English
תחזית הודעות לתקשורת
מועדי פרסום הודעות לתקשורת: 13/08/2017 - 17/08/2017

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום
ראשון 13.8 חודשית סחר החוץ של ישראל: ייבוא וייצוא של סחורות - יולי 2017 (232) 13:00
ראשון 13.8 חודשית כמות מבוקשת של דירות חדשות - יוני 2017 (233) 13:00
שני 14.8 שנתית יציאות וחזרות של ישראלים ששהו בחו"ל יותר משנה ברציפות - 2015 (234) 13:00
שלישי 15.8 שנתית הסקר החברתי - תנאי העסקה של שכירים בישראל - 2016 (237) 13:00
שלישי 15.8 חודשית מדד מחירי תשומות - יולי 2017 (239) 18:30
שלישי 15.8 חודשית מדד מחירי יצרן - יולי 2017 (238) 18:30
שלישי 15.8 חודשית מדד המחירים לצרכן - יולי 2017 (240) 18:30
שלישי 15.8 חודשית סקר משרות פנויות - יולי 2017 (236) 13:00
שלישי 15.8 שנתית ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי - 2016 (235) 13:00
רביעי 16.8 חודשית חשבונות לאומיים - אומדן ראשון למחצית ראשונה - 2017 (241) 13:00
חמישי 17.8 חודשית הייצור התעשייתי - יוני 2017 (242) 13:00
חמישי 17.8 חודשית מדדי פידיון לכל ענפי המשק - יוני 2017 (243) 13:00
חמישי 17.8 שנתית ההוצאה הלאומית לבריאות - 2016 (244) 13:00

חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©