State of Israel, CBS
החינוך בישראל בראי הסטטיסטיקה
2004-1995
אינדיקטורים חברתיים, מס' 13
Print גרסה מלאה להדפסה
Word הקדמה
Word הסברים לסימנים בלוחות
מ ב ו א
Word 1. מערכת החינוך בישראל - סקירה
2. תחומי החקירה בפרסום זה
3. ממצאים מרכזיים
עבור אל רשימת הלוחות והתרשימים
Word הסברים, הגדרות ושיטות ניתוח

פרק 1. תלמידים
Word 1.1 חינוך עברי
1.2 חינוך ערבי
1.3 תלמידי ישראל - "סביבת" בית הספר, ציפיות ופנאי, לפי ממצאי מבחני TIMSS-2003
עבור אל רשימת הלוחות והתרשימים
פרק 2. בחינות בגרות
Word 2.1 הקדמה
2.2 נבחנים בבחינות הבגרות, הזכאים לתעודת בגרות והעומדים בדרישות הסף לאוניברסיטה
2.3 היקף תעודת הבגרות בקרב התלמידים הזכאים לתעודה
2.4 רמת התגבור וציוניהם של הזכאים לתעודת בגרות במתמטיקה ואנגלית
עבור אל רשימת הלוחות והתרשימים
פרק 3. אינטגרציה והישגים
Word 3.1 הקדמה
3.2 האינטגרציה בבתי הספר
3.3 אינטגרציה והישגים
עבור אל רשימת הלוחות והתרשימים
פרק 4. כוחות הוראה
Word 4.1 הקדמה
4.2 בניית בסיס הנתונים
4.3 חינוך עברי - פיקוח ממלכתי
4.4 חינוך עברי - פיקוח ממלכתי-דתי
4.5 חינוך ערבי
4.6 סיכום
עבור אל רשימת הלוחות והתרשימים
פרק 5. השוואות בין-לאומיות
Word 5.1 ההוצאה הלאומית לחינוך בהשוואה בין-לאומית
5.2 תלמידים ומערכת החינוך
5.3 מדדי הישגיות ממוצעים
עבור אל רשימת הלוחות והתרשימים
Word רשימת מקורות
Word עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום

 רשימת הלוחות והתרשימים 
        מ ב ו א
לוח א - תלמידים במערכת החינוך
לוח ב - ממוצע תלמידים לכיתה בישראל
תרשים ג - אחוז הזכאים לתעודת בגרות מתוך הניגשים לבחינות הבגרות - חינוך עברי וחינוך ערבי
תרשים ד - אחוז הזכאים לתעודת בגרות מכלל הניגשים לפי פיקוח
תרשים ה - פערים בין קבוצות מוצא של אחוז הזכאים לתעודת בגרות מכלל הניגשים
לוח ו - כוחות הוראה לפי דרג חינוך ותכונות נבחרות בחינוך העברי בין השנים: תשנ"א-תשס"ה
לוח ז - כוחות הוראה לפי דרג חינוך ותכונות נבחרות בחינוך הערבי בין השנים: תשנ"א-תשס"ה
לוח ח - ההוצאה הלאומית השנתית על חינוך בישראל, במחירי 2000
תרשים ט - ההוצאה של משקי הבית לחינוך, כאחוז מתוך הההוצאה הלאומית לחינוך, 2001-1985
        פרק 1. תלמידים
לוח 1 - תלמידים בחינוך העברי, לפי ארץ לידה, דרג פיקוח ומין, תשס"ד, תשס"א, תשנ"ח ותשנ"ה
לוח 2 - תלמידי החטיבה העליונה, לפי ארץ לידה, נתיב ומין, תשס"ד, תשס"א, תשנ"ח ותשנ"ה
לוח 3 - תלמידים בחינוך העברי, לפי ארץ לידה והשכלת הורים, תשס"ד, תשס"א ותשנ"ח
לוח 4 - תלמידי כיתות יא-יב בחינוך העברי לפי ארץ לידה והשכלת הורים, תשס"ד, תשס"א, תשנ"ח ותשנ"ה
לוח 5 - תלמידי כיתות א-ב בחינוך העברי, לפי ארץ לידה/מוצא והשכלת הורים, תשס"ד, תשס"א ותשנ"ח
תרשים 6 - התפלגות תלמידים ביישוב מגוריהם, לפי מדד חברתי-כלכלי וארץ לידה, תשס"ד ותשנ"ח
לוח ותרשים 7 - התפלגות תלמידים ביישוב מגוריהם, לפי צביון נפתי משולב (צנ"מ) וארץ לידה, תשס"ד
לוח ותרשים 8 - תלמידים בחינוך העברי, לפי סוג יישוב מגורים וארץ לידה, תשס"ד
לוח 9 - תלמידים יוממים בחינוך העברי, לפי דרגת כיתה, תשס"ד, תשס"א ותשנ"ח
לוח 10 - תלמידי חטיבה עליונה בחינוך הערבי, לפי מגזר, נתיב ומין, תשס"ד, תשס"א, תשנ"ח ותשנ"ה
לוח 11 - תלמידים בחינוך הערבי, לפי השכלת הורים, תשס"ד, תשס"א, תשנ"ח ותשנ"ה
לוח 12 - תלמידים בכיתות יא-יב בחינוך העברי והערבי, לפי השכלת הורים, תשס"ד, תשנ"ה
לוח 13 - תלמידים יוממים בחינוך הערבי, לפי דרגת כיתה, תשס"ד, תשס"א ותשנ"ח
לוח 14 - תלמידים יוממים בחטיבה עליונה בחינוך הערבי, לפי נתיב, תשס"ד, תשס"א ותשנ"ח
לוח 15 - תלמידי כיתות ח שהשתתפו במבחני TIMSS-2003, לפי תכונות שונות
לוח 16 - השכלת ההורים והשפעתה על ציפיות לעתיד של התלמיד כלפי השכלתו
לוח 17 - ניצול שעות הפנאי, בקרב תלמידי כיתות ח (TIMSS-2003), לפי מין
לוח 18 - ניצול שעות הפנאי, בקרב תלמידי כיתות ח (TIMSS-2003), לפי ארץ לידה
לוח 19 - ניצול שעות הפנאי, בקרב תלמידי כיתות ח (TIMSS-2003), לפי פיקוח ומגזר
        פרק 2. בחינות בגרות
לוח 1 - נבחנים, זכאים ועומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות, לפי תכונות שונות, תשס"ד
לוח 2 - נבחנים, זכאים ועומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות, לפי תכונות שונות, תשס"א
לוח 3 - נבחנים, זכאים ועומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות, לפי תכונות שונות, תשנ"ח
לוח 4 - נבחנים, זכאים ועומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות, לפי תכונות שונות, תשנ"ה
לוח 5 - תלמידי כיתות יב זכאים לתעודת בגרות, לפי צבירת יחידות לימוד ותכונות שונות, תשס"ד
לוח 6 - תלמידי כיתות יב זכאים לתעודת בגרות, לפי צבירת יחידות לימוד ותכונות שונות, תשס"א
לוח 7 - תלמידי כיתות יב זכאים לתעודת בגרות, לפי צבירת יחידות לימוד ותכונות שונות, תשנ"ח
לוח 8 - תלמידי כיתות יב זכאים לתעודת בגרות, לפי צבירת יחידות לימוד ותכונות שונות, תשנ"ה
לוח 9 - תלמידים זכאים לתעודת בגרות - הישגים במתמטיקה ואנגלית, חינוך עברי, תשס"ד
לוח 10 - תלמידים זכאים לתעודת בגרות - הישגים במתמטיקה ואנגלית, חינוך ערבי, תשס"ד
לוח 11 - תלמידי יב הזכאים לתעודת בגרות - הישגים במתמטיקה ואנגלית, חינוך עברי, תשס"א
לוח 12 - תלמידי יב הזכאים לתעודת בגרות - הישגים במתמטיקה ואנגלית, חינוך עברי, תשנ"ח
לוח 13 - תלמידי יב הזכאים לתעודת בגרות - הישגים במתמטיקה ואנגלית, חינוך עברי, תשנ"ה
לוח 14 - תלמידי יב הזכאים לתעודת בגרות - הישגים במתמטיקה ואנגלית, חינוך ערבי, תשס"א
לוח 15 - תלמידי יב הזכאים לתעודת בגרות - הישגים במתמטיקה ואנגלית, חינוך ערבי, תשנ"ח
לוח 16 - תלמידי יב הזכאים לתעודת בגרות - הישגים במתמטיקה ואנגלית, חינוך ערבי, תשנ"ה
        פרק 3. אינטגרציה והישגים
לוח 1 - אינטגרציה: הרכב תלמידי שכבת יא-יב לפי ארץ לידה של תלמיד וארץ לידה של כלל תלמידי השכבה, תשס"ד
לוח 2 - הרכב תלמידי שכבת יא-יב לפי פיקוח ולפי ארץ לידה של תלמיד ושל כלל תלמידי השכבה, תשס"ד
לוח 3 - הרכב תלמידי שכבת יא-יב לפי נתיב ולפי ארץ לידה של תלמיד ושל כלל תלמידי השכבה, תשס"ד
לוח 4 - סגרגציה: הרכב תלמידי שכבת א-ב לפי ארץ לידה/ארץ מוצא של תלמיד וארץ לידה/ארץ מוצא של כלל תלמידי השכבה, תשס"ד
לוח 5 - הרכב תלמידי שכבת יא-יב לפי ארץ לידה של תלמיד וארץ לידה של כלל תלמידי השכבה, תשס"א
לוח 6 - הרכב תלמידי שכבת יא-יב לפי פיקוח ולפי ארץ לידה של תלמיד ושל כלל תלמידי השכבה, תשס"א
לוח 7 - הרכב תלמידי שכבת יא-יב לפי נתיב ולפי ארץ לידה של תלמיד ושל כלל תלמידי השכבה, תשס"א
לוח 8 - הרכב תלמידי שכבת א-ב לפי ארץ לידה של תלמיד וארץ לידה של כלל תלמידי השכבה, תשס"א
לוח 9 - הרכב תלמידי שכבת יא-יב לפי ארץ לידה של תלמיד וארץ לידה של כלל תלמידי השכבה, תשנ"ח
לוח 10 - הרכב תלמידי שכבת יא-יב לפי פיקוח ולפי ארץ לידה של תלמיד ושל כלל תלמידי השכבה, תשנ"ח
לוח 11 - הרכב תלמידי שכבת יא-יב לפי נתיב ולפי ארץ לידה של תלמיד ושל כלל תלמידי השכבה, תשנ"ח
לוח 12 - הרכב תלמידי שכבת א-ב לפי ארץ לידה של תלמיד וארץ לידה של כלל תלמידי השכבה, תשנ"ח
לוח 13 - הרכב תלמידי שכבת יא-יב לפי ארץ לידה של תלמיד וארץ לידה של כלל תלמידי השכבה, תשנ"ה
לוח 14 - הרכב תלמידי שכבת יא-יב לפי פיקוח ולפי ארץ לידה של תלמיד וארץ לידה של כלל תלמידי השכבה, תשנ"ה
לוח 15 - הרכב תלמידי שכבת יא-יב לפי נתיב ולפי ארץ לידה של תלמיד וארץ לידה של כלל תלמידי השכבה, תשנ"ה
תרשים 16 - אינטגרציה וזכאות לתעודת בגרות בקרב ילידי בריה"מ לשעבר הלומדים בבתי ספר שבהם יש לפחות עשרה ילידי בריה"מ לשעבר בשכבת יב, תשס"ד
תרשים 17 - אינטגרציה וזכאות לתעודת בגרות בקרב ילידי בריה"מ לשעבר הלומדים בבתי ספר שבהם יש לפחות עשרה ילידי בריה"מ לשעבר בשכבת יב בבתי ספר שבהם רוב התלמידים שייכים לנתיב העיוני, תשס"ד
תרשים 18 - אינטגרציה וזכאות לתעודת בגרות בקרב ילידי בריה"מ לשעבר הלומדים בבתי ספר שבהם יש לפחות עשרה ילידי בריה"מ לשעבר בשכבת יב בבתי ספר שבהם רוב התלמידים שייכים לנתיב הטכנולוגי, תשס"ד
תרשים 19 - זכאות לתעודת בגרות בקרב ילידי ישראל הלומדים בבתי ספר שבהם יש לפחות עשרה ילידי בריה"מ לשעבר בשכבת יב, תשס"ד
תרשים 20 - זכאות לתעודת בגרות בקרב ילידי ישראל הלומדים בבתי ספר שבהם יש לפחות עשרה ילידי בריה"מ לשעבר בשכבת יב בבתי ספר שבהם רוב התלמידים שייכים לנתיב עיוני, תשס"ד
תרשים 21 - זכאות לתעודת בגרות בקרב ילידי ישראל הלומדים בבתי ספר שבהם יש לפחות עשרה ילידי בריה"מ לשעבר בשכבת יב בבתי ספר שבהם רוב התלמידים שייכים לנתיב הטכנולוגי, תשס"ד
תרשים 22 - אינטגרציה וזכאות לתעודת בגרות בקרב ילידי אתיופיה הלומדים בבתי ספר שבהם יש לפחות עשרה ילידי אתיופיה בשכבת יב, תשס"ד
תרשים 23 - אינטגרציה וזכאות לתעודת בגרות בקרב ילידי אתיופיה הלומדים בבתי ספר שבהם יש לפחות עשרה ילידי אתיופיה בשכבת יב בבתי ספר שבהם רוב התלמידים שייכים לנתיב העיוני, תשס"ד
תרשים 24 - אינטגרציה וזכאות לתעודת בגרות בקרב ילידי אתיופיה הלומדים בבתי ספר שבהם יש לפחות עשרה ילידי אתיופיה בשכבת יב בבתי ספר שבהם רוב התלמידים שייכים לנתיב הטכנולוגי, תשס"ד
תרשים 25 - זכאות לתעודת בגרות בקרב ילידי ישראל הלומדים בבתי ספר שבהם יש לפחות עשרה ילידי אתיופיה בשכבת יב, תשס"ד
תרשים 26 - זכאות לתעודת בגרות בקרב ילידי ישראל הלומדים בבתי ספר שבהם יש לפחות עשרה ילידי אתיופיה בשכבת יב בבתי ספר שבהם רוב התלמידים שייכים לנתיב העיוני, תשס"ד
תרשים 27 - זכאות לתעודת בגרות בקרב ילידי ישראל הלומדים בבתי ספר שבהם יש לפחות עשרה ילידי אתיופיה בשכבת יב בבתי ספר שבהם רוב התלמידים שייכים לנתיב הטכנולוגי, תשס"ד
לוח 28 - אינטגרציה של עולים ותיקים בקרב תלמידי יב, והקשר למידת ההצלחה בבחינות הבגרות במהלך העשור האחרון
תרשים 29 - אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות בכל בתי הספר
תרשים 30 - אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות בבתי הספר שבהם רוב התלמידים בשכבה שייכים לנתיב העיוני
תרשים 31 - אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות בבתי הספר שבהם רוב התלמידים בשכבה שייכים לנתיב הטכנולוגי
תרשים 32 - פערים (שיעור 100) בין אחוזי הזכאות לתעודת בגרות של קבוצות תלמידים שונות בכל בתי הספר
תרשים 33 - פערים (שיעור 100) בין אחוזי הזכאות לתעודת בגרות של קבוצות תלמידים שונות בבתי הספר שבהם רוב התלמידים בשכבה שייכים לנתיב העיוני
תרשים 34 - פערים (שיעור 100) בין אחוזי הזכאות לתעודת בגרות של קבוצות תלמידים שונות בבתי הספר שבהם רוב התלמידים בשכבה שייכים לנתיב הטכנולוגי
        פרק 4. כוחות הוראה
לוח א - השוואת מאפייני התלמידים שבמדגם ושאינם במדגם לפי מגזר חינוך ופיקוח, 2002
לוח ב - ממוצעי המשתנים המסבירים בבתי ספר תיכוניים לפי מגזר ופיקוח, 2002
לוח 1 - אחוז הזכאות לבגרות לפי פיקוח לימוד ולפי מאפייני מורים, תשס"ב (2002-2001)
לוח 2 - אחוז הזכאות לבגרות לפי פיקוח לימוד ולפי מאפייני מורים ומאפייני התלמידים, תשס"ב (2002-2001)
לוח 3 - ממוצע ציוני הבגרות לפי תחום לימוד בחינוך העברי בפיקוח ממלכתי, לפי מאפייני מורים, תשס"ב (2002-2001)
לוח 4 - ממוצע ציוני בגרות בחינוך העברי בפיקוח ממלכתי לפי מאפייני מורים ומאפייני התלמידים, תשס"ב (2002-2001)
לוח 5 - ממוצע ציוני בגרות לפי תחום לימוד בחינוך העברי בפיקוח ממלכתי-דתי, לפי מאפייני מורים, תשס"ב (2002-2001)
לוח 6 - ממוצע ציוני בגרות בחינוך העברי בפיקוח ממלכתי-דתי לפי תחום לימוד ולפי מאפייני מורים ומאפייני תלמידים, תשס"ב (2002-2001)
לוח 7 - ממוצע ציוני הבגרות לפי תחום לימוד בחינוך הערבי, לפי מאפייני מורים, תשס"ב (2002-2001)
לוח 8 - ממוצע ציוני בגרות בחינוך הערבי לפי תחום לימוד ולפי מאפייני מורים ומשתני רקע של התלמידים, תשס"ב (2002-2001)
        פרק 5. השוואות בין-לאומיות
לוח 1 - הוצאה לאומית לחינוך, 1999, 2002
תרשים 2 - ממוצע תלמידים בכיתה בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים, 2003
לוח 3 - אחוז התלמידים הלומדים בבתי ספר תיכוניים, לפי סוג, 2002
לוח 4 - התפלגות גיל מורים, 2001
לוח 5 - יחס בין תלמידים למורים במוסדות חינוך ציבוריים, 2003
לוח 6 - מבחני TIMSS - מתמטיקה לפי תחומים
לוח 7 - התפלגות התלמידים לפי רמות במבחני האוריינות, לפי מדינות נבחרות PISA-2000
לוח 8 - מבחנים בין-לאומיים
ISSN 0793 - 8993
תנאי שימוש