רשימת פרסומים נבחרים

יולי 2003


(א)   שנתון סטטיסטי לישראל 2002
(ב)  ירחונים
(ג)  רבעונים
(ד)   לקטים מסדרת "לקט ממצאים סטטיסטיים" כ- 30 לשנה - (ר' פרסומים לפי נושא)
(ה)  פרסומים מיוחדים - ראה פרסומים לפי נושא
(ו)  פרסומי מפקד האוכלוסין והדיור 1995
(ז)  פרסומים טכניים (כלים לעבודה הסטטיסטית)
(ח)  פרסומי יובל (במלאת 50 שנה למדינת ישראל)
(ט)   פרסומים לפי נושא ואחרים (בסדר אלף-בית)-פרסומים מיוחדים (פ"מ)
(י)  אינדיקטורים חברתיים - ראה פרסומים לפי נושא
(יא)  פרסומים מסדרת "סטטיסטי-קל" - ראה פרסומים לפי נושא

הערות
בקנייה ישירות מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - אין להוסיף מע"מ. .(1)
דמי משלוח בדואר: 15.- ש"ח. .(2)
לרוכש חוברת תרשימים ללא השנתון - המחיר: 40.- ש"ח. .(3)
ניתן לרכוש כל כרך בנפרד: כרך א' (טקסטים) 100.- ש"ח; כרכים ב' ו-ג' (מפות) 120.- ש"ח כל אחד. .(4)
ניתן לרכוש כל כרך בנפרד: 100.- ש"ח כל אחד. .(5)
מתפרסם גם באינטרנט - www.cbs.gov.il .(int.)
לוחות ו/או טקסטים הניתנים לרכישה על גבי דיסקטים. disk
הדיסקט מכיל לוחות מפורטים .(*)
(1) המחיר
בש"ח
(ללא מע"מ )
   
(2)עותק
אחד
מנוי      
 200 .-     שנתון סטטיסטי לישראל 2002 (כולל חוברת תרשימים ותקליטור) (Int.) (א)
40 .-     אוכלוסייה, תנועות דמוגרפיות ומשקי בית 1999 (גם תקליטור)
15 .-     ישראל במספרים 2001 (עברית-אנגלית) (.Int רק בעברית)
15 .-     ישראל במספרים 2002 (עברית-אנגלית)
 0 .-     ירחונים (ב)
50 .- 600 .- disk הירחון הסטטיסטי לישראל (Int.)
50 .- 600 .- disk ירחון לסטטיסטיקה של מחירים, כולל סדרה רב-שנתית (Int.)
45 .-     מדדי מחירים - סדרה רב-שנתית בלבד
0 .-     ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ (רק באינטרנט)
 0 .-     רבעונים (ג)
50 .-     רבעון לסטטיסטיקה של סחר חוץ (עד סוף 2002)
50 .- 200 .- disk רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
50 .- 200 .-   רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה
50 .- 200 .-   רבעון לסטטיסטיקה חקלאית
50 .- 200 .-   פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל (Int.)
 0 .-     לקטים מסדרת "לקט ממצאים סטטיסטיים" כ- 30 לשנה - (ר פרסומים לפי נושא) (ד)
 0 .-     פרסומים מיוחדים - ראה פרסומים לפי נושא (ה)
 0 .-     פרסומי מפקד האוכלוסין והדיור 1995 (ו)
120 .-   disk אוכלוסייה ומשקי בית - סיכומים ארעיים (פרסום מס' 1)
75 .-   disk דירות ומבנים - סיכומים מרישומי הפוקדים (פרסום מס' 2)
140 .-   disk רשימת היישובים - מאפיינים גיאוגרפיים ואוכלוסייה 1995-1948 (פרסום מס' 3)
60 .-   disk אוכלוסייה ביישובים המונים 2,000 תושבים ויותר - נתונים דמוגרפיים נבחרים (לקט 1998/11)
130 .-   disk אוכלוסיית המוסדות (פרסום מס' 4)
60 .-   disk אוכלוסיית המוסדות - ממצאים נבחרים (פרסום מס' 4א)
110 .-   disk הקיבוצים ואוכלוסייתם (פרסום מס' 5)
60 .-   disk הקיבוצים ואוכלוסייתם - ממצאים נבחרים (פרסום מס' 5א)
250 .-     החלוקה הגיאוגרפית סטטיסטית של יישובים עירוניים בישראל (3 כרכים) (פרסום מס' 6)
300 .-   disk תכונות דמוגרפיות של האוכלוסייה ביישובים ובאזורים סטטיסטיים (3 כרכים) (פ' מס' 7)
300 .-   disk תכונות חברתיות-כלכליות של אוכלוסייה ומשקי בית ביישובים עירוניים המונים 2,000 תושבים ויותר ובאזורים סטטיסטיים - 2 כרכים (פרסום מס' 8)
60 .-   disk תכונות חברתיות-כלכליות של אוכלוסייה ומשקי בית ביישובים עירוניים המונים 2,000 תושבים ויותר - ממצאים נבחרים (פרסום מס' 8א)
60 .-   disk צפיפות דיור, בעלות על דירה ומוצרים בני-קיימא במשקי בית בישראל - ממצאים נבחרים (פרסום מס' 9א)
75 .-   disk רמת ההשכלה של האוכלוסייה בישראל - ממצאים נבחרים (פרסום מס' 10א)
60 .-   disk עולי 1995-1990 - מאפיינים גיאוגרפיים, דמוגרפיים וחברתיים-כלכליים - ממצאים נבחרים (פרסום מס' 11א)
60 .-   disk בני 65 ומעלה - מאפיינים גיאוגרפיים, דמוגרפיים וחברתיים-כלכליים - ממצאים נבחרים (פרסום מס' 12א)
150 .-   disk אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה (פ' מס' 13), (תקציר באינטרנט)
110 .-     שאלון מפקד 1995 - נושאי החקירה (פרסום מס' 14)
75 .-     ישראל במפות (פרסום מס' 15) (תקליטור בלבד)
100 .-   disk להבין את המפקד - מילון מונחים, תהליכים וממצאים עיקריים (פרסום מס' 16)
100 .-   disk בני 17-15 - מאפיינים גיאוגרפיים, דמוגרפים וחברתיים-כלכליים (פרסום מס' 17)
 0 .-     פרסומים טכניים (כלים לעבודה הסטטיסטית) (ז)
50 .-     עדכון מדד מחירי תשומה בסלילת כבישים, ינואר 1996 (לקט 1996/5)
50 .-     מפתחות מעבר לסיווג החדש של ענפי הכלכלה (1993) ושל משלחי היד (1994) בסקרי כוח אדם בישראל (לקט 1996/17)
50 .-     החלפת מדגם מדדי שכר ותעסוקה 1995, והסיווג החדש של ענפי הכלכלה (לקט 1997/1)
50 .-   disk השתנות ימי עבודה ותאריכי החגים בישראל, 2010-1980 (לקט 1999/4)
90 .-   disk הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל - 2002, מגמות ל- 2002-1999 (ל' 2002/12) (תקציר)
50 .-     מדדי מחירים של תפוקה ותשומה בענף החקלאות (טכני 58)
75 .-     מדד המחירים לצרכן, 1992 (טכני 60)
125 .-     הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה,1993 - מהדורה שנייה (טכני 63) (תקציר)
130 .-   disk הסיווג האחיד של משלחי היד, 1994 (טכני 64)
75 .-     מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, 1995 (טכני 66)
110 .-     רשימת היישובים, אוכלוסייתם וסמליהם .2001 12. 31. (טכני 74)
75 .-   disk טיפולוגיה של משקי הבית והמשפחות בישראל 1999 (טכני 73)
90 .-   disk הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל-2003, מגמות ל-2000-2003(לקט 7/2003)
60 .-     הצגה חזותית של נתונים סטטיסטיים - כללים להכנת תרשימים ומפות
פרסומים לפי נושא

יולי 2003

13.מחקר ופיתוח
14.ממשלה ורשויות מקומיות
15.סטטיסטיקה משפטית ופלילית
16.עבודה ושכר
17.עלייה
18.רמת חיים ורווחה
19.תחבורה ותקשורת
20.תיירות ושירותי הארחה
21.תנועה טבעית
22.תעשייה ומסחר
23.תרבות, בידור וספורט
1.אוכלוסייה
2.איכות הסביבה
3.בינוי
4.בריאות
5.הגירה פנימית
6.חברה
7.חינוך והשכלה
8.חקלאות
9.חשבונות לאומיים
10.כספים וביטוח
11.מאזן התשלומים, סחר חוץ ואנרגיה
12.מחירים
המחיר בש"ח-ללא מע"מ
עותק אחד   מנוי    
 1.אוכלוסייה
60 .-     תכונות דמוגרפיות וחברתיות של הפונות לוועדות להפסקת היריון בישראל 1997 (לקט 2001/31)
0 .-   disk אוכלוסיית עולי בריה"מ לשעבר- נתונים נבחרים 1999 (רק ב-Internet)
75 .-   disk הגירה פנימית של עולי שנות התשעים בישראל, 1997 (פ"מ 1109)
75 .-   disk צפיפות דיור ומשקי בית בישראל, 1998-1997 (פ"מ 1122)
0 .-     תפקוד אישי, כושר ניידות והערכה עצמית בקרב בני +60, הגרים במשקי בית בישראל, 1997 (רק ב-Internet)
75 .-     תכונות דמוגרפיות של האוכלוסייה בישראל, 1995-1999 (פ"מ 1182) (כולל תקליטור)
0 .-     תחזיות אוכלוסייה בישראל עד שנת 2020 (רק ב-Internet)
60 .-   disk הגירה פנימית בישראל, 1997-1998 (לקט 2000/16) (הדיסקט מכיל לוחות מפורטים)
0 .-     אוכלוסייה ביישובים ובחלוקות גיאוגרפיות רחבות - נתונים סופיים, 2002(רק ב-Internet)
0 .-     האוכלוסיה הערבית בישראל (סטטיסטי-קל) (Int.)
0 .-     נשים וגברים, 2002, (סטטיסטי-קל) (.Int)
0 .-     אוכלוסייה, 2001 (סטטיסטי-קל) (Int.)
0 .-     בני 65 ומעלה, 2000, (סטטיסטי-קל) (Int.)
0 .-     ילדים, 2003, (סטטיסטי-קל) (Int.)
 2.איכות הסביבה
50 .-     סקר שפכים, 1994 (לקט 1996/35)
50 .-     הוצאה לשירותים ציבוריים לשמירת איכות הסביבה, 1993 (לקט 1997/37)
75 .-     אסופת מאמרים בנושא איכות הסביבה (אנגלית בלבד)
 3.בינוי
50 .-     סקר עלות בנייה למגורים (עבור בניינים שבנייתם נסתיימה בשנת 1995) (לקט 1998/39 )
50 .-   disk סקר דירות חדשות למכירה בבנייה פרטית,ינואר-מרץ 2003 (לקט 2003/8 )
60 .-   disk דירות ומבנים - סיכומים מרישומי הפוקדים (מפקד 1995 - פרסום מס' 2 )
75 .-     מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, 1995 (טכני 66 )
90 .-   disk הבינוי בישראל, 2001 (פ"מ 1194)
50 .-   disk סדרת פרסומי יובל (מס' 6) - בינוי
0 .-   disk בנייה, 2000, (סטטיסטי-קל) (.Int)
50 .-     עדכון מדד מחירי תשומה בסלילת כבישים, ינואר 1996 (לקט 1996/5)
 4.בריאות
50 .-     תמותה בקרב עולים מברית המועצות לשעבר 1994-1990 (לקט 1998/8)
130 .-   disk סיבות מוות, 1996-1997 (פ"מ 1124)
110 .-   disk סטטטיסטיקה אבחנתית של אשפוזים 1993 (פ"מ 1177)
60 .-   disk אשפוזים 1995 (פ"מ 1125)
60 .-   disk תמותת תינוקות 1996-1993 - מאפיינים דמוגרפיים-חברתיים (פ"מ 1127)
125 .-   disk סקר בריאות, אפריל 1996 - מרס 1997, ממצאים כלליים (פ"מ 1136)
150 .-     פרופיל דמוגרפי-בריאותי של היישובים בישראל, 1997-1993 (פ"מ 1144)
0 .-     מאגרי מידע בבריאות (מדריך למאגרי מידע ממוחשבים), כרך א' - אזל (Int.)
110 .-     מאגרי מידע בבריאות (מדריך למאגרי מידע ממוחשבים), כרך ב' (Int.)
75 .-   disk בריאות ומשאבי בריאות בישראל, 1995-1990 (אינדיקטורים חברתיים, מס' 1)
25 .-   disk סדרת פרסומי יובל (מס' 7) - בריאות
 5.הגירה פנימית
60 .-   disk הגירה פנימית בישראל, 1998-1997 (לקט 2000/16) (הדיסקט מכיל לוחות מפורטים)
75 .-   disk הגירה פנימית של עולי שנות התשעים בישראל, 1997 (פ"מ 1109)
 6.חברה
75 .-   disk ישראל 2000 - דו"ח חברתי (אינדיקטורים חברתיים מס' 3) (גם תקליטור)
100 .-     ישראל 2001 - דו"ח חברתי (אינדיקטורים חברתיים מס' 5) (גם תקליטור)
 7.חינוך והשכלה
50 .-     תלמידים ובוגרי מכינות קדם-אקדמיות והשתלבותם בלימודים על-תיכוניים וגבוהים - מחזורי תשנ"ג-תשנ"ז, מעקב עד תשנ"ז (לקט 1998/1)
50 .-     פנימיות במוסדות חינוך על-יסודיים, חינוך עברי, תשנ"ז (לקט 1998/40)
60 .-   disk מקבלי תארים מן האוניברסיטאות ומהמוסדות האחרים להשכלה גבוהה תש"ס, תשס"א (לקט 2002/22)
60 .-   disk מוסדות חינוך על-תיכוניים לא-אקדמיים תשנ"ח-תשנ"ט (לקט 2001/6)
60 .-   disk התמדה בלימודים ונשירה של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים (כיתות ט' עד י"ב), תשנ"ט (לקט 2001/22)
60 .-   disk מוסדות חינוך - גני ילדים ובתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, תשנ"ט (לקט 2001/28)
60 .-   disk מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, תשס"ב (לקט 2002/21)
60 .-   disk מוסדות חינוך על-תיכוניים ומוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, תשמ"ו, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ד (פ"מ 1015)
100 .-   disk רמת ההשכלה של האוכלוסייה בישראל, 1993-1977 (פ"מ 1027)
60 .-   disk מקבלי תואר שלישי, תשמ"ט-תש"ן, סקר מעקב, 1995 (פ"מ 1047)
60 .-   disk השתלבות ומהלך לימודים של סטודנטים באוניברסיטאות, מחזורים תשמ"א-תשנ"ד, מעקב עד תשנ"ה (פ"מ 1056)
100 .-   disk סקר שירותי חינוך ורווחה תשנ"ה, בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים - חינוך עברי וערבי (פ"מ 1066)
100 .-   disk סקר שירותי חינוך ורווחה תשנ"ו, בתי ספר תיכונים, חינוך עברי וערבי (פ"מ 1101)
50 .-   disk תלמידי כיתות י"ב, נבחנים בבחינות בגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים, 1998 (פ"מ 1169)
75 .-   disk נבחנים בבחינות בגרות ובבחינות גמר וזכאים לתעודה, תשנ"ו (פ"מ 1129)
60 .-   disk נגישות להשכלה על-תיכונית וגבוהה בקרב תלמידי י"ב בישראל, מחזורי תשמ"ד-תשנ"א, מעקב עד תשנ"ח (פ"מ 1130)
60 .-   disk החינוך בישראל - השוואה בינלאומית 1999 (פ"מ 1178)
60 .-   disk תלמידים עולים במוסדות חינוך - תשנ"ח-תשנ"ט (פ"מ 1162)
75 .-   disk חינוך ומשאבי חינוך בישראל, 1996-1990 (אינדיקטורים חברתיים, מס' 2)
50 .-   disk סדרת פרסומי יובל (מס' 9) - חינוך והשכלה
50 .-   disk תלמידי ישיבות ותלמידים המקבלים תגבור בלימודי קודש, תשנ"ט (לקט 2002/3)
60 .-   disk מכללות אקדמיות תשנ"ו, תש"ס, תשס"א (לקט 2002/19)
100 .-   disk סקר כוחות הוראה תש"ס (פ"מ 1193)
75 .-   disk מועמדים ללימודי תואר ראשון, סטודנטים ומקבלי תארים באוניברסיטאות, תשנ"ט-תשס"א, תכונות דמוגרפיות ופריסה גאוגרפית (פ"מ 1181)
75 .-     תהליכי שינוי בהישגי השכלה בישראל מאז שנות החמישים (דוחות מחקר מס'1)
100 .-     ההוצאה הלאומית לחינוך 1962-2000 (פרסום 1196)(int)
75 .-   disk סטודנטים באוניברסיטאות ובמוסדות אחרים להשכלה גבוהה, תשס"ב (לקט 5/2003)
 8.חקלאות
50 .- 200.-   רבעון לסטטיסטיקה חקלאית
50 .-     מדדי מחירים של תפוקה ותשומה בענף החקלאות (טכני 58)
100 .-   disk סקר החקלאות וההתיישבות, תשנ"ה 1995 (פ"מ 1081)
75 .-   disk החקלאות בישראל -2000 שטחים ובעלי חיים (לקט 2002/13)
50 .-   disk סדרת פרסומי יובל (מס' 2) - חקלאות
70 .-   disk חשבון ענף החקלאות בישראל 2001-2002 (לקט 6/2003)
 9.חשבונות לאומיים
50 .-     הוצאה לשירותים ציבוריים לשמירת איכות הסביבה, 1993 (לקט 1997/37)
75 .-   disk חשבונות לאומיים 2000-1995 (לקט 2001/24)
60 .-   disk פריון, הוצאות עבודה ותשואה להון בשנים 2001-1998 (לקט 2002/17)
110 .-   disk מוסדות ללא כוונת רווח בישראל, 1991 (פ"מ 1016)
60 .-   disk השפעת העברות בעין על התפלגות ההכנסות (פ"מ 1049)
75 .-   disk סקר הכנסות והוצאות של מוסדות ללא כוונת רווח, 1996-1980 (פ"מ 1077)
140 .-     לוחות תשומה-תפוקה, 1995 (פ"מ 1175)(כולל תקליטור)
100 .-   disk חשבונות לאומיים לישראל, 1997-1950 (פ"מ 1097)
75 .-   disk השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים 1997-1950 (פ"מ 1099)
75 .-   disk פרויקט ההשוואה הבינלאומי (ICP) - השוואה בינלאומית של התוצר המקומי הגולמי ומרכיבי ההוצאה העיקריים במונחי שווי הקנייה (PPP) 1996 (פ"מ 1151)
50 .-   disk סדרת פרסומי יובל (מס' 3) - חשבונות לאומיים
50 .-   disk הוצאות הביטחון בישראל 1950-2001 (לקט 2002/23) (Int.)
75 .-   disk ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 1989-2001 (פ"מ 1190) (Int.)
75 .-   disk ההוצאה הלאומית לבריאות, 1962-2001 (פ"מ 1191)(Int.)
75 .-   disk ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 1984/85-2001 (פ"מ 1192)(Int.)
0 .-     ההוצאה הלאומית לחינוך 1962-2000 (Int.)
 10.כספים וביטוח
50 .-   disk קופות גמל בישראל 1998 (לקט 1999/17) (Int.)
 11.מאזן התשלומים, סחר חוץ ואנרגיה
50 .-   disk אנרגיה בישראל, 2001 (לקט 2002/15)
50 .-     רבעון לסטטיסטיקה של סחר חוץ (עד סוף 2002)
75 .-     סטטיסטיקה של סחר חוץ, שנתי: יבוא 2002 לפי סחורות וארצות (רק תקליטור)(תקציר)
180 .-     סטטיסטיקה של סחר חוץ, שנתי: יבוא - סיווג סחורות
75 .-     סטטיסטיקה של סחר חוץ, שנתי: יצוא 2002-1996 סחורות וארצות (רק תקליטור) (תקציר)
180 .-     סטטיסטיקה של סחר חוץ, שנתי: יצוא - סיווג סחורות
110 .-     סקר ייעודי יבוא, 1988 (פ"מ 952)
50 .-   disk סדרת פרסומי יובל (מס' 5) - מאזן התשלומים
75 .-   disk מאזן התשלומים של ישראל, ינואר-דצמבר 2002 (לקט 2003/4)(תקליטור בלבד)
0 .-     ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ (רק באינטרנט)
 12.מחירים
40 .-     "דע" - מדד המחירים לצרכן (חוברת הסברה)
50 .- 600.- disk ירחון לסטטיסטיקה של מחירים, כולל סדרה רב-שנתית (Int.)
50 .-     מדדי מחירים - סדרה רב-שנתית בלבד
50 .-     סקר עלות בנייה למגורים (עבור בניינים שבנייתם נסתיימה בשנת 1995) (לקט 1998/39)
50 .-     מדדי מחירים של תפוקה ותשומה בענף החקלאות, 1986 (טכני 58)
75 .-     מדד המחירים לצרכן, 1992 (טכני 60)
75 .-     מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, 1995 (טכני 66)
 13.מחקר ופיתוח
75 .-   disk ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 1989-2001 (פ"מ 1190) (Int.)
75 .-   disk סקר מחקר ופיתוח בסקטור העסקי 1999 (לקט 2002/16) (Int.)
 14.ממשלה ורשויות מקומיות
125 .-     תוצאות הבחירות לכנסת ה -14, 29.5.1996 - כרך א' (פ"מ 1054)
125 .-     תוצאות הבחירות לכנסת ה- 14, 29.5.1996 - כרך ב' - פירוט לפי קלפיות (פ"מ 1055)
180 .-   disk תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות, כ"א בחשוון, תשנ"ט - 10.11.1998 (פ"מ 1112)
1200 .-     קובץ תוצאות הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה ב- 1996 וב -1999, לפי יישובים ואזורים סטטיסטיים, בשילוב נתונים ממפקד 1995 (SAS, ASCII, מבחר נתונים בEXCEL-) (תקליטור)
60 .-   disk אפיון הרשויות המקומיות ודירוגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה ב -1999, עפ"י מפקד האוכלוסין והדיור 1995 (פ"מ 1118)
0 .-     הצפון, 2002 (סטטיסטי-קל) (Int.)
0 .-     הדרום, 2002 (סטטיסטי-קל)(.Int)
0 .-     תל-אביב יפו, 2000 (סטטיסטי-קל) (.Int)
0 .-     קיבוצים, 1999 (סטטיסטי-קל) (.Int)
0 .-     תריסר ערים, 1999 (סטטיסטי-קל) (.Int)
75 .-     פערים בין-איזוריים בישראל:נתוני מפקד האוכלוסין והדיור 1948-1995 (דוחות מחקר מס'2)
200 .-   disk הרשויות המקומיות בישראל,2001 (פ"מ 1203)(גם על גבי תקליטור)(תקציר באינטרנט)
 15.סטטיסטיקה משפטית ופלילית
50 .-     סטטיסטיקה משפטית - בית המשפט העליון, 1996-1994 (לקט 1997/43)
50 .-     פעולות בתי המשפט, 1997 (לקט 1998/16)
50 .-   disk סטטיסטיקה פלילית, 1999-1998 (לקט 2001/5)
0 .-     סקר נפגעי עבריינות, 2001 (פ"מ 1195) (רק באינטרנט)
75 .-     סטטיסטיקה משפטית, 1993 (פ"מ 1031)
50 .-   disk סדרת פרסומי יובל (מס' 8) - פשיעה ומשפט
 16.עבודה ושכר
50 .-     החלפת מדגם מדדי שכר ותעסוקה 1995, והסיווג החדש של ענפי הכלכלה (לקט 1997/1)
60 .-   disk פריון, הוצאות עבודה ותשואה להון בשנים 1998-2001 (לקט 2002/17)
60 .-   disk סקרי כוח אדם, 2001 (לקט 2002/8)
60 .-     כוח עבודה בקרב בני 55 ומעלה בישראל, 1992-1986 (פ"מ 943)
90 .-     נשים בכוח העבודה בישראל 1997-1987 (פ"מ 1146)
50 .-   disk סדרת פרסומי יובל (מס' 10) - עבודה ושכר
0 .-     עבודה, 2001 (סטטיסטי-קל) (.Int)
160 .-   disk סקרי כוח אדם 2001 (פ"מ 1199) + תקליטור
 17.עלייה
50 .-     תעסוקת עולים שבאו מברית המועצות לשעבר באוקטובר-דצמבר 1993, מעקב לאחר שנתיים בארץ (לקט 1997/27)
50 .-     תמותה בקרב עולים מברית המועצות לשעבר, 1994-1990 (לקט 1998/8)
0 .-     אוכלוסיית עולי ברית המועצות לשעבר, נתונים נבחרים, 1999 (רק ב-Internet)
110 .-   disk אוכלוסיית עולי בריה"מ לשעבר, 1995 - מגמות דמוגרפיות (פ"מ 1076)
75 .-   disk העלייה לישראל, 1999 (פ"מ 1173)
75 .-   disk סקר הוצאות משק הבית 1999 - משקי בית של עולים (פ"מ 1156)
0 .-     עולי חבר העמים, 2001 (סטטיסטי-קל) (Int.)
0 .-     עולי חבר העמים, 2001 (סטטיסטי-קל) (בשפה הרוסית)(Int.)
 18.רמת חיים ורווחה
50 .-     סקר הכנסות, 2000 (לקט 2002/5)
110 .-     סקר הוצאות המשפחה, 1992/93 - חלק ג':תקציבי משקי בית, לפי רמת ההכנסה (פ"מ 985)
75 .-     סקר הוצאות המשפחה, 1992/93 - חלק ד': משקי בית של עולים, 1992/93 (פ"מ 1002)
110 .-     הכנסות שכירים (פרטים), 1993-1992 (פ"מ 1000)
75 .-   disk צפיפות דיור ומשקי בית בישראל, 1998-1997 (פ"מ 1122)
75 .-   disk סקר הוצאות משק הבית 1999 - משקי בית של עולים (פ"מ 1156)
60 .-   disk דיור ותנאי מגורים בישראל 1999-1990 (אינדיקטורים חברתיים מס' 4)
125 .-     מאגרי מידע ברווחה (מדריך למאגרי מידע ממוחשבים) (Int.)
0 .-     סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2002, (סטטיסטי-קל) (Int.)
0 .- 90.- disk אפיון הרשויות המקומיות ודירוגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה ב- 1999 , (פ"מ 1197)
 19.תחבורה ותקשורת
50 .- 200.- disk רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
50 .-   disk מצבת הנהגים בישראל, 2001 (לקט 2002/6)
75 .-     סקר משאיות, 1990 (פ"מ 924)
145 .-     סקר הרגלי נסיעה 1996/97 (פ"מ 1141)
75 .-     על גבי תקליטור (כולל גם טעויות דגימה ונתונים ליישובים נבחרים)
100 .-   disk תאונות דרכים עם נפגעים, 2002 - חלק א': סיכומים כלליים (פ"מ 1204)(int)
0 .-     תחבורה, 1999 (סטטיסטי-קל) (.Int)
0 .-   disk סקר נסועה (קילומטראז'), 2002(לקט 10/2003)
70 .-   disk כלי רכב מנועיים - מצבה ליום 31.12.2002 (פ"מ 1206)
110 .-   disk תאונות דרכים עם נפגעים, 2002 - חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות (פ"מ 1205)
100 .-   disk ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2002-1996 (פרסום פנימי)
 20.תיירות ושירותי הארחה
50 .- 200.-   רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה
60 .-   disk יציאות ישראלים לחו"ל 1998-1997 (לקט 2001/10)
120 .-     תיירות, 2001 (פ"מ 1189)
85 .-   disk מלונות - הכנסות, הוצאות ותוצר, 1999 (פ"מ 1183)
50 .-   disk סדרת פרסומי יובל (מס' 1) - תיירות
 21.תנועה טבעית
50 .-   disk לוחות תמותה שלמים של ישראל, 1999-1995 (לקט 2001/12) (Int.)
60 .-   disk תנועה טבעית: תמותה 1996 (פ"מ 1108)
60 .-   disk תמותת תינוקות 1996-1993 - מאפיינים דמוגרפיים-חברתיים (פ"מ 1127)
0 .-     תנועה טבעית: נישואין וגירושין, 1999 (פ"מ 1198) (רק באינטרנט)
 22.תעשייה ומסחר
50 .-   disk דו"חות פיננסיים של ענף התעשייה 1995 (לקט 1999/12)
50 .-   disk סקר מבנה כוח אדם, דפוסי עבודה וחדשנות בתעשייה 1997 (לקט 1999/16)
60 .-   disk מדדי תעשייה, סיכומים שנתיים, 2001 (לקט 2002/14)
75 .-   disk סקר מחקר ופיתוח בסקטור העסקי 1998 (לקט 2001/26) (Int.)
60 .-   disk סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת 1997-1996 (לקט 2001/29) (Int.)
75 .-   disk סקר מלאי ההון הקבוע הגולמי בתעשייה 1.1.1992 (פ"מ 1098)
75 .-   disk סקר מוצרים וחומרים בתעשייה 1995 (פ"מ 1123)
125 .-     סקרי התעשייה 1999 (פ"מ 1188)
75 .-     ענפי טכנולוגיות המידע ICT) 2000-1990 (פ"מ 1164) (גם תקליטור) (Int.)
50 .-     סדרת פרסומי יובל (מס' 4) - א. כלל ענפי המשק; ב. תעשייה, מסחר ושירותים
75 .-   disk סקר מחקר ופיתוח בסקטור העסקי 1999 (לקט 2002/16)
60 .-   disk עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף, 1999-2001 (לקט 2002/20) (Int.)
0 .-     תעשייה 2001-1990 , 2002(סטטיסטי-קל) (Int.)
0 .-     ענפי טכנולוגית המידע 2002(סטטיסטי-קל)(Int.)
 23.תרבות, בידור וספורט
50 .-     עיתונים יומיים ותקופונים שיצאו בישראל, 1995 (לקט 1998/4)
60 .-   disk ספרים שיצאו לאור בישראל 1996 (לקט 2000/22)
110 .-   disk דפוסי השימוש בזמן בישראל, סקר תקצוב זמן, 1991/92 (פ"מ 996)
75 .-     דפוסי השימוש בזמן בישראל, ממצאים נוספים מסקר תקצוב זמן 1991/92 (פ"מ 1029)
60 .-   disk ספריות ציבוריות 1998 (פ"מ 1166)
60 .-     ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 1984/85-2001 (פ"מ 1192)
90 .-   disk הרגלי קריאה, בילוי וספורט 1999 (פ"מ 1187)כל הזכויות שמורות © 1997- מדינת ישראל ,ראה תנאי שימוש