ב"יום הקשיש הבינלאומי": לקט נתונים על אוכלוסיית הקשישים בישראל
ג"סשת ירשתב ה"כ ,םילשורי
2002 רבוטקואב 1
224/2002טקל :"ימואלניבה שישקה םוי"ב
לארשיב םישישקה תייסולכוא לע םינותנ


International Day of Older Persons:

Statistical Highlights on Elderly
Population in Israelהייסולכואב 11% :הלעמו 65 ינב םה הייסולכואה לכ ךסמ 10% -מ רתוי
תיברעה הייסולכואב 3% -ו תידוהיה
עיגהלו 56% -ב לודגל היופצ תרגובמה תידוהיה הייסולכואה ,הנש 20 דועב
תרגובמה תיברעה הייסולכואהש דועב הייסולכואה לכ ךסמ 14% -ל
הייסולכואה ךסמ 4.7% ל עיגהלו םימעפ 1.5 המצע תא ליפכהל היופצ
תיברעה
הלוע איהו םירבגה לש וזמ ההובג תרגובמה הייסולכואב םישנ לש ןתוחיכש
ליגה םע
אוה דחא תוחפל וב גוז וא דיחי לש תיב קשמל (2001-ב) שדוחל האצוהה
ללכל ח"ש 10,045 לש ישדוח עצוממ תמועל ח"ש 6,852 :שישק
הייסולכואההייסולכוא ינותנ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמ ימואלניבה שישקה םויב
הייסולכואה תודוא 2020 תנשל הייסולכוא תויזחתו 2001 תנש ףוסל םינכדועמ
.רתויו 65 ינב לש
.לארשיב הייסולכואה ללכמ םישישקה לש םקלח ךומנ ברעמה תונידמל האוושהב

הייסולכואה ינותנ .א

6% -ו (1 םירחאו) םידוהי םהמ 94% .לארשיב שיא ףלא 640 ונמ 65+ ינב , 2001 תנשב
.םיברע
דועב :הייסולכואה תונקדזה יבלשב תויסולכואה יתש ןיב םילדבהה לע םידמלמ הלא םינותנ
הריעצ ןיידע תיברעה הייסולכואה תנקדזמ הייסולכואל תבשחנ תידוהיה הייסולכואה
.תויסולכואה יתש לש ןוירפה תמרב םילדבהמ רקיעב םיעבונ ולא םילדבה .דאמ
ליגה תובכשב לודג םידלי רפסמ לש זוכירל איבמ תיברעה הייסולכואה ברקב הובגה ןוירפה
.תרגובמה הייסולכואה לש הלקשמ תא ןיטקמ רשא תוריעצה

ברקמ םינמלא 16% תמועל תונמלא ןה הלעמו 65 תונב םישנה ןמ (53%) תיצחמ לעמ
.םישישקה םירבגה

דרי םירחאו םידוהיה לש םקלח .ןוילימה תא תוצחל יופצ 65+ ינב לש םרפסמ 2020 תנשב
.9% -ל הלעי םיברעה לש םקלחו 91% -ל
תונקדזה ךילהתב תויכשמהה לע םידמלמ 2020 תנשל הייסולכוא תויזחת ינותנ
.תיברעה הייסולכואה תונקדזהב הצואתה תא םיארמ דחוימבו לארשיב הייסולכואה

ברקב םישנה לש ןקלח ,חתופמה םלועב תורבחה לכב ומכ יכ םג םיארמ םינותנה
םיברעה ברקב 54% -ו םירחאו םידוהיהמ 58% .םירבגה לש םקלחמ לודג וז הייסולכוא
62% תווהמ םישנה 85+ ליגב :םירגובמ רתויה םיאליגב םצעתמ ישנה בורה .םישנ םה
.םישישקה תייסולכואמ
לש םייחה תלחותב םילדבהב םירושק םירבג ןיבל םישנ ןיב הייסולכואה לדוגב םילדבהה
םישנהו םידוהיה םירבגה רשאמ רתוי םינש 4 עצוממב תויח תוידוהיה םישנה .םינימה ינש
.םיברעה םירבגה רשאמ רתוי םינש 3.3 תויברעה

1997-98 םינשב ךרענש רקסמ םיאצממ יונפ ןמז יוליב יסופד .ב
ןווגמב םיקסוע םישנכ םירבגש אצמנ הלעמו 60 ינב לש יונפה םנמז יוליב יסופד תקידבב
תועיבש ועיבה םירבג םלואו .(הליפת תיבב רוקיבל טרפ) םינימה ןיב לדבה אלל תויוליעפ
.(61%-ו 71%) םישנמ רתוי הובג רועישב יונפה םנמז יוליבמ ןוצר
הכומנ המר לע וחוויד הלעמו 80 ינב .המוד תוליעפ תמר לע וחוויד םינש 79 דעו 60 ינב
.ינפוגה דוקפתה תמרב הדירי תובקעב יאדוול בורק ,םינושה םיקוסיעב תוליעפ לש רתוי

:תילאודיווידניא תוליעפב ןייפואמ הלעמו 60 ינב םידוהי לש יונפה ןמזב קוסיעה סופד
קוסיעבו ,תוברת יעפומל הכילהב ,ימוימוי ןפואב םיינומה תרושקת יעצמאל רתוי םיפושח םה
םילוע ללוכ אל םידוהי ,הלעמו 60 ינבמ 13%- ש ןייצל שי .עובק ןפואב והשלכ ביבחתב
.(עובשב תועש 5 לעמ םתיצחמכ) תירוביצ תיתובדנתה תוליעפב םיברועמ ,1990 תנשמ םישדח
םייתרבח םירשקב רתוי ןייפואמה יונפ ןמזב קוסיע לע וחוויד םיברעה הלעמו 60 ינב
.הליפת תיבב רוקיבו ,םירבחו םינכש םע רשק :הבורקה םתביבסב
הייסולכוא תצובקיאנפה תועשב תוליעפה גוס
םיברעםידוהי
77.291םוי לכ היזיוולטב הייפצ
5884.1םוי לכ וידרל הנזאה
82.367 םירבח םע רשק
89.956 םינכש םע רשק
58.337.5 הליפת תיבב רוקיב
335.7 תינפוג תוליעפ
3.335 םיביבחת
3.533.9 םיעפומל הכילה

: 2001 תיבה קשמ תואצוה רקסמ םיאצממ .ג
אוה ויטרפמ דחא תוחפל וב גוז וא דיחי לש תיב קשמל שדוחל האצוהה§
ללכל ¤ 10,045 לש ישדוח עצוממ תמועל) ¤ 6,852 התייה שישק
.(הייסולכואה
רשאמ תואירבו הרידה תקזחא ,רויד לע רתוי שדוחב איצומ 2 םישישק לש לש תיב קשמ§
.הייסולכואב תיבה יקשמ ללכ
תוחפ םישישק לש תיב קשמ איצומ "תרושקתו הרובחת"ו "רודיבו תוברת ךוניח" לע§
.הייסולכואה ללכ לש האצוההמ
םירבוחמה רפסממ לודג ןיווללו םילבכל םירבוחמה םישישק לש תיבה יקשמ רפסמ§
.טנרטניאל
.יראלולס ןופלט ךרד רשאמ ליגר ןופלט וק ךרד רתוי םירבדמ םישישק לש תיב יקשמ§

.2001 ,תוישאר האצוה תוצובק יפל הכירצה לס בכרהו  תכורצתל תואצוה :'א חול
םישישק תיב קשמהייסולכואה ללכב תיב יקשמ 
בכרהח"שב האצוהבכרהח"שב האצוה
1006,85210010,045תכורצתל האצוהה ךס
12.69869.813.481,353.90ןוזמ
4.042773.48349.4תוריפו תוקרי
31.322145.722.482,258.40רויד
10.26999.26930.3תיבה קשמו הרידה  תקזחא
4.23290.14.87489.1תיבל דויצו טוהיר
1.78121.93.2321.2הלענהו השבלה
8.545854.93495.2תואירב
8.73598.113.451,350.70רודיבו תוברת ,ךוניח
14.33982.220.122,020.60תרושקתו הרובחת
4.13283.24.74475.8םירחא םיתורישו םירצומ
תיזכרמה הכשלה ידי לע ףטוש ןפואב ךרענה 2001 תיבה קשמ תואצוה רקסמ םה םינותנה
טעמל הייסולכואה ללכ תא םיללוכ הלא םיפטוש םירקס .1997 תנשמ הקיטסיטטסל
.תודסומ יריידו םיבושיל ץוחמ םיאודב םייפותיש םיבשומ ,םיצוביק
ולא תיב יקשמ .ץראב םיבושי 169 -ב ורקחנש תיב יקשמ 5,787 לע םיססבתמ 2001 ינותנ
םיגצימ
.הייסולכואב תיב יקשמ 1,800,000 -כ

.2001 אמייק ינב םירצומ לע תולעב :'ב חול
דדוב וא גוז -םישישקהיסולכואה לכ 
55.471.1לגורקימ
17.316.9קומע איפקמ
66.256.5הייפאלו לושיבל רונת
26.736.5דבלב הייפאל רונת
33.745לושיבל םייריכ
25.629.3םילכ חידמ
11.630.8הסיבכ שביימ
9093.5הסיבכ תנוכמ
60.157.9 ןגזמ
64.164.9קבא באוש
95.492.7עבצב היזיוולט
77.573.7ןיוולבו םילבכב היזיולטל יונמ
51.268.5ואדיו
1.57.8D.V.D  תכרעמ
12.549.9יתיב בשחמ
5.822.5טנרטניאל יונמ
97.391.7תוחפל דחא ןופלט וק
34.673.8תוחפל דחא ירלולס ןופלט
6.137.5רתויו םיירלולס םינופלט ינש
26.956.6תוחפל דחא בכר
(םיברע-אל םירצונ) םירחא םירצונ ,םידוהי תללוכ "םירחאו םידוהי" תייסולכוא 1
.תד גוויס אלל הייסולכואו
קשמ ינבמ דחא תוחפל םהב גוז לש וא דדוב תיב קשמכ ןאכ רדגוה שישק לש תיב קשמ 2
,65 ליג לעמ רבגלו 60 ליג לעמ השיאל ליגה יפ לע תעבקנ שישק תרדגה .שישק ונה תיבה
.היסנפל ליגה תרדגה םע םואית ךרוצל


לא תונפל ןתינ וז העדוה ןכותל רשאב תורהבהו םירבסה תלבקל
.02-6527845 'לטב תונותיע ירשק תדיחי
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1997- © תורומש תויוכזה לכ