השנתון הסטטיסטי לישראל 2002
2002 לארשיל יטסיטטס ןותנש
53 רפסמ


:תורעה
(תונוילג רפסמל םיקלוחמ םיכורא תוחול !בל ומיש)  לע ץחל EXCEL טמרופב חול תלבקל
  לע ץחל WORD טמרופב אובמ תלבקל
 לע ץחל יפיצפס קרפ לש תוחול תלבקל


םימדוק םינותנש

המדקה

תופמ - לארשי תנידמ

םישדח תוחול - 1 חפסנ

2001 ,52 'סמ ,לארשיל יטסיטטס ןותנשמ ורסוהש תוחול - 2 חפסנ

 

GO  לע ץחלו    אשונ רחבםייזיפואג םינייפאמ


אובמםישרת םש
רפסמ

תעצוממ תימוי הרוטרפמט
א1

תעצוממ תיתנש-בר םיעקשמ תומכל האוושהב תיתנש םיעקשמ תומכ
ב1


חול םש
רפסמ

תומיהו םייעבטה םירוזאה ,תופנה ,תוזוחמה חטש
1.1

תילמינימהו תילמיסקמה תימויה הרוטרפמטה לש ישדוח עצוממ
1.2

םיעקשמ
1.3

םימושגה םימיה רפסמ
1.4

תעצוממ תיסחי תוחל
1.5

רוטינ תנחת יפל ,שמשה תריהז ךשמו תילבולג הנירק
1.6

םוהת ימ סלפמ םור
1.7

תרנכה םיב (CI) תעצוממ תוחילמו חלמה םיו תרנכה םי סלפמ םור
1.8

םינימ יפל ,רעיה חטש
1.9הייסולכוא


אובמםישרת םש
רפסמ

ליגו ןימ ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכוא
א2


חול םש
רפסמ

הייסולכוא תצובקו תד יפל ,הייסולכואה
2.1

הייסולכואה לודיג תורוקמ
2.2

לארשיבו םלועב תידוהיה הייסולכואה
2.3

הפנו זוחמ יפל ,יתשבי ר"מקל הייסולכואה תופיפצ
2.4

תדו הייסולכוא תצובק ,רוזא ,זוחמ יפל ,הייסולכואה לודיג תורוקמ
2.5

הייסולכוא תצובקו בושיי תרוצ יפל ,הייסולכואה לודיג תורוקמ
2.6

תדו הייסולכוא תצובק ,רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.7

יעבט רוזאו רוזא ,הפנ ,זוחמ ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.8

בושיי תרוצו הפנ ,זוחמ ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.9

רוזאו הפנ ,זוחמ ,ןימו ליג ,תד ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכוא
2.10

בושיי תרוצו ןימ ,ליג ,תד ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכוא
2.11

הייסולכוא תצובקו בושיי תרוצ יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.12

זוחמו ילפיצינומ דמעמ יפל ,הייסולכואו םיבושיי
2.13

31 XII 2001-ב םיבשות 5,000 לעמ ונמש םיבושייב הייסולכוא
2.14

,תועבט יפל ,עבש ראבו הפיח ,ביבא לת ןילופורטמב הייסולכואו םיבושיי
םירחבנ םיבושייו תורזג
2.15

בושיי תרוצו רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל ,םיבושיי ןיב תימינפ הריגה
2.16

הייסולכוא תצובקו רוזא ,זוחמ יפל ,םיבושיי ןיב תימינפ הריגה
2.17

ליגו ןימ ,תד ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכוא
2.18

ליגו ןימ ,יתחפשמ בצמ ,תד יפל ,הלעמו 15 ינב תייסולכוא
2.19

תובקנ 1,000-ל םירכז רפסמו ןימ ,ליג ,תד ,הייסולכוא תצובק יפל ,הייסולכוא
2.20

ליגו ןימ ,הדיל םוקמ ,אצומ תשבי יפל ,םירחאו םידוהי
2.21

בושיי תרוצו רוזא ,הפנ ,זוחמ ,הדיל םוקמ ,אצומ תשבי יפל ,םירחאו םידוהי
2.22

ליגו הדיל םוקמ ,אצומ ץרא יפל ,םירחאו םידוהי
2.23

היילע תפוקתו הדיל םוקמ ,אצומ יפל ,םירחאו םידוהי
2.24

ןימו ליג ,היילע תנש ,תד יפל ,2001-1990 םינשב ולעש (רבעשל) מ"הירב ילוע תייסולכוא
2.25

ןימו ליג ,היילע תפוקת ,הדיל םוקמ יפל ,היפויתא ילוע תייסולכוא
2.26

ליגו ןימ ,תד ,הייסולכוא תצובק יפל ,2020 - 2005 םינשל לארשיב הייסולכוא תויזחת
2.27תיעבט העונת


אובמםישרת םש
רפסמ

תד יפל ,ללוכ ןוירפ ירועיש
א3

הייסולכוא תצובקו ןימ יפל ,הדילב םייח תלחות
ב3


חול םש
רפסמ

,תמ תודילו תוקונית תוריטפ ,יעבט יוביר ,תוריטפ ,יח תודיל ,ןישוריג ,ןיאושינ
תדו הייסולכוא תצובק יפל

3.1

תדו םירוגמ זוחמ יפל ,םישרגתמו םיאשינ
3.2

תדו םירוגמ בושיי תרוצ יפל ,םישרגתמו םיאשינ
3.3

ןימו ליג יפל ,םיאשינ
3.4

תדו םדוק יתחפשמ בצמ ,ליג יפל ,םיאשינ
3.5

בצמ יפל ,םישרגתמ תוגוזו ,הלכה לשו ןתחה לש יתחפשמ בצמ יפל ,םיאשינ תוגוז
(םידוהי) םינורחאה ןיאושינה ינפל יתחפשמ
3.6

(םידוהי) ןיאושינ תפוקת ךרואו ןיאושינ תנש יפל ,ושרגתהו לארשיב ואשינש תוגוז
3.7

תדו ןימ ,ליג יפל ,םישרגתמ
3.8

תדו הייסולכוא תצובק ,רוזא ,הפנ ,זוחמ יפל ,תוקונית תוריטפו תוריטפ ,יח תודיל
3.9

תדו העובק םירוגמ בושיי תרוצ יפל ,תוקונית תוריטפו תוריטפ ,יח תודיל
3.10

הדילב עצוממ ליגו דולייה ןימ ,םאה ליג ,תד יפל ,יח תודיל
3.11

תדו ליג יפל ,ןוירפ ירועיש
3.12

הייסולכוא תצובק יפל ,ןוירפ ירועישו יח תודיל
3.13

תדו הייסולכוא תצובק ,הדיל רדס יפל ,יח תודיל
3.14

(תוידוהי) ליגו םאה תדיל תשבי יפל ,יח תודיל
3.15

(תוידוהי) ליג יפל ,תוקוור םישנל יח תודיל
3.16

קוחה יפיעס יפל ,םילוח יתבב (םיעוציבו םירושיא ,תוינפ) ןויריה תוקספה
3.17

ליגו תד ,יתחפשמ בצמ יפל ,ןויריה תקספהל תודעוול תוינפ
3.18

קוחה ףיעסו תד ,יתחפשמ בצמ ,ליג יפל ,ןויריה תקספהל םירושיא
3.19

הייסולכוא תצובקו תד ,ןימ יפל ,םייח תלחות
3.20

תדו ןימ יפל ,םירחבנ םיליגב םייח תלחות
3.21

ןימו תד ,ליג יפל ,םיבשות 1,000-ל התומת ירועיש
3.22

תדו הייסולכוא תצובק ,ןימ יפל ,םירחבנ םיליגב םייח תלחותו התומת ירועיש
3.23

תדו הייסולכוא תצובק ,ןימ ,ליג יפל ,התומת ירועישו תוריטפ
3.24

הדיל תשביו ןימ ,ליג יפל ,הלעמו 45 ינב םירחאו םידוהי לש התומת ירועישו תוריטפ
3.25

(ICD-9 יפל) (םידוהי) הביס יפל ,התומת ירועיש
3.26

(ICD-10 יפל) הייסולכוא תצובקו הביס יפל ,התומת ירועישו תוריטפ
3.27

(ICD-10 יפל) ליגו ןימ ,הביס יפל ,התומת ירועישו תוריטפ
3.28

ליגו תד ,תורחבנ תוביס יפל ,תוקונית תתומת ירועיש
3.29הריגהו היילע


אובמםישרת םש
רפסמ

הנורחא םירוגמ תשביו היילע תנש יפל ,םילוע
א4

הדובע תרשא ילעב לש תואיציו תוסינכ
ב4


חול םש
רפסמ

הרשא גוס יפל ,תואיציו תוסינכ
4.1

הנורחא םירוגמ תשביו היילע תפוקת יפל ,םילוע
4.2

הרשא גוס יפל ,םילוע
4.3

הנורחא םירוגמ ץראו הדיל ץרא ,היילע תפוקת יפל ,םילוע
4.4

היילעה תעב ליגו ןימ ,היילע תפוקת יפל ,םילוע
4.5

הנורחא םירוגמ תשביו ליג יפל ,םילוע
4.6

יתחפשמ בצמו ליג ,ןימ יפל ,הלעמו 15 ינב םילוע
4.7

,הלעמו 15 ינב ,(רבעשל) מ"הירבמ םילועו םילוע
ןימו ל"וחב די חלשמ יפל

4.8

יפל ,הלעמו הנש ל"וחב תופיצרב והשש םילארשי םיבשות לש תורזחו תואיצי
ןימו ליג ,הרזחהו האיציה תנש

4.9

ןימו ליג ,תוחרזא ץרא ,הסינכ תנש יפל ,הדובע תרשא ילעב תוסינכ
4.10

תעצוממ תוהשו האיצי תנש ,תוחרזא ץרא יפל ,הדובע תרשא ילעב תואיצי
4.11תיב יקשמ


אובמםישרת םש
רפסמ

תותד ינבו םידוהי - תיב קשמ גוס יפל ,תיב יקשמ
(רבעשל) תוצעומה תירבמ ךליאו 1990 ילועו תורחא

א5

תורחא תותד ינבו םידוהי - החפשמ גוס יפל ,תוחפשמ
(רבעשל) תוצעומה תירבמ ךליאו 1990 ילועו

ב5


חול םש
רפסמ

אובמב רבסה ,שדח חופינ יפל 2001 ינותנ : 5.1-5.13 תוחול
5.0

תדו תיב קשמ לדוג יפל ,תיב יקשמ
5.1

םירוגמ בושיי תרוצו תד ,תיב קשמ לדוג יפל ,תיב יקשמ
5.2

תדו תיב קשמ לדוג ,תיב קשמ גוס יפל ,תיב יקשמ
5.3

תיב קשמ גוס יפל ,(רבעשל) מ"הירבמ ךליאו 1990 ילוע לש תיב יקשמ
תיב קשמ לדוגו

5.4

17 ליג דע םידלי רפסמ ,תיב קשמ גוס יפל ,17 ליג דע םידלי םע תיב יקשמ
תדו תיבה קשמב

5.5

17 ליג דע םידלי רפסמ ,תיב קשמ גוס יפל ,תיב יקשמב 17 ליג דע םידלי
תדו תיבה קשמב

5.6

תדו תיב קשמ לדוג ,תיב קשמ גוס יפל ,תיב יקשמב 17 ליג דע םידלי
5.7

תדו תיב קשמ לדוג ,תיב קשמ גוס יפל ,תיב יקשמב הלעמו 65 ינב
5.8

תדו תיב קשמ גוס ,החפשמ גוס יפל ,םייתחפשמה תיבה יקשמב תוחפשמ
5.9

24 ליג דע םידלי רפסמ ,החפשמ גוס יפל ,24 ליג דע םידלי םע תוחפשמ
תדו החפשמב

5.10

גוזה ינבמ דחא לכ לש אצומה תשבי יפל ,(םידוהי) תיב יקשמב תוגוז
5.11

תיב קשמ לדוגו תיב קשמ גוס ,הרוה תונוכת יפל ,תוירוה-דח תוחפשמ
5.12

תיב קשמ לדוגו תיב קשמ גוס ,הרוה תונוכת יפל ,תוירוה-דח תוחפשמב םידלי
5.13

תיבה קשמ שאר לש דומיל תונש רפסמ ,םיסנרפמ רפסמ יפל ,תיב יקשמ
תיבה קשמב םידליה רפסמו

5.14

ןימו תיבה קשמ לדוג ,תיבה קשמ ינב לש הדובעה חוכ תונוכת יפל ,תיב יקשמ
(םידוהיו לכה ךס) תיבה קשמ שאר

5.15

ןימו ללכ ךרדב הדובעה ףקיה ,תיב קשמ לדוג יפל ,תוחפל דחא קסעומ םע תיב יקשמ
(םידוהיו לכה ךס) תיבה קשמ שאר

5.16

םירוגמ תפנו זוחמ ,תיבה קשמ ינב לש הדובעה חוכ תונוכת יפל ,תיב יקשמ
5.17

דומיל תונש רפסמו םיסנרפמ רפסמ ,היילעה תפוקת יפל ,ךליאו 1990 ילוע לש תיב יקשמ
תיבה קשמ שאר לש

5.18

תונוש תונוכת יפל ,ךליאו 1990 ילוע לש תיב יקשמ
5.19

תונוש תונוכת יפל ,םיידוהי-אל תיב יקשמ
5.20

היילע תפוקתו הדיל תשבי יפל ,ת/לפטמ וא/ו תיב ת/רזוע םיקיסעמה םיידוהי תיב יקשמ
תיבה קשמ שאר לש

5.21

הייסולכוא תצובקו רויד תופיפצ יפל ,תיב יקשמ
5.22

תיב קשמב םידליו תיבה קשמ שאר לש הדיל תשביו רויד תופיפצ ,תד יפל ,תיב יקשמ
5.23

םירוגמ בושיי תרוצו היילע תפוקת ,הדיל תשבי ,תד ,רויד תופיפצ יפל ,תיב יקשמ
תיבה קשמ שאר לש

5.24

הרידב םירדח רפסמו תד ,תיב קשמ לדוג ,רויד תופיפצ יפל ,תיב יקשמ
5.25

תיבה קשמ שאר ןימו תיבה קשמ ינב לש הדובעה חוכ תונוכת ,רויד תופיפצ יפל ,תיב יקשמ
5.26

תיטרדנטס שפנל וטנ הסנכה ינורישע יפל ,תיב קשמל תישדוח האצוהו הסנכה
5.27

תיבה קשמב תושפנ רפסמו םיסנרפמ רפסמ יפל ,תישדוח האצוהו הסנכה
5.28

תיב קשמ גוס יפל ,תיב קשמל תישדוח האצוהו הסנכה
5.29

םיאמצעו לכה ךס - הסנכה רוקמ יפל ,תיב קשמל וטורב תעצוממ תישדוח תיפסכ הסנכה
5.30

םידבוע םניאשו םיריכש - הסנכה רוקמ יפל ,תיב קשמל וטורב תעצוממ תישדוח תיפסכ הסנכה
5.31

תיב קשמל וטורב תישדוח תיפסכ הסנכה ינורישע יפל ,םיריכש םשארבש תיב יקשמ
תיבה קשמ שאר תונוכת יפלו

5.32

תיטרדנטס שפנל וטנ תיפסכ הסנכה ינורישע יפל ,םיריכש םשארבש תיב יקשמ
תיבה קשמ שאר תונוכת יפלו

5.33

תיטרדנטס שפנל וטנ הסנכה ינורישע יפל ,אמייק-ינב םירצומ לע תולעב
5.34

תיטרדנטס שפנל וטנ הסנכה ינורישע יפל ,רויד לע םירחבנ םינותנ
5.35

בושיי תרוצ יפל ,רויד לע םירחבנ םינותנ
5.36תואירב


אובמםישרת םש
רפסמ

2000 יריחמב ,תואירבל תימואל האצוה
א6

הטימ גוס יפל ,זופשא ימי רועיש
ב6


חול םש
רפסמ

תורישו האצוה גוס יפל ,תואירבל תימואל האצוה
6.1

תורישו האצוה גוס ,עצבמ רוטקס יפל ,תואירבל תימואל האצוה
6.2

ןמממו עצבמ רוטקס יפל ,תואירבל תימואל האצוה
6.3

הנשמ ףנעו ןימ יפל ,(ישאר ףנע) תואירבה יתורישב םיריכשו םיקסעומ
6.4

תולעבו גוס יפל ,םילוח יתב
6.5

הטימ גוסו תולעב יפל ,םילוח יתבב תוטימ
6.6

הטימ גוס יפל ,תוטימ תסופתו םילוח יתבב תוטימ
6.7

הטימ גוס יפל ,םילוח יתבב תעצוממ הייהשו זופשא ימי ,םירורחש
6.8

םוי זופשא תרגסמב םילופיטו םוי זופשאל תוטימ ,םילוח יתבב תודמע
6.9

םוי יזפשואמו םיזפשואמ ,תוטימ ,םירורחש ,תולבק :שפנה תואירב
6.10

היינשהו הנושארה םהייח תונשב םידלי ןוסיח
6.11

תורחבנ תוימוהיז תולחמ
6.12

ליגו ןימ יפל ,םירחבנ םימוקימב תוריאממ תותאש לש םישדח םירקמ
6.13

תדו ןימ יפל ,םירחבנ םימוקימב תוריאממ תותאש לש םישדח םירקמ
6.14

חווידב םיבייחהו הדילב םילגתמה םידלומ םימומ
6.15

,הפישח תצובק יפל ,HIV יאשנו ,(סדייא) שכרנה ינוסיחה לשכה תנומסת
ןימו הלחמה תומדקתה יבלש

6.16

תוחמתהו ןימ ,ליג יפל ,הנשב םיאפור לצא םירוקיב
6.17החוור


אובמםישרת םש
רפסמ

םויק תחטבהל תואלמג ילבקמ
א7

ימואל חוטיבל דסומה לש תואלמג ימולשת
ב7


חול םש
רפסמ

חטובמ גוס יפל ,הייבגו םיחטובמ
7.1

ןומימ גוס יפל ,ימואל חוטיבל דסומה לש ףדועו תואצוה ,תוסנכה
7.2

םיירקיע חוטיב יפנע יפל ,ימואל חוטיבל דסומה לש ףדועו תואצוה ,תוסנכה
7.3

תואלמג ילבקמ
7.4

החפשמה בכרהו ןימ יפל ,םויק תחטבהל תואלמג ילבקמ
7.5

רעונלו דליל תורישה ידי לע תיבל ץוחמ םירדוסמ םידלי
החוורהו הדובעה דרשמ ןומימבו

7.6

החוורהו הדובעה דרשמ ןומימב םירגפמל תונועמב םיסוח
7.7הלכשהו ךוניח


אובמםישרת םש
רפסמ

תימלוגה תימואלה הסנכההמ זוחאכ ךוניחל תימואל האצוה
א8

ךוניח גרד יפל ,לארשיב ךוניחה תכרעמב םידימלת
ב8


חול םש
רפסמ

ןימו ליג ,רפס תיבב דומיל תונש ,תד יפל ,הלעמו 15 ינב
8.1

(םידוהי) היילע תפוקתו הדיל תשבי ,רפס תיבב דומיל תונש יפל ,הלעמו 15 ינב
8.2

ןורחא רפס תיב גוסו (םידוהי) הדיל תשבי ,ליג ,ןימ ,תד יפל ,הלעמו 15 ינב
8.3

ןמממ רוטקסו עצבמ רוטקס יפלו תורישו האצוה גוס יפל ,ךוניחל תימואל האצוה
8.4

םיירקיע םיתורישו האצוה גוס יפל ,ךוניחל תימואל האצוה
8.5

ךוניחה תכרעמב רפס יתב
8.6

ךוניחה תכרעמב רפס יתבב הארוה תורשמ
8.7

ךוניחה תכרעמב תותיכ
8.8

ךוניח תודסומב םידימלת
8.9

דליה ליגו ןגה לע תולעב יפל ,(םוי תונועמ ללוכ) םידלי ינגב םידלי
8.10

ןימו ליג ,רפס תיב גוס יפל ,רפס יתבב םידימלת
8.11

(םידוהי) הדיל תשביו ליג ,ןימ יפל ,29-20 םיליגב תואטיסרבינואב הדימל
8.12

,תואטיסרבינוא םניאש ההובג הלכשהל תודסומב 29-20 םיליגב םידימלת
תדו הדיל תשבי ,ןימ ,ליג יפל
8.13

התיכ תגרד יפל ,ידוסי-לעהו ידוסיה ךוניחב םידימלת
8.14

(ירבע ךוניח) חוקיפ יפל ,רפסה יתב ידימלת
8.15

(יברע ךוניח) חוקיפ יפל ,ךוניח תודסומב םידימלת
8.16

(ירבע ךוניח) חוקיפו זוחמ יפל ,םיידוסי-לע רפס יתבב תוימינפב םידימלתו תודסומ
8.17

םידומילב הדמתהו התיכ תגרד יפל ,בי-ט תותיכב םידימלת
8.18

יפלו ,ב"סשתל א"סשת ןיב םידומילב הדמתהו התיכ תגרד יפל בי-ט תותיכב םידימלת
היילע תנשו ןימ ,חוקיפ
8.19

הדועתל םיאכזו תורגב תוניחבב םינחבנ ,בי תותיכ ידימלת
8.20

תונוש תונוכתו הדועתל תואכז יפל ,תורגבל הכמסה תוניחבל םישגינ
8.21

ןימ יפל ,םירחבנ םירבגומ תועוצקמב תורגבל הכמסה תוניחבל םישגינהמ םיאכז זוחא
8.22

יפל ,םירחבנ םירבגומ תועוצקמב תורגבל הכמסה תוניחבל םישגינהמ םיאכז זוחא
תונוש תונוכת
8.23

תונוש תונוכתו םירחבנ הניחב ינוויכ יפל ,תורגב תוניחבל םישגינ
8.24

תינוכית-לע דומיל תרגסמ ,םידומיל תלחתה יפל ,(יברעו ירבע ךוניח) בי ידימלת
תונוש תונוכתו םידומיל ביתנ ,ההובגו
8.25

ילבקמ ברקמ - רוזחמה תנש רחאל םינש 6 ךותב - הטיסרבינואב דומלל םיליחתמה זוחא
תונוש תונוכתו דומיל ביתנ יפל ,תורגב תודועת

8.26

ךוניח גרד יפל ,תואלמ תורשמ ךרע הווש
8.27

הקוסעת תונוכתו ליג ,ןימ ,ךוניח גרד יפל ,ידוסי-לעהו ידוסיה ךוניחב םירומ
8.28

תוידסומ תונוכתו ךוניח גרד יפל ,ידוסי-לעו ידוסי ךוניחב םירומ
8.29

ליגו ןימ ,דומיל תנש ,דומיל םוחת יפל ,םיינוכית-לע ךוניח תודסומב םידימלת
8.30

תוננגו םירומ תרשכהל תודסומ
8.31

דסומו ראות יפל ,תואטיסרבינואב םידימלת
8.32

דסומו דומיל םוחת ,ראות יפל ,תואטיסרבינואב םידימלת
8.33

ראותו דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינואב םידימלת
8.34

אצומו תד ,ליג ,ןימ ,דומיל םוחת ,ראות יפל ,תואטיסרבינואב םידימלת
8.35

המשרה תואצות ,ןימ יפל ,תואטיסרבינואב ןושאר ראותל הנושאר הנש ידומילל םידמעומ
תופידע םוחתו
8.36

אצומו תד ,ליג ,ןימ יפל ,תואטיסרבינואב ןושאר ראותל הנושאר הנש ידומילל םידמעומ
המשרהה תואצות יפלו
8.37

דסומו ראות יפל ,תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ
8.38

דסומו דומיל םוחת ,ראות יפל ,תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ
8.39

אצומו תד ,ליג ,ןימ ,דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ
8.40

ראותו דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ
8.41

,םידומילה תלחתה תנש יפל ,םינש שמח ירחא ,תואטיסרבינואב הנושאר הנש ידימלת
דומיל םוחתו ראות
8.42

גורידו הגרד ,גוס יפל ,תואטיסרבינואב לגסה
8.43

,םוחת יפל ,החותפה הטיסרבינואה לש ימדקאה לולסמב ןושאר ראות ילבקמו םימשרנ
זוחמו אצומ ,ליג ,ןימ
8.44

דומיל םוחתו ןימ יפל ,החותפה הטיסרבינואה ןמ ןושאר ראות ילבקמ
8.45

,דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינוא םניאש ההובג הלכשהל תודסומב ןושאר ראות ידימלת
ןימו דומיל תנש
8.46

דומיל םוחת יפל ,תואטיסרבינוא םניאש ההובג הלכשהל תודסוממ ןושאר ראות ילבקמ
8.47

םידימלתה תונוכתו לולסמ יפל ,תוימדקא-םדק תוניכמב םידימלת
8.48

הניכמ גוסו םידומיל תלחתה יפל ,תוימדקא-םדק תוניכמ ירגוב
8.49

(םינדמוא) םירגובמל תירבעה ןושלה תלחנהל םינפלוא
8.50

דומיל םוחת יפל ,םידימלתו םיגוח ,תודסומ
8.51

החוורהו הדובעה דרשמ חוקיפב םירגובמל תיעוצקמ תומלתשהו הרשכהל םיסרוקב םידמול
8.52טרופסו רודיב ,תוברת


אובמםישרת םש
רפסמ

1995 יריחמב ,טרופסלו רודיבל ,תוברתל תימואל האצוה
א9

עצבמ רוטקס יפל ,טרופסלו רודיבל ,תוברתל תימואל האצוה
ב9


חול םש
רפסמ

תוליעפו האצוה גוס יפל ,טרופסלו רודיבל ,תוברתל תימואל האצוה
עצבמ רוטקסו ןמממ רוטקס יפלו

9.1

תוליעפו האצוה גוס יפל ,טרופסלו רודיבל ,תוברתל תימואל האצוה
9.2

אשונ יפל ,לארשיב רואל ואציש םירפס
9.3

,לארשיב רואל ואציש םינופוקתו םיימוי םינותיע
אשונו גוס ,הפש ,תורידת יפל

9.4

בושיי תרוצו תונוש תונוכת יפל ,תוירוביצ תוירפס
9.5

אוביו לארשיב רוציי - םיכורא םיטרס
9.6

תונוש תונוכת יפל ,הלעמו 14 ינב לש האירק ילגרה
9.7

תונוש תונוכת יפל ,הלעמו 14 ינב לש יוליב ילגרה
9.8

תונוש תונוכת יפל ,הלעמו 14 ינב לש טרופס תויורחתב רוקיבו תיביטרופס תוליעפב קוסיע
9.9תוימוקמ תויושרו הלשממ


אובמםישרת םש
רפסמ

רוקמ יפל ,ליגרה ביצקתב תוימוקמה תויושרה תוסנכה
א10

דועיי יפל ,ליגרה ביצקתב תוימוקמה תויושרה תואצוה
ב10


חול םש
רפסמ

10.3-10.1 תוחולל ארקמ
10.01

תסנכל תוריחבב םיעיבצמו הריחב תוכז ילעב
10.1

תירקיע המישר יפל ,תסנכל תוריחבב םירשכ תולוק
10.2

תירקיע המישר יפל ,תסנכה ירבח
10.3

דמעומ יפל ,הלשממה שארל תוריחבב םירשכ תולוק
10.4

תלפטמה הדעווהו קוחה םזוי יפל ,ולבקתנש םיקוח
10.5

אשונ יפל ,תסנכב ולעוהש תותליאשו םויה רדסל תועצה
10.6

הלשממה תוסנכה
10.7

הלשממה תואצוה
10.8

הלשממה לש תויובייחתהו תויוכז ןזאמ
10.9

הרטמ יפל ,תוימוקמה תויושרהו םיימואלה תודסומה ,הלשממה תואצוה
10.10

לארשי תרטשמו םידרשמ יפל ,הנידמה ידבוע תבצמ
10.11

הגרד יפל ,ילהנימה גורידה ידבועו יעוצקמ גוריד יפל םיגרודמ הנידמ ידבוע
10.12

ילפיצינומ דמעמו האצוה גוס ,הסנכה רוקמ יפל ,תוימוקמה תויושרה תואצוהו תוסנכה
10.13ירוביצ רדס


אובמםישרת םש
רפסמ

ליגו תד יפל ,םיניירבע
א11


חול םש
רפסמ

ירוביצ רדס לע תואצוה
11.1

םירהוסו םירטוש ,ןיד יכרוע ,םינייד ,םיטפוש
11.2

תונוש תונוכת יפל ,תויניצר תוריבע לע םיילילפ םיטפשמב תועשרה
11.3

םיעשרומה תונוכתו שנועה גוס יפל ,םישנוע ולטוה ןהבש תועשרה זוחא
11.4

תונוש תונוכתו תד ,הריבע גוס יפל ,ןידב וביוחש םירגובמ םיניירבע
11.5

תונוש תונוכתו תד ,הריבע גוס יפל ,ןידב וביוחש םיריעצ םיניירבע
11.6

הריבע גוס יפל ,הרטשמה לש הריקח יקית
11.7

ישאר הריבע גוס יפל ,תוריבעה רפסמו שוכר יפלכ תוריבעמ ועגפנש תיב יקשמ
11.8

ךכל תירקיע הביסו הרטשמל חוויד ,הריבע גוס יפל ,םינורחאה םישדוחה 21-ב תוניירבע יעגפנ
הנורחאה הריבעה לע הרטשמב וננולתה אלש

11.9

ןחבמה יתוריש לופיטב םירגובמו רעונ ינב
11.10

רוביצה תונולת ביצנל תונולת
11.11רכשו הדובע


אובמםישרת םש
רפסמ

ןימ יפל ,יחרזאה הדובעה חוכמ םיקסעומ יתלבה זוחא
א12

(הזע לבחו ןורמוש ,הדוהימ םידבוע ללוכ אל) ריכש תרשמל עצוממ ישדוח רכש
ב12


חול םש
רפסמ

ןימו יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת יפל ,הלעמו 15 ינב תייסולכוא
12.1

ןימו ליג ,םירוגמ בושיי תרוצ יפל ,יחרזאה הדובעה חוכו הלעמו 15 ינב תייסולכוא
12.2

יפל ,הפיח ןילופורטמבו ביבא לת ןילופורטמב הלעמו 15 ינב תייסולכוא
ןימו יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת

12.3

זוחמ ,יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת יפל ,הלעמו 15 ינב תייסולכוא
ןימו תורחבנ םירע ,םירוגמ תפנו

12.4

(םידוהי) ןימו ליג ,היילע תפוקת ,הדיל תשבי יפל ,יחרזאה הדובעה חוכ
12.5

ןימו ליג ,דומיל תונש יפל ,יחרזאה הדובעה חוכו הלעמו 15 ינב תייסולכוא
12.6

ליג יפל ,יחרזאה הדובעה חוכב תואושנ םישנ
12.7

רפסמ יפל ,יחרזאה הדובעה חוכו הלעמו 15 תונב תוקוור אל תוידוהי םישנ
תונוש תונוכתו ריעצה דליה ליג ,תיבה קשמב םישנה ידלי

12.8

,יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת יפל ,הלעמו 15 ינב םירחאו םיזורד ,םירצונ ,םימלסומ
תונוש תונוכתו ןימ

12.9

ישאר ילכלכ ףנע יפל ,תיקלח םידבועה זוחאו םיריכשה זוחא ,םיקסעומ
12.10

ןימו תד ,ילכלכ ףנע יפל ,םיריכשו םיקסעומ
12.11

הדובע בושייו םירוגמ בושיי תרוצ ,ילכלכ ףנע יפל ,םיקסעומ
12.12

םירוגמ תפנו זוחמ ,ילכלכ ףנע יפל ,םיקסעומ
12.13

ןימו הדובע זוחמ ,םירוגמ זוחמ יפל ,םיקסעומ
12.14

הדובעל תודיינ תגרדו םירוגמ תפנו זוחמ יפל ,םיקסעומ
12.15

ילכלכ ףנע יפל ,ריכשלו קסעומל עובשל הדובע תועש עצוממו הדובע תועש
12.16

ןימו הדובעב דמעמ יפל ,םיקסעומ
12.17

ןימו די חלשמ יפל ,םיריכשו םיקסעומ
12.18

היילע תפוקתו הדיל תשבי ,ןימ ,די חלשמ יפל ,םידוהי םיקסעומ
12.19

,ללכ ךרדב הדובעה ףקיה יפל ,תיקלח הדובעב םיקסעומ
ןימו תיקלח הדובעל הביס

12.20

,ילכלכ ףנע ,תורדעיה תביס יפל ,םתדובעמ תינמז םירדענה םיקסעומ
ןימו די חלשמ

12.21

םישדוחה 12 - ב הדובעו דומיל תונש ,ליג ,תד ,ןימ יפל ,םיקסעומ יתלב
לארשיב םינורחאה

12.22

,םירוגמ זוחמ ,םירוגמ בושיי תרוצ יפל ,םיקסעומ יתלב
היילע תפוקתו הדיל תשבי

12.23

ושפיחש הרשמ ףקיהו הדובע שופיח ןפואו ךשמ יפל ,םיקסעומ יתלב
12.24

הדובע שופיח ינפל הקוסעת ,הדובעה תקספהל הביס יפל ,םיקסעומ יתלב
הנורחא הדובע תקספה דעומו

12.25

,םיקסעומ יתלב רפסמ יפלו תיבה קשמ שארל הברק סחי יפל ,םיקסעומ יתלב
תיבה קשמב 14 - 0 ינב םידליו םיקסעומ

12.26

,היילע תפוקת ,יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת יפל ,הלעמו 15 ינב ךליאו 1990 ילוע
ןימו ליג תצובק

12.27

יחרזאה הדובעה חוכ תונוכת יפל ,הלעמו 15 ינב ךליאו 1990 ילוע
ןימו די חלשמ ,ילכלכ ףנע יפל םיקסעומו

12.28

(ץבוקמ) די חלשמו היילע תפוקת ,דומיל תונש יפל ,ךליאו 1990 ילוע םיקסעומ
12.29

תדו ןימ ,ליג ,םידומילו הדובע יפל ,34-15 ינב
12.30

ריכש תרשמל עצוממ רכשו רכש ,ריכש תורשמ
12.31

(הזע לבחו ןורמוש ,הדוהימ םידבוע ללוכ) ילכלכ ףנע יפל ,עצוממ רכשו רכש ,ריכש תורשמ
12.32

(ץראל ץוחמו ןונבל םורדו הזע לבח ,ןורמוש ,הדוהימ) םירז םידבוע לש ריכש תורשמ
םירחבנ םיילכלכ םיפנעב םקלחו

12.33

(הזע לבחו ןורמוש ,הדוהימ םידבוע אלל) ילכלכ ףנע יפל ,עצוממ רכשו רכש ,ריכש תורשמ
12.34

ישאר ילכלכ ףנע יפל ,ריכש תרשמל עצוממ רכשו רכש ,ריכש תורשמ
(הזע לבחו ןורמוש ,הדוהימ םידבוע אלל)

12.35

ילכלכ ףנע יפל ,עצוממ רכשו ריכש תורשמ ,תוימוקמ תויושר ידבועו הנידמ ידבוע
12.36

ןימו די חלשמ יפל ,תרוכשממו רכשמ וטורב תיפסכ הסנכה
12.37

ןימו דומיל תונש יפל ,תרוכשממו רכשמ וטורב תיפסכ הסנכה
12.38

הכשלה גוס יפל ,הקוסעתה תוריש לש הדובע תוכשלב הדובע ישרוד
12.39

ימואל חוטיבל דסומל ושגוהש ,הלטבא ימד םולשתל תועיבת
12.40

םימוציעו ודבאש הדובע ימי ,םיתבשומו םיתבוש ,תותבשהו תותיבש
12.41

תיברמה רקויה תפסותו רקויה תפסות רועיש
12.42םיריחמ


אובמםישרת םש
רפסמ

ןכרצל םיריחמ דדמ
א13

היישעתה תקופת לש םיינוטיס םיריחמ דדמ
ב13

םירוגמל היינבב המושת יריחמ דדמ
ג13


חול םש
רפסמ

םיריחמה ידדמ תמרב יונישה
13.1

םירחבנ םיריחמ ידדמ
13.2

ןכרצל םיריחמה דדמ
13.3

הצובק יפל ,ןכרצל םיריחמה דדמ
13.4

ילכלכ ףנע יפל ,ןכרצל םיריחמה דדמ
13.5

הצובק יפל ,םירוגמל היינבב המושת יריחמ דדמ
13.6

היינב יקרפ יפל ,םירוגמל היינבב המושת יריחמ דדמ
13.7

התמדוק תמועל הנש לכ ,תוריד יריחמב םייוניש
13.8

שיבכה דבורו גוס יפל ,הלילסב המושת יריחמ דדמ
13.9

ישאר ףנע יפל ,םיימוקמ םידעיל היישעתה תקופת לש םיינוטיס םיריחמ דדמ
13.10

הצובק יפל ,תואלקחה ףנע לש המושתו הקופת יריחמ דדמ
13.11

הייסולכואה ללכל םיסובוטואב המושת יריחמ דדמ
13.12

ירוביצה רוטקסב םיסובוטואב המושת יריחמ דדמ
13.13םיימואל תונובשח


אובמםישרת םש
רפסמ

2000 יריחמב ,יקסעה רוטקסה לש ימלוג ימוקמ רצותו ימלוג ימוקמ רצות
א14

2000 יריחמב ,שפנל תיטרפ הכירצל האצוהו שפנל ימלוג ימוקמ רצות
ב14


חול םש
רפסמ

קוש יריחמב ,ימלוגה ימוקמה רצותה לע האצוה
14.1

תורוקמב םישומישו תורוקמ
14.2

האצוה גוס יפלו הרטמ יפל ,תיטרפ הכירצל האצוה
14.3

תירוביצ הכירצל האצוה
14.4

ילכלכ ףנעו סכנה גוס יפל ,תימוקמ תימלוג העקשה
14.5

ל"וחב ומלושש תוסנכהו םיתורישו תורוחס אוביו אוצי
14.6

ילכלכ ףנע יפל ,תימואל הסנכהו יקנ ימוקמ רצות
14.7

ילכלכ ףנע יפל ,הריכש הדובעל הרומת
14.8

תימואלה הסנכהה תקולח
14.9

ימואל ןוכסיחו היונפ תימואל הסנכה
14.10

תודסומו םיימואלה תודסומה ,תוימוקמה תויושרה ,הלשממה לש תופטוש תואצוהו תוסנכה
חוור תנווכ אלל םיירוביצ
14.11

םיירוביצ תודסומו םיימואלה תודסומה ,תוימוקמה תויושרה ,הלשממה תואצוהו תוסנכה
חוור תנווכ אלל
14.12

חוור תנווכ אלל םייטרפ תודסומו תיב יקשמ לש ןוכסיחו היונפ הסנכה
14.13

חוור תנווכ אלל םייטרפ תודסומו תיב יקשמ לש ןוכסיחו תמאתומ היונפ הסנכה
14.14

ל"וח םע תופטוש תואקסע
14.15

תוכימתו םיסמ
14.16

תימוקמה תימלוגה העקשהה ןומימ
14.17

ןוה תדיחיל האושתו רצות תדיחיל הדובע תואצוה ,הדובע תעשל יקנ ימוקמ רצות
14.18

עציה חול
14.19םימולשתה ןזאמ


אובמםישרת םש
רפסמ

ףטושה ןובשחב ןועריגו תופטוש תורבעה
א15

ץוח עבטמב םיסכנו ץוח תויובייחתה
ב15


חול םש
רפסמ

םימולשתה ינזאמ םוכיס
15.1

םימולשתה ןזאמ
15.2

תוסנכהו םיתוריש ,תורוחס
15.3

רוטקס יפל ,לארשי לש תויובייחתהב םייוניש
15.4

ץראל ץוחל תויובייחתה
15.5

ץוח עבטמב םיסכנ
15.6ץוח רחס


אובמםישרת םש
רפסמ

ירחסמ ןועריגו אוצי ,אובי
א16

תורוחס תצובק יפל ,אובי
ב16

תיגולונכט המצע יפל ,אוצי
ג16


חול םש
רפסמ

ץוח רחס ןזאמ
16.1

ךרעו ריחמ ,חפנ ידדמ - אוציו אובי
16.2

ילכלכ דועיי יפל ,אובי ידדמו ילכלכ ףנע יפל ,אוצי ידדמ
16.3

(III ןוכדע) ק"טיס לש הנשמ גוסו גוס יפל ,אוציו אובי
16.4

דעי ץרא יפל ,אוציו היינק ץרא יפל ,אובי
16.5

תירקיע דעי ץראו ילכלכ ףנע יפל ,אוצי
16.6

תיגולונכט המצע יפל ,יתיישעת אוצי
16.7

ילכלכ ףנע יפל ,אוצי
16.8

ילכלכ דועיי יפל ,אובי
16.9

תירקיע היינק ץראו ילכלכ דועיי יפל ,אובי
16.10

ילכלכ דועיי יפל ,ןאוביה ידי לע םישדח םילקשב רלודל עצוממ םולשתו םיסמ ,אוביה ךרע
16.11ןוההו םיפסכה יקוש


אובמםישרת םש
רפסמ

רוביצה ידיב םייפסכ םיסכנ
א17

הסרובב תורחסנה בוח תורגיא לשו תוינמ לש יללכה דדמה
ב17


חול םש
רפסמ

רוביצה ידיב םייפסכ םיסכנ
17.1

רוביצה תונודקיפו םולשת יעצמא
17.2

תודסומב רוביצה לש ש"ועה תונובשחב םיבויח יפ לע ףסכה לש רוזחמה תוריהמ
םייאקנב
17.3

םייאקנב תודסומ תועצמאב רוביצל יארשא
17.4

קשמ יפנע יפל ,םיירחסמ םייאקנב םידיגאת תועצמאב רוביצל יארשא
17.5

ןוכסיחה תוינכותב תכרעושמה הרתיה
17.6

תרגיאה גוס יפל ,הסרובב תומושרה בוח תורגיא לש קוש ךרע
17.7

יפנע יפל ,הסרובב םימושרה תוינמב הרמהל םינתינ ךרע תוריינו תוינמ לש קוש ךרע
רחסמה
17.8

ריינה גוס יפל ,הסרובב יתנשה רוזחמה רועישו קוש ךרע ,תואקסע חפנ
17.9

ךרעה תוריינ יגוס יפל ,הסרובה תועצמאב ןוה סויג
17.10

הסרובב תורחסנה בוח תורגיאל םיללוכ האושת ירועיש לש םידדמ
17.11

הסרובב תורחסנה תוינמל םיללוכ האושת ירועיש לש םידדמ
17.12

תירבה תוצרא לש רלודל סחיב ילארשיה לקשה לש ןיפילחה רעש
17.13

ץוח תועבטמ לש םיעצוממ םיגיצי םירעש
17.14םיקסע


אובמםישרת םש
רפסמ

קשמה יפנע ןוידפ
א18

יקסעה רוטקסבו (ICT) עדימה תויגולונכט יפנעב הקוסעתו (ג"מת) ימלוג ימוקמ רצות
ב18


חול םש
רפסמ

ילכלכ ףנע יפל ,ףסומ ךרע סמ ינותנ יפ לע ןוידפו םיקסוע
18.1

םיקסע לש הריגסו החיתפ
18.2

ןוידפה לכ ךס ךותמ ספא מ"עמ רועישב ןוידפה זוחא
18.3

תורוחס תצובק יפל ,וב-לכ תויונחבו "תרשרש" תויונחב ,קוויש תותשרב תוריכמה ידדמ
18.4

ןורמושו הדוהילו ימוקמה קושל םירחבנ אמייק-ינב הכירצ ירצומ לש הקפסא
18.5

תרושקתהו הרובחתה ,םיתורישה ,רחסמה יפנע
18.6

ףנע יפל ,יקסעה רוטקסב עובשב הדובע תועשו םיקסעומ
18.7

יקסעה רוטקסה לש ימלוג ימוקמ רצות
18.8

(ICT) עדימה תויגולונכט יפנעב אוציו ימלוג ימוקמ רצות ,הקופת
18.9

(ICT) עדימה תויגולונכט יפנעב ריכשל הדובע תולעו הדובע תולע ,םיקסעומ
18.10תואלקח


אובמםישרת םש
רפסמ

ףנע יפל ,םילודיגל יזיפה חטשה
א19

ישאר ףנע יפל ,תיאלקח הקופת
ב19


חול םש
רפסמ

םיירקיע םינותנ ,יאלקחה חטשה
19.1

יעבט רוזא יפל ,םייאלקחה םילודיגה יחטש
19.2

תירוזא הצעומ יפל ,םייאלקחה םילודיגה יחטש
19.3

השקמו המדא יחופת ,תוקרי ,הדש ילודיג חטש
19.4

בושיי תרוצ יפל ,םיחרפו תוקרי ,הדש ילודיג חטש
19.5

בושיי תרוצ יפל ,םיעטמה חטש
19.6

םירחבנ רוציי ימרוג
19.7

הדובעב דמעמו תד יפל ,תואלקחה ףנעב םיקסעומ
19.8

סכנה גוס יפל ,יאלקחה קשמב ןוה יאלמ
19.9

םירחבנ םייח ילעב
19.10

ריחמו תומכ ידדמו הקופת ,המושת
19.11

תואלקחב ימוקמ רצותו הקופת ,המושת
19.12

תואלקחב המושת
19.13

שומיש ידעי יפל ,ליעפ רמוח תוריכמ ינותנ - תואלקחל הרבדה ירמוח
19.14

תורחבנ תומושת
19.15

ףנע יפל ,תיאלקח הקופת
19.16

רצומ יפל ,םתרצותו םייח ילעב - תיאלקח הקופת
19.17

דועיי יפל ,תיאלקחה הקופתה ךרע
19.18

םיירקיע םירצומ לש רוציי
19.19

םיירקיע םירצומ לש אוצי
19.20

תדבועמה תרצותה דועיי יפל ,היישעת ילעפמל םיירט תוריפו תוקרי תקפסא
19.21

ןוזמה תקפסא ןזאמ
19.22

םויל שפנל ןוזמה תובאו תוירולק תונימז
19.23

םויל שפנל םילרנימו םינימטיו תונימז
19.24היישעת


אובמםישרת םש
רפסמ

יתיישעתה רוצייה דדמ
א20

םיריכש לש השעמל הדובע תועש ידדמ
ב20


חול םש
רפסמ

ןוידפו םיריכש לש הדובע רכש לכה ךס ,םיריכש ,םיקסעומ
20.1

רוטקסו לדוג תצובק יפל ,םיקסעומו םילעפמ
20.2

יפל ,םיריכש לש הדובע רכש לכה ךסו הדובע תולע ,ןוידפ ,םיריכש ,םיקסעומ ,םילעפמ
ישאר ףנע
20.3

(םידדמ) הדובע רכשו הקוסעת ,ןוידפ ,יתיישעת רוציי
20.4

(םידדמ) ישאר ףנע יפל ,הדובע רכשו תולע
20.5

תיגולונכט המצע יפל ,םיריכשה רפסמו יתיישעתה רוצייה תוחתפתה
20.6

(םידדמ) ץבוקמ הנשמ ףנע יפל ,םיריכשו יתיישעת רוציי
20.7

(רתוי וא םיקסעומ 5 םיקיסעמה םילעפמ) רוטקסו לדוג תצובק יפל ,םיקסעומו םילעפמ
20.8

,ריכשל הדובע תולע ,םיריכש לש השעמל הדובע תועש ,םיריכש ,םיקסעומ ,םילעפמ
5 םיקיסעמה םילעפמ) ישאר ףנע יפל ,קסעומל ימלוג ימוקמ רצותו תימלוג הקופת
(רתוי וא םיקסעומ
20.9

(רתוי וא םיקסעומ 5 םיקיסעמה םילעפמ) יעבט רוזאו הפנ ,זוחמ יפל ,םיקסעומו םילעפמ
20.10

(רתוי וא םיקסעומ 5 םיקיסעמה םילעפמ) ישאר ףנע יפל ,היישעתה לש ילכלכה ןובשחה
20.11םימו היגרנא


אובמםישרת םש
רפסמ

היגרנאה קשמל םירוטקידניא
א21


חול םש
רפסמ

היגרנא יגוס יפל ,לארשי לש היגרנאה ןזאמ
21.1

ימלוג ימוקמ רצותו קשמה תושרל היגרנא
21.2

שפנל ימלוג ימוקמ רצותו םייפוסה הישומיש ,קשמה תושרל היגרנא
21.3

ותקפסאו למשח רוציי
21.4

(1970 גוויס יפל) ילכלכ ףנע יפל ,למשח תקפסא
21.5

דועייו רוקמ יפל ,םתכירצו םימ תקפה
21.6יוניב


אובמםישרת םש
רפסמ

םירוגמל אלשו םירוגמל היינב תולחתה חטש
א22

םזוי יפל ,תוריד לש היינב תולחתה
ב22


חול םש
רפסמ

דועיי יפל ,היינבה חטש
22.1

זוחמו בושיי תרוצ ,םזוי יפל ,םירוגמל היינבה חטש
22.2

זוחמו דועיי יפל ,םירוגמל אלש היינבה חטש
22.3

םירדחו הריד לדוג יפל ,תוריד
22.4

זוחמו בושיי תרוצ ,םזוי יפל ,תוריד
22.5

תיטרפה היינבב הריכמל ורתונש תושדח תורידו ורכמנש תושדח תוריד
22.6

יפל ,המייתסנ םתיינבש םירוגמל םיניינבב ןיינבלו הרידל (םישדוח) עצוממ היינב ךשמ
ןיינבה חטש יפלו םזוי
22.7

רתיהה תלבק תנש יפל ,תיטרפה היינבב תורידהו םיניינבה ,היינבה חטש
22.8

דועייו םזוי ,זוחמ יפל ,יוניבב תימוקמ תימלוג העקשה
22.9

יוניבה ףנעב עובשב הדובע תועשו םיריכש ,םיקסעומ
22.10

לועיתו בויב ,םימ תורוניצ תחנה ,םישיבכ לש םוקישו הבחרה ,הלילס
22.11

בחורו גוס ,זוחמ יפל ,םישיבכ תלילס
22.12

רוניצה רמוחו רטוק ,זוחמ יפל ,םימ תורוניצ תחנה
22.13

זוחמ יפל ,לועיתו בויב תורוניצ תחנה
22.14החראה יתורישו תוריית


אובמםישרת םש
רפסמ

ץראל ץוחל םילארשי לש תואיציו ץראל םירקבמ תוסינכ
א23

תוריית תונולמב תוניל
ב23


חול םש
רפסמ

הרשא גוס יפל ,םירייתו םילארשי לש תואיציו תוסינכ
23.1

הרשא גוסו רבעמ ךרד יפל ,תואיציו תוסינכ
23.2

ליג יפל ,ץראל ץוחל םילארשי לש תואיצי
23.3

ל"וחב תוהש ךשמ יפל ,םילארשי לש תורזח
23.4

דעי ץראו העיסנ תרטמ יפל ,ןוירוג ןב הפועת למנ ךרד ואציש הלעמו 15 ינב םילארשי
23.5

תוחרזא יפל ,טוישב םיעסונו םירוגמ ץרא יפל ,םיריית תסינכ
23.6

ליג יפל ,םיריית תסינכ
23.7

ץראב תוהש ךשמ יפל ,םיריית לש תואיצי
23.8

הפועתה תרבח לש תימואלה תוכייתשההו הסיט גוס יפל ,םיאצויו םיסנכנ םיעסונו ותחנש םיסוטמ
23.9

םוכיס חול - ןולמ יתב
23.10

גוסו המר יפל ,ןולמ יתב
23.11

םירחבנ םיבושייב תוריית תונולמב םיקסעומו ןוידפ ,תוניל ,הסופת ,םירדח ,ןולמ יתב
23.12

,(הינסכא םע) הדש רפס יתבו םייפותיש םיבשומבו םיצוביקב ירפכ חוריא ,רעונ תוינסכא
זוחמ יפל

23.13

המר יפל ,רדחל עצוממו לכה ךס ,תוריית תונולמ לש ילכלכה ןובשחה
23.14תרושקתו הרובחת


אובמםישרת םש
רפסמ

םיכרד תונואתב םיגורה
א24

םכרואו םישיבכה חטש ,בכר ילכ תבצמ ,תיתנש העוסנ
ב24


חול םש
רפסמ

םייזיפ םינותנ - הרובחת
24.1

(הזע לבחמו ןורמושמ ,הדוהימ םידבוע אלל) ישאר ףנע יפל ,הדובע רכשו ריכש תורשמ
24.2

םירחבנ םיישאר םיפנעב הדובע תמושתו ןוידפ
24.3

לארשי תבכר יתוריש
24.4

תירוביצ הרובחתב םיסובוטוא
24.5

הליגו היינואה גוס יפל ,רחוסה יצ לש סמעמו הסופת ,תוינוא
24.6

םילמנבו תימי הלבוהב הדובע תמושתו ןוידפ ,םיעסונו םינעטמ ,תוינוא תעונת
24.7

הפועת ילמנו הפועת תורבח יתורישב הדובע תמושתו ןוידפ
24.8

(רכש תוסיט ללוכ) ראודו םינעטמ ,םיעסונ לש תימואל-ןיב תיריווא העונת
24.9

לארשיל רכש תוסיט
24.10

הדובע תמושתו רצות ,ןוידפ
24.11

םיילועפת םינותנ
24.12

חטשו ךרוא יפל ,תולולס םיכרד
24.13

בכרה גוס יפל ,םייעונמ בכר ילכ
24.14

רוציי תנשו ללוכ לקשמ ,קלד גוס יפל ,תויאשמ
24.15

בכר גוס יפל ,תיצראה ('זרטמוליק) העוסנה ןדמוא
24.16

עובשב םוי יפל ,תינוריע-אל תיצרא ('זרטמוליק) העוסנ
24.17

קלדה גוס יפלו ,בכרה ליגו גוס יפל ,בכרל ('זרטמוליק) העוסנ עצוממ
24.18

ןוישיר תגרד יפל ,גוהנל םישרומ
24.19

ליגו ןוישיר תאצוה תנש יפל ,גוהנל םישרומ
24.20

םיברועמ םיגהנו בכר ילכ ,םיעגפנ ,םיעגפנ םע םיכרד תונואת
24.21

הנואת גוס יפל ,םיעגפנ םע םיכרד תונואת
24.22

עגפנה גוסו ליג ,ךרד גוס יפל ,םיכרד תונואתב םיעגפנ
24.23חוטיבו םיקנב


אובמםישרת םש
רפסמ

חוטיב יפנע יפל ,תוילארשי חוטיב תורבח ידי לע ולבקתנש תוימרפ
א25

תונמאנ תונרק בכרה
ב25


חול םש
רפסמ

לארשי קנב לש תויובייחתההו םיסכנה םוכיס
25.1

םייאקנבה תודסומה ינזאמ םוכיס
25.2

תואתנכשמל םיקנבה ינזאמ םוכיס
25.3

חוטיב יפנע יפל ,יללכ חוטיב יקסעמ תוילארשי תורבח לש תועיבתו תוימרפ
25.4

ירקיע חוטיב ףנע יפל ,חוטיבה יקסע תוח"וד םוכיס
25.5

תוילארשיה חוטיבה תורבח לש דספהו חוור תוח"וד םוכיס
25.6

תוילארשיה חוטיבה תורבח ינזאמ םוכיס
25.7

ןרקה גוסו םיסכנה בכרה יפל ,תונמאנה תונרק לש םיסכנה קית
25.8

םיסכנה בכרהו הפוקה גוס יפל ,למג תופוק יסכנ םוכיס
25.9חותיפו רקחמ


אובמםישרת םש
רפסמ

2000 יריחמב ,יחרזא פ"ומל תימואל האצוה
א26

עצבמ רוטקס יפל ,יחרזא פ"ומל תימואל האצוה
ב26


חול םש
רפסמ

ןמממ רוטקסו עצבמ רוטקס יפל ,יחרזא פ"ומל תימואל האצוה
26.1

האצוה גוס יפל ,יחרזא פ"ומל הלשממה ידרשמ תואצוה
26.2

ןומימ רוקמו דסומ ,יעדמ םוחת יפל ,תואטיסרבינואב דחוימ ןומימ ילעב םירקחמ לע תואצוה
26.3

יקסעה רוטקסב םיקסעומו ןוידפ ,ןומימ ,תועקשה ,תואצוה
26.4

ישאר ףנע יפל ,היישעתב פ"ומב םיקסעומו פ"ומ ןומימ ,תועקשה ,תואצוה
26.5

השקבה רוקמ יפל ,לארשיב םיטנטפ םושירל ושגוהש תושקב
26.6הביבסה תוכיא


אובמםישרת םש
רפסמ

תויתרובחת רוטינ תונחתב ,(NOx) ןקנח תוצומחת ללכ לש םייתנש םיזוכיר
הממיב העש יפל ,ביבא לת ןילופורטמב

א27


חול םש
רפסמ

,עצבמ רוטקס יפל ,הביבסה תוכיא תרימשל םיירוביצ םיתורישל האצוה
האצוה גוסו תוריש גוס

27.1

האצוה גוסו עצבמ רוטקס יפל ,הביבסה תוכיא תרימשל םיירוביצ םיתורישל האצוה
27.2

םיקלד תפירשמ הטילפ תויומכ
27.3

קלד גוס יפל ,קלד תפירשמ תוטילפ
27.4

קלדה ןכרצ יפל ,קלד תפירשמ תוטילפ
27.5

תוהובג רוטינ תונחתמ (NOx) ןקנח תוצומחת ללכו (SO2) תינצמח-וד תירפג יזוכיר
27.6

תוהובג רוטינ תונחתמ (SPM) ףחרמ קבא יקיקלחו (O3) ןוזוא יזוכיר
27.7

תויתרובחת תונחתמ (CO) ינצמח-דח ןמחפו (Nox) ןקנח תוצומחת ללכ יזוכיר
27.8

הצחרה יפוח ימ לש תוימגדמ תוילאיבורקימ תוקידב
27.9

לופיט ינוכממ םיכפש תויומכ
27.10

ן"דפשה לעפמב םיבשומ םימו ןיחלוק דספה ,הרדחהל ןיחלוק ,םיימלוג םיכפש לש תיתנש תומכ
27.11

םילחנ ימ לש תויגולויבו תוימיכ תוקידב
27.12

הפנו זוחמ יפל ,םזגו תירחסמ ,תיתיב הקצומ תלוספ
27.13

רמוחה גוסו לופיט תטיש יפל ,בבוח תמר רתאב לופיטל הרבעוהש תנכוסמ תלוספ
27.14

שומיש ידעי יפל ,הרבדה ירמוח
27.15תוימואל-ןיב תואוושה


אובמםישרת םש
רפסמ

םימאתומ םינותנ - הדובעה חוכמ םיקסעומ יתלבה זוחא
א28

היינקה חוכ יווש יפלו ןיפילח רעש יפל , שפנל (ג"מת) ימלוג ימוקמ רצות
ב28


חול םש
רפסמ

הייסולכוא תופיפצו הייסולכוא ,חטש
28.1

תוקונית תתומתו םייח תלחות
28.2

ליג תצובק יפל ,הדימל ירועיש
28.3

םימאתומ םינותנ - הדובעה ליגב הייסולכואהמ הדובעה חוכב זוחא
28.4

םימאתומ םינותנ - הדובעה חוכמ םיקסעומ יתלבה זוחא
28.5

(ג"מת) ימלוג ימוקמ רצות
28.6

ג''מתה לש תוימואל-ןיב תואוושהו היינקה חוכ יווש
28.7

שפנל האצוה דדמו םיריחמ תמר ידדמ ,היינקה חוכ יווש
28.8

םיימואל-ןיב םיריחמב שפנל תורוקמב םיימוקמ םישומישו (ג"מת) ימלוג ימוקמ רצות
28.9

תורוקמב םיימוקמ םישומישלו (ג''מת) ימלוג ימוקמ רצותל םיריחמה תמר ידדמ
28.10

הדובעה חוכב קסעומלו שפנל ג''מת
28.11

תרושקתו הרובחת יתוריש לש תילאודיבידניא הכירצל םיריחמ ידדמו שפנל האצוה דדמ
28.12

תואירבל תימואל האצוה
28.13

ךוניחל תימואל האצוה
28.14

יחרזא (פ"ומ) חותיפו רקחמל תימואל האצוה
28.15

(ICT) עדימה תויגולונכט יפנע
28.16

רעיה חטשו יאלקחה חטשה
28.17
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1997- © תורומש תויוכזה לכ


כתבו לנו חיפוש עזרה