State of Israel, CBS
משרד הפנים משרד הפנים מדינת ישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הרשויות המקומיות בישראל
2004
Print גרסה להדפסה (ללא פרופילים)
Word הקדמה ורשימת מזכה (עברית)
Word הקדמה ורשימת מזכה (אנגלית)
Word מ ב ו א
עבור אל לוחות עבור אל מפות עבור אל תרשימים ורשימות


 פרופיל הרשויות המקומיות 
Word סימנים מיוחדים
Excel קובץ נתונים
Excel קובץ נתונים לעיבוד
עבור אל
pdf פרופיל כלל ארצי ומגזרי

 ל ו ח ו ת 
Excel לוח 1.- הרשויות המקומיות, לפי משתנים פיזיים - מספרים מוחלטים, 2004
Excel לוח 2.- הרשויות המקומיות, לפי משתנים פיזיים - דירוגים, 2004

 מ פ ו ת 
Print להדפסת המפות
JPEG עיריות ומועצות מקומיות, לפי הכנסות עצמיות מסך כל ההכנסות הסופיות בתקציב הרגיל, 2004 ולפי רמה חברתית-כלכלית ב-2003
JPEG מאזן הגירה וריבוי טבעי בעיריות - 2004

 מ פ ו ת  א י נ ט ר א ק ט י ב י ו ת  (G.I.S)
  מפות אינטראקטיביות

 ת ר ש י מ י ם 
Print להדפסת התרשימים
1.   מקבלי דמי אבטלה בעיריות - 2004
2.   תלמידים בחינוך היסודי והעל-יסודי בעיריות - 2004
3.   תאונות דרכים עם נפגעים בעיריות - 2004
4.   הכנסות סופיות והוצאות בתקציב הרגיל בעיריות מדורג לפי הכנסות עצמיות - 2004
5.   ארנונה כללית ומענק כללי בעיריות - 2004
6.   עודף תקציבי מסך כל ההכנסות הסופיות בעיריות - 2004
7.   עודף תקציבי בעיריות - 2004
          ביצוע התקציב הרגיל של הרשויות המקומיות, 2004, לפי רמה חברתית-כלכלית ב-2003:
8.   הכנסות סופיות והוצאות
9.   הכנסות סופיות, לפי מקור
10. עודף תקציבי
11. גירעון תקציבי

 ר ש י מ ו ת 
Word איגודי ערים והרשויות המקומיות המאוגדות בהם, לפי שירות, 2004
Excel ועדות תכנון ובנייה, 2004
Excel מפתח יישובים במועצות אזוריות, לפי סדר אלף-ביתי, 2004
Excel מוקדי תעסוקה וחינוך מחוץ ליישובים, 2004

ISSN 1565 - 2742

תנאי שימוש