ממצאים מסקר הוצאות משק הבית 2009
לוחות ותרשימים
1.הוצאה חודשית לתצרוכת בחמישונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית ,2009

2.הרכב ההוצאות בחמישונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, 2009 (אחוזים)

3.התפלגות ההוצאות על מבחר קבוצות מזון לפי ימי קנייה בשבוע, 2009 (אחוזים)

4.התפלגות ההוצאה על מבחר מוצרים לפי סוג חנות, 2009 (אחוזים)

5.התפלגות ההוצאות באחוזים על מבחר קבוצות מוצרים לבית לפי אופן הקנייה, 2009 (אחוזים)

6.אחוזי בעלות על מבחר מוצרים בני קיימה 2009-1999

7.שיעור בעלות על מוצרים בני קיימה בעשירונים של משק בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, 2009