יישובים בישראל
במערכת היישובים ניתן לקבל את קובץ היישובים, הסברים, לוחות סיכום, שינויים במערך היישובים ואת ביאורי הסמלים הגאוגרפיים הרלוונטיים לאותה שנה בהתאם להחלטות ועדת היישובים. המערכת מאפשרת צפייה בנתוני היישובים ברמה גאוגרפית מרחבית, לבצע ניתוח מרחבי של היישוב, לבחון את מקומו של היישוב על המפה ולקבל מידע על המאפיינים הגאוגרפיים שלו גם בהשוואה ליישובים סמוכים או יישובים אחרים בעלי מאפיינים דומים.
קובצי היישובים והקבצים הנלווים לשנים קודמות (2008-2003) ניתן לקבל באמצעות לחיצה על הקישור המתאים. יש להדגיש כי אומדן האוכלוסייה ביישובים בקבצים אלה מתבסס על מפקד האוכלוסין שנערך בשנת 1995.
שינויים בשמות היישובים וסמליהם מאז קום המדינה לוחות סיכום אוכלוסייה ביאור סמלי החלוקות הגאוגרפיות שינויים ברשימות היישובים קובצי יישובים אוכלוסייתם וסמליהם מבוא הגדרות והסברים


  
  
מערכת היישובים עתידה להשתנות למערכת רב שנתית, עד להשלמת בניית המערכת לא יהיה קישור למפה האינטראקטיבית עם נתונים שנת 2012
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©