יישובים בישראל בשנים 2008-2003 - בסיס מפקד 1995
בדף זה ניתן לצפות בקובצי היישובים וסמליהם לשנים 2008-2003. קובצי היישובים בשנים אלה מתבססים על דיווחים ועדכונים הרלוונטיים לאותם שנים. אומדן האוכלוסייה המפורסם מתבסס על תוצאות מפקד האוכלוסין והדיור שנערך בשנת 1995 ועל העדכונים השוטפים שהתקבלו ממשרד הפנים. בדף זה ניתן לצפות ברשימת השינויים שחלו בין השנים, בביאורי הסמלים לחלוקות הגאוגרפיות השונות ובלוחות סיכום אוכלוסייה.

מערכת המיפוי האינטראקטיבית אינה פעילה לקובציי היישובים בשנים אלה.
לוחות סיכום אוכלוסייה ביאור סמלי החלוקות הגאוגרפית שינויים ברשימות היישובים קובצי יישובים אוכלוסייתם וסמליהם מבוא והגדרות


© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©