רקחמל טרפ ינותנ
English

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מעמידה לציבור הרחב את תוצריה הסטטיסטיים באופנים שונים ובאמצעים שונים: הודעות לתקשורת, פרסומים מודפסים פרסומים באינטרנט ועוד . בנוסף, יכולים גורמים מחוץ ללמ"ס להתקשר בחוזה עם הלמ"ס לביצוע ניתוח סטטיסטי בעזרת נתונים הנמצאים ברשות הלמ"ס, כאשר הנתונים הנמסרים הינם בעלי אופי מסכם: לוחות טבלאות וכו'. הלמ"ס אף מעמידה לרשות החוקרים קבצי פרט בלתי מזוהים, באמצעותם יכולים חוקרים לבצע ניתוח ומחקר סטטיסטי באופן עצמאי. להלן סקירה קצרה כיצד הקבצים השונים עומדים לרשות החוקרים.הקבצים והשירותים המפורטים להלן ניתנים תמורת תשלום לפי מדיניות וכללי התמחור של הלמ"ס.

Public Use Files (PUF) הינם קובצי פרט בלתי מזוהים סטנדרטיים המועמדים לרשות הציבור הרחב בכפוף לרשיון שימוש סטנדרטי של הלמ"ס . קובץ ה-PUF מכיל פירוט די הצורך לביצוע מחקר בסיסי תוך שמירת הסודיות.

חדר מחקר נמצא במשרדי הלמ"ס בירושלים, בתל אביב ובחיפה. בחדר המחקר ניתן להעמיד לרשות חוקרים נתונים עם פירוט רב. השימוש בחדר המחקר מוגבל לחוקרים אקדמיים ולחוקרים ממוסדות מחקר לאחר אישור תוכנית המחקר על ידי המשנה לסטטיסטיקן הממשלתי של הלמ"ס. חדר המחקר מכיל מספר מחשבים אישיים ותוכנות לעיבוד וניתוח סטטיסטי כגון SAS ו-STATA. השימוש בחדר המחקר כפוף לנוהל חדר מחקר , אשר מחייב, בין השאר, כי החוקרים אשר עושים שימוש בחדר המחקר יעברו בדיקה ביטחונית, יהיו למתנדבים מושבעים של הלמ"ס הכפופים לעונשים פליליים בגין הפרת חובת שמירת הסודיות, ועליהם לפרסם את תוצאות המחקר באופן שנקבע על ידי הלמ"ס.

החל משנת 7102 ,עלות השימוש בחדר מחקר הינה 000,5 ש"ח בשנה.

הגשת בקשה לעבודה בחדר מחקר:
על מנת להגיש בקשה לעבודה בחדר מחקר יש ליצור קשר עם ענת כץ אברם במייל או בטלפון 02-6592256

להלן רשימת חוקרי חדר המחקר והנושאים שחקרו, כולל קישור למחקרים שפורסמו.

 רקחמ רדח
רקחמ רדח להונ
לארשיב תימינפ הריגה,(2006) איג ןובנ ,יבוק אדיורב
היישעתה ףנעמ תיריפמא תודע :רכשה לע הלכשהה תוינגורטה תעפשה ,(2004) איג ןובנ
רכשל הלכשהה ןיב יתביסה רשקה-הלכשהל האושתה,(2007) ינור שירפ
תורגבה תוניחבב םהיגשיה לע ותעפשהו םידימלתה לש ילכלכ - יתרבחה בכרהה,(2008) רוצ ישו ןמסוז םעונ
The Grilliches-Regev Longitudinal Panel of Israeli Manufacturing Firms, 1955-1999
Avi Simhon
   Yaacov Ritov
   Saul Lach, Mortality Across Generations
Victor Lavy
   Joshua Angrist
   Analia Schlosser (2005), New Evidence on the Causal Link between the Quantity and Quality of Children
Dmitri Romanov (2006), Corporation as A Tax Shelter
Analia Schlosser (2005), Public Preschool and the Labor Supply of Arab Mothers: Evidence from a Natural
                                                 Experiment
Sami Miaari
  Asaf Zussman
  Noam Zussman (2008), Ethnic Conflict and Job Separations
Alma Cohen
  Rajeev Dehejia
  Dmitri Romanov (2007), Do Financial Incentives Affect Fertility?

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©