תוירגיסב שומיש ילגרה 203
םיאפור ברקב קבט ירצומבו
לארשיב


יללכ רואית .1
.לארשיב םיאפור ברקב ןושיע יפלכ תודמעו ןושיע ילגרה רקס
השיגב ךרוצהו יאופרה תווצה לש דוקפתב דקמתמ רקחמה
ינתונכ ןה ,הלופכ
יוניש ינכוסכ ןהו אמגוד
רגאמה רואית
שונא יבאשמ ,תואירבל הרושקה תוגהנתה
רגאמה אשונ
רקחמ/רקס
רגאמ גוס
יצרא ללכ
יפרגואיג רוזא
לארשי תנידמב םישרומ תואפורו םיאפור
רגאמה תדיחי
דרשמב תמייקה ,לארשי תנידמב םיאפורה לכ לש תיצרא המישר
עוצקמ לכב .תוחמתהה תועוצקמ יפל תולוכשאב המגדנ ,תואירבה

ופתתשהש םיאפור לש ההז זוחא יארקא ןפואב ומגדנ תוחמתה
םגדמב
םגדמה
815
תודיחי 'סמ
רגאמה
ןולאש
עדימה רוקמ

תוסחייתה תפוקת .2
8/93
הלחתה ךיראת
1/94 םויס ךיראת - ימעפ דח
הפוקתה

תידסומ תוירחא .3

רקחמה תזכרמ ,הנפד ינק 'בג
רשקה שיא םש

ןליא-רב תטיסרבינוא ,תואירבה לש היגולויצוסל המגמה
דסומו הדיחי

,03-6350995 'סקפ ,03-5318967 'לט
Kannyd@ashur.cc.biu.ac.il ינורטקלא ראוד
תרושקת

תושיגנ .4
UNIX
ןסכאמ
טסקט יעטק ןיא - (תירפסמ) תירמונ קר
טסקטה תפש
לארה יסוי 'רד ישארה רקוחה םע םואתב
תבשחוממ השיג
תולבגה ןיא
השיגב תולבגמ

תורעה .5
גישהל התייה הרטמה .םגדמהמ 27% - הייסולכואה יוסיכ ףקיה
כ לש תונעה זוחאל יפצ םע םיאפור 3,000 לש ףקיהב םגדמ
.א :םימעט ינשמ עבונ ךומנה תונעיהה זוחא .50%-60% -
תנדועמ התייה אל תואירבה דרשמ לש םיאפורה תמישר
םע ורזח תופטעמ לש דאמ הובג זוחאו םיאפורה תובותכב
.הנוכנ הניא תבותכה יכ ראודהמ העדוה
ץמאמ ךשמה ורשפא אל ירוקמה רקחמה לש ביצקתה תולבגמ .ב
.הנושארה םעפב ונע אלש םיקדבנ ןברדלו רתאל


םייזכרמ םימוסרפ .6רגאמב םינתשמה .7
רגאמב ההזמ הנתשמ ןיא
יוהיז הנתשמ
ירקיע

year of birth gender marital status country of birth year of
aliya father's birth country primary position time of working there
medical specialty time of practicing ever smoked daily for 6 months
age of initiation age of daily smoking mainly smoke
cigarettes/cigars/pipe when stopped smoking currently smoking
mainly smoke today days smoked last month cigarettes/cigars/pipe
in the last 30 days main reason to smoke times to stop smoking
want to stop smoking today smoke at work frequency of smoking
infront of patients smoking habits 5 years from today smoking
permitted in work colleagues smoke practice involve with patients
ask patients about their smoking warn patients about smoking permit
smoking in your clinic when do you advise patients to stop smoking
experience with smoking ceasetion method to patients presence of
physical symptoms protecting of your health financial reasons
show discipline pressure from colleagues for not disturbing others
to be an example for patients/colleagues/children personal health
behaviors personal smoking behaviors alcohol consumption health
behaviors do not influence physicians have the responsibility the
majority of smokers can stop it's unsafty to be near a smoker
physicians have to set an example the majority of smokers will not
stop advising is effective method physicians know a method actual
knowledge about smoking hospitals should forbid smoking at each floor
in the hospital smoke policy at workplace commercial advertisment on
tobacco smoking should be prohibited in public selling prices of
tabacco should no selling of tabacco health providers should train
no cigarette automates smoking leads to addiction changes in doctor
behavior influence
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-1999 © תורומש תויוכזה לכ