אוכלוסייה ביישובים-נתונים ארעיים

תוקולחבו םיבושייב הייסולכוא
לארשיב תובחר תויפרגואיג
2003

ה"סשת ,2004 רבוטקוא ,םילשורי
2003 ףוסל םינדמוא ךותמ םירחבנ םיאצממ

םיירקיע םיאצממ
1990 תנש זאמ רתויב ךומנה רועישל עיגה (1.8%) לארשיב הייסולכואה לודיג בצק
תמדוק הנשל האוושהב לארשיב תופנהו תוזוחמה תיברמב הייסולכואה לודיג רועישב הדירי הלח 2003 תנשב
לארשיל היילעה בצקב הדירימ האצותכ תדרל ךישממ הייסולכואה לודיג רועיש
הזע לבחו ןורמושו הדוהי ירוזאבו םורדהו זכרמה תוזוחמב היה 2003 תנשב רתויב הובגה לודיגה רועיש
תוזוחמה ןיבמ ךומנה אוה וב לודיגה רועיש ןיידעו הייסולכואה לודיג רועישב היילע המשרנ ביבא לת זוחמב
םיבשותה ףלא 100 ןיינמ תא הרבע תובוחר ריעה


:2003 תנש ףוס תוחול האר
רוזאו הפנ, זוחמ יפל ,הייסולכוא - .1 חול

(תפטוש בושיי תרוצ) בושייה לדוג תוצובק יפל ,הייסולכוא - .2 חול

םיינוריע םיבושייב הייסולכוא - .3 חול

רוזאו זוחמ ,ילפיצינומ דמעמ יפל הייסולכוא - .4 חול

2003 תנשל ילפיצינומ דמעמב םייונישו תויושר דוחיא תמישר - .5 חול

2003 תנשב הלעמו םיבשות 20,000 םינומה םיינוריע םיבושייב הייסולכואה לודיג יביכרמ - .6 חול


2003 ףוס - םתייסולכואו םהילמס םיבושיי תמישר - 7. חול

תורעה
וכרענש 2003 רבמצד ףוסל הייסולכוא ינדמוא םה הלא תוחולב םימסרפתמה םינותנה
םיעפשומ 2003 תנשל הייסולכואה ינדמואש ןייצל שי .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב
.2003 רבמצדל רבוטקוא םישדוחה ןיב םינפה דרשמ יפינסב העראש התיבשמ תצקמב
ייוניש לע רקיעבו ,םיישיא םייוניש לע חוודל םיבשותמ ענמנש ךכל האיבה וז התיבש
תועונתה םושירל ופסוותיו וטלקיי הלא םיחוויד .הפוקת התואב ועצובש תבותכ
.2004 תנשב הייסולכואב
.1
םיבושייה טוריפב לולכ 2003 תנשב הלשממה הטילחה וילע תויושרה דוחיא ךילהת
.(5 חול האר) תונושה תויפרגואיגה תוקולחב
.2
ךסב חרכהב םיאתמה םירפסמה םוכס ןיא ,םיפלאל םיטלחומה םירפסמה לוגיע לשב
זוחא בושיחב ךא ,יספא לודיגכ עיפומ םיפלאב רשא לודיג םשרנ םיתיעל ,ןכ ומכ .לכה
.יבויח וא ילילש יוטיב לבקמ לודיגה
.3
לחילח דמחא רמ :היפרגומד םוחת שאר

ץיבורוג המרונ 'בג :הייסולכוא ףג שאר

ורטסק -ןהכ תליא 'בג:הייסולכוא ףג


הייסולכוא ףגב לבקל ןתינ הז םוסרפל עגונב םיפסונ םירבסה
02-6593128 'לט, emailב ורטסק -ןהכ תליא 'בג(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1997- © תורומש תויוכזה לכ