הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - כלכלת ישראל   -  מדדי מחירים
 
מדדי מחירים
גרף שנתי גרף % שינוי מדד מדדים עיקריים בחודש יולי 2016
0.4 99.5 מדד המחירים לצרכן - כללי (הבסיס: ממוצע 2014=100.0)
0.2 99.3       מזה: המדד ללא ירקות ופירות (הבסיס: ממוצע 2014=100.0)
0.1 97.6       מזה: המדד ללא דיור (הבסיס: ממוצע 2014=100.0)
-0.2 97.2       מזה: המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור (הבסיס: ממוצע 2014=100.0)
0.4 100.8       מזה: המדד ללא אנרגיה (הבסיס: ממוצע 2014=100.0)
0.1 90.6 מדד מחירי תפוקת התעשייה - כללי (הבסיס: ממוצע 2012=100.0)
0.2 100.0       מזה: המדד ללא דלקים (הבסיס: ממוצע 2012=100.0)
0.1 90.5       מזה: C מדד מחירי תפוקת התעשייה (הבסיס: ממוצע 2012=100.0)
0.3 100.2       מזה: מדד מחירי תפוקת התעשייה (ללא כרייה וחציבה וללא דלקים) (הבסיס: ממוצע 2012=100.0)
0.4 108.5 מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים - כללי (הבסיס: יולי 2011=100.0)
0.4 102.6 מדד מחירי תשומה בבנייה למבני מסחר ומשרדים - כללי (הבסיס: ינואר 2012=100.0)
0.5 119.0 מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור - כללי (הבסיס: ינואר 2010=100.0)
3.0 174.2 מדד מחירי תשומה בענף החקלאות - כללי (הבסיס: ממוצע 2000=100.0)
-0.2 128.1 מדד מחירי תשומה באוטובוסים - כללי (ללא שירותי דיור) (הבסיס: ינואר 2007=100.0)
-0.2 140.6 מדד מחירי תשומה באוטובוסים - זכייניות (ללא שירותי דיור) (הבסיס: ינואר 2007=100.0)
-0.2 132.7 מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים - כללי (ללא שירותי דיור וללא התמורה למשרות שכיר) (הבסיס:
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
מדדים לפי בסיסים שונים (כולל מקדמי קשר)
מדדים עיקריים בפורמט   לחודש האחרון (לתקופות נוספות)חישובי הצמדה
מדדים עיקריים בפורמט  
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
המדריך הבינלאומי של המדד
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 15.8.2016 מדד המחירים לצרכן - יולי 2016
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 15.8.2016 מדד מחירי יצרן - יולי 2016
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 15.8.2016 מדד מחירי תשומות - יולי 2016
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 15.1.2016 מדדי המחירים לחודש דצמבר 2015 וסיכום שנת 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 14.6.2016 מדד מחירי יצרן חדש - מדד מחירי תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 23.2.2014 ממצאי פרויקט ההשוואה הבינלאומית על שווי כוח הקנייה (PPP) - לסבב 2011
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
לוחות מתוך "הירחון לסטטיסטיקה של מחירים " האחרון:
מדדי מחירים חודשיים
אחוזי שינוי של מדדי מחירים חודשיים (כל חודש לעומת קודמו)
 
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
מצגות
  מדדי המחירים בשנת 2013
  מדדי המחירים בשנת 2011
  מדדי מחירי דיור: מתודולוגיה ונתונים
למצגות קודמות...
 
פרסומים בנושא
מדד המחירים לצרכן, 1992 (טכני 60)
... פרסומים נוספים

פרסומים מתוך "כלים,מחקרים וניירות עבודה"
שם הפרסום
קביעת מחירים בישראל- בחינה אמפירית באמצעות נתוני מיקרו
נתונים סטטיסטים בנושא הנדל"ן למגורים
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©