English
  חיפוש בהודעות לתקשורת
לפי שנה ונושא
או    
לפי שנה וחודש
כל המילים אחת מהמילים ביטוי מדוייק לפי מילה או ביטוי
יש להוסיף את הסימן + בין המילים   
>
  הודעות לתקשורת 2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, נובמבר 2017: יבוא ויצוא של סחורות 13.12.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות - ינואר-ספטמבר 2017 13.12.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוקטובר 2017 13.12.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - נובמבר 2017 11.12.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תוחלת חיים בישראל 2016 11.12.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל - נובמבר 2017 10.12.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - נובמבר 2017 10.12.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: ספטמבר 2017 7.12.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הדיור בישראל - ממצאים מסקר הוצאות משק הבית, 2016 6.12.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - נובמבר 2017 5.12.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שכירים בישראל: מאפייני ניהול ומגדר מתוך הסקר החברתי 2016 5.12.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2016 לרגל היום הבין-לאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות 30.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים אוגוסט - אוקטובר 2017 30.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פילנתרופיה של ישראלים 2015-2012 30.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיבות מוות בישראל, 2015 29.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: אוגוסט-אוקטובר 2017 29.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - ספטמבר 2017 29.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2016: ממצאים נוספים מסקר הוצאות משק הבית 28.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אוקטובר 2017 27.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק - אוגוסט-אוקטובר 2017 27.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - ספטמבר 2017 26.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: יולי-ספטמבר 2017 26.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-אוקטובר 2017 26.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אוקטובר 2017 23.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות אוגוסט-אוקטובר 2017 23.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד הפריפריאליות של יישובים ושל רשויות מקומיות, 2015 16.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - באוקטובר 2017 16.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן ראשון לרבעון השלישי של שנת 2017 16.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - אוקטובר 2017 15.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - אוקטובר 2017 15.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-אוקטובר 2017 15.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2017 15.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל - לקט נתונים לרגל חג הסיגד 14.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסות של שכירים מסקר הוצאות משק הבית 2016 14.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מבחר נתונים לרגל "יום הבטיחות בדרכים" החל ב-14 בנובמבר 13.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, אוקטובר 2017: יבוא ויצוא של סחורות 13.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - ספטמבר 2017 13.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פרסום חדש של ה-OECD מבט על הבריאות 2017 12.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ממצאים ראשונים מסקר הוצאות משק הבית 2016: נתוני הכנסות, הוצאות ובעלות על מוצרים של משקי הבית בישראל 12.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - אוקטובר 2017 12.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בחודש אוקטובר 2017 8.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל באוקטובר 2017 8.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: אוגוסט 2017 7.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - אוקטובר 2017 6.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מו"פ בחברות הזנק ומרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות, 2015 1.11.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים יולי - ספטמבר 2017 31.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - בספטמבר 2017 31.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - אוגוסט 2017 31.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש ספטמבר ולרבעון שלישי 2017 31.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: יולי-ספטמבר 2017 31.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - אוגוסט 2017 30.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: יוני-אוגוסט 2017 30.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לימודי תואר ראשון בכלכלה, תשע"ז (2016/17) 30.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: יולי-ספטמבר 2017 29.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, ספטמבר 2017: יבוא ויצוא של סחורות 26.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות יולי-ספטמבר 2017 25.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-ספטמבר 2017 25.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: ספטמבר 2017 23.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רמת השליטה בשפה האנגלית בישראל נתונים מתוך סקר מיומנויות בוגרים בישראל, 2015-2014 22.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוגוסט 2017 22.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אפריל-יוני 2017 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 19.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - ספטמבר 2017 19.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכלה גבוהה בישראל - נתונים נבחרים לשנת הלימודים תשעז (2016/17) לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית 18.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים בנושא מאפייני עבודה ואיזון עבודה-חיים בקרב מועסקים מתוך הסקר החברתי 2016 18.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שלישי למחצית הראשונה של שנת 2017 17.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בספטמבר 2017 17.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל: ספטמבר 2017 17.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מעורבות תלמידי גן חובה עד כיתה יב בתאונות דרכים עם נפגעים בשנות הלימודים תשע"א-תשע"ו (2015/16-2010/11) 16.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ספטמבר 2017 15.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-ספטמבר 2017 15.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - ספטמבר 2017 15.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: יולי 2017 3.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - ספטמבר 2017 3.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים יוני-אוגוסט 2017 2.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לרווחה, 2014 2.10.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים יוני - אוגוסט 2017 28.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: יוני-אוגוסט 2017 27.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום האזרח הוותיק - 2017 27.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירים בסחר חוץ - סחורות לרבעון השני של שנת 2017 26.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-אוגוסט 2017 26.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אוגוסט 2017 25.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - יולי 2017 24.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: מאי-יולי 2017 19.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אוגוסט 2017 19.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - אוגוסט 2017 19.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - יולי 2017 19.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נסועה (קילומטראז') - 2016 18.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ישראל במספרים ערב ראש השנה תשע"ח: נתונים נבחרים מהלוחות השנתיים 2017 18.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שני למחצית הראשונה של שנת 2017 17.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - אוגוסט 2017 15.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - אוגוסט 2017 15.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-אוגוסט 2017 15.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון השני של שנת 2017 14.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות יוני-אוגוסט 2017 14.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות - ינואר-יוני 2017 13.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, אוגוסט 2017: יבוא ויצוא של סחורות 13.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התחלת הבנייה וגמר הבנייה - רבע שני של 2017 12.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2014 - השוואה בין-לאומית 12.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - אוגוסט 2017 11.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל: אוגוסט 2017 11.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל: אוגוסט 2017 11.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - יולי 2017 10.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יוני 2017 7.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום הקולנוע הישראלי 6.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ענפי טכנולוגיות המידע (ICT) אומדן לשנת 2016 6.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הוצאה פרטית לתלמיד עבור שירותי חינוך ב-2014 5.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים אוגוסט 2017 5.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסות והוצאות של משקי בית עם שני ילדים או יותר עד גיל שש: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015 3.9.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים מאי - יולי 2017 31.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר חברות למסחור ידע בישראל 2016 31.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תלמידים בני שבע בכיתה א, תש"ע-תשע"ו (2015/16-2009/10) 30.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: מאי-יולי 2017 30.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט בשנת 2016 30.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה המוסלמית בישראל - נתונים לרגל חג הקרבן 30.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסות והוצאות מלכ"רים 2016-2014 29.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים מאי-יולי 2017 27.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-יולי 2017 23.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: יולי 2017 22.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש יולי 2017 21.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - יוני 2017 20.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לחינוך בשנים 2016-2014 20.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - יולי 2017 20.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לבריאות - 2016 17.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - יוני 2017 17.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה : אפריל-יוני 2017 17.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן ראשון למחצית הראשונה של שנת 2017 16.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - יולי 2017 15.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - יולי 2017 15.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-יולי 2017 15.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים בנושא תנאים פיזיים ומצוקות של מועסקים מתוך הסקר החברתי 2016 15.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות מאי-יולי 2017 15.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי - 2016 15.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות וחזרות ב-2015 של ישראלים ששהו בחו"ל יותר משנה ברציפות 14.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - יוני 2017 13.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, יולי 2017: יבוא ויצוא של סחורות 13.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - יולי 2017 10.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - יולי 2017 9.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל ביולי 2017 9.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בחודש יולי 2017 9.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ממצאים ראשונים מתוך סקר ביטחון אישי 2016 8.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מאי 2017 7.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל ט"ו באב תשע"ז - 2017 6.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פעילות חברות רב-לאומיות בישראל בשנים 2013-2012 2.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הפרופיל הפסיכומטרי של עובדי הוראה, 2017-2006 1.8.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים אפריל - יוני 2017 31.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מחקר ופיתוח של חברות רב-לאומיות בישראל: 2013-2012 31.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לימודי הנדסה באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בשנים תשס"ט-תשע"ו (2015/16-2008/09) - הודעת המשך 30.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים : אפריל-יוני 2017 30.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני ולרבעון שני 2017 27.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עובדים מחו"ל שנכנסו לישראל - 2016 26.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה למחקר ופיתוח במגזר העסקי בשנת 2015 25.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים אפריל-יוני 2017 25.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-יוני 2017 24.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - מאי 2017 23.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: יוני 2017 23.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מאי 2017 20.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מסחר בין-לאומי בשירותים עסקיים בישראל 2016-2012 20.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה : מרס-מאי 2017 20.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - יוני 2017 20.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט דמוגרפיה של עסקים - שרידות ותנועות של עסקים 2016-2014 19.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא סחורות לפי ענף כלכלי וארצות, 2016 18.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות אפריל - יוני 2017 18.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מחולל הלוחות של הסקר החברתי 2016 זמין באינטרנט 17.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מקבלי תארים אקדמיים מישראל ששהו בחו"ל שלוש שנים ויותר ב-2016 17.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - מאי 2017 16.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שלישי לרבעון הראשון של שנת 2017 16.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - יוני 2017 14.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-יוני 2017 14.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - יוני 2017 14.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, יוני 2017: יבוא ויצוא של סחורות 13.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - יוני 2017 10.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל ביוני 2017 10.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בחודש יוני 2017 10.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים ינואר-מרס 2017 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 6.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אפריל 2017 6.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - יוני 2017 6.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים בנושא תנאי עבודה והעסקה בישראל: סקר חברתי וסקר כוח אדם 2016 2.7.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים מרץ - מאי 2017 29.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים מרס-מאי 2017 29.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט בני 55 ומעלה: נתונים נבחרים מתוך דוח פני החברה מס' 9 28.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן היבוא והיצוא התעשייתי לפי עצמה טכנולוגית לשנת 2016 28.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-מאי 2017 28.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים מרס-מאי 2017 26.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאפיינים עיקריים של פעילות המגזר העסקי מסקר ענפי הכלכלה בשנת 2014 25.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירים בסחר חוץ - סחורות לרבעון הראשון של שנת 2017 25.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש מאי 2017 22.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - אפריל 2017 22.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: מאי 2017 22.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - אפריל 2017 21.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: פברואר-אפריל 2017 21.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רווח מלונות התיירות בשנת 2016 21.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכלה גבוהה בישראל - נתונים נבחרים על מקבלי תארים אקדמיים בשנת תשעו (2015/16) 20.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התחלת הבנייה וגמר הבנייה - רבע ראשון 2017 19.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות - סחורות -מאי 2017 19.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שני לרבעון הראשון של שנת 2017 18.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - מאי 2017 15.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - מאי 2017 15.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן - מאי 2017 15.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות מרס-מאי 2017 15.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון הראשון של שנת 2017 14.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות - ינואר-מרס 2017 14.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אפריל 2017 14.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט בעלי תואר שלישי, שעסקו במחקר בתר-דוקטורט באוניברסיטאות בישראל ב-2015 13.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, מאי 2017: יבוא ויצוא של סחורות 13.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל: מאי 2017 12.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - מאי 2017 11.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל: מאי 2017 8.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן אספקת המזון: 2015 7.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: מרס 2017 7.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט העלייה לישראל 2016 6.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים על קריאת ספרים בישראל לרגל שבוע הספר העברי מתוך סקר מיומנויות בוגרים בישראל, 2015-2014 5.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - מאי 2017 5.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2016 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה 4.6.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מתוך סקר פסולת ושפכים בענפי התעשייה והחשמל, 2014 29.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: פברואר-אפריל 2017 29.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים פברואר - אפריל 2017 29.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט "ארץ זבת חלב ודבש": החלב והדבש בישראל - לרגל חג השבועות 28.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - מרץ 2017 28.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים - סיכום שנת 2016 28.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מרץ 2017 25.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ינואר - מרס 2017 25.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: פברואר-אפריל 2017 24.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השקעות ישירות של ישראל בחו"ל ושל חו"ל בישראל, לפי ענפי כלכלה ולפי מדינות - 2015-2013 24.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-אפריל 2017 23.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אפריל 2017 22.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות פברואר-אפריל 2017 22.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אפריל 2017 22.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תחזית אוכלוסיית ישראל עד שנת 2065 21.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות - סחורות - אפריל 2017 18.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יבוא ויצוא סחורות לפי סוג הובלה 2016 17.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום ירושלים (נתוני 2016-2015) 17.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מורשים לנהוג בישראל (בסוף שנת 2016) 17.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון הראשון של שנת 2017 16.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - אפריל 2017 15.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן - אפריל 2017 15.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירי תשומות - אפריל 2017 15.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - מרץ 2017 15.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, אפריל 2017: יבוא ויצוא של סחורות 14.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - אפריל 2017 11.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט החקלאות בישראל בשנת 2016 10.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל - אפריל 2017 9.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל: אפריל 2017 9.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יבוא סחורות לפי ארץ מקור 2016 7.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - אפריל 2017 7.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: פברואר 2017 7.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הרשויות המקומיות בישראל, 2015 4.5.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים ינואר - מרץ 2017 30.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש מרס ולרבעון ראשון 2017 30.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים ינואר-מרס 2017 30.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - פברואר 2017 30.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות - סחורות - מרץ 2017 30.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - פברואר 2017 27.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ערב יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל - כ-8.7 מיליון תושבים במדינה 27.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: דצמבר 2016 - פברואר 2017 27.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, מרס 2017: יבוא ויצוא של סחורות 27.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים ינואר-מרס 2017 26.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לימודי הנדסה באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בשנים תשס"ט-תשע"ו (2015/16-2008/09) 26.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: מרץ 2017 26.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות ינואר-מרס 2017 26.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה הדרוזית בישראל - לקט נתונים לרגל חג הנביא שועייב 25.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-מרס 2017 25.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שלישי למחצית השנייה של שנת 2016 20.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - מרץ 2017 19.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - מרס 2017 14.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירי תשומות - מרס 2017 14.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן - מרס 2017 14.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל במרס 2017 9.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כלי רכב מנועיים בישראל בשנת 2016 9.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - מרס 2017 9.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - פברואר 2017 9.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2016 וסיכום שנת 2016 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 6.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים - ינואר 2017 6.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - מרץ 2017 5.4.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים דצמבר 2016 - פברואר 2017 30.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים דצמבר 2016 - פברואר 2017 29.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בשנת הלימודים תשעו (2015/16) 28.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: דצמבר 2016 - פברואר 2017 26.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - ינואר 2017 23.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש פברואר 2017 23.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים בענפי המשק - 2016 23.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: פברואר 2017 22.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות: ינואר-פברואר 2017 22.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התחלת הבנייה וגמר הבנייה בשנת 2016 22.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - ינואר 2017 21.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: נובמבר 2016 - ינואר 2017 21.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירים בסחר חוץ- סחורות- לשנת 2016 20.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות - סחורות - פברואר 2017 19.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - 2016 וינואר 2017 16.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - פברואר 2017 15.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירי תשומות - פברואר 2017 15.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן - פברואר 2017 15.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות בשנת 2016 15.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עובדי הוראה במערכת החינוך, תשע"ז (2016/17) 15.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות - פברואר 2017 15.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, פברואר 2017: יבוא ויצוא של סחורות 13.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - פברואר 2017 9.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט החשבונות הלאומיים לישראל לשנת 2016 9.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיכום מאזן התשלומים של ישראל לשנת 2016 8.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בפברואר 2017 8.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל: פברואר 2017 8.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בשנת 2016 7.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום האישה הבין-לאומי 2017 6.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - פברואר 2017 5.3.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: נובמבר 2016 - ינואר 2017 28.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים: נובמבר 2016 - ינואר 2017 28.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2015 27.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן האנרגיה של ישראל, 2015 26.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים נובמבר 2016 - ינואר 2017 26.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט טרומפקד - סקר ההכנה של מפקד האוכלוסין יוצא לדרך 26.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש ינואר 2017 23.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - דצמבר 2016 22.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: ינואר 2017 22.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר 2017 22.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה 21.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שמות משפחה בישראל 2016 21.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - דצמבר 2016 20.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: אוקטובר-דצמבר 2016 20.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות - סחורות - ינואר 2017 19.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון למחצית השנייה של שנת 2016 16.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ינואר 2017 15.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירי תשומות - ינואר 2017 15.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן - ינואר 2017 15.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות - ינואר 2017 15.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, ינואר 2017: יבוא ויצוא של סחורות 13.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - ינואר 2017 וסיכום שנתי 12.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסות מעבודה של מסיימי תואר ראשון ושני ב-2008 - השוואה בין-לאומית 12.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עדכון מדד המחירים לצרכן - 2017 9.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל ט"ו בשבט תשע"ז 8.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל - ינואר 2017 8.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - ינואר 2017 8.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - ינואר 2017 8.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי רשות האוכלוסין וההגירה 7.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: נובמבר 2016 7.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות המאזן הלאומי לשנת 2015 6.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לרווחה, 2013-2012 1.2.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים אוקטובר - דצמבר 2016 31.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש דצמבר, לרבעון הרביעי ולשנת 2016 31.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים בשנת 2016 30.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לרגל יום השואה הבין-לאומי שיצוין ב-27 בינואר: אנשים שנחשפו למשטר הנאצי וחיו בישראל בסוף 2015 25.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסות עצמאים: ממצאים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015 25.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים אוקטובר-דצמבר 2016 25.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הוצאה פרטית לתלמיד עבור שירותי חינוך ב-2013 24.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בשנת 2016 23.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - נובמבר 2016 23.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים - סיכום שנת 2016 22.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - נובמבר 2016 19.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ספטמבר-נובמבר 2016 19.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות בשנת 2016 18.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל-יסודי בהשכלה הגבוהה בישראל 18.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015: עמדות הציבור (בני 20 ומעלה) כלפי המוסד לביטוח לאומי ולשכות הרווחה 17.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שלישי לרבעון השלישי של שנת 2016 16.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - דצמבר 2016 וסיכום שנת 2016 15.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירי תשומות - דצמבר 2016 וסיכום שנת 2016 15.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן - דצמבר - 2016 - וסיכום שנת 2016 15.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות - דצמבר 2016 15.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל בשנת 2016 12.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מגמות בהכשרה להוראה, בהתמחות בהוראה ובכניסה להוראה 2015-2000 11.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים: דצמבר 2016 11.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - נובמבר 2016 10.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היציאות לחו"ל של ישראלים בשנת 2016 9.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בשנת 2016 9.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - דצמבר 2016 8.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוקטובר 2016 8.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים יולי-ספטמבר 2016 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 5.1.2017
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שערי מטבעות החוץ בסוף שנת 2016 4.1.2017
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©