תפקידי הלמ"ס ודרכי פעולתה

הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידיקפת
התלועפ יכרדו

הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש הירוטסיהה
ס"מלה ידרשמ
הקיטסיטטסל תירוביצה הצעומה
הקיטסיטטסה תדוקפ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב השדח תובשח
ס"מלה לש יתנש ח"ודו עדימה שפוח קוח
  הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש הקיתא יללכ

הכשלה ידיקפת
םסרפלו דבעל ,ףוסאל ודיקפתש הלשממה לש יזכרמה ףוגה איה (ס"מלה) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
רקיעב ,הלשממה ידרשמל שורד הז עדימ .ץראב הרבחהו הלכלכה ,הייסולכואה לע יטסיטטס עדימ
םיימדקא רקחמ תודסומל םג רסמנ עדימה .תויוחתפתה רחא בקעמו ןונכתלו תוינידמ תעיבק ייכרצל
.בחרה רוביצלו
םיאשונב םהל ץעיילו הנידמה תודסומ לש תיטסיטטסה תוליעפה תא םאתל תיארחא הכשלה ,ןכ ומכ
םיימואלניב םיטרדנטסל םאתהב תישענ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש התדובע .םייטסיטטס
ןיבל לארשי ןיב יטסיטטס עדימ לש תואוושה תכירע םג תרשפאמ ךכבו םלועה תונידמ תיברמב םילבוקמה
.1972 ב"לשת (שדח חסונ) הקיטסיטטסה תדוקפ חוכמ תלעופ הכשלה .תונוש תוצרא
לע - םייתנשו םייתנש-בר ,םיישדוח - םיפטוש םייטסיטטס םינותנ תנכהב דקמתמ הכשלה תדובע רקיע
ןזאמ ,(ןוכסיחה ,הדובעה ןוירפ ,העקשהה ,הכירצה ,רצותה) ימואלה קשמה :םיאבה םיאשונה
רחסמ ,הרובחת ,היינב ,היישעת ,תואלקח) םינושה קשמה יפנעב תוליעפ ,ץוחה רחסו םימולשתה
,(הלודיגל םימרוגו הבכרה) הייסולכואה ,םיתורישו םירצומ לש םיריחמ יוניש ('וכו םיתורישו
,ךוניחה ,הלכשהה תמר ,('וכו הלטבאהו הקוסעתה בצמ ,ןלדוג) יתרבחהו ילכלכה ןבצמ ,תוחפשמה
,םיימוקמהו םייזכרמה הנידמה תודסומ דידי לע הייסולכואל םיקפוסמה םיתורישו העישפה ,תואירבה
.דועו
ללכ ךרדב) רוידהו ןיסולכואה דקפמ תא תכרוע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,הלא תויוליעפל ףסונב
,החפשמה תואצוה רקס ןוגכ ,םינש רפסמל תחא םיכרענה) םיירוזחמ תולועפו םירקס ןכו ,(רושעל תחא
תוקפסמ הלא תולועפ .םיימעפ-דח םירקס םגו ,('וכו םימגדמו םיגוויס לש היזיוור ,הקופת-המושת תוחול
ןוכדעל סיסב םג םישמשמה ,הרבחבו קשמב תויזכרמ תועפות לע ('וכו יפנע ,יפרגואיג) םיטרופמ םינותנ
.תיטסיטטסה תכרעמה
ץעייל הדיקפתש ,הקיטסיטטסל תירוביצה הצעומה ידי לע תוולמ היתוליעפו הכשלה לש הדובעה תוינכות
םינרציה יגיצנמ תבכרומ הצעומה .הנידמב תויטסיטטסה תולועפל םיעגונה םיניינעב הנידמה תודסומל
.ץראב הקיטסיטטסה לש םיירקיעה םינכרצהו
:םימוסרפ לש בחר ןווגמב תפסוא איהש יטסיטטסה עדימה תא הציפמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
לע םיילכלכ םירוטקידניא טקלו םיריחמ ,תיללכ הקיטסיטטס) םינוחרי ,לארשיל יטסיטטסה ןותנשה
יתורישו תוריית ,הרובחת ,תואלקח) תיפנע הקיטסיטטס לש םינועבר ,(םינורחאה םישדוחב תויוחתפתה
,לארשיב םישדח םייטסיטטס םימוסרפלו תולועפל ןועבר ,ץוח רחס לש הקיטסיטטסל ןועבר ,(החראה
םיגוויס ,תיטסיטטס היגולודותמ) םיינכט םימוסרפו םייאשונ םידחוימ םימוסרפ ,םידקפמ לש םימוסרפ
.('וכו
.טרפה ינותנ תוידוס לע תינדפק הרימש ךות תיטנגמ הידמ יבג לע םג םישמתשמל ץפומ בר עדימ
הכשלה תמסרפמש תונותיעל תועדוה תועצמאב םג רוביצה תעידיל אבומ ןכדועמו ףטוש יטסיטטס עדימ
.ומויב םוי ידימ
הכשלה ידיקפת
ס"מלה ידרשמ
הקיטסיטטסה תדוקפ
ס"מלה לש יתנש ח"ודו עדימה שפוח קוח

(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1997-2001 © תורומש תויוכזה לכ