English
  חיפוש בהודעות לתקשורת
לפי שנה ונושא
או    
לפי שנה וחודש
כל המילים אחת מהמילים ביטוי מדוייק לפי מילה או ביטוי
יש להוסיף את הסימן + בין המילים   
>
  הודעות לתקשורת 2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ינואר 2018 15.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-ינואר 2018 15.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - ינואר 2018 15.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות נובמבר 2017 - ינואר 2018 15.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - דצמבר 2017 15.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השמות הפרטיים שניתנו לילידי 2016 14.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה 13.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, ינואר 2018: יבוא ויצוא של סחורות 13.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - ינואר 2018 12.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התארגנויות עובדים וזכויות עובדים בישראל, מתוך הסקר החברתי 2016 11.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - ינואר 2018 8.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בינואר 2018 8.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: נובמבר 2017 7.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - סיכום שנתי - 2017 6.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - ינואר 2018 6.2.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש דצמבר, לרבעון הרביעי ולשנת 2017 31.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים אוקטובר-דצמבר 2017 31.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מגמות במתמטיקה ובמדעים בחטיבה העליונה, 2016-2006 30.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים בשנת 2017 30.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל ט"ו בשבט תשע"ח 29.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017 28.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: אוקטובר-דצמבר 2017 25.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בשנת 2017 25.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תמצית המלצות הוועדה הציבורית המייעצת בנושאי בינוי דיור ונדל"ן 24.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לרגל יום השואה הבין-לאומי שיצוין ב-27 בינואר: אנשים שנחשפו למשטר הנאצי וחיו בישראל בסוף 2016 24.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - נובמבר 2017 23.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ספטמבר-נובמבר 2017 21.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - נובמבר 2017 21.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל, תשל"ז-תשע"ז (2016/17-1976/7) 21.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות בשנת 2017 18.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות: אוקטובר- דצמבר 2017 18.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שלישי לרבעון השלישי של שנת 2017 16.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017 15.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017 15.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן - דצמבר 2017 וסיכום שנת 2017 15.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - נובמבר 2017 15.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל בשנת 2017 11.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - דצמבר 2017 10.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - דצמבר 2017 9.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל - דצמבר 2017 9.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - דצמבר 2017 7.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים: אוקטובר 2017 7.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים יולי-ספטמבר 2017 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 4.1.2018
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שערי מטבעות החוץ בסוף שנת 2017 4.1.2018
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©