הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - סקר חברתי  -  איכות הסביבה והון חברתי - סקר 2014
 
איכות הסביבה והון חברתי - סקר 2014
הסקר החברתי 2014 -איכות הסביבה, הון חברתי
נושא איכות הסביבה עוסק ביחסי הגומלין שבין האדם לבין סביבתו. משאבים סביבתיים כגון: אוויר, מים, קרקע ואור השמש, הם משאבי טבע החיוניים לקיום החי והצומח. איכותם של משאבים אלה מושפעת במידה רבה מאופן ניצולם על ידי האדם וממידת הפגיעה בהם. בסקר נחקרים בהרחבה היבטים שונים של איכות הסביבה, באמצעות שאלות המתייחסות לנושאים הבאים: עמדות ביחס לנושאים סביבתיים; הרגלי הטיפול בפסולת ומחזור במשק הבית ובאזור המגורים, כולל עמדות בנושא זה; מקורות אנרגיה שבשימוש משק הבית; הרגלי חיסכון באנרגיה במשק הבית; עמדות בנושא צריכת אנרגיה ואנרגיה ירוקה; הרגלי שימוש במים במשק הבית; עמדות בנושא צריכת מים; ביקור בשטחים פתוחים; עמדות בנושא שימור שטחים פתוחים; הרגלי צריכה במשק הבית ועמדות כלפי צרכנות סביבתית.

נושא הון חברתי מתייחס למשאבים בלתי חומריים העומדים לרשות אנשים החברים ברשת חברתית, מכוח שיתוף פעולה, אמון וניצול ערוצי המידע הקיימים ביניהם. ההון החברתי מושתת על קיומם של רשתות חברתיות הדוקות המתאפיינות ביחסי אמון ובהדדיות בין חברי קבוצות חברתיות שונות. למונח "הון חברתי" שני היבטים מרכזיים: היבט מבני, המתמקד ברשתות חברתיות ובדפוסי התנהגות המאפשרים את שיתוף הפעולה, כגון התנהגות חברתית ומעורבות חברתית. ההיבט השני, הנורמטיבי, מתמקד בתחושות ובערכים כגון: תחושת שייכות, אמון, הדדיות, סובלנות, כבוד וקבלת הזולת. בסקר נחקר נושא ההון החברתי באמצעות שאלות המתייחסות לנושאים הבאים: קשרים משפחתיים וחברתיים; מעורבות בפעילות חברתית; פעילות התנדבותית; בעיות חברתיות באזור המגורים; עמדות ביחס לתושבים באזור המגורים; תחושת שייכות ולכידות חברתית; אמון כלפי קבוצות שונות ותמיכה הדדית.
שאלון איכות הסביבה והון חברתי
נושאי סקר חברתי 2014
מחולל הלוחות של הסקר החברתי
מאגר הודעות לעיתונות בנושאי הסקר החברתי >>>
פרסומים בנושא
הסקר החברתי 2014 - כולל נושאים ייחודיים: איכות הסביבה והון חברתי (פ"מ 1648)
... פרסומים נוספים
סטטיסטי-קל
הון חברתי: נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 (סטטיסטיקל מס` 155) הון חברתי: נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 (סטטיסטיקל מס` 155)
איכות הסביבה: נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 (סטטיסטיקל מס` 152) איכות הסביבה: נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 (סטטיסטיקל מס` 152)
 
מחקרים נוספים >>>
תוצרי PUF
תוצרי PUF בנושא סקר חברתי
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©