youtube facebook twitter
   לשאלון טרומפקד   
    מה חדש?                                   
פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל 2014
מאזן אספקת המזון 2015, ונתונים מתוקנים לשנים 2014-2013
הירחון הסטטיסטי לישראל - נובמבר 2017
אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013
ירחון סקרי כוח אדם, אוקטובר 2017 (2017/10)
ההוצאה הלאומית לבריאות 2016-1962
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   פני החברה בישראל, דוח מס 9- בני 55 ומעלה   ישראל במספרים   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, נובמבר 2017: יבוא ויצוא של סחורות 13.12.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות - ינואר-ספטמבר 2017 13.12.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוקטובר 2017 13.12.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - נובמבר 2017 11.12.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תוחלת חיים בישראל 2016 11.12.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל - נובמבר 2017 10.12.2017
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 13/12/2017
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 אוקטובר 2017
100.6  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  אוקטובר 2017 0.3 %
אוכלוסייה לסוף  אוקטובר 2017 8,765.7 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוקטובר 2017 4.2 %
סך הכול משרות פנויות  אוקטובר 2017 102,218  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  ספטמבר 2017 10,148 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2017 315,419 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  נובמבר 2017 -10.7 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  נובמבר 2017 19.6 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©