ייעוץ חינוכי הוא השירות השכיח ביותר ביותרט"נשת זומתב ב"כ ,םילשורי
1999 ילויב 6
151/99


ךוניחה יתוריש ףקיה לע שדח רקס
:םינוכית רפס יתבב החוורהו

םבורב ולעפ יכוניח ץועיי יתוריש
רפסה יתב לש עירכמה

רתוי םיחיכש ילאיצוס דבועו רידס רוקיב ןיצק יתוריש
;הכומנ תילכלכ -תיתרבח המרב םיבושייב רפס יתבב
- תיתרבח המרב םיבושייב רפס יתבב רתוי םיחיכש יגולוכיספ ץועיי יתוריש
ההובג תילכלכ
רפסה יתבמ 22% - ב הלעפוה "תומילא דגנ ינא - א"נא" תינכותה

91% of High Schools Provide
Educational Counselling Services
תוחול
רפסה יתב ידימלתל ישיאה לופיטהו ץועייה יתוריש ןיבמ חיכשה אוה יכוניח ץועיי
רפסב יתבמ 91% - ב הז תוריש לעפוה ,(1995/96) ו"נשת םידומילה תנשב .םינוכיתה
61% - ב לעפוהש ,יגולוכיספ ץועיי אוה ותוחיכשב ינשה תורישה .יברעהו ירבעה ךוניחב
יתוריש ,רידס רוקיב ןיצק ידי לע לופיט :תוחיכשה תדימ גורידב וירחאו ,רפסה יתבמ
ךוניח יתוריש רקסמ הלוע ךכ .רעונ םודיק דבוע ידי לע לופיטו ילאיצוס דבוע
) ו"נשת םידומילה תנשב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה הכרעש םיינוכית ס"יתבב החוורו
רפס יתב 600 - כ ופתתשה רקסב .טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ תנמזה יפל - (1995/96
רחבמ ורקחנ רקסב .םידימלת ףלא 264 ודמל םהב ,יברעהו ירבעה ךוניחהמ םינוכית
,םיינוכיתה ס"היתב ידימלתל ךוניחה תכרעמ ידי לע םינתינה ישיא לופיטו ץועיי יתוריש
יתלב תוברתו ךוניח יתורישו ידומיל רובגתל תוכמות תוינכות ,הארוה תוטישו תוינכות
.םיילמרופ

רתוי םיחיכש םידימלתל ישיאה לופיטהו ץועייה יתוריש לכ יכ ,דוע הלוע רקסה תואצותמ
רתויב לודגה רעפה .יברעה ךוניחה לש רפסה יתבל האוושהב ירבעה ךוניחה לש רפסה יתבב
רפסה יתבמ 66% - ב ולעפש יגולוכיספ ץועיי יתורישב אצמנ ,םירזגמה ינש ןיב
ךוניחב

תעינמל םיתורישב אצמנ רתויב ןטקה רעפה .יברעה ךוניחב רפסה יתבמ 35% תמועל ירבעה
ךוניחב 53% תמועל ,ירבעה ךוניחב רפסה יתבמ 61% - ב לעפ רידס רוקיב ןיצק :הרישנ
.המאתהב 21% תמועל 25% - ב רעונ םודיק דבועו ,יברעה

תיבל ישיאה לופיטהו ץועייה יתוריש רפסמ עצוממ יכ ,דוע םילגמ ס"מלה לש רקסה ינותנ
אצמנ (םיתוריש 5 וא 4) הובג םיתוריש עצוממ .(ורקחנש 5 - ה ללכמ) 2.9 היה ןוכית רפס
- םירזגמה ינשבו ,יברעה ךוניחה לש רפסה יתבל האוושהב ירבעה ךוניחה לש רפסה יתבב
רפסמב וטלב ירבעה ךוניחב .םילודג רפס יתבבו םייביתנ בר וא םייגולונכט רפס יתבב
.(יתדה ךוניחה להנימ חוקיפב ס"היתבל האוושהב) יללכה חוקיפב רפסה יתב הובג םיתוריש

ירבעה ךוניחב רפסה יתבמ עבר יכ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה רקס ינותנמ הלוע דוע
םוקיש טקייורפב ופתתשה 11%-ו תיכוניחה החוורה תינכותב ופתתשה ,26% - יברעהו
שרפהבו רתוי החיכש תונוכשה םוקישו תיכוניחה החוורה תוינכותב תופתתשהה .תונוכשה
.ילכלכ-יתרבחה דדמה תיתחתבש תוצובקה עבראל םיכיישה םיבושייב רפס יתבב רכינ

דבועו רידס רוקיב ןיצק יתוריש יכ אצמנ ישיאה לופיטהו ץועייה יתוריש יבגל
,ילכלכ - יתרבחה דדמה תיתחתבש תוצובקהמ םיבושייב ס"יתבב רתוי םיחיכש ילאיצוס
תינימשהו תיעיבשה תוצובקהמ םיבושייב ס"יתבב רתוי חיכש יגולוכיספ ץועייש דועב
.הז דדמ שארל תובורקה

ןיבמ .רפסה יתבמ 22% -ב הלעפוה (תומילא דגנ ינא ) "א"נא" תינכותה יכ ,אצמנ דוע
לוהוכלאבו םימסב הערל שומיש תעינמל תוינכות יכ אצמנ ,תורחאה העינמה תוינכות
יתבמ 33% -ב הלעפוה ,(םימס אלל םייח) "ס"לח" -ו רפסה יתבמ 55% - ב ולעפוה (י"פש)
תעינמל תינכותה .רפסה יתבמ 32% - ב ולעפוה סדיא תעינמל ךוניח תוינכות .רפסה
.רפסה יתבמ 34% -ב הלעפוה - "םדא ןב היהת שיבכב" םיכרד תונואת

- יכ ,אצמנ תורחא הארוה תוטישו תוינכות יבגל
רפסה יתבמ 41% -ב ולעפוה בשחמ תועצמאב עדמו הקיטמיתמ דומילל תוינכות -
.28% - ב בשחמ תועצמאב תופש דומילל תוינכותו םיינוכיתה
תינכותה הלעפוה ,תורגבה תוניחב תארקל ןוכית ידימלתל תוכמותה תוינכותה ןיבמ -
(תירלודומ תורגבל רבעמ) "ם"בלמ"ו ,רפסה יתבמ 36% - ב (תורגבל רבעמ) "ר"במ "
.10% - ב

,תורגבה תוניחב תא םילשהל םישקבמה ןוכית ירגובל תוכמותה תוינכותה ןיבמ -
ב ג"י התיכ - הינשה תונמדזההו רפסה יתבמ 25%ב "הינשה תונמדזהה" תינכותה הלעפוה
. 9% -
רפסה יתבמ 65% - ב הלעפוה ,(רפסה יתבב םידימלת תוצעומ) "רעונ תוגיהנמ" תינכותה -
.54% - ב "תישיא תוביוחמ" ו
.רפסה יתבמ 37% - ב הלעפוה "םולשה ךילהת תא םידמול" תינכותה -

- ןילופל רעונה תוחלשמ תינכותב קלח ולטנ ירבעה ךוניחב רפסה יתבמ 56% יכ ,אצמנ דוע
."שקבמ יכנא יחא תא"

.53% - ב תילגנאבו ,רפסה יתבמ 63% - ב ןתינ הקיטמיתמב ידומיל רובגת
תיביטרופס תוליעפל םיגוח ויה רתויב םיחיכשה ,רפסה יתבב ולעפוהש םיגוחה ןיבמ
.43% -ב ולעפש הקיסומלו לוחמל ,המרדל םיגוחו רפסה יתבמ 55% - ב ולעפש
_____________________________________________________
ךוניח יתוריש רקס" :הלא םימיב רוא האורה םוסרפב ואבוי םיפסונ םינותנו הלא םינותנ
לש םימוסרפה תרדסב 1101 'סמ םוסרפ "יברעו ירבע ךוניח םינוכית רפס יתב ,החוורו
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה


לא תונפל ןתינ וז תונותעל העדוה ןכותל רשאב תורהבהו םירבסה תלבקל :בל תמושתל
02 - 6553212 ןופלט ,ןמיק 'צ ר"ד לא וא 02 - 6553 400 ןופלט ,ןמיונ דוד ,הכשלה רבוד


 


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1997-1999 © תורומש תויוכזה לכ