youtube facebook twitter
   לשאלון טרומפקד   
    מה חדש?                                   
משקי בית תכונות כלכליות וצפיפות דיור על פי סקרי כוח אדם 2015
סקר כוח אדם, 2015
הכנסות של בני 15 ומעלה נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015
הירחון הסטטיסטי לישראל - ספטמבר 2017
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2017
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה אפריל-יוני 2017
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   פני החברה בישראל, דוח מס 9- בני 55 ומעלה   ישראל במספרים   נתונים שנתיים
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
 נתונים כלכליים לפי תקן IMF
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
 פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
   מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
 הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: ספטמבר 2017 23.10.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רמת השליטה בשפה האנגלית בישראל נתונים מתוך סקר מיומנויות בוגרים בישראל, 2015-2014 22.10.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוגוסט 2017 22.10.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אפריל-יוני 2017 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 19.10.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - ספטמבר 2017 19.10.2017
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט השכלה גבוהה בישראל - נתונים נבחרים לשנת הלימודים תשעז (2016/17) לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית 18.10.2017
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
 מדדי המחירים
 חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון   פורסם בתאריך 15/01/2016
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים   פורסם בתאריך   15/01/2016
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל   פורסם בתאריך 15/01/2016
 אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 19/10/2017
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 ספטמבר 2017
100.3  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  ספטמבר 2017 0.1 %
אוכלוסייה לסוף  אוגוסט 2017 8,737.0 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוגוסט 2017 4.1 %
סך הכול משרות פנויות  אוגוסט 2017 103,994  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  יולי 2017 10,264 ש"ח
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2017 313,442 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  ספטמבר 2017 -11.5 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  ספטמבר 2017 22.4 %

אינדיקטורים נוספים...
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©