English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
ירחון סקרי כוח אדם יולי 2017
אקלים (סטטיסטיקל)
כלי רכב מנועיים 2016
הסקר החברתי 2015 - כולל נושאים ייחודיים: עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחית
הרשויות המקומיות בישראל, 2015
אוכלוסייה ביישובים, 2016
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
2017/7 ירחון סקרי כוח אדם - יולי 2017 21/08/2017
1688 כלי רכב מנועיים, 2016 07/08/2017
2017/7 הירחון הסטטיסטי לישראל - יולי 2017 07/08/2017
1670 הסקר החברתי 2015 - כולל נושאים ייחודיים: עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחית 03/08/2017
1683 הרשויות המקומיות בישראל, 2015 31/07/2017
2017/2 רבעון סקרי כוח אדם - אפריל-יוני 2017 27/07/2017
2017/6 ירחון סקרי כוח אדם - יוני 2017 27/07/2017
1686 הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, 2014 13/07/2017
1677 הכנסות והוצאות משק הבית - נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2015 - סיכומים כלליים 13/07/2017
2017/6 הירחון הסטטיסטי לישראל - יוני 2017 06/07/2017
9 פני החברה בישראל, דוח מס' 9, סיוון תשע"ז, יוני 2017 - בני 55 ומעלה 29/06/2017
2017/2 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 2, 2017 29/06/2017
1687 מורשים לנהוג, 2016 29/06/2017
2017/1 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה - ינואר-מרץ 2017 29/06/2017
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, ינואר-מרץ 2017 25/06/2017
1681 חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS - 2015-2000 25/06/2017
2017/5 ירחון סקרי כוח אדם - מאי 2017 22/06/2017
2017/1 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות, ינואר-מרץ 2017 21/06/2017
1682 לוחות תמותה שלמים של ישראל - 2015-2011 14/06/2017
2017/5 הירחון הסטטיסטי לישראל - מאי 2017 07/06/2017
1680 הוצאות הביטחון בישראל, 2015-1950 29/05/2017
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
03/05/2017 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
21/08/2017 עלוני סטטיסטי-קל
07/08/2017 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
31/07/2017 לקט אינדיקטורים כלכליים
27/07/2017 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
29/06/2017 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
07/08/2017 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
07/08/2017 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
24/07/2017 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©