לוח 3


חוקיפבש תודסומ ידימלת -.'ג חול
ט"נשת   1998/99 (1)םידומיל בושיי יפל ,תותדה דרשמ
םיטלחומ םירפסמ
:הזמלכה ךסבושיי
םיללוכינוכית-לעתוהובג תובישי
45,240 17,168 29,572 109,956  לכה ךס
21,813 5,072 14,995 49,960 םילשורי
7,354 2,479 4,665 16,777 קרב ינב
1,054 1,514 903 3,780 ביבא לת
2,001 54 506 2,899 דודשא
1,328     -137 1,496 םיאנומשח
494 187 198 1,455 תפצ
478 260 392 1,396 הפיח
265 471 436 1,187 ןג תמר
957     -97 1,152 שמש תיב
678 181 113 1,083 תוביתנ
222     -741 1,058 םירעי תיירק
420 132 242 1,015 הינתנ


.םידימלת ףלא תוחפל םהב שיש םיבושיי (1)(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ . 1997- © תורומש תויוכזה לכ