הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - משקי בית; משפחות  -  רמת חיים:הוצאות והכנסות
 
רמת חיים:הוצאות והכנסות
English
רמת החיים הכלכלית במדינת ישראל נמדדת באמצעות שני סקרי משקי בית שוטפים לכלל האוכלוסייה במדינת ישראל, סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות. בסקר הוצאות משק הבית נמדדות סך ההוצאות של משקי הבית על כל המוצרים והשירותים הקיימים במדינה, בעלות על מוצרים בני קיימה ועל דירות. בשני הסקרים נמדדות ההכנסות של משקי הבית מכל מקורות ההכנסה, עבודה, קצבאות ותמיכות פנסיות והון. סקר הוצאות משק הבית הוא הבסיס למשקלות סל המחירים לצרכן וסקר הכנסות הוא הבסיס למדידת העוני במדינת ישראל. בנוסף שני סקרים אלו מהווים מקור מידע בלתי נדלה לקביעת מדיניות חברתית וכלכלית בישראל, למחקרים באקדמיה ובמגזר העסקי.
ממצאים עיקריים לשנת 2015
אחוז בעלות על דירה ממוצע מדד אי שוויון - ג'יני   הכנסה חודשית ושעתית ממוצעת לגבר הכנסה חודשית ושעתית ממוצעת לאישה הכנסה כספית נטו לחודש למשק בית הוצאה כספית ממוצעת לחודש למשק בית
68% 0.37
נקודות
11,219
60
ש"ח
7,666
51
ש"ח
15,427
ש"ח
12,323
ש"ח
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, שיטות הסקר, הגדרות והסברים >>>
4.  בעלות על מוצרים 1. הוצאות משקי בית
5.  נתוני דיור 2. הכנסות משקי בית
6.  נתונים על עשירונים וחמישונים 3. הכנסות פרטים של בני 15 ומעלה
  
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.12.2016 הדיור בישראל - ממצאים מסקר הוצאות משק הבית, 2015
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 19.12.2016 הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2015: ממצאים נוספים מסקר הוצאות משק הבית
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 25.1.2017 הכנסות עצמאים: ממצאים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
  
פרסומים בנושא
הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015 סיכומים כלליים (פ"מ 1677)
הכנסות של בני 15 ומעלה - נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014 (פ"מ 1650)
הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014 סיכומים כלליים (פ"מ 1644)
הכנסות של בני 15 ומעלה - נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2013 (פ"מ 1618)
הדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2012-1997 ) פ"מ 1589)
פני החברה בישראל, דוח מס` 7: מבט על הערים הגדולות
פני החברה בישראל, דוח מס` 5, חשוון תשע"ב, אוקטובר 2012
... פרסומים נוספים
פרסומים משנים קודמות:
שנה הוצאות משקי בית
שנה הכנסות משקי בית
פרסומים מתוך "כלים,מחקרים וניירות עבודה"
שם הפרסום
הכנסת נשים שכירות בשנות השלושים לחייהן
ההוצאה הפרטית לחינוך יסודי בישראל בשנת 2003 ובהשוואה להוצאה הציבורית
הטבות שכר והשפעתן על אי השוויון בקרב אוכלוסיית השכירים סקר הוצאות משק בית,2007
שיעורי היענות וסיבות אי-השבה בסקר כוח אדם: סקירת-על עבור התקופה 1996 -2000
נטל המסים הישירים והעקיפים על משקי הבית בישראל והשפעתם על אי השוויון 2003
מדידת עוני מוחלט בישראל
  
מצגות >>>
  
סטטיסטי-קל
הכנסות והוצאות משק הבית: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015 (סטטיסטיקל מס` 158) הכנסות והוצאות משק הבית: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015 (סטטיסטיקל מס` 158)
רווחת האוכלוסייה בישראל: הסקר החברתי 2013 (סטטיסטיקל מס` 141) רווחת האוכלוסייה בישראל: הסקר החברתי 2013 (סטטיסטיקל מס` 141)
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל) סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל)
 
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
מידע נוסף  
קו העוני מכון ראות
קו העוני - ביטוח לאומי
מרכז אדוה - צמצום פערים
אתר ה- unece
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©