הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידרשמ


91342 :דוקימ 34525 ד"ת  תבותכ 02-652-1340 סקפ 02-659-2222 ןופלט- םילשורי
,לואש תעבג - 66 ,םירשנ יפנכ
1-800-210-290 םניח גויח ןופלט- יצרא םינותנ ףוסיא זכרמ
61571 :דוקימ 57207 ד"ת  תבותכ 03-568-1946 סקפ 03-568-1933 ןופלט- ביבא לת
גרבדלוג ואיל תיב ,86 הווקת חתפ ךרד
31000 :דוקימ 851 ד"ת  תבותכ 04-863-2370 סקפ 04-863-2355ןופלט- הפיח
הלשממה ימוסרפ תצפהל תורישה
7103 ד"ת  תבותכ 03-565-5994 סקפ 03-565-5947/48/49/50/51 ןופלט- םייונמ
ביבא לת ,107 םיאנומשחה 'חר ,61070 :דוקימ
ביבא לת , ןוחטבה דרשמ לש רואל האצוהה ,24 העבראה 'חר 03-697-7460 ןופלט- תושיכר
ינורטקלא ראוד-את
info@cbs.gov.il
תיטנגמ הידמ יבג לע הכשלה ימוסרפ תשיכר
:הכשלל תונפל אנ ,םיטקסיד תשיכרל
03-568-1933 ןופלט - ביבא לתבו 02-659-2666ןופלט - םילשוריב
תועצמאב תיטנגמ הידמ יבג לע שוכרל ןתינ ,הכשלה ינופוקתב תועיפומה תויתע תורדס
02-659-2654/658 ןופלט :הכשלה לש םינותנ רגאמל הדיחיה
ןופלטה תועצמאב םיריחמה ידדמ תלבק
ןורחאה שדוחל םיריחמה ידדמ לע םינותנ תלבקל יטמוטוא ילוק עדימ תוריש הליעפמ הכשלה
.םימדוק םישדוחלו
.הממיב תועש 24 ןתינ תורישה
:םיישדוחה יונישה יזוחא תא ןכו (םיפיעס-תתו םיפיעס ללוכ) דדמה תא לבקל ןתינ
המושת יריחמ ידדמ ,היישעתה תקופת ידדמ ,ןכרצל םיריחמה ידדמ ,דדמה דוק יפל דדמ
רכש ינותנו תואלקחה ףנע לש המושת יריחמ דדמ ,הלילסב המושת יריחמ ידדמ ,היינבב
.ריכש תרשמל עצוממ
(יווק-בר) 02-652-7550 ןופלט
*2550 :רצוקמ גויח - (ןופאלפ/םוקלס) ירלולס ןופלטב
.04-864-5310 ןופלט :הפיחב - םיבחרמב ןיידע לעפומ ןשיה יטמוטואה ןובישמה

עדימה תדיחי
ןתנ לעי
info@cbs.gov.il : ינורטקלא ראד