אוכלוסית ישראל ערב יום העצמאות ה-52
2000 יאמב 8 ,םילשורי
ס"שת רייאב 'ג
108/2000

:52 - ה תואמצעה םוי ברע

םיבשות ןוילימ 6.3
לארשי תנידמב

On the Eve of it's 52nd
Independence Day:

Israel's Population Reaches 6.3
Million


זאמ .םיבשות ןוילימ 6.3 -ב לארשי תנידמב הייסולכואה תדמאנ ,52 - ה תואמצעה םוי ברע
.8 יפ טעמכ הייסולכואה הלדג - שפנ ףלא 806 התנמ הייסולכואה רשאכ ,הנידמה תמקה
,התמקה זאמ לארשיל ועיגה םילוע ןוילימ השולשל בורק :היילעב ורוקמ לודיגהמ רכינ קלח
תיזכרמה הכשלה רבוד רסמ ךכ לע .ןורחאה רושעה לש היילעה לגב םכותמ ןוילימכ
.הכשלב ומכוסש םייערא םינותנ ךמס לע ,הקיטסיטטסל

םבור .הנידמה םע דחי 52 -ה םתדלוה םוי תא הנשה וגגחי םיבשות ףלא 70 -ל בורק
ףלא 14 .(64%) הפוריא תונידממ רקיעב ,הנידמה תמקה ירחא לארשיל ועיגה (70% -כ)
.לארשיב ודלונש םידוהי םה םהמ

ןוילימ 4.9 - ב תידוהיה הייסולכואה תדמאנ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע
- ןיסולכואה םשרמב םידוהיכ םימושר םניא רשא (םהיאצאצו) םילועה םע דחיו ,ךרעל שפנ
ןוילימ 1.1 הנומ ,תיברעה הייסולכואה .הנידמה תייסולכוא ללכמ 82% - ל הקלח עיגמ
.םיזורד 9% -ו ,םירצונ 10% ,םימלסומ 81% םכותמ - שפנ

עירכמה םבור רשאכ 63% - ל לארשי ידילי לש םקלח עיגמ ,תידוהיה הייסולכואה ברקב
םג רמולכ) לארשי ידילי ינש רוד תוחפל םה 43% םכותמו ,הנידמה תמקה רחא ודלונ (95%)
.(ץראב דלונ םהיבא

לודיג רועישב היילע הלח ,הנורחאה הנשב יכ ,דוע רסמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה רבוד
רתוי ועיגה וז הפוקתב :לארשיל םילועה םרזב הצאהמ האצותכ ,תאז .הייסולכואה
תירב' .המדקש הנשב שדוחל 5,000 -מ תוחפ תמועל ,שדוחל עצוממב םילוע 6,000 -מ
.(הנשה ואבש םילועה ללכמ 87%) היילעל ירקיעה רוקמה תויהל הכישממ 'רבעשל תוצעומה
, הריגהה ןזאממ עבנ - הנורחאה הנשב הייסולכואה לודיג ללכמ 42% -כ ,ךכמ האצותכ
.ןכל םדוק הנש 35% תמועל

לא תונפל ןתינ וז תונותיעל העדוה ןכותל רשאב תורהבהו םירבסה תלבקל :בל תמושתל
02 - 6592 401 ןופלט ,השמ-ןב 'א ר"ד לא וא 02 - 6592 777 ןופלט ,ןמיונ דוד ,הכשלה רבוד
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1997-2000 © תורומש תויוכזה לכ