State of Israel, CBS
סקר הוצאות משק הבית
2005
סיכומים כלליים
עבור אל הוצאות לתצרוכת למשק בית - מוצרים בודדים עבור אל בעלות על מוצרים בני קיימה
עבור אל הרכב הוצאות לתצרוכת לפי קבוצות משניות עבור אל דיור
עבור אל הכנסות והוצאות למשק בית - קבוצות משניות עבור אל התפלגות הנפשות + התפלגות ההוצאות למזון
Print גרסה מלאה להדפסה (עברית)
Word הקדמה
Word מ ב ו א
תרשים למציאת רווח סמך 95% להפרש בין קבוצות
 ל ו ח ו ת 
Word סימנים מיוחדים
        הוצאות לתצרוכת למשק בית - מוצרים בודדים
Excel לוח 1.1.- הוצאה חודשית לתצרוכת (מוצרים בודדים), בחמישונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית
        הרכב הוצאות לתצרוכת לפי קבוצות משניות
Excel לוח 1.2.- הרכב הוצאות לתצרוכת, לפי קבוצות משניות לשנים 2005-1997
        הכנסות והוצאות למשק בית - קבוצות משניות
Excel לוח 2.1.- הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית
Excel לוח 2.2.- הוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית
Excel לוח 3.1.- הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית ברוטו למשק בית
Excel לוח 3.2.- הוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית ברוטו למשק בית
Excel לוח 4.1.- הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק בית
Excel לוח 4.2.- הוצאה חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק בית
Excel לוח 5.1.- הכנסה חודשית למשק בית, לפי מספר נפשות במשק הבית
Excel לוח 5.2.- הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר נפשות במשק הבית
Excel לוח 6.1.- הכנסה חודשית למשק בית, לפי מספר מפרנסים
Excel לוח 6.2.- הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר מפרנסים
Excel לוח 7.1.- הכנסה חודשית למשק בית, לפי צורת יישוב
Excel לוח 7.2.- הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי צורת יישוב
Excel לוח 8.1.- הכנסה חודשית למשק בית, לפי נפה
Excel לוח 8.2.- הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי נפה
Excel לוח 9.1.- הכנסה חודשית למשק בית, בערים בנות 199,999-100,000 תושבים
Excel לוח 9.2.- הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, בערים בנות 199,999-100,000 תושבים
        בעלות על מוצרים בני קיימה
Excel לוח 10.- בעלות על מוצרים בני קיימה בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית
Excel לוח 11.- בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי מספר נפשות במשק הבית
Excel לוח 12.- בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי מספר מפרנסים במשק הבית
Excel לוח 13.- בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי נפה
Excel לוח 14.- בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי צורת יישוב
Excel לוח 15.- בעלות על מוצרים בני קיימה, בערים בנות 199,999-100,000 תושבים
        דיור
Excel לוח 16.- נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית - דירות בבעלות
Excel לוח 17.- נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית - דירות שכורות
Excel לוח 18.- נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר נפשות במשק הבית - דירות בבעלות
Excel לוח 19.- נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר נפשות במשק הבית - דירות שכורות
Excel לוח 20.- נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר מפרנסים במשק הבית - דירות בבעלות
Excel לוח 21.- נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר מפרנסים במשק הבית - דירות שכורות
Excel לוח 22.- נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת יישוב - דירות בבעלות
Excel לוח 23.- נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת יישוב - דירות שכורות
        התפלגות הנפשות
Excel לוח 24.- נפשות, לפי קבוצות גיל בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית (אחוזים)
Excel לוח 25.- נפשות, לפי מספר מפרנסים במשק הבית וקבוצת גיל (אחוזים)
        התפלגות ההוצאות למזון
Excel לוח 26.- הוצאה למזון (ללא ארוחות מחוץ לבית), לפי סוג חנות
Excel לוח 27.- הוצאה למזון, לפי יום קנייה בשבוע
Word עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום

ISSN 0333 - 6255

Change to English
תנאי שימוש