English
פרסומים לפי נושא  - 07/11/2018
     קישור לארכיון פרסומים לפי נושא  archive
13.   מחירים
14.   מחקר ופיתוח
15.   ממשלה ורשויות מקומיות
16.   פשיעה / סדר ציבורי
17.   עבודה ושכר
18.   עלייה
19.   רמת חיים ורווחה
20.   תחבורה ותקשורת
21.   תיירות ושירותי הארחה
22.   תנועה טבעית
23.   תעשייה ומסחר
24.   תרבות, בידור וספורט
1.   אוכלוסייה
2.   איכות הסביבה
3.   בינוי
4.   בריאות
5.   הגירה פנימית
6.   חברה
7.   חינוך והשכלה
8.   חקלאות
9.   חשבונות לאומיים
10.   כספים וביטוח
11.   מאזן התשלומים, סחר חוץ ואנרגיה
12.   מאפיינים גיאופיזיים
     לפרסומים קודמים    1 .  אוכלוסייה
70 לישראל (סטטיסטיקל מס' 167)
משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2015-2014, על פי סקרי כוח אדם (פ"מ 1700)
נשים וגברים - 2016 (סטטיסטיקל מס' 166)
מבוגרים בני 55 ומעלה (סטטיסטיקל מס' 160)
שיעור גירושין כולל בישראל (נייר עבודה מס' 98)
דור העתיד של ישראל, ילדים וצעירים עד גיל 24, 2014 - 2013 - נתונים מתוך דוח פני החברה מס' 8 (סטטיסטיקל)
דו"ח פני החברה בישראל, דוח מס' 8, אייר תשע"ו, מאי 2016 - דור העתיד של ישראל (ילדים וצעירים עד גיל 24)
עולי בריה"מ (לשעבר) לרגל 25 שנה לגל העלייה, (סטטיסטיקל מס' 148)
אוכלוסיית ישראל: 2014-2005 (סטטיסטיקל מס' 143)
משפחות משולבות בישראל (פרסום מס' 89 בסדרת "ניירות עבודה)
מאפיינים דמוגרפיים של ישראלים יוצאים וחוזרים ששהו בחוץ לארץ יותר משנה ברציפות, 2009-1996 (פ"מ 1558)
סקר קליטת עולים 2011-2010, ממצאים נבחרים (פ"מ 1520)
האוכלוסייה הערבית 2008 (סטטיסטי-קל) - בשפה הערבית
נשים בארץ ובעולם, 2008-2007 (סטטיסטי-קל) (רק באנגלית)
האוכלוסייה הערבית בישראל 2008 (סטטיסטי-קל)
האוכלוסייה האתיופית בישראל, נתונים דמוגרפיים, 2006 (פ"מ 1367)
הקיבוצים ואוכלוסייתם - תמורות דמוגרפיות בשנים 2005-1961 (פ"מ 1327)
תכונות דמוגרפיות וחברתיות של הפונות לוועדות להפסקת היריון בישראל, 2003 (פ"מ 1324)
שישים שנה בראי הסטטיסטיקה (סטטיסטי-קל)
מערכת היישובים בישראל (כולל מיפוי גיאוגרפי)
הסדרי מגורים של צעירים בישראל בשנת 2000, לפי מאפיינים דמוגרפיים ותכונות חברתיות-כלכליות (נייר עבודה מס' 17)
החרדים - תפרוסת גיאוגרפית ומאפיינים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים של האוכלוסייה החרדית בישראל, 1996-2001 (נייר עבודה מס' 5)
בני 65 ומעלה, 2003 (סטטיסטי-קל)- רק באנגלית
תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת 2025(פ"מ 1238)
בני 60 ומעלה בישראל (ממצאים מתוך סקר שנערך בשנים 1997-1998)(פ"מ 1223)כולל תקליטור
ילדים 2001 (סטטיסט-קל)
בני 65 ומעלה - ממצאי סקר, 1997-1998(סטטיסטי-קל)
תפקוד אישי, כושר ניידות והערכה עצמית בקרב בני +60, הגרים במשקי בית בישראל, 1997
     לפרסומים קודמים    2 .  איכות הסביבה
   מדדי חקלאות –סביבה 2015-2000 (פ"מ 1714)
פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל 2014 (פ"מ 1696)
הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, 2014 (פ"מ 1686)
חומרי הדברה בישראל 2013-2011 (פ"מ 1671)
הסקר החברתי 2014 - כולל נושאים ייחודיים: איכות הסביבה והון חברתי (פ"מ 1648)
איכות הסביבה: נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 (סטטיסטיקל מס' 152)
מדדים לפיתוח בר קיימה בישראל, 2011 (פ"מ 1539)
חשבון לוויין של המים בישראל, 2008-2007 (פ"מ 1489)
מדדי פיתוח בר קיימה (סטטיסטי-קל)
נתוני איכות הסביבה בישראל
     לפרסומים קודמים    3 .  בינוי
סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות אוקטובר-דצמבר 2017
הדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015-1997 (פ"מ 1690)
הבינוי בישראל, 2014 (פ"מ 1620)
סקר טכנולוגיות בנייה למגורים בישראל 2008
סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי, 2010 (פ"מ 1544)
אמידת התפלגות שווי דירות מגורים במגזר יהודי עירוני
בינוי ותנאי דיור 2010-1985 (סטטיסטי-קל)
יצירת מפות וניתוח מרחבי - נתוני בינוי
נתוני בינוי - מחולל לוחות
בית שמש - אוכלוסייה, מבנים ודירות (ממצאים ממפקד משולב שנערך בשנת 2002)
בינוי -(פרסום 6 בסדרת פרסומי יובל במלאת חמישים למדינה)
דירות ומבנים - סיכומים מרישומי הפוקדים (מפקד 1995 - פרסום מס' 2 )
     לפרסומים קודמים    4 .  בריאות
   ההוצאה הלאומית לבריאות, 2017-1962 (פ"מ 1735)
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2015-2011 (פ"מ 1682)
פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל, 2009-2005 (פ"מ 1580)
סקר בריאות 2009, ממצאים כלליים (פ"מ 1500)
תמותת תינוקות, 2004-1997: מאפיינים דמוגרפיים ובריאותיים (פ"מ 1332)
תכונות דמוגרפיות וחברתיות של הפונות לוועדות להפסקת היריון בישראל, 2003 (פ"מ 1324)
תוצר Public Used Files ) PUF)(בתקליטור)
השוואה בינלאומית של הוצאה לבריאות (נייר עבודה מס' 10)
לידות מת 1997-2002 - מאפיינים דמוגרפיים ובריאותיים (פ"מ 1260)
תמותה 1996(סטטיסטי-קל)-רק באנגלית
בריאות (פרסום 7 בסדרת פרסומי יובל במלאת חמישים למדינה)
     לפרסומים קודמים    5 .  הגירה פנימית
הגירה פנימית בישראל, 2005-2003 (לקט 2007/20)
     לפרסומים קודמים    6 .  חברה
הסקר החברתי 2016 - כולל נושאים ייחודיים: תנאי עבודה והתארגנויות עובדים (פ"מ 1712)
פני החברה בישראל, דוח מס' 10, תמוז תשע"ח, יוני 2018 - דת והגדרה עצמית של מידת דתיות
עובדים עצמאים בישראל 2014-2003 (פ"מ 1673)
פני החברה בישראל, דוח מס' 8 - דור העתיד של ישראל (ילדים וצעירים עד גיל 24)
הסקר החברתי 2015 - כולל נושאים ייחודיים: עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחית (פ"מ 1670)
מבוגרים בני 55 ומעלה, 2015-2014: נתונים מתוך דו"ח פני החברה מס' 9 (סטטיסטיקל מס' 160)
פני החברה בישראל: דו"ח מס' 9 - בני 55 ומעלה
הון חברתי: נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 (סטטיסטיקל מס' 155)
הסקר החברתי 2014 - כולל נושאים ייחודיים: איכות הסביבה והון חברתי (פ"מ 1648)
איכות הסביבה: נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 (סטטיסטיקל מס' 152)
דור העתיד של ישראל, ילדים וצעירים עד גיל 24, 2014 - 2013 - נתונים מתוך דוח פני החברה מס' 8 (סטטיסטיקל)
רווחת האוכלוסייה בישראל: הסקר החברתי 2013 (סטטיסטיקל מס' 141)
הסקר החברתי 2013 - כולל נושא ייחודי: רווחת האוכלוסייה בישראל (פ"מ 1594)
פני החברה בישראל, דוח מס' 7: מבט על הערים הגדולות
הסקר החברתי 2012 - כולל נושאים ייחודיים: הסדרי פנסיה ופרישה, והתארגנויות עובדים (פ"מ 1555)
פני החברה בישראל - דו"ח מס' 2, אוקטובר 2009
פני החברה בישראל - דו"ח מס' 1, אוקטובר 2008
הסקר החברתי 2012-2011 (סטטיסטיקל)
פני החברה בישראל, דוח מס' 6, חשוון תשע"ד, אוקטובר 2013 - ישראל מאין ולאן?
הסקר החברתי 2011 - כולל נושאים ייחודיים: למידה לאורך החיים, ושימוש בשפות (פ"מ 1518)
פני החברה בישראל, דוח מס' 5, חשוון תשע"ב, אוקטובר 2012
הסקר החברתי 2010 - כולל נושאים ייחודים: בריאות ואורח חיים, ושימוש במחשב ובאינטרנט (פ"מ 1477)
הסקר החברתי 2010-2009 (סטטיסטי-קל)
פני החברה בישראל, דוח מס' 4, חשוון תשע"ב, אוקטובר 2011
הסקר החברתי 2009 - כולל נושאים ייחודים: דתיות ומסורת, ומשפחתיות (פ"מ 1433)
פני החברה בישראל, דוח מס' 3, חשוון תשע"א, אוקטובר 2010
הסקר החברתי 2008 - כולל נושא ייחודי: מוביליות חברתית (פ"מ 1402)
הסקר החברתי 2007 - כולל נושאים ייחודיים: רווחת האוכלוסייה ועמדות כלפי שירותי ממשל בישראל (פ"מ 1356)
הסקר החברתי 2006 - כולל נושא ייחודי: מטפלים ללא תמורה כספית (פ"מ 1323)
תוצרי Public Used Files ) PUF)(בתקליטור)
מחולל הלוחות של הסקר החברתי
הסקר החברתי 2005 - כולל נושא ייחודי: השתתפות בכוח העבודה (אינדיקטורים חברתיים, מס' 14)
הסקר החברתי 2004 - כולל נושא ייחודי: סידורים לילדים בהקשר של תעסוקת הורים (אינדיקטורים חברתיים מס' 12)
ישראל - דו"ח חברתי לשנים 2003-1990 (אינדיקטורים חברתיים מס' 11)
הסקר החברתי 2003 - כולל נושא ייחודי: סקר רווחת האוכלוסייה בישראל(אינדיקטורים חברתיים מס' 10)
הסקר החברתי 2002 - כולל נושא ייחודי: הסדרי פנסיה וחיסכון לקראת פרישה (אינדיקטורים חברתיים מס' 9)
הסקר החברתי 2002 - שאלון גרעין (אינדיקטורים חברתיים מס' 8)
     לפרסומים קודמים    7 .  חינוך והשכלה
   Education in Israel - Statisti-lite No. 169
השכלה גבוהה תשע"ז, 2016/17 (סטטיסטיקל מס' 168)
ההוצאה הלאומית לחינוך 2016-1962 (פ"מ 1704)
תחזית תלמידים למערכת החינוך, לשנים 2017-2021: דו"ח מתודולוגיה וממצאים
תלמידי כיתות יב, נבחנים בבחינות הבגרות וזכאים לתעודה, לפי יישוב מגורים, 2012 (פ"מ 1639)
מיומנויות בוגרים בישראל, 2015-2014 (פ"מ 1640)
סקר מיומנויות בוגרים בישראל, 2015-2014 (סטטיסטיקל מס' 150)
משתני רקע ותוצאות חינוכיות ותעסוקתיות של בוגרי פנימיות המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער (פרסום מס' 90 בסדרת "ניירות עבודה")
המשך לימודים ועבודה חמש שנים לאחר קבלת תואר ראשון - בוגרי האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות בתשס"ו (פ"מ 1577)
הוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד באוניברסיטאות, תשס"ז-תשס"ט (פ"מ 1552)
מדדי חינוך והשכלה להכשרת כוח אדם מדעי-טכנולוגי בישראל - תשנ"ח-תש"ע (פ"מ 1522)
קריירה של בעלי תואר שלישי, 2009 (פ"מ 1512)
הסקר החברתי 2011 - כולל נושאים ייחודיים: למידה לאורך החיים, ושימוש בשפות (פ"מ 1518)
ההוצאה הציבורית והפרטית לחינוך עבור תלמידי בתי הספר התיכוניים בישראל, 2003 (פ"מ 1501)
בוגרי קורסים להכשרה מקצועית למבוגרים, 2006 (פ"מ 1476)
השכלה גבוהה בישראל, תשס"ט (פ"מ 1475)
השכלה גבוהה ושוק העבודה - מחולל לוחות
מהלך לימודים והשתלבות בשוק העבודה של בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, 2008-1999 (פ"מ 1471)
סקר שירותי חינוך ורווחה, בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, חינוך עברי וחינוך ערבי, תשס"ח (פ"מ 1446)
מקבלי תואר .B.Ed מהמכללות האקדמיות לחינוך, שביעות רצון מהלימודים, תעסוקה והמשך לימודים, תשס"ג (פ"מ 1423)
תוצאות מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) בכיתות ה ובכיתות ח, תשס"ב-תשס"ג (פ"מ 1386)
פעילויות הוראה ומחקר של אנשי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות, תשס"ט (פ"מ 1430)
נוער בגיל 17-15: לימודים ועבודה 2007-1980 (פ"מ 1380)
מקבלי תואר ראשון מהמוסדות להשכלה גבוהה: שביעות רצון מהלימודים, תעסוקה והמשך לימודים, תשס"ו (פ"מ 1413)
תעסוקה והכנסה מעבודה של מקבלי תואר ראשון, 2004-2000 (פ"מ 1368)
החינוך בישראל - השוואה בין-לאומית, 2004 (פ"מ 1325)
ההוצאה הציבורית והפרטית לחינוך עבור תלמידי החינוך היסודי בישראל, 2003 (פ"מ 1303)
ילדים בגני ילדים ובמעונות יום, תשס"ה (לקט 2007/9)
מוסדות חינוך על-תיכוניים לא-אקדמיים, תשס"ד-תשס"ה (פ"מ 1301)
ספריות - מרכזי משאבים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, תשס"ה (פ"מ 1297)
מוסדות חינוך - גני ילדים ובתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, תשס"ג-תשס"ד (לקט 2007/6)
תרבות בבתי ספר יסודיים: תוכן ופעילויות, תשס"ג (לקט 2007/1)
החינוך בישראל בראי הסטטיסטיקה 2004-1995 (אינדיקטורים חברתיים, מס' 13)
נבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות 2003 (לקט 13/2006)
תלמידים עולים במוסדות חינוך - תשס"ד (לקט 4/2006)
נבחנים בבחינות הבגרות בנתיב הטכנולוגי, 2003 (לקט 2/2006)
מכללות אקדמיות תשס"ד (לקט 2006/1)
נגישות להשכלה על-תיכונית וגבוהה בקרב מסיימי תיכון בישראל, מחזורי תשמ"ד-תשנ"ד, מעקב עד תשס"ב (פ"מ 1243)
תלמידים ומקבלי תואר במוסדות להכשרת עובדי הוראה, תשס"ג(לקט 1/2005)
פנימיות במוסדות חינוך על-יסודיים בחינוך העברי, תשס"ב (לקט 21/2004)
יוממות לצורכי לימודים בקרב תלמידי החטיבה העליונה תשס"א (לקט 17/2003)(תקציר)
תהליכי שינוי בהישגי השכלה בישראל מאז שנות החמישים (דוחות מחקר מס'1)(תקציר)
תלמידי ישיבות ותלמידים המקבלים תגבור בלימודי קודש, תשנ"ט (לקט 2002/3)(תקציר)
חינוך והשכלה (פרסום 9 בסדרת פרסומי יובל במלאת חמישים למדינה)
     לפרסומים קודמים    8 .  חקלאות
   מדדי חקלאות –סביבה 2015-2000 (פ"מ 1714)
   רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אפריל-יוני 2018
מאזן אספקת המזון 2016 (פ"מ 1721)
החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה, 2016-2015 (פ"מ 1695)
חומרי הדברה בישראל 2013-2011 (פ"מ 1671)
החקלאות בישראל 2004 (סטטיסטי-קל)
חקלאות (פרסום 2 בסדרת פרסומי יובל, במלאת חמישים למדינה)
     לפרסומים קודמים    9 .  חשבונות לאומיים
   ההוצאה הלאומית לבריאות, 2017-1962 (פ"מ 1735)
   רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אפריל-יוני 2018
חשבונות המגזר הממשלתי2016-1995 (פ"מ 1717)
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2016-1989 (פ"מ 1706)
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2016-1995 (פ"מ 1710)
ההוצאה הלאומית לחינוך 2016-1962 (פ"מ 1704)
חשבונות לאומיים, 2016-1995 (פ"מ 1709)
ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט , 2016-1984/85 (פ"מ 1705)
חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS 2015-2000 (פ"מ 1681)
הוצאות הביטחון בישראל 2015-1950 (פ"מ 1680)
תוצר, פריון, תמורה למועסקים ותשואה להון 2013-2005 (פ"מ 1608)
לוחות תשומה-תפוקה 2006 (פ"מ 1561)
המשק הישראלי 2011-1995 (סטטיסטי-קל)
ההוצאה הציבורית והפרטית לחינוך עבור תלמידי בתי הספר התיכוניים בישראל, 2003 (פ"מ 1501)
חשבונות המאזן הלאומי, 2009 (פ"מ 1453)
לוח היצע ושימושים 2006 ולוח היצע 2008-2007 (פ"מ 1467)
המשק הישראלי 2006-1950 (סטטיסטי-קל)
ההוצאה הציבורית והפרטית לחינוך עבור תלמידי החינוך היסודי בישראל, 2003 (פ"מ 1303)
מדידת התפוקה של שירותים שאינם סחירים (נייר עבודה 14)
השוואה בינלאומית של הוצאה לבריאות (נייר עבודה מס' 10)
חשבונות לאומיים (פרסום 3 בסדרת פרסומי יובל במלאת חמישים למדינה)
     לפרסומים קודמים    10 .  כספים וביטוח
קופות גמל בישראל 1998 (לקט 1999/17)
     לפרסומים קודמים    11 .  מאזן התשלומים, סחר חוץ ואנרגיה
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2018
יבוא ויצוא סחורות של ישראל: 2014-2005 (סטטיסטיקל)
סקר יעודי יבוא 2006
יבוא ויצוא לפי סחורות וארצות
אנרגיה בישראל 2005 (לקט 16/2006)
תכנית החשיפה והשפעתה על הרכב היבוא 1988-2000 (נייר עבודה מס' 3)
מאגר אנרגיה בישראל
ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
מאזן התשלומים (פרסום 5 בסדרת פרסומי יובל במלאת חמישים למדינה)
     לפרסומים קודמים    12 .  מאפיינים גיאופיזיים
אקלים (סטטיסטיקל מס' 162)
     לפרסומים קודמים    13 .  מחירים
מדד המחירים לצרכן (פרסום מס' 153 בסדרת "סטטיסטיקל")
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים
     לפרסומים קודמים    14 .  מחקר ופיתוח
מחקר ופיתוח עסקי 2015 (פ"מ 1716)
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2016-1989 (פ"מ 1706)
סקר חברות ביוטכנולוגיה בישראל: 2010
חדשנות במגזר העסקי, 2008-2006 (פ"מ 1463)
מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (בשיתוף עם מוסד שמואל נאמן), 2010
אינדיקטורים למדע, טכנולוגיה וחדשנות - דצמבר 2005
     לפרסומים קודמים    15 .  ממשלה ורשויות מקומיות
   הרשויות המקומיות בישראל, 2016 (פ"מ 1722)
ירושלים, 2016-2015 (סטטיסטיקל)
פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל, 2009-2005 (פ"מ 1580)
הערים הגדולות בישראל: 2013-2012 - נתונים מתוך דו"ח פני החברה מס' 7
מדד הקומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות 2006 ( פ"מ 1563)
אפיון יחידות גאוגרפיות לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2008 (פ"מ 1530)
נתונים ממפקד האוכלוסין 2008
מערכת היישובים בישראל (כולל מיפוי גיאוגרפי)
אלישמע, ירחיב ונווה ימין 2004 (ממצאים מההכנה למפקד המשולב)
טירה 2004 (ממצאים מההכנה למפקד המשולב)
בית שמש - אוכלוסייה, מבנים ודירות ( ממצאים ממפקד משולב שנערך בשנת 2002)
גבעתיים 2004 (ממצאים מההכנה לקראת המפקד המשולב)
ארבע ערים, מאפייני האוכלוסייה 2004 (סטטיסטי-קל)
ערים גדולות 2002 (סטטיסטי-קל)
הצפון 2000 (סטטיסטי-קל)
הדרום 2000 (סטטיסטי-קל)
קיבוצים 1997 (סטטיסטי-קל)
     לפרסומים קודמים    16 .  פשיעה / סדר ציבורי
   סקר ביטחון אישי, 2017 (פ"מ 1731)
פשיעה 2008-1999 (סטטיסטי-קל)
דיווח נפגעי עברה למשטרת ישראל: השפעת מאפייני הפרט ושיעורי הפשיעה (נייר עבודה 9)
פשיעה ומשפט (פרסום 8 בסדרת פרסומי יובל במלאת חמישים למדינה)
סקר נפגעי עבריינות, 2001 (פ"מ 1195)
     לפרסומים קודמים    17 .  עבודה ושכר
   רבעון סקרי כוח אדם יולי-ספטמבר 2018
   ירחון סקרי כוח אדם ספטמבר 2018
הסקר החברתי 2016 - כולל נושאים ייחודיים: תנאי עבודה והתארגנויות עובדים (פ"מ 1712)
משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2015-2014, על פי סקרי כוח אדם (פ"מ 1700)
עובדים עצמאים בישראל 2014-2003 (פ"מ 1673)
התפתחות תחום ההייטק בישראל, 2014-1995 (פ"מ 1674)
משקי בית תכונות כלכליות וצפיפות דיור על פי סקרי כוח אדם 2015 (פ"מ 1685)
סקר כוח אדם, 2015 (פ"מ 1684)
הסיווג האחיד של משלחי היד 2011 (פרסום טכני מס' 81)
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה (מהדורה מעודכנת) 2011
איכות התעסוקה בשוק העבודה בישראל, 2010-2001 (פ"מ 1560)
הסקר החברתי 2012 - כולל נושאים ייחודיים: הסדרי פנסיה ופרישה, והתארגנויות עובדים (פ"מ 1555)
קריירה של בעלי תואר שלישי, 2009 (פ"מ 1512)
השכלה גבוהה ושוק העבודה - מחולל לוחות
מהלך לימודים והשתלבות בשוק העבודה של בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, 2008-1999 (פ"מ 1471)
מועסקים העובדים שעות מרובות, 2008-1995 (פ"מ 1437)
נוער בגיל 17-15: לימודים ועבודה 2007-1980 (פ"מ 1380)
התפתחות תחום ההייטק בישראל בשנים 2007-1995 (פ"מ 1389)
מפתח המעבר מהסיווג האחיד של משלחי היד - 1994 לסיווג 88-ISCO (טכני 79)
הגדרות חלופיות של כוח העבודה (על פי סקרי כוח אדם), 2007-2001 (פ"מ 1346)
תעסוקה והכנסה מעבודה של מקבלי תואר ראשון, 2004-2000 (פ"מ 1368)
סקר כוח אדם 2006-1996 (סטטיסטי-קל)
הסקר החברתי 2005- השתתפות בכוח העבודה (אינדיקטורים חברתיים, מס' 14)
החלפת מדגם מדדי תעסוקה ושכר, 2005 (לקט 15/2006)
סקרי כוח אדם - השינויים במתודולוגיה, בהגדרות ובשאלון, 1954-2003 (פרסום טכני מס' 78)
תכונות משיבים-לסירוגין בסקר כוח אדם (נייר עבודה מס' 4) (אנגלית, תקציר בעברית)
שיעורי היענות וסיבות אי השבה בסקר כוח אדם : סקירת-על עבור התקופה 1996-2000 (נייר עבודה מס' 2),(אנגלית, מופיע תקציר בעברית)
התפתחות ענף ההיטק בישראל בשנים 1995-1999 : כוח אדם ושכר (נייר עבודה מס' 1)
תעסוקה ואבטלה בישראל, 1990-2002 (אינדיקטורים חברתיים מס' 7)(תקציר)
עבודה ושכר (פרסום 10 בסדרת פרסומי יובל במלאת חמישים למדינה)
     לפרסומים קודמים    18 .  עלייה
מאפיינים דמוגרפיים של ישראלים יוצאים וחוזרים ששהו בחוץ לארץ יותר משנה ברציפות, 2009-1996 (פ"מ 1558)
סקר קליטת עולים 2011-2010, ממצאים נבחרים (פ"מ 1520)
העלייה לישראל, 2010-2007 (פ"מ 1483)
אוכלוסיית עולי בריה"מ לשעבר - מגמות דמוגרפיות 1990-2001(פ"מ 1271)
תלמידים עולים במוסדות חינוך - תשס"ד (לקט 4/2006)
סקר הוצאות משק הבית 2000-2002 - משקי בית של עולי בריה"מ לשעבר (פ"מ 1231)
מגמות באוריינטציה התרבותית של עולי שנות התשעים, כפי שהיא משתקפת בשמות שהם בוחרים לילדיהם (נייר עבודה מס' 6)
עולי חבר העמים, 2000(סטטיסטי-קל)- ברוסית
עולי חבר העמים 2000(סטטיסטי-קל)- בעברית
     לפרסומים קודמים    19 .  רמת חיים ורווחה
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2016 (סטטיסטיקל)
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2016 (פ"מ 1697)
משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2015-2014, על פי סקרי כוח אדם (פ"מ 1700)
עובדים עצמאים בישראל 2014-2003 (פ"מ 1673)
הדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015-1997 (פ"מ 1690)
אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013 (פ"מ 1694)
משקי בית תכונות כלכליות וצפיפות דיור על פי סקרי כוח אדם 2015 (פ"מ 1685)
הכנסות של בני 15 ומעלה נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015 (פ"מ 1678)
הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015 סיכומים כלליים (פ"מ 1677)
הכנסות והוצאות משק הבית: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015 (סטטיסטיקל מס' 158)
רווחת האוכלוסייה בישראל: הסקר החברתי 2013 (סטטיסטיקל מס' 141)
הסקר החברתי 2013 - כולל נושא ייחודי: רווחת האוכלוסייה בישראל (פ"מ 1594)
סקר הכנסות 2011 (פ"מ 1524)
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל) -ברוסית
שירותי הרווחה 2009 (סטטיסטי-קל)
משקי בית ערביים - הוצאות והכנסות, 2006 (פ"מ 1308)
סקר הכנסות - תוצרי Public Used Files) puf)
סקרי הוצאות משק הבית - תוצרי Public Used Files) puf)
סקר הוצאות משק הבית 2000-2002 - משקי בית של עולי בריה"מ לשעבר (פ"מ 1231)
     לפרסומים קודמים    20 .  תחבורה ותקשורת
כלי רכב מנועיים 2017 (פ"מ 1726)
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2018
ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2017-2012 ( פ"מ 1729 )
תאונות דרכים עם נפגעים 2017, חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות (פ"מ 1728)
מורשים לנהוג 2017 (פ"מ 1725)
נסועה של כלי רכב (קילומטרז') 2016 (פ"מ 1699)
תאונות דרכים עם נפגעים 2016 חלק א: סיכומים כלליים (פ"מ 1691)
הרשעות ומורשעים בעברות נהיגה, 2013-2011 (פ"מ 1601)
סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי, 2010 (פ"מ 1544)
תאונות דרכים עם נפגעים 1996-2010 (סטטיסטי-קל)
ספירות תנועה בדרכים לא עירוניות - מחולל לוחות בשילוב מפה
תאונות דרכים עם נפגעים - מחולל לוחות
תחבורה 2006-1995 (סטטיסטי-קל)
מפות ושאילתות במערכת תחבורה ביישובים
     לפרסומים קודמים    21 .  תיירות ושירותי הארחה
תיירות 2016(פ"מ 1707)
סטטיסטיקל - תיירות ושירותי הארחה 2015
רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה 2015/4
חשבון הלוויין של התיירות בישראל (סקירה כלכלית על-פי לוח היצע ושימושים 2004)(פ"מ 1393)
תיירות (פרסום 1 בסדרת פרסומי יובל במלאת חמישים למדינה)
     לפרסומים קודמים    22 .  תנועה טבעית
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2016-2012 (פ"מ 1730)
תנועה טבעית: נישואין וגירושין 2014-2013 (פ"מ 1693)
תנועה טבעית - לידות חי, 2013 (פ"מ 1632)
לידות מת 1997-2002 - מאפיינים דמוגרפיים ובריאותיים (פ"מ 1260)
     לפרסומים קודמים    23 .  תעשייה ומסחר
סקר מוצרים וחומרים בתעשייה 2014 (פ"מ 1713)
מחקר ופיתוח עסקי 2015 (פ"מ 1716)
תעשייה, כרייה וחציבה - מדדים וסיכומים שנתיים, 2015 (פ"מ 1720)
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2016-2014 (פ"מ 1708)
סקר תעשייה, כרייה וחציבה, 2014 (פ"מ 1703)
פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל 2014 (פ"מ 1696)
סקר ענפי הכלכלה, 2014 (פ"מ 1698)
התפתחות תחום ההייטק בישראל, 2014-1995 (פ"מ 1674)
הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, 2014 (פ"מ 1686)
דמוגרפיה של עסקים מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים 2015-2011 (פ"מ 1669)
סקר תעשייה, כרייה וחציבה 2013 (פ"מ 1660)
תעשייה, 2014-2012 (סטטיסטיקל מס' 146)
הסיווג האחיד של משלחי היד 2011 (פרסום טכני מס' 81)
חדשנות במגזר העסקי2012-2010 (פ"מ 1606)
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, 2011 (פרסום טכני מס' 80) (מהדורה מעודכנת)
סקר חברות ביוטכנולוגיה בישראל 2010 (פ"מ 1537)
ענפי טכנולוגיות המידע ( ICT ( 2006-1995 (פ"מ 1306)
ענפי טכנולוגיות המידע 2000 (סטטיסטי-קל)
סדרת פרסומי יובל במלאת חמישים שנה למדינה (מס' 4) - א. כלל ענפי המשק; ב. תעשייה, מסחר ושירותים
     לפרסומים קודמים    24 .  תרבות, בידור וספורט
ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט , 2016-1984/85 (פ"מ 1705)
תרבות, בידור וספורט - 2016 (סטטיסטיקל מס' 164)
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©