לוחות תמותה שלמים של ישראל

לארשי לש םימלש התומת תוחול
1999-1995

2000 רבמטפס ,ס"שת לולא ,םילשורי

בושיח תוטישו תוחול

אובמ

םינותנה םיגצומ תוחולב .1999-1995 םינשל םימלש התומת תוחול םיאבומ ונינפלש םוסרפב
לכ רובע םיגצומ םינותנה .תובקנו םירכז רובע דרפנב ,תודדוב םינשב ליג לש טוריפב
1995-ל הייסולכואה ינותנ .דרפנב תורחא תותד ינבו םידוהי רובע ןכו הייסולכואה
ינותנ .1983 רוידהו ןיסולכואה דקפמ תייסולכוא יפל הייסולכוא ינדמוא לע םיססובמ
יפל םינכדועמ הייסולכוא ינדמוא לע םיססובמ 1999-1996 םינשל הייסולכואה
.1995 דקפמ תייסולכוא

תוחול - ףטוש ןפואב התומת תוחול לש תורדס יתש הקיפמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
שמח לש ליג תוצובקל) םירצוקמה התומתה תוחול .םירצוקמ התומת תוחולו םימלש התומת
לש תופוקתל םיקפומ (םידדוב םיליגל) םימלשה התומתה תוחולו יתנש סיסב לע םיקפומ (םינש
תמועל םילדבה ונכתיי םלש התומת חול ינותנב .(םיענ םיעצוממ) תוירדנלק םינש שמח
.תונוש בושיח תוטישמ האצותכ ,םיהובגה םיליגב דחוימב ,רצוקמ התומת חולבש םינותנה

םיירקיע םיאצממ
םינש 76.1-לו תובקנה ברקב םינש 80.5-ל העיגה 1999-1995 םינשב הדילב םייחה תלחות
םינש 76.6-ו םישנל םינש 80.8 התייה םייחה תלחות ,םידוהיה ברקב .םירכזה ברקב
םינש 74.1-ו םישנל םינש 77.8 התייה םייחה תלחות תורחא תותד ינב ברקבו ,םירבגל
.םירבגל

 
וליאו ,םינש 83-מ הלעמל תויחל תויופצ 1999 דע 1995 םינשב ודלונש תונבהמ תיצחמ
.םינש 79-מ הלעמל תויחל םייופצ םינש ןתואב ודלונש םינבה תיצחמ

עצוממב תויחל םייופצ 1999 דע 1995 םינשב ודלונש םירבגהמ 13.8%-כו םישנהמ 24.7%-כ
תויופצ וז הפוקתב 65 תונב םישנ .(םיעובק וראשיי התומתה יסופדש החנהב) םינש 90
.םינש 9.1 דוע עצוממב תויחל תויופצ 80 תונב וליאו ,םינש 19.1 דוע עצוממב תויחל
וליאו ,םינש 16.4 דוע עצוממב תויחל םייופצ ,הפוקת התוא ךשמב 65 ינב ויהש םירבג
.םינש 7.5 דוע עצוממב תויחל םייופצ ,80 םהל ואלמ רבכש הלא

םייח תולחות ובשוח ,The World Health Report - 2000 ,ימלועה תואירבה ןוגרא לש ח"ודב
תונידמ םע האוושהב .1999 תנשל הנידמו הנידמ לכל התומת תוחול לש םינדמוא סיסב לע
77.6) ןפי ירחא ,(םינש 76.2) תיסחי הובג םוקימ לע םילארשיה םירבגה םירמוש ,תושעותמ
לארשי - הנוש הנומתה םישנה לצא .(םינש 76.8) הילרטסואו (םינש 77.1) הידווש ,(םינש
ץיוושו תפרצ ,ןפי .םינש 79.9 לש םייח תלחות םע ,גורידב תיסחי ךומנ םוקמב תאצמנ
.המאתהב ,םינש 83.0-ו 83.6 ,םינש 84.3 לש םייח תולחות םע ,המישרה שארב תואצמנ
.גורידב לארשיל תובורק ואצמנ תדחואמה הכלממהו תירבה תוצרא ,הינמרג

בושיח תוטיש
ןאכ ץחל Excel טמרופב התומת תואלבט תדרוהל
רושיא לע ץחלו םישקובמה םירטמרפה ינש תא רחב :הלבט תלבקל

(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-2001 © תורומש תויוכזה לכ