ב"סשת תבטב ז"ט ,םילשורי
2001 רבמצדב 31
310/2001

תונובשחל םימדקומ םינדמוא
2001 תנשל םיימואלה
Preliminary Estimates
of the National Accounts
for the year 2001

1996-2001 קשמה תוחתפתהל םיירקיע םירוטקידניא                                                  תוחול
םיפרג
(Acrobat) 2001 םיימואל תונובשח תגצמ

יקסעה ג"מתב 2.1% לש הדיריו ג"מתב 0.5% לש הדירי
בכר ילכבו דויצב ,היינבב תועקשהבו םיתורישו תורוחס אוציב הדח הדירי
תיטרפהו תירוביצה הכירצב 3%-כ לש היילע
ההובג היילע רחאל ,0.5%-ב 2001 תנשב דרי ,םיעובק םיריחמב ,ימלוגה ימוקמה רצותה
,םיעבר יפל רצותה תוחתפתה לע תויתנוע יכונמ םינותנ .2000 תנשב 6.4% לש תיסחי
תנש לש ןושארה עברב רצותה הלע 2000 תנש ףוסב רצותב הדח הדירי רחאלש םיארמ
.דריו בש ןכמ רחאלו 2001

ימלוגה ימוקמה רצותהש ךכ ,2.4%-ב 2001 תנשב הלדג לארשיב תעצוממה הייסולכואה
2001 תנשב שפנל רצותה .2000 תנשב 3.6% לש היילע תמועל 2.9% -ב דרי שפנל
התייה תורחא תונידמב םג .םיפטוש םיריחמב ,רלוד ףלא 17.1 וא ,ח"ש ףלא 72-ב םכתסה
הלע IMF ינותנ יפל :לארשיב החימצהמ ההובג יכ םא ,2001 תנשב תיסחי תיטיא החימצ
רסמנ ךכ לע .2000 תנשב 2.5% תמועל ,2001-ב 0.5%-ב תוחתופמה תוצראב שפנל ג"מתה
וכרענש ,2001 תנש םוכיסל םימדקומ םינדמוא יפ לע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהמ
.םירסחה םישדוחל תוכרעהו םישדוח רשע דחא דע העשת לש םינותנ סיסב לע הכשלב

דחוימב הדח הדירי .יקסעה רזגמה יפנע בורב הדירי תפקשמ 2001 תנשב ג"מתב הדיריה
.היינבה ףנע רצותבו (קנזהה תורבח ללוכ) תיליעה היגולונכטה יפנעב רצותב התיה
,םיתורישו תורוחס אוביב 6.4% לש הדירי 2001-ב התיה ,רצותה לודיגב הטאהה דצל
ידי לע אמייק ינב םירצומ תשיכרב הדיריו דויצו תומושת אוביב םוצמצ תאטבמש
.תיב יקשמ

2001 תנשב דרי (םימולהיו םיסוטמו תוינוא ,ינוחטיב אובי טעמל) ,תורוקמב םישומישה ךס
הדח הדירי התיה 2001 תנשב .2000-ב 8.2% לש תיסחי ההובג היילע רחאל ,2.4%-ב
,ןכ ומכ .תורייתמ תוסנכהבו קנזהה תורבח תקופת אוציב דחוימבו (-13.1%) אוציב
.2000 תנשב דחא זוחאכ לש היילע רחאל 8.9%-ב םיעובק םיסכנב תועקשהה ומצמטצה

.2000-ב 1.1% לש היילע רחאל ,3.2%-ב תירוביצ הכירצל האצוהה התלע ,תאז תמועל
.2000-ב טלוב לודיג רחאל ,(3.1%) המוד רועישב התלע תיטרפ הכירצל האצוהה

היילעל האיבה 2001 תנשב אוביל האוושהב אוציב תיסחי הלודגה תיתומכה הדיריה
דראילימ 2.9-ל עיגהש ינוחטיב אובי טעמל ,םיתורישהו תורוחסה ןובשחב ןועריגב
.2000 תנשב רלוד ןוילימ 600-כ לש ףדוע תמועל ,רלוד

:הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב ונכוהש םימדקומה םינדמואה לש ףסונ טוריפ ןלהל

קשמה יפנעב רצותה

- רוידה יתורישו םייתליהקהו םיירוביצה םיתורישה רצות טעמל רצותה - יקסעה רצותה
הדיריה .2000-ב 8.5% לש יקסעה רצותב היילע תמועל ,תאז .2.1%-ב 2001 תנשב דרי
:רזגמב םיפנעה בורב הפקתשה יקסעה רזגמב רצותב
8.5% לש היילע תמועל ,4.8%-ב 2001-ב דרי (םימולהיה ףנע אלל) היישעתה ףנע רצות
.קט -ייהה יפנע רצותב טלוב םוצמצ רקיעב תאטבמ יתיישעתה רצותב הדיריה .2000-ב
דחוימב .2000 תנשב 4.8% לש הדיריל ךשמהב ,10.5%-ב יוניבה ףנע רצות דרי ,ףסונב
.תיטרפ המזויב םירוגמל היינבה המצמטצה
,0.2%-ב םימדקומה םינדמואה יפל 2001 תנשב דרי םיתורישהו רחסמה יפנעב רצותה
תעפשומ ,הלא םיפנעב רצותה לודיגב הטאהה .2000-ב 9.8% לש תטלוב היילע רחאל
NASDAQ-ב רבשמה בקע קנזהה תורבח תוליעפבו הנכות יתוריש רוצייב תטלוב הדירימ
.לארשיב ןוכיס-ןוה תונרק תועקשה םוצמצו

- יקסעה רזגמב םיקסעומה ללכ לש הדובעה תועש רפסמ - יקסעה רזגמב הדובעה תמושת
לש היילע רחאל ,3.2%-ב דרי תיניטסלפה תושרהמ םידבועו םירז םידבוע ,םילארשי םידבוע
לש הקוסעתב 88% לש הדח הדירי רקיעב תאטבמ הדובעה תועשב הדיריה .2000-ב 5.8%
.תושרהמ םידבוע
םירזה םידבועה רפסמו 1.6%-ב יקסעה רזגמב םילארשיה םיקסעומה רפסמ הלע םינדמואה יפל
הלע
.15%-ב
רחאל ,0.3%-ב 2001 תנשב הלע - יקסעה רזגמב הדובע תעשל יקנה רצותה - הדובעה ןוירפ
לש היילע
.2000-ב 2.6%

,הלשממב רכשה ימולשת יפ לע דמאנה ,םייתליהקהו םיירוביצה םיתורישה ףנע רצות
תנשב הלע - (הלשממה ידי לע םנומימ בורש) חוור תנווכ אלל תודסומבו תוימוקמה תויושרב
.3.1% לש רועישב 2001


הכירצל האצוהה

.2000 תנשב 3.8% תמועל ,שפנל 0.6%-ל 2001-ב טאוה תיטרפ הכירצל תואצוהב לודיגה
ינב םירצומ תשיכרב 5.8% לש םוצמצ תאטבמ תיטרפ הכירצל האצוהה לודיגב הטאהה
,םיררקמ - תיבה קשמל דויצה תושיכר .2000-ב 17.0% לש טלוב לודיג רחאל ,שפנל אמייק
שומישל בכר ילכ תושיכר ,שפנל 9.6%-ב ומצמטצה ,הזב אצויכו הסיבכ תונוכמ ,םינגזמ
.שפנל 5.9% -ב ולע טוהיר תושיכר וליאו ,שפנל 10.3%-ב ודרי יטרפ

הנשה (אמייק ינב םירצומ טעמל הכירצה ךס) תפטוש הכירצל האצוהה התלע ,תאז תמועל
.2000-ב 2.3% לש היילע רחאל ,שפנל 1.4%-ב

,תואירב ,ךוניחל תואצוהה תא תוללוכ תילאודיבידניא תירוביצ הכירצל תואצוהה
תנשב 4.1%-ב ולע ולא תואצוה .(הלא םימוחתב להנימה טעמל) תוברתו החוור יתוריש
.2000-ב 1.7% לש היילע תמועל ,2001

תירוביצה הכירצהו תיטרפה הכירצה תא תללוכש תילאודיבידניאה הכירצה ללכ
לש היילע רחאל ,תאז .שפנל 0.9% םהש ,3.3%-ב 2001 תנשב התלע ,תילאודיבידניאה
.2000-ב שפנל 2.8%

ןכו ירוביצ רדסו ןוחטיבל תואצוהה תא תוללוכ תיביטקלוק תירוביצ הכירצל תואצוהה
להנימ תואצוה
התלע 2001 תנשב - ןוחטיבה תואצוהב תודונתהמ תעפשומ תיביטקלוקה האצוהה .תויחרזא
.2000 תנשב דחא זוחאמ תוחפ לש היילע רחאל ,2.3%-ב תיביטקלוק הכירצל האצוהה
תיביטקלוקה הכירצהו (2001-ב 82%) תילאודיבידניאה הכירצהמ תבכרומ תללוכה הכירצה
.שפנל 0.7% םהש 3.1%-ב 2001 תנשב התלע תללוכה הכירצה .(18%)

יתלשממה רזגמה ןועריג
הובג - ח"ש דראילימ 15.3-ב יתלשממה רזגמה לש ףטושה ןועריגה םכתסה 2001 תנשב
רצות יחנומב .1999 תנשב ןועריגל המודו 2000 תנשב ןועריגהמ ח"ש דראילימ 6.9-ב
ףטושה ןובשחב ןועריגה .2000-ב 1.8% תמועל ג"מתהמ 3.3%-ב 2001-ב ןועריגה םכתסה
,הלשממה :יתלשממה רזגמב םיפוגה לכ לש תופטושה תואצוהה תוחפ תופטושה תוסנכהל הווש
.הלשממהמ םנומימ בור תא םילבקמש םיר"כלמו םיימואלה תודסומה ,תוימוקמה תויושרה
2001-ב דמאנ ןוהה ןובשחב ןועריגה תא םג ףקשמש יתלשממה רזגמב ללוכה ןועריגה
.רצותהמ 3.7%-ב

האוושהב ,1.4%-ב ,םיילאיר םיחנומב ,2001-ב ולע יתלשממה רזגמב תופטושה תוסנכהה
םוצמצ רקיעב תפקשמ 2001-ב תוסנכהה לודיג בצקב הדיריה .2000 תנשב 12% לש לודיגל
.2000-ב 14%-כ לש היילע תמועל ,דחא זוחאכב םיילאיר םיחנומב ודריש םיסמה תייבגב

המכתסהו ,םיעובק םיריחמב ,3.2%-ב 2001 תנשב התלע תירוביצה הכירצל האצוהה לכ ךס
.רצותהמ 29.7% וא םילקש דראילימ 138-כב

לודיגהמ רתוי 8%) תיסחי הובג לודיג היה תיבה יקשמל יתלשממה רזגמה תורבעהב
.ימואלה חוטיבה תואבצקב דחוימבו (תירוביצה הכירצב


תימלוגה תימוקמה העקשהה

יאלמ תוברל - יאלמבו םיעובק םיסכנב תועקשה תללוכה - תימלוגה תימוקמה העקשהה
רחאל ,תאז .דקתשא 3.5% לש הדיריל ךשמהב ,4.3%-ב הנשה המצמטצה - קנזה תורבחב
.9.5%- ב תימוקמה העקשהה הלדג 1999-בש

,8.9%-ב הנשה הדרי - הרובחת ילכבו דויצו תונוכמב ,היינבב - םיעובק םיסכנב תועקשהה
םיעובק םיסכנב תועקשהה תוחתפתה .1999-ב תוביציו 2000-ב דחא זוחאכ לש היילע רחאל
טעמל ,םיעובק םיסכנב תועקשהה םיסוטמו תוינואב תועקשהב תוטלוב תודונתמ תעפשומ
.2000-ב 7.5% לש היילע רחאל ,9.2%- ב 2001-ב ודרי ,םיסוטמו תוינוא

טעמל ,בכר ילכו דויצ ,תונוכמב ,םירוגמל אלש היינבב) םינושה קשמה יפנעב תועקשהה
3.7% לשו 2000-ב 4.3% לש היילע רחאל ,6.4%-ב 2001 תנשב ודרי (םיסוטמו תוינוא
יקסע שומישל בכר ילכב תועקשההו 11.1%-ב ודרי דויצו תונוכמב תועקשהה .1999-ב
,7.5%-ב ומצמטצה תורחא היינב תודובעו םירוגמל אלש םיניינבב תועקשהה .11.3%-ב
.דקתשא 5.3% לש םוצמצל ךשמהב

ךשמהב ,15.8% לש תיסחי טלוב רועישב 2001 תנשב ודרי םירוגמל היינבב תועקשהה
םירוגמל היינבב תועקשהב הדיריה .2000 דע 1998 םינשה ןיב ,הנשל 9%-7% לש הדיריל
היינבב 4% לש הדיריו תיטרפ המזויב םירוגמל היינבב 17.5% לש תטלוב הדירי תאטבמ
.תירוביצ המזויב

תמועל ,ג"מתהמ 2.6%-ב 2001 תנשב םכתסה ,םיפטוש םיריחמב ,2001 תנשב יאלמב לודיגה
תורבחב חותיפ יבלשבש םירצומה ךרע תא ללוכ יאלמב לודיגה .תומדוקה םייתנשב 1.3%
.ג"מתהמ 0.2%-ב 2001-ב םכתסה ,הז ףיעס טעמל ,םילעפמב יאלמב יונישה .קנזהה

אוביו אוצי

2000-ב 23.9% לש תוטלוב תוילע תמועל ,13.1%-ב םצמטצה םיתורישהו תורוחסה אוצי
קנזהה תורבח ירצומ תוריכמב הדירי ראשה ןיב אטבמ אוציב םוצמצה .1999-ב 11.6% לשו
טעמל) יתיישעתה אוציה .9.6%-ב הנשה דרי קנזהה תורבח ירצומ טעמל ,אוציה .ל"וחל
הדירי תפקשמ וז הדירי .דקתשא 25.0% לש היילע תמועל ,6.7%-ב הנשה דרי (םימולהי
םצמטצה תוריית יתוריש אוצי .תרושקתו הרקבל דויצו הקינורטקלאה יפנעב תורבח אוציב
(-13.4%) םימולהיה אוצי םצמטצה ,ףסונב .2000-ב 1.6% לש לודיג תמועל ,47.1%-ב
.(-10.7%) יאלקחה אוציהו

לש היילעל האוושהב ,6.4%-ב הנשה דרי ,םיעובק םיריחמב ,םיתורישהו תורוחסה אובי
אובי ,ינוחטיבה אוביה טעמל ,םיתורישהו תורוחסה אובי .2000 - 1999-ב הנשל 15%-12%
9.4% לשו 2000-ב 15% לש תוילע תמועל ,6.2%-ב דרי ,םימולהי אוביו םיסוטמו תוינוא
.1999-ב

2.9-ב 2001-ב םכתסה ,(ינוחטב אובי טעמל) םיתורישהו תורוחסה ןובשחב ןועריגה
ןובשחב ןועריגה .2000 תנשב רלוד ןוילימ 600 לש ףדוע תמועל ,רלוד דראילימ
ןובשחב ןועריגהש ךכ ,ל"וחמ תופטוש תורבעה ידי לע וקלחב ןמומ םיתורישהו תורוחסה
ןועריגה עיגה 2000-בש רחאל ,תאז .ג"מתהמ 2.5% וא רלוד דראילימ 2.7-ב םכתסה ףטושה
.ג"מתהמ 1.3%-ל ףטושה


םיריחמ

תמועל ,1.4%-ב ,2000 תנשל המודב ,2001 תנשב ולע קשמב םיתורישהו תורוחסה יריחמ
יריחמ םיללוכ קשמב םיתורישהו תורוחסה ללכ יריחמ .1998-ב 6.2%-ו 1999-ב 6.5%
תועקשה ,תירוביצו תיטרפ הכירצ - םישומישה לכל אובימו ימוקמ רוציימ םיתורישו םירצומ
,1.7%-ב הנשה ולע ימוקמה רצותה יריחמ .אוציו יאלמבו הרובחת ילכב ,דויצב ,היינבב
ולע םיתורישהו תורוחסה אובי יריחמ .םלועב תוחתופמה תונידמב םיריחמה תיילעל המודב
יריחממ 1.7%-ב הובגה רועישב רצותה יריחמ ולע 2000-בש רחאל ,תאז .0.7% -ב 2001-ב
תנשב ולע תועקשההו תירוביצהו תיטרפה הכירצה - םיימוקמה םישומישה יריחמ .אוביה
.םיתורישהו תורוחסה אוצי יריחמב 1.3% לש הדירי תמועל ,2.3%-ב 2001

לא תונפל ןתינ וז העדוה ןכותל רשאב תורהבהו םירבסה תלבקל :בל תמושתל
02-6592638 ןופלט ךלב ןורהא רמ לא וא 02-6592666 ןופלט עדימה תדיחי
 
TABLE 1.- EXPENDITURE ON GROSS DOMESTIC PRODUCT,
AT MARKET PRICES


,ימלוגה ימוקמה רצותה לע האצוה.1- חול
קוש יריחמב

TABLE 2.- GROSS DOMESTIC PRODUCT, DISPOSABLE
REAL INCOME AND TRADING GAINS


,תילאיר הסנכה , ימלוג ימוקמ רצות -.2 חול
רחס יאנתמ (םידספה) םיחוורו

TABLE 3.- GROSS AND NET DOMESTIC PRODUCT
OF THE BUSINESS SECTOR AT MARKET PRICES


יקנהו ימלוגה ימוקמה רצותה -.3 חול
קוש יריחמב ,יקסעה רוטקסה לש

TABLE 4.- NET DOMESTIC PRODUCT PER
WORK HOUR, AT CONSTANT PRICES


,הדובע תעשל יקנ ימוקמ רצות -.4 חול
םיעובק םיריחמב

TABLE 5.- COMPENSATION OF EMPLOYEES
PER PRODUCT UNIT


,רצות תדיחיל הדובעל הרומת -.5 חול
םיפטוש םיריחמב


TABLE 6.- GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION
EXPENDITURE


תירוביצ הכירצל האצוה -.6 חול

TABLE 7.- PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE,
BY TYPE


גוס יפל ,תיטרפ הכירצל האצוה -.7 חול

TABLE 8.- GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION

תימוקמ תימלוג העקשה -.8 חול

TABLE 9.- EXPORTS OF GOODS AND SERVICES

םיתורישו תורוחס אוצי -.9 חול

TABLE 10.- IMPORTS OF GOODS AND SERVICES

םיתורישו תורוחס אובי -.10 חול

TABLE 11.- GROSS DOMESTIC PRODUCT AND
NATIONAL INCOME


תימואל הסנכהו ימלוג ימוקמ רצות -.11 חול

TABLE 12.- NATIONAL DISPOSABLE INCOME
AND NATIONAL SAVING


היונפ תימואל הסנכה -.12 חול
ימואל ןוכסיחו


TABLE 13.- CURRENT RECEIPTS AND
EXPENDITURES OF GOVERNMENT,
LOCAL AUTHORITIES NATIONAL
INSTITUTIONS AND GOVERNMENTAL
NON-PROFIT INSTITUTIONS


לש תופטוש תואצוהו תוסנכה -.13 חול
תודסומה, תוימוקמה תויושרה ,הלשממה
םיירוביצ תודסומו םיימואלה
חוור תנווכ אלל


TABLE 14.- DISPOSABLE INCOME AND
SAVING OF HOUSEHOLDS AND
PRIVATE NON-PROFIT INSTITUTIONS


תיבה יקשמ ןוכסיחו היונפ הסנכה -.14 חול
חוור תונווכ אלל םייטרפ תודסומו


TABLE 15.- ADJUSTED DISPOSABLE INCOME
AND SAVING OF HOUSEHOLDS AND
PRIVATE NON-PROFIT INSTITUTIONS


ןוכסיחו תמאתומ היונפ הסנכה-.15 חול
חוור תונווכ אלל םייטרפ תודסומו תיבה יקשמ


TABLE 16.- FINANCING SOURCES OF GROSS
DOMESTIC CAPITAL FORMATION


תימוקמה תימלוגה העקשהה ןומימ-.16 חול
םיפטוש םיריחמב


TABLE 17.- EXPENDITURE ON GROSS DOMESTIC
PRODUCT AND USES OF RESOURCES,
AT MARKET PRICES


ימלוגה ימוקמה רצותה לע האצוה-.17 חול
קוש יריחמב ,תורוקמב םישומישו 
םיעובק םיריחמב ,יקסעה רזגמה רצותו ימלג ימוקמ רצות :1 ףרג

םיעובק םיריחמב שפנל תיטרפ הכירצל האצוההו ימלג ימוקמ רצות :2 ףרג

םיעובק םיריחמב,םיעובק םיסכנב תימוקמ העקשה :3 ףרג

םירוגמל היינבב תימוקמה תימלגה העקשהה :4 ףרג

םיעובק םיריחמב ,הכירצה :5 ףרג

םיתורישו תורוחס אוביו אוצי :6 ףרג

רוטקס יפל ימואל ןוכסח :7 ףרג

םיעובק םיריחמב,שפנל היונפ תיטרפ הסנכה :8 ףרג


(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-2001 © תורומש תויוכזה לכ