבי יפל ,םירחאו םידוהי
2.21

בושיי תרוצו רוזא ,הפנ ,זוחמ ,הדיל םוקמ ,אצומ תשבי יפל ,םירחאו םידוהי
2.22

ליגו הדיל םוקמ ,אצומ ץרא יפל ,םירחאו םידוהי
2.23

היילע תפוקתו הדיל םוקמ ,אצומ יפל םידוהי
2.24

ןימו ליג ,היילע תנש ,תד יפל ,(רבעשל) מ"הירב ילוע תייסולכוא
2.25

ליגו ןימ ,תד ,הייסולכוא תצובק יפל ,2020_2005 םינשל לארשיב הייסולכוא תויזחת
2.26a

ב קלח
2.26b

ג קלח
2.26c

ד קלח
2.26d

תדו תיב קשמ לדוג יפל ,תיב יקשמ
2.27

םירוגמ בושיי תרוצו תד ,תיב קשמ לדוג יפל ,תיב יקשמ
2.28

תדו תיב קשמ לדוג ,תיב קשמ גוס יפל ,תיב יקשמ
2.29

תיב קשמ לדוגו תיב קשמ גוס יפל ,רבעשל מ"הירבמ ךליאו 1990 ילוע לש תיב יקשמ
2.30

תיבה קשמב 17 ליג דע םידלי רפסמ ,תיב קשמ גוס יפל 17 ליג דע םידלי םע תיב יקשמ
תדו
2.31

תדו תיב קשמ לדוג ,תיב קשמ גוס יפל ,תיב יקשמב 17 ליג דע םידלי
2.32

תדו תיב קשמ לדוג ,תיב קשמ גוס יפל ,תיב יקשמב הלעמו 65 ינב
2.33

תיבה קשמ שאר לש ןימו םיסנרפמ רפסמו גוס ,תיב קשמ לדוג יפל תיב יקשמ
2.34

תיבה קשמ שאר לש ןימו תיב קשמ לדוג יפל ,תוחפל דחא קסעומ םע תיב יקשמ
2.35

םידליה רפסמו תיבה קשמ שאר לש דומיל תונש רפסמ ,םיסנרפמ רפסמ יפל ,תיב יקשמ
תיבה קשמב
2.36

תדו תיב קשמ גוס ,החפשמ גוס יפל ,םייתחפשמה תיבה יקשמב תוחפשמ
2.37

גוזה ינבמ דחא לכ לש אצומה תשבי יפל ,(םידוהי) תיב יקשמב תוגוז
2.38a

ב קלח
2.38b

תיב קשמ לדוגו תיב קשמ גוס ,הרוה תונוכת יפל ,תוירוה-דח תוחפשמ
2.39

תיב קשמ לדוגו תיב קשמ גוס ,הרוה תונוכת יפל ,תוירוה-דח תוחפשמב םידלי
2.40תיעבט העונת


חול םש
רפסמ

אובמתד יפל ,תמ תודילו תוקונית תוריטפ ,יעבט יוביר ,תוריטפ ,יח תודיל ,ןישוריג ,ןיאושינ
3.1a

ב קלח
3.1b

ג קלח
3.1c

ד קלח
3.1d

ה קלח
3.1e

תדו םירוגמ זוחמ יפל ,םישרגתמו םיאשינ
3.2

תדו םירוגמ ,בושיי תרוצ יפל ,םישרגתמו םיאשינ
3.3a

ב קלח
3.3b

ןימו ליג יפל ,םיאשינ
3.4

תדו םדוק יתחפשמ בצמ ,ליג יפל ,םיאשינ
3.5a

ב קלח
3.5b

בצמ יפל םישרגתמ תוגוזו ,הלכה לשו ןתחה לש יתחפשמ בצמ יפל ,םיאשינ תוגוז
(םידוהי) םינורחאה ןיאושינה ינפל יתחפשמ
3.6

(םידוהי) ןיאושינ תפוקת ךרואו ןיאושינ תנש יפל ,ושרגתהו לארשיב ואשינש תוגוז
3.7

תדו ןימ ,ליג יפל ,םישרגתמ
3.8

תדו רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל ,תוקונית תוריטפו תוריטפ ,יח תודיל
3.9

תדו םירוגמ ,בושיי תרוצ יפל ,תוקונית תוריטפו תוריטפ ,יח תודיל
3.10

דולייה ןימו םאה ליגו תד יפל יח תודיל
3.11

תדו ליג יפל ,ןוירפ ירועיש
3.12

הייסולכוא תצובק יפל ,ןוירפ ירועישו יח תודיל
3.13

תדו הדיל רדס יפל ,יח תודיל
3.14

(תוידוהי) ליגו םאה תדיל תשבי יפל ,יח תודיל
3.15

(תוידוהי) ליג יפל ,תוקוור םישנל יח תודיל
3.16

קוחה יפיעס יפל ,םילוח יתבב (תולפה) ןויריה תוקספה
3.17

ליגו תד ,יתחפשמ בצמ יפל ,ןויריה תקספהל תודעוול תוינפ
3.18

קוחה יפיעסו תד ,יתחפשמ בצמ ,ליג יפל ,ןויריה תקספהל םירושיא
3.19

תדו ןימ יפל ,םייח תלחות
3.20

תדו ןימ יפל ,םירחבנ םיליגב (E0x) םייח תלחות
3.21

ןימו תד ,ליג יפל ,םיבשות 1,000-ל (Mx) התומת ירועיש
3.22

תדו ןימ ,ליג יפל ,הריטפ ירועישו תוריטפ
3.23

הדיל תשביו ןימ ,ליג יפל ,הלעמו 45 ינב םידוהי לש הריטפ ירועישו תוריטפ
3.24

ןימו תד ,הביס יפל ,תוריטפ
3.25

ליגו ןימ ,הביס יפל תוריטפ
3.26

ליגו תד ,תורחבנ תוביס יפל ,תוקונית תוריטפ
3.27תורייתו הריגה תועונת


חול םש
רפסמ

אובמהרשא גוס יפל ,תואיציו תוסינכ
4.1

הרשא גוסו רבעמ ךרד יפל ,תואיציו תוסינכ
4.2

ליג יפל ,םילארשי לש ץראל ץוחל תואיצי
4.3

ל"וחב תוהש ךשמ יפל ,םילארשי לש תורזח
4.4

דעי ץראו העיסנ תרטמ יפל ,ןוירוג ןב הפועת למנ ךרד ואציש הלעמו 15 ינב םילארשי
4.5

תעצוממ תוהש יפל םיריית תואיציו םירוגמ ץרא יפל ,םיריית תוסינכ
4.6a

ב קלח
4.6b

ליג יפל ,םיריית תוסינכ
4.7

ץראב תוהש ךשמ יפל ,םיריית לש תואיצי
4.8הטילקו היילע


חול םש
רפסמ

אובמהנורחא םירוגמ תשביו היילע תפוקת יפל ,חוכב םילועו םילוע
5.1a

ב קלח
5.1b

הרשא גוס יפל ,חוכב םילועו םילוע
5.2

הנורחא םירוגמ ץראו הדיל ץרא ,היילע תפוקת יפל ,חוכב םילועו םילוע
5.3a

ב קלח
5.3b

ליגו ןימ ,היילע תפוקת יפל ,חוכב םילועו םילוע
5.4

הנורחא םירוגמ תשביו ליג יפל ,חוכב םילועו םילוע
5.5

יתחפשמ בצמו ליג ,ןימ יפל ,הלעמו 15 ינב חוכב םילועו םילוע
5.6

ןימו ל"וחב די חלשמ יפל ,הלעמו 15 ינב ,(רבעשל) מ"הירבמ םילועו םילוע
5.7

ףנע יפל םיקסעומו ,יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת יפל ,הלעמו 15 ינב ךליאו 1990 ילוע
ןימו די חלשמ ,ילכלכ
5.8

,היילע תפוקת ,יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת יפל ,הלעמו 15 ינב ךליאו 1990 ילוע
ןימו ליג תצובק
5.9

(ץבוקמ) די חלשמו היילע תפוקת ,דומיל תונש יפל ,ךליאו 1990 ילוע םיקסעומ
5.10

תונוש תונוכת יפל ,ךליאו 1990 ילוע לש תיב יקשמ
5.11םיימואל תונובשח


חול םש
רפסמ

אובמקוש יריחמב ,ימלוגה ימוקמה רצותה לע האצוה
6.1

תורוקמב םישומישו תורוקמ
6.2

האצוה גוס יפלו הרטמ יפל ,תיטרפ הכירצל האצוה
6.3

תיטרפ הכירצל האצוה
6.4

ילכלכ ףנעו סכנה גוס יפל ,תימוקמ תימלוג העקשה
6.5

ל"וחב ומלושש תוסנכהו םיתורישו תורוחס אוביו אוצי
6.6

ילכלכ ףנע יפל ,סיסב יריחמב תימואל הסנכהו יקנ ימוקמ רצות
6.7

ילכלכ ףנע יפל ,הריכש הדובעל הרומת
6.8

תימואלה הסנכהה תקולח
6.9

ימואל ןוכסיחו היונפ תימואל הסנכה
6.10

תודסומו םיימואלה תודסומה ,תוימוקמה תויושרה ,הלשממה לש תופטוש תואצוהו תוסנכה
חוור תנווכ אלל םיירוביצ
6.11

םיירוביצ תודסומו םיימואלה תודסומה ,תוימוקמה תויושרה ,הלשממה תואצוהו תוסנכה
חוור תנווכ אלל
6.12

חוור תנווכ אלל םייטרפ תודסומו תיב יקשמ לש ןוכסיחו היונפ הסנכה
6.13

חוור תנווכ אלל םייטרפ תודסומו תיב יקשמ לש ןוכסיחו תמאתומ היונפ הסנכה
6.14

ל"וח םע תופטוש תואקסע
6.15

תוכימתו םיסמ
6.16a

ב קלח
6.16b

תימוקמה תימלוגה העקשהה ןומימ
6.17

ןוה תדיחיל האושתו רצות תדיחיל הדובע תואצוה ,הדובע תעשל יקנ ימוקמ רצות
6.18

ג"מתה לש תוימואלניב תואוושהו היינק חוכ יווש
6.19

םיריחמב שפנל תורוקמב םיימוקמה םישומישהו (ג"מת) ימלוגה ימוקמה רצותה
תימואלניב האוושה - םיימואלניב
6.20

ילכלכ ףנע יפל ,ףסומ ךרע סמ ינותנ יפ לע ןוידפו םיקסוע
6.21

יללכ תואקסע חול
6.22

תוינושאר תומושת לש םיללוכ םימדקמ
6.23

תרושקתהו הרובחתה ,םיתורישה ,רחסמה יפנע
6.24םימולשתה ןזאמ


חול םש
רפסמ

אובמםימולשתה ינזאמ םוכיס
7.1

םימולשתה ןזאמ
7.2a

ב קלח
7.2b

תוסנכהו םיתוריש ,תורוחס
7.3a

ב קלח
7.3b

רוטקס יפל ,לארשי לש תויובייחתהב םייוניש
7.4

ץראל ץוחל תויובייחתה
7.5

ץוח עבטמב םיסכנ
7.6ץוח רחס


חול םש
רפסמ

אובמץוח רחס ןזאמ
8.1

ךרעו ריחמ ,חפנ ידדמ - אוציו אובי
8.2

ילכלכ דועיי יפל ,אובי ידדמו ילכלכ ףנע יפל ,אוצי ידדמ
8.3

III ןוכדע ,ק"טיס לש הנשמ גוסו גוס יפל ,אוציו אובי
8.4a

ב קלח
8.4b

ג קלח
8.4c

דעי ץרא יפל אוציו היינק ץרא יפל אובי
8.5


8.5

תירקיע דעי ץראו ילכלכ ףנע יפל ,אוצי
8.6

ילכלכ ףנע יפל ,אוצי
8.7

ילכלכ דועיי יפל ,אובי
8.8

תירקיע היינק ץראו ילכלכ דועיי יפל ,אובי
8.9

ילכלכ דועיי יפל ,ןאוביה י"ע םישדח םילקשב רלודל עצוממ םולשתו םיסמ ,אוביה ךרע
8.10ןוההו םיפסכה יקוש


חול םש
רפסמ

אובמרוביצה ידיבש םייפסכה םיסכנה
9.1

רוביצה תונודקיפו םולשת יעצמא
9.2

תודסומב רוביצה לש ש"ועה תונובשחב םיבויח יפ לע ףסכה לש רוזחמה תוריהמ
םייאקנב
9.3

םייאקנב תודסומ תועצמאב רוביצל יארשא
9.4

קשמ יפנע יפל ,םיירחסמ םייאקנב םידיגאת תועצמאב רוביצל יארשא
9.5

ןוכסיחה תוינכותב תכרעושמה הרתיה
9.6

תרגיאה גוס יפל ,הסרובב תומושרה בוח תורגיא לש קוש ךרע
9.7

יפנע יפל ,הסרובב םימושרה תוינמב הרמהל םינתינ ךרע תוריינו תוינמ לש קוש ךרע
רחסמה
9.8

ריינה גוס יפל ,הסרובב יתנשה רוזחמה רועישו קוש ךרע ,תואקסע חפנ
9.9

ךרעה תוריינ יגוס יפל ,הסרובה תועצמאב ןוה סויג
9.10

הסרובב תורחסנה בוח תורגיאל םיללוכ האושת ירועיש לש םידדמ
9.11

הסרובב תורחסנה תוינמל םיללוכ האושת ירועיש לש םידדמ
9.12

ב"הרא לש רלודל סחיב ילארשיה לקשה לש ןיפילחה רעש
9.13

ץוח תועבטמ לש םיעצוממ םיגיצי םירעש
9.14םיריחמ


חול םש
רפסמ

אובמםיריחמה ידדמ תמרב יונישה
10.1

םירחבנ םיריחמ ידדמ
10.2

ןכרצל םיריחמה דדמ
10.3

הצובקו תישאר הצובק יפל ,ןכרצל םיריחמה דדמ
10.4a

ב קלח
10.4b

ילכלכ ףנע יפל ,ןכרצל םיריחמה דדמ
10.5

הצובק-תתו הצובק יפל ,םירוגמל היינבב המושת יריחמ דדמ
10.6

היינב יקרפ יפל ,םירוגמל היינבב המושת יריחמ דדמ
10.7

התמדוק תמועל הנש לכ ,תוריד יריחמב םייוניש
10.8

שיבכה דבורו גוס יפל ,הלילסב המושת יריחמ דדמ
10.9

ישאר ףנע יפל ,םיימוקמ םידעיל היישעתה תקופת לש םיינוטיס םיריחמ דדמ
10.10

הצובקו תישאר הצובק יפל ,תואלקחה ףנע לש המושתו הקופת יריחמ דדמ
10.11

הייסולכואה ללכל םיסובוטואב המושת יריחמ דדמ
10.12

ירוביצה רוטקסב םיסובוטואב המושת יריחמ דדמ
10.13

האוושה - תורוקמב םיימוקמה םישומישלו (ג"מת) ימלוגה ימוקמה רצותל םיריחמה ידדמ
תימואלניב
10.14םייח תמר


חול םש
רפסמ

אובמתיטרדנטס שפנל וטנ הסנכה ינורישע יפל תיב קשמל תישדוח האצוהו הסנכה
11.1

תיבה קשמב תושפנ רפסמו םיסנרפמ רפסמ יפל ,תישדוח האצוהו הסנכה
11.2

תיב קשמ גוס יפל ,תיב קשמל תישדוח האצוהו הסנכה
11.3

תיטרדנטס שפנל וטנ הסנכה ינורישע יפל ,אמייק-ינב םירצומ לע תולעב
11.4

תיטרדנטס שפנל וטנ הסנכה ינורישע יפל ,רויד לע םירחבנ םינותנ
11.5

בושיי תרוצ יפל ,רויד לע םירחבנ םינותנ
11.6

הסנכה רוקמ יפל ,תיב יקשמ לש וטורב תעצוממ תישדוח תיפסכ הסנכה
11.7

הסנכה רוקמ יפל ,תיב קשמל וטורב תעצוממ תישדוח תיפסכ הסנכה
11.8

יפלו תיב קשמל וטורב תישדוח תיפסכ הסנכה ינורישע יפל ,םיריכש םשארבש תיב יקשמ
תיבה קשמ שאר תונוכת
11.9

יפלו תיטרדנטס שפנל וטנ תיפסכ הסנכה ינורישע יפל ,םיריכש םשארבש תיב יקשמ
תיבה קשמ שאר תונוכת
11.10

םויל שפנל ןוזמה תובאו תוירולק
11.11

םויל שפנל םילרנימו םינימטיו
11.12

תונוזמה ןזאמ
11.13

ב קלח
11.13

רויד תופיפצ יפל ,םיידוהי תיב יקשמ
11.14

לש םירוגמ בושיי תרוצו היילע תפוקת ,הדיל תשבי ,תד ,רויד תופיפצ יפל ,תיב יקשמ
תיבה קשמ שאר
11.15

תיב קשמב םידליו תיבה קשמ שאר לש הדיל תשביו רויד תופיפצ ,תד יפל ,תיב יקשמ
11.16

תדו תיב קשמ לדוג ,רויד תופיפצ יפל ,תיב יקשמ
11.17

הרידב םירדח רפסמו תיב קשמ לדוג ,תד יפל ,תיב יקשמ
11.18

תיבה קשמ שאר לש ןימו םיסנרפמ רפסמו גוס ,רויד תופיפצ יפל תיב יקשמ
11.19

שאר לש היילע תפוקתו הדיל תשבי יפל ,תיב ת/רזוע םיקיסעמה םיידוהי תיב יקשמ
תיבה קשמ
11.20רכשו הדובע


חול םש
רפסמ

אובמןימו יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת יפל ,הלעמו 15 ינב תייסולכוא
12.1

ב קלח
12.1

ןימו ליג ,םירוגמ בושיי תרוצ יפל ,יחרזאה הדובעה חוכו הלעמו 15 ינב תייסולכוא
12.2

(םידוהי) ןימו ליג ,היילע תפוקת ,הדיל תשבי יפל ,יחרזאה הדובעה חוכ
12.3

ןימו ליג ,דומיל תונש יפל ,יחרזאה הדובעה חוכו הלעמו 15 ינב תייסולכוא
12.4

ליג יפל ,יחרזאה הדובעה חוכב תואושנ םישנ
12.5

קשמב םישנה ידלי רפסמ יפל ,יחרזאה הדובעה חוכו +15 תונב תוקוור אל תוידוהי םישנ
תונוש תונוכתו ריעצה דליה ליג ,תיבה
12.6

,יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת יפל ,הלעמו 15 ינב ,םירחאו םיזורד ,םירצונ ,םימלסומ
תונוש תונוכתו ןימ
12.7

ישאר ילכלכ ףנע יפל ,תיקלח םידבועה זוחאו םיריכשה זוחא ,םיקסעומ
12.8a

ב קלח
12.8b

ןימו תד ,ילכלכ ףנע יפל ,םיריכשו םיקסעומ
12.9

הדובעו םירוגמ בושיי תרוצ ,ילכלכ ףנע יפל ,םיקסעומ
12.10

םירוגמ תפנו םירוגמ זוחמ ,ילכלכ ףנע יפל ,םיקסעומ
12.11

ילכלכ ףנע יפל ,ריכשלו קסעומל עובשל הדובע תועש עצוממו הדובע תועש
12.12

ןימו הדובעב דמעמ יפל ,םיקסעומ
12.13

ןימו די חלשמ יפל ,םיריכשו םיקסעומ
12.14

היילע תפוקתו הדיל תשבי ,ןימ ,די חלשמ יפל ,םיידוהי םיקסעומ
12.15

ןימו תיקלח הדובעל הביס ,ללכ ךרדב הדובעה ףקיה יפל ,תיקלח הדובעב םיקסעומ
12.16

תדו ןימ ,ליג ,םידומילו הדובע יפל ,34_15 ינב
12.17

ןימו די חלשמ ,ילכלכ ףנע ,תורדעיה תביס יפל ,םתדובעמ תינמז םירדענה םיקסעומ
12.18

ושפיחש הרשמ ףקיהו הדובע שופיח ןפואו ךשמ יפל ,םיקסעומ יתלב
12.19

םינורחאה םישדוחה 12-ב הדובעו דומיל תונש ,ליג ,תד ,ןימ יפל ,םיקסעומ יתלב
לארשיב
12.20

היילע תפוקתו הדיל תשבי ,םירוגמ זוחמ ,םירוגמ בושיי תרוצ יפל ,םיקסעומ יתלב
12.21

תקספה דעומו הדובע שופיח ינפל הקוסעת ,הדובעה תקספהל הביס יפל ,םיקסעומ יתלב
הנורחא הדובע
12.22

םיקסעומ ,םיקסעומ יתלב רפסמ יפלו תיבה קשמ שארל הברק סחי יפל ,םיקסעומ יתלב
תיבה קשמב 14_0 ינב םידליו
12.23

םימאתומ םינותנ לש תימואלניב האוושה - הדובעה חוכמ םיקסעומ יתלבה זוחא
12.24

ריכש תרשמל עצוממ רכשו רכש ,ריכש תורשמ
12.25

לבחו ןורמוש ,הדוהימ םידבוע ללוכ) ילכלכ ףנע יפל ,עצוממ רכשו רכש ,ריכש תורשמ
(הזע
12.26

(ץראל ץוחמו ןונבל םורדו הזע לבח ,ןורמוש ,הדוהימ) םירז םידבוע לש ריכש תורשמ
םירחבנ םיילכלכ םיפנעב םקלחו
12.27

לבחו ןורמוש ,הדוהימ םידבוע אלל) ילכלכ ףנע יפל עצוממ רכשו רכש ,ריכש תורשמ
(הזע
12.28

םידבוע אלל) ישאר ילכלכ ףנע יפל ,ריכש תרשמל עצוממ רכשו רכש ,ריכש תורשמ
(הזע לבחו ןורמוש ,הדוהימ
12.29

ב קלח
12.29

ילכלכ ףנע יפל ,עצוממ רכשו ריכש תורשמ ,תוימוקמ תויושר ידבועו הנידמ ידבוע
12.30

ימואל חוטיבל דסומל ושגוהש ,הלטבא ימד םולשתל תועיבת
12.31

תיברמה רקויה תפסותו רקויה תפסות רועיש
12.32aתואלקח


חול םש
רפסמ

אובמחתפמ ינותנ - תואלקח
13.1

ב קלח
13.1

ג קלח
13.1

יעבט רוזא יפל ,םייאלקחה םילודיגה יחטש
13.2

תירוזא הצעומ יפל ,םייאלקחה םילודיגה יחטש
13.3

השקמו המדא יחופת ,תוקרי ,הדש ילודיג חטש
13.4

בושיי תרוצ יפל ,םיחרפו תוקרי ,הדש יחודיג חטש
13.5

בושיי תרוצ יפל ,םיעטמה חטש
13.6

םינימ יפל ,רעיה חטש
13.7

הדובעב דמעמו תד יפל ,תואלקחה ףנעב םיקסעומ
13.8

סכנה גוס יפל ,יאלקחה קשמב ןוה יאלמ
13.9

םירחבנ םייח ילעב
13.10

תואלקחב ימוקמ רצותו המושת ,הקופת
13.11

תואלקחב תללוכ המושת
13.12

םוכיס - (םייניב תרצות ללוכ) תיאלקחה הקופתה ךרע
13.13

ףנע יפל ,תיאלקחה הקופתה
13.14a

ב קלח
13.14b

רצומ יפל ,םתרצותו םייח ילעב - תיאלקח הקופת
13.15

דועיי יפל ,תיאלקחה הקופתה ךרע
13.16

תדבועמה תרצותה דועיי יפל ,היישעת ילעפמל םיירט תוריפו תוקרי תקפסא
13.17היישעת


חול םש
רפסמ

אובמןוידפו םיריכשה לש הדובע רכש לכה ךס ,םיריכש ,םיקסעומ
14.1

רוטקסו לדוג תצובק יפל ,םיקסעומו םילעפמ
14.2

יפל ,םיריכש לש הדובע רכש לכה ךסו הדובע תולע ,ןוידפ ,םיריכש ,םיקסעומ ,םילעפמ
ישאר ףנע
14.3

(םידדמ) הדובע רכשו הקוסעת ,ןוידפ ,יתיישעת רוציי
14.4

(םידדמ) ישאר ףנע יפל ,הדובע רכשו תולע
14.5

(םידדמ) ץבוקמ הנשמ ףנע יפל ,םיריכשו יתיישעת רוציי
14.6a

ב קלח
14.6b

ג קלח
14.6c

ד קלח
14.6d

(רתוי וא םיקסעומ 5 םיקיסעמה םילעפמ) רוטקסו לדוג תצובק יפל ,םיקסעומו םילעפמ
14.7

,ריכשל הדובע תולע ,םיריכש לש השעמל הדובע תועש ,םיריכש ,םיקסעומ ,םילעפמ
5 םיקיסעמה םילעפמ) ישאר ףנע יפל ,קסעומל ימלוג ימוקמ רצותו תימלוג הקופת
(רתוי וא םיקסעומ
14.8

(רתוי וא םיקסעומ 5 םיקיסעמה םילעפמ) יעבט רוזאו הפנ ,זוחמ יפל ,םיקסעומו םילעפמ
14.9a


14.9b

(רתוי וא םיקסעומ 5 םיקיסעמה םילעפמ) ישאר ףנע יפל ,היישעתה לש ילכלכה ןובשחה
14.10a

ב קלח
14.10b

ג קלח
14.10c

ד קלח
14.10dםימו היגרנא


חול םש
רפסמ

אובמהיגרנאה יגוס יפל ,לארשי לש היגרנאה ןזאמ
15.1

ימלוגה ימוקמה רצותהו קשמה תושרל היגרנאה
15.2

שפנל ימלוגה ימוקמה רצותהו םייפוסה הישומיש ,קשמה תושרל היגרנא
15.3

ותקפסאו למשח רוציי
15.4

(1970 גוויס יפל) ילכלכ ףנע יפל ,למשח תקפסא
15.5

דועייו רוקמ יפל ,םתכירצו םימ תקפה
15.6יוניב


חול םש
רפסמ

אובמדועיי יפל ,היינבה חטש
16.1

זוחמו בושיי תרוצ ,םזוי יפל ,םירוגמל היינבה חטש
16.2

זוחמו דועיי יפל ,םירוגמל אלש היינבה חטש
16.3

םירדחו הריד לדוג יפל ,תוריד
16.4

זוחמו בושיי תרוצ ,םזוי יפל ,תוריד
16.5

היינבה גוסו זוחמ יפל ,תירוביצה היינבב תוריד
16.6

יפל ,המייתסנ םתיינבש םירוגמל םיניינבב ןיינבלו הרידל (םישדוח) עצוממ היינב ךשמ
ןיינבה חטש יפלו םזוי
16.7

רתיהה תלבק תנש יפל ,תיטרפה היינבב תורידהו םיניינבה ,היינבה חטש
16.8

דועייו םזוי ,זוחמ יפל ,יוניבב תימוקמ תימלוג העקשה
16.9

תד יפל ,יוניבה ףנעב עובשב הדובע תועשו םיריכש ,םיקסעומ
16.10

לועיתו בויב ,םימ תורוניצ תחנה ,םישיבכ לש םוקישו הבחרה ,הלילס
16.11

בחורו גוס ,זוחמ יפל ,םישיבכ תלילס
16.12

רוניצה רמוחו רטוק ,זוחמ יפל ,םימ תורוניצ תחנה
16.13

זוחמ יפל ,לועיתו בויב תורוניצ תחנה
16.14החראה יתורישו רחסמ


חול םש
רפסמ

אובמתורוחס תצובק יפל ,וב-לכ תויונחבו "תרשרש" תויונחב ,קוויש תותשרב תוריכמה ידדמ
17.1

ןורמושו הדוהילו ימוקמה קושל םירחבנ אמייק-ינב הכירצ ירצומ לש הקפסא
17.2

"םינוקיתו ינועמקו ינוטיס רחסמ" :םיפנעב עובשל הדובע תועשו םיריכש ,םיקסעומ
ישאר ילכלכ ףנעו ןימ יפל ,"החראהו לכוא יתוריש"ו
17.3

םוכיס חול - ןולמ יתב
17.4

גוסו המר יפל ,ןולמ יתב
17.5

ורשוא םרטש תונולמבו תוריית תונולמב םיקסעומו ןוידפ ,תוניל ,הסופת ,םירדח
םירחבנ םיבושייב תוריית תונולמכ
17.6

םע) הדש רפס יתבו ,םייפותיש םיבשומבו םיצוביקב ירפכ חוריא ,רעונ תוינסכא
זוחמ יפל ,(הינסכא
17.7

לכה ךס ,תוריית תונולמכ ורשוא םרטש תונולמו תוריית תונולמ לש ילכלכה ןובשחה
המר יפל ,רדחל עצוממו
17.8תרושקתו הרובחת


חול םש
רפסמ

אובמםייסיפ םינותנ - הרובחת
18.1a

ב קלח
18.1b

(הזע לבחו ןורמוש ,הדוהימ םידבוע אלל) ישאר ףנע יפל ,הדובע רכשו ריכש תורשמ
18.2

םירחבנ םיישאר םיפנעב הדובע תמושתו ןוידפ
18.3

לארשי תבכר יתוריש
18.4

תירוביצ הרובחתב םיסובוטוא
18.5

הליגו היינואה גוס יפל ,רחוסה יצ לש סמעמו הסופת ,תוינוא
18.6

םילמנבו תימי הלבוהב הדובע תמושתו ןוידפ ,םיעסונו םינעטמ ,תוינוא תעונת
18.7

הפועת ילמנו הפועת תורבח יתורישב הדובע תמושתו ןוידפ
18.8

(רכש תוסיט ללוכ) ראודו םינעטמ ,םיעסונ לש תימואלניב תיריווא העונת
18.9

לארשיל רכש תוסיט
18.10

םיימואל תרושקתו ראוד יתורישב הדובע תמושתו ןוידפ
18.11

םיימואל תרושקתו ראוד יתוריש
18.12

תימואלניב האוושה - תרושקתו הרובחת יתוריש לש תילאודיבידניא הכירצ
18.13

חטשו ךרוא יפל ,תולולס םיכרד
18.14

בכרה גוס יפל ,םייעונמ בכר ילכ
18.15

רוציי תנשו ללוכ לקשמ ,קלד גוס יפל ,תויאשמ
18.16

בכר גוס יפל ,תיצראה ('זארטמוליק) העוסנה ןדמוא
18.17

עובשב םוי יפל ,תינוריע-אל תיצרא ('זארטמוליק) העוסנ
18.18

קלדה גוס יפלו ,בכרה ליגו גוס יפל ,בכרל ('זארטמוליק) העוסנ עצוממ
18.19

םיברועמ םיגהנו בכר ילכ ,םיעגפנ ,םיעגפנ םע םיכרד תונואת
18.20

הנואת גוס יפל ,םיעגפנ םע םיכרד תונואת
18.21

עגפנה גוסו ליג ,ךרד גוס יפל ,םיכרד תונואתב םיעגפנ
18.22

ןוישיר תגרד יפל ,גוהנל םישרומ
18.23

ליגו ןוישיר תאצוה תנש יפל ,גוהנל םישרומ
18.24

העיסנה תרטמו טרפה תונוכת יפל ,לוח ימיב הלעמו 8 ינב לש תועיסנ
18.25

םירקס ןיב האוושה - 1996/97 ,1984 ,1972 העיסנ ילגרה ירקס
18.26חוטיבו םיקנב


חול םש
רפסמ

אובמלארשי קנב לש תויובייחתההו םיסכנה םוכיס
19.1

םייאקנבה תודסומה ינזאמ םוכיס
19.2

תואתנכשמל םיקנבה ינזאמ םוכיס
19.3

חוטיב יפנע יפל ,תוילארשיה תורבחב יללכ חוטיב יקסעמ הנשה תועיבתו תוימרפ
19.4

ירקיע חוטיב ףנע יפל ,חוטיבה יקסע תוח"וד םוכיס
19.5

תוילארשיה חוטיבה תורבח לש דספהו חוור תוח"וד םוכיס
19.6

תוילארשיה חוטיבה תורבח ינזאמ םוכיס
19.7

הפוק גוס יפל ,למגה תופוקב הריבצה יביכרמ
19.8

םיסכנה בכרהו הפוקה גוס יפל ,למג תופוק יסכנ םוכיס
19.9תוימוקמה תויושרהו הלשממה


חול םש
רפסמ

אובמ20.1_3 תוחולל ארקמ
20.01

תסנכל תוריחבב םיעיבצמו הריחב תוכז ילעב
20.1

תירקיע המישר יפל ,תסנכל תוריחבב םירשכ תולוק
20.2

תירקיע המישר יפל ,תסנכה ירבח
20.3a

ב קלח
20.3b

דמעומ יפל ,הלשממה שארל תוריחבב םירשכ תולוק
20.4

תלפטמה הדעווהו קוחה םזוי יפל ,ולבקתנש םיקוח
20.5

אשונ יפל ,תסנכב ולעוהש תותליאשו םויה רדסל תועצה
20.6

הלשממה תוסנכה
20.7a

ב קלח
20.7b

הלשממה תואצוה
20.8a

ב קלח
20.8b

הלשממה לש תויובייחתהו תויוכז ןזאמ
20.9

הרטמ יפל ,הלשממה תואצוה ,תוימוקמה תויושרהו םיימואלה תודסומה ,הלשממה תואצוה
20.10

לארשי תרטשמו םידרשמ יפל ,הנידמה ידבוע תבצמ
20.11

הגרד יפל ,ילהנימה גורידה ידבועו יעוצקמ גוריד יפל םיגרודמ הנידמ ידבוע
20.12

ילפיצינומ דמעמו דועיי ,רוקמ יפל ,תוימוקמה תויושרה תוסנכה
20.13

ילפיצינומ דמעמ יפלו דועייו גוס יפל ,תוימוקמה תויושרה תואצוה
20.14ירוביצ רדס


חול םש
רפסמ

אובמירוביצ רדס לע תואצוה
21.1

םירהוסו םירטוש ,ןיד יכרוע ,םינייד ,םיטפוש
21.2

םיניירבעו תוריבע ,טפשמ יתבב וררבתנש םיניינע
21.3

הלועפ בלשו ןיינע גוס יפל ,טפשמ יתבב םיניינע
21.4a

ב קלח
21.4b

ג קלח
21.4c

הלועפ בלש יפל ,םייתד ןיד יתבב םיניינע
21.5

ןיינע גוס יפל ,טפשמ יתבב וררבתנש םיניינע
21.6a

ב קלח
21.6b

תונוש תונוכת יפל ,תויניצר תוריבע לע םיילילפ םיטפשמב תועשרה
21.7

םיעשרומה תונוכתו שנועה גוס יפל ,םישנוע ולטוה ןהבש תועשרה זוחא
21.8

תונוש תונוכתו תד ,הריבע גוס יפל ,ןידב וביוחש םירגובמ םיניירבע
21.9

תונוש תונוכתו תד ,הריבע גוס יפל ,ןידב וביוחש םיריעצ םיניירבע
21.10

הריבע גוס יפל ,הרטשמה לש הריקח יקית
21.11

ןחבמה יתוריש לופיטב םירגובמו רעונ ינב
21.12

ןיינעה גוס יפל ,לעופל האצוהה תכשל תולועפ
21.13

רוביצה תונולת ביצנל תונולת
21.14הלכשהו ךוניח


חול םש
רפסמ

אובמןימו ליג ,רפס תיבב דומיל תונש ,תד יפל ,הלעמו 15 ינב
22.1a

ב קלח
22.1b

ג קלח
22.1c

(םידוהי) היילע תפוקתו הדיל תשבי ,רפס תיבב דומיל תונש יפל ,הלעמו 15 ינב
22.2

ןורחא רפס תיב גוסו (םידוהי) הדיל תשבי ,ליג ,ןימ ,תד יפל ,הלעמו 15 ינב
22.3

תימואלניב האוושה - ךוניחל תימואל האצוה
22.4

תורישו האצוה גוס ,רוטקס יפל ,הנומימו ךוניחל תימואל האצוה
22.5

םיירקיע םיתורישו האצוה גוס יפל ,ךוניחל תימואל האצוה
22.6

ךוניחה תכרעמב רפס יתב
22.7

ךוניחה תכרעמב רפס יתבב הארוה תורשמ
22.8

ךוניחה תכרעמב תותיכ
22.9

ךוניח תודסומב םידימלת
22.10a

ב קלח
22.10b

ןגה לע תולעבו דליה ליג יפל ,(םוי תונועמ ללוכ) םידלי ינגב םידלי
22.11

ןימו ליג ,רפס תיב גוס יפל ,רפס יתבב םידימלת
22.12

(םידוהי) הדיל תשביו ליג ,ןימ יפל ,29_20 םיליגב תואטיסרבינואב הדימל
22.13

,ןימ ,ליג יפל ,29_20 םיליגב תואטיסרבינוא םניאש ההובג הלכשהל תודסומב םידימלת
תדו הדיל תשבי
22.14

התיכ תגרד יפל ,ידוסי-לעהו ידוסיה ךוניחב םידימלת
22.15

(ירבע ךוניח) חוקיפ יפל ,רפסה יתב ידימלת
22.16

(יברע ךוניח) חוקיפ יפל ,ךוניח תודסומב םידימלת
22.17

(ירבע ךוניח) חוקיפו זוחמ יפל ,םיידוסי-לע רפס יתבב תוימינפב םידימלתו תודסומ
22.18

םידומילב הדמתהו התיכ תגרד יפל ,ב"י-'ט תותיכב םידימלת
22.19

יפלו ,ס"שתל ט"נשת ןיב םידומילב הדמתהו התיכ תגרד יפל 'בי-'ט תותיכב םידימלת
היילע תנשו ןימ ,חוקיפ
22.20

הדועתל םיאכזו תורגב תוניחבב םינחבנ ,ב"י תותיכ ידימלת
22.21

תונוש תונוכתו הדועתל תואכז יפל ,תורגבל הכמסה תוניחבל םישגינ
22.22

ןימ יפל ,םירחבנ םירבגומ תועוצקמב תורגבל הכמסה תוניחבל םישגינהמ םיאכז זוחא
22.23

יפל ,םירחבנ םירבגומ תועוצקמב תורגבל הכמסה תוניחבל םישגינהמ םיאכז זוחא
תונוש תונוכת
22.24

תונוש תונוכתו םירחבנ הניחב ינוויכ יפל ,תורגב תוניחבל םישגינ
22.25

תינוכית-לע דומיל תרגסמ ,םידומיל תלחתה יפל ,(יברעו ירבע ךוניח) ב"י ידימלת
תונוש תונוכתו םידומיל ביתנ ,ההובגו
22.26

ךוניח גרד יפל ,תואלמ תורשמ ךרע הווש
22.27

הקוסעת תונוכתו ליג ,ןימ ,ךוניח גרד יפל ,ידוסי-לעהו ידוסיה ךוניחב םירומ
22.28

תוידסומ תונוכתו ךוניח גרד יפל ,ידוסי-לעו ידוסי ךוניחב םירומ
22.29a

ב קלח
22.29b

ליגו ןימ ,דומיל תנש ,דומיל םוחת יפל ,םיינוכית-לע ךוניח תודסומב םידימלת
22.30

תוננגו םירומ תרשכהל תודסומ
22.31

דסומו ראות יפל ,תואטיסרבינואב םידימלת
22.32a

ב קלח
22.32b

דסומו דומיל םוחת ,ראות יפל ,תואטיסרבינואב םידימלת
22.33

אצומו תד ,ליג ,ןימ ,דומיל םוחת ,ראות יפל ,תואטיסרבינואב םידימלת
22.34

ראותו דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינואב םידימלת
22.35

המשרה תואצות ,ןימ יפל ,תואטיסרבינואב ןושאר ראותל הנושאר הנש ידומילל םידמעומ
תופידע םוחתו
22.36

אצומו תד ,ליג ,ןימ יפל ,תואטיסרבינואב ןושאר ראותל הנושאר הנש ידומילל םידמעומ
המשרהה תואצות יפלו
22.37

דסומו ראות יפל ,תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ
22.38

אצומו תד ,ליג ,ןימ ,דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ
22.39

דסומו דומיל םוחת ,ראות יפל ,תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ
22.40

ראותו דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ
22.41

,םידומילה תלחתה תנש יפל ,םינש שמח ירחא ,תואטיסרבינואב הנושאר הנש ידימלת
דומיל םוחתו ראות
22.42

גורידו הגרד ,גוס יפל ,תואטיסרבינואב לגסה
22.43

,םוחת יפל ,החותפה הטיסרבינואה לש ימדקאה לולסמב ןושאר ראות ילבקמו םימשרנ
זוחמו אצומ ,ליג ,ןימ
22.44

דומיל םוחתו ןימ יפל החותפה הטיסרבינואה ןמ ןושאר ראות ילבקמ
22.45

,דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינוא םניאש ההובג הלכשהל תודסומב ןושאר ראות ידימלת
ןימו דומיל תנש
22.46

דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינוא םניאש ההובג הלכשהל תודסוממ ןושאר ראות ילבקמ
22.47

םידימלתה תונוכתו לולסמ יפל ,תוימדקא-םדק תוניכמב םידימלת
22.48

(םינדמוא) םירגובמל תירבעה ןושלה תלחנהל םינפלוא
22.49

דומיל םוחת יפל ,םידימלתו םיגוח ,תודסומ
22.50

החוורהו הדובעה דרשמ חוקיפב םירגובמל תיעוצקמ תומלתשהו הרשכהל םיסרוקב םידמול
22.51חותיפו רקחמ


חול םש
רפסמ

אובמןמממ רוטקסו עצבמ רוטקס יפל ,יחרזא פ"ומל תימואל האצוה
23.1

האצוה גוס יפל ,יחרזא פ"ומל הלשממה ידרשמ תואצוה
23.2

תימואלניב האוושה - יחרזא פ"ומל תימואל האצוה
23.3

רוקמו דסומ ,יעדמ םוחת יפל ,תואטיסרבינואב דחוימ ןומימ ילעב םירקחמ לע תואצוה
ןומימ
23.4

פ"ומ ףנעבו בושחמ יתוריש ףנעב םיקסעומו ןוידפ ,ןומימ ,תועקשה ,תואצוה
23.5

ישאר ףנע יפל ,היישעתב פ"ומב םיקסעומו פ"ומ ןומימ ,תועקשה ,תואצוה
23.6

השקבה רוקמ יפל ,לארשיב םיטנטפ םושירל ושגוהש תושקב
23.7תואירב


חול םש
רפסמ

אובמתורישו האצוה גוס יפל ,תואירבל תימואל האצוה
24.1

תימואלניב האוושה - תואירבל תימואל האצוה
24.2

תורישו האצוה גוס ,עצבמ רוטקס יפל ,תואירבל תימואל האצוה
24.3

ןמממו עצבמ רוטקס יפל ,תואירבל תימואל האצוה
24.4

הנשמ ףנעו ןימ יפל ,(ישאר ףנע) תואירבה יתורישב םיריכשו םיקסעומ
24.5

תולעבו גוס יפל ,םילוח יתב
24.6

הטימ גוסו תולעב יפל ,םילוח יתבב תוטימ
24.7

הטימ גוס יפל ,םילוח יתבב תוטימו םילוח יתבל תולבק
24.8

הטימ גוס יפל ,םילוח יתבב זופשא ימי רועישו תעצוממ הייהש ,תוטימ תסופת
24.9

םוי ילוחו םיזפשואמ ,תוטימ ,םירורחש ,תולבק :שפנה תואירב
24.10

היינשהו הנושארה םהייח תונשב םידלי ןוסיח
24.11

תורחבנ תוימוהיז תולחמ
24.12

ליגו ןימ יפל ,םירחבנ םימוקימב תוריאממ תותאש לש םישדח םירקמ
24.13

חווידב םיבייחו הדילב םילגתמה םידלומ םימומ
24.14

ןימו הלחמה תומדקתה יבלש ,ןוכיס תצובק יפל ,שכרנה ינוסיחה לשכה תנומסת
24.15

תוחמתהו ןימ ,ליג יפל ,הנשב םיאפור לצא םירוקיב
24.16דעסו החוור


חול םש
רפסמ

אובמחטובמ גוס יפל ,הייבגו םיחטובמ
25.1

ןומימ גוס יפל ,ימואל חוטיבל דסומה לש ףדועו תואצוה ,תוסנכה
25.2

םיירקיעה חוטיבה יפנע יפל ,ימואל חוטיבל דסומה לש ףדועו תואצוה ,תוסנכה
25.3

תואלמג ילבקמ
25.4

החפשמה בכרהו ןימ יפל ,םויק תחטבהל תואלמג ילבקמ
25.5

החוורהו הדובעה דרשמ ןומימבו רעונלו דליל תורישה י"ע תיבל ץוחמ םירדוסמ םידלי
25.6

החוורהו הדובעה דרשמ ןומימב םירגפמל תונועמב םיסוחה
25.7טרופסו רודיב,תוברת


חול םש
רפסמ

אובמתוליעפו האצוה גוס ,רוטקס יפל ,הנומימו טרופסלו רודיבל ,תוברתל תימואל האצוה
26.1

תוליעפו האצוה גוס יפל ,טרופסלו רודיבל ,תוברתל תימואל האצוה
26.2

אשונ יפל ,לארשיב רואל ואציש םירפס
26.3

אשונו גוס ,הפש ,תורידת יפל ,לארשיב רואל ואציש םינופוקתו םיימוי םינותיע
26.4

בושיי תרוצו תונוש תונוכת יפל ,תוירוביצ תוירפס
26.5

אוביו לארשיב רוציי - םיכורא םיטרס
26.6

לוחמ תוקהלו תורומזת ,םינורטאת
26.7

."שומיש יאנת" האר .לארשי תנידמל תורומש םירצויה תויוכז


כתבו לנו חיפוש עזרה