English
תחזית הודעות לתקשורת
מועדי פרסום הודעות לתקשורת: 02/07/2017 - 06/07/2017

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום
ראשון 2.7 שנתית הסקר החברתי -תנאי עבודה ואיכות התעסוקה - 2016 (189) 13:00
חמישי 6.7 שנתית חשבונות המאזן הלאומי - 2015 (190) 13:00
חמישי 6.7 חודשית סקר מגמות בעסקים - יוני 2017 (191) 13:00
חמישי 6.7 חודשית שכר ממוצע למשרת שכיר - מאי 2017 (192) 13:00
חמישי 6.7 רבעונית היצע וביקוש בשוק העבודה - ינואר-מרס 2017 (193) 13:00

חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©