לוח 2


חוקיפבש תודסומב םירז םיחרזא -.'ב חול
ט"נשת   1998/99   דסומ גוס יפל ,תותדה דרשמ          
 הלאמ זוחא
 תוחרזא אלל 
תילארשי 
 זוחא
דסומ גוסמ
לכה ךס דסומ גוס
100.0 18.4 20,181 (1)לכה ךס
2.9 15.6 589 תונטק תובישי
4.9 23.2 998  תוינוכית  תובישי
5.0 5.9 1,019 תוינוכית-לע תובישי
37.3 25.5 7,532  תוהובג תובישי
37.4 16.7 7,545  םיללוכ
    םירזוחל תודסומ
11.8 36.2 2,378  הבושתב 
0.0 0.2 5  םירנויסנפל תובישי
0.6 80.3 114  םיברועמ תודסומ


.עודי אל ללוכ (1)(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ . 1997- © תורומש תויוכזה לכ