מאזן האנרגיה של ישראל
Unit: יחידה:
Electricity and Solar Energy for Water Heating - Million KWH חשמל ואנרגיית שמש לחימום מים - מגוט"ש
Natual Gas - Million SCM (Standart Cubic Meters) גז טבעי - במיליוני מ"ק
Other - Thousands of Metric Tons אחרים - אלפי טון מטריות
Coal Oil Shales Crude Oil Refinery Feedstocks Liquefied Petroleum Gas(Lpg) Motor Gasoline Kerosene, Jet Fuel Gas Oil, Diesel Oil Total Fuel Oil Naphtha, White Spirit Other Petroleum Products Total Petroleum Products Electricity Heat And Steam Solar Energy For Water Heating
פחם פצלי שמן נפט גולמי חומר זינה לזיקוק גז פחמימני מעובה - גפ"מ בנזין לרכב קרוסין , דס"ל סולר,דיזל סה"כ מזוט נפתא, בנזין נר"מ מוצרי נפט אחרים סך הכל מוצרי נפט חשמל חום וקיטור אנרגיית שמש לחימום מים
Indigenous Production הפקה מקומית
Imports יבוא
Exports יצוא
Marine Bunkers תדלוק אניות
Stock Changes שינויים במלאי
Statistical Differences הפרשים סטטיסטיים
Total Primary Energy Supply אספקת אנרגיה ראשונית
Petroleum Refineries זיקוק נפט
Total Electricity Generation יצור חשמל-סה"כ
For Public Consumption לשימוש ציבורי
For Own Consumption לשימוש עצמי
Own Use And Losses צריכה עצמית והפסדים
Total Final Consumption צריכת אנרגיה סופית