לרגל "יום המשפחה": נתונים על משפחות ומשקי בית בישראל
ה"סשת טבשב ט"כ ,םילשורי
2005 ראורבפ 08 ישילש םוי
26/2005

:"החפשמה םוי" לגרל

לארשיב תיב יקשמו תוחפשמ לע םינותנ

Tables - תוחול
םינותנ גיצהל החמש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ראורבפל 9-ב הנשה לחש "החפשמה םוי" תארקל
.לארשיב תיב יקשמו תוחפשמ לע םיינכדע
ת ו ח פ ש מ
הזל הז םירושקו ,תיב קשמ ותואב םירגה רתוי וא םישנא ינש ובש יתרבח אתכ תרדגומ החפשמ
דיחי הרוה וא םידלי םע גוז ,דבלב גוז :ןה תוירקיעה החפשמה יגוס .םידליו םירוהכ וא גוז ינבכ
.םידלי םע
2003 תנשב לארשיב תוחפשמ יצחו ןויליממ רתוי
תוחפשמה ללכמ 51% תווהמה ,17-0 םיליגב םידלי םע םירוה גוז ןהב תוחפשמ ףלא 804-כ
תוחפשמה ללכמ 6.3% תווהמ ,17-0 םיליגב םידלי םע תוירוה דח תוחפשמ ףלא 100-כ
בצקמ 1.7 יפ הובג תונורחאה םינשה 6-ב לארשיב תוירוה-דחה תוחפשמה לש לודיגה בצק
.תוחפשמה ללכ לש לודיגה
ת י ב    י ק ש מ
תואצוה ביצקת םהל שיו הריד התואב עובשה תומי בור םירגה םישנא תצובקכ רדגומ תיב קשמ
.ןוזמל ףתושמ
דחא םדא תוחפל םהבש תיבה יקשמ ךותמ .דחא קסעומ תוחפל היה תיבה יקשממ 72%-ב
.םיקסעומ םע תיב יקשמ םה 84% ,(היסנפ ליגל 15 ליג ןיב) הדובעה ליגב
קסעומ תוחפל היה 17-0 םיליגב םידלי םע תוירוה-דח תוחפשמ לש תיבה יקשממ 68%-ב
דחא
,הלענהו השבלהל ,ןוזמל האצוהה זוחא 17-0 םיליגב םידלי םנשי םהבש תיב יקשמב
םהב ןיאש תיב יקשמב רשאמ רתוי לודג תכורצתל האצוהה ללכמ ,רודיבו תוברת ,ךוניחל
.ולא םיליגב םידלי
םידלי םנשי םהבש תיב יקשמב רתוי הובג ירלולס ןופלטו D.V.D ,טנרטניא ,בשחמ לע תולעבה זוחא
.ולא םיליגב םידלי םהב ןיאש תיב יקשמב רשאמ ולא םיליגב
ת ו ח פ ש מ
הזל הז םירושקו ,תיב קשמ ותואב םירגה רתוי וא םישנא ינש ובש יתרבח אתכ תרדגומ "החפשמ"
םע דיחי הרוה וא םידלי םע גוז ,דבלב גוז :ןה תוירקיעה החפשמה יגוס .םידליו םירוהכ וא גוז ינבכ
.םידלי
245 ,(82%) תוידוהי תוחפשמ ףלא 1,291 ןהמ ,ףלא 1,575-ב דמאנ 2003 תנשב לארשיב תוחפשמה רפסמ
.(2%) תורחא תוחפשמ ףלא 39-ו (16%) תויברע תוחפשמ ףלא
ףלא 360 -כ דוע .17 ליג דע םידליו םירוה גוזמ תובכרומ ,ףלא 804 ,לארשיב תוחפשמהמ תיצחמכ
קשמ ותואב םידלי אלל םירגובמ תוגוזו םידלי אלל םיריעצ תוגוז) דבלב תוגוזמ תובכרומ (23%) תוחפשמ
תיצחממ רתויב ,םיליגה לכב תונב/םינב םע דיחי הרוהמ תובכרומ (12%) תוחפשמ ףלא 187 -כ .(תיב
ןה תוחפשמה ראש .(תוחפשמה ללכמ 6.3% ,ףלא 99.5) 17 ליג דע םה םידליה הלא תוירוה-דח תוחפשממ
.17 ליג לעמ םידלי םע תוגוז ןרקיעב
,(8%) הדנק (16%) ב"הראבש הזמ ךומנ לארשיב 17 ליג דע םידלי םע דיחי הרוה ןהב תוחפשמה זוחא
.(6%) דנלוה לש הזל המודו ,(8%) הילגנאו
רתוי הובג זוחא תיברעה הייסולכואב :תונוש הייסולכוא תוצובק ןיב הנוש לארשיב תוחפשמה בכרה
.(47%) תידוהיה הייסולכואל האוושהב ,17 ליג דע םידליו םירוה גוז ןהבש תוחפשמ לש (72%)
תוירוה-דח תוחפשמו (26%) דבלב גוז ינב ןהב תוחפשמ לש רתוי הובג זוחא תידוהיה הייסולכואב
.(8% -ו 9%) תיברעה הייסולכואל האוושהב ,(12% .כ)
.(18% -כ) תוירוה דח תוחפשמ לש דחוימב הובג זוחאב תנייפאתמ "םירחא" הייסולכואה תצובק
החפשמ לדוג
רתוי םיכומנ ןוירפ ירועישמ האצותכ .תושפנ 3.7 עצוממב הללכ תילארשיה החפשמה 2003 תנשב
עצוממב תושפנ 4.9 -ו תידוהיה החפשמב עצוממב תושפנ 3.5 :תיברעה וזמ הנטק תידוהיה החפשמה
.תיברעה החפשמב
הלא תוחפשמ זוחאמ 4 יפ טעמכ ,(36.1%) רתויו תושפנ 6 תונומ תויברעה תוחפשמה ןמ שילשמ רתוי
.(9.6%) תידוהיה הייסולכואה ברקב
החפשמל םידלי רפסמ
החפשמב .2.3 לע דמע 2003 תנשב (הז ליג דע םידלי םע החפשמל) 17 ליג דע םידלי לש עצוממה רפסמה
.(המאתהב 3.0 -ו 2.2) תיברעה הייסולכואה ברקב רשאמ רתוי ךומנ רפסמה תידוהיה
ןרועישל האוושהב 3 יפ הובגה זוחאב ,17 ליג דע רתויו םידלי העברא שי תויברעה תוחפשמהמ 35% -ב
.(12%) תידוהיה הייסולכואה ברקב
17 ליג דע םידלי םע תוירוה-דח תוחפשמ
לודיגה רועיש תונורחאה םינשה 6 -ב .17-0 םיליגב םידלי םע תוירוה דח תוחפשמ ףלא 100-כ ויה 2003-ב
.)1.7 יפ ) תוחפשמה ללכל 2.4% לש רועיש תמועל ,4.1% היה הלאה תוחפשמה לש עצוממה יתנשה
.תוהמא םה 17 ליג דע םידלי םע םידיחיה םירוהה ןמ 91%
תו/םיקוור - 13% ,תו/םינמלא - 12% ,תו/םישורג םה םידלי םע םידיחיה םירוההמ (59%) תיצחמ לעמ
.(15% -כ) דרפנב םייח וא םיאושנ - רתיהו ,(תוידוהי םישנ ןלוכ טעמכ)
ללכמ ןקלח .ףלא 12.6-ל 2003-ב עיגהו םיינש יפ תוקוורה תוירוה דחה תוהמאה רפסמ לדג 1998 זאמ
.2003 תנשב 13% -ל 1998 תנשב 8% -מ לדג 17 ליג דע םידלי םע תוירוה-דחה תוחפשמה
דע עצוממב םידלי 2.4 -ו 1.7) גוז ןשארבש תוחפשמל רשאמ עצוממב םידלי תוחפ תוירוה דחה תוחפשמל
.(המאתהב ,17 ליג
"היצטיבהוק" - םיאושנ אל תוגוז
אלה תוגוזה .םידוהי תוגוז םהמ (94%) ףלא 40.3 ,םיאושנ אל תוגוז ףלא 43 לארשיב ויה 2003 תנשב
.םידוהיה תוגוזה ךסמ 3.6% -כו תוידוהיה תוחפשמה ךסמ 3% םיווהמ םיאושנ
ללכמ םיאושנ אלה תוגוזה זוחא .(יאפוריא ללכ עצוממ) היצטיבהוקב םייח הפוריאב תוגוזהמ 8% -כ
ברעמ תונידמב הובגו,(3%) דרפסו (2%) הילטיא ,(1%) ןווי תמגוד הפוריא םורד תוצראב ךומנ תוגוזה
,ב"הראב .(23%) הידווש -ו (22%) היגוורונ ,(17%) קרמנד ,(13%) הילגנא ,(10%) תפרצ ןוגכ הפוריא ןופצו
.היצטיבהוק תרגסמב םייחה תוגוז םה תוגוזה ךסמ 7.4%
תיצחמכב .םיאושנה תוגוזה לש הזל תיסחי ריעצ היצטיבהוקב םייחה םידוהיה תוגוזה לש םיליגה בכרה
גוז ןב םע תויחה םישנה ןמ דבלב 27% -כ תמועל ,34 ליג דע איה השאה םיאושנ אלה תוגוזה ןמ (54%)
םידלי םיאושנ אלה םידוהיה תוגוזה ןמ 22% -ל .(72%) םידלי אלל תוגוז בורל םה הלא תוגוז .ןיאושינב
.םיאושנה תוגוזה ןמ 55% -כ תמועל 17 ליג דע
םילוע תוחפשמ
תוחפשמ ףלא 265-ב ןהמ ,ךליאו 1990 תנשמ הלעש דחא הלוע תוחפל שי לארשיב תוחפשמ ףלא 324 -כב
.רבעשל מ"הירבמ אוה הלועה (82%)
2.9 תונומ ןה - תוידוהיה תוחפשמה ללכל תיסחי תונטק (רבעשל) מ"הירבמ םילוע ןהבש תוחפשמה
17 ליג דע םידליה רפסמ .תוידוהיה תוחפשמה ללכ לש עצוממב תושפנ 3.6 תמועל ,עצוממב תושפנ
.םידלי םע תוידוהיה תוחפשמה ללכב 2.2 תמועל ,עצוממב 1.5 אוה םילועה תוחפשמב
(רבעשל) מ"הירבמ םילוע ןהב תוחפשמ ברקב רתוי הובג ליג לכב םידלי םע תוירוה דחה תוחפשמה זוחא
אוה 17 ליג דע םידלי םע תוירוה דחה תוחפשמה זוחאו ,(12%) תוידוהיה תוחפשמה ללכב רשאמ (19%)
.תוידוהיה תוחפשמה ללכב 6.6% תמועל (רבעשל) מ"הירבמ םילוע ןהב תוחפשמב 11.2%
תיב יקשמו תוחפשמ
ףתושמ תואצוה ביצקת םהל שיו הריד התואב עובשה תומי בור םירגה םישנא תצובקכ רדגומ תיב קשמ
1.575 ללכ ךותמ 9%) תוחפשמ ףלא 148 ,2003-ב .תחא החפשממ רתוי לולכל לוכי תיב קשמ .ןוזמל
.תחא החפשממ רתוי וללכש תיב יקשמב ויח (תוחפשמה ןוילימ
- 3% ,דבלב תחא החפשמ וללכ םהמ 76% - ןוילימ 1.883 היה לארשיב וז הנשב תיבה יקשמ רפסמ
אל תיב יקשמ 2%-ו םידדוב לש תיב יקשמ - 17% ,רתויו תוחפשמ יתש - 2% ,םירחאו תחא החפשמ
.(ןוזמל ףתושמ תואצוה ביצקת םהלו דחי םירגש םיטנדוטס ןוגכ) םירחא םייתחפשמ
.ףלא 246 - םייברעהו ףלא 1,595 היה םיידוהיה תיבה יקשמ רפסמ
ת י ב   י ק ש מ
תיבה קשמב םיקסעומ
היה םיידוהיה תיבה יקשמב .דחא קסעומ תוחפל היה (לארשיב תיבה יקשממ 72%) תיב יקשמ 1,359-ב
.73% - םייברעה תיבה יקשמבו 72% זוחאה
םע תיב יקשמ לש רתויב הובגה זוחאה היה ןויצל ןושארב ,הלעמו 100,000 םינומה םיבושיה ןיבמ
.דבלב 56% -רתויב ךומנה זוחאה היה קרב ינבבו - 80% -כ - םיקסעומ
(64-15 :םירבג ;59-15 :םישנ) *הדובעה ליגב דחא םדא תוחפל היה (תיבה יקשממ 83%) ב"מ 1,559-ב
דחא םדא תוחפל םהבש תיבה יקשמ ךותמ .היסנפ ליגב ויה םישנאה לכ (17%) תיב יקשמ ףלא 324-בו
.קסעומ ףא היה אל 14%-ב רמולכ ,דחא קסעומ תוחפל היה 86%-ב הדובעה ליגב
תוחפל היה 86%-ב םהמו ,הדובעה ליגב דחא םדא תוחפל היה 81%-ב ,םיידוהיה תיבה יקשמ ללכמ
77%-ב םהמו ,הדובעה ליגב דחא םדא תוחפל היה 94%-ב ,םייברעה תיבה יקשמ ללכמ .דחא קסעומ
.דחא קסעומ תוחפל היה דבלב
.דחא קסעומ תוחפל היה םידלי םע תיבה יקשממ 87%-ב
- םיקסעומ אלל תיב יקשמב רתוי הובג תיב קשמב םידליה עצוממ ,17-0 םיליגב םידלי םע תיב יקשמב
.2.3-ל עיגמ םידליה עצוממ םהבש ,םיקסעומ םע תיב יקשמ תמועל ,םידלי 3.0
עצוממב ויה דחא קסעומ םע תיב יקשמב :םידליה עצוממ ןטק תיבה קשמב םיקסעומה רפסמ לדגש לככ
ויה רתוי וא םיקסעומ 3 םע תיב יקשמבו םידלי 2.2 עצוממב ויה םיקסעומ 2 םע תיב יקשמב ,םידלי 2.5
.םידלי 1.7 עצוממב
הלוע הז זוחא .דחא קסעומ תוחפל היה 17 ליג דע ןהידליש תוירוה-דח תוחפשמ לש תיבה יקשממ 68%-ב
.17-15 ןב אוה רשאכ 78%-ל 4-0 ןב ריעצה דליה רשאכ 53%-מ :ריעצה דליה ליג הלועש לככ
רויד תופיפצ
,רדחל שפנמ תוחפ לש תופיפצב ורג תיבה יקשממ 49.8%-ב ,2003-ב .תדרל הכישממ רוידה תופיפצ
.37.8% - 1990-בו 46.9% זוחאה היה 2000 תנשב .2002-ב 49.3% תמועל
תחא שפנ םהבש םיידוהי תיב יקשמ .תיבה קשמב תושפנה רפסמ הלועש לככ דרוי שפנל םירדח עצוממ
.רתויו תושפנ 7 םהבש םיידוהי תיב יקשמ לש םירדח 0.6 לש עצוממ תמועל ,עצוממב םירדח 2.6-ב םירג
יקשמ לש םירדח 0.5 לש עצוממ תמועל ,עצוממב םירדח 2.3-ב םירג תחא שפנ םהבש םיברע תיב יקשמ
.רתויו תושפנ 7 לש םייברע תיב
.רתוי וא תיב יקשמ 2 םירג לארשיב תורידהמ 2.5%-ב
תופיפצ 17-0 םיליגב םידלי םהבש תיב יקשמב .רדחל תושפנ 0.93 - התייה 2003 -ב תיב קשמב תופיפצה
.רדחל תושפנ 0.63 - ולא םיליגב םידלי םהב ןיאש תיב יקשמ תמועל הלופכ - רדחל תושפנ 1.2 - רוידה
תוסנכה
-ל האוושהב 3.8% לש תילאיר הדירי - ח"ש 11,022 תיב קשמל שדוחל וטורב הסנכהה התייה 2003 תנשב
ח"ש 8,710-ל וטנ הסנכהה העיגה תואירב חוטיבלו ימואל חוטיבל ,הסנכה סמל םימולשתה יוכינב .2002
.ח"ש 2,596-ל - שפנל וטנ הסנכההו
,תודסוממ תוכימתמו תואבצקמ - 13% :הדובעב וניא ןרוקמ - 23%-ו הדובעב ןרוקמ תוסנכההמ 77%
.םירחא תורוקממו שוכרמ - 4%-ו היסנפמ 6% ,ימואל חוטיבל דסומהמ ןוגכ
1,594) ןותחתה ןורישעב הסנכההמ 21.9 יפ ההובג (ח"ש 34,949) ןוילעה ןורישעב תיב קשמל וטורב הסנכהה
.15.9 יפל רעפה ןטק םיסמה ימולשת רחאל .(ח"ש
תואצוה
,ןוזמל ףתושמ תואצוה ביצקת םהל שיו הריד התואב עובשה תומי בור םירגה םישנא תצובק - תיב קשמ
.תוחפשמ רפסמ תויהל תולוכי תיב קשמ ךותב
הדירי - שדוחל עצוממב ח"ש 10,139 שכרש םיתורישו םיכרצמ לע לארשיב תיב קשמ איצוה 2003 תנשב
.2002 תמועל 3.6% לש תילאיר
) ח"ש 1,706 - ןוזמ ,(19.8%) ח"ש 2,011 - תרושקתו הרובחת ,(22.8%) ח"ש 2,308 - רויד :םה האצוהה יפיעס
) ח"ש 485 - תואירב ,(10.0%) ח"ש 1,010 - הרידה תקזחא ,(13.5%) ח"ש 1,370 - רודיבו תוברת ,ךוניח ,(16.8%
- םירחא םיתורישו םירצומ ,(3.7%) ח"ש 379 - הלענהו השבלה ,(4.1%) ח"ש 413 - תיבל דויצו טוהיר ,(4.8%
457 ח"ש (4.5%).
האוושהב תורכינה תוילאירה תודיריה .םיישארה האצוהה יפיעס בורב תוילאיר תודירי ויה 2003 תנשב
םיתורישו םירצומו (6.9%) תרושקתו הרובחת ,(13.8%) תיבל דויצו טוהירל האצוה :לע ויה 2002 -ל
.(7.2%) םירחא
ןוילעה ןורישעב תיב קשמל וטורב תיפסכ הסנכה ינורישע יפל ,2003 תנשב תכורצתל תעצוממה האצוהה
.ןותחתה ןורישעב תכורצתל האצוההמ 4.4 יפ - שדוחל ח"ש 19,541 התייה
תוברת ,ךוניח ,(10.4 יפ) תרושקתו הרובחתל האצוהב אוה םינורישעה ןיב רתויב לודגה יסחיה לדבהה
,2.1 יפו 3.1 יפ) רתוי ןטק רוידלו ןוזמל האצוהב לדבהה .(6.7 יפ) תיבל דויצו טוהירו (9.7 יפ) רודיבו
.(המאתהב
תוברת ,ךוניחל ,הלענהו השבלהל ,ןוזמל האצוהה לש קלחה 17-0 םיליגב םידלי םנשי םהבש תיב יקשמב
.םידלי םהב ןיאש תיב יקשמב רשאמ רתוי לודג תכורצתל האצוהה ללכמ תיבל דויצו טוהירל ,רודיבו
תמועל ,רודיבו תוברת ,ךוניחל 15.5% איצומ דחא דלי תוחפלו םירגובמ ינש ובש תיב קשמ ,אמגודל
הווהמ ולא תיב יקשמב האצוהה הלענהו השבלהל .דלי ףאו םירגובמ ינש ובש תיב קשמ איצומש 10.8%
.המאתהב ,16.1%-ו 17.2% - ןוזמלו ,המאתהב ,2.8%-ו 4.7%
הרובחתלו תואירבל ,רוידל תואצוהה לש ןקלח לודג םידלי םהב ןיאש תיב יקשמב ,תאז תמועל
האצוהה ללכמ 6.2% הווהמ תואירבל האצוהה דלי ףאו םירגובמ ינש ובש תיב קשמב ,ךכ .תרושקתו
תרושקתו הרובחתל האצוההו ,דחא דלי תוחפלו םירגובמ ינש םהבש תיב יקשמב 3.7% תמועל ,תכורצתל
.המאתהב ,18.5%-ו 20.9% -
33.6% - רוידל האצוהה לש הקלח ,תיבה יקשמ יגוס ראש לכל תיסחי ,לודג םידדוב לש תיב יקשמב
.6.7% - תואירבל האצוהה לש הקלחו ,(תיבה יקשמ יגוס ראשב 26.6% -ל 19% ןיב ענש רועיש תמועל)
.(15.5%-ל 10.8% ןיב ענש רועיש תמועל) 8.8% - רודיבו תוברת ,ךוניחל האצוהה לש הקלח ךומנ ,ךדיאמ
רויד
5% -כו תורוכש תורידב ורג תיבה יקשממ 25% -כ ,םתולעבב תורידב תיבה יקשממ 70% -כ ורג ,2003 -ב
.חתפמ ימדב וא םניח תורידב תיבה יקשממ
קלדלו זגל ,למשחל האצוהה ,הז םוכסמ .שדוחל ח"ש 1,010 -ל 2003 תנשב ועיגה הריד תקזחאל תואצוהה
.(22.6%) הנונראל האצוהה - הירחאו ,(32.3%) רתויב לודגה ףיעסה תא התוויה הרידה םומיחל
תרושקתה םוחתב המייק-ינב םירצומ לע תולעב
ירלולס ןופלט שי 81% -ל ,טנרטניאל יונמ שי 31%-ל ,בשחמ שי לארשיב תיבה יקשממ 55% -ל
.D.V.D תכרעמ שי 18%-לו
ןופלטו טנרטניאל יונמ ,בשחמ ,D.V.D תכרעמ לש תוחיכשה 17-0 ינב םידלי םהבש תיב יקשמב
69%-ל ,אמגודל ,ךכ .ולא םיליגב םידלי ןיא םהבש תיב יקשמב רשאמ רתוי ההובג ירלולס
םהבש תיבה יקשממ 40% תמועל ,בשחמ שי דחא דלי תוחפלו םירגובמ ינש םהבש תיבה יקשממ
.17-0 ינב םידלי ןיאו םירגומ ינש
תא תללוכ הניאו דבלב םייטרפ תיב יקשמ תללוכ הייסולכואה .2003 ,םדא חוכ רקס ונה םינותנה רוקמ
.עבקה יבושייל ץוחמ םירגה םורדה זוחמב םיוודבו םיטנדוטס תונועמ ,םיצוביק ,תודסומה תייסולכוא
לא תונפל ןתינ וז העדוה ןכותל רשאב תורהבהו םירבסה תלבקל
050-6235124 ,02-6527845 'לט,emailב תונותיע ירשק תדיחי

 2003 עצוממ-הייסולכוא תצובקו 17 ליג דע םידלי רפסמ , עצוממ החפשמ לדוג , החפשמה גוס יפל תוחפשמ :1 חול

, החפשמה גוס יפל ,( רבעשל ) מ " הירבמ םילוע ןהמו ךליאו 1990 ילוע תוחפשמ :2 חול
17 ליג דע םידלי רפסמו עצוממ החפשמ לדוג


הדובעה חוכ תונוכת יפל , תיבה קשמב 17 ליג דע םידלי םע תיב יקשמ :3 חול
הייסולכוא תצובקו תיב קשמ גוס , תיבה קשמ ינב לש


2003 הלעמו םיבשות 100,000 םינומה םיבושייב , תיבה קשמ ינב לש הדובעה חוכ תונוכת יפל , תיב יקשמ :4 חול

2003 תיב קשמל תכורצתל תישדוח האצוה בכרה :5 חול

2003 םירגובמה רפסמ יפל , המייק ינב םירצומ לע תולעב זוחא :6 חול

(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ . 1997- © תורומש תויוכזה לכ