ארכיון פרסומים לפי נושא
13.   מחירים
14.   מחקר ופיתוח
15.   ממשלה ורשויות מקומיות
17.   עבודה ושכר
18.   עלייה
16.   פשיעה / סדר ציבורי
19.   רמת חיים ורווחה
20.   תחבורה ותקשורת
21.   תיירות ושירותי הארחה
22.   תנועה טבעית
23.   תעשייה ומסחר
24.   תרבות, בידור וספורט
1.   אוכלוסייה
2.   איכות הסביבה
3.   בינוי
4.   בריאות
5.   הגירה פנימית
6.   חברה
7.   חינוך והשכלה
8.   חקלאות
9.   חשבונות לאומיים
10.   כספים וביטוח
11.   מאזן התשלומים, סחר חוץ ואנרגיה
12.   מאפיינים גיאופיזיים
 1 .  אוכלוסייה
  אוכלוסייה ביישובים ובחלוקות גיאוגרפיות רחבות - נתונים סופיים, 2002
דיסקט וסי די אוכלוסיית עולי בריה"מ לשעבר- נתונים נבחרים 1999
דיסקט וסי די הגירה פנימית בישראל, 1997-1998 (לקט 2000/16) (הדיסקט מכיל לוחות מפורטים)
  תחזיות אוכלוסייה בישראל עד שנת 2020
  תכונות דמוגרפיות של האוכלוסייה בישראל, 1995-1999 (פ"מ 1182) (כולל תקליטור)
דיסקט וסי די אוכלוסייה ביישובים, 1994 - תכונות דמוגרפיות, לפי חלוקות גאוגרפיות (פ"מ 1026)
דיסקט וסי די הגירה פנימית בישראל, 1998-1997 (לקט 2000/16)
  אוכלוסייה 2000 (סטטיסטי-קל) (Int.)
  אוכלוסייה ביישובים - נתונים ארעיים לסוף שנת 2000
  אוכלוסייה ביישובים ובחלוקות גיאוגרפיות רחבות - נתונים סופיים,31.12.2003
  אוכלוסייה בישובים - 30.09.2009 (נתונים ארעיים)
  אוכלוסיית ישראל 1997 (סטטיסטי-קל)
  אוכלוסיית ישראל 2009-1990 (סטטיסטי-קל)
  אוכלוסיית עולי בריה"מ (לשעבר) נתונים נבחרים 2000-2001(לקט 11/2004)
  אלישמע, ירחיב ונווה ימין 2004 (ממצאים מההכנה למפקד המשולב)
דיסקט וסי די אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013 (פ"מ 1694)
  בית שמש - אוכלוסייה, מבנים ודירות ( ממצאים ממפקד משולב שנערך בשנת 2002)
  גבעתיים 2004 (ממצאים מההכנה לקראת המפקד המשולב)
  האוכלוסיה הערבית בישראל 2000(סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די האוכלוסייה האתיופית בישראל : תכונות דמוגרפיות 1996-1999 (פ"מ 1185)
  האוכלוסייה הערבית בישראל 2003 (סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די הגירה פנימית של עולי שנות התשעים בישראל, 1997 (פ"מ 1109)
דיסקט וסי די הקשישים בישראל: מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים, משפחתיים וכלכליים לאורך הזמן - ניתוח נתונים ממפקדי האוכלוסין והדיור 1995-1961 (דוחות מחקר מס' 4)
דיסקט וסי די טיפולוגיה של משקי הבית והמשפחות בישראל 1999 (טכני 73)
  טירה 2004 (ממצאים מההכנה למפקד המשולב)
  ילדים 1997 (סטטיסטי-קל)
  ילדים, 1999, (סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די משקי בית - תכונות כלכליות וצפיפות דיור 2001-2002, עפ"י סקרי כוח אדם (כולל תקליטור)(פ"מ 1235)
דיסקט וסי די משקי בית - תכונות כלכליות וצפיפות דיור על-פי סקרי כוח אדם 2005 (פ"מ 1286)
דיסקט וסי די משקי בית - תכונות כלכליות וצפיפות דיור על-פי סקרי כוח אדם, 2006 (פ"מ 1314)
דיסקט וסי די משקי בית ומשפחות : תכונות דמוגרפיות 1999-2000, עפ"י סקרי כוח אדם(פ"מ 1224)(כולל תקליטור)
דיסקט וסי די משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2002-2001 (על-פי סקרי כוח אדם )
דיסקט וסי די משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2003-2004 (פ"מ 1328)
דיסקט וסי די משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות 2010-2009, על-פי סקרי כוח אדם (פ"מ 1490)
דיסקט וסי די משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2006-2005, על-פי סקרי כוח אדם (פ"מ 1369)
דיסקט וסי די משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2008-2007, על-פי סקרי כוח אדם (פ"מ 1400)
דיסקט וסי די משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2013-2012, על פי סקרי כוח אדם (פ"מ 1624)
דיסקט וסי די נשים וגברים 1985-2005 (סטטיסטי-קל)
  נשים וגברים 1998 (סטטיסטי-קל)
  נשים וגברים 2000 (סטטיסטי-קל)
  נשים וגברים 2000(סטטיסטי-קל)
  נשים וגברים 2002 (סטטיסטי-קל)
  נשים וגברים 2007-1987 (סטטיסטי-קל)
  נשים וגברים 2009-1990 (סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די נשים וגברים 2011-1990 (סטטיסטי-קל)
  נשים וגברים, 2002, (סטטיסטי-קל)
  סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2002 (סטטיסטי-קל)(בערבית)
דיסקט וסי די צפיפות דיור ומשקי בית בישראל, 1998-1997 (פ"מ 1122)
  קובץ יישובים 2004
  רשימת היישובים, אוכלוסייתם וסמליהם 31.12.2001(טכני 74)
דיסקט וסי די רשימת היישובים, אוכלוסייתם וסמליהם 31.12.2002 (טכני 75)
  רשימת היישובים, אוכלוסייתם וסמליהם 31.12.2003 (טכני 76)
  רשימת היישובים, אוכלוסייתם וסמליהם 31.12.2004 (טכני 77)
  תחזיות אוכלוסייה בישראל עד שנת 2020
  תכונות דמוגרפיות וחברתיות של הפונות לוועדות להפסקת היריון בישראל 1997 (לקט 2001/31)
דיסקט וסי די תכונות דמוגרפיות של האוכלוסייה בישראל, 1995-1999 (פ"מ 1182) (כולל תקליטור)
 2 .  איכות הסביבה
דיסקט וסי די אקלים (סטטיסטיקל מס' 162)
  הוצאה לשירותים ציבוריים לשמירת איכות הסביבה, 1993 (לקט 1997/37)
דיסקט וסי די הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל 2010 (פ"מ 1527)
דיסקט וסי די הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל 2008 (פ"מ 1443)
דיסקט וסי די הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל 2012 ( פ"מ 1586)
דיסקט וסי די חומרי הדברה בישראל, 2010-2008 (פ"מ 1497)
דיסקט וסי די חשבון לוויין של המים בישראל (מהדורה מעודכנת)(פ"מ 1424) 2006
דיסקט וסי די מדדי חקלאות-סביבה, 2012-1996 - מהדורה ראשונה (פ"מ 1596)
דיסקט וסי די מדדים לפיתוח בר קיימה בישראל, 2007 (פ"מ 1375)
דיסקט וסי די מדדים לפיתוח בר קיימה בישראל, 2008 (פ"מ 1406)
דיסקט וסי די מדדים לפיתוח בר קיימה בישראל, 2009 (פ"מ 1484)
  סקר שפכים, 1994 (לקט 1996/35)
דיסקט וסי די פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל 2010 מהדורה מעודכנת (פ"מ 1543)
דיסקט וסי די פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל 2012 (פ"מ 1605)
 3 .  בינוי
דיסקט וסי די הבינוי בישראל 2013 (פ"מ 1582)
דיסקט וסי די סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות יולי-ספטמבר 2017
דיסקט וסי די סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות ינואר-מרץ 2017
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית אוקטובר-דצמבר 2015
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית ינואר-מרץ 2016
דיסקט וסי די סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות יולי-ספטמבר 2016
דיסקט וסי די סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות אפריל-יוני 2017
  בינוי 2005-1975 (סטטיסטי-קל)
  בנייה 1999(סטטיסטי-קל)(Int.)
דיסקט וסי די בנייה ועבודות הנדסה אזרחית בישראל, 1998 (לקט 1999/10 )
דיסקט וסי די הבינוי בישראל - 2009 (פ"מ 1428)
דיסקט וסי די הבינוי בישראל 2004 (פ"מ 1257)(Int.)
דיסקט וסי די הבינוי בישראל 2005 (פ"מ 1283)(Int.)
דיסקט וסי די הבינוי בישראל 2012 (פ"מ 1548)
דיסקט וסי די הבינוי בישראל, 2001 (פ"מ 1194)
דיסקט וסי די הבינוי בישראל, 2002 (פ"מ 1215)
דיסקט וסי די הבינוי בישראל, 2006 (פ"מ 1319)
דיסקט וסי די הבינוי בישראל, 2007 (פ"מ 1342)
דיסקט וסי די הבינוי בישראל, 2008 (פ"מ 1390)
דיסקט וסי די הבינוי בישראל, 2010 (פ"מ 1464)
דיסקט וסי די הבינוי בישראל, 2011 (פ"מ 1506)
דיסקט וסי די הבינוי בישראל,2003(פ"מ 1237)(Int.)
דיסקט וסי די הדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2012-1997 ) פ"מ 1589)
דיסקט וסי די יצירת מפות וניתוח מרחבי - נתוני בינוי
  מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, 1995 (טכני 66 )
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביוזמה פרטית, אפריל-יוני 2005 (לקט 19/2005)(.Int)
  סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית אפריל-יוני 2008 (רבעון 2008/3)
  סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית אפריל-יוני 2010 (רבעון 2010/3)
  סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית ינואר-מרס 2008 (רבעון 2008/2)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית ינואר-מרס 2014
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית אפריל-יוני 2014
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית אוקטובר-דצמבר 2011
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית אוקטובר-דצמבר 2014
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית יולי-ספטמבר 2014
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית יולי-ספטמבר 2015
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית ינואר-מרס 2015
  סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אוקטובר-דצמבר 2009 (רבעון 2010/1)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אפריל-יוני 2007 (לקט 2007/16)(.Int)
  סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, יולי-ספטמבר 2007 (לקט 2007/19)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, ינואר-מרס 2007 (לקט 2007/11)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, ינואר-מרס 2010 (רבעון 2010/2)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אפריל-יוני 2009 (רבעון 2009/3)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אוקטובר-דצמבר 2005 (לקט 08/2006)(רק בתקליטור)(Int.)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אוקטובר-דצמבר 2006 (לקט 2007/7)(.Int)
  סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אוקטובר-דצמבר 2007 (רבעון 2008/1)
  סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אוקטובר-דצמבר 2008 (רבעון 2009/1)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אוקטובר-דצמבר 2010 (רבעון 2011/1)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אוקטובר-דצמבר 2012 (רבעון מס' 2012/4.1)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אוקטובר-דצמבר 2013 (רבעון 2013/4)
  סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אפריל-יוני 2006 (לקט 22/2006)(Int.)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אפריל-יוני 2011
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אפריל-יוני 2012
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אפריל-יוני 2015 (רבעון 2015/2)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, אפריל–יוני 2013 (רבעון 2013/2)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, יולי-ספטמבר 2005 (לקט 27/2005)(.Int)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, יולי-ספטמבר 2006 (לקט 29/2006)(Int.)
  סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, יולי-ספטמבר 2008 (רבעון 2008/4)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, יולי-ספטמבר 2009 (רבעון 2009/4)
  סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, יולי-ספטמבר 2010 (רבעון 2010/4)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, יולי-ספטמבר 2011
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, יולי-ספטמבר 2012 (רבעון 2012/4)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, יולי-ספטמבר 2013 (רבעון 2013/3)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, ינואר-מרס 2009 (רבעון 2009/2)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, ינואר-מרס 2012
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית, ינואר-מרץ 2006 (לקט 17/2006)(רק בתקליטור)(Int.)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית,ינואר-מרס 2011
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית:ינואר-מרס 2013
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה פרטית, אוקטובר-דצמבר 2003 (לקט 2004/10)
  סקר דירות חדשות למכירה בבנייה פרטית, אוקטובר-דצמבר 2004(לקט 2005/6)(רק באינטרנט)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה פרטית, אפריל-יוני 2004(לקט 2004/22)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה פרטית, יולי-ספטמבר 2003 (לקט 2003/22)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה פרטית, יולי-ספטמבר 2004(לקט 2004/28)(Int.)
דיסקט וסי די סקר דירות חדשות למכירה בבנייה פרטית, ינואר-מרס 2004(לקט 2004/13)
  סקר דירות חדשות למכירה בבנייה פרטית, ינואר-מרס 2005 (לקט 11/2005)(.Int)
  סקר טכנולוגיות בנייה למגורים בישראל, מבנים בבנייה בסוף 2002 (פ"מ 1221)
דיסקט וסי די סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות אפריל-יוני 2016
דיסקט וסי די סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות ינואר-מרץ 2016
דיסקט וסי די סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות אוקטובר-דצמבר 2016
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי 2008 (פ"מ 1466)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי, 2006 (פ"מ 1392)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי, 2007 (פ"מ 1426)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי, 2009 (פ"מ 1508)
  סקר עלות בנייה למגורים (עבור בניינים שבנייתם נסתיימה בשנת 1995) (לקט 1998/39 )
  עדכון מדד מחירי תשומה בסלילת כבישים, ינואר 1996 (לקט 1996/5)
 4 .  בריאות
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 2011-1962 (פ"מ 1507)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות 2014-1962 (פ"מ 1619)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 1962-2001 (פ"מ 1191)(Int.)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2011-2007 (פ"מ 1521)
דיסקט וסי די סטטטיסטיקה אבחנתית של אשפוזים 1993 (פ"מ 1177)
דיסקט וסי די אשפוזים 1995 (פ"מ 1125)
דיסקט וסי די בריאות ומשאבי בריאות בישראל, 1995-1990 (אינדיקטורים חברתיים, מס' 1)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות 2006-1962 (פ"מ 1316)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות 2015-1962 (פ"מ 1657)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות 2007-1962 (פ"מ 1372)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות 2013-1962 (פ"מ 1584)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 1962-2002 (פ"מ 1211)(Int.)
  ההוצאה הלאומית לבריאות, 1962-2003 (פ"מ 1236)(רק באינטרנט)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 2000-1962 (פ"מ 1171) (Int.)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 2008-1962 (פ"מ 1408)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 2009-1962 (פ"מ 1444)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 2010-1962 (פ"מ 1465)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 2012-1962 (פ"מ 1542)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות,1962-2004 (פ"מ 1258)(רק באינטרנט)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות,2005-1962 (פ"מ 1284)(Int.)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל 2013-2009, 2014-2010 (פ"מ 1655)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2008-2004 (פ"מ 1399)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2012-2008 (פ"מ 1576) (מהדורה ראשונה)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 1997-2001 ; 1998-2002(לקט 12/2004) (.Int)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 1999-2003(לקט 15/2005)(.Int)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2004-2000;2005-2001, (לקט מס' 28/2006)(Int.)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2006-2002 (פ"מ 1322)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2007-2003 (פ"מ 1373)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2009-2005 (פ"מ 1450)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2010-2006 (פ"מ 1488)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2012-2008 (פ"מ 1576) (מהדורה מעודכנת)
דיסקט וסי די לידות מת 1990-1996 - מאפיינים דמוגרפיים ובריאותיים (פ"מ 1106)
  מאגרי מידע בבריאות (מדריך למאגרי מידע ממוחשבים), כרך א' - אזל (Int.)
  מאגרי מידע בבריאות (מדריך למאגרי מידע ממוחשבים), כרך ב' (Int.)
דיסקט וסי די סיבות מוות, 1996-1997 (פ"מ 1124)
דיסקט וסי די סקר בריאות לאומי, 2003-2004, ממצאים כלליים (לקט 10/2006)
דיסקט וסי די סקר בריאות, אוקטובר 1999-ספטמבר 2000, ממצאים כלליים (פ"מ 1200)
דיסקט וסי די סקר בריאות, אפריל 1996 - מרס 1997, ממצאים כלליים (פ"מ 1136)
דיסקט וסי די פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל, 1998-2002 (פ"מ 1270)
  פרופיל דמוגרפי-בריאותי של היישובים בישראל, 1997-1993 (פ"מ 1144)
  תמותה בקרב עולים מברית המועצות לשעבר 1994-1990 (לקט 1998/8)
דיסקט וסי די תמותת תינוקות 1996-1993 - מאפיינים דמוגרפיים-חברתיים (פ"מ 1127)
דיסקט וסי די תנועה טבעית: תמותה 1996 (פ"מ 1108)
 5 .  הגירה פנימית
  הגירה פנימית בישראל, 1999-2000 (לקט 2004/4)
דיסקט וסי די הגירה פנימית בישראל, 2002-2001 (לקט 2005/22)(רק בתקליטור)
דיסקט וסי די הגירה פנימית של עולי שנות התשעים בישראל, 1997 (פ"מ 1109)
 6 .  חברה
דיסקט וסי די דו"ח פני החברה בישראל, דוח מס' 8, אייר תשע"ו, מאי 2016 - דור העתיד של ישראל (ילדים וצעירים עד גיל 24)
דיסקט וסי די דת והגדרה עצמית של מידת דתיות: נתונים מתוך הסקר החברתי (סטטיסטיקל מס 169) 2015-2016
  הסקר החברתי 2005-2002 (סטטיסטי-קל)
  הסקר החברתי 2008-2007 (סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די ישראל 2000 - דו"ח חברתי (אינדיקטורים חברתיים מס' 3) (גם תקליטור)
דיסקט וסי די ישראל 2001 - דו"ח חברתי (אינדיקטורים חברתיים מס' 5) (גם תקליטור)
דיסקט וסי די ישראל 2003-דו"ח חברתי לשנים 1990-2001(אינדיקטורים חברתיים מס' 6)(תקציר)
  מחולל לוחות של הסקר החברתי
דיסקט וסי די פני החברה בישראל, דוח מס' 1, תשרי תשס"ט, אוקטובר 2008 (פ"מ 1343)
  פני החברה בישראל, דוח מס' 2, תשרי תש"ע, אוקטובר 2009
דיסקט וסי די פני החברה בישראל, דוח מס' 8, אייר תשע"ו, מאי 2016 - דור העתיד של ישראל (ילדים וצעירים עד גיל 24)
דיסקט וסי די תעסוקה ואבטלה בישראל, 1990-2002 (אינדיקטורים חברתיים מס' 7)(תקציר)
דיסקט וסי די תרבות, בידור וספורט, 2016 (סטטיסטיקל מס' 164 - לא מונגש)
 7 .  חינוך והשכלה
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 2015-1962 (פ"מ 1662)
דיסקט וסי די מועמדים ללימודי תואר ראשון, סטודנטים ומקבלי תארים באוניברסיטאות, תשנ"ו-תשנ"ט, תכונות דמוגרפיות ופריסה גיאוגרפית (פ"מ 1154)
דיסקט וסי די סקר כוחות הוראה תש"ס (פ"מ 1193)
  תלמידים ובוגרי מכינות קדם-אקדמיות והשתלבותם בלימודים על-תיכוניים וגבוהים - מחזורי תשנ"ג-תשנ"ז, מעקב עד תשנ"ז (לקט 1998/10)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 2011-1962 (פ"מ 1526)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 2014-1962 (פ"מ 1626)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 2009-1962 (פ"מ 1447)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 1962-2000 (פרסום 1196)(Int)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 1962-2001 (פ"מ 1216)(Int.)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 1962-2003 (פ"מ 1268)(Int.)
  ההוצאה הלאומית לחינוך 2008-1962 (פ"מ 1410)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 2010-1962 (פ"מ 1487)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 2013-1962 (פ"מ 1587)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך, 1962-2004 (פ"מ 1289)(.Int)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך, 1999-1962 (פ"מ 1161) (Int.)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך, 2006-1962 (פ"מ 1320)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך, 2007-1962 (פ"מ 1360)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2006-1984/5 (פ"מ 1313)
דיסקט וסי די ההוצאה הציבורית והפרטית לחינוך עבור תלמידי החינוך היסודי בישראל, 2003 (פ"מ 1303)(.Int)
דיסקט וסי די החינוך בישראל - השוואה בינלאומית 1999 (פ"מ 1178)
דיסקט וסי די השכלה גבוהה בישראל, תשס"ח (פ"מ 1388)
דיסקט וסי די השתלבות ומהלך לימודים של סטודנטים באוניברסיטאות, מחזורים תשמ"א-תשנ"ד, מעקב עד תשנ"ה (פ"מ 1056)
דיסקט וסי די התמדה בלימודים ונשירה של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים (כיתות ט' עד י"ב), תשנ"ט (לקט 2001/22)
דיסקט וסי די התמדה בלימודים ונשירה של תלמידים בכיתות ז' - יב', תשס"ב (2/2004)
דיסקט וסי די חינוך ומשאבי חינוך בישראל, 1996-1990 (אינדיקטורים חברתיים, מס' 2)
  חינוך ותרבות - מבחר נתונים (תדפיס מתוך שנתון סטטיסטי לישראל 2004, מס' 55)
דיסקט וסי די ילדים בגני ילדים ובמעונות יום, תשס"ב(לקט 7/2004)(Int.)
דיסקט וסי די ילדים בגני ילדים ובמעונות יום, תשס"ד (לקט 10/2005)(.Int)
דיסקט וסי די מוסדות חינוך - גני ילדים ובתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, תשנ"ט (לקט 2001/28)
דיסקט וסי די מוסדות חינוך על-תיכוניים ומוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, תשמ"ו, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ד (פ"מ 1015)
דיסקט וסי די מוסדות חינוך על-תיכוניים לא-אקדמיים תשנ"ח-תשנ"ט (לקט 2001/6)
דיסקט וסי די מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, תשס"ב (לקט 2002/21)
דיסקט וסי די מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות,תשס"ג(לקט 21/2003)
דיסקט וסי די מועמדים ללימודי תואר ראשון וללימודי תואר שני באוניברסיטאות, תשס"ו (לקט 2007/2)(.Int)
  מועמדים ללימודי תואר ראשון וללימודי תואר שני באוניברסיטאות, תשס"ז (פ"מ 1326)
דיסקט וסי די מועמדים ללימודי תואר ראשון וללימודי תואר שני באוניברסיטאות,תשס"ד(לקט 2/2005)(Int.)
דיסקט וסי די מועמדים ללימודי תואר ראשון וללימודי תואר שני באוניברסיטאות,תשס"ה(לקט 26/2005)(Int.)
דיסקט וסי די מועמדים ללימודי תואר ראשון וסטודנטים ומקבלי תארים באוניברסיטאות, תשס"א-תשס"ב, תכונות דמוגרפיות ופריסה גיאוגרפית (פ"מ 1210)
דיסקט וסי די מועמדים ללימודי תואר ראשון ותואר שני, סטודנטים ומקבלי תארים באוניברסיטאות, תשס"ג-תשס"ד, תכונות דמוגרפיות ופריסה גיאוגרפית (פ"מ 1252)(Int.)
דיסקט וסי די מועמדים ללימודי תואר ראשון, סטודנטים ומקבלי תארים באוניברסיטאות, תשנ"ט-תשס"א, תכונות דמוגרפיות ופריסה גאוגרפית (פ"מ 1181)
דיסקט וסי די מועמדים ללימודי תואר ראשון, סטודנטים ומקבלי תארים באוניברסיטאות, תשס"ב-תשס"ג, תכונות דמוגרפיות ופריסה גיאוגרפית (פ"מ 1230)(Int.)
דיסקט וסי די מכללות אקדמיות תשנ"ו, תש"ס, תשס"א (לקט 2002/19)
דיסקט וסי די מקבלי תארים ממוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ז (פ"מ 1348)
דיסקט וסי די מקבלי תארים מן האוניברסיטאות ומהמוסדות האחרים להשכלה גבוהה, תשס"ו (פ"מ 1304)(.Int)
דיסקט וסי די מקבלי תארים מן האוניברסיטאות ומהמוסדות האחרים להשכלה גבוהה תש"ס, תשס"א (לקט 2002/22)
דיסקט וסי די מקבלי תארים מן האוניברסיטאות ומהמוסדות האחרים להשכלה גבוהה, תשס"ב (לקט 12/2003)
דיסקט וסי די מקבלי תארים מן האוניברסיטאות ומהמוסדות האחרים להשכלה גבוהה, תשס"ג (לקט 18/2004)(Int.)
דיסקט וסי די מקבלי תארים מן האוניברסיטאות ומהמוסדות האחרים להשכלה גבוהה, תשס"ד(לקט 18/2005)(Int.)
דיסקט וסי די מקבלי תארים מן האוניברסיטאות ומהמוסדות האחרים להשכלה גבוהה, תשס"ה(לקט 18/2006)(Int.)
דיסקט וסי די מקבלי תואר ראשון מהמוסדות להשכלה גבוהה: שביעות רצון מהלימודים, תעסוקה והמשך לימודים, תש"ס-תשס"ב (פ"מ 1296)(.Int)
דיסקט וסי די מקבלי תואר שלישי, תשמ"ט-תש"ן, סקר מעקב, 1995 (פ"מ 1047)
דיסקט וסי די נבחנים בבחינות בגרות ובבחינות גמר וזכאים לתעודה, תשנ"ד (פ"מ 1045)
דיסקט וסי די נבחנים בבחינות בגרות ובבחינות גמר וזכאים לתעודה, תשנ"ו (פ"מ 1129)
דיסקט וסי די נגישות להשכלה על-תיכונית וגבוהה בקרב תלמידי י"ב בישראל, מחזורי תשמ"ד-תשנ"א, מעקב עד תשנ"ח (פ"מ 1130)
דיסקט וסי די סטודנטים באוניברסיטאות ובמוסדות אחרים להשכלה גבוהה, תשס"ו (פ"מ 1293)(.Int)
דיסקט וסי די סטודנטים באוניברסיטאות ובמוסדות אחרים להשכלה גבוהה, תשס"א(לקט 2002/4)
דיסקט וסי די סטודנטים באוניברסיטאות ובמוסדות אחרים להשכלה גבוהה, תשס"ב (לקט 5/2003)
דיסקט וסי די סטודנטים באוניברסיטאות ובמוסדות אחרים להשכלה גבוהה, תשס"ד (לקט 4/2005)(Int.)
דיסקט וסי די סטודנטים באוניברסיטאות ובמוסדות אחרים להשכלה גבוהה, תשס"ה (לקט 5/2006)(Int.)
דיסקט וסי די סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ז (פ"מ 1333)
דיסקט וסי די סקר כוחות הוראה בחינוך היסודי והעל-יסודי, תשנ"ח, 1997/98 (פ"מ 1143)
דיסקט וסי די סקר מקבלי תואר ראשון מהמוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ד (פ"מ 1349)
דיסקט וסי די סקר שירותי חינוך ורווחה תשנ"ה, בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים - חינוך עברי וערבי (פ"מ 1066)
דיסקט וסי די סקר שירותי חינוך ורווחה תשנ"ו, בתי ספר תיכונים, חינוך עברי וערבי (פ"מ 1101)
  פנימיות במוסדות חינוך על-יסודיים, חינוך עברי, תשנ"ז (לקט 1998/40)
דיסקט וסי די רמת ההשכלה של האוכלוסייה בישראל, 1993-1977 (פ"מ 1027)
  תכונות דמוגרפיות של מועמדים ללימודים, סטודנטים ומקבלי תארים באוניברסיטאות, תשס"ד-תשס"ה (פ"מ 1277)(Int.)
דיסקט וסי די תכונות דמוגרפיות של מועמדים ללימודים, סטודנטים ומקבלי תארים במוסדות להשכלה גבוהה, תשס"ה-תשס"ו (פ"מ 1307)
דיסקט וסי די תלמידי כיתות י"ב נבחנים בבחינות בגרות וזכאים לתעודות לפי יישוב המגורים, 1996 (פ"מ 1115)
דיסקט וסי די תלמידי כיתות י"ב, נבחנים בבחינות בגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים, 1998 (פ"מ 1169) (תקציר באינטרנט)
דיסקט וסי די תלמידי כיתות י"ב, נבחנים בבחינות בגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים, 2003-2002 (פ"מ 1233)
דיסקט וסי די תלמידי כיתות י"ב, נבחנים בבחינות בגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים, 2003-2002 (פ"מ 1233)
דיסקט וסי די תלמידים עולים במוסדות חינוך - תשנ"ח-תשנ"ט (פ"מ 1162)
 8 .  חקלאות
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות אפריל-יוני 2017
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות יולי-ספטמבר 2017
  רבעון לסטטיסטיקה חקלאית, כרך 37 מס' 1, ינואר-מרץ 2006
דיסקט וסי די מאזן אספקת המזון 2014-2013 (פ"מ 1646)
  רבעון לסטטיסטיקה חקלאית, כרך 36 מספר 1, ינואר-מרץ 2005
  רבעון לסטטיסטיקה חקלאית, כרך 36 מספר 3, יולי-ספטמבר 2005
  רבעון לסטטיסטיקה חקלאית, כרך 36 מספר 4, אוקטובר-דצמבר 2005
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות אפריל-יוני 2015
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות יולי-ספטמבר 2016
דיסקט וסי די החקלאות בישראל (חשבון הענף ומדד מחירי תפוקה ותשומה) 2004-2002(לקט 2005/9)(.Int)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל -2000 שטחים ובעלי חיים (לקט 2002/13)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל(חשבון הענף ומדד מחירי תפוקה ותשומה) 2004-2005(לקט 2006/14)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל(כולל חשבון הענף, שטחים ובעלי חיים ומדד מחירי תפוקה ותשומה) 2001-2003 (לקט 2004/15)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל: חשבון הענף - מדד מחירי תפוקה ותשומה, 2006-2005(לקט 2007/15)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל: חשבון הענף - מדד מחירי תפוקה ותשומה, 2007-2006 (פ"מ 1335)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל: חשבון הענף - מדד מחירי תפוקה ותשומה, 2008-2007 (פ"מ 1374)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדד מחירי תפוקה ותשומה, 2009-2008 (פ"מ 1412)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה, 2011-2010 (פ"מ 1499)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה, 2012-2011 (פ"מ 1538)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה, 2013-2012 (פ"מ 1581)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה, 2014-2013 (פ"מ 1622)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה, 2015-2014 (פ"מ 1656)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל: חשבון ענף מדדי המחירים של תפוקה ותשומה, 2010-2009 (פ"מ 1459)
דיסקט וסי די חומרי הדברה בישראל, 2010-2008 (פ"מ 1497)
דיסקט וסי די חשבון ענף החקלאות בישראל 2001-2000 (לקט 2002/9)
דיסקט וסי די חשבון ענף החקלאות בישראל 2001-2002 (לקט 6/2003)
דיסקט וסי די מאזן אספקת המזון 2012 (פ"מ 1562)
דיסקט וסי די מאזן אספקת המזון 2001-2002 (לקט 1/2004)
דיסקט וסי די מאזן אספקת המזון 2004-2003 (לקט 20/2005)(רק בתקליטור)
דיסקט וסי די מאזן אספקת המזון 2005(לקט 26/2006)
דיסקט וסי די מאזן אספקת המזון 2015, ונתונים מעודכנים לשנים 2014-2013 (פ"מ 1689)
דיסקט וסי די מאזן אספקת המזון, 2006 (פ"מ 1330)
  מאזן אספקת המזון, 2007, 2008 (פ"מ 1391)
דיסקט וסי די מאזן אספקת המזון, 2009 (פ"מ 1445)
דיסקט וסי די מאזן אספקת המזון, 2010 (פ"מ 1468)
דיסקט וסי די מאזן אספקת המזון, 2011 (פ"מ 1519)
דיסקט וסי די מדדי חקלאות-סביבה, 2012-1996 - מהדורה ראשונה (פ"מ 1596)
  מדדי מחירים של תפוקה ותשומה בענף החקלאות (טכני 58)
דיסקט וסי די סקר החקלאות וההתיישבות, תשנ"ה 1995 (פ"מ 1081)
  עלון לסטטיסטיקה חקלאית (מעודכן חודשית)
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה חקלאית, אוקטובר-דצמבר 2008
  רבעון לסטטיסטיקה חקלאית, אפריל-יוני 2008
  רבעון לסטטיסטיקה חקלאית, אפריל-יוני 2009
  רבעון לסטטיסטיקה חקלאית, יולי-ספטמבר 2008
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה חקלאית, ינואר-מרס 2009
  רבעון לסטטיסטיקה חקלאית, כרך 37 מס' 2, אפריל-יוני 2006
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות ינואר-מרס 2014
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות אוקטובר-דצמבר 2013
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות אפריל-יוני 2014
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות אוקטובר-דצמבר 2014
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות אוקטובר-דצמבר 2015
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות אפריל-יוני 2013
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות אפריל-יוני 2016
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות יולי-ספטמבר 2013
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות יולי-ספטמבר 2014
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות יולי-ספטמבר 2015
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות ינואר-מרס 2013
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות ינואר-מרץ 2016
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות ינואר-מרץ 2017
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות אוקטובר-דצמבר 2016
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות אוקטובר-דצמבר 2017
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות ינואר-מרץ 2015
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אוקטובר-דצמבר 2009
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אוקטובר-דצמבר 2010
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אוקטובר-דצמבר 2011
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אוקטובר-דצמבר 2012
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אפריל-יוני 2012
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אפריל-יוני 2010
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אפריל-יוני 2010
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אפריל-יוני 2011
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אפריל-יוני 2013
  רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, יולי-ספטמבר 2009
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, יולי-ספטמבר 2010
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, יולי-ספטמבר 2011
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, יולי-ספטמבר 2012
  רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, ינואר-מרס 2010
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, ינואר-מרס 2011
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, ינואר-מרס 2012
 9 .  חשבונות לאומיים
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2012-1989
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2015-1989 (פ"מ 1661)
דיסקט וסי די הוצאות הביטחון בישראל2014-1950 (פ"מ 1651)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2013-1989 (פ"מ 1592)
דיסקט וסי די ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2014-1995 (פ"מ 1634)
דיסקט וסי די חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS 2014-2000
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים, 2015-1995 (פ"מ 1668)
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה ינואר-מרץ 2016
  רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, יולי-ספטמבר 2010 (רבעון 2010/4)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות 2006-1962 (פ"מ 1316)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות 2014-1962 (פ"מ 1619)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות 2015-1962 (פ"מ 1657)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות 2007-1962 (פ"מ 1372)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות 2013-1962 (פ"מ 1584)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 1962-2001 (פ"מ 1191)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 1962-2002 (פ"מ1211)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 1999-1962 (פ"מ 1148)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 2008-1962 (פ"מ 1408)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 2009-1962 (פ"מ 1444)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 2010-1962 (פ"מ 1465)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 2011-1962 (פ"מ 1507)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות, 2012-1962 (פ"מ 1542)
  ההוצאה הלאומית לבריאות,1962-2003 (פ"מ 1236)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות,1962-2004 (פ"מ 1258)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לבריאות,2005-1962 (פ"מ 1284)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 2011-1962 (פ"מ 1526)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 2014-1962 (פ"מ 1626)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 2009-1962 (פ"מ 1447)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 2015-1962 (פ"מ 1662)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 1962-2000
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 1962-2003 (פ"מ 1268)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 2008-1962 (פ"מ 1410)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 2010-1962 (פ"מ 1487)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך 2013-1962 (פ"מ 1587)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך, 1962-2004 (פ"מ 1289)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך, 1999-1962 (פ"מ 1161)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך, 2006-1962 (פ"מ 1320)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך, 2007-1962 (פ"מ 1360)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לחינוך,1962-2001(פ"מ 1216)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2014-1989 (פ"מ 1630)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2009-1989 (פ"מ 1435)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 1989-2001 (פ"מ 1190)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2000-1989 (פ"מ 1167)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2008-1989 (פ"מ 1396)
  ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 1989-2002 (פ"מ 1212)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 1989-2005 (פ"מ 1285)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2006-1989 (פ"מ 1321)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2007-1989 (פ"מ 1352)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2010-1989 (פ"מ 1473)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2011-1989 (פ"מ 1509)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי,1989-2004(פ"מ 1247)(.Int)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2009-1984/85 (פ"מ 1434)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2005-1984/85 (פ"מ 1282)(Int.)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2014-1984/5 (פ"מ 1627)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2006-1984/85 (פ"מ 1313)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 1984/85-2001 (פ"מ 1192)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 1984/85-2002 (פ"מ 1214)
  ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 1984/85-2003 (פ"מ 1239)
  ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 1984/85-2004 (פ"מ 1259)(רק בתקליטור)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2000-1984/85 (פ"מ 1163)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2007-1984/85 (פ"מ 1351)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2008-1984/85 (פ"מ 1394)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2010-1984/85 (פ"מ 1469)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2011-1984/85 (פ"מ 1511)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2012-1984/85 (פ"מ 1549)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2013-2006 (פ"מ 1591)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2015-1984/85 (פ"מ 1666)
דיסקט וסי די ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2009-1995 (פ"מ 1432)
דיסקט וסי די ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2015-1995 (פ"מ 1676)
דיסקט וסי די ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2012-2006 (פ"מ 1568)
דיסקט וסי די ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2013-1995 (פ"מ 1600)
דיסקט וסי די ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי, 1995-2002 (פ"מ 1219)
  ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי, 1995-2003 (פ"מ 1240)
דיסקט וסי די ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי, 1995-2004 (פ"מ 1266)
  ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי, 1995-2005 (פ"מ 1290)
דיסקט וסי די ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי, 1995-2006 (פ"מ 1318)
דיסקט וסי די ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי, 2007-1995 (פ"מ 1355)
דיסקט וסי די ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי, 2008-1995 (פ"מ 1405)
דיסקט וסי די ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי, 2010-1995 (פ"מ 1482)
דיסקט וסי די ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי, 2011-1995 (פ"מ 1515)
  הוצאה לשירותים ציבוריים לשמירת איכות הסביבה, 1993 (לקט 1997/37)
דיסקט וסי די הוצאות הביטחון בישראל 1950-2001 (לקט 2002/23)
דיסקט וסי די הוצאות הביטחון בישראל 1950-2002 (לקט 23/2003)
דיסקט וסי די הוצאות הביטחון בישראל 2009-1950 (פ"מ 1449)
דיסקט וסי די הוצאות הביטחון בישראל 2012-1950 (פ"מ 1579)
דיסקט וסי די הוצאות הביטחון בישראל 2013-1950 (פ"מ 1597)
דיסקט וסי די הוצאות הביטחון בישראל, 1950-2006 (לקט 2007/10)
דיסקט וסי די הוצאות הביטחון בישראל, 2011-1950 (פ"מ 1513)
דיסקט וסי די המאזן הלאומי של המשק לפי מגזרים מוסדיים 31.12.2001
דיסקט וסי די המשק הישראלי 1950-1998,סולי פלג, "צוהר 4"
  המשק הישראלי 1990-2001(סטטיסטי-קל)
  המשק הישראלי 1995-2005(סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די השפעת העברות בעין על התפלגות ההכנסות (פ"מ 1049)
דיסקט וסי די השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים 1997-1950 (פ"מ 1099)
דיסקט וסי די חשבונות המאזן הלאומי 1995 (פ"מ 1168)
דיסקט וסי די חשבונות המגזר הממשלתי 2012 - 2006 (פ"מ 1554)
דיסקט וסי די חשבונות המגזר הממשלתי 2013-1995 (פ"נ 1599)
דיסקט וסי די חשבונות המגזר הממשלתי 1995-2003 (פ"מ 1267)
דיסקט וסי די חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS 2012-2006
דיסקט וסי די חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS, 2005-2000 (פ"מ 1292)
דיסקט וסי די חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS, 2010-2000 (פ"מ 1491)
דיסקט וסי די חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS, 2011-2000 (פ"מ 1525)
דיסקט וסי די חשבונות המגזר הממשלתי, 2009-1995 (פ"מ 1462)
דיסקט וסי די חשבונות המגזר הממשלתי, 2011-1995 (פ"מ 1516)
דיסקט וסי די חשבונות המגזר הממשלתי, 2014-1995 (פ"מ 1637)
דיסקט וסי די חשבונות המגזר הממשלתי, 2015-1995 (פ"מ 1672)
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים 1995-2002 (לקט 15/2003)(כולל תקליטור)
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים 2000-1995 (לקט 2001/24)
  חשבונות לאומיים 2004-1995 (לקט 2005/25)
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים 2007-1995 (פ"מ 1354)
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים לישראל, 1997-1950 (פ"מ 1097)
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים, 2005-1995 (לקט 24/2006)
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים, 2006-1995 (פ"מ 1311)
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים, 2008-1995 (פ"מ 1397)
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים, 2009-1995 (פ"מ 1438)
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים, 2010-1995 (פ"מ 1478)
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים, 2011-1995 (פ"מ 1514)
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים, 2012-2006 (פ"מ 1553)
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים, 2013-1995 (פ"מ 1595)
דיסקט וסי די חשבונות לאומיים, 2014-1995 (פ"מ 1633)
דיסקט וסי די לוח היצע ושימושים 2000, ולוח היצע 1995-2003 (לקט 12/2006)(רק בתקליטור)
דיסקט וסי די לוח היצע ושימושים 2004 ולוח היצע 2006-2005 (פ"מ 1370)
דיסקט וסי די לוח היצע ושימושים 2005 ולוח היצע 2007-2006 (פ"מ 1409)
דיסקט וסי די לוחות תשומה-תפוקה, 1995 (פ"מ 1175)
  לוחות תשומה-תפוקה, 1995 (פ"מ 1175)(כולל תקליטור)
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, יולי-ספטמבר 2012
דיסקט וסי די מוסדות ללא כוונת רווח בישראל 1991, (פ.מ. 1016)
דיסקט וסי די סקר הכנסות והוצאות של מוסדות ללא כוונת רווח, 1980-1996(פ"מ 1077)
דיסקט וסי די פרויקט ההשוואה הבינלאומי (ICP) - השוואה בינלאומית של התוצר המקומי הגולמי ומרכיבי ההוצאה העיקריים במונחי שווי הקנייה (PPP) 1996 (פ"מ 1151)
דיסקט וסי די פריון, הוצאות עבודה ותשואה להון בשנים 1999-2002 (לקט 14/2003)
דיסקט וסי די פריון, הוצאות עבודה ותשואה להון בשנים 2001-1998 (לקט 2002/17)
  פריון, תמורה למועסקים ותשואה להון 2002-2005 (לקט 23/2006)(Int.)
דיסקט וסי די פריון, תמורה למועסקים ותשואה להון, 2004-2007 ( פ"מ 1350)
דיסקט וסי די פריון, תמורה למועסקים ותשואה להון, 2006-2003 (לקט 2007/18)
דיסקט וסי די פריון, תמורה למועסקים ותשואה להון, 2008-2005 (פ"מ 1398)
דיסקט וסי די פריון, תמורה לעבודה ותשואה להון בשנים 2000-2003(לקט 25/2004)
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה ינואר-מרס 2013
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה אוקטובר-דצמבר 2012
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה אוקטובר-דצמבר 2013
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה יולי-ספטמבר 2013
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה אוקטובר-דצמבר 2015
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה אפריל-יוני 2015
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה יולי-ספטמבר 2014
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה יולי-ספטמבר 2015
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה יולי-ספטמבר 2016
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה ינואר-מרס 2014
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה אפריל-יוני 2014
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה אפריל-יוני 2017
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה יולי-ספטמבר 2017
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה ינואר-מרס 2015
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה ינואר-מרץ 2017
  רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אפריל-יוני 2010 (רבעון 2010/3)
  רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, יולי-ספטמבר 2008 (רבעון 2008/4)
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אוקטובר - דצמבר 2009 (רבעון 2010/1)
  רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אוקטובר-דצמבר 2007 (רבעון 2008/1)
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אוקטובר-דצמבר 2008 (רבעון 2009/1)
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אוקטובר-דצמבר 2010
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אוקטובר-דצמבר 2011
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אוקטובר-דצמבר 2016 (2016/4)
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אוקטובר-דצמבר 2017
  רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אפריל-יוני 2008 (רבעון 2008/3)
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אפריל-יוני 2009 (רבעון 2009/3)
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אפריל-יוני 2011
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אפריל-יוני 2012
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אפריל-יוני 2013 (רבעון 2013/3)
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אפריל-יוני 2016 (2016/2)
  רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, יולי-ספטמבר 2009 (רבעון 2009/4)
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, יולי-ספטמבר 2011
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, יולי-ספטמבר 2012
  רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, ינואר-מרס 2008 (רבעון 2008/2)
  רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, ינואר-מרס 2009 (רבעון 2009/2)
  רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, ינואר-מרס 2010 (רבעון 2010/2)
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, ינואר-מרס 2011
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה: אוקטובר-דצמבר 2014
 10 .  כספים וביטוח
  בנושא זה אין פרסומי ארכיב 
 11 .  מאזן התשלומים, סחר חוץ ואנרגיה
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2017
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2013
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2016
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי - ספטמבר 2016
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי - ספטמבר 2017
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2014
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2016
  אנרגיה בישראל 2003 (לקט 19/2004)(רק באינטרנט.)
דיסקט וסי די אנרגיה בישראל 2004 (לקט 17/2005)(.Int)
דיסקט וסי די אנרגיה בישראל, 2001 (לקט 2002/15)
דיסקט וסי די חשבונות המאזן הלאומי 2001
  מאזן התשלומים של ישראל 2004(לקט 8/2005)(.Int)
דיסקט וסי די מאזן התשלומים של ישראל 2003 (לקט 8/2004)(רק בתקליטור)
דיסקט וסי די מאזן התשלומים של ישראל 2005 (לקט 11/2006)(רק בתקליטור)(Int.)
דיסקט וסי די מאזן התשלומים של ישראל ינואר-יוני 2004(לקט 27/2004)(רק בתקליטור)(Int.)
דיסקט וסי די מאזן התשלומים של ישראל ינואר-מרס 2005 (Int.) (לקט 14/2005)
דיסקט וסי די מאזן התשלומים של ישראל, 2006 (לקט 2007/8)
דיסקט וסי די מאזן התשלומים של ישראל, יולי-ספטמבר 2003 (לקט 5/2004)(רק בתקליטור)
דיסקט וסי די מאזן התשלומים של ישראל, ינואר-דצמבר 2002 (לקט 2003/4)(רק בתקליטור)
דיסקט וסי די מאזן התשלומים של ישראל, ינואר-יוני 2005 (לקט 24/2005)(Int.)
דיסקט וסי די מאזן התשלומים של ישראל, ינואר-יוני 2006 (לקט 27/2006)(Int.)
דיסקט וסי די מאזן התשלומים של ישראל, ינואר-ספטמבר 2001 (לקט 2002/2) (רק תקליטור)
דיסקט וסי די מאזן התשלומים של ישראל, ינואר-ספטמבר 2005(לקט 3/2006)(רק בתקליטור)(Int.)
דיסקט וסי די מאזן התשלומים של ישראל, ינואר-ספטמבר 2006 (לקט 2007/4)(.Int)
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים ינואר-מרס 2012
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים ינואר-מרס 2013
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי-ספטמבר 2013
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי - ספטמבר 2015
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים ינואר-מרס 2014
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים ינואר-מרס 2015
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים ינואר-מרץ 2017
  מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים 2007 (רבעון 2007/4)
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2013
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2014
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2015
  מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים ברבע הראשון של 2009
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי - ספטמבר 2014
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים ינואר-מרץ 2016
  מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים לרבע הראשון של 2008(רבעון 2008/1)
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים לרבע הרביעי של 2008
  מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים לרבע השלישי של 2008
  מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים לרבע השני של 2008
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2009 (רבעון 2009/4)
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2010 (רבעון 2010/4)
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2011
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2012
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2015
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אוקטובר-דצמבר 2017
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אפריל-יוני 2009
  מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אפריל-יוני 2010 (רבעון 2010/2)
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אפריל-יוני 2011
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, אפריל-יוני 2012
  מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, יולי - ספטמבר 2010 (רבעון 2010/3)
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, יולי - ספטמבר 2009
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, יולי - ספטמבר 2011
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, יולי-ספטמבר 2012
  מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרס 2010 (רבעון 2010/1)
דיסקט וסי די מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, ינואר-מרס 2011
  סחר חוץ 2003 (סטטיסטי-קל)
  סחר חוץ 2003 (סטטיסטי-קל)
  סחר חוץ 2005 (סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די סחר חוץ 2010-2000 (סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די סטטיסטיקה של סחר חוץ - שנתי: יבוא 2002-2006 - לפי סחורות וארצות (בתקליטור)
דיסקט וסי די סטטיסטיקה של סחר חוץ - שנתי: יבוא 2007 - לפי סחורות וארצות (בתקליטור)
  סטטיסטיקה של סחר חוץ, שנתי: יבוא - סיווג סחורות
דיסקט וסי די סטטיסטיקה של סחר חוץ, שנתי: יבוא 2002-2003 לפי סחורות וארצות (רק תקליטור)(תקציר)
דיסקט וסי די סטטיסטיקה של סחר חוץ, שנתי: יבוא 2002-2003 לפי סחורות וארצות (רק תקליטור)(תקציר)
דיסקט וסי די סטטיסטיקה של סחר חוץ, שנתי: יבוא 2002-2004 לפי סחורות וארצות (רק תקליטור)
  סטטיסטיקה של סחר חוץ, שנתי: יצוא - סיווג סחורות
דיסקט וסי די סטטיסטיקה של סחר חוץ, שנתי: יצוא 2002-1996 סחורות וארצות (רק תקליטור) (תקציר)
דיסקט וסי די סטטיסטיקה של סחר חוץ, שנתי: יצוא 2003-1996 סחורות וארצות (רק תקליטור) (תקציר)
דיסקט וסי די סטטיסטיקה של סחר חוץ, שנתי: יצוא 2007-1996 סחורות וארצות ( תקליטור)
  סקר ייעודי יבוא, 1988 (פ"מ 952)
  רבעון לסטטיסטיקה של סחר חוץ (עד סוף 2002)
 12 .  מאפיינים גיאופיזיים
  אקלים 2000 (סטטיסטי-קל)
 13 .  מחירים
  "דע" - מדד המחירים לצרכן (חוברת הסברה)
  מדד המחירים לצרכן, 1992 (טכני 60)
  מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, 1995 (טכני 66)
  מדדי מחירים - סדרה רב-שנתית בלבד
  מדדי מחירים של תפוקה ותשומה בענף החקלאות, 1986 (טכני 58)
  סקר עלות בנייה למגורים (עבור בניינים שבנייתם נסתיימה בשנת 1995) (לקט 1998/39)
 14 .  מחקר ופיתוח
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2015-1989 (פ"מ 1661)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2010 (פ"מ 1536)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2012 (פ"מ 1603)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2012-1989 (פ"מ 1550)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2013-1989 (פ"מ 1592)
  ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 1989-2002(פ"מ 1212)(רק באינטרנט)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2014-1989 (פ"מ 1630)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2009-1989 (פ"מ 1435)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 1989-2001 (פ"מ 1190)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2000-1989 (פ"מ 1167)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 1989-2005 (פ"מ 1285)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2006-1989 (פ"מ 1321)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2007-1989 (פ"מ 1352)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2008-1989 (פ"מ 1396)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2010-1989 (פ"מ 1473)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2011-1989 (פ"מ 1509)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי,1989-2004(פ"מ 1247)(.Int)
דיסקט וסי די החקלאות בישראל, חשבון הענף מדד מחירי תפוקה ותשומה, 2006-2005 (לקט 2007/15)
דיסקט וסי די מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (בשיתוף עם מוסד שמואל נאמן), 2007
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2006 (פ"מ 1362)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2011 (פ"מ 1564)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2000-2001(לקט 20/2003)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2002 (לקט 5/2005)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2007 (פ"מ 1411)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2014 (פ"מ 1675)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי, 2003 (לקט 6/2006)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי, 2004 (לקט 2007/5)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי, 2005 (פ"מ 1334)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי, 2008 (פ"מ 1452)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי, 2009 (פ"מ 1502)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי2013 (פ"מ 1635)
דיסקט וסי די סקר מחקר ופיתוח בסקטור העסקי 1998 (לקט 2001/26)
דיסקט וסי די סקר מחקר ופיתוח בסקטור העסקי 1999 (לקט 2002/16)
 15 .  ממשלה ורשויות מקומיות
  הרשויות המקומיות בישראל 1983-1984, נתונים כספיים (פ"מ 788) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1984-1985, נתונים כספיים (פ"מ 809) - (קובץ PDF)
  תל אביב יפו 1998(סטטיסטי-קל) (Int.)
  תריסר ערים 1999(סטטיסטי-קל) (Int.)
דיסקט וסי די אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה 1999, (פ"מ 1197)
דיסקט וסי די אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה 2001, (פ"מ 1222)(Int.)
  אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה, 2003 (פ"מ 1281)
  אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה, 2006 (פ"מ 1401)
  ההרשויות המקומיות בישראל, 1987-1986, נתונים פיסיים (פ"מ 841) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1992, נתונים כספיים (פ"מ 1014) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1986-1985, נתונים כספיים (פ"מ 830)- (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1987-1986, נתונים כספיים (פ"מ 860) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1988-1987, נתונים כספיים (פ"מ 887) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1989-1988, נתונים כספיים (פ"מ 904) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1990-1989, נתונים כספיים (פ"מ 922) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1991, נתונים כספיים (פ"מ 986) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1991-1990, נתונים כספיים (פ"מ 950) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1993, נתונים כספיים (פ"מ 1050) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1994, נתונים כספיים (פ"מ 1074) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1995, נתונים כספיים (פ"מ 1095) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1996, נתונים כספיים (פ"מ 1105) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל 1997, נתונים כספיים (פ"מ 1126) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1984-1983, נתונים פיסיים (פ"מ 778) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1985-1984, נתונים פיסיים (פ"מ 798) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1986-1985, נתונים פיסיים (פ"מ 816) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1988-1987, נתונים פיסיים (פ"מ 872) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1989-1988, נתונים פיסיים (פ"מ 890) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1990, נתונים פיסיים (פ"מ 908) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1991, נתונים פיסיים (פ"מ 931) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1992, נתונים פיסיים (פ"מ 966) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1993, נתונים פיסיים (פ"מ 992) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1994, נתונים פיסיים (פ"מ 1021) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1995, נתונים פיסיים (פ"מ 1046) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1996, נתונים פיסיים (פ"מ 1082) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1997, נתונים פיסיים (פ"מ 1103) - (קובץ PDF)
  הרשויות המקומיות בישראל, 1998, נתונים פיסיים (פ"מ 1134) - (קובץ PDF)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 1999 (פ"מ 1170)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2000 (פ"מ 1186)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2001 (פ"מ 1203)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2002 (פ"מ 1227)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2003 (פ"מ 1251)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2004 (פ"מ 1279)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2005 (פ"מ 1295)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2006 (פ"מ 1315)
  הרשויות המקומיות בישראל, 2007 (פ"מ 1358)
  הרשויות המקומיות בישראל, 2008 (פ"מ 1414)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2009 (פ"מ 1451)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2010 (פ"מ 1498)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2011 (פ"מ 1531)
  הרשויות המקומיות בישראל, 2012 (פ"מ 1573)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2013 (פ"מ 1609)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2014 (פ"מ 1642)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2015 (פ"מ 1683)
דיסקט וסי די הרשויות המקומיות בישראל, 2016 (פ"מ 1722)
  מבט על הצפון 1997 (סטטיסטי-קל)(Int.)
  פערים בין-איזוריים בישראל:נתוני מפקד האוכלוסין והדיור 1948-1995 (דוחות מחקר מס'2)
דיסקט וסי די פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל, 1998-2002 (פ"מ 1270)
  קובץ תוצאות הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה ב- 1996 וב -1999, לפי יישובים ואזורים סטטיסטיים, בשילוב נתונים ממפקד 1995 (SAS, ASCII, מבחר נתונים בEXCEL-) (תקליטור)
  תוצאות הבחירות לכנסת ה -14, 29.5.1996 - כרך א' (פ"מ 1054)
  תוצאות הבחירות לכנסת ה- 14, 29.5.1996 - כרך ב' - פירוט לפי קלפיות (פ"מ 1055)
דיסקט וסי די תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות, כ"א בחשוון, תשנ"ט - 10.11.1998 (פ"מ 1112)
  תריסר ערים 1997 (סטטיסטי-קל)(Int.)
 17 .  עבודה ושכר
דיסקט וסי די הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה,1993 - מהדורה שנייה (טכני 63)
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם ספטמבר 2013
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם דצמבר 2017
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם יוני 2017
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם מרץ 2018
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם ספטמבר 2017
דיסקט וסי די הסיווג האחיד של משלחי היד, 1994 (טכני 64)
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם יולי ספטמבר 2013
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם אוקטובר-דצמבר 2017
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם פברואר 2013
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם נובמבר 2014
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם דצמבר 2015
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם יוני 2018
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם ינואר 2016
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם מרס 2014
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם פברואר 2014
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אוגוסט 2016
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אוקטובר 2015
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אוקטובר 2016
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אפריל 2015
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אפריל 2016
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם יולי 2016
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם ינואר 2017
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם מאי 2017
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם מרץ 2017
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם נובמבר 2016
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם ספטמבר 2014
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם ספטמבר 2015
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם פברואר 2015
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם אפריל-יוני 2016
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם ינואר-מרץ 2016
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם אוקטובר-דצמבר 2016
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם יולי-ספטמבר 2015
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם יולי-ספטמבר 2016
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם ינואר-מרץ 2018
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם, אפריל-יוני 2012
  החלפת מדגם מדדי שכר ותעסוקה 1995, והסיווג החדש של ענפי הכלכלה (לקט 1997/1)
דיסקט וסי די הירחון הסטטיסטי לישראל - פברואר 2016
דיסקט וסי די הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, 2011 (פרסום טכני מס' 80)
דיסקט וסי די השתנות ימי עבודה ותאריכי החגים בישראל, 2010-1980 (לקט 1999/4)
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם ינואר 2013
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם מרס 2013
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם, דצמבר 2012
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם יולי 2013
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם נובמבר 2013
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אוקטובר 2013
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם דצמבר 2013
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם יוני 2014
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם ינואר 2014
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אוגוסט 2014
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אוגוסט 2015
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אוקטובר 2014
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אפריל 2013
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אפריל 2017
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם דצמבר 2014
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם יולי 2014
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם יוני 2015
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם יוני 2016
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם מאי 2014
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם מאי 2015
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם מרץ 2016
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם נובמבר 2015
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם פברואר 2016
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אוגוסט 2017
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אפריל 2014
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם אפריל 2018
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם דצמבר 2016
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם יולי 2015
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם יולי 2017
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם ינואר 2015
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם ינואר 2018
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם מאי 2018
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם מרס 2015
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם נובמבר 2017
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם ספטמבר 2016
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם פברואר 2017
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם פברואר 2018
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם, אוגוסט 2012
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם, אוקטובר 2012
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם, אוקטובר 2017 (2017/10)
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם, אפריל 2012
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם, יולי 2012
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם, יוני 2012
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם, מאי 2012
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם, מאי 2016 (2016/5)
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם, מאי2013
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם, מרס 2012
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם, נובמבר 2012
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם, ספטמבר 2012
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח אדם: אוגוסט 2013
דיסקט וסי די ירחון סקרי כוח-אדם, יוני 2013
  כוח עבודה בקרב בני 55 ומעלה בישראל, 1992-1986 (פ"מ 943)
דיסקט וסי די מפתחות מעבר לסיווג החדש של ענפי הכלכלה (1993) ושל משלחי היד (1994) בסקרי כוח אדם בישראל (לקט 1996/17)
דיסקט וסי די משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2010-2009, על פי סקרי כוח אדם (מהדורה ראשונה) (פ"מ 1490)
דיסקט וסי די משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2011-2009, על פי סקרי כוח אדם (מהדורה מעודכנת) (פ"מ 1490)
דיסקט וסי די משקי בית, תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2013 (פ"מ 1617)
דיסקט וסי די משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2014 (פ"מ 1664)
  נשים בכוח העבודה בישראל 1997-1987 (פ"מ 1146)
דיסקט וסי די נתונים מתוך סקר כוח אדם 2008 (פ"מ 1377)
  סטטיסטיקה של עבודה ושכר
דיסקט וסי די סקר הכנסות 2007 (פ"מ 1357)
  סקר כוח אדם 2002 (סטטיסטי-קל)
  סקר כוח אדם 2002 (סטטיסטי-קל)- בערבית
  סקר כוח אדם 2002 (סטטיסטי-קל)- ברוסית
דיסקט וסי די סקר כוח אדם 2007 (פ"מ 1345)
דיסקט וסי די סקר כוח אדם 2014 (פ"מ 1663)
דיסקט וסי די סקר כוח אדם, 2013 (פ"מ 1616)
דיסקט וסי די סקרי כוח אדם 2001 (פ"מ 1199) + תקליטור
דיסקט וסי די סקרי כוח אדם 2002 (לקט 9/2003)
דיסקט וסי די סקרי כוח אדם 2002 (פ"מ 1218) + תקליטור
דיסקט וסי די סקרי כוח אדם 2003 (פ"מ 1244)(רק בתקליטור)
דיסקט וסי די סקרי כוח אדם 2004 (לקט 13/2005)
דיסקט וסי די סקרי כוח אדם 2006 (פ"מ 1305)
דיסקט וסי די סקרי כוח אדם 2009 (פ"מ 1417)
דיסקט וסי די סקרי כוח אדם 2010 (פ"מ 1460)
דיסקט וסי די סקרי כוח אדם 2011 (פ"מ 1504)
דיסקט וסי די סקרי כוח אדם 2012 (פ"מ 1565)
  סקרי כוח אדם, 2000(פ"מ 1176)
דיסקט וסי די סקרי כוח אדם, 2001 (לקט 2002/8)
דיסקט וסי די סקרי כוח אדם,2004 (לקט 13/2005)(רק בתקליטור)
  עבודה 1999 (סטטיסטי-קל)
  עבודה, 2001 (סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די פריון, הוצאות עבודה ותשואה להון בשנים 1999-2002 (לקט 2003/14)
דיסקט וסי די פריון, הוצאות עבודה ותשואה להון בשנים 2000-2003(לקט 25/2004)
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם יולי-ספטמבר 2010
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם יולי-ספטמבר 2010
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם אפריל-יוני 2014
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם אפריל-יוני 2015
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם יולי-ספטמבר 2014
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם ינואר-מרס 2013
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם ינואר-מרס 2014
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם אוקטובר-דצמבר 2015
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם - אוקטובר-דצמבר 2013
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם אוקטובר-דצמבר 2014
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם אפריל-יוני 2017
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם יולי-ספטמבר 2017
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם ינואר-מרס 2015
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם ינואר-מרץ 2017
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם, אוקטובר-דצמבר 2010
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם, אוקטובר-דצמבר 2011
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם, אפריל-יוני 2010
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם, יולי-ספטמבר 2011
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם, יולי-ספטמבר 2012
  רבעון סקרי כוח אדם, ינואר-מרס 2010
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם, ינואר-מרס 2011
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח אדם, ינואר-מרס 2012
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח-אדם, אפריל-יוני 2011
דיסקט וסי די רבעון סקרי כוח-אדם, אפריל-יוני 2013
 18 .  עלייה
  אוכלוסיית עולי בריה"מ (לשעבר) נתונים נבחרים 2000-2001(לקט 11/2004)
דיסקט וסי די אוכלוסיית עולי בריה"מ לשעבר, 1995 - מגמות דמוגרפיות (פ"מ 1076)
  אוכלוסיית עולי ברית המועצות לשעבר, נתונים נבחרים, 1999
דיסקט וסי די העלייה לישראל, 1999 (פ"מ 1173)
דיסקט וסי די העלייה לישראל, 2001-2000 (פ"מ 1291)
דיסקט וסי די העלייה לישראל, 2006-2002 (פ"מ 1365)
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית 1999 - משקי בית של עולים (פ"מ 1156)
  תמותה בקרב עולים מברית המועצות לשעבר, 1994-1990 (לקט 1998/8)
  תעסוקת עולים שבאו מברית המועצות לשעבר באוקטובר-דצמבר 1993, מעקב לאחר שנתיים בארץ (לקט 1997/27)
 16 .  פשיעה / סדר ציבורי
דיסקט וסי די סקר ביטחון אישי 2015 (גרסה מעודכנת) (פ"מ 1653)
  סטטיסטיקה משפטית - בית המשפט העליון, 1996-1994 (לקט 1997/43)
  סטטיסטיקה משפטית, 1993 (פ"מ 1031)
דיסקט וסי די סטטיסטיקה פלילית, 1999-1998 (לקט 2001/5)
דיסקט וסי די סקר ביטחון אישי 2014 (פ"מ 1614)
דיסקט וסי די סקר ביטחון אישי 2015 (פ"מ 1653)
  פעולות בתי המשפט, 1997 (לקט 1998/16)
 19 .  רמת חיים ורווחה
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די אפיון הרשויות המקומיות ודירוגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה ב- 1999 , עפ"י מפקד האוכלוסין והדיור 1995 (פ"מ 1118)
דיסקט וסי די אפיון הרשויות המקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה 1999 , (פ"מ 1197)
דיסקט וסי די אפיון יחידות גאוגרפיות לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2008 (פ"מ 1530)
דיסקט וסי די אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה 2001, (פ"מ 1222)
  אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה, 2003 (פ"מ 1281)
  אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה, 2006 (פ"מ 1401)
  גישות רב-מימדיות למדידת העוני: ממצאים על סמך נתוני מפקד האוכלוסין והדיור 1995 (דוחות מחקר מס' 3)(אנגלית בלבד)
דיסקט וסי די דיור ותנאי מגורים בישראל 1999-1990 (אינדיקטורים חברתיים מס' 4)
דיסקט וסי די הדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2012-1997 ) פ"מ 1589)
דיסקט וסי די הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2012 סיכומים כלליים (פ"מ 1593)
דיסקט וסי די הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014 סיכומים כלליים (פ"מ 1644)
דיסקט וסי די הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2013 סיכומים כלליים (פ"מ 1613)
  הכנסות שכירים (פרטים), 1993-1992 (פ"מ 1000)
דיסקט וסי די הכנסות של בני 15 ומעלה - נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2013 (פ"מ 1618)
דיסקט וסי די הכנסות של בני 15 ומעלה - נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014 (פ"מ 1650)
  מאגרי מידע ברווחה (מדריך למאגרי מידע ממוחשבים)
דיסקט וסי די מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 2014-2013 (סטטיסטיקל)
דיסקט וסי די מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 2015 (פ"מ 1654)
דיסקט וסי די מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2015 (סטטיסטיקל מס' 157)
דיסקט וסי די משקי בית - תכונות כלכליות וצפיפות דיור 1998-2001, עפ"י סקרי כוח אדם (פ"מ 1209)
דיסקט וסי די משקי בית - תכונות כלכליות וצפיפות דיור 2001-2002, עפ"י סקרי כוח אדם (כולל תקליטור)(פ"מ 1235)
דיסקט וסי די משקי בית - תכונות כלכליות וצפיפות דיור 2004-2003, עפ"י סקרי כוח אדם(פ"מ 1262)
דיסקט וסי די משקי בית - תכונות כלכליות וצפיפות דיור על-פי סקרי כוח אדם 2005 (פ"מ 1286)(.Int)
דיסקט וסי די משקי בית - תכונות כלכליות וצפיפות דיור על-פי סקרי כוח אדם, 2006 (פ"מ 1314)
דיסקט וסי די משקי בית - תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על-פי סקרי כוח אדם 2007 (פ"מ 1344)
דיסקט וסי די משקי בית - תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על-פי סקרי כוח אדם, 2008 (פ"מ 1376)
דיסקט וסי די משקי בית - תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על-פי סקרי כוח אדם, 2009 (פ"מ 1416)
דיסקט וסי די משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2010-2009, על פי סקרי כוח אדם (מהדורה ראשונה)(פ"מ 1490)
דיסקט וסי די משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2011-2009, על פי סקרי כוח אדם (מהדורה מעודכנת) (פ"מ 1490)
דיסקט וסי די משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2013-2012, על פי סקרי כוח אדם (פ"מ 1624)
דיסקט וסי די משקי בית, תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2013 (פ"מ 1617)
דיסקט וסי די משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2012 (פ"מ 1566)
דיסקט וסי די משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2014 (פ"מ 1664)
דיסקט וסי די משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על-פי סקרי כוח אדם 2011 (פ"מ 1505)
דיסקט וסי די משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על-פי סקרי כוח אדם, 2010 (פ"מ 1461)
  סקר הוצאות המשפחה, 1992/93 - חלק ג':תקציבי משקי בית, לפי רמת ההכנסה (פ"מ 985)
  סקר הוצאות המשפחה, 1992/93 - חלק ד': משקי בית של עולים, 1992/93 (פ"מ 1002)
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית 2011 סיכומים כלליים (פ"מ 1517)
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית -1997 1998, סיכומים כלליים (פ"מ 1147)
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית 1999 - משקי בית של עולים (פ"מ 1156)
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית 2000, סיכומים כלליים (פ"מ 1174)
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית 2001, סיכומים כלליים (פ"מ 1201)
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית 2002, סיכומים כלליים (פ"מ 1217)
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית 2003, סיכומים כלליים (פ"מ1246)
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית 2004, סיכומים כלליים (פ"מ 1261)
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית 2005, סיכומים כלליים (פ"מ 1287)
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית 2009 סיכומים כלליים (פ"מ 1440)
  סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2001 (סטטיסטי-קל)
  סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2001 (סטטיסטי-קל)- בערבית
  סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2004 (סטטיסטי-קל)
  סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2007 (סטטיסטי-קל) - באנגלית
  סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2007 (סטטיסטי-קל) - בעברית
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2007 (סטטיסטי-קל) - בערבית
  סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2007 (סטטיסטי-קל) - ברוסית
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית, 2006 (סיכומים כלליים)(פ"מ 1310)
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית, 2007 (סיכומים כלליים)(פ"מ 1363 )
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית, 2008, סיכומים כלליים (פ"מ 1404)
דיסקט וסי די סקר הוצאות משק הבית,2010 סיכומים כלליים (פ"מ 1481)
דיסקט וסי די סקר הכנסות 2002 (פ"מ 1220)
דיסקט וסי די סקר הכנסות 2003 (פ"מ 1245)
דיסקט וסי די סקר הכנסות 2004(פ"מ 1264)
דיסקט וסי די סקר הכנסות 2005 (פ"מ 1288)
דיסקט וסי די סקר הכנסות 2006 (פ"מ 1309)
דיסקט וסי די סקר הכנסות 2007 (פ"מ 1357)
  סקר הכנסות 2008 (פ"מ 1403)
דיסקט וסי די סקר הכנסות 2008 (פ"מ 1403)
דיסקט וסי די סקר הכנסות 2009 (פ"מ 1439)
דיסקט וסי די סקר הכנסות 2010 (פ"מ 1479)
  סקר הכנסות, 1998-1997 - ממצאים נוספים (לקט 2001/8)
  סקר הכנסות, 1999 (לקט 2001/4)
  סקר הכנסות, 1999 - ממצאים נוספים (לקט 2001/11)
  סקר הכנסות, 2000 (לקט 2002/5)
דיסקט וסי די סקר הכנסות, 2001 (פ"מ 1202)
  פערים בין-איזוריים בישראל:נתוני מפקד האוכלוסין והדיור 1948-1995 (דוחות מחקר מס' 2)
דיסקט וסי די צפיפות דיור ומשקי בית בישראל, 1998-1997 (פ"מ 1122)
 20 .  תחבורה ותקשורת
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2018
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2017
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים 2013 ( פ"מ 1570)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים 2015 (פ"מ 1641)
דיסקט וסי די מורשים לנהוג 2014 (פ"מ 1610)
דיסקט וסי די מורשים לנהוג 2016 (פ"מ 1687)
דיסקט וסי די נסועה 2014 (פ:מ 1621)
דיסקט וסי די ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2014-2009 (פ"מ 1602)
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2016
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 2, 2014
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 2, 2017
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2017
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2015
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס'2, 2012
דיסקט וסי די הרשעות ומורשעים בעברות נהיגה, 2008-2006 (פ"מ 1415)
דיסקט וסי די הרשעות ומורשעים בעברות נהיגה, 2011-2009 (פ"מ 1545)
דיסקט וסי די הרשעות ומורשעים בעברות נהיגה, 2012-2010 (פ"מ 1569)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים 2008 (פ"מ 1381)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים - מצבה ליום 31.12.2001 (פ"מ 1184)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים - מצבה ליום 31.12.2002 (פ"מ 1206)(Int)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים - מצבה ליום 31.12.2003 (פ"מ 1229)(Int.)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים - מצבה ליום 31.12.2004 (פ"מ 1255)(Int.)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים - מצבה ליום 31.12.2005 (פ"מ 1273 )(.Int)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים - מצבה ליום 31.12.2006 (פ"מ 1300)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים 2010 (פ"מ 1458)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים 2011 (פ"מ 1496)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים 2012 (פ"מ 1535)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים, 2007 (פ"מ 1341)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים, 2009 (פ"מ 1420)
דיסקט וסי די כלי רכב מנועיים, 2014 (פ"מ 1607)
דיסקט וסי די מורשים לנהוג 2015 (פ"מ 1647)
דיסקט וסי די מורשים לנהוג 2013 (פ"מ 1574)
דיסקט וסי די מורשים לנהוג 2008 (פ"מ 1382)
דיסקט וסי די מורשים לנהוג 2009 (פ"מ 1421)
דיסקט וסי די מורשים לנהוג 2012 ( פ"מ 1534)
דיסקט וסי די מורשים לנהוג, 2007 (שם קודם: מצבת הנהגים בישראל) (פ"מ 1337)
דיסקט וסי די מורשים לנהוג, 2010 (פ"מ 1455)
דיסקט וסי די מורשים לנהוג, 2011 (פ"מ 1495)
  מחולל לוחות של תאונות דרכים עם נפגעים 2002-2004 (רק באינטרנט)
דיסקט וסי די מצבת הנהגים בישראל, 2001 (לקט 2002/6)
דיסקט וסי די מצבת הנהגים בישראל, 2002 (לקט 2/2003)
דיסקט וסי די מצבת הנהגים בישראל, 2003 (לקט 9/2004)(Int.)
דיסקט וסי די מצבת הנהגים בישראל, 2004 (לקט 7/2005)(Int.)
דיסקט וסי די מצבת הנהגים בישראל, 2005 (לקט 9/2006)(Int.)
דיסקט וסי די מצבת הנהגים בישראל, 2006 (לקט 2007/12)
דיסקט וסי די נסועה 2015 (פ"מ 1652)
דיסקט וסי די נסועה 2012 (פ"מ 1533)
דיסקט וסי די נסועה 2013 (פ"מ 1598)
דיסקט וסי די ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2008-2002 (פ"מ 1366)
  ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 1997-2003
  ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 1998-2004(פ"מ 1248)
  ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 1999-2005(פ"מ 1269)
  ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2001-1995 (פרסום פנימי)
  ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2002-1996
דיסקט וסי די ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2013-2008 (פ"מ - 1559)
דיסקט וסי די ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2015-2010 (פ"מ 1638)
  ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2006-2000 (פ"מ 1294)
  ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2007-2001 (פ"מ 1329)
  ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2009-2004 (פ"מ 1407)
דיסקט וסי די ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2010-2005 (פ"מ 1448)
דיסקט וסי די ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2011-2006(פ"מ 1485)
דיסקט וסי די ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2016-2011 (פ"מ 1679)
דיסקט וסי די ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות: 2012-2007 (פ"מ 1523)
  סקר הרגלי נסיעה 1996/97 (פ"מ 1141) על גבי תקליטור (כולל גם טעויות דגימה ונתונים ליישובים נבחרים)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת 2002 (לקט 25/2006)(Int.)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת 1998-1999 (לקט 18/2003) (Int.)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת 2000(לקט 26/2004)(Int.)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת 2001(לקט 23/2005)(Int.)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת, 2004 (פ"מ 1312)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת, 2005 (פ"מ 1347)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי 2008 (פ"מ 1466)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי, 2006 (פ"מ 1392)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי, 2007 (פ"מ 1426)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי, 2009 (פ"מ 1508)
  סקר משאיות, 1990 (פ"מ 924)
  סקר נסועה (קילומטר'ז) 2008 (פ"מ 1383)
דיסקט וסי די סקר נסועה (קילומטראז'), 2001 (לקט 2002/11)
דיסקט וסי די סקר נסועה (קילומטראז'), 2002(לקט 10/2003)
דיסקט וסי די סקר נסועה (קילומטראז'), 2003(לקט 16/2004) (.Int)
דיסקט וסי די סקר נסועה (קילומטראז'), 2004(לקט 16/2005) (Int.)
דיסקט וסי די סקר נסועה (קילומטראז'), 2005(לקט 20/2006) (Int.)
  סקר נסועה (קילומטרז') 2009 (פ"מ 1422)
דיסקט וסי די סקר נסועה (קילומטרז') 2011 (פ"מ 1494)
דיסקט וסי די סקר נסועה (קילומטרז'), 2006 (לקט 2007/13)
  סקר נסועה (קילומטרז'), 2007 (פ"מ 1340)
דיסקט וסי די סקר נסועה (קילומטרז'), 2010 (פ"מ 1454)
  רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3 , 2013
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1 , 2014
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 2 , 2013
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2012
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2013
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2015
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2017
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 2, 2015
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 2, 2016
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 2, 2018
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2011
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2012
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2014
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2015
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2016
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2011
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2012
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2013
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2014
דיסקט וסי די רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2016
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים 2012, חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות (פ"מ 1529)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים 2013, חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1572)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים 2014 חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים 2014, חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1611)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים 2015, חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1643)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים 2016 - חלק ב': תאונות בדרכים לא-עירוניות (פ"מ 1692)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות 2013 (פ"מ 1575)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2006 - חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות (פ"מ 1299)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2006 - חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1298)
  תאונות דרכים עם נפגעים, 2001 - חלק ב': תאונות בדרכים לא-עירוניות (פ"מ 1180)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2002 - חלק א': סיכומים כלליים (פ"מ 1204)(Int)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2002 - חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות (פ"מ 1205)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2003 - חלק א': סיכומים כלליים (פ"מ 1225) (Int)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2003 - חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות (פ"מ 1228)(Int.)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2004 - חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1250) (Int)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2004 - חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות (פ"מ 1253)(.Int)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2005 - חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1272) (Int)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2005 - חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות (פ"מ 1275)(.Int)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2007 - חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1336)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2007, חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות (פ"מ 1339)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2008 (חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות) (פ"מ 1379)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2008, חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1378)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2009 חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1418)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2009 (חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות) (פ"מ 1419)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2010 (חלק ב:תאונות בדרכים לא-עירוניות)(פ"מ 1457)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2010, חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1456)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2011, חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1492)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2011, חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות (פ"מ 1493)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים, 2012, חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1528)
דיסקט וסי די תאונות דרכים עם נפגעים' 2015: חלק ב - תאונות בדרכים לא-עירוניות
  תחבורה 1998 (סטטיסטי-קל)
 21 .  תיירות ושירותי הארחה
דיסקט וסי די תיירות ושירותי הארחה 2000-2012 (סטטיסטי-קל)
  חשבון הלווין של התיירות בישראל - עפ"י לוחות תשומה-תפוקה 1995 וסקר הוצאות משק הבית 2001 (לקט 3/2005)
דיסקט וסי די יציאות ישראלים לחו"ל 1998-1997 (לקט 2001/10)
דיסקט וסי די יציאות ישראלים לחו"ל 1999-2002 (לקט 6/2004)
דיסקט וסי די מלונות - הכנסות, הוצאות ותוצר, 1999 (פ"מ 1183)
דיסקט וסי די מלונות - הכנסות, הוצאות ותוצר, 2000 (פ"מ 1207)
  מלונות - הכנסות, הוצאות ותוצר, 2001 (פ"מ 1226)
  מלונות - הכנסות, הוצאות ותוצר, 2003 (פ"מ 1274)
  מלונות 2008 (סטטיסטי-קל)
  מלונות 2009-1990 (סטטיסטי-קל)
  מלונות בישראל 2004 (סטטיסטי-קל)(Int.)
  מלונות בישראל 2005 (סטטיסטי-קל)(Int.)
  מלונות בישראל 2006 (סטטיסטי-קל)
  מלונות בישראל 2007 (סטטיסטי-קל)
  רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה
דיסקט וסי די רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה: אפריל-יוני 2015 (3/2015)
  תיירות 2003 (סטטיסטי-קל) (Int.)
  תיירות 2004 (סטטיסטי-קל)(Int.)
  תיירות 2006 (סטטיסטי-קל)
  תיירות 2006 (פ"מ 1302)
  תיירות 2007 (סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די תיירות 2007 (פ"מ 1338)
  תיירות 2008 (סטטיסטי-קל)
  תיירות 2009-1990 (סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די תיירות 2012 (פ"מ 1546)
דיסקט וסי די תיירות 2013 (פ"מ 1588)
דיסקט וסי די תיירות 2014 (פ"מ 1625)
דיסקט וסי די תיירות 2015 (פ"מ 1658)
  תיירות בישראל 2005 (סטטיסטי-קל)(Int.)
דיסקט וסי די תיירות ושירותי הארחה 2010-1990 (סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די תיירות ושירותי הארחה 2011-1990 (סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די תיירות ושירותי הארחה: 2013-2000 (סטטיסטיקל)
דיסקט וסי די תיירות ושירותי הארחה: 2014 (סטטיסטיקל)
דיסקט וסי די תיירות, 2001 (פ"מ 1189)
  תיירות, 2002 (פ"מ 1213)
דיסקט וסי די תיירות, 2003 (פ"מ 1234)
דיסקט וסי די תיירות, 2008 (פ"מ 1385)
דיסקט וסי די תיירות, 2009 (פ"מ 1427)
דיסקט וסי די תיירות, 2010 (פ"מ 1470)
דיסקט וסי די תיירות, 2011 (פ"מ 1503)
 22 .  תנועה טבעית
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל 2015-2011 (פ"מ 1682)
דיסקט וסי די תנועה טבעית - לידות חי 2011 (פ"מ 1583)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל 2012-2008 (פ"מ 1576)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל 2013-2009, 2014-2010 (פ"מ 1655)
  לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2008-2004 (פ"מ 1399)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 1997-2001 ; 1998-2002(לקט 12/2004)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 1999-1995 (לקט 2001/12) (Int.)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 1999-2003(לקט 15/2005) .Int
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2000-1996 (לקט 16/2003) (Int.)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2004-2000;2005-2001, (לקט מס' 28/2006)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2009-2005 (פ"מ 1450)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2010-2006 (פ"מ 1488)
דיסקט וסי די לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2012-2008 (פ"מ 1576) (מהדורה מעודכנת)
דיסקט וסי די לידות חי ותמותת תינוקות 1972-1948
דיסקט וסי די לידות מת 1997-2002 - מאפיינים דמוגרפיים ובריאותיים (פ"מ 1260)(Int.)
דיסקט וסי די תמותת תינוקות 1996-1993 - מאפיינים דמוגרפיים-חברתיים (פ"מ 1127)
דיסקט וסי די תנועה טבעית - לידות חי 2004 (פ"מ 1331)
דיסקט וסי די תנועה טבעית: נישואין וגירושין 2012-2010
דיסקט וסי די תנועה טבעית: נישואין וגירושין, 1998-1997(פ"מ 1145) .
  תנועה טבעית: נישואין וגירושין, 1999 (פ"מ 1198) (רק באינטרנט)
  תנועה טבעית: נישואין וגירושין, 2000-2001 (פ"מ 1242)
דיסקט וסי די תנועה טבעית: נישואין וגירושין, 2007-2002 (פ"מ 1441)
דיסקט וסי די תנועה טבעית: נישואין וגירושין, 2009-2008 (פ"מ 1551)
דיסקט וסי די תנועה טבעית: תמותה 1996 (פ"מ 1108)
 23 .  תעשייה ומסחר
דיסקט וסי די הסיווג האחיד של משלחי היד, 1994 (טכני 64)
  כלל ענפי המשק (4א') ותעשייה, מסחר ושירותים (4ב') מסדרת פרסומי יובל במלאת חמישים למדינה
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2000-2001(לקט 20/2003)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2010 (פ"מ 1536)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2012 (פ"מ 1603)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף 2007-2005 (פ"מ 1359)
דיסקט וסי די פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל 2012 (פ"מ 1605)
דיסקט וסי די דו"חות פיננסיים של ענף התעשייה 1995 (לקט 1999/12)
דיסקט וסי די דמוגרפיה של עסקים מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים 2011-2003 (פ"מ 1541 )
דיסקט וסי די דמוגרפיה של עסקים מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים 2013-2011 (פ"מ 1571)
  דמוגרפיה של עסקים - מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2003-2007 (פ"מ 1361)
דיסקט וסי די דמוגרפיה של עסקים - מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2009-2003 (פ"מ 1431)
דיסקט וסי די דמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2010-2003 (פ"מ 1486)
דיסקט וסי די דמוגרפיה של עסקים, מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2014-2011 (פ"מ 1636)
דיסקט וסי די הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל 2008 (פ"מ 1443)
דיסקט וסי די הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל 2012 ( פ"מ 1586)
  הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, 1993 - מהדורה שנייה (טכני 63)
דיסקט וסי די הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, 2011 (פרסום טכני מס' 80)
דיסקט וסי די חדשנות במגזר העסקי, 2008-2006 (פ"מ 1463)
דיסקט וסי די לוחות תשומה-תפוקה 2006 (פ"מ 1561)
דיסקט וסי די מדדי תעשייה - סיכומים שנתיים 2005 (לקט 2006/21)
דיסקט וסי די מדדי תעשייה 2004, הגדרות, שיטות, החלפת המדגם וסיכומים שנתיים, (לקט 21/2005)
דיסקט וסי די מדדי תעשייה 2006 - סיכומים שנתיים (לקט 2007/14)
דיסקט וסי די מדדי תעשייה 2007 - סיכומים שנתיים (פ"מ 1364)
דיסקט וסי די מדדי תעשייה 2008 - סיכומים שנתיים (פ"מ 1395)
דיסקט וסי די מדדי תעשייה 2009 - סיכומים שנתיים (פ"מ 1442)
דיסקט וסי די מדדי תעשייה 2010 - סיכומים שנתיים (פ"מ 1480)
דיסקט וסי די מדדי תעשייה 2011 - סיכומים שנתיים (פ"מ 1540)
דיסקט וסי די מדדי תעשייה, כרייה וחציבה 2012 סיכומים שנתיים (פ"מ 1578)
דיסקט וסי די מדדי תעשייה, סיכומים שנתיים, 2001 (לקט 2002/14)
דיסקט וסי די מדדי תעשייה, סיכומים שנתיים, 2002 (לקט 11/2003)
דיסקט וסי די מדדי תעשייה, סיכומים שנתיים, 2003 (לקט 20/2004)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2006 (פ"מ 1362)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2002(לקט 5/2005)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2003 (לקט 6/2006)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי 2014 (פ"מ 1675)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי, 2004 (לקט 2007/5)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי, 2005 (פ"מ 1334)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי, 2007 (פ"מ 1411)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי, 2008 (פ"מ 1452)
דיסקט וסי די מחקר ופיתוח עסקי: 2011
דיסקט וסי די סקר חברות ביוטכנולוגיה בישראל 2002 (לקט 12/2005 )
דיסקט וסי די סקר מבנה כוח אדם, דפוסי עבודה וחדשנות בתעשייה 1997 (לקט 1999/16)
דיסקט וסי די סקר מוצרים וחומרים בתעשייה 1995 (פ"מ 1123)
דיסקט וסי די סקר מוצרים וחומרים בתעשייה, 2006 (פ"מ 1425)
דיסקט וסי די סקר מחקר ופיתוח בסקטור העסקי 1998 (לקט 2001/26)
דיסקט וסי די סקר מלאי ההון הקבוע הגולמי בתעשייה 1.1.1992 (פ"מ 1098)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת 1997-1996 (לקט 2001/29)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת 1998-1999 (לקט 18/2003)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת 2000(לקט 26/2004)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת 2001 (לקט 23/2005)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת, 2004 (פ"מ 1312)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת, 2005 (פ"מ 1347)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה ותקשורת,2002 (לקט 25/2006)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי 2008 (פ"מ 1466)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי, 2006 (פ"מ 1392)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי, 2007 (פ"מ 1426)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי, 2009 (פ"מ 1508)
דיסקט וסי די סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי, 2010 (פ"מ 1544)
דיסקט וסי די סקר ענפי הכלכלה 2012 (פ"מ 1623)
דיסקט וסי די סקר ענפי הכלכלה 2013 (פ"מ 1659)
דיסקט וסי די סקר ענפי הכלכלה, 2011 (פ"מ 1590)
דיסקט וסי די סקר תעשייה 2005 (פ"מ 1353)
דיסקט וסי די סקר תעשייה 2009 (פ"מ 1510)
דיסקט וסי די סקר תעשייה, 2004 (פ"מ 1317)
דיסקט וסי די סקר תעשייה, 2006 (פ"מ 1387)
דיסקט וסי די סקר תעשייה, 2007 (פ"מ 1429)
דיסקט וסי די סקר תעשייה, 2008 (פ"מ 1472)
דיסקט וסי די סקר תעשייה, 2010 (פ"מ 1547)
דיסקט וסי די סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2011 (פ"מ 1585)
דיסקט וסי די סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2012 (פ"מ 1628)
דיסקט וסי די סקרי התעשייה 1999 (פ"מ 1188)
  סקרי התעשייה 2000, (פ"מ 1208)
  סקרי התעשייה, כולל סקר דוחות פיננסיים של ענף התעשייה, 2002 (פ"מ 1256)(Int.)
  סקרי התעשייה, 2001(פ"מ 1232)
דיסקט וסי די סקרי תעשייה, כולל סקר דוחות פיננסיים של ענף התעשייה, 2003 (פ"מ 1280)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2011-2009 (פ"מ 1532)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2012-2011 (פ"מ 1567)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2013-2011 (פ"מ 1604)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2015-2013 (פ"מ 1665)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2014-2012 (פ"מ 1629)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף, 1999-2001 (לקט 2002/20)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף, 2000-1998 (לקט 2001/32)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף, 2004-2005 (לקט 2007/3)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף, 2006-2004 (לקט 2007/17)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף, 2008-2006 (פ"מ 1384)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף, 2009-2007 (פ"מ 1436)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף, 2010-2008 (פ"מ 1474)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף,2000-2002(לקט19/2003)
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף,2001-2003(לקט 23/2004 )
דיסקט וסי די עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף,2003-2004(לקט 7/2006 )
  ענפי טכנולוגיות המידע ICT) 2000-1990)(פ"מ 1164)(גם תקליטור)
דיסקט וסי די ענפי טכנולוגיות המידע 1990-2000(סטטיסטי-קל)-אנגלית
דיסקט וסי די פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל 2010 מהדורה מעודכנת (פ"מ 1543)
דיסקט וסי די תעשייה 1995-2005 (סטטיסטי-קל)
  תעשייה 2001-1990, (סטטיסטי-קל)
דיסקט וסי די תעשייה, כרייה וחציבה מדדים וסיכומים שנתיים 2013 (פ"מ 1615)
דיסקט וסי די תעשייה, כרייה וחציבה מדדים וסיכומים שנתיים 2014 (פ"מ 1667)
 24 .  תרבות, בידור וספורט
  דפוסי השימוש בזמן בישראל, ממצאים נוספים מסקר תקצוב זמן 1991/92 (פ"מ 1029)
דיסקט וסי די דפוסי השימוש בזמן בישראל, סקר תקצוב זמן, 1991/92 (פ"מ 996)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2009-1984/85 (פ"מ 1434)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2005-1984/85 (פ"מ 1282)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2014-1984/5 (פ"מ 1627)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2006-1984/85 (פ"מ 1313)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 1884/85-2002(פ"מ 1214)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 1984/85-2001 (פ"מ 1192) (Int)
  ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 1984/85-2003 (פ"מ 1239)(רק באינטרנט)
  ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 1984/85-2004 (פ"מ 1259)(רק בתקליטור )(Int.)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2000-1984/85 (פ"מ 1163)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2007-1984/85 (פ"מ 1351)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2008-1984/85 (פ"מ 1394)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2010-1984/85 (פ"מ 1469)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2011-1984/85 (פ"מ 1511)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2012-1984/85 (פ"מ 1549)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2013-2006 (פ"מ 1591)
דיסקט וסי די ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 2015-1984/85 (פ"מ 1666)
דיסקט וסי די הרגלי קריאה, בילוי וספורט 1999 (פ"מ 1187)
דיסקט וסי די ספריות ציבוריות 1998 (פ"מ 1166)
דיסקט וסי די ספרים שיצאו לאור בישראל 1996 (לקט 2000/22)
  עיתונים יומיים ותקופונים שיצאו בישראל, 1995 (לקט 1998/4)
דיסקט וסי די תרבות, בידור וספורט, 2016 (סטטיסטיקל מס' 164 - לא מונגש)
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©