תואירבב עדימ ירגאמ
םיבשחוממ עדימ ירגאמל ךירדמ
לארשיב תואירבה רקחל םירושקה םיאשונב
םייאופר םירקחמ ןרק עויסב ןכוה ךירדמה
לארשיב תואירב יתורש ןעמל תיתשת חותיפו
םיאשונ יפל הסינכ

תודסומ יפל הסינכ

םילימ יפל הסינכ

םיאשונב םיבשחוממה עדימה ירגאמ לש רואת וכותב זכרמ תואירבב עדימ ירגאמ ךירדמ
םיללכנ ךא ,תימואל המרב עדימ ירגאמב רקיעב דקמתמ ךירדמה .לארשיב תואירבל םירושקה
םירושקה םיאשונ םג םיללכנ ,םילבוקמ תואירב יאשונל ףסונב .םיירוזא םירגאמ רפסמ םג וב
םידדמו תיאופר הלכלכ ,תואירב יתורש להנימ ,תילטיו הקיטסיטטס ןוגכ ,תואירבל
.םייתביבס
םירושקה םיבשחוממה םירגאמה ללכמ תיקלח המישר םיווהמ םירגאמה השישו םינומש האמ
םירגאמה ירפסמ ןושארה ךרכב .םידרפנ םיכרכ ינשב סופדל ואצי םירגאמה .לארשיב תואירבל
ןמיסכ שמשמ רגאמה רפסמ) 200-מ םיליחתמ םירגאמה ירפסמ ינשה ךרכב .1-132 ןיב םיענ
.תבלושמ הרוצב םיכרכה ינשל םיסחייתמ שופיחה תוחתפמ .(דבלב יוהיז
תועצמאב ,רגאמל יארחאה ףוגה וא דסומה ידי לע רסמנש עדימ לע ססובמ םירגאמה רואת
.ןולאש
ךירדמב שומישל םירבסה
.רגאמ לכ לש טוריפב םיעיפומ םה וב רדסה יפל ,םיחנומ רפסמל םירבסה ןלהל
.רקחמ/רקס וא (רוטינ יכרוצל ללוכ) ילהנמ - םינותנה ףוסיא תרוצל תוסחייתה :רגאמה גוס
חרכהב אלו) םינתשמה םיסחייתמ הילאש תיסיסבה הדיחיה - רגאמה לש אושנה :רגאמה תדיחי
.(רגאמה לש המיגדה תדיחי
.התשענו הדימב ,המיגדה תטיש לש רצק רואית :םגדמה
.רגאמה תודיחי רפסמ לש לדוג רדס :רגאמה תודיחי רפסמ
.םינותנה םיסחייתמ הילא הפוקתה תליחת :הלחתה ךיראת
.רגאמה ךותמ עדימ לבקל ןוגראל ץוחמ שמתשמל ןתינ ןהב תורוצה :תבשחוממ השיג
םיאשונ חתפמ
תיברמו תויה .םיניינעה ןכותב רגאמה עיפוי אשונ הזיא תחת עבוק רגאמה לש ירקיעה ואשונ
םהילא םיאשונה לכ םיניוצמ םיאשונה חתפמב ,םיאשונ רפסמ יפל גוויסל םינתינ םירגאמה
.רגאמה סחייתמ
תודסומ חתפמ
שמחב םירדוסמ תודסומה .םהילע םייארחאה תודסומה יפל םירגאמה לש המישר ליכמ חתפמה
םילוח יתב .ד ןונכתו רקחמ ינוכמ .ג תואטיסרבינוא .ב הנידמ תודסומ .א :תוצובק
.םירחא םינוגרא .ו םילוח תופוק .ה
םיחנומ חתפמ
חנומה דצל .ונל וחוודש יפכ ,וב םיירקיע םינתשממ ןכו רגאמה רואיתמ וחקלנ םיחנומה
.םיטנוולרה םירגאמה לש רגאמה רפסמ םושר
ףסונ עדימ תלבק
,רגאמה לש רשקה שיאל תורישי תונפל שי ךירדמב םימושרה הלאל םיפסונ םיטרפ תלבקל
.תובותכה תמישרב - ךייש אוה וילא דסומה תבותכו ,רגאמה רואיתב םיעיפומ ויטרפש

moria@cbs.gov.il :הירומל תונפל ןתינ עדימה ירגאמ ךירדמב שומיש יבגל תופסונ תולאשב
םירגאמ יבגל תוינפ הזב םינימזמו ,השדח הרודהמ רובע םירגאמ טולקל םיכישממ ונא
.תוראהו תורעה ,תומלשה לבקל חמשנ ,ןכ ומכ .םימיאתמ(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-1999 © תורומש תויוכזה לכ