ערב יום העצמאות 56-ה : 6.8 מיליון תושבים במדינת ישראל
ד"סשת רייאב 'ד ,םילשורי
2004 לירפאב 25
98/2004

: 56-ה תואמצעה םוי ברע

לארשי תנידמב םיבשות ןוילימ 6.8

הייסולכוא ןדמוא) םיבשות ןוילימ 6,780,000-כב לארשי תנידמב הייסולכואה תדמאנ 56-ה תואמצעה םוי ברע
שפנ 238,000 -כב 2002 תנש ףוסב הדמאנ וז הייסולכוא .לארשיב תררוגתמה םירזה תייסולכוא תא ללוכ וניא הז
.םיבשות ףלא 806-כב לארשיב הייסולכואה הדמאנ הנידמה תמקה ןמזב (הנשמ הרצק הפוקת לארשיב והש םקלח)
םילוע 290,000-ו םידוהיכ םימושר 5,180,000 םכותמ) םירחאו םידוהי םה הנידמה תייסולכואמ 81%
רסמנ ךכ לע .םיברע םה הייסולכואהמ 19% .(םינפה דרשמב םידוהיכ םימושר םניא רשא םהיאצאצו
.תואמצעה םוי תארקל דחוימב ודבוע רשא םייערא םינותנ ךמס לע ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהמ
ץראב םילודג םיבושיי
,םילשורי חרזמ ללוכ- םיבשות 692,000-כ םויכ הנומ ,לארשיב רתויב הלודגה ריעה ,הריבה םילשורי
.(םייברע םיבשות 228,000-ו םירחאו םידוהי 464,000-כ םכותמ)
;ביבא-לת ןילופורטמב םימקוממ םתיברמ ,םיבשות 100,000-ל לעמ םינומ לארשיב םיבושיי 14 םויכ
הנומ איה םויכו ,םיבשות 100,000-ל לעמ התנמש הדיחיה ריעה התייה ופי-ביבא-לת 1948 תנשב
5%-כ תמועל ,הנידמה תייסולכואמ 30%-ל בורק ריעה תייסולכוא התוויה 1948-ב) .םיבשות 364,300-כ
.(םויכ
תוחפ תמועל ,שפנ 270,500 םויכ הנומ ,ןופצב רתויב הלודגהו ץראב הלדוגב תישילשה ריעה ,הפיח
.הנידמה םוק םע שפנ 100,000-מ
תובשייתהה תליחת םע ומקוהש תונושארה תובשומהמ קלח םג תונמנ םילודגה םיבושייה 14 ןיב
התנמ הנידמה תמקה ןמזבש) ןויצל ןושאר הבשומה המגודל :19 -ה האמה לש '80-ה תונשב תידוהיה
הלעמל םויכ הנומ איהו הנידמב הלדוגב תיעיברה ריעה תויהל 2000 תנשב הכפה (שפנ ףלא 11-כ
הלעמל םויכ הנומ איהו רכינ רועישב הלדג ,הווקת-חתפ ,"תובשומה םא" םג .םיבשות 200,000-מ
.שפנ 100,000 -מ הלעמל הנומה ריע םויכ איה ,תובוחר זאד הבשומה ;שפנ 174,000-מ
רוזא לש םיימורדה םיילושב םיינוריע םיבושייכ הנידמה תמקהל ךומסב ומקוהש ,ןולקשאו דודשא
הנומ דודשא וליאו םיבשות 100,000-מ הלעמל םויכ הנומ ןולקשא ;ריהמ בצקב ןה ףא וחתפתה ,זכרמה
,עבש ראב ריעה .םייתנשכ דועב םיבשות 200,000-ה ןיינמ תא רובעל היופצו םיבשות 192,000-כ םויכ
.םיבשות 200,000-ל איה ףא תברקתמ ,בגנה תריב
םיבשות רפסמ
ינדמוא יפ לע)2003-ב
(2003 ףוסל םייעראה הייסולכואה
םיבשות רפסמ
דקפמה ךיראת)1948-ב
(8.11.48
תידוהי תובשייתה תנש
ריע
270,500 98,600 קיתו הפיח
692,300 84,000 קיתו םילשורי
174,300 21,900 1878 הווקת חתפ
15,000 1,900 1882 בקעי ןורכיז
2,300 350 1882 הניפ שאר
214,900 11,100 1882 ןויצל ןושאר
7,600 400 1883 היתב תרכזמ
26,500 2,300 1883 הנויצ סנ
12,600 1,000 1884 הרדג
75,000 11,800 1890 הרדח
100,300 12,500 1890 תובוחר
364,300 248,500 1909 ופי-ביבא-לת
126,800 17,200 1921 ןג תמר
139,700 9,300 1924 קרב ינב
133,900 2,300 1926 םי תב
164,800 11,600 1929 הינתנ
165,800 9,600 1933 ןולוח
104,700 .. 1948 ןולקשא
183,200 .. 1948 עבש ראב
192,200 - 1955 דודשא
אצומ תוצרא
תמקה ןמזב .ל"וח ידילי םה 34% דועו לארשי ידילי םה 66%-כ - םויכ םירחאהו םידוהיה ברקב
.ל"וח ידילי רתיהו לארשי ידילי ויה םידוהיהמ 35% -כ :ךופה בצמה היה הנידמה
.לארשי דילי באל לארשיב ודלונ (ןוילימ 1.5) םיבשותהמ 30%-כ קר םויכ ,תאז םע
איה (באה תדיל ץרא - לארשי ידיליל ;הדילה ץרא - ץראל ץוח ידיליל :אצומ ץרא) םאצומ ץרא שפנ 1,200,000 -כ
שפנ ןוילימ יצחכ לש םאצומ ץרא ,(מ"הירבב דלונ םהיבאש וא מ"הירבב ודלונ רמולכ) רבעשל מ"הירב
,קאריע איה םאצומ ץרא 245,000 -כ דוע ,וקורמ איה
.ןילופ איה םאצומ ץרא 220,000 -כ דועו הינמורמ 240,000
.םילוע 21,000 -כ הצרא ועיגה ןכ ומכ ,םישדח תוקונית 144,000 לארשיב ודלונ הנורחאה הנשה ךלהמב
הניטנגראמו 1,600 ב"הראמ ,1,800 תפרצמ ,2,600 היפויתאמ ,םילוע 11,000 -כ ועיגה רבעשל מ"הירבמ
.םילוע 1,200 -כ
יבחר תאיל 'בג הבתכ
לא תונפל ןתינ וז העדוה ןכותל רשאב תורהבהו םירבסה תלבקל
056/235124 ,02/6592666 'לטב עדימה תדיחי
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ . 1997- © תורומש תויוכזה לכ