State of Israel, CBS
סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית
ינואר-מרס 2007
עבור אל 1. דירות חדשות שנמכרו בתקופה עבור אל 2. דירות חדשות למכירה בסוף החודש/הרבעון
Print גרסה מלאה להדפסה (עברית)
 מ ב ו א 
Word 1. כללי
Word 2. ממצאים עיקריים
Word 3. שיטות הסקר
Word 4. מהימנות הנתונים
Word 5. הגדרות
 ל ו ח ו ת 
Word סימנים מיוחדים
        1.   דירות חדשות שנמכרו בתקופה
Excel 1.1- דירות חדשות שנמכרו, לפי מחוז
Excel 1.2- חציון מספר החודשים בשוק הדירות, מתחילת בנייתן של הדירות החדשות שנמכרו, לפי מחוז
Excel 1.3- דירות חדשות שנמכרו, לפי מספר דירות בבניין
Excel 1.4- חציון מספר החודשים בשוק הדירות, מתחילת בנייתן של הדירות החדשות שנמכרו, לפי מספר דירות בבניין
Excel 1.5- דירות חדשות שנמכרו, לפי מספר חדרים בדירה
Excel 1.6- חציון מספר החודשים בשוק הדירות, מתחילת בנייתן של הדירות החדשות שנמכרו, לפי מספר חדרים בדירה
Excel 1.7- דירות חדשות שנמכרו, לפי מספר החודשים בשוק הדירות
Excel 1.8- דירות חדשות שנמכרו, לפי ערים נבחרות
        2.   דירות חדשות למכירה בסוף החודש/הרבעון
Excel 2.1- דירות חדשות למכירה, לפי מחוז
Excel 2.2- חציון מספר החודשים בשוק הדירות, מתחילת בנייתן של הדירות החדשות למכירה, לפי מחוז
Excel 2.3- דירות חדשות למכירה, לפי מספר דירות בבניין
Excel 2.4- חציון מספר החודשים בשוק הדירות, מתחילת בנייתן של הדירות החדשות למכירה, לפי מספר דירות בבניין
Excel 2.5- דירות חדשות למכירה, לפי מספר חדרים בדירה
Excel 2.6- חציון מספר החודשים בשוק הדירות, מתחילת בנייתן של הדירות החדשות למכירה, לפי מספר חדרים בדירה
Excel 2.7- דירות חדשות למכירה, לפי מספר החודשים בשוק הדירות
Excel 2.8- דירות חדשות למכירה, לפי ערים נבחרות
Word עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום

ISSN 0793 - 5382

Change to English
תנאי שימוש