חשבונות לאומיים: אומדן שלישי למחצית השנייה של שנת 2016
לוחות ותרשימים
1.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי והשימושים במקורות

2.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי ושימושים במקורות, במחירי שוק

3.הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג

4.השקעה גולמית מקומית

5.תוצר מקומי גולמי במחירי בסיס

6.תרשים 1 - תוצר מקומי גולמי ותוצר עסקי-מנוכי עונתיות

7.תרשים 2 - שימושים במקורות - מחצית שנייה 2016