חשבות חדשה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

םיפסכה ףגא

2004 ראוניב 20

הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב השדח תובשח

תובשח (ס"מלה) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב לועפל הלחה 2004 ראוניב 1-ב לחה
.הלשממה שאר תובשחמ דרפנב ,תיאמצע
יאשונ םה ,1951-א"ישתה ,הנידמה יסכנ קוחל םאתהב ,השדחה תובשחב המיתחה ישרומ
:ןלהל םיטרופמה תורשמה
יקחצי המלש 'פורפ - יתלשממה ןקיטסיטטסה
רנרל ינד רמ - שונא יבאשמו להנימל ריכב ל"כנמס
ךונח רמ - ס"מלה בשח םוקמ אלממל ףסונב םותחי םירומאה םישרומהמ דחא לכ
.טרגנייטש
.0054041 :אוה ראודה קנבב ס"מלה לש תוסנכהה ןובשח רפסמ
.0025589 :אוה ראודה קנבב ס"מלה לש תואצוהה ןובשח רפסמ
.20.50.01.04.64.00.9 :אוה יללכה בשחב ס"מלה לש ןיקוליסה ןובשח רפסמ
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ . 1997- © תורומש תויוכזה לכ