youtube facebook twitter
    מה חדש?                                   
חשבונות לאומיים, 2016-1995
הירחון הסטטיסטי לישראל - ינואר 2018
ירחון סקרי כוח אדם דצמבר 2017
רבעון סקרי כוח אדם אוקטובר-דצמבר 2017
הדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015-1997
סקר תעשייה, כרייה וחציבה, 2014
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   פני החברה בישראל, דוח מס 9- בני 55 ומעלה   ישראל במספרים   נתונים שנתיים כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ינואר 2018 15.2.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-ינואר 2018 15.2.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - ינואר 2018 15.2.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות נובמבר 2017 - ינואר 2018 15.2.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - דצמבר 2017 15.2.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט השמות הפרטיים שניתנו לילידי 2016 14.2.2018
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 15/02/2018
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 ינואר 2018
99.9  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  ינואר 2018 -0.5 %
אוכלוסייה לסוף  דצמבר 2017 8,796.2 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  דצמבר 2017 4.0 %
סך הכול משרות פנויות  ינואר 2018 103,337  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  נובמבר 2017 9,912 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2017 315,773 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  ינואר 2018 -10.0 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  ינואר 2018 21.1 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©