English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
הכנסות של בני 15 ומעלה נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015
הירחון הסטטיסטי לישראל - ספטמבר 2017
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2017
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה אפריל-יוני 2017
מערכת היישובים
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2017
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
1678 הכנסות של בני 15 ומעלה - נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015 22/10/2017
2017/9 הירחון הסטטיסטי לישראל - ספטמבר 2017 03/10/2017
2017/2 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה - אפריל-יוני 2017 28/09/2017
2017/3 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2017 28/09/2017
2017/2 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים אפריל-יוני 2017 24/09/2017
2017/1 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים - ינואר-מרץ 2017 24/09/2017
2017/8 ירחון סקרי כוח אדם - אוגוסט 2017 19/09/2017
2017/2 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות, אפריל-יוני 2017 19/09/2017
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אפריל-יוני 2017 19/09/2017
2017/8 הירחון הסטטיסטי לישראל - אוגוסט 2017 07/09/2017
מוקדי תאונות דרכים עם נפגעים 2016 23/08/2017
1692 תאונות דרכים עם נפגעים, 2016,חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות 23/08/2017
2017/7 ירחון סקרי כוח אדם - יולי 2017 21/08/2017
1688 כלי רכב מנועיים, 2016 07/08/2017
2017/7 הירחון הסטטיסטי לישראל - יולי 2017 07/08/2017
1670 הסקר החברתי 2015 - כולל נושאים ייחודיים: עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחית 03/08/2017
1683 הרשויות המקומיות בישראל, 2015 31/07/2017
2017/2 רבעון סקרי כוח אדם - אפריל-יוני 2017 27/07/2017
2017/6 ירחון סקרי כוח אדם - יוני 2017 27/07/2017
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
03/05/2017 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
22/10/2017 עלוני סטטיסטי-קל
03/10/2017 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
28/09/2017 לקט אינדיקטורים כלכליים
27/09/2017 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
28/09/2017 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
03/10/2017 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
03/10/2017 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
26/09/2017 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©