English
  תרשימים -  שנתון סטטיסטי לישראל 2010 - מספר 61 
:מידע נוסף מהשנתון   כל התרשימים בקובץ אחד
לוחות ומבואות  
מפות הקדמה
  (Errata) תיקוני טעויות
   
  המשך   בחר תרשים לפי נושא
 
1. מאפיינים גאופיזיים
  שם תרשים
מספר
  שטח בנוי, לפי שימוש הקרקע 1.1
  טמפרטורת מקסימום יומית ממוצעת 1.2
  טמפרטורת מינימום יומית ממוצעת 1.3
  כמות המשקעים השנתית בהשוואה לכמות המשקעים הרב-שנתית הממוצעת 1.4
  מספר ימי גשם בהשוואה לממוצע הרב-שנתי 1.5
  מליחות ממוצעת (ריכוז כלורידים) במי תהום ובכנרת 1.6
 
2. אוכלוסייה
  שם תרשים
מספר
  אוכלוסייה, לפי מין וגיל 2.1
  יהודים ואחרים, לפי דת, מין וגיל 2.2
  ערבים, לפי דת, מין וגיל 2.3
  מרכיבי גידול האוכלוסייה, לפי דת 2.4
  אוכלוסייה, לפי מחוז - אלפים 2.5
  אוכלוסייה, לפי מחוז - אחוזים 2.6
  מקורות עיקריים לגידול האוכלוסייה, לפי מחוז 2.7
  אוכלוסייה, לפי גיל ומחוז 2.8
  מקורות עיקריים לגידול האוכלוסייה, ביישובים המונים 200,000 תושבים ויותר 2.9
 
3. תנועה טבעית
  שם תרשים
מספר
  שיעורי נישואין, לפי דת 3.1
  שיעורי גירושין, לפי דת 3.2
  שיעורי פריון כולל, לפי דת 3.3
  תוחלת חיים בלידה, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה 3.4
  תמותת תינוקות, לפי קבוצת אוכלוסייה 3.5
 
4. עלייה והגירה
  שם תרשים
מספר
  עולים, לפי שנת עלייה ויבשת מגורים אחרונה 4.1
  עולים,לפי גיל בעת העלייה ומין 4.2
  יציאות וחזרות של ישראלים ששהו ברציפות בחו"ל שנה ומעלה, לפי גיל 4.3
 
5. משקי בית ומשפחות
  שם תרשים
מספר
  גודל משק בית ממוצע, לפי דת וקבוצת אוכלוסייה 5.1
  משקי בית עם נפש אחת ומשקי בית עם שבע נפשות ויותר, לפי דת וקבוצת אוכלוסייה 5.2
  משקי בית, לפי סוג משק בית - יהודים, ערבים ועולי 1990 ואילך מבריה"מ (לשעבר) 5.3
  משפחות, לפי סוג משפחה - יהודים, ערבים ועולי 1990 ואילך מבריה"מ (לשעבר) 5.4
  משפחות, לפי סוג משפחה ומחוז 5.5
  גודל משפחה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומחוז 5.6
  משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית וגודל משק הבית 5.7
  משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית ומספר ילדים בני 17-0 במשק הבית 5.8
  הוצאות לתצרוכת של משקי הבית 5.9
  צפיפות דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית ולפי צורת בעלות על הדירה 5.10
  אחוז ההוצאה של משקי בית לקבוצות תצרוכת נבחרות 5.11
 
6. בריאות
  שם תרשים
מספר
  הוצאה לאומית לבריאות, במחירי 2005 6.1
  הוצאה לאומית לבריאות לנפש, שינוי כמותי - כל שנה לעומת קודמתה 6.2
  הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מבצע 6.3
  הוצאה לאומית שוטפת לבריאות, לפי סוג שירות 6.4
  שיעור מיטות בבתי חולים, לפי סוג אשפוז 6.5
  שיעור ימי אשפוז, לפי סוג אשפוז 6.6
  שיעור שחרורים מבתי חולים, לפי סוג אשפוז 6.7
 
7. חברה ורווחה
  שם תרשים
מספר
  בני 20 ומעלה, לפי תפיסת המצב הכלכלי האישי 7.1
  מקבלי גמלאות להבטחת קיום 7.2
  תשלומי גמלאות של המוסד לביטוח לאומי 7.3
  תקבולים של המוסד לביטוח לאומי 7.4
 
8. חינוך והשכלה
  שם תרשים
מספר
  הוצאה לאומית לחינוך כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי 8.1
  הוצאה לאומית לחינוך לנפש, שינוי כמותי - כל שנה לעומת קודמתה 8.2
  הוצאה לאומית לחינוך, לפי מגזר מבצע 8.3
  הוצאה שוטפת לחינוך של הממשלה, הרשויות המקומיות ומלכ"רים, לפי סוג הוצאה 8.4
  הוצאה לאומית לחינוך, לפי מגזר מממן 8.5
  הוצאה שוטפת לחינוך, לפי דרג חינוך 8.6
  תלמידים במערכת החינוך, לפי דרג חינוך 8.7
  תלמידים במערכת החינוך, לפי דרג חינוך - חינוך עברי וחינוך ערבי 8.8
  תלמידים בבתי ספר לחניכים בפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, לפי ענף 8.9
  זכאים לתעודת בגרות, לפי הרכב בחינה - חינוך עברי וחינוך ערבי 8.10
  אחוז מסיימי חטיבה עליונה שהמשיכו לימודים בתוך 8 שנים לאחר שנת המחזור, לפי מסגרת לימודים ומחזור סיום תיכון 8.11
  המשך לימודים גבוהים של מסיימי חטיבה עליונה, לפי רמה חברתית-כלכלית (אשכול) של יישוב המגורים ומסגרת לימודים 8.12
  סטודנטים באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר 8.13
  מצב הלימודים של סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות כעבור 5 שנים מתחילת הלימודים, לפי שנת התחלת הלימודים 8.14
  מועמדים ולומדים בשנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות בתשס"ט, לפי תחום לימוד 8.15
  מועמדים ולומדים בשנה ראשונה לתואר ראשון במכללות אקדמיות בתשס"ט, לפי תחום לימוד 8.16
  מועמדים ולומדים בשנה ראשונה לתואר שני באוניברסיטאות בתשס"ט, לפי תחום לימוד 8.17
  כוחות הוראה בבתי ספר במערכת החינוך, לפי דרג חינוך 8.18
  אחוז המורים האקדמאים בבתי ספר במערכת החינוך, לפי דרג חינוך 8.19
 
9. תרבות, בידור וספורט
  שם תרשים
מספר
  הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, במחירי 2005 9.1
  הוצאה לאומית שוטפת לתרבות, לבידור ולספורט, לפי סוג פעילות 9.2
  הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, לפי מגזר מבצע 9.3
  הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט, לפי מגזר מממן 9.4
 
10. ממשלה ורשויות מקומיות
  שם תרשים
מספר
  תקבולים של הרשויות המקומיות, בתקציב הרגיל והבלתי רגיל 10.1
  תקבולים של הרשויות המקומיות, בתקציב הרגיל, לפי מקור 10.2
  תקבולים של הרשויות המקומיות, בתקציב הבלתי רגיל, לפי מקור 10.3
  תשלומים של הרשויות המקומיות, בתקציב הרגיל, לפי סוג 10.4
 
11. סדר ציבורי
  שם תרשים
מספר
  עבריינים מבוגרים, לפי סוגי עבירה נבחרים 11.1
  עבריינים מבוגרים, לפי מועדות וסוגי עבירה נבחרים 11.2
  עבריינים, לפי קבוצת אוכלוסייה וגיל 11.3
  נפגעי עבריינות בני 20 ומעלה, לפי סוג עבירה וגיל 11.4
 
12. עבודה ושכר
  שם תרשים
מספר
  אחוז בכוח העבודה האזרחי מאוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי דת ומין 12.1
  אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה האזרחי, לפי מין 12.2
  אחוז בכוח העבודה האזרחי מאוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי גיל ומין 12.3
  אחוז בכוח העבודה האזרחי, לפי מספר שנות לימוד ומין 12.4
  סך כל המועסקים, לפי ענף כלכלי 12.5
  מועסקים עולי 1990 ואילך, לפי ענף כלכלי 12.6
  גברים מועסקים, לפי ענף כלכלי 12.7
  נשים מועסקות, לפי ענף כלכלי 12.8
  סך כל המועסקים, לפי משלח יד 12.9
  מועסקים עולי 1990 ואילך, לפי משלח יד 12.10
  גברים מועסקים, לפי משלח יד 12.11
  נשים מועסקות, לפי משלח יד 12.12
  שכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי 12.13
  משרות שכיר, לפי ענף כלכלי 12.14
  הכנסה כספית ברוטו לשכיר משכר וממשכורת, לפי משלח יד ומין 12.15
 
13. מחירים
  שם תרשים
מספר
  אחוז שינוי במדד המחירים לצרכן 13.1
  אחוז שינוי במדד המחירים לצרכן, לפי ענף כלכלי 13.2
  אחוז שינוי במחירי דירות, כל שנה לעומת קודמתה 13.3
  אחוז שינוי במדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה 13.4
  אחוז שינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים 13.5
  אחוז שינוי במדד מחירי תשומה ותפוקה בענף החקלאות 13.6
 
14. חשבונות לאומיים
  שם תרשים
מספר
  תוצר מקומי גולמי ותוצר מקומי גולמי של המגזר העסקי, במחירי 2005 14.1
  תוצר מקומי גולמי לנפש והוצאה לצריכה פרטית לנפש, במחירי 2005 14.2
  חיסכון לאומי נקי, לפי מגזר, כאחוז מההכנסה הלאומית הפנויה 14.3
  הוצאה לצריכה ציבורית, במחירי 2005 14.4
  השקעה גולמית בנכסים קבועים, במחירי 2005 14.5
 
15. חשבונות בין-לאומיים
  שם תרשים
מספר
  העברות שוטפות נטו וגירעון/עודף בחשבון השוטף 15.1
  חוב חיצוני נטו 15.2
 
16. יבוא ויצוא
  שם תרשים
מספר
  יבוא, יצוא ומאזן מסחרי 16.1
  יבוא, יצוא ומאזן מסחרי, לפי קבוצות נבחרות של ארצות 16.2
  יצוא תעשייתי, לפי עצמה טכנולוגית 16.3
  יבוא, לפי קבוצת סחורות 16.4
 
17. שוקי הכספים וההון
  שם תרשים
מספר
  נכסים כספיים שבידי הציבור 17.1
  שינוי במדדי מניות וניירות ערך הניתנים להמרה, לפי ענפי מסחר, סוג נייר ורשימת מסחר בבורסת תל אביב, במחצית ראשונה של שנת 2010 17.2
  שינוי ריאלי במדדי מניות וניירות ערך הניתנים להמרה, לפי ענפי מסחר, סוג נייר ורשימת מסחר בבורסת תל אביב 17.3
  מדד כללי של מניות ושל איגרות חוב הנסחרות בבורסה, בניכוי מדד המחירים לצרכן 17.4
  ערכי שוק של מניות וניירות ערך הניתנים להמרה ושל איגרות חוב הרשומות בבורסה 17.5
 
18. עסקים
  שם תרשים
מספר
  פדיון, לפי ענף כלכלי 18.1
  עוסקים, לפי ענף כלכלי 18.2
  מדדי פדיון (מכירות) ברשתות שיווק, במחירי 2008 18.3
  חלקם של ענפי ICT מכלל התוצר המקומי הגולמי, היצוא והמשרות 18.4
  ערך מוסף גולמי בענפי המסחר, השירותים, התחבורה והתקשורת 18.5
  משרות בענפי המסחר, השירותים, התחבורה והתקשורת 18.6
 
19. חקלאות
  שם תרשים
מספר
  שטח הגידולים החקלאיים, לפי ענף 19.1
  חשבון ענף החקלאות 19.2
  התפוקה החקלאית, לפי ענף 19.3
  מועסקים, מלאי הון גולמי ותוצר מקומי נקי בחקלאות 19.4
  תשומה בחקלאות 19.5
  חשבון ענף החקלאות - תשומה, תמורה ובלאי 19.6
  תוצר מקומי נקי בענף החקלאות, אחוז שינוי כמותי - כל שנה לעומת קודמתה 19.7
  אספקת קלוריות לנפש ליום 19.8
  אספקת חלבון לנפש ליום 19.9
 
20. תעשייה
  שם תרשים
מספר
  מדדי הייצור התעשייתי ושעות העבודה למעשה 20.1
  השינוי בייצור התעשייתי, לפי עצמה טכנולוגית 20.2
  חלקו של היצוא מכלל המכירות בענפי התעשייה, לפי עצמה טכנולוגית 20.3
  ערך מוסף גולמי ותמורה למשרה, לפי עצמה טכנולוגית 20.4
  שיעור הרווח בתפוקה, לפי עצמה טכנולוגית 20.5
  ערך מוסף גולמי ותמורה למשרה, לפי קבוצת גודל (מספר משרות במפעל) 20.6
  שיעור הרווח בתפוקה, לפי קבוצת גודל (מספר משרות במפעל) 20.7
 
21. אנרגיה ומים
  שם תרשים
מספר
  אינדיקטורים למשק האנרגיה 21.1
 
22. בינוי
  שם תרשים
מספר
  התחלת סלילה של כבישים (אורך) 22.1
  שטח התחלת בנייה - למגורים ושלא-למגורים 22.2
  התחלת בנייה של דירות, לפי יוזם בנייה 22.3
  שטח התחלת בנייה, לפי ייעוד 22.4
  התחלת בנייה של דירות, לפי מספר חדרים 22.5
  גמר בנייה של דירות 22.6
  גמר בנייה של דירות בהשוואה לגידול באוכלוסייה, לפי מחוז 22.7
 
23. תיירות ושירותי הארחה
  שם תרשים
מספר
  כניסות מבקרים לארץ ויציאות לחו"ל של ישראלים 23.1
  כניסות מבקרים לארץ ויציאות לחו"ל של ישראלים, לפי גיל 23.2
  כניסות תיירים, לפי ארץ אזרחות 23.3
  מצבת חדרים במלונות תיירות 23.4
  תפוסת חדרים שנתית במלונות תיירות 23.5
  לינות במלונות תיירות 23.6
  לינות תיירים במלונות תיירות, לפי יבשת מגורים 23.7
  חדרים ותפוסת חדרים (נטו) במלונות תיירות, ביישובים נבחרים 23.8
  לינות במלונות תיירות, ביישובים נבחרים 23.9
  הכנסות, הוצאות ורווח במלונות תיירות, סך הכל וממוצע לחדר 23.10
  עלות עבודה, הוצאות אחרות ורווח במלונות, כאחוז מההכנסות 23.11
  סעיפי הוצאות עיקריות ורווח במלונות, כאחוז מההכנסות 23.12
 
24. תחבורה ותקשורת
  שם תרשים
מספר
  כלי רכב מנועיים ומורשים לנהוג (סוף שנה) 24.1
  נסועה שנתית, מצבת רכב, שטח הכבישים ואורכם 24.2
  כלי רכב מנועיים, לפי סוג כלי רכב 24.3
  נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג נפגע 24.4
  תאונות דרכים עם נפגעים, לפי סוג תאונה 24.5
  הרוגים בתאונות דרכים 24.6
  תאונות דרכים עם נפגעים וכלי רכב מנועיים המעורבים בהן 24.7
  הובלת מטענים ברכבת 24.8
  נוסעים ברכבת 24.9
  נוסעים בטיסות בין-לאומיות, לפי סוג טיסה 24.10
  אניות צי הסוחר, לפי סוג אנייה 24.11
 
25. בנקים
  שם תרשים
מספר
  תפוקה וערך מוסף גולמי של חמשת התאגידים הבנקאיים הגדולים 25.1
  שינוי בנכסים ובהתחייבויות של חמשת התאגידים הבנקאיים הגדולים 25.2
 
26. מחקר ופיתוח
  שם תרשים
מספר
  הוצאה לאומית למו"פ אזרחי, במחירי 2005 26.1
  הוצאה לאומית למו"פ אזרחי, לפי מגזר מבצע - אחוז שינוי בשנת 2009 לעומת 2008, במחירים קבועים 26.2
  הוצאה לאומית למו"פ אזרחי, לפי מגזר מבצע 26.3
  הוצאה לאומית למו"פ אזרחי, לפי מגזר מממן 26.4
  הוצאות משרדי ממשלה נבחרים למו"פ אזרחי - השוואה בין סך כל ההוצאות לבין ביצוע עצמי 26.5
  הוצאות משרדי ממשלה למו"פ אזרחי, לפי יעד - כולל הוועדה לתכנון ולתקצוב אוניברסיטאות 26.6
  משרות במו"פ בתעשייה 26.7
  משרות במו"פ בענף שירותי מחשוב (72) ובענף מחקר ופיתוח (73) 26.8
  הוצאות ומימון מו"פ בתעשייה, במחירי 2005 26.9
  הוצאות ומימון מו"פ בענף שירותי מחשוב (72) ובענף מחקר ופיתוח (73), במחירי 2005 26.10
 
27. איכות הסביבה
  שם תרשים
מספר
  הוצאה לשירותים ציבוריים לשמירת איכות הסביבה, לפי מגזר מבצע 27.1
  הוצאה לשירותים ציבוריים לשמירת איכות הסביבה, לפי סוג שירות 27.2
  פליטות של פחמן דו-חמצני משריפת דלקים, לפי סוג דלק 27.3
  כמות שנתית של שפכים גולמיים ומים מוחדרים ממפעל השפד"ן 27.4
 
28. השוואות בין-לאומיות
  שם תרשים
מספר
  אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה - נתונים מותאמים 28.1
  תוצר מקומי גולמי לנפש, על בסיס שערי חליפין ושווי כוח הקנייה 28.2
  הוצאה לאומית לבריאות 28.3
  הוצאה לאומית למו"פ אזרחי 28.4
  אספקת קלוריות לנפש ליום 28.5
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©