English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
השכלה גבוהה תשע"ז - 2016/17 (סטטיסטיקל)
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות אוקטובר-דצמבר 2017
70 לישראל (סטטיסטיקל)
הירחון הסטטיסטי לישראל - מרץ 2018
ירחון סקרי כוח אדם פברואר 2018
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אוקטובר-דצמבר 2017
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אוקטובר-דצמבר 2017 24/04/2018
2018/3 הירחון הסטטיסטי לישראל - מרץ 2018 08/04/2018
2017/4 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אוקטובר-דצמבר 2017 29/03/2018
2018/02 ירחון סקרי כוח אדם - פברואר 2018 29/03/2018
2018/1 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2018 29/03/2018
1710 ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי - 2016-1995 25/03/2018
1697 מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2016 12/03/2018
1700 משקי בית ומשפחות: תכונות דמוגרפיות, 2015-2014, על פי סקרי כוח אדם 11/03/2018
1673 עובדים עצמאים בישראל 2014-2003 נתונים מסקר הוצאות משק הבית, סקר כוח אדם והסקר החברתי 11/03/2018
2017/4 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, - אוקטובר-דצמבר 2017 08/03/2018
2018/2 הירחון הסטטיסטי לישראל - פברואר 2018 07/03/2018
1708 עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2016-2014 28/02/2018
2018/01 ירחון סקרי כוח אדם - ינואר 2018 28/02/2018
1704 ההוצאה הלאומית לחינוך, 2016-1962 20/02/2018
1709 חשבונות לאומיים, 2016-1995 14/02/2018
2018/1 הירחון הסטטיסטי לישראל - ינואר 2018 07/02/2018
2017/12 ירחון סקרי כוח אדם - דצמבר 2017 31/01/2018
2017/4 רבעון סקרי כוח אדם - אוקטובר-דצמבר 2017 31/01/2018
1703 סקר תעשייה, כרייה וחציבה, 2014 25/01/2018
1690 הדיור בישראל נתונים מסקר הוצאות משק הבית, 2015-1997 25/01/2018
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
24/10/2017 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
24/04/2018 עלוני סטטיסטי-קל
08/04/2018 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
28/02/2018 לקט אינדיקטורים כלכליים
25/03/2018 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
29/03/2018 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
08/04/2018 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
08/04/2018 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
26/03/2018 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©