youtube facebook twitter
   לשאלון טרומפקד   
    מה חדש?                                   
סקר ביטחון אישי, 2016
פריסת האיכות של מורים במערכת החינוך ומדידת שינויים באיכותם על פני זמן (נייר עבודה)
יעילות סביבתית של פירות וירקות נבחרים (נייר עבודה)
תרבות, בידור וספורט - 2016 (סטטיסטיקל)
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות יולי-ספטמבר 2017
תיירות 2016
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   פני החברה בישראל, דוח מס 9- בני 55 ומעלה   ישראל במספרים   נתונים שנתיים כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ספטמבר-נובמבר 2017 21.1.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - נובמבר 2017 21.1.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל, תשל"ז-תשע"ז (2016/17-1976/7) 21.1.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות בשנת 2017 18.1.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות: אוקטובר- דצמבר 2017 18.1.2018
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שלישי לרבעון השלישי של שנת 2017 16.1.2018
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 18/01/2018
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 דצמבר 2017
100.4  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  דצמבר 2017 0.1 %
אוכלוסייה לסוף  נובמבר 2017 8,781.5 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  נובמבר 2017 4.3 %
סך הכול משרות פנויות  דצמבר 2017 98,696  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אוקטובר 2017 9,845 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2017 315,773 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  דצמבר 2017 -9.3 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  דצמבר 2017 22.3 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©