לוח 3


TABLE 3. - POPULATION IN URBAN LOCALITIES,   ,םיינוריע םיבושייב הייסולכוא -.3 חול
BY SIZE OF LOCALITY (current type of locality)(1)(1)(תפטוש בושיי תרוצ) בושיי לדוג יפל
Thousands, unless otherwise statedתרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא
Localities, by
Size of Locality
(םייערא םינותנ) לודיג
31 XII 1999-31 XII 2000
Annual Growth (Provisional Data)
הייסולכוא
(םייערא םינותנ)
  31 XII 2000
Population
(Provisional Data)
הייסולכוא
  31 XII 1999
Population
יפל ,םיבושיי
בושיי לדוג
לודיג זוחא
Percent of
Growth
לכה ךס
Total
 TOTAL POPULATION2.5154.66,363.8 6,209.1 הייסולכואה לכ
Urban localities2.5142.85,828.2 5,685.4 םיינוריע םיבושיי
  Number of residents:    :םיבשות רפסמ
     200,000+ 1.623.61,484.9 1,461.3 +200,000
      Jerusalem1.811.6657.9 646.3         םילשורי              
      Tel Aviv-Yafo1.34.4353.6 349.2         ופי - ביבא לת                 
      Haifa1.02.7270.9 268.2         הפיח                 
      Rishon LeZiyyon2.54.9202.6 197.7         ןויצל ןושאר        
  100,000-199,9991.923.31,245.0 1,221.6  199,000-100,000
    Ashdod5.08.4174.3 165.9         דודשא                                   
    Be'er Sheva2.44.0172.9 168.9         עבש ראב                 
    Bene Beraq1.62.1136.9 134.7         קרב ינב             
    Bat Yam0.20.3137.6 137.3         םי תב            
    Holon1.01.6166.0 164.4         ןולוח          
    Netanya1.93.1161.7 158.7         הינתנ         
    Petah Tiqwa2.13.5167.8 164.3         הווקת חתפ            
    Ramat Gan0.40.5127.9 127.4         ןג תמר         
   50,000-99,9992.214.6677.1 662.5 99,999-50,000
    Ashqelon3.02.999.1 96.2        ןולקשא                      
    Herzeliyya0.90.883.3 82.5        היילצרה         
    Hadera2.31.671.8 70.2        הרדח           
    Kefar Sava1.81.375.2 73.8        אבס רפכ        
    Lod2.71.765.0 63.3        דול                 
    Nazareth 2.31.359.6 58.3        תרצנ           
    Rehovot2.82.695.2 92.6        תובוחר       
    Ramla1.20.761.9 61.2        הלמר       
    Ra'annana2.71.766.0 64.3        הננער         
   20,000-49,9992.834.81,266.9 1,232.1                     49,999-20,000
    Umm Al-Fahm3.31.135.5 34.4      םחפ-לא םוא        
    Ofaqim0.10.023.0 23.0       םיקפוא        
    Or Yehuda2.40.626.9 26.3       הדוהי רוא       
    Elat3.01.241.1 39.9       תליא       
    Bet Shemesh14.05.443.9 38.5       שמש תיב        
    Giv'atayim0.80.447.1 46.8       םייתעבג        
    Dimona-0.4-0.133.9 34.0       הנומיד        
    Hod HaSharon3.61.336.0 34.7       ןורשה דוה        
    Tiberias2.20.839.2 38.4       הירבט        
    Tayibe3.10.928.6 27.8       הבייט       
    Tamra3.20.722.6 21.9       הרמט       
    Yavne1.90.631.7 31.1       הנבי        
    Yehud2.00.421.0 20.6       דוהי       
    Karmiel3.41.441.2 39.8       לאימרכ        
    Migdal HaEmeq1.70.423.9 23.5       קמעה לדגמ        
    Modi'in  23.25.126.9 21.8       ןיעידומ        
    Ma'ale Adummim4.61.124.9 23.8       םימודא הלעמ     
    Nahariyya3.21.444.2 42.8       היירהנ     
    Nes Ziyyona2.80.724.6 23.9       הנויצ סנ     
    Nazerat Illit1.60.744.4 43.7       תיליע תרצנ       
    Nesher0.70.120.6 20.4       רשנ       
    Netivot3.90.820.3 19.5      תוביתנ       
    Sakhnin2.80.621.6 21.0       ןינ'חס                  
    Akko2.00.945.8 44.9       וכע     
    Afula1.30.538.1 37.6       הלופע        
    Arad2.80.724.0 23.4       דרע      
    Pardes Hanna-Karkur  2.20.627.7 27.1       רוכרכ - הנח סדרפ       
TABLE 3.- (Cont'd)(ךשמה) - .3 חול
Thousands, unless otherwise statedתרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא
Localities, by
Type of Locality
(םייערא םינותנ) לודיג
31 XII 1999-31 XII 2000
Annual Growth (Provisional Data)
הייסולכוא
(םייערא םינותנ)
  31 XII 2000
Population
(Provisional Data)
הייסולכוא
  31 XII 1999
Population
יפל ,םיבושיי
בושיי לדוג
לודיג זוחא
Percent of
Growth
לכה ךס
Total
    Zefat3.60.925.1 24.3       תפצ         
    Qiryat Ono1.40.323.1 22.7       ונוא תיירק        
    Qiryat Atta1.20.648.3 47.7       אתא תיירק        
    Qiryat Bialik1.50.636.8 36.2       קילאיב תיירק        
    Qiryat Gat1.00.547.8 47.4       תג תיירק        
    Qiryat Yam0.70.339.3 39.0       םי תיירק        
    Qiryat Motzkin1.30.538.1 37.6       ןיקצומ תיירק       
    Qiryat Shemona0.90.221.1 20.9       הנומש תיירק        
    Rosh HaAyin1.90.634.0 33.4       ןיעה שאר       
    Rahat5.31.530.5 29.0       טהר       
    Ramat HaSharon0.00.035.7 35.6       ןורשה תמר        
    Shefar'am3.00.828.6 27.7       םערפש          
   10,000-19,9994.120.6525.2 504.7                     19,000-10,000
    Abu Sinan2.90.310.4 10.1      ןאנס ובא  
    Or Aqiva0.80.115.4 15.2      אביקע רוא        
    Ari'el3.60.515.7 15.1      לאירא        
    Baqa Al-Gharbiyye3.10.618.6 18.0      היברג לא הקאב   
    Bet She'an1.00.215.7 15.6      ןאש תיב        
    Betar Illit22.72.915.6 12.7      תיליע רתיב        
    Giv'at Ze'ev2.40.210.3 10.0      באז תעבג         
    Giv'at Shemuel7.80.912.1 11.2      לאומש תעבג             
    Judeide-Maker2.10.315.2 14.9      רכמ-הדייד'ג  
      Gan Yavne4.60.510.2 9.8      הנבי ןג                            
    Ganne Tiqwa2.40.310.6 10.4      הווקת ינג         
    Daliyat Al-Karmel1.70.212.8 12.6      למרכ-לא תילאד  
    Zikhron Ya'aqov5.50.712.9 12.2      בקעי ןורכז       
    Tire2.70.518.3 17.8      הריט    
    Tirat Karmel1.30.218.4 18.2      למרכ תריט       
    Yafi2.90.414.4 14.0      עיפי   
    Yoqne'am Illit7.11.015.6 14.6      תיליע םענקי        
    Yirka3.00.311.0 10.7      אכרי  
    Kafar Kanna3.50.515.2 14.7      אנכ רפכ    
    Kafar Manda3.00.412.9 12.5      אדנמ רפכ   
    Kafar Qasem3.50.514.5 14.0      םסאק רפכ   
    Kafar Qara2.80.312.4 12.1      ערק רפכ    
    Mevasseret Ziyyon2.90.519.6 19.1      ןויצ תרשבמ        
    Mughar2.20.417.2 16.8      ראגמ       
    Majd Al-Kurum2.70.310.8 10.5      םורכ-לא ד'גמ    
    Modi'in Illit25.03.216.2 13.0      תיליע ןיעידומ       
    Makkabim-Re'ut0.50.110.7 10.6      תוער-םיבכמ       
    Ma'alot-Tarshiha3.60.719.6 18.9      אחישרת-תולעמ       
    Arrabe3.50.616.8 16.2      הבארע  
    Ar'ara 2.70.413.5 13.2      הרערע  
    Qalansawe3.90.514.4 13.9      הווסנלק  
    Qiryat Tiv'on1.40.213.1 12.9      ןועבט תיירק       
    Qiryat Mal'akhi0.10.019.3 19.3      יכאלמ תיירק       
    Sederot1.60.319.2 18.9      תורדש       
    Reine2.60.313.6 13.3      הנייר       
    Shoham11.41.313.1 11.8      םהוש       
   2,000-9,9994.325.9629.1 603.1                          9,999-2,000
      Abu Ghosh2.80.14.8 4.7      שוג ובא   
      Even Yehuda2.20.28.3 8.2      הדוהי ןבא   
      Oranit5.70.35.1 4.8      תינרוא   
      Azur1.10.19.4 9.3      רוזא  
      Iksal3.40.39.7 9.4      לאסכא   
      Allon Shevut18.50.42.6 2.2      תובש ןולא       
      Elyakhin3.10.12.2 2.2      ןיכילא   
      El'ad..2.55.6 3.1      דעלא  
TABLE 3.- (Cont'd)(ךשמה) - .3 חול
Thousands, unless otherwise statedתרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא
Localities, by
Type of Locality
(םייערא םינותנ) לודיג
31 XII 1999-31 XII 2000
Annual Growth (Provisional Data)
הייסולכוא
(םייערא םינותנ)
  31 XII 2000
Population
(Provisional Data)
הייסולכוא
  31 XII 1999
Population
יפל ,םיבושיי
בושיי לדוג
לודיג זוחא
Percent of
Growth
לכה ךס
Total
      Alfe Menashe3.70.24.6 4.4      השנמ יפלא  
      Elqana1.30.03.0 2.9      הנקלא    
      I'billin2.70.29.5 9.3      ןילבעא   
      Efrata2.90.26.4 6.2      התרפא   
      Be'er Ya'aqov1.60.18.0 7.8      בקעי ראב    
      Bu'eine-Nujeidat2.91.96.6 6.4      תאדי'גונ-הניעוב   
      Buq'ata2.10.14.8 4.7      התעקוב   
      Bir El-Maksur2.50.16.1 5.9      רוסכמ-לא ריב   
      Bet El10.20.44.2 3.8      לא תיב       
      Beit Jann2.10.29.0 8.8      ן'ג תיב  
      Bet Arye2.10.02.4 2.3      הירא תיב   
      Bet Dagan7.40.34.5 4.2      ןגד תיב   
      Bene Ayish5.00.37.1 6.7      ש"יע ינב   
      Binyamina6.80.45.7 5.4      הנימינב  
      Basma4.70.36.3 6.0      ה"מסב  
      Basmat Tab'un1.60.15.3 5.2      ןועבט  תמסב    
      Bi'ne2.30.16.3 6.2      הנעב   
      Bat Hefer12.70.43.9 3.5      רפח תב  
      Giv'at Ada1.20.02.4 2.3      הדע תעבג   
      Gedera1.20.19.9 9.8      הרדג   
      Julis1.90.14.8 4.7      סלו'ג   
      Jaljulye3.50.26.4 6.2      הילו'גל'ג   
      Gan Ner19.70.42.2 1.8      רנ ןג   
      Jisr Az-Zarqa3.40.39.4 9.1      אקרז-א רס'ג   
      Jish2.10.12.5 2.5      ש'ג  
      Jatt2.80.28.2 7.9      ת'ג   
      Dabburiyya2.70.27.2 7.1      הירובד   
      Deir Al-Asad3.30.37.8 7.6      דסא-לא ריד   
      Deir Hanna2.80.27.4 7.2      אנח ריד   
      Zemer3.10.14.5 4.3      רמז   
      Zarzir3.40.25.4 5.2      ריזרז   
      Hura7.70.46.0 5.5      הרוח   
      Hurfeish2.70.14.6 4.5      שיפרוח   
      Hazor HaGelilit0.20.08.5 8.5      תילילגה רוצח    
      Tuba-Zangariyye2.60.14.5 4.4      היירגנז-אבוט   
      Tur'an2.90.39.7 9.5      ןאערוט   
      Yanuh-Jat2.80.14.6 4.4      ת'ג-חונאי   
      Yavne'el4.40.12.3 2.2      לאנבי  
      Yeroham-1.2-0.18.9 9.0      םחורי   
      Kabul3.00.28.1 7.9      לובאכ   
      Kaokab Abu Al-Hija2.90.12.4 2.4      א'גיה-לא ובא בכואכ   
      Kokhav Ya'ir-0.70.04.9 5.0      ריאי בכוכ   
      Kuseife15.90.96.6 5.7      הפיסכ  
      Kisra-Sumei2.70.15.7 5.6      עימס-ארסכ  
      Ka'abiyye-Tabbash-Hajaj8.10.33.4 3.1      הר'גא'גח-שאבט-היבעכ   
      Kafar Bara 5.60.12.1 2.0      ארב רפכ   
      Kefar Weradim9.30.44.4 4.1      םידרו רפכ   
      Kefar Habad1.50.14.1 4.0      ד"בח רפכ   
      Kafar Yasif1.20.17.5 7.4      ףיסאי רפכ   
      Kefar Yona6.00.59.7 9.1      הנוי רפכ   
      Kafar Kama1.70.02.6 2.6      אמכ רפכ  
      Kefar Tavor5.20.12.1 2.0      רובת רפכ  
      Lehavim12.30.44.0 3.5      םיבהל        
      Laqye14.40.65.0 4.4      היקל  
      Majdal Shams2.40.27.9 7.7      סמש לד'גמ   
      Muqeible4.50.12.7 2.5      הלבייקומ  
      Mazkeret  Batya2.10.16.8 6.7      היתב תרכזמ    
      Mazra'a0.60.03.2 3.2      הערזמ  
      Metar4.00.25.5 5.3      רתימ   
TABLE 3. - (Cont'd)(ךשמה) - .3 חול
Thousands, unless otherwise statedתרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,םיפלא
Locality by
Type of locality
(םייערא םינותנ) לודיג
31 XII 1999-31 XII 2000
Annual Growth (Provisional Data)
הייסולכוא
(םייערא םינותנ)
  31 XII 2000
Population
(Provisional Data)
הייסולכוא
  31 XII 1999
Population
יפל םיבושיי
בושיי תרוצ
לודיג זוחא
Percent of
Growth
לכה ךס
Total
      Mizpe Ramon4.60.25.0 4.8     ןומר הפצמ  
      Merkaz Shappira10.90.22.5 2.3     אריפש זכרמ   
      Mas'ade2.60.12.9 2.8     הדעסמ   
      Mi'elya1.40.02.5 2.4     איליעמ  
      Ma'ale Iron3.40.39.9 9.6     ןוריע הלעמ   
      Mashhed2.20.16.1 6.0     דהשמ   
      Mattan8.00.22.3 2.1     ןתמ    
      Newe Efrayim-1.50.02.6 2.7     םירפא הוונ  
      Newe Deqalim2.70.12.3 2.2     םילקד הוונ  
      Nahef3.10.38.6 8.3     ףחנ   
      Sajur3.90.13.2 3.1     רו'גאס  
      Savyon-2.5-0.12.5 2.5     ןויבס   
      Sulam2.70.12.1 2.1     םלוס   
      Uzeir3.80.12.1 2.1     רייזוע  
      Omer0.60.05.9 5.8     רמוע    
      Eilabun3.10.13.8 3.7     ןובלייע   
      Ilut2.40.15.6 5.4     טוליע  
      Ein Mahel3.70.39.2 8.9     להאמ ןיע    
      Immanu'el-3.1-0.13.1 3.2     לאונמע  
      Isifya1.70.29.1 9.0     איפסע   
      Ar'ara - BaNegev6.50.69.6 9.0     בגנב - הרערע    
      Atlit-0.40.04.4 4.5     תילתע   
      Fureidis3.60.38.9 8.5     סידיירופ  
      Fassuta2.00.12.8 2.7     הטוספ   
      Peqi'in2.20.14.5 4.4     ןיעיקפ  
      Pardesiyya4.10.25.6 5.4     הייסדרפ  
      Zur Hadassa30.90.62.5 1.9     הסדה רוצ  
      Zur Yig'al3.30.26.4 6.2     לאגי רוצ  
      Zoran6.50.35.2 4.9     ןרוצ   
      Qedumim4.10.12.6 2.5     םימודק   
      Qadima8.20.68.1 7.5     המידק   
      Qesarya9.90.33.1 2.8     הירסיק  
      Qazir-Harish5.80.23.3 3.2     שירח-ריצק   
      Qazrin1.60.16.2 6.1     ןירצק      
      Qiryat Arba2.10.16.4 6.2     עברא תיירק  
      Qiryat Ye'arim2.00.12.7 2.7     םירעי תיירק  
      Qiryat Eqron2.10.29.4 9.2     ןורקע תיירק  
      Qarne Shomeron5.20.35.9 5.6     ןורמוש ינרק      
       Rame0.90.17.2 7.2     המאר   
      Rosh Pinna0.50.02.1 2.1     הניפ שאר   
      Rekhasim2.60.27.5 7.3     םיסכר  
      Ramat Ef'al2.40.12.8 2.7     לעפא תמר   
      Ramat Yishay6.20.35.0 4.7     ישי תמר   
      Shibli5.50.23.0 2.8     ילבש   
      Segev-Shalom 21.90.84.7 3.9     םולש בגש   
      Sheikh Dannun3.00.12.0 1.9     ןונד 'חייש   
      Shelomi13.20.54.2 3.7     ימולש   
      Sha'ab3.20.25.2 5.0     בעש   
      Sha'are Tiqwa4.60.13.4 3.2     הווקת ירעש  
      Tel Mond9.00.55.9 5.4     דנומ לת  
      Tel Sheva5.80.59.9 9.4     עבש לת   


(1) The classification by current type of locality is adjusted to the size andותרוצו  בושייה לדוגל םאתומ תפטוש בושיי תרוצ יפל גוויסה (1
    type of  locality according  to the population estimations in the year 2000.,וז הנש ךלהמב .2000 תנשב הייסולכואה ינדמוא יפל  
    During  this year, the type of locality  was re-defined for several localities.,המגודל ,ךכ .תרחאל תחא בושיי תרוצמ םידחא םיבושיי ורבע    
    Thus, for example, Rishon LeZyiyyon joined the category of localities .םיבשות 200,000 לעמ םינומה םיבושייה תצובקל ןויצל ןושאר ריעה הפסוותה  
    numbering above 200,000 residents.

(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-2001 © תורומש תויוכזה לכ