ב"סשת רדאב א"כ ,םילשורי
2002 סרמב 5
49/2002

ט"נשת תובישי ידימלת :שדח םוסרפ
Yeshiva Students 1998/99


Tables תוחול
םיללוכ ,תובישי תותד יניינעל דרשמה חוקיפבש תודסומב םידימלת 109,956 ודמל ט"נשתב
שדוק ידומילב רובגת תיללכה ךוניחה תכרעמ ידימלתמ 103,175 ולביק ,ףסונב .םירחאו
.תותדה דרשמ ןומימב
םידימלתו תובישי ידימלת" :הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש שדח םוסרפמ הלוע ךכ
םיאצממ טקל תרדסמ 3/2002 'סמ םוסרפ) ."ט"נשת ,שדוק ידומילב רובגת םילבקמה
(.םייטסיטטס
דרשמ חוקיפבש תודסומה ידימלת לכ ךסמ 41% רתויב הובגה אוה ללוכב םידמולה רפסמ
.תותדה
ליג תצובקו דסומ גוס יפל ,תותדה דרשמ חוקיפבש תודסומ ידימלת -.1 חול
םיזוחא לכה ךסדסומ גוס
100.0 109,956 לכה ךס
3.4 3,787  תונטק תובישי
3.9 4,297  תוינוכית תובישי
15.6 17,168 תוינוכית-לע תובישי
26.9 29,572  תוהובג תובישי
41.2 45,240 םיללוכ
  םירזוחל תודסומ
6.0 6,577  הבושתב 
2.8 3,028  םירנויסנפל תובישי
0.1 142  (1) םיברועמ תודסומ
.תוינוכית-לע תובישיב 16%-כו ,תוהובג תובישיב םידמול 27%-כ
ז"נשת ןיב ךומנ לודיג רועיש םשרנ תותדה דרשמ חוקיפבש תודסומה ידימלת לש םרפסמב
םידמולה רפסמב (16%) תטלובה היילעה .(ט"נשתל ח"נשת ןיב דבלב 0.4%) 2.7% ט"נשתל
.תוהובגה תובישיב האצמנ וז הפוקתב


לש םבור .תילארשי תוחרזא ילעב םניא תותדה דרשמ חוקיפבש תודסומב םידמולהמ 18.4%
תוצרא יחרזא םה םילארשי-אלה םידימלתה בור .תוהובג תובישיבו םיללוכב םידמול הלא
.(58%) תירבה

םימייק אל .תותדה דרשמ חוקיפבש תודסומב םידמולה ןמ דבלב 16% תווהמ םישנ
םע .םירנויסנפל תודסומו םיללוכ ,תוהובג תובישיל םיליבקמה םישנ רובע תודסומ
תיבלו הנוילע הביטחל םיליבקמה תודסומב םירבגה רפסממ הובג םישנה רפסמ ,תאז
םיכיישה תודסומ) םיברועמ תודסומבו ,הבושתב םירזוחל תודסומב .ינוכית-לע רפס
םהב םידמול םירבגו םישנש ,תיתרוסמ תודהיל העונתלו תמדקתמ תודהיל העונתל
.םירבגה לש הזל המוד םישנה לש ןרפסמ ,(."תורדגהו םירבסה" םג האר .דחיב


םילשוריב םימייקתמ תותדה דרשמ חוקיפבש תודסומב םידמולה בור לש םהידומיל
תובישיה ידימלת ברקמ 50%-מ הלעמל םידמול דבלב םילשוריב .קרב ינבבו
.תוהובגה

תותדה דרשממ שדוק ידומילב רובגת םילבקמש ךוניחה תכרעמ ידימלת
תיללכה ךוניחה תכרעמב םידימלת 103,175 רובע שדוק ידומילב רובגת ןמממ תותדה דרשמ
הלא םידימלת .ירבעה ךוניחב ידוסי-לעה ךוניחה ידימלתמ 20.7% םהש ,ךוניחה דרשמ לש
םידמול םהמ 5% קרו ,יאמצעהו יתד-יתכלממה חוקיפבש רפסה יתבב רקיעב םיזכרתמ
.יללכ-יתכלממה חוקיפב

זוחמבו (63.6%) הזע לבחו ןורמושו הדוהי ירוזאב דחוימב הובג רובגתה ילבקמ לש םקלח
.(47.8%) םילשורי

לארשי ידילי תמועל ךומנ (13%) לארשי ידילי םניאש ,םילוע ברקב רובגתה ילבקמ זוחא
יפל תוגלפתהב םג .(םיזוחא 7.6) רבעשל מ"הירב ילוע ברקב דחוימב ךומנ הז זוחא ,(22%)
דילי ויבאש ימ ברקב שדוק ידומילב רובגת םילבקמה זוחא דחוימב ןטק ,בא תדיל ץרא
חוקיפה לש רפסה יתבב םידמולה הלא םילוע לש ךומנ זוחאב רושק רבדה .רבעשל מ"הירב
.יאמצעה חוקיפה לשו יתד-יתכלממה
דילי ויבאש ימ ברקב שדוק ידומילב רובגת םילבקמה לש םקלח לודג ,לארשי ידילי ברקב
תוגלפתההמ אוה ףא עפשומ הז אצממ .הקירמא-הפוריא דילי ויבאש ימ תמועל ,הקירפא-היסא
.חוקיפה גוס יפל
םירבסהו תורדגה :חפסנ
הלא ךותב .םייניב תביטח לש הזל ליבקמ םיליג חווטל םידעוימש תודסומ תונטק תובישי
.הנטק הבישיו אטביתמ ,םייניב תביטח גוסמ תודסומ םיללכנ
:םיללכנ .הנוילע הביטח לש הזל המודה םיליג חווטל םידעוימש תודסומ תוינוכית תובישי
.ינוכית יתבישי ביתנ ןכו (תונבל דסומ) תינוכית אנפלוא ,תיעוצקמ הבישי ,תינוכית הבישי
דסומ) תינוכית-לע אנפלוא ,תיאבצ-םדק הבישי ,רדסה תבישי תוללוכ תוינוכית-לע תובישי
.ינוכית-לע ינרות ביתנו (תונבל
ירגובל םידעוימה (הפ-לעבש הרות) םיהובג םיינרות םידומילל תודסומ תוהובג תובישי
.תוינוכיתו תונטק תובישי
דומיל תונש רפסמל וידימלת תא ליבגמ וניא ללוכה .םיאושנ םירבגל תודסומ םיללוכ
חרוא םהידומילב םיאור ללוכב םידימלתה .הדועת תלבק ךרוצל םניא וב םידומילהו םיוסמ
םנשיו ,(םירהצה רחא וא םירהצה ינפל) םוי יצח לש תנוכתמב םילעופ םיללוכהמ קלח .םייח
.דבלב תחא םעפ ורפסנ הלא םידימלת .הז גוסמ דחא ללוכמ רתויב םידמולש םידימלת
תורזוחל תודסומ ,םיאושנו םיקוור הבושתב םירזוחל תודסומ הבושתב םירזוחל תודסומ
.רהוס יתבב םיריסאל תובישי ןכו ,הבושתב
תמדקתמ תודהיל העונתה :תויסכודותרוא-אלה תועונתה לש תודסומ םיברועמ תודסומ
.דחיב םהב םידמול םירבגו םישנש ,תיתרוסמ תודהיל העונתהו
לא תונפל ןתינ וז העדוה ןכותל רשאב תורהבהו םירבסה תלבקל :בל תמושתל
02-6592537 ןופלט יונטרופ םייח רמ לא וא 02-6592666 ןופלט,emailב עדימה תדיחי
 
ט"נשת-ז"נשת   1996/97-1998/99     דסומ גוס יפל ,תותדה דרשמ חוקיפבש תודסומ ידימלת -.'א חול

ט"נשת   1998/99   דסומ גוס יפל ,תותדה דרשמ חוקיפבש תודסומב םירז םיחרזא -.'ב חול

ט"נשת   1998/99  םידומיל בושיי יפל ,תותדה דרשמ חוקיפבש תודסומ ידימלת -.'ג חול
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ . 1997- © תורומש תויוכזה לכ