English
   
נתונים אחרונים
עודכן ב -
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2016
 דצמבר 2017
100.4   15/01/2018
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  דצמבר 2017 0.1 % 15/01/2018
אוכלוסייה לסוף  נובמבר 2017 8,781.5 אלף 01/01/2018
מספר מועסקים ישראלים (מנוכה עונתיות)  נובמבר 2017 3,839 אלף 21/12/2017
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  נובמבר 2017 4.3 % 21/12/2017
סך הכול משרות פנויות  דצמבר 2017 98,696   18/01/2018
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אוקטובר 2017 9,845 ש"ח 07/01/2018
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - כולל משרות של עובדים זרים  אוקטובר 2017 9,584 ש"ח 07/01/2018
הוצאה לצריכה פרטית לנפש  רבע שלישי 2017 20,979 ש"ח 16/01/2018
שער חליפין (ממוצע חודשי) של הדולר  דצמבר 2017 3.5000 ש"ח 11/01/2018
יצוא סחורות  דצמבר 2017 4,576.3 מיליוני דולרים 11/01/2018
יבוא סחורות  דצמבר 2017 6,411.6 מיליוני דולרים 11/01/2018
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2017 315,773 מיליוני ש"ח 16/01/2018
מדד אמון הצרכנים  דצמבר 2017 -9.3 % 10/01/2018
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  דצמבר 2017 22.3 % 07/01/2018
עודף/ גירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים (מנוכה עונתיות)  רבע שלישי 2017 2,160 מיליוני דולרים 17/12/2017

פרופיל סטטיסטי של ישראל ב- OECD
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים האחרונים
אינדיקטורים עיקריים להתפתחות המשק 2016-2011

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©