לוח 1


חוקיפבש תודסומ ידימלת -.'א חול
ט"נשת-ז"נשת   1996/97-1998/99     דסומ גוס יפל ,תותדה דרשמ
זוחא
יוניש
-ז"נשת
ט"נשת
לכה ךס
ט"נשת
1998/99
לכה ךס
ח"נשת
1997/98
לכה ךס
ז"נשת
1996/97
דסומ גוס
םיזוחאםיטלחומ םירפסמ                    
2.7 109,956 109,517 107,081 (1)לכה ךס
-32.4 3,787 4,158 5,606 תונטק תובישי
-44.4 3,803 4,538 6,837 תוינוכית תובישי
5.5 17,168 16,418 16,274 תוינוכית-לע תובישי
16.4 29,572 28,065 25,398  תוהובג תובישי
8.4 45,687 45,665 42,129  םיללוכ
     םירזוחל תודסומ
-18.3 6,130 7,231 7,502  הבושתב 
-6.7 3,028 3,169 3,246  םירנויסנפל תובישי
 142 125   - םיברועמ תודסומ


.עודי אל ללוכ (1)(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ . 1997- © תורומש תויוכזה לכ