English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל - 2018
הרשויות המקומיות בישראל, 2016
אוכלוסייה בישראל, 2017
מחולל הלוחות של הסקר החברתי 2017 עם הנושא המורחב בריאות ואורח חיים
מאזן אספקת המזון 2016
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה ינואר-מרץ 2018
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
מוקדי תאונות דרכים עם נפגעים 2017 16/07/2018
1722 הרשויות המקומיות בישראל, 2016 15/07/2018
2018/6 הירחון הסטטיסטי לישראל - יוני 2018 05/07/2018
1721 מאזן אספקת המזון 2016 28/06/2018
2018/1 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה - ינואר-מרץ 2018 28/06/2018
2017/4 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות, אוקטובר-דצמבר 2017 27/06/2018
10 פני החברה בישראל, דוח מס' 10, תמוז תשע"ח, יוני 2018 - דת והגדרה עצמית של מידת דתיות 27/06/2018
2018/5 ירחון סקרי כוח אדם - מאי 2018 25/06/2018
2018/1 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים - ינואר-מרץ 2018 21/06/2018
2018/2 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 2, 2018 21/06/2018
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, ינואר-מרץ 2018 18/06/2018
2018/5 הירחון הסטטיסטי לישראל - מאי 2018 07/06/2018
2018/4 ירחון סקרי כוח אדם - אפריל 2018 31/05/2018
2018/4 הירחון הסטטיסטי לישראל - אפריל 2018 07/05/2018
1706 ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2016-1989 03/05/2018
2018/1 רבעון סקרי כוח אדם - ינואר-מרץ 2018 30/04/2018
2018/3 ירחון סקרי כוח אדם - מרץ 2018 30/04/2018
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אוקטובר-דצמבר 2017 24/04/2018
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
02/05/2018 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
15/07/2018 עלוני סטטיסטי-קל
05/07/2018 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
28/02/2018 לקט אינדיקטורים כלכליים
27/06/2018 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
28/06/2018 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
05/07/2018 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
05/07/2018 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
28/06/2018 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©