ההוצאה הלאומית לרווחה, 2014
לוחות ותרשימים
1.הוצאה לאומית לרווחה, לפי מגזר מממן (כולל העברות למשקי בית), במיליוני ש''ח, 2014

2.הוצאה לאומית לרווחה (כולל העברות למשקי בית), לפי סוג שירות, במיליוני ש''ח, 2014

3.הוצאה לאומית לרווחה (כולל העברות למשקי בית), לפי מגזר מממן ולפי סוג שירות, באחוזים (אלא אם כן צוין אחרת), 2014

4.הוצאה לאומית לרווחה (ללא העברות למשקי בית), לפי מגזר מבצע וסוג שירות, במיליוני ש''ח, 2014

5.הוצאה לאומית לרווחה (ללא העברות למשקי בית), לפי מגזר מבצע וסוג שירות, באחוזים (אא''כ צוין אחרת), 2014

6.הוצאה לאומית לרווחה (ללא העברות למשקי בית), לפי מגזר מבצע וסוג הוצאה, במיליוני ש''ח, 2014

7.תרשים 1 - הוצאה לאומית לרווחה (כולל העברות למשקי בית) לפי מגזר מממן, במיליארדי ש''ח, 2014-2011

8.תרשים 2 -הוצאה לאומית לרווחה (כולל העברות למשקי בית), לפי מגזר מממן, באחוזים, 2012, 2014

9.תרשים 3 -הוצאה לאומית לרווחה (כולל העברות למשקי בית) לפי מגזר מממן ולפי סוג שירות, במיליוני ש''ח, 2014

10.תרשים 4 - ההוצאה הלאומית לרווחה (ללא העברות למשקי בית), במחירים קבועים, מיליארדי ש''ח, 2016-2011

11.תרשים 5 - הוצאה לאומית לרווחה (ללא העברות למשקי בית) לפי מגזר מבצע, במיליארדי ש''ח, 2014-2011

12.תרשים 6 - הוצאה לאומית לרווחה (ללא העברות למשקי בית), לפי מגזר מבצע, באחוזים, 2012, 2014