המועצה הציבורית לסטטיסטיקה

הקיטסיטטסל תירוביצה הצעומה


הפי תירונ

םסרפ ןותיעה יכ לע "בוליש" רקחמ ןוכמו "ץראה" ןותיע לע ימואל קנב ןנולתה 1997 ילויב
ןוצר תועיבשב םיקנבה תשמח ןיבמ ליבומה - ימואלניבה (קנבה) :רקס" :העבק התרתוכש הבתכ
םוסרפמו רקסה תואצותמ עגפנ ומצע תא האר ,ימואל קנב ,ןנולתמה ."תורישהמ תוחוקלה
הצעומה דילש ,הקיטסיטטסב םיקסועל תיעוצקמ הקיתאל בקעמה תדעוול הנפ אוהו הבתכה
בתוכ רשא ,בל-רב באז 'פורפ לש תעד תווח קנבה ףריצ ותיינפל .הקיטסיטטסל תירוביצה
המ "ץראה"ב הבתכב םסרופש יפכ ,עובקל ןתינ אל יכ רמול ןתינ תוטוידה ןושלב" יכ
."רחא קנב לכמ וא ימואל קנבמ רתוי בוט תוריש ןתונ ימואלניבה קנבה יכ ,26.5.1997-
?הנולתה התנפוה הילאש ,הצעומה דילש הדעווה יהמו הקיטסיטטסל תירוביצה הצעומה יהמ
וטרבור עיצה ,הנידמה תמקה ינפל ףאו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה הדסונש ינפל דוע
הנידמ"ב יטסיטטסה תורישה רבדב ריכזתב ,ןושארה יתלשממה ןקיטסיטטסה םימיל ,יקב
םייטסיטטסה םינותנה ינרצי ןיב יזכרמ שגפמ םוקמ היהיש ירוביצ דסומ םיקהל ,"תירבעה
תורישה יניינעב ץעיימ ףוג שמשי רשאו ,הלא םינותנ לש םיירקיעה םינכרצה ןיבל
.הנידמב תיזכרמה תיטסיטטסה הלועפה תא הווליו יטסיטטסה
תיטסיטטסה תכרעמה תמקה תא ווילש םיישקהו ץחלה לשב םלוא ,בויחב הלבקתה העצהה
טדנמה םויס םע לילכ טעמכ סרהנ ץראב תיטסיטטסה הדובעה ךרעמ לכש רחאל ,המצע
.1963 תנש דע הצעומה ןוניכ החדנ ,יטירבה
ןקיטסיטטסלו הלשממה ירשל ץעייל םנה היתויוכמסו הידיקפת ,הצעומה ןונקת יפ לע
םהיתוינכת תא הנידמה תודסוממ לבקל ,תויטסיטטס תולועפל םיעגונה םיניינעב יתלשממה
הלא תוינכות ןיינעל תודסומה ןיב םואיתה לע העד תווחל ,תויטסיטטס תולועפ תכירעל
.הנידמה לש תויטסיטטסה תולועפה לועייל תועצה עיצהלו
שאר בשוי תצלמה יפ לע ,הלשממה שאר ידי לע םינמתמ רשא ,םירבח 80-50 םירבח הצעומב
ןיבמ םינמתמ הצעומה ירבח .םייונימ תכראהל תורשפא םע ,םינש שולש לש הפוקתל הצעומה
הלכשהל תודסומ ;םיימואלה תודסומהו תוימוקמ תויושר ,הלשממ ידרשמ :םיאבה םיפוגה יגיצנ
תולועפב םיקסועה םירחא םיירוביצ םיפוג ;הקיטסיטטסה תארוהל הקלחמ םימייקמה ההובג
יכ עבקנש ס"מל ידבועו םיחמומ לש ישיא יונימ ;(םיניישעתה תודחאתה :אמגודל) תויטסיטטס
.הצעומה ירבחמ עבר לע הלעי אל םרפסמ
1995 תנשמ .ןתנ דג 'פורפ ינשהו ,יקב וטרבור 'פורפ היה הצעומה לש ןושארה שארה בשוי
.בונילק תור 'פורפ הז דיקפתב תנהכמ
,הצעומה תאילמב ןוידל םיאבומ הנידמב תיטסיטטסה תכרעמה לש םיירקיעה םיאשונה
לש 58-ה הבישיה המייקתה הנשה סרמב .הנשב םיימעפ ,ללכ ךרדב ,היתובישי תא תמייקמה
.הצעומה
,תוצעיימ תוירוביצ תודעווב התוליעפמ רכינ קלח הצעומה החתיפ המויק תונש לכ ךשמב
םיאשונה תוינוג-ברל השחמה .תודחוימ תוינמז תודעו וא תועובק תודעו תויהל תולוכיש
ידקפמל תודעווה :תודעווה תומש לש תיקלח המישרב ןויעמ תלבקתמ תודעווה וקסע םהבש
הדעווה ,םידקפמה תוירוזחמל הדעווה ,1995-ו 1983 ,1972 ,1961 רוידהו ןיסולכואה
םיגוויסו דיה יחלשמ ,הלכלכה יפנע גוויסל תודעו ,1981-ו 1971 תואלקחה ידקפמל
הדעווה ,םינותנה רגאמ יניינעל הדעווה ,תילאפיצינומ הקיטסיטטסל הדעווה ,םייפרגואיג
הדעווהו תיטסיטטס הנכות תכרעהל הדעווה ,םייטסיטטס םירקחמו םימוסרפ לע עדימל
.תיטסיטטסה הדובעב תיעוצקמ הקיתאל
(םינקיטסיטטסה לש ימואלניבה דוגיאה) ICI-הש רחאל לועפל הלחה תיעוצקמ הקיתאל הדעווה
100 תאלמב ,1985-ב םינקיטסיטטסה לש תיעוצקמ הקיתאל ימואלניבה דוקה תנכה תא םייס
לע רשוא רשא ,ילארשי ןונקת לארשיב הדעווה החסינ ימואלניבה ןונקתה חורב .דוגיאל םינש
דוגיאה םג ןונקתה תא ץמיא םישדוח רפסמ רובעכ .1985 רבמצדב הצעומה תאילמ ידי
.הקיטסיטטסל ילארשיה
אשונב ןיינע םהל שיש םיירקיעה םינוגראהו תודסומה יגיצנ םירבח תוצעיימה תודעווב
.הכשלב תומיאתמה תודיחיה יגיצנו (הצעומה ירבח חרכהב םה ןיא) הדעווה לש הלופיטבש
.הכשלל ץוחמ אשונב החמומ אוה הדעווה שאר
םשל הל שורדה רמוחה לכ תא הדעוול קפסל ודיקפתש זכרמ הדעו לכל הנוממ הכשלה םעטמ
תונודינ תודעווב תושבגתמה תוצלמהה .םויה רדס לע םידמועה םיאשונב האלמ תואצמתה
.הרושיא תלבק םשל הצעומה תאילמב
'פורפ ר"וי) החוורו הרבח לש הקיטסיטטס יניינעל הדעווה :תואבה תודעווה תולעופ םויכ
הקיטסיטטסלו םייפרגואיג םיגוויסל הדעווה ,(טסייג תידיע תזכרמ ,ןורקיס השמ
עקרק ישומיש גוויסל הדעווהו (ולש הרובד תזכרמ ,רחש הירא 'פורפ ר"וי) תילאפיצינומ
ר"וי) רכשו הדובע לש הקיטסיטטסל הדעווה התדובע תא המייס הנורחאל .(ולש הרובד תזכרמ)
.(יביב ילינ תזכרמ ,ץלמ חונ 'פורפ
?הילע המ ,ימואל קנב תנולתו
(ןגינ ןאירב ד"וע - הדעווה זכרמ) תיעוצקמ הקיתאל בקעמה תדעו ר"וי ,ןיגייפ לואפ 'פורפ
ףיעס-תת לש הרפה התיהש האצמ הדעווה" :ןמקלדכ ,הדעווה הכרעש הקידבה יאצממ תא גיצה
הקיתאה יללכ לש ("הרבחה יפלכ ןקיטסיטטסה תובוח"ב קסוע 3 ףיעס) "הייעטהו הייטה" , 3.1
ידכ שרדנה יללכה יכויחה דעצה אוה הזה הרקמב בושחה רבדהש ונבשח תאז םע .תיעוצקמה
."הקיטסיטטסב םיקסועה ללכ תעידיל הנקסמה תא איבהל
- הקיטסיטטסל תירוביצה הצעומה" תרבוחה ךותמ תובר תואקספ ,ןנושלכ ,ללוכ רמאמה
הדסוויה םוימ הצעומה זכרמ ,ץיבוקשרה קחצי בתכש "היתולועפו התדובע יכרד ,הידיקפת
.1997 תנש דעו
(20.1.1963) הצעומה לש ןושארה בשומה לש החיתפה םואנב יקב 'פורפ ירבדמ
םיירוביצ םימרוג לש םתעדו בחרה להקה תעד ךוניח לע תובר עיפשהל הלוכי הצעומה"
םמוקמב םירבדה תדמעהל ןווכמ תויהל ךירצ ךוניחה .םייטסיטטסה םינותנל םסחיב םיבושח
תונקסמ םיקיסמו ,טלחומה וקויד יבגל זרפומ ןומא יטסיטטסה רפסמל םינתונו שי .ןוכנה
תורמל ,תאזו .חכומ וניא םהיניב שרפההש םירפסמ תאוושה ךמס לע ידמ תכל תוקיחרמ
תדובעל עיגמה ןומאה ןתינ דימת אל ,ךדיאמ .תתל םינקיטסיטטסה םיגהונ רשא םירבסהה
ענכושמ .ןהב אוצמל ופיצש הממ רחא והשמ היתואצותב שי רשאכ רקיעב הזו ,הקיטסיטטסה
ףאו רבדה יחרכה ,םידגנתמ םינוויכ ינשב וליאכ רוביצה תא ךנחל ישוקה תורמל יכ ינא
.הכשלה לש אבה ןויסינה שמשל לוכי תויכוניחה תולועפה תחלצהל תטלוב אמגוד .ירשפא
השגפנ איה ,1954 תנשב ,הירקסב תוינרדומ המיגד תוטישב שמתשהל הכשלה הליחתה רשאכ
םייופצ יתלב םיווק וארה תואצותה רשאכ דוחיבו ,תודגנתהב ףאו ןומא רסוח לש םייוליגב
תואצותה תא ,הנידמב םיבושח םימרוג ,הלחתהב ףא וסחי .ילארשיה קשמה לש תיללכה הנומתב
הבשחמל ולגרתה ,םירקס רפסמ רחאל ,םלוא .המיגדה תטיש ידי-לע ומרגנ וליאכש תויועטל
."הלוכ הייסולכואה לע הנומת ןתונ יעדמ םגדמ ,תועודיה תולבגימה ךותש

1998 טסוגוא,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ןולע ,ןקת תייטס ךותמ
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-1999 © תורומש תויוכזה לכ