State of Israel, CBS
משרד הפנים משרד הפנים מדינת ישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הרשויות המקומיות בישראל    Local Authorities in Israel
2006      
פרסום מספר: 1315
פורסם: 02/04/2008 וכולל נתונים כספיים מעודכנים לשנת 2006
Print גרסה להדפסה (פרופיל כלל ארצי ומגזרי בלבד)
עברית הקדמה              English   Preface
Word מ ב ו א
 פרופיל הרשויות המקומיות 
מעבר אל
Word סימנים מיוחדים והערות
Excel קובץ נתונים
Excel קובץ נתונים לעיבוד
pdf פרופיל כלל ארצי
pdf פרופיל עיריות - סך הכל
pdf פרופיל מועצות מקומיות - סך הכל
pdf פרופיל מועצות אזוריות - סך הכל
 ל ו ח ו ת 
Excel 1. הרשויות המקומיות, לפי משתנים פיזיים, 2006
Excel 2. דירוג הרשויות המקומיות, לפי משתנים פיזיים, 2006
 ר ש י מ ו ת 
Word איגודי ערים והרשויות המקומיות המאוגדות בהם, לפי שירות, 2006
Excel ועדות תכנון ובנייה, 2007
Excel מפתח יישובים במועצות אזוריות, לפי סדר אלף-ביתי, 2006
Excel מוקדי תעסוקה וחינוך מחוץ ליישובים, 2006
עברית רשימת מזכה       English   Credits

ISSN 1565 - 2742

תנאי שימוש